Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Örebro län

Askersund (7)
Degerfors (4)
Hallsberg (9)
Hällefors (16)
Karlskoga (20)
Kumla (7)
Laxå (2)
Lekeberg (1)
Lindesberg (23)
Nora (9)
Örebro (80)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 177 st.

Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser anslutning till befintligt dubbelspår norrut mot Örebro och framtida dubbelspår söderut mot Mjölby. Det nya spår byggs mellan rangerbangården och Västra Stambanan vid befntligt spår. Bullerskyddsåtgärder som fönsterbyten, bullervall och bullerplank.
Om- och tillbyggnad av T-huset vid USÖ, Örebro, Huvuddel 2
Avser option från Huvuddel 1 (projektnr 1450250). Utredningar pågår gällande vad som ska inrymmas i befintliga T-huset. Delar som utreds är: Ombyggnad/renovering av forskningslab ca 25 mkr, Ombyggnad/renovering av lokaler för avd Fastighetsdrift ca 60 mkr, Påbyggnad av reservvattenbyggnaden ca 10 mkr, Renovering av klimatskal (tak, fasad & grund) ca 65 mkr, Renovering av installationer/tekniska system ca 15 mkr samt Markarbeten ca 5 mkr.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberga centrum, Örebro
Projektet gäller gestaltning av 4 st gårdar, ca 420 lägenheter, samt att projektera och ta fram förfrågningsunderlag tillsammans med andra av ÖBO upphandlade konsulter, för en generalentreprenad till 2 av dessa gårdar. Ca 240 lägenheter. Bedömd total BTA ca 25000 kvm. Projektet kommer att uppdelas i två etapper.
Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro
Avser totalrenovering av 88 lägenheter i två huskroppar med bl.a byte av installationer samt stambyte och nya ytskikt.
Tillbyggnad av campus vid sjukhus i Örebro
Tillbyggnaden ska placeras mellan befintliga campushuset och vattentornet. Ny entré och aula kommer att byggas på markplan med en luftig foajé med en intilliggande cafeteria. På plan 2 & 3 kommer det att byggas lärosalar, grupprum, kontor, kommunikationsstråk, studievrår samt andra funktionsstödjande verksamhetsrum.
Utbyggnad av F-6 skola i Lindesberg
Avser utbyggnad av skolan för att göra plats för 150 elever till. Björkhagaskolan ska dels kompletteras med en ny byggnad som man kommer binda samman med den befintliga skolbyggnaden. Sedan ska gymnastiksalen byggas till med en ny sal samt en utbyggnad av matsalen.
Ombyggnad av reningsverk i Nora
Avser ombyggnad av Nora reningsverk. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.
Ombyggnad av rötkammare m m vid reningsverk i Lindesberg
Upptaget i investeringsbudget för 2014 - 2016.
Renovering av flerbostadshus i Örebro
Avser renovering av 96 lägenheter. Arbetena avser bl.a nya vvs- och elinstallationer, fasad, fönster, entrépartier, nya hissar och takarbeten samt ändringar av planlösningen. Objektet är beläget på Norr i Örebro fastighet Rakan 12, 13 och 14. Hus C1 - Tallbacksvägen 19-21 Hus C2 - Norrbygatan 19-21 Hus C3 - Norrbygatan 23-25 Hus C4 - Höglundagatan 14-16 Hus B – Höglundagatan 18-26 Hus A – Höglundagatan 28-32
Ombyggnad av reningsverk i Kumla
Avser ombyggnad av reningsverk, bl.a ombyggnad till kväverening samt ombyggnad av bassänger. Ny typ av biologisk rening av avloppsvattnet samt en ny typ av partikelfilter.
Omdaning och utveckning av Vivalla centrum i Örebro
Objektet kan komma att utföras i flera etapper, eventuellt parallella etapper.
Om- och tillbyggnad av T-huset vid USÖ, Örebro, Huvuddel 1
Avser tillbyggnad på ca 450 kvm som ska inrymma vattenreningsanläggning, bassänger samt rum för pumpanläggning. Flytt av befintlig pumpstation för spillvatten med tillhörande ledningar. Huvuddel 1 omfattar även tillbyggnad med ny entréhall med hiss samt anpassningar av lokaler inuti befintligt T-hus om cirka 200-400 kvm.
Ombyggnad av centrumverksamhet till bostäder i Mellringe
Syftet med planen är att ändra markanvändningen från centrumverksamhet till bostäder samt att utöka byggrätten och skydda en befintlig byggnad av kulturhistoriskt värde på fastigheten.
Ombyggnad av skola till bostäder i Kopparberg
Planer finns på ombyggnad av Garhytteskolan till flerbostadshus.
Ombyggnad av äldreboende i Odensbacken
Planering pågår för ombyggnad av Askenäshemmet. Omfattar bland annat större lägenheter än dagens 19 kvm. Vidare kan en restaurangdel för andra än de boende komma att byggas. Byggstart kan för dagen ej anges.
Ombyggnad av gator samt nybyggnad av GC-banor i Örebro
Avser ombyggnad av befintlig gata, nya GC-banor samt att öppna befintliga gator för att ansluta i ny korsning. Total sträcka ca 200 m. Avser även park och industrijärnvägsspår.
Ombyggnad till vindslägenheter i Örebro
Avser ombyggnad av vind till 14 lägenheter.
Nybyggnad av omklädningsrum vid bandyhall i Örebro
Avser nybyggnad av omklädningsrum vid Vinterstadion i Behrn Arena, Örebro.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med kontor, handel och lager.
Ombyggnad av vattendrag i Örebro
Objektet finns upptaget i investeringsplanen. När byggstart kan ske är ovisst.
Ombyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser invändig ombyggnad för Tybble vårdcentral samt omdisponering av lokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av gymnasieskola i Lindesberg
Planer finns för ombyggnad av R-huset till lokaler för fordonsteknik-programmet samt ombyggnad av H-huset till lokaler för administration.
Signaltrimning vid järnväg i Degerfors och Strömstorp
Signaltrimningsåtgärder och spårupprustning i Degerfors och Strömstorp.
Tillbyggnad av skola i Hällefors
Planer finns på tillbyggnad av Klockarhagsskolan för att skapa fler elevplatser.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns på ombyggnad av ca 13 lägenheter samt tillbyggnad av ca 3 lägenheter i flerbostadshus. Man kommer också att göra en totalrenovering med bl.a ny grund, stambyten, ny ventilation, nya badrum, nytt tak, byte av fönster samt omputsning av fasaden och tillbyggnad av balkonger.
Ombyggnad av industrihus i Kopparberg
Avser om- och tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av bro i Örebro
Avser ombyggnad och breddning av Skebäcksbron med två meter på varje sida. På östra sidan ska man bygga en ny gång- och cykelbana, och på den västra sidan ska det bli utrymme för gående.
Ombyggnad och renovering av skola i Hallsberg
Avser renovering av Långängsskolan.
Kollektivtrafikåtgärder mellan Fjugesta-Garphyttan
10 busshållplatser, 2 vändplatser.
Om- och tillbyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser en mindre tillbyggnad samt invändig ombyggnad vid vårdcentral i Örebro
Tillbyggnad av skola i Örebro
Planer finns på att bygga till ett våningsplan på en befintlig huskropp.
Ombyggnad av högstadieskola i Karlskoga
Eventuellt kan skolans kök komma att renoveras.
Ombyggnad vid M-huset, Universitetssjukhuset i Örebro
Ombyggnation i samband med omstrukturering av produktionsbanor på kemiskt laboratorium.
Byggnation av Landstormsvägen i Örebro
Avser byggnation av lokalgata ca 100 m (Förlängning av Studievägen mot Landstormsvägen) samt GC-väg utefter denna.
Om- och tillbyggnad av tandläkarmottagning i Örebro
Avser ombyggnad av Folktandvårdens sterilcentral samt tillbyggnad av ett lunchrum om ca 50 kvm.
Utbyggnad av gc-väg i Mosås, Örebro
Avser nybyggnad av en ca 450 meter lång genomfartsgata med GC-väg samt nya VA-ledningar för kommande exploatering, det ingår även två busshållplatser, belysning, LOD-lösning, trädplantering, flertal passager samt ombyggnation av Bodekullsvägen vid anslutning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser ombyggnad av kontor till 7 lägenheter.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem.
Nybyggnad av väg samt förlängning av gata i Örebro
Omfattar lednings- mark och gatuarbete på Majorsgatans förlängning samt nybyggnad av en ny väg, Korpralsvägen.
Ombyggnad till HVB-boende i Hällefors
Planer finns på ombyggnad till ett HVB-boende.
Signalreglering av industrispår i Mosås
Ny växel för fungerande anslutning till Törsjöterminalen.
Ombyggnad av korsning vid E18 genom Karlskoga
Trafiksäkerhetsåtgärder.
Utbyggnad av bensinmack i Fjugesta
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av verksamheten för Macken i Lekeberg AB. Den syftar till att tillgodose önskemål om utökad byggnation och verksamhet samtidigt som planen ska säkerställa en god miljö och säkra trafiklösningar i området.
Ombyggnad av torg mm i Karlskoga
Avser förflyttning av cykelvägen som går över Alfred Nobels torg till Bergmansgatan, tillgänglighetsanpassning samt ska en "Shared-space"/gångfartsområde byggas på Urbrinken mellan Bergmansgatan och Hotellgatan.
Ombyggnad av gata och VA i Lindesberg
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2014 - 2016. Igångsättning ej fastställd.
Ombyggnad av servicehus i Hällefors
Avser ombyggnad av tillagningskök samt ändring av ventilation.
Förbättring av busshållplatser i Erstorp och Guldsmedshyttan
Förbättring av säkerhet och framkomlighet.
Ombyggnad av busshållplatser längs E18 mellan Lanna-Karlskoga
Omfattar 5 platser; Lekhyttan, Klunkhyttan, Villingsberg, Våtsjön och Sandbäcken.
Ombyggnad av äldreboende till förskola i Hällefors
Avser ombyggnad av äldreboende till förskola med en avdelning om ca 600 kvm.
Tillbyggnad av verkstad och personalutrymmen i Örebro
Avser tillbyggnad av verkstad samt personalutrymmen för kommunens vattenmätar-verkstad.
In- och utvändig renovering av kyrka i Hallsberg
Projektet avser in- och utvändig renovering av kyrka med bl a putslagningar, målning, elbyte, handikappramp.
Ombyggnad av VA-ledning i Fellingsbro
Avser VA-omläggning på Idrottsgatan i Fellingsbro. Sträcka: 200m.
Ombyggnad av vind i Örebro
Avser ombyggnad av vind till lägenheter.
Ombyggnad av dagvattenpumpstation i Kumla
Avser ombyggnad av dagvattenpumpstation.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Avser ombyggnad av Ikeavaruhus.
Anpassning av lokal vid Västra läktaren vid Behrn arena i Örebro
Avser ombyggnad av fd gymlokal till restaurang.
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler inom Örebro län
Avser om- och tillbyggnad av kontorslokaler samt utvändiga arbeten invid befintlig byggnad. Säkerhets skyddad upphandling.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Avser renovering av salsvåningen. Först kommer ett annat rum byggas om för ett prov på hur ombyggnaden av salsvåningen kommer att se ut.
Drift och underhåll av el i trafikcentraler i Hallsberg, Norrköping och Stockholm
Avser trafikcentraler i Hallsberg, Norrköping och Stockholm. Option på förlängning av kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Tillbyggnad av restaurang i Örebro
Avser tillbyggnad av restaurang vid Naturens Hus i Örebro.
Renovering av utomhusbassänger vid Djupadalsbadet i Kumla
Projektet omfattar ny dragning av av- och tillflöde till utebassängerna, 50 meter och hoppbassängen, avblästring och pågjutning av botten samt schaktning och återställning av mark.
Om- och tillbyggnad av mottagningsstation för matavfall i Örebro
Omfattar demontering/sågning av befintliga betongväggar och TRP-plåt vägg, samt nybyggnation av ny överbyggnad för tömning av sopbilar. Byggstart planeras under år 2017. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av väg i Lindesberg
Planer finns på ombyggnad av riksväg 50 - flytta vägen mer söderut samt en ny cirkulationsplats.
Installation av varmvattenproduktionsanläggning, Biogasbolaget Karlskoga
Entreprenaden omfattar installation av varmvattenproduktionsanläggning vid Biogasbolagets anläggningar i Karlskoga.
Ombyggnad av affärshus i Hällefors
Fasadändring, ändring ventilation och ändrad användning av affärslokal.
Nytt reservkraftsaggregat vid vattenverk i Örebro
Objektet avser installation av nytt reservkraftsaggregat.
Ombyggnad av kontor i Hällefors
Ändrad användning av kontorslokal. Omfattar mestadels ytskiktsrust.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Om/tillbyggnad och fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Askersund, Örebro län
Projektet avser ombyggnad av vindsvåning i ett flerbostadshus.
Tillbyggnad av golfbana i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av golfbana.
Utbyggnad av skola i Laxå
Avser tillbyggnad av skola med 1 avdelning.
Tillbyggnad av skola i Nora
Avser tillbyggnad av skola med två klassrum och ett kontor om ca 150 kvm.
Till- och ombyggnad av vårdcentral i Kumla
Avser tillbyggnad av en inglasad gång mellan två byggnader samt ombyggnad av befintlig lokal.
Ombyggnad av slöjdsal vid skola i Hällefors
Avser ombyggnad av befintlig del i skola till NO-sal.
Ombyggnad av gymnastiksal i Karlskoga
Avser byggnation av ett podie samt hoppgropar, trampoliner och golvbeläggning.
Hörsal vid Hallsbergs vårdcentral
Avser ombyggnad av hörsal. Upptaget i verksamhetsplanen.
Rivning av kontor i Kopparberg
Rivning av kontorsbyggnad/f d bostadshus samt transformatorbyggnad vid indsutri.
Ombyggnad av bussgata, flytt av GC-bana m m i Örebro
Projektet innebär att bussgatan mellan Hagvägen och Universitetsgatan byggs om och öppnas upp för biltrafik. Flytt av GC-bana till västra sidan av Vallgatan och korsningen Vallgatan–Universitetsgatan–Fakultetsgatan byggs om och anpassas efter gång- och cykelbanans nya placering. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Hällefors
Om/tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av kontor i Hällefors
Om- och tillbyggnad av kontorslokal.
Ombyggnad av vind i Askersund
Inredande av bostad på vind samt ombyggnad av 1 lägenhet till 2.
Ev. rivning av mindre kontorsbyggnad i Örebro
Bostäder ska byggas på tomten efter rivning, objekt nr 900309.
Konsulttjänst avseende undersökningar av anslutningar, överkopplingar och överläckage, Örebro kommun
Avser konsulttjänst med uppdrag att undersöka anslutningar, överkopplingar och överläckage.
Tillbyggnad av reservkraft i Kopparberg
Avser byte av pumpar och utrustning vid Finnhyttans vattenverk.
Ombyggnad av ventilation i affärshus i Hallsberg
Avser installationsarbeten för ombyggnad av luftbehandlingsaggregat för 3 st lokaler.
Tillbyggnad av affärshus i Örebro
Avser tillbyggnad av handelslokal med 25 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: