Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Örebro

Tillbyggnad av campus vid sjukhus i Örebro
Tillbyggnaden ska placeras mellan befintliga campushuset och vattentornet. Ny entré och aula kommer att byggas på markplan med en luftig foajé med en intilliggande cafeteria. På plan 2 & 3 kommer det att byggas lärosalar, grupprum, kontor, kommunikationsstråk, studievrår samt andra funktionsstödjande verksamhetsrum.
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler i Örebro
Avser renovering av gamla skofabriken i Skebäck. Man kommer bl.a att lägga nytt tegeltak, byta befintliga fönster samt putslaga och omfärga fasaden. Marken runt fastigheten ska anpassas till kommande verksamhet. Våning 1 kommer att anpassas till Futurums verksamhet. En ny hiss uppförs i anslutning till trapphuset och på yttertaket byggs ett nytt fläktrum.
Ombyggnad till kontor med lager i Örebro
Avser rivning av delar av f.d Örebromässan och ombyggnad till kontor med lager om ca 5000 kvm samt byte av fasad.
Område för ombyggnad av handel i Örebro
Detaljplanen har vunnit laga kraft.
Ombyggnad av skola i Örebro
Avser ROT-renovering samt anpassning av lokaler för Riksgymnasium för döva och hörselskadade. Renoveringen omfattar även nya fönster och avfärgning av fasaden. De största arbetena kommer att göras i våning 1-4 i Hus M men även hus E, K och B berörs av ombyggnationen. Utförs i generalentreprenad med samverkan.
Upprustning/modernisering av skola
Avser omfattande upprustning med bland annat nya stammar, nya installationer och inredning med mera.
Renovering av bollhall i Örebro
Avser renovering av bollhall vid Lillåns skola.
Ombyggnad av äldreboende i Odensbacken
Planering pågår för ombyggnad av Askenäshemmet. Omfattar bland annat större lägenheter än dagens 19 kvm. Vidare kan en restaurangdel för andra än de boende komma att byggas. Byggstart kan för dagen ej anges.
Ombyggnad till vindslägenheter i Örebro
Avser ombyggnad av vind till 14 lägenheter.
Nybyggnad av omklädningsrum vid bandyhall i Örebro
Avser nybyggnad av omklädningsrum vid Vinterstadion i Behrn Arena, Örebro.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med kontor, handel och lager.
Ombyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser invändig ombyggnad för Tybble vårdcentral samt omdisponering av lokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av transformatorstation och ställverk i Örebro
Tillbyggnad av befintlig transformator- och ställverksbyggnad.
Rivning av silo i Örebro
Avser rivning av silo samt ombyggnad till kontor.
Ombyggnad av bro i Örebro
Eventuellt krävs sanering av omkringliggande markområde i samband med ombyggnaden av bron.
Ombyggnad vid M-huset, Universitetssjukhuset i Örebro
Ombyggnation i samband med omstrukturering av produktionsbanor på kemiskt laboratorium.
Ombyggnad av gruppbostad i Örebro
Avser ombyggnad av gruppboende för brandåtgärder. Gruppboendet ska förses med sprinkler. Tillbyggnad av teknikrum samt renoveringar som nydragning av el m.m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser ombyggnad av kontor till 7 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av tandläkarmottagning i Örebro
Avser ombyggnad av Folktandvårdens sterilcentral samt tillbyggnad av ett lunchrum om ca 50 kvm.
Om- och tillbyggnad av kursgård i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av kursgård. Total tillbyggnadsyta på ca 150 kvm samt ombyggnad ca 180 kvm.
Utbyggnad av gc-väg i Mosås, Örebro
Avser nybyggnad av en ca 450 meter lång genomfartsgata med GC-väg samt nya VA-ledningar för kommande exploatering, det ingår även två busshållplatser, belysning, LOD-lösning, trädplantering, flertal passager samt ombyggnation av Bodekullsvägen vid anslutning.
Byggnation av Landstormsvägen i Örebro
Avser byggnation av lokalgata ca 100 m (Förlängning av Studievägen mot Landstormsvägen) samt GC-väg utefter denna.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem.
Signalreglering av industrispår i Mosås
Ny växel för fungerande anslutning till Törsjöterminalen.
Nybyggnad av väg samt förlängning av gata i Örebro
Omfattar lednings- mark och gatuarbete på Majorsgatans förlängning samt nybyggnad av en ny väg, Korpralsvägen.
Till- och ombyggnad av affärshus i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av Ikeavaruhus på ca 300-400 kvm.
Tillbyggnad av kontor i Örebro
Avser tillbyggnad av befintligt kontor med ca 300 kvm.
Tillbyggnad av verkstad och personalutrymmen i Örebro
Avser tillbyggnad av verkstad samt personalutrymmen för kommunens vattenmätar-verkstad.
Tillbyggnad av vårdhem i Örebro
Bygglov tillbyggnad av vårdlokaler på tak på m-huset usö.
Ombyggnad av vind i Örebro
Avser ombyggnad av vind till lägenheter.
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler inom Örebro län
Avser om- och tillbyggnad av kontorslokaler samt utvändiga arbeten invid befintlig byggnad. Säkerhets skyddad upphandling.
Anpassning av lokal vid Västra läktaren vid Behrn arena i Örebro
Avser ombyggnad av fd gymlokal till restaurang.
Kollektivtrafikåtgärder mellan Fjugesta-Garphyttan
10 busshållplatser, 2 vändplatser.
Nytt reservkraftsaggregat vid vattenverk i Örebro
Objektet avser installation av nytt reservkraftsaggregat.
Om- och tillbyggnad av mottagningsstation för matavfall i Örebro
Omfattar demontering/sågning av befintliga betongväggar och TRP-plåt vägg, samt nybyggnation av ny överbyggnad för tömning av sopbilar. Byggstart planeras under år 2017. Uppskattad kostnad.
Anpassningar av konsertsal i Örebro
Objektet avser anpassningar och ombyggnation i Örebro konserthus konsertsal. Anpassningarna avser åtgärder för att förbättra akustiken samt möjliggöra för konserter med förstärkt musik.
Tillbyggnad av golfbana i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av golfbana.
Ombyggnad av vind i Örebro
Avser inredning av vind på flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.
Muddring av Hemfjärden och Mellanfjärden i Örebro
Avser tillfällig rensning av 3 000 kvm vid fyren "Röda tunnan". Muddringsmassorna skall pumpas till avvattningsplats.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov ändrad användning från butik till restauranger och aktivitetslokal.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov ändrad användning från förskola till kontor.
Ombyggnad av lägenhet i Örebro
Bygglov ändrad användning från lokal till lgh.
Ombyggnad av studentlägenhet i Örebro
Bygglov ändrad användning från lokal till studentlägenhet.
Tillbyggnad av ställverk i Örebro
Bygglov tillbyggnad annat, ställverk lågspänning.
Tillbyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov tillbyggnad av restaurang, inglasat uterum samt rivning av befintligt tak.
Ombyggnad av bilverkstad i Örebro
Bygglov ändrad användning, från lastbilsverkstad till skadeverkstad för personbilar.
Ombyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov ändrad användning enbostadshus.
Ombyggnad till övernattningslägenheter i Örebro
Bygglov ändrad användning från arbetarbostad till hotell.
Tillbyggnad av cafeteria i Örebro
Avser tillbyggnad av cafe/restaurang om ca 50 kvm.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser inglasning av tre balkonger.
Skogsavverkning inför nybyggnad av överföringsledning mellan Örebro och Fjugesta
Denna etapp omfattar skogsavverkning inför nybyggnad av en överföringsledning mellan Örebro och Fjugesta. Projektet avser anläggande av överföringsledning mellan Örebro och Fjugesta i Lekebergs kommun. Ledningen ska ansluta till tekniska anläggningar tillhörande Lekebergs kommun. Ledningsutbyggnaden sker i samverkan med Lekebergs kommun. Sträckan omfattar totalt 21 kilometer ledning.
Ny belysning på Behrn Arena fotboll, Örebro
Avser åtgärder för att förbättra belysningen på arenan. I och med förändrade belysningsförutsättningar kommer även belysningsmaster och fundament behöva bytas.
Ombyggnad av vind i Örebro
Bygglov ändrad användning från vind till studentlägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av en sluss om 2x2 m mellan två lokaler.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser inglasning av en balkong.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: