Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Örebro län

Askersund (4)
Degerfors (6)
Hallsberg (9)
Hällefors (11)
Karlskoga (18)
Kumla (9)
Laxå (5)
Lekeberg (1)
Lindesberg (13)
Nora (9)
Örebro (57)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 146 st.

Tillbyggnad av campus vid sjukhus i Örebro
Tillbyggnaden ska placeras mellan befintliga campushuset och vattentornet. Ny entré och aula kommer att byggas på markplan med en luftig foajé med en intilliggande cafeteria. På plan 2 & 3 kommer det att byggas lärosalar, grupprum, kontor, kommunikationsstråk, studievrår samt andra funktionsstödjande verksamhetsrum.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Laxå
Avser om- och tillbyggnad av äldreboende från 32 till 64 platser. Nybyggnadsyta 3040 kvm inklusive atriumyta på 180 kvm som förbinder byggnaderna.
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler i Örebro
Avser renovering av gamla skofabriken i Skebäck. Man kommer bl.a att lägga nytt tegeltak, byta befintliga fönster samt putslaga och omfärga fasaden. Marken runt fastigheten ska anpassas till kommande verksamhet. Våning 1 kommer att anpassas till Futurums verksamhet. En ny hiss uppförs i anslutning till trapphuset och på yttertaket byggs ett nytt fläktrum.
Ombyggnad till kontor med lager i Örebro
Avser rivning av delar av f.d Örebromässan och ombyggnad till kontor med lager om ca 5000 kvm samt byte av fasad.
Område för ombyggnad av handel i Örebro
Detaljplanen har vunnit laga kraft.
Ombyggnad av reningsverk i Kumla
Avser ombyggnad av reningsverk, bl.a ombyggnad till kväverening samt ombyggnad av bassänger. Ny typ av biologisk rening av avloppsvattnet samt en ny typ av partikelfilter.
Reinvestering av ledningar i Örebro län mm
Objektet avser reinvestering av tio ledningar av ca 111,5 km i Västra Götalands, Värmlands- och Örebro län. De nya ledningarna byggs i befintliga gator. Sträckorna är belägna i Degerfors, Gullspång, Kristinehamn, Lekeberg, Mariestad samt Örebro kommuner. Entreprenaden är uppdelad i 9 olika huvuddelar. L213 BJÖRNEBORG – N DYE 52 10 000 L214 BJÖRNEBORG – N DYE 52 10 000 L301 LILLHULT FS – HOVA STV 52 8800 L31 GULLSPÅNG STV - KÄCKESTAD 145 42 100 L114/1 LINDBACKA STV – STOLPPLATS 10 52 1400 L114/2 VINTROSA STP 81 – TOVETORP STP 52 11 400 L114/3 TOVETORP STP 224 – NYHAMMARN 52 3600 L114/4 TOVETORP STP 1 – LEKHYTTAN 52 5500 OL8S6+S5 DALSTORP - KVARNBERG 145 18 400
Ombyggnad av skola i Örebro
Avser ROT-renovering samt anpassning av lokaler för Riksgymnasium för döva och hörselskadade. Renoveringen omfattar även nya fönster och avfärgning av fasaden. De största arbetena kommer att göras i våning 1-4 i Hus M men även hus E, K och B berörs av ombyggnationen. Utförs i generalentreprenad med samverkan.
Utbyggnad av F-6 skola i Lindesberg
Avser utbyggnad av skolan för att göra plats för 150 elever till. Björkhagaskolan ska dels kompletteras med en ny byggnad som man kommer binda samman med den befintliga skolbyggnaden. Sedan ska gymnastiksalen byggas till med en ny sal samt en utbyggnad av matsalen.
Renovering av bollhall i Örebro
Avser renovering av bollhall vid Lillåns skola.
Ombyggnad av äldreboende i Odensbacken
Planering pågår för ombyggnad av Askenäshemmet. Omfattar bland annat större lägenheter än dagens 19 kvm. Vidare kan en restaurangdel för andra än de boende komma att byggas. Byggstart kan för dagen ej anges.
Ombyggnad till vindslägenheter i Örebro
Avser ombyggnad av vind till 14 lägenheter.
Nybyggnad av omklädningsrum vid bandyhall i Örebro
Avser nybyggnad av omklädningsrum vid Vinterstadion i Behrn Arena, Örebro.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med kontor, handel och lager.
Ombyggnad av slöjdsal vid skola i Hällefors
Planer finns på ombyggnad av befintlig del i skola till NO-sal.
Ombyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser invändig ombyggnad för Tybble vårdcentral samt omdisponering av lokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av transformatorstation och ställverk i Örebro
Tillbyggnad av befintlig transformator- och ställverksbyggnad.
Ombyggnad av gymnasieskola i Lindesberg
Planer finns för ombyggnad av R-huset till lokaler för fordonsteknik-programmet samt ombyggnad av H-huset till lokaler för administration.
Ombyggnad av elfilter på avfallspanna vid Karlskoga kraftvärmeverk
Avser ombyggnad av elfiltret för panna C1 samt option för ombyggnad av elfiltret för panna C2 vid Karlskoga Kraftvärmeverk.
Rivning av silo i Örebro
Avser rivning av silo samt ombyggnad till kontor.
Ombyggnad av idrottshall i Askersund
Avser ombyggnad av Sjöängshallen.
Ombyggnad av bro i Örebro
Eventuellt krävs sanering av omkringliggande markområde i samband med ombyggnaden av bron.
Ombyggnad och renovering av skola i Hallsberg
Avser renovering av Långängsskolan.
Ombyggnad vid M-huset, Universitetssjukhuset i Örebro
Ombyggnation i samband med omstrukturering av produktionsbanor på kemiskt laboratorium.
Ombyggnad av gruppbostad i Örebro
Avser ombyggnad av gruppboende för brandåtgärder. Gruppboendet ska förses med sprinkler. Tillbyggnad av teknikrum samt renoveringar som nydragning av el m.m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser ombyggnad av kontor till 7 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av tandläkarmottagning i Örebro
Avser ombyggnad av Folktandvårdens sterilcentral samt tillbyggnad av ett lunchrum om ca 50 kvm.
Om- och tillbyggnad av kursgård i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av kursgård. Total tillbyggnadsyta på ca 150 kvm samt ombyggnad ca 180 kvm.
Byggnation av Landstormsvägen i Örebro
Avser byggnation av lokalgata ca 100 m (Förlängning av Studievägen mot Landstormsvägen) samt GC-väg utefter denna.
Utbyggnad av reningsverk i Bångbro
Avser eventuell utbyggnad av slamhanteringen vid Bångbro reningsverk.
Utbyggnad av gc-väg i Mosås, Örebro
Avser nybyggnad av en ca 450 meter lång genomfartsgata med GC-väg samt nya VA-ledningar för kommande exploatering, det ingår även två busshållplatser, belysning, LOD-lösning, trädplantering, flertal passager samt ombyggnation av Bodekullsvägen vid anslutning.
Tillbyggnad av industrihus i Laxå
Avser nybyggnad av leveranshall i ett plan om ca 650 kvm, rivning lagerbyggnad, flytt av bef tält.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem.
Nybyggnad av väg samt förlängning av gata i Örebro
Omfattar lednings- mark och gatuarbete på Majorsgatans förlängning samt nybyggnad av en ny väg, Korpralsvägen.
Signalreglering av industrispår i Mosås
Ny växel för fungerande anslutning till Törsjöterminalen.
Tillbyggnad av särskilt boende i Fjugesta
Planer finns på tillbyggnad av kök och matsal vid särskilt boende i Fjugesta.
Till- och ombyggnad av affärshus i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av Ikeavaruhus på ca 300-400 kvm.
Om- och tillbyggnad av idrottshall i Kopparberg
Avser om- och tillbyggnad av Ljusnarshallen.
Tillbyggnad av kontor i Örebro
Avser tillbyggnad av befintligt kontor med ca 300 kvm.
Ombyggnad av servicehus i Hällefors
Avser ombyggnad av tillagningskök samt ändring av ventilation.
Ombyggnad av busshållplatser längs E18 mellan Lanna-Karlskoga
Omfattar 5 platser; Lekhyttan, Klunkhyttan, Villingsberg, Våtsjön och Sandbäcken.
Ombyggnad av flerbostadshus i Laxå
Avser ombyggnad från förskola till 4 st lägenheter.
Tillbyggnad av verkstad och personalutrymmen i Örebro
Avser tillbyggnad av verkstad samt personalutrymmen för kommunens vattenmätar-verkstad.
Tillbyggnad av vårdhem i Örebro
Bygglov tillbyggnad av vårdlokaler på tak på m-huset usö.
Tillbyggnad av danslokal i Nora
Avser tillbyggnad med danslokal och hygienutrymmen om ca 300 kvm.
Ombyggnad av vind i Örebro
Avser ombyggnad av vind till lägenheter.
Ombyggnad av dagvattenpumpstation i Kumla
Avser ombyggnad av dagvattenpumpstation.
Kollektivtrafikåtgärder mellan Fjugesta-Garphyttan
10 busshållplatser, 2 vändplatser.
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler inom Örebro län
Avser om- och tillbyggnad av kontorslokaler samt utvändiga arbeten invid befintlig byggnad. Säkerhets skyddad upphandling.
Ombyggnad av kontorslokaler i Hällefors
Avser ombyggnad av före detta affärslokaler till kontor, arkiv och konferensrum om ca 350 kvm.
Anpassning av lokal vid Västra läktaren vid Behrn arena i Örebro
Avser ombyggnad av fd gymlokal till restaurang.
Om- och tillbyggnad av mottagningsstation för matavfall i Örebro
Omfattar demontering/sågning av befintliga betongväggar och TRP-plåt vägg, samt nybyggnation av ny överbyggnad för tömning av sopbilar. Byggstart planeras under år 2017. Uppskattad kostnad.
Renovering av utomhusbassänger vid Djupadalsbadet i Kumla
Projektet omfattar ny dragning av av- och tillflöde till utebassängerna, 50 meter och hoppbassängen, avblästring och pågjutning av botten samt schaktning och återställning av mark.
Nytt reservkraftsaggregat vid vattenverk i Örebro
Objektet avser installation av nytt reservkraftsaggregat.
Måleriprojekt fastigheter inom Hallsbergs kommun
Denna upphandling gäller måleriarbeten som ska utföras under 2017 på av Hallsbergs kommun ägda fastigeter. Syftet är att göra en större samlad uppryckning av underhållet och utseendet på kommunens fastigheter. Totalt rör det sig om cirka 25 fastigheter. Efter avslutat arbete ska husen vara i god kondition sett till de klimatskyddande delar som är målade. Entreprenaden delas in per ort, fem områden, varvid möjlighet finns att lämna pris på ett eller flera områden enligt följande: - Hallsberg - Pålsboda - Sköllersta - Vretstorp - Östansjö
Installation av varmvattenproduktionsanläggning, Biogasbolaget Karlskoga
Entreprenaden omfattar installation av varmvattenproduktionsanläggning vid Biogasbolagets anläggningar i Karlskoga.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Om/tillbyggnad och fasadändring.
Anpassningar av konsertsal i Örebro
Objektet avser anpassningar och ombyggnation i Örebro konserthus konsertsal. Anpassningarna avser åtgärder för att förbättra akustiken samt möjliggöra för konserter med förstärkt musik.
Tillbyggnad av allaktivitetshus i Karlskoga
Tillbyggnad av entrébyggnad.
Tillbyggnad av golfbana i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av golfbana.
Till- och ombyggnad av vårdcentral i Kumla
Avser tillbyggnad av en inglasad gång mellan två byggnader samt ombyggnad av befintlig lokal.
Tillbyggnad av skola i Nora
Avser tillbyggnad av skola med två klassrum och ett kontor om ca 150 kvm.
Rivning av industrihus i Nora
Avser rivning av byggnad 52, 53, 1084 och 1085 samt marksanering.
Ombyggnad till kontor i Hallsberg
Avser ombyggnad av reception, kontor m.m. på bottenvåningen av Hus C.
Ombyggnad av spa i Kumla
Avser ombyggnad av lager till spa med infrabastu, bubbelbad samt yogalokal.
Hörsal vid Hallsbergs vårdcentral
Avser ombyggnad av hörsal. Upptaget i verksamhetsplanen.
Nybyggnad av entré Ösjönäs vid nationalpark i Tiveden
Avser ny entré på Mellannäset vid Ösjönäs gård i Tivedens nationalpark. Entrén ska innehålla parkeringsplatser för ca 20 bilar, byggnad för toaletter och sopsortering samt hårdgjord yta för informationsskyltar, rastplats och andra besökaranordningar.
Förbättring av busshållplatser i Erstorp och Guldsmedshyttan
Förbättring av säkerhet och framkomlighet.
Ombyggnad av vind i Örebro
Avser inredning av vind på flerbostadshus.
Ombyggnad av ventilation i affärshus i Hallsberg
Avser installationsarbeten för ombyggnad av luftbehandlingsaggregat för 3 st lokaler.
Ombyggnad av torg mm i Karlskoga
Avser omläggning av gång- och cykelväg.
Tillbyggnad av förskola i Laxå
Avser tillbyggnad av förskola med en avdelning.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Avser tillbyggnad av ett fläktrum om ca 40 kvm samt installation av fönster och dörr.
Muddring av Hemfjärden och Mellanfjärden i Örebro
Avser tillfällig rensning av 3 000 kvm vid fyren "Röda tunnan". Muddringsmassorna skall pumpas till avvattningsplats.
Ombyggnad av utemiljö vid skola i Karlskoga
Avser upprustning av utemiljö vid Skranta skola.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov ändrad användning från butik till restauranger och aktivitetslokal.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov ändrad användning från förskola till kontor.
Ombyggnad av vind i Askersund
Inredande av bostad på vind samt ombyggnad av 1 lägenhet till 2.
Ombyggnad av kontor i Lindesberg
Fasadändring, ändrad användning, uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av gruppbyggda hus i Nora
Om- och tillbyggnad av bostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Hällefors
Om- och tillbyggnad av kontorslokal.
Ombyggnad av kontor i Nora
Om- och tillbyggnad och ändrad användning av kontorslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Hällefors
Om/tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av gc-bro i Hällefors
Om/tillbyggnad gångbro mellan lossningshus och bryggeri.
Ombyggnation av mark vid Läderfabriken i Askersund
Åtgärder gällande Markvatten runt fabriken.
Ombyggnad av restaurang i Karlskoga
Ändrad användning från kontor till restaurang.
Ombyggnad av utbildningslokal i Kumla
Ändrad användning från kontor/industri till studieverksamhet (musik).
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskoga
Ändring av byggnad, (bärande konstruktion).
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskoga
Ändring av bärande konstruktion.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: