Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Örebro län

Askersund (14)
Degerfors (2)
Hallsberg (16)
Hällefors (12)
Karlskoga (13)
Kumla (13)
Laxå (10)
Lekeberg (5)
Lindesberg (15)
Nora (8)
Örebro (81)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 197 st.

Basunderhåll järnvägsanläggning Västra Stambanan mellan Hallsberg-Laxå

Nybyggnad av mötesfri väg Svennevad-Kvarntorpskorset
Projektet avser en gles 2+1 väg i ny sträckning, slopning av två plankorsningar och stängsling längs med järnvägen inne i Pålsboda. Ca 13,4 km. Slutbesiktning senast 2019-10-01.

Utförande av vägbeläggning varm inom Södermanlands, Örebro och Västmanlands län
Vägbeläggning Varmt Öst inom Södermanlands län (D), Örebro län (T) och Västmanlands län (U) - 2017-2018.

Ombyggnad av flerbostadshus i Varberga centrum, Örebro
Projektet gäller gestaltning av 4 st gårdar, ca 420 lägenheter, samt att projektera och ta fram förfrågningsunderlag tillsammans med andra av ÖBO upphandlade konsulter, för en generalentreprenad till 2 av dessa gårdar. Ca 240 lägenheter. Bedömd total BTA ca 25000 kvm.

Upprustning av järnväg Ludvika- Frövi etapp 3 Malmtransporter i Bergslagen
Bärighetsåtgärder och kapacitetshöjande åtgärder.

Ombyggnad av södra läktaren vid Behrn arena i Örebro
Ombyggnaden görs för att skapa fler loger, kontor, garage, kiosker och toaletter samt omklädningsutrymmen. Ett kontorshus i två våningar placeras bakom södra läktaren.

Ombyggnad till mötesfri landsväg Axbergshammar-Lilla Mon
Avser ombyggnad av nuvarande tvåfältsväg till mötesfri landsväg (2+1 körfält) med hastighetsstandard 100 km/h, sträckan är ca 6 km.

Ombyggnad för vård och omsorgsboende och vårdcentral i Kumla
Planer finns på eventuellt ombyggnad till vård- och omsorgsboende och vårdcentral.

Nybyggnad av stamnätsstation i Karlslund utanför Örebro
Byggnation av ett 400 kV-ställverk. En ny 220 kV-ledning mellan stationen i Karlslund och station Lindbacka. Ledningen sambyggs med vattenfalls befintliga 130 kV-ledning. Den 400 kV-ledning som idag går mellan Morgårdshammar och Lindbacka bryts upp och ansluts i den nya stationen Även den 220 kV-luftledning som går mellan Himmeta och Lindbacka och ansluter till stationen bryts upp. Uppskattad byggstart och kostnad.

Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro etapp 3
Avser både lägenheter och affärslokaler. Omfattning oklar.

Ombyggnad av reningsverk i Nora
Avser ombyggnad av Nora reningsverk. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.

Om- och tillbyggnad av fabrikshus i Örebro
Avser renovering av gamla skofabriken i Skebäck. Man kommer bl.a att lägga nytt tegeltak, byta befintliga fönster samt putslaga och omfärga fasaden. Marken runt fastigheten ska anpassas till kommande verksamhet. Våning 1 kommer att anpassas till Futurums verksamhet. En ny hiss uppförs i anslutning till trapphuset och på yttertaket byggs ett nytt fläktrum.

Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro etapp 2
Omfattning oklar. Anbud kommer att infordras på entreprenader närmare byggstart. Föregående etapper har objekt nr 918217 och 944464.

Tillbyggnad av galleria i Örebro
Projektet ligger stilla i avvaktan på beslut.

Utförande av vägbeläggning värme inom Örebro och Västmanlands län
Beläggning i Örebro (T) och Västmanlands (U) län.

Om- & tillbyggnad av poliklinisk verksamhet Urologi vid Universitetssjukhuset, Örebro
Avser omdisponering av befintliga lokaler vid urologin samt tillbyggnad av uppvakningsenhet på 163 kvm. Total om- & tillbyggnads BTA 1441 kvm. Kommer att utföras i etapper.

Tillbyggnad o. renovering av LM-skola i Hammar, Askersund
Tillbyggnad innehållande tillagningskök, matsal och biblioteksdel. Ombyggnad av Hus B inrymmande förskola med två avdelningar och en fritidsavdelning. Viss ombyggnad av Hus A för slöjdsalar och personalutrymmen. Angöringsplats för skolskjutsar. Utemiljö med lekutrustning, staket och förrådsbyggnader.

Integrerat brounderhåll i Örebro län

Ombyggnad av vårdcentral, läkarmottagning i Fjugesta
Avser ombyggnad av Lekebergs vårdcentral i Fjugesta på ca 1000 kvm, samt tillbyggnad på 50 kvm för 3 stycken nya entréer. Markarbeten ingår.

Ombyggnad av äldreboende i Örebro
Avser ombyggnad av vård- och omsorgsboende. Ytterligare två lägenheter tillskapas i utrymme som har används till expeditioner. Administrativa lokaler samt förråd byggs om. Ombyggnation på respektive avdelning för att skapa ändamålsenliga enheter för gemensamhetskök och avd-exp samt boendesprinkler installeras. Utvändiga markarbeten.

Om- och tillbyggnad av vind till lägenheter i Örebro
Avser ombyggnad av vind till 12 lägenheter.

Renovering av bollhall i Örebro
Avser renovering av bollhall vid Lillåns skola.

Uppförande av lekland i Örebro
Avser uppförande sv lekland i befintliga lokaler på ca 4000 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Om- och tillbyggnad av äldreboende i Laxå
Avser om- och tillbyggnad av äldreboende med 16 alternativt 32 rum för boende mm.

Ombyggnad av gator samt nybyggnad av GC-banor i Örebro
Avser ombyggnad av befintlig gata, nya GC-banor samt att öppna befintliga gator för att ansluta i ny korsning.

Muddring av Hemfjärden och Mellanfjärden i Örebro
Politiska beslut saknas. Utredningar förestår och vattendom ska sökas. Arbetet kan kanske bli aktuellt 2017.

Ombyggnad av ventilationssystem i flerbostadshus i Sörbyängen, Örebro
Avser ombyggnad av ventilationssystem från FT-system till FTX-system i 10 huskroppar.

Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager.

Ombyggnad från trafikled till stadsgata i Örebro
Gatan återskapas som esplanad och ska bli en stadsgata med säkra korsningar, gågator och cykelbanor. Objektet kommer att utföras i flera etapper.

Ombyggnad från trafikled till stadsgata i Örebro
Gatan återskapas som esplanad och ska bli en stadsgata med säkra korsningar, gågator och cykelbanor. Objektet kommer att utföras i flera etapper. Första etappen beräknas påbörjas i slutet av 2017.

Flyttning och ombyggnad av skola i Kopparberg
Planer finns på att slå samman Garhytteskolan med Kyrkbacksskolan till en skola för elever i årskurs F-9 med placering i Kyrkbacksskolan. Då krävs en ombyggnad av Kyrkbacksskolan.

Ombyggnad till kontor med lager i Örebro
Avser ombyggnad av f.d Örebromässan till kontor med lager om ca 5000 kvm.

Anpassning av lokaler för psykiatri vid USÖ, Örebro
Slutenvård inkl. avd 5. Intern planering förestår. Omfattar ett 10-tal objekt som ska utföras under 2016 - 2019. Oviss kostnad.

Tillbyggnad av transformatorstation och ställverk i Örebro
Tillbyggnad av befintlig transformator- och ställverksbyggnad. Detaljplanen är delvis klar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av elfilter på avfallspanna vid Karlskoga kraftvärmeverk
Avser ombyggnad av elfiltret för panna C1 samt option för ombyggnad av elfiltret för panna C2 vid Karlskoga Kraftvärmeverk.

Ombyggnad av gym i Örebro
Avser ombyggnad av kontor till gym med nya omklädningsrum.

Ombyggnad till bilverkstad & kontor i Örebro
Avser ombyggnad av lager till bilverkstad och kontor om ca 360 kvm.

Rivning av silo i Örebro
Avser rivning av silo samt ombyggnad till kontor.

Ombyggnad av kontorshus i Askersund
Avser ombyggnad av kontor för fem hyresgäster på våningsplan 1. Projektet kommer att genomföras i tre etapper. Avser bl.a byte av delar av apillvattensystem på plan 1 och källarplan, byte av ventilationsaggregat, installation av solceller, byte av expansionskärl, byte av styrutrustning samt uppkoppling och kommunikation mellan anläggningens styrsystem och beställarens överordnade övervakningssystem.

Ombyggnad av bro i Örebro
Eventuellt krävs sanering av omkringliggande markområde i samband med ombyggnaden av bron.

Ombyggnad av gator & VA-ledningar i Örebro
Avser ombyggnad av gata och VA-ledningar längs Rudbecksgatan vid korsningen Hagmarksgatan - Almbyplan om ca 300 m lång sträcka.

Om- och tillbyggnad av kommunhuset i Fjugesta, Lekeberg
Avser ombyggnad av gamla fabrikslokaler till kontor om ca 600 kvm. Entreprenaden kommer att utföres i samverkansformen partnering. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad och renovering av skola i Hallsberg
Avser byte av tak samt rivning av skolbyggnad vid av Östansjö skola.

Tillbyggnad av affärshus i Karlskoga
Tillbyggnad av handelshus.

Om- och tillbyggnad av lokaler i Kumla
Om- och tillbyggnaden omfattar lokaler för administration, ny entré samt nytt fläktrum. Anbud kommer att infordras på totalentreprenad under hösten 2015.

Beläggning av väg 52 mellan Odensbacken-Södermanlands länsgräns

Om- och tillbyggnad av charkuterifabrik i Kumla
Avser om- och tillbyggnad av köttindustri. Tillbyggnaden avser ca 360 kvm.

Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av ca 120 balkonger på flerbostadshus.

Ombyggnad av gruppbostad i Örebro
Avser ombyggnad av gruppboende för brandåtgärder. Gruppboendet ska förses med sprinkler. Tillbyggnad av teknikrum samt renoveringar som nydragning av el m.m.

Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem.

Nybyggnad av GC-väg samt förlängning av gata i Örebro
Avser nybyggnad av två GC-vägar samt förlängning av Majorsgatan.

Leverans av matarvattenberedning till kraftvärmeverk i Karlskoga
Avser leverans av en komplett avsaltningsanläggning.

Om- och tillbyggnad av kursgård i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av kursgård. Total tillbyggnadsyta på ca 150 kvm samt ombyggnad ca 180 kvm.

Beläggning av väg E20 mellan Vallby-Byrstatorp

Beläggning av väg 205 mellan Laxå-Svartå

Ombyggnad av idrottshall i Askersund

Byggnation av Landstormsvägen i Örebro
Avser byggnation av lokalgata ca 100 m (Förlängning av Studievägen mot Landstormsvägen) samt GC-väg utefter denna.

Upprustning av spårväxelvärmestyrning i Hallsberg

Ny växel vid Mosås
Ny växel för fungerande anslutning till Törsjöterminalen.

Ombyggnad till kontorslokaler i Örebro
Avser ROT-renovering samt hyresgästanpassning av plan 7 i Medborgarhuset för kontorsverksamhet inom LSS/SOL.

Utbyggnad av gc-väg i Mosås, Örebro
Avser utbyggnad av GC-väg samt nya passager.

Ombyggnad av folktandvård i Örebro
Planer finns på ombyggnad för Folktandvården i Örebro. Byggstart och kostnad kan för dagen ej anges.

Ombyggnad av fjärrvärmecentral mm på slott i Örebro
Projektet avser flytt av bland annat värmeundercentral, serviscentral och fläktaggregat med styrinstallationer. Arbetet kommer att beröra några av slottets äldsta delar med höga krav på genomförande.

Tillbyggnad av skola i Örebro
Planer finns att bygga till ett våningsplan på en befintlig huskropp.

Till- och ombyggnad av affärshus i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av Ikeavaruhus på ca 300-400 kvm.

Om- och tillbyggnad av kontorshus i Lindesberg
Avser om- och tillbyggnad av kontorslokal.

Sammanslagning specialistmottagningar Lindesbergs lasarett
Upptaget i verksamhetsplan med budget 2014 och planeringsförutsättningar för 2015-2016. Byggstart ej fastställd.

Ombyggnad till samlingslokal i Örebro
Avser ombyggnad av förskola till två samlingslokaler samt toaletter och kök. Man kommer också att bygga en entré och göra en tillgänglighetsanpassning.

Ombyggnad av vind i Hallsberg
Avser ombyggnad av vind till 6 studentlägenheter.

Ombyggnad av busshållplatser längs E18 mellan Lanna-Karlskoga

Nytt reservkraftverk vid avloppsverk i Örebro
Byggstart och kostnad är uppskattade.

Anläggande av kommunalt VA i Gällersta kyrkby, Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.

Anläggande av kommunalt VA i Kårstaö, Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.

Anläggande av kommunalt VA i Tysslinge by, Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.

Anläggande av kommunalt VA i Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.

Anläggande av kommunalt VA på Tybble (Asker), Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.

Anläggande av kommunalt VA på Vinön, Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.

Ombyggnad av äldreboende till förskola i Hällefors
Avser ombyggnad av äldreboende till förskola med en avdelning om ca 600 kvm.

Tillbyggnad av verkstad och personalutrymmen i Örebro
Avser tillbyggnad av verkstad samt personalutrymmen för kommunens vattenmätar-verkstad.

Tillbyggnad av förrådsbyggnad vid skola i Hallsberg
Avser tillbyggnad av förrådsbyggnad hus F3

Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av industrilokal om ca 250 kvm.

Ombyggnad och renovering av skola i Laxå
Entreprenaden ska utföras i fyra etapper, med start för del 1, Källare. Del 1: Källare. Del 2: Riddarborgen. Del 3: Gymnastik. Del 4: Slöjd med mera.

Ombyggnad av resecentrum i Laxå
Avser ombyggnad i del av Laxå Resecentrum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av kontorshus i Örebro
Avser ombyggnad av kontor för Swedbank/Fastighetsbyrån, SiteVision och Juristbyrån med total BTA på ca. 1500-2000 kvm. Utföres i etapper.

Ombyggnad till gågata i Nora
Avser ombyggnad av Prästgatan i Nora till permanent gågata.

Ombyggnad av dagvattenpumpstation i Kumla
Avser ombyggnad av dagvattenpumpstation.

Ombyggnad av kyrka i Degerfors
Avser invändig renovering av kyrka, ny WC samt nytt vaktmästeri-rum.

Rivning av skola i Askersund
Avser rivning av del av Sjöängsskolan.

Ombyggnad av kontorslokaler i Hällefors
Avser ombyggnad av före detta affärslokaler till kontor, arkiv och konferensrum om ca 350 kvm.

Nybyggnad av entré Ösjönäs vid nationalpark i Tiveden
Avser ny entré på Mellannäset vid Ösjönäs gård i Tivedens nationalpark. Entrén ska innehålla parkeringsplatser för ca 20 bilar, byggnad för toaletter och sopsortering samt hårdgjord yta för informationsskyltar, rastplats och andra besökaranordningar.

Tillbyggnad av verkstad i Frövi

Kollektivtrafikåtgärder mellan Fjugesta-Garphyttan
10 busshållplatser, 2 vändplatser, ev pendlarparkering.

Ev. tillbyggnad av bryggeri i Kopparberg
Detaljplanen syftar till att möjliggöra industriverksamhet inom bryggeriets fastigheter som idag är planlagda för bostäder. I detaljplanen prövas också möjligheten att bygga ut en ny produktionsdel öster om Laxbäcken. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Anpassningar av konsertsal i Örebro
Objektet avser anpassningar och ombyggnation i Örebro konserthus konsertsal. Anpassningarna avser åtgärder för att förbättra akustiken samt möjliggöra för konserter med förstärkt musik.

Om- och tillbyggnad av mottagningsstation för matavfall i Örebro
Omfattar demontering/sågning av befintliga betongväggar och TRP-plåt vägg, samt nybyggnation av ny överbyggnad för tömning av sopbilar. Byggstart planeras under år 2017. Uppskattad kostnad.

Drift och underhåll av el i trafikcentraler i Hallsberg, Norrköping mfl
Avser trafikcentraler i Hallsberg, Norrköping, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Tillbyggnad av skola i Nora
Avser tillbyggnad av skola med två klassrum och ett kontor om ca 150 kvm.

Rivning av silo i Örebro
Avser rivning av silo.

Ombyggnad av vårdcentral i Örebro
Bygglov ändring av vårdbyggnad. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av spa i Hällefors
Planer finns på om- och tillbyggnad av spa-anläggning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: