Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Örebro

Nya bostäder, kommersiella ytor, kontor, handel i Örebro
Byggnation på före detta industriområde. BJC har en bedömd byggrätt om ca 55000 - 60000 kvm BTA. Tanken är att omvandla området till bostäder (bostadsrätter, hyresrätter, studentbostäder) samt kommersiella ytor såsom kontor, handel och parkeringsplatser. Projektet kommer att delas in i etapper. Uppskattad byggstart.

Utförande av vägbeläggning varm inom Södermanlands, Örebro och Västmanlands län
Vägbeläggning Varmt Öst inom Södermanlands län (D), Örebro län (T) och Västmanlands län (U) - 2017-2018.

Tillbyggnad av skola & idrottshall i Örebro
Avser att bygga till den befintliga Norrbyskolan med ytterligare verksamhetslokaler samt en idrottshall. Tanken är att bygga ut skolan från dagens elevantal om 400 elevplatser till 700 elevplatser.

Ombyggnad av flerbostadshus i Varberga centrum, Örebro
Projektet gäller gestaltning av 4 st gårdar, ca 420 lägenheter, samt att projektera och ta fram förfrågningsunderlag tillsammans med andra av ÖBO upphandlade konsulter, för en generalentreprenad till 2 av dessa gårdar. Ca 240 lägenheter. Bedömd total BTA ca 25000 kvm.

Tillbyggnad av campus vid sjukhus i Örebro
Tillbyggnaden ska placeras mellan befintliga campushuset och vattentornet. Ny entré och aula kommer att byggas på markplan med en luftig foajé med en intilliggande cafeteria. På plan 2 & 3 kommer det att byggas lärosalar, grupprum, kontor, kommunikationsstråk, studievrår samt andra funktionsstödjande verksamhetsrum.

Ombyggnad till mötesfri landsväg Axbergshammar-Lilla Mon
Avser ombyggnad av nuvarande tvåfältsväg till mötesfri landsväg (2+1 körfält) med hastighetsstandard 100 km/h, sträckan är ca 6 km.

Nybyggnad av stamnätsstation i Karlslund utanför Örebro
Byggnation av ett 400 kV-ställverk. En ny 220 kV-ledning mellan stationen i Karlslund och station Lindbacka. Ledningen sambyggs med vattenfalls befintliga 130 kV-ledning. Den 400 kV-ledning som idag går mellan Morgårdshammar och Lindbacka bryts upp och ansluts i den nya stationen Även den 220 kV-luftledning som går mellan Himmeta och Lindbacka och ansluter till stationen bryts upp. Uppskattad byggstart och kostnad.

Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro etapp 3
Avser både lägenheter och affärslokaler. Omfattning oklar.

Om- och tillbyggnad av fabrikshus i Örebro
Avser renovering av gamla skofabriken i Skebäck. Man kommer bl.a att lägga nytt tegeltak, byta befintliga fönster samt putslaga och omfärga fasaden. Marken runt fastigheten ska anpassas till kommande verksamhet. Våning 1 kommer att anpassas till Futurums verksamhet. En ny hiss uppförs i anslutning till trapphuset och på yttertaket byggs ett nytt fläktrum.

Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro etapp 2
Omfattning oklar. Anbud kommer att infordras på entreprenader närmare byggstart. Föregående etapper har objekt nr 918217 och 944464.

Utförande av vägbeläggning värme inom Örebro och Västmanlands län
Beläggning i Örebro (T) och Västmanlands (U) län.

Om- & tillbyggnad av poliklinisk verksamhet Urologi vid Universitetssjukhuset, Örebro
Avser omdisponering av befintliga lokaler vid urologin samt tillbyggnad av uppvakningsenhet på 163 kvm. Total om- & tillbyggnads BTA 1441 kvm. Kommer att utföras i etapper.

Integrerat brounderhåll i Örebro län

Utbyggnad av skola i Örebro
Avser utbyggnad av Brunnsskolan för 100 elever. Utbyggnaden avser en huskropp i två plan med klassrum, slöjdsalar samt fläktrum.

Ombyggnad av skola i Almby
Avser utökning av skolan med 300 skolplatser. Upptaget i kommunens investeringsbudget/plan för 2015 - 2018.

Renovering av bollhall i Örebro
Avser renovering av bollhall vid Lillåns skola.

Ombyggnad av äldreboende i Örebro
Avser ombyggnad av vård- och omsorgsboende. Ytterligare två lägenheter tillskapas i utrymme som har används till expeditioner. Administrativa lokaler samt förråd byggs om. Ombyggnation på respektive avdelning för att skapa ändamålsenliga enheter för gemensamhetskök och avd-exp samt boendesprinkler installeras. Utvändiga markarbeten.

Uppförande av lekland i Örebro
Avser uppförande sv lekland i befintliga lokaler på ca 4000 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Muddring av Hemfjärden och Mellanfjärden i Örebro
Politiska beslut saknas. Utredningar förestår och vattendom ska sökas. Arbetet kan kanske bli aktuellt 2017.

Ombyggnad av ventilationssystem i flerbostadshus i Sörbyängen, Örebro
Avser ombyggnad av ventilationssystem från FT-system till FTX-system i 10 huskroppar.

Ombyggnad till vindslägenheter i Örebro
Avser ombyggnad av vind till 14 lägenheter.

Ombyggnad av vårdcentral i Örebro
Projektering pågår. Avser invändig ombyggnad för Tybble vårdcentral samt omdisponering av lokaler. Igångsättning troligtvis under våren 2016.

Anpassning av lokaler för psykiatri vid USÖ, Örebro
Slutenvård inkl. avd 5. Intern planering förestår. Omfattar ett 10-tal objekt som ska utföras under 2016 - 2019. Oviss kostnad.

Ombyggnad från trafikled till stadsgata i Örebro
Gatan återskapas som esplanad och ska bli en stadsgata med säkra korsningar, gågator och cykelbanor. Objektet kommer att utföras i flera etapper. Första etappen beräknas påbörjas i slutet av 2017.

Ombyggnad till kontor med lager i Örebro
Avser ombyggnad av f.d Örebromässan till kontor med lager om ca 5000 kvm.

Tillbyggnad av transformatorstation och ställverk i Örebro
Tillbyggnad av befintlig transformator- och ställverksbyggnad. Detaljplanen är delvis klar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Örebro
Avser ombyggnad av lokaler till totalt 13 lägenheter.

Ombyggnad av gym i Örebro
Avser ombyggnad av kontor till gym med nya omklädningsrum.

Ombyggnad till bilverkstad & kontor i Örebro
Avser ombyggnad av lager till bilverkstad och kontor om ca 360 kvm.

Rivning av silo i Örebro
Avser rivning av silo samt ombyggnad till kontor.

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns på ombyggnad av ca 13 lägenheter samt tillbyggnad av ca 3 lägenheter i flerbostadshus. Man kommer också att göra en totalrenovering med bl.a ny grund, stambyten, ny ventilation, nya badrum, nytt tak, byte av fönster samt omputsning av fasaden och tillbyggnad av balkonger.

Ombyggnad av gator & VA-ledningar i Örebro
Avser ombyggnad av gata och VA-ledningar längs Rudbecksgatan vid korsningen Hagmarksgatan - Almbyplan om ca 300 m lång sträcka.

Beläggning av väg 52 mellan Odensbacken-Södermanlands länsgräns

Ombyggnad av gruppbostad i Örebro
Avser ombyggnad av gruppboende för brandåtgärder.

Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av ca 120 balkonger på flerbostadshus.

Byggnation av Landstormsvägen i Örebro
Avser byggnation av lokalgata ca 100 m (Förlängning av Studievägen mot Landstormsvägen) samt GC-väg utefter denna.

Ombyggnad till kontorslokaler i Örebro
Avser ROT-renovering samt hyresgästanpassning av plan 7 i Medborgarhuset för kontorsverksamhet inom LSS/SOL.

Om- och tillbyggnad av kursgård i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av kursgård. Total tillbyggnadsyta på ca 150 kvm samt ombyggnad ca 180 kvm.

Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem.

Ombyggnad av folktandvård i Örebro
Planer finns på ombyggnad för Folktandvården i Örebro. Byggstart och kostnad kan för dagen ej anges.

Ny växel vid Mosås
Ny växel för fungerande anslutning till Törsjöterminalen.

Utbyggnad av gc-väg i Mosås, Örebro
Avser utbyggnad av GC-väg samt nya passager.

Tillbyggnad av skola i Örebro
Planer finns att bygga till ett våningsplan på en befintlig huskropp.

Ombyggnad av fjärrvärmecentral mm på slott i Örebro
Projektet avser flytt av bland annat värmeundercentral, serviscentral och fläktaggregat med styrinstallationer. Arbetet kommer att beröra några av slottets äldsta delar med höga krav på genomförande.

Till- och ombyggnad av affärshus i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av Ikeavaruhus på ca 300-400 kvm.

Ombyggnad till samlingslokal i Örebro
Avser ombyggnad av förskola till två samlingslokaler samt toaletter och kök. Man kommer också att bygga en entré och göra en tillgänglighetsanpassning.

Anläggande av kommunalt VA i Gällersta kyrkby, Örebro
Utredning och projektering under 2016, byggstart under 2017. Kostnad okänd. Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.

Nytt reservkraftverk vid avloppsverk i Örebro
Byggstart och kostnad är uppskattade.

Tillbyggnad av verkstad och personalutrymmen i Örebro
Avser tillbyggnad av verkstad samt personalutrymmen för kommunens vattenmätar-verkstad.

Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av industrilokal om ca 250 kvm.

Tillbyggnad av kontor i Örebro
Avser tillbyggnad av kontor.

Ombyggnad av kontorshus i Örebro
Avser ombyggnad av kontor för Swedbank/Fastighetsbyrån, SiteVision och Juristbyrån med total BTA på ca. 1500-2000 kvm. Utföres i etapper.

Om- och tillbyggnad av vind till lägenheter i Örebro
Avser ombyggnad av vind till 12 lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.

Kollektivtrafikåtgärder mellan Fjugesta-Garphyttan
10 busshållplatser, 2 vändplatser, ev pendlarparkering.

Om- och tillbyggnad av mottagningsstation för matavfall i Örebro
Omfattar demontering/sågning av befintliga betongväggar och TRP-plåt vägg, samt nybyggnation av ny överbyggnad för tömning av sopbilar. Byggstart planeras under år 2017. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av vårdcentral i Örebro
Bygglov ändring av vårdbyggnad. Uppskattad byggstart och kostnad.

Rivning av silo i Örebro
Avser rivning av silo.

Påbyggnad av kontorshus i Örebro
Avser påbyggnad av en kontorsvåning till 10 stycken kontorsrum.

Ombyggnad av ställverk vid avloppsverk i Örebro
Avser installation av nytt högspänningsställverk, samt demontering av befintligt ställverk. Uppskattad kostnad och byggstart.

Ombyggnad av ispist i ishall i Örebro

Ombyggnad av vårdhem i Örebro
Bygglov ändrad användning av vårdlokaler, ombyggnation och sprinkler på mikaeligården.

Tillbyggnad av golfbana i Örebro
Bygglov för utökning av golfbana.

Tillbyggnad av personallokal i Örebro
Bygglov tillbyggnad av personalbyggnad/matsal.

Konsulttjänst, flödesmätning och kalibrering av modeller i Örebro
Tekniska förvaltningen önskar nu förfina modellerna genom att flödesmäta i vissa områden och kalibrera modellerna med dessa flödesdata. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov tillbyggnad av skärmtak på kontor.

Tillbyggnad av lägenhet i Örebro
Bygglov tillbyggnad av ytterligare lgh i flerbostadshus.

Tillbyggnad av radhus i Örebro
Bygglov för tillbyggnad av radhus med inglasade uterum.

Ombyggnad av lägenhet i Örebro
Avser ändrad användning från lokal till lägenhet.

Tillbyggnad av cafeteria i Örebro
Avser tillbyggnad av cafe/restaurang om ca 50 kvm.

Nytt provtagningshus m m vid avfallsanläggning i Örebro
Nybyggnad av provtagningshus samt rivning av bef. byggnad. Arbetet kommer att utföras av ramkontrakterade entreprenörer. Uppskattad byggstart och kostnad.

Flödesmätning i spillvattennätet i Lillån, Örebro

Tillbyggnad av hotell i Örebro
Avser inglasning av takterass om ca 10 kvm.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: