Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Örebro

Om- och tillbyggnad av T-huset vid USÖ, Örebro, Huvuddel 2
Avser option från Huvuddel 1. Utredningar pågår gällande vad som ska inrymmas i befintliga T-huset. Delar som utreds är: Ombyggnad/renovering av forskningslab ca 25 mkr, Ombyggnad/renovering av lokaler för avd Fastighetsdrift ca 60 mkr, Påbyggnad av reservvattenbyggnaden ca 10 mkr, Renovering av klimatskal (tak, fasad & grund) ca 65 mkr, Renovering av installationer/tekniska system ca 15 mkr samt Markarbeten ca 5 mkr.
Utförande av vägbeläggning varm inom Södermanlands och Örebro län
Vägbeläggning Varmt Öst inom Södermanlands län (D) och Örebro län (T).
Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro
Avser totalrenovering av 88 lägenheter i två huskroppar med bl.a byte av installationer samt stambyte och nya ytskikt.
Tillbyggnad av campus vid sjukhus i Örebro
Tillbyggnaden ska placeras mellan befintliga campushuset och vattentornet. Ny entré och aula kommer att byggas på markplan med en luftig foajé med en intilliggande cafeteria. På plan 2 & 3 kommer det att byggas lärosalar, grupprum, kontor, kommunikationsstråk, studievrår samt andra funktionsstödjande verksamhetsrum.
Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro etapp 2
Omfattning oklar. Anbud kommer att infordras på entreprenader närmare byggstart. Föregående etapper har objekt nr 918217 och 944464.
Utförande av vägbeläggning värme inom Örebro och Västmanlands län
Beläggning i Örebro (T) och Västmanlands (U) län.
Renovering av flerbostadshus i Örebro
Avser renovering av 96 lägenheter. Arbetena avser bl.a nya vvs- och elinstallationer, fasad, fönster, entrépartier, nya hissar och takarbeten samt ändringar av planlösningen.
Ombyggnad till kontor med lager i Örebro
Avser rivning av delar av f.d Örebromässan och ombyggnad till kontor med lager om ca 5000 kvm samt byte av fasad.
Om- och tillbyggnad av T-huset vid USÖ, Örebro, Huvuddel 1
Avser tillbyggnad på ca 450 kvm som ska inrymma vattenreningsanläggning, bassänger samt rum för pumpanläggning. Flytt av befintlig pumpstation för spillvatten med tillhörande ledningar. Huvuddel 1 omfattar även tillbyggnad med ny entréhall med hiss samt anpassningar av lokaler inuti befintligt T-hus om cirka 200-400 kvm.
Ombyggnad av äldreboende i Örebro
Avser ombyggnad av vård- och omsorgsboende. Ytterligare två lägenheter tillskapas i utrymme som har används till expeditioner. Administrativa lokaler samt förråd byggs om. Ombyggnation på respektive avdelning för att skapa ändamålsenliga enheter för gemensamhetskök och avd-exp samt boendesprinkler installeras. Utvändiga markarbeten.
Ombyggnad av skola i Örebro
Avser ROT-renovering samt anpassning av lokaler för Riksgymnasium för döva och hörselskadade. Renoveringen omfattar även nya fönster och avfärgning av fasaden. De största arbetena kommer att göras i våning 1-4 i Hus M men även hus E, K och B berörs av ombyggnationen. Utförs i generalentreprenad med samverkan.
Renovering av bollhall i Örebro
Avser renovering av bollhall vid Lillåns skola.
Ombyggnad av gator samt nybyggnad av GC-banor i Örebro
Avser ombyggnad av befintlig gata, nya GC-banor samt att öppna befintliga gator för att ansluta i ny korsning. Total sträcka ca 200 m. Avser även park och industrijärnvägsspår.
Muddring av Hemfjärden och Mellanfjärden i Örebro
Ett mindre muddringsarbete kommer att starta under hösten 2017.
Ombyggnad av ventilationssystem i flerbostadshus i Sörbyängen, Örebro
Avser ombyggnad av ventilationssystem från FT-system till FTX-system i 10 huskroppar.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med kontor, handel och lager.
Ombyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser invändig ombyggnad för Tybble vårdcentral samt omdisponering av lokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser ombyggnad av flerbostadshus.
Anpassning av lokaler för psykiatri vid USÖ, Örebro
Slutenvård inkl. avd 5. Intern planering förestår. Omfattar ett 10-tal objekt som ska utföras under 2016 - 2019. Oviss kostnad.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns på ombyggnad av ca 13 lägenheter samt tillbyggnad av ca 3 lägenheter i flerbostadshus. Man kommer också att göra en totalrenovering med bl.a ny grund, stambyten, ny ventilation, nya badrum, nytt tak, byte av fönster samt omputsning av fasaden och tillbyggnad av balkonger.
Rivning av silo i Örebro
Avser rivning av silo samt ombyggnad till kontor.
Ombyggnad av gator & VA-ledningar i Örebro
Avser ombyggnad av gata och VA-ledningar längs Rudbecksgatan vid korsningen Hagmarksgatan - Almbyplan om ca 300 m lång sträcka.
Ombyggnad vid M-huset, Universitetssjukhuset i Örebro
Ombyggnation i samband med omstrukturering av produktionsbanor på kemiskt laboratorium.
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av ca 120 balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av gruppbostad i Örebro
Avser ombyggnad av gruppboende för brandåtgärder. Gruppboendet ska förses med sprinkler. Tillbyggnad av teknikrum samt renoveringar som nydragning av el m.m.
Utbyggnad av gc-väg i Mosås, Örebro
Avser nybyggnad av en ca 450 meter lång genomfartsgata med GC-väg samt nya VA-ledningar för kommande exploatering, det ingår även två busshållplatser, belysning, LOD-lösning, trädplantering, flertal passager samt ombyggnation av Bodekullsvägen vid anslutning.
Nybyggnad av omklädningsrum vid bandyhall i Örebro
Avser nybyggnad av omklädningsrum vid Vinterstadion i Behrn Arena, Örebro.
Nybyggnad av GC-väg samt förlängning av gata i Örebro
Avser nybyggnad av två GC-vägar samt förlängning av Majorsgatan.
Byggnation av Landstormsvägen i Örebro
Avser byggnation av lokalgata ca 100 m (Förlängning av Studievägen mot Landstormsvägen) samt GC-väg utefter denna.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem.
Om- och tillbyggnad av kursgård i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av kursgård. Total tillbyggnadsyta på ca 150 kvm samt ombyggnad ca 180 kvm.
Signalreglering av industrispår i Mosås
Ny växel för fungerande anslutning till Törsjöterminalen.
Till- och ombyggnad av affärshus i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av Ikeavaruhus på ca 300-400 kvm.
Tillbyggnad av kontor i Örebro
Avser tillbyggnad av befintligt kontor med ca 300 kvm.
Ombyggnad till samlingslokal i Örebro
Avser ombyggnad av förskola till två samlingslokaler samt toaletter och kök. Man kommer också att bygga en entré och göra en tillgänglighetsanpassning.
Utbyggnad av lager i Örebro
Avser utbyggnad av Candles Scandinavias lager i Örebro.
Tillbyggnad av verkstad och personalutrymmen i Örebro
Avser tillbyggnad av verkstad samt personalutrymmen för kommunens vattenmätar-verkstad.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av industrilokal om ca 250 kvm.
Ombyggnad av vind i Örebro
Avser ombyggnad av vind till lägenheter.
Anpassning av lokal vid Västra läktaren vid Behrn arena i Örebro
Avser ombyggnad av fd gymlokal till restaurang.
Kollektivtrafikåtgärder mellan Fjugesta-Garphyttan
10 busshållplatser, 2 vändplatser.
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler inom Örebro län
Avser om- och tillbyggnad av kontorslokaler samt utvändiga arbeten invid befintlig byggnad.
Rivning av silo i Örebro
Avser rivning av silo.
Anpassningar av konsertsal i Örebro
Objektet avser anpassningar och ombyggnation i Örebro konserthus konsertsal. Anpassningarna avser åtgärder för att förbättra akustiken samt möjliggöra för konserter med förstärkt musik.
Konsulttjänst, flödesmätning och kalibrering av modeller i Örebro
Tekniska förvaltningen önskar nu förfina modellerna genom att flödesmäta i vissa områden och kalibrera modellerna med dessa flödesdata. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av vind i Örebro
Bygglov inredning av vind på flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov tillbyggnad av industrilokal samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Örebro
Bygglov tillbyggnad av omklädningsrum samt nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av vårdhem i Örebro
Bygglov tillbyggnad av vårdlokaler på tak på m-huset usö.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus Enriset 1,2.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov tillbyggnad industri Täby-vad 1:13,1:6.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov ändrad användning från butik till restauranger och aktivitetslokal.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov ändrad användning från förskola till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändrad användning från kontor till 7 lägenheter.
Tillbyggnad av vårdhem i Örebro
Bygglov tillbyggnad vårdlokaler, samt hiss.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov ändrad användning handelslokal till utställningsyta samt kontor.
Ombyggnad av bilverkstad i Örebro
Bygglov ändrad användning, från lastbilsverkstad till skadeverkstad för personbilar.
Ombyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov ändrad användning enbostadshus.
Ombyggnad till övernattningslägenheter i Örebro
Bygglov ändrad användning från arbetarbostad till hotell.
Ombyggnad av lägenhet i Örebro
Bygglov ändrad användning från lokal till lgh.
Ombyggnad av studentlägenhet i Örebro
Bygglov ändrad användning från lokal till studentlägenhet.
Tillbyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov tillbyggnad skärmtak.
Tillbyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov tillbyggnad av restaurang, inglasat uterum samt rivning av befintligt tak.
Tillbyggnad av ställverk i Örebro
Bygglov tillbyggnad annat, ställverk lågspänning.
Tillbyggnad av personallokal i Örebro
Avser tillbyggnad av personalbyggnad/matsal.
Tillbyggnad av cafeteria i Örebro
Avser tillbyggnad av cafe/restaurang om ca 50 kvm.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser inglasning av tre balkonger.
Skogsavverkning inför nybyggnad av överföringsledning mellan Örebro och Fjugesta
Denna etapp omfattar skogsavverkning inför nybyggnad av en överföringsledning mellan Örebro och Fjugesta. Projektet avser anläggande av överföringsledning mellan Örebro och Fjugesta i Lekebergs kommun. Ledningen ska ansluta till tekniska anläggningar tillhörande Lekebergs kommun. Ledningsutbyggnaden sker i samverkan med Lekebergs kommun. Sträckan omfattar totalt 21 kilometer ledning.
Underhållsmuddring i Hemfjärden, Örebro
Objektet avser underhållsmuddring vid fyren Röda tunnan i Hemfjärden, Hjälmaren. Maximal muddermängd som får tas upp är 2000 ton muddringsmassor och ytan får inte överstiga 3000 kvadratmeter.
Ombyggnad av vind i Örebro
Bygglov ändrad användning från vind till studentlägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser inglasning av en balkong.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: