Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberga centrum, Örebro
Avser renovering och ombyggnation vid Varbergagatan 116-131. 108 lägenheter. Option från projektid: 1418019
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberga centrum, Örebro
Avser renovering och ombyggnation vid Varbergagatan 85-100. Totalt 129 lägenheter, varav 8 är nybyggnation och 121 är ombyggnation.
Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro
Avser totalrenovering av 88 lägenheter i två huskroppar med bl.a byte av installationer samt stambyte och nya ytskikt.
Renovering av flerbostadshus i Örebro
Avser renovering av 96 lägenheter. Arbetena avser bl.a nya vvs- och elinstallationer, fasad, fönster, entrépartier, nya hissar och takarbeten samt ändringar av planlösningen. Objektet är beläget på Norr i Örebro fastighet Rakan 12, 13 och 14. Hus C1 - Tallbacksvägen 19-21 Hus C2 - Norrbygatan 19-21 Hus C3 - Norrbygatan 23-25 Hus C4 - Höglundagatan 14-16 Hus B – Höglundagatan 18-26 Hus A – Höglundagatan 28-32
Ombyggnad till flerbostadshus i Örebro
Bygglov beviljat. Planer på ombyggnad av fastigheten till 38 st bostadslägenheter med storlekarna 2-4 rok. Lägenheterna blir luftiga med god volym och högt i tak. Samtliga får balkong eller uteplats. Hiss installeras. Oviss byggstart. Intilliggande tomt (söderut) kan komma att bebyggs med lägenheter.
Ombyggnad till kontor med lager i Örebro
Avser rivning av delar av f.d Örebromässan och ombyggnad till kontor med lager om ca 5000 kvm samt byte av fasad.
Omdaning och utveckning av Vivalla centrum i Örebro
Objektet kan komma att utföras i flera etapper, eventuellt parallella etapper.
Om- och tillbyggnad av T-huset vid USÖ, Örebro, Huvuddel 1
Avser tillbyggnad på ca 450 kvm som ska inrymma vattenreningsanläggning, bassänger samt rum för pumpanläggning. Flytt av befintlig pumpstation för spillvatten med tillhörande ledningar. Huvuddel 1 omfattar även tillbyggnad med ny entréhall med hiss samt anpassningar av lokaler inuti befintligt T-hus om cirka 200-400 kvm.
Ombyggnad av skola i Örebro
Avser uppgradering av hela ventilationssystemet, åtgärder av akustikproblem, nytt låssystem, uppgradering av passersystem och åtgärdande av mark.
Ombyggnad av centrumverksamhet till bostäder i Mellringe
Syftet med planen är att ändra markanvändningen från centrumverksamhet till bostäder samt att utöka byggrätten och skydda en befintlig byggnad av kulturhistoriskt värde på fastigheten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser ombyggnad av Örebrobostäders fd huvudkontor till bostäder.
Nybyggnad av grundskola i Örebro
Planer finns för nybyggnad av grundskola efter fd. Eklundaskolan rivits.
Ombyggnad av gator samt nybyggnad av GC-banor i Örebro
Postterminalen omfattar om- och utbyggnad av gator, GC-vägar, belysning, trafiksignaler, kablar, vägskyltning/målning och planteringsytor
Ombyggnad till vindslägenheter i Örebro
Avser ombyggnad av vind till 14 lägenheter.
Nybyggnad av omklädningsrum vid bandyhall i Örebro
Avser nybyggnad av omklädningsrum vid Vinterstadion i Behrn Arena, Örebro.
Ombyggnad av vattendrag i Örebro
Objektet finns upptaget i investeringsplanen. När byggstart kan ske är ovisst.
Ombyggnad från trafikled till stadsgata i Örebro
Gatan återskapas som esplanad och ska bli en stadsgata med säkra korsningar, gågator och cykelbanor. Objektet kommer att utföras i flera etapper. Första etappen beräknas påbörjas i slutet av 2017.
Tillbyggnad av panncentral i Örebro
Avser tillbyggnad av panncentralen med ett reservvattenverk.
Tillbyggnad av transformatorstation och ställverk i Örebro
Tillbyggnad av befintlig transformator- och ställverksbyggnad.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns på ombyggnad av ca 13 lägenheter samt tillbyggnad av ca 3 lägenheter i flerbostadshus. Man kommer också att göra en totalrenovering med bl.a ny grund, stambyten, ny ventilation, nya badrum, nytt tak, byte av fönster samt omputsning av fasaden och tillbyggnad av balkonger.
Tillbyggnad av skola i Örebro
Planer finns på att bygga till ett våningsplan på en befintlig huskropp.
Signalreglering av industrispår i Mosås
Ny växel för fungerande anslutning till Törsjöterminalen.
Om- och tillbyggnad av tandläkarmottagning i Örebro
Avser ombyggnad av Folktandvårdens sterilcentral samt tillbyggnad av ett lunchrum om ca 50 kvm.
Byte av värmesystem vid skola i Örebro
Avser byte av värmesystem vid Nikolaiskolan, hus A & B.
Utbyggnad av gc-väg i Mosås, Örebro
Avser nybyggnad av en ca 450 meter lång genomfartsgata med GC-väg samt nya VA-ledningar för kommande exploatering, det ingår även två busshållplatser, belysning, LOD-lösning, trädplantering, flertal passager samt ombyggnation av Bodekullsvägen vid anslutning.
Förnyelse av vattenledningar inom Örebro tätort
Förnyelse av ledningar inom tätorten. Upptaget i investeringsplanen.
Anläggande av kommunalt VA i Gällersta kyrkby, Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.
Anläggande av kommunalt VA i Kårstaö, Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.
Anläggande av kommunalt VA i Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.
Anläggande av kommunalt VA på Vinön, Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser ändring från lokal till 3 nya lägenheter och en ny lokal.
Ombyggnad av cykelväg, Adolfsbergsvägen i Örebro
Entreprenaden innefattar huvudcykelstråk inklusive ny belysning samt ökad trafiksäkerhet och ny asfalt.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av industrilokal om ca 250 kvm.
Upprustning av VA-ledningar i Örebro
Avser upprustning av VA-ledningar samt utbyggnad av befintligt dagvattennät på Rostagatan/Folkungagatan.
Byte av dricksvattenledningar i Örebro
Avser utbyte av dricksvatten ledningarna utmed en sträcka av Hertig Karls allé. Arbetet berör sträckan mellan korsningen Hertig Karls allé/Hagagatan och korsningen Hertig Karls allé/Tegelgatan. Byggtid ca 1 månad med start i mitten av februari.
Ombyggnad av vind i Örebro
Avser renovering av 10 lägenheter.
Ombyggnad av konserthus i Örebro
Avser anpassning av Örebros konserthus konsertsal. Anpassningarna avser förbättring av akustiken, arbetsmiljön samt möjliggöra för konserter med förstärkt musik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser byte av rökluckor i flerbostadshus som inte är godkända.
Tillbyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser en mindre tillbyggnad samt invändig ombyggnad vid vårdcentral i Örebro. Delas in i 3 etapper där en etapp blir tillbyggnad och de andra 2 avser ombyggnad i befintliga lokaler. Detta avser etapp 1.
Om- och tillbyggnad av Naturens hus i Örebro
Avser flytt av toaletter, utbygge med fläktrum, nytt aggregat på Naturens hus. Nytt omklädningsrum till restaurangen i Naturskolans lokaler samt utbygge av kontor till Naturskolan. restaurangytan byggs ut för att ge plats för ytterligare 50 gäster.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Detta projekt avser byggande av ett "provrum" inför kommande renovering av salsvåningen på medborgarhuset i Örebro. Renovering av salsvåning finns på projektid: 1483159
Nytt reservkraftsaggregat vid vattenverk i Örebro
Objektet avser installation av nytt reservkraftsaggregat.
Om- och tillbyggnad av mottagningsstation för matavfall i Örebro
Omfattar demontering/sågning av befintliga betongväggar och TRP-plåt vägg, samt nybyggnation av ny överbyggnad för tömning av sopbilar. Byggstart planeras under år 2017. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av ventilation i slott i Örebro
Avser ombyggnad av luftbehandlingsaggregat i de delar som ska bli café och museiverksamhet.
Utbyte av pumpstation i Marieberg, Örebro
Avser utbyte av pumpstation på Bolagsvägen 5 i Marieberg.
Tillbyggnad av golfbana i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av golfbana.
Ombyggnad av bussgata, flytt av GC-bana m m i Örebro
Projektet innebär att bussgatan mellan Hagvägen och Universitetsgatan byggs om och öppnas upp för biltrafik. Flytt av GC-bana till västra sidan av Vallgatan och korsningen Vallgatan–Universitetsgatan–Fakultetsgatan byggs om och anpassas efter gång- och cykelbanans nya placering. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av utbildningslokal i Örebro
Avser ändrad användning från kontor till 3 undervisningslokaler.
Ombyggnad av vind i Örebro
Avser ombyggnad av vind till 11 lägenheter.
Ombyggnad av skola i Örebro
Avser inrättande ventilation på skola.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Avser mindre ombyggnad av Ikeavaruhus.
Ombyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser en mindre tillbyggnad samt invändig ombyggnad vid vårdcentral i Örebro. Delas in i 3 etapper där den första etappen blir tillbyggnad och de andra 2 avser ombyggnad i befintliga lokaler. Detta avser etapp 2. Etapp 1 finns på projektid: 1123402.
Ombyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser en mindre tillbyggnad samt invändig ombyggnad vid vårdcentral i Örebro. Delas in i 3 etapper där den första etappen blir tillbyggnad och de andra 2 avser ombyggnad i befintliga lokaler. Detta avser etapp 3. Etapp 2 finns på projektid: 1493157.
Muddring av Hemfjärden och Mellanfjärden i Örebro
Avser tillfällig rensning av 3 000 kvm vid fyren "Röda tunnan". Muddringsmassorna skall pumpas till avvattningsplats.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring av flerbostadshus, 7 st nya lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov fasadändring samt ändring av brandvägar på kontor.
Konsulttjänst, flödesmätning i spillvattennätet i Örebro
Konsulttjänst med uppdrag att kartlägga tillskottsvattenflödet i de centrala delarna av Örebro där de saknas pumpstationer med flödesmätare.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Ändrad användning av butik till kontor samt byte av ventilationssystem.
Tillbyggnad av lager i Örebro
Bygglov tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av plank i Örebro
Bygglov tillbyggnad av plank samt uteplats.
Tillbyggnad av plank i Örebro
Bygglov tillbyggnad av plank vid uteplats.
Tillbyggnad av skärmtak i Örebro
bygglov tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov tillbyggnad av sommarservering, gustavsvik resort ab.
Tillbyggnad av fritidshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad fritidshus.
Ombyggnad av lägenhet i Örebro
Bygglov ändring av flerbostadshus, lägenhet delas upp och komplementbyggnad rivs delvis, tillbygge av miljörum/cykelrum.
Ombyggnad av kulturhus i Örebro
Bygglov underhåll-särsk bevarandevärde komplementbyggnad.
Ombyggnad av cafeteria i Örebro
Bygglov ändrad användning från butik till café.
Ombyggnad av lägenhet i Örebro
bygglov ändrad användning från samlingslokal till lägenhet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser tillbyggnad av flerbostadshus, 10 st uterum.
Ombyggnad av samlingslokal i Örebro
Avser ändrad användning från ekonomibyggnad till samlingslokal och arbetslokaler.
Ombyggnad av bilhall i Örebro
Bygglov ändring av befintlig bilhall.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av vind i Örebro
Bygglov inredning av vindslägenheter.
Tillbyggnad av förskola i Örebro
Bygglov tillbyggnad av förskola. ett garage i befintlig källare samt ett gemensamhetshus med växthus.
Anbud förstudie för tekniska förvaltningens nya lokaler i Örebro
Avser en förstudie om Tekniska förvaltningens nya lokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: