Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Örebro

Utförande av vägbeläggning varm inom Södermanlands och Örebro län
Vägbeläggning Varmt Öst inom Södermanlands län (D) och Örebro län (T).

Ombyggnad av flerbostadshus i Varberga centrum, Örebro
Projektet gäller gestaltning av 4 st gårdar, ca 420 lägenheter, samt att projektera och ta fram förfrågningsunderlag tillsammans med andra av ÖBO upphandlade konsulter, för en generalentreprenad till 2 av dessa gårdar. Ca 240 lägenheter. Bedömd total BTA ca 25000 kvm.

Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro
Avser totalrenovering av 88 lägenheter i två huskroppar med bl.a byte av installationer samt stambyte och nya ytskikt.

Ombyggnad till mötesfri landsväg Axbergshammar-Lilla Mon
Avser ombyggnad av nuvarande tvåfältsväg till mötesfri landsväg (2+1 körfält) med hastighetsstandard 100 km/h, sträckan är ca 6 km.

Nybyggnad av stamnätsstation i Karlslund utanför Örebro
Byggnation av ett 400 kV-ställverk. En ny 220 kV-ledning mellan stationen i Karlslund och station Lindbacka. Ledningen sambyggs med vattenfalls befintliga 130 kV-ledning. Den 400 kV-ledning som idag går mellan Morgårdshammar och Lindbacka bryts upp och ansluts i den nya stationen Även den 220 kV-luftledning som går mellan Himmeta och Lindbacka och ansluter till stationen bryts upp. Uppskattad byggstart och kostnad.

Om- och tillbyggnad av fabrikshus i Örebro
Avser renovering av gamla skofabriken i Skebäck. Man kommer bl.a att lägga nytt tegeltak, byta befintliga fönster samt putslaga och omfärga fasaden. Marken runt fastigheten ska anpassas till kommande verksamhet. Våning 1 kommer att anpassas till Futurums verksamhet. En ny hiss uppförs i anslutning till trapphuset och på yttertaket byggs ett nytt fläktrum.

Ombyggnad av gamla sanatoriet till flerbostadshus i Adolfsberg, Örebro
Avser ombyggnad av Gamla Sanatoriet till 24 moderna lägenheter med hög standard och väl bevarad äldre charm.

Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro etapp 2
Omfattning oklar. Anbud kommer att infordras på entreprenader närmare byggstart. Föregående etapper har objekt nr 918217 och 944464.

Ombyggnad till kontor med lager i Örebro
Avser rivning av delar av f.d Örebromässan och ombyggnad till kontor med lager om ca 5000 kvm samt byte av fasad.

Utförande av vägbeläggning värme inom Örebro och Västmanlands län
Beläggning i Örebro (T) och Västmanlands (U) län.

Integrerat brounderhåll i Örebro län

Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro
Avser totalupprustning av flerbostadshus.

Ombyggnad av skola i Örebro
Avser ROT-renovering samt anpassning av lokaler för Riksgymnasium för döva och hörselskadade. Renoveringen omfattar även nya fönster och avfärgning av fasaden. De största arbetena kommer att göras i våning 1-4 i Hus M men även hus E, K och B berörs av ombyggnationen. Utförs i generalentreprenad med samverkan.

Om- och tillbyggnad av vind till lägenheter i Örebro
Avser ombyggnad av vind till 12 lägenheter.

Ombyggnad av äldreboende i Örebro
Avser ombyggnad av vård- och omsorgsboende. Ytterligare två lägenheter tillskapas i utrymme som har används till expeditioner. Administrativa lokaler samt förråd byggs om. Ombyggnation på respektive avdelning för att skapa ändamålsenliga enheter för gemensamhetskök och avd-exp samt boendesprinkler installeras. Utvändiga markarbeten.

Uppförande av lekland i Örebro
Avser uppförande sv lekland i befintliga lokaler på ca 4000 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Renovering av bollhall i Örebro
Avser renovering av bollhall vid Lillåns skola.

Muddring av Hemfjärden och Mellanfjärden i Örebro

Ombyggnad av ventilationssystem i flerbostadshus i Sörbyängen, Örebro
Avser ombyggnad av ventilationssystem från FT-system till FTX-system i 10 huskroppar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser ombyggnad av flerbostadshus.

Anpassning av lokaler för psykiatri vid USÖ, Örebro
Slutenvård inkl. avd 5. Intern planering förestår. Omfattar ett 10-tal objekt som ska utföras under 2016 - 2019. Oviss kostnad.

Tillbyggnad av transformatorstation och ställverk i Örebro
Tillbyggnad av befintlig transformator- och ställverksbyggnad.

Ombyggnad till flerbostadshus Örebro
Avser nybyggnad av 15 lägenheter i en huskropp.

Ombyggnad till bilverkstad & kontor i Örebro
Avser ombyggnad av lager till bilverkstad och kontor om ca 360 kvm.

Rivning av silo i Örebro
Avser rivning av silo samt ombyggnad till kontor.

Ombyggnad av gator & VA-ledningar i Örebro
Avser ombyggnad av gata och VA-ledningar längs Rudbecksgatan vid korsningen Hagmarksgatan - Almbyplan om ca 300 m lång sträcka.

Beläggning av väg 52 mellan Odensbacken-Södermanlands länsgräns

Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av ca 120 balkonger på flerbostadshus.

Ombyggnad av gruppbostad i Örebro
Avser ombyggnad av gruppboende för brandåtgärder. Gruppboendet ska förses med sprinkler. Tillbyggnad av teknikrum samt renoveringar som nydragning av el m.m.

Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem.

Nybyggnad av GC-väg samt förlängning av gata i Örebro
Avser nybyggnad av två GC-vägar samt förlängning av Majorsgatan.

Om- och tillbyggnad av kursgård i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av kursgård. Total tillbyggnadsyta på ca 150 kvm samt ombyggnad ca 180 kvm.

Om- och tillbyggnad av tandläkarmottagning i Örebro
Avser ombyggnad av Folktandvårdens sterilcentral samt tillbyggnad av ett lunchrum om ca 50 kvm.

Byggnation av Landstormsvägen i Örebro
Avser byggnation av lokalgata ca 100 m (Förlängning av Studievägen mot Landstormsvägen) samt GC-väg utefter denna.

Utbyggnad av gc-väg i Mosås, Örebro
Avser utbyggnad av GC-väg samt nya passager.

Rälsbyte mellan Örebro-Frövi
Rälsbyte USP.

Tillbyggnad av skola i Örebro
Planer finns på att bygga till ett våningsplan på en befintlig huskropp.

Ombyggnad av fjärrvärmecentral mm på slott i Örebro
Projektet avser flytt av bland annat värmeundercentral, serviscentral och fläktaggregat med styrinstallationer. Arbetet kommer att beröra några av slottets äldsta delar med höga krav på genomförande.

Förnyelse av vattenledningar inom Örebro tätort
Förnyelse av ledningar inom tätorten. Planer i tidigt utredningsskede som ej är beslutade. Upptaget i investeringsplanen.

Ombyggnad till samlingslokal i Örebro
Avser ombyggnad av förskola till två samlingslokaler samt toaletter och kök. Man kommer också att bygga en entré och göra en tillgänglighetsanpassning.

Anläggande av kommunalt VA i Gällersta kyrkby, Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.

Anläggande av kommunalt VA i Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.

Tillbyggnad av verkstad och personalutrymmen i Örebro
Avser tillbyggnad av verkstad samt personalutrymmen för kommunens vattenmätar-verkstad.

Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av industrilokal om ca 250 kvm.

Tillbyggnad av kontor i Örebro
Avser tillbyggnad av kontor.

Spårväxelbyte i Ervalla

Kollektivtrafikåtgärder mellan Fjugesta-Garphyttan
10 busshållplatser, 2 vändplatser, ev pendlarparkering.

Rivning av silo i Örebro
Avser rivning av silo.

Ombyggnad till gym i Örebro
Avser ombyggnad av kontor till gym med nya omklädningsrum.

Ombyggnad av vårdbostad i Örebro
Avser ombyggnad av öppenvård.

Anpassningar av konsertsal i Örebro
Objektet avser anpassningar och ombyggnation i Örebro konserthus konsertsal. Anpassningarna avser åtgärder för att förbättra akustiken samt möjliggöra för konserter med förstärkt musik.

Ombyggnad av ställverk vid avloppsverk i Örebro
Avser installation av nytt högspänningsställverk, samt demontering av befintligt ställverk. Uppskattad kostnad och byggstart.

Ombyggnad av vind i Örebro
Avser ombyggnad till en etagelägenhet samt putsning av fasad och byte av fönster.

Ombyggnad av vårdhem i Örebro
Bygglov ändrad användning av vårdlokaler, ombyggnation och sprinkler på mikaeligården.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändrad användning flerbostadshus.

Ombyggnad av idrottshall i Örebro
Bygglov ändrad användning från industri/handel till idrottsanläggning.

Tillbyggnad av vårdhem i Örebro
Bygglov tillbyggnad av vårdlokaler på tak på m-huset usö.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus Enriset 1,2.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.

Tillbyggnad av golfbana i Örebro
Bygglov för utökning av golfbana.

Ombyggnad av vind i Örebro
Bygglov inredning av vind samt tillbyggnad med takkupor på flerbostadshus.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkonger.

Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov tillbyggnad av industrilokal samt nybyggnad av komplementbyggnad.

Tillbyggnad av kontor i Örebro
Bygglov tillbyggnad av kontorsbyggnad.

Tillbyggnad av omklädningsrum i Örebro
Bygglov tillbyggnad av omklädningsrum samt nybyggnad av förråd.

Konsulttjänst, flödesmätning och kalibrering av modeller i Örebro
Tekniska förvaltningen önskar nu förfina modellerna genom att flödesmäta i vissa områden och kalibrera modellerna med dessa flödesdata. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av bilverkstad i Örebro
Bygglov ändrad användning, från lastbilsverkstad till skadeverkstad för personbilar.

Tillbyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov tillbyggnad av restaurang, inglasat uterum samt rivning av befintligt tak.

Tillbyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov tillbyggnad av skärmtak på kontor.

Tillbyggnad av personallokal i Örebro
Avser tillbyggnad av personalbyggnad/matsal.

Ombyggnad av lägenhet i Örebro
Avser ändrad användning från lokal till lägenhet.

Tillbyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov tillbyggnad skärmtak.

Tillbyggnad av lägenhet i Örebro
Bygglov tillbyggnad av ytterligare lgh i flerbostadshus.

Tillbyggnad av radhus i Örebro
Bygglov för tillbyggnad av radhus med inglasade uterum.

Ombyggnad av lägenhet i Örebro
Bygglov ändrad användning från lokal till lgh.

Ombyggnad till övernattningslägenheter i Örebro
Bygglov ändrad användning från arbetarbostad till hotell.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser inglasning av tre balkonger.

Flödesmätning i spillvattennätet i Lillån, Örebro

Underhållsmuddring i Hemfjärden, Örebro
Objektet avser underhållsmuddring vid fyren Röda tunnan i Hemfjärden, Hjälmaren. Maximal muddermängd som får tas upp är 2000 ton muddringsmassor och ytan får inte överstiga 3000 kvadratmeter.

Ombyggnad av vind i Örebro
Bygglov ändrad användning från vind till studentlägenheter.

Tillbyggnad av hotell i Örebro
Avser inglasning av takterass om ca 10 kvm.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: