Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Örebro

Nya bostäder, kommersiella ytor, kontor, handel i Örebro
Byggnation på före detta industriområde. BJC har en bedömd byggrätt om ca 55000 - 60000 kvm BTA. Tanken är att omvandla området till bostäder (bostadsrätter, hyresrätter, studentbostäder) samt kommersiella ytor såsom kontor, handel och parkeringsplatser. Projektet kommer att delas in i etapper. Uppskattad byggstart.
Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro
Avser totalrenovering av 88 lägenheter i två huskroppar med bl.a byte av installationer samt stambyte och nya ytskikt.
Tillbyggnad av campus vid sjukhus i Örebro
Tillbyggnaden ska placeras mellan befintliga campushuset och vattentornet. Ny entré och aula kommer att byggas på markplan med en luftig foajé med en intilliggande cafeteria. På plan 2 & 3 kommer det att byggas lärosalar, grupprum, kontor, kommunikationsstråk, studievrår samt andra funktionsstödjande verksamhetsrum.
Renovering av flerbostadshus i Örebro
Avser renovering av 96 lägenheter. Arbetena avser bl.a nya vvs- och elinstallationer, fasad, fönster, entrépartier, nya hissar och takarbeten samt ändringar av planlösningen. Objektet är beläget på Norr i Örebro fastighet Rakan 12, 13 och 14. Hus C1 - Tallbacksvägen 19-21 Hus C2 - Norrbygatan 19-21 Hus C3 - Norrbygatan 23-25 Hus C4 - Höglundagatan 14-16 Hus B – Höglundagatan 18-26 Hus A – Höglundagatan 28-32
Ombyggnad till kontor med lager i Örebro
Avser rivning av delar av f.d Örebromässan och ombyggnad till kontor med lager om ca 5000 kvm samt byte av fasad.
Omdaning och utveckning av Vivalla centrum i Örebro
Objektet kan komma att utföras i flera etapper, eventuellt parallella etapper.
Om- och tillbyggnad av T-huset vid USÖ, Örebro, Huvuddel 1
Avser tillbyggnad på ca 450 kvm som ska inrymma vattenreningsanläggning, bassänger samt rum för pumpanläggning. Flytt av befintlig pumpstation för spillvatten med tillhörande ledningar. Huvuddel 1 omfattar även tillbyggnad med ny entréhall med hiss samt anpassningar av lokaler inuti befintligt T-hus om cirka 200-400 kvm.
Ombyggnad av äldreboende i Örebro
Avser ombyggnad av vård- och omsorgsboende. Ytterligare två lägenheter tillskapas i utrymme som har används till expeditioner. Administrativa lokaler samt förråd byggs om. Ombyggnation på respektive avdelning för att skapa ändamålsenliga enheter för gemensamhetskök och avd-exp samt boendesprinkler installeras. Utvändiga markarbeten.
Ombyggnad av skola i Örebro
Avser uppgradering av hela ventilationssystemet, åtgärder av akustikproblem, nytt låssystem, uppgradering av passersystem och åtgärdande av mark.
Ombyggnad av centrumverksamhet till bostäder i Mellringe
Syftet med planen är att ändra markanvändningen från centrumverksamhet till bostäder samt att utöka byggrätten och skydda en befintlig byggnad av kulturhistoriskt värde på fastigheten.
Ombyggnad till vindslägenheter i Örebro
Avser ombyggnad av vind till 14 lägenheter.
Nybyggnad av omklädningsrum vid bandyhall i Örebro
Avser nybyggnad av omklädningsrum vid Vinterstadion i Behrn Arena, Örebro.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med kontor, handel och lager.
Ombyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser invändig ombyggnad för Tybble vårdcentral samt omdisponering av lokaler.
Ombyggnad av vattendrag i Örebro
Objektet finns upptaget i investeringsplanen. När byggstart kan ske är ovisst.
Tillbyggnad av transformatorstation och ställverk i Örebro
Tillbyggnad av befintlig transformator- och ställverksbyggnad.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns på ombyggnad av ca 13 lägenheter samt tillbyggnad av ca 3 lägenheter i flerbostadshus. Man kommer också att göra en totalrenovering med bl.a ny grund, stambyten, ny ventilation, nya badrum, nytt tak, byte av fönster samt omputsning av fasaden och tillbyggnad av balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser byte av rökluckor i flerbostadshus som inte är godkända.
Om- och tillbyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser en mindre tillbyggnad samt invändig ombyggnad vid vårdcentral i Örebro
Tillbyggnad av förskola i Bettorp, Örebro
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utveckla Bettorps förskola. Både i Lillån och i Bettorp finns pågående planer för att utöka antalet bostäder, vilket medför ett ökat behov av förskoleplatser. Planförslaget medger en ökad byggrätt för förskolefastigheten Datumstämpeln 2 med möjlighet att utöka förskoleverksamheten till maximalt 8 avdelningar.
Ombyggnad vid M-huset, Universitetssjukhuset i Örebro
Ombyggnation i samband med omstrukturering av produktionsbanor på kemiskt laboratorium.
Ombyggnad av gruppbostad i Örebro
Avser ombyggnad av gruppboende för brandåtgärder. Gruppboendet ska förses med sprinkler. Tillbyggnad av teknikrum samt renoveringar som nydragning av el m.m.
Byte av värmesystem vid skola i Örebro
Avser byte av värmesystem vid Nikolaiskolan, hus A & B.
Utbyggnad av gc-väg i Mosås, Örebro
Avser nybyggnad av en ca 450 meter lång genomfartsgata med GC-väg samt nya VA-ledningar för kommande exploatering, det ingår även två busshållplatser, belysning, LOD-lösning, trädplantering, flertal passager samt ombyggnation av Bodekullsvägen vid anslutning.
Om- och tillbyggnad av tandläkarmottagning i Örebro
Avser ombyggnad av Folktandvårdens sterilcentral samt tillbyggnad av ett lunchrum om ca 50 kvm.
Ombyggnad av idrottshall i Örebro
Avser ombyggnad av industri/handel till idrottsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser ombyggnad av kontor till 7 lägenheter.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem.
Nybyggnad av väg samt förlängning av gata i Örebro
Omfattar lednings- mark och gatuarbete på Majorsgatans förlängning samt nybyggnad av en ny väg, Korpralsvägen.
Signalreglering av industrispår i Mosås
Ny växel för fungerande anslutning till Törsjöterminalen.
Förnyelse av vattenledningar inom Örebro tätort
Förnyelse av ledningar inom tätorten. Upptaget i investeringsplanen.
Tillbyggnad av verkstad och personalutrymmen i Örebro
Avser tillbyggnad av verkstad samt personalutrymmen för kommunens vattenmätar-verkstad.
Ombyggnad av utbildningslokal i Örebro
Avser ändrad användning från kontor till 3 undervisningslokaler.
Ombyggnad av vind i Örebro
Avser ombyggnad av vind till lägenheter.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Avser ombyggnad av Ikeavaruhus.
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler inom Örebro län
Avser om- och tillbyggnad av kontorslokaler samt utvändiga arbeten invid befintlig byggnad. Säkerhets skyddad upphandling.
Anpassning av lokal vid Västra läktaren vid Behrn arena i Örebro
Avser ombyggnad av fd gymlokal till restaurang.
Om- och tillbyggnad av Naturens hus i Örebro
Avser flytt av toaletter, utbygge med fläktrum, nytt aggregat på Naturens hus. Nytt omklädningsrum till restaurangen i Naturskolans lokaler samt utbygge av kontor till Naturskolan.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Avser renovering av salsvåningen på medborgarhuset. Först kommer ett annat rum byggas om för ett prov på hur ombyggnaden av salsvåningen kommer att se ut. "Provrum" finns på projektid: 1470857
Ombyggnad av kontor i Örebro
Detta projekt avser byggande av ett "provrum" inför kommande renovering av salsvåningen på medborgarhuset i Örebro. Renovering av salsvåning finns på projektid: 1483159
Nytt reservkraftsaggregat vid vattenverk i Örebro
Objektet avser installation av nytt reservkraftsaggregat.
Tillbyggnad av golfbana i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av golfbana.
Ombyggnad av bussgata, flytt av GC-bana m m i Örebro
Projektet innebär att bussgatan mellan Hagvägen och Universitetsgatan byggs om och öppnas upp för biltrafik. Flytt av GC-bana till västra sidan av Vallgatan och korsningen Vallgatan–Universitetsgatan–Fakultetsgatan byggs om och anpassas efter gång- och cykelbanans nya placering. Uppskattad kostnad.
Konsulttjänst avseende undersökningar av anslutningar, överkopplingar och överläckage, Örebro kommun
Avser konsulttjänst med uppdrag att undersöka anslutningar, överkopplingar och överläckage.
Ombyggnad av vind i Örebro
Avser ombyggnad till en etagelägenhet (80kvm) samt putsning av fasad och byte av fönster.
Tillbyggnad av affärshus i Örebro
Avser tillbyggnad av handelslokal med 25 kvm.
Ev. rivning av mindre kontorsbyggnad i Örebro
Bostäder ska byggas på tomten efter rivning, objekt nr 900309.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov ändrad användning från butik till kontor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov tillbyggnad industri.
Tillbyggnad av skola i Örebro
Bygglov tillbyggnad skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov sökt för nya lägenheter och ombyggnad av vind samt fasadändring i befintligt flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring flerbostadshus.
Ombyggnad av bilhall i Örebro
Bygglov ändring av befintlig bilhall.
Ombyggnad av vind i Örebro
bygglov ändring av flerbostadshus, inreda 2 st vindslägenheter och renovera 10 befintliga lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av industrilokaler med en tvätthall.
Muddring av Hemfjärden och Mellanfjärden i Örebro
Avser tillfällig rensning av 3 000 kvm vid fyren "Röda tunnan". Muddringsmassorna skall pumpas till avvattningsplats.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Ändrad användning av butik till kontor samt byte av ventilationssystem.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Ändring av kontor till lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av cafeteria i Örebro
Avser tillbyggnad av cafe/restaurang om ca 50 kvm.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser tillbyggnad av flerbostadshus, 10 st uterum.
Ombyggnad av lägenhet i Örebro
Bygglov ändring av flerbostadshus, lägenhet delas upp och komplementbyggnad rivs delvis, tillbygge av miljörum/cykelrum.
Ombyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov ändring enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring till lägenheter, flerbostadshus.
Ombyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov, flytt av väderskydd.
Tillbyggnad av lager i Örebro
Bygglov tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Örebro
bygglov tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av vårdbostad i Örebro
Avser ändring av ventilation samt ombyggnad av fläktrum.
Tillbyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov tillbyggnad, tak över befintliga cykelplatser.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av vind i Örebro
Bygglov ändrad användning från vind till lägenheter.
Tillbyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov nybyggnad cykeltak.
Skogsavverkning inför nybyggnad av överföringsledning mellan Örebro och Fjugesta
Denna etapp omfattar skogsavverkning inför nybyggnad av en överföringsledning mellan Örebro och Fjugesta. Projektet avser anläggande av överföringsledning mellan Örebro och Fjugesta i Lekebergs kommun. Ledningen ska ansluta till tekniska anläggningar tillhörande Lekebergs kommun. Ledningsutbyggnaden sker i samverkan med Lekebergs kommun. Sträckan omfattar totalt 21 kilometer ledning.
Ny belysning på Behrn Arena fotboll, Örebro
Avser åtgärder för att förbättra belysningen på arenan. I och med förändrade belysningsförutsättningar kommer även belysningsmaster och fundament behöva bytas.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: