Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Örebro

Om- och tillbyggnad av T-huset vid USÖ, Örebro, Huvuddel 2
Avser option från Huvuddel 1 (projektnr 1450250). Utredningar pågår gällande vad som ska inrymmas i befintliga T-huset. Delar som utreds är: Ombyggnad/renovering av forskningslab ca 25 mkr, Ombyggnad/renovering av lokaler för avd Fastighetsdrift ca 60 mkr, Påbyggnad av reservvattenbyggnaden ca 10 mkr, Renovering av klimatskal (tak, fasad & grund) ca 65 mkr, Renovering av installationer/tekniska system ca 15 mkr samt Markarbeten ca 5 mkr.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberga centrum, Örebro
Projektet gäller gestaltning av 4 st gårdar, ca 420 lägenheter, samt att projektera och ta fram förfrågningsunderlag tillsammans med andra av ÖBO upphandlade konsulter, för en generalentreprenad till 2 av dessa gårdar. Ca 240 lägenheter. Bedömd total BTA ca 25000 kvm. Projektet kommer att uppdelas i två etapper.
Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro
Avser totalrenovering av 88 lägenheter i två huskroppar med bl.a byte av installationer samt stambyte och nya ytskikt.
Tillbyggnad av campus vid sjukhus i Örebro
Tillbyggnaden ska placeras mellan befintliga campushuset och vattentornet. Ny entré och aula kommer att byggas på markplan med en luftig foajé med en intilliggande cafeteria. På plan 2 & 3 kommer det att byggas lärosalar, grupprum, kontor, kommunikationsstråk, studievrår samt andra funktionsstödjande verksamhetsrum.
Renovering av flerbostadshus i Örebro
Avser renovering av 96 lägenheter. Arbetena avser bl.a nya vvs- och elinstallationer, fasad, fönster, entrépartier, nya hissar och takarbeten samt ändringar av planlösningen. Objektet är beläget på Norr i Örebro fastighet Rakan 12, 13 och 14. Hus C1 - Tallbacksvägen 19-21 Hus C2 - Norrbygatan 19-21 Hus C3 - Norrbygatan 23-25 Hus C4 - Höglundagatan 14-16 Hus B – Höglundagatan 18-26 Hus A – Höglundagatan 28-32
Omdaning och utveckning av Vivalla centrum i Örebro
Objektet kan komma att utföras i flera etapper, eventuellt parallella etapper.
Om- och tillbyggnad av T-huset vid USÖ, Örebro, Huvuddel 1
Avser tillbyggnad på ca 450 kvm som ska inrymma vattenreningsanläggning, bassänger samt rum för pumpanläggning. Flytt av befintlig pumpstation för spillvatten med tillhörande ledningar. Huvuddel 1 omfattar även tillbyggnad med ny entréhall med hiss samt anpassningar av lokaler inuti befintligt T-hus om cirka 200-400 kvm.
Ombyggnad av centrumverksamhet till bostäder i Mellringe
Syftet med planen är att ändra markanvändningen från centrumverksamhet till bostäder samt att utöka byggrätten och skydda en befintlig byggnad av kulturhistoriskt värde på fastigheten.
Ombyggnad av gator samt nybyggnad av GC-banor i Örebro
Avser ombyggnad av befintlig gata, nya GC-banor samt att öppna befintliga gator för att ansluta i ny korsning. Total sträcka ca 200 m. Avser även park och industrijärnvägsspår.
Ombyggnad av äldreboende i Odensbacken
Planering pågår för ombyggnad av Askenäshemmet. Omfattar bland annat större lägenheter än dagens 19 kvm. Vidare kan en restaurangdel för andra än de boende komma att byggas. Byggstart kan för dagen ej anges.
Ombyggnad till vindslägenheter i Örebro
Avser ombyggnad av vind till 14 lägenheter.
Nybyggnad av omklädningsrum vid bandyhall i Örebro
Avser nybyggnad av omklädningsrum vid Vinterstadion i Behrn Arena, Örebro.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med kontor, handel och lager.
Ombyggnad av vattendrag i Örebro
Objektet finns upptaget i investeringsplanen. När byggstart kan ske är ovisst.
Ombyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser invändig ombyggnad för Tybble vårdcentral samt omdisponering av lokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser ombyggnad av flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns på ombyggnad av ca 13 lägenheter samt tillbyggnad av ca 3 lägenheter i flerbostadshus. Man kommer också att göra en totalrenovering med bl.a ny grund, stambyten, ny ventilation, nya badrum, nytt tak, byte av fönster samt omputsning av fasaden och tillbyggnad av balkonger.
Ombyggnad av bro i Örebro
Avser ombyggnad och breddning av Skebäcksbron med två meter på varje sida. På östra sidan ska man bygga en ny gång- och cykelbana, och på den västra sidan ska det bli utrymme för gående.
Kollektivtrafikåtgärder mellan Fjugesta-Garphyttan
10 busshållplatser, 2 vändplatser.
Om- och tillbyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser en mindre tillbyggnad samt invändig ombyggnad vid vårdcentral i Örebro
Tillbyggnad av skola i Örebro
Planer finns på att bygga till ett våningsplan på en befintlig huskropp.
Ombyggnad vid M-huset, Universitetssjukhuset i Örebro
Ombyggnation i samband med omstrukturering av produktionsbanor på kemiskt laboratorium.
Byggnation av Landstormsvägen i Örebro
Avser byggnation av lokalgata ca 100 m (Förlängning av Studievägen mot Landstormsvägen) samt GC-väg utefter denna.
Om- och tillbyggnad av tandläkarmottagning i Örebro
Avser ombyggnad av Folktandvårdens sterilcentral samt tillbyggnad av ett lunchrum om ca 50 kvm.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem.
Utbyggnad av gc-väg i Mosås, Örebro
Avser nybyggnad av en ca 450 meter lång genomfartsgata med GC-väg samt nya VA-ledningar för kommande exploatering, det ingår även två busshållplatser, belysning, LOD-lösning, trädplantering, flertal passager samt ombyggnation av Bodekullsvägen vid anslutning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser ombyggnad av kontor till 7 lägenheter.
Nybyggnad av väg samt förlängning av gata i Örebro
Omfattar lednings- mark och gatuarbete på Majorsgatans förlängning samt nybyggnad av en ny väg, Korpralsvägen.
Signalreglering av industrispår i Mosås
Ny växel för fungerande anslutning till Törsjöterminalen.
Tillbyggnad av verkstad och personalutrymmen i Örebro
Avser tillbyggnad av verkstad samt personalutrymmen för kommunens vattenmätar-verkstad.
Ombyggnad av vind i Örebro
Avser ombyggnad av vind till lägenheter.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Avser ombyggnad av Ikeavaruhus.
Installation av solcellsanläggning till affärscentrum i Örebro
Avser installation av solcellsanläggning i affärshus.
Anpassning av lokal vid Västra läktaren vid Behrn arena i Örebro
Avser ombyggnad av fd gymlokal till restaurang.
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler inom Örebro län
Avser om- och tillbyggnad av kontorslokaler samt utvändiga arbeten invid befintlig byggnad. Säkerhets skyddad upphandling.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Avser renovering av salsvåningen. Först kommer ett annat rum byggas om för ett prov på hur ombyggnaden av salsvåningen kommer att se ut.
Nytt reservkraftsaggregat vid vattenverk i Örebro
Objektet avser installation av nytt reservkraftsaggregat.
Om- och tillbyggnad av mottagningsstation för matavfall i Örebro
Omfattar demontering/sågning av befintliga betongväggar och TRP-plåt vägg, samt nybyggnation av ny överbyggnad för tömning av sopbilar. Byggstart planeras under år 2017. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av golfbana i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av golfbana.
Ombyggnad av bussgata, flytt av GC-bana m m i Örebro
Projektet innebär att bussgatan mellan Hagvägen och Universitetsgatan byggs om och öppnas upp för biltrafik. Flytt av GC-bana till västra sidan av Vallgatan och korsningen Vallgatan–Universitetsgatan–Fakultetsgatan byggs om och anpassas efter gång- och cykelbanans nya placering. Uppskattad kostnad.
Konsulttjänst avseende undersökningar av anslutningar, överkopplingar och överläckage, Örebro kommun
Avser konsulttjänst med uppdrag att undersöka anslutningar, överkopplingar och överläckage.
Tillbyggnad av affärshus i Örebro
Avser tillbyggnad av handelslokal med 25 kvm.
Ev. rivning av mindre kontorsbyggnad i Örebro
Bostäder ska byggas på tomten efter rivning, objekt nr 900309.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av industrilokaler med en tvätthall.
Muddring av Hemfjärden och Mellanfjärden i Örebro
Avser tillfällig rensning av 3 000 kvm vid fyren "Röda tunnan". Muddringsmassorna skall pumpas till avvattningsplats.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov tillbyggnad industri.
Tillbyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov tillbyggnad restaurang.
Tillbyggnad av skola i Örebro
Bygglov tillbyggnad skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov sökt för nya lägenheter och ombyggnad av vind samt fasadändring i befintligt flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov ändrad användning från butik till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov ändrad användning från förskola till kontor.
Ombyggnad av vind i Örebro
Bygglov ändrad användning från vind till lägenheter.
Ombyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov ändring enbostadshus.
Ombyggnad av vårdbostad i Örebro
Avser ändring av ventilation samt ombyggnad av fläktrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring till lägenheter, flerbostadshus.
Ombyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov, flytt av väderskydd.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov ändrad användning från butik till restaurang.
Tillbyggnad av ställverk i Örebro
Bygglov tillbyggnad annat, ställverk lågspänning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad enbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov tillbyggnad, tak över befintliga cykelplatser.
Ombyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov ändrad användning enbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov nybyggnad cykeltak.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av cafeteria i Örebro
Avser tillbyggnad av cafe/restaurang om ca 50 kvm.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Ändring av kontor till lokal.
Skogsavverkning inför nybyggnad av överföringsledning mellan Örebro och Fjugesta
Denna etapp omfattar skogsavverkning inför nybyggnad av en överföringsledning mellan Örebro och Fjugesta. Projektet avser anläggande av överföringsledning mellan Örebro och Fjugesta i Lekebergs kommun. Ledningen ska ansluta till tekniska anläggningar tillhörande Lekebergs kommun. Ledningsutbyggnaden sker i samverkan med Lekebergs kommun. Sträckan omfattar totalt 21 kilometer ledning.
Ny belysning på Behrn Arena fotboll, Örebro
Avser åtgärder för att förbättra belysningen på arenan. I och med förändrade belysningsförutsättningar kommer även belysningsmaster och fundament behöva bytas.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av en sluss om 2x2 m mellan två lokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: