Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Örebro län

Askersund (13)
Degerfors (4)
Hallsberg (9)
Karlskoga (19)
Kumla (9)
Laxå (3)
Lekeberg (1)
Lindesberg (13)
Nora (11)
Örebro (75)
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 183 st.

Ombyggnad av resecentrum och Södra station i Örebro
Planerad ombyggnad av hela stationsområdet med utökning av spårområden, broar, tunnlar, plattformar, bussterminal, parkeringar, ombyggnad av stationshus med mera. Upptaget i kommunens ekonomiska långtidsplan. Samarbetsprojekt med Trafikverket.
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser anslutning till befintligt dubbelspår norrut mot Örebro och framtida dubbelspår söderut mot Mjölby. Det nya spår byggs mellan rangerbangården och Västra Stambanan vid befntligt spår. Bullerskyddsåtgärder som fönsterbyten, bullervall och bullerplank.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberga centrum, Örebro
Avser renovering och ombyggnation vid Varbergagatan 116-131. 108 lägenheter. Option från projektid: 1418019
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberga centrum, Örebro
Avser renovering och ombyggnation vid Varbergagatan 85-100. 116 lägenheter fördelade på 16 trapphus. Samt en tillbyggnad av ett våningsplan på Varbergagatan 94-97 med 8 lägenheter.
Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro
Avser totalrenovering av 88 lägenheter i två huskroppar med bl.a byte av installationer samt stambyte och nya ytskikt.
Tillbyggnad av campus vid sjukhus i Örebro
Tillbyggnaden ska placeras mellan befintliga campushuset och vattentornet. Ny entré och aula kommer att byggas på markplan med en luftig foajé med en intilliggande cafeteria. På plan 2 & 3 kommer det att byggas lärosalar, grupprum, kontor, kommunikationsstråk, studievrår samt andra funktionsstödjande verksamhetsrum.
Utbyggnad av F-6 skola i Lindesberg
Avser utbyggnad av skolan för att göra plats för 150 elever till. Björkhagaskolan ska dels kompletteras med en ny byggnad som man kommer binda samman med den befintliga skolbyggnaden. Sedan ska gymnastiksalen byggas till med en ny sal samt en utbyggnad av matsalen.
Renovering av flerbostadshus i Örebro
Avser renovering av 96 lägenheter. Arbetena avser bl.a nya vvs- och elinstallationer, fasad, fönster, entrépartier, nya hissar och takarbeten samt ändringar av planlösningen. Objektet är beläget på Norr i Örebro fastighet Rakan 12, 13 och 14. Hus C1 - Tallbacksvägen 19-21 Hus C2 - Norrbygatan 19-21 Hus C3 - Norrbygatan 23-25 Hus C4 - Höglundagatan 14-16 Hus B – Höglundagatan 18-26 Hus A – Höglundagatan 28-32
Ombyggnad till flerbostadshus i Örebro
Bygglov beviljat. Planer på ombyggnad av fastigheten till 38 st bostadslägenheter med storlekarna 2-4 rok. Lägenheterna blir luftiga med god volym och högt i tak. Samtliga får balkong eller uteplats. Hiss installeras. Oviss byggstart. Intilliggande tomt (söderut) kan komma att bebyggs med lägenheter.
Ombyggnad av reningsverk i Kumla
Avser ombyggnad av reningsverk, bl.a ombyggnad till kväverening samt ombyggnad av bassänger. Ny typ av biologisk rening av avloppsvattnet samt en ny typ av partikelfilter. Samt en ny blåsmaskin. Denna skall placeras i befintlig lokal och integreras med befintlig verksamhet
Omdaning och utveckning av Vivalla centrum i Örebro
Objektet kan komma att utföras i flera etapper, eventuellt parallella etapper.
Reinvestering av ledningar i Örebro län mm
Objektet avser reinvestering av tio ledningar av ca 111,5 km i Västra Götalands, Värmlands- och Örebro län. De nya ledningarna byggs i befintliga gator. Sträckorna är belägna i Degerfors, Gullspång, Kristinehamn, Lekeberg, Mariestad samt Örebro kommuner. Entreprenaden är uppdelad i 9 olika huvuddelar. L213 BJÖRNEBORG – N DYE 52 10 000 L214 BJÖRNEBORG – N DYE 52 10 000 L301 LILLHULT FS – HOVA STV 52 8800 L31 GULLSPÅNG STV - KÄCKESTAD 145 42 100 L114/1 LINDBACKA STV – STOLPPLATS 10 52 1400 L114/2 VINTROSA STP 81 – TOVETORP STP 52 11 400 L114/3 TOVETORP STP 224 – NYHAMMARN 52 3600 L114/4 TOVETORP STP 1 – LEKHYTTAN 52 5500 OL8S6+S5 DALSTORP - KVARNBERG 145 18 400
Om- och tillbyggnad av T-huset vid USÖ, Örebro, Huvuddel 1
Avser tillbyggnad på ca 450 kvm som ska inrymma vattenreningsanläggning, bassänger samt rum för pumpanläggning. Flytt av befintlig pumpstation för spillvatten med tillhörande ledningar. Huvuddel 1 omfattar även tillbyggnad med ny entréhall med hiss samt anpassningar av lokaler inuti befintligt T-hus om cirka 200-400 kvm.
Ombyggnad av vårdbostad i Hällefors
Avser ombyggnad av plan 2 och 3 på vårdbostad i Hällefors.
Ombyggnad av skola till bostäder i Kopparberg
Planer finns på ombyggnad av Garhytteskolan till flerbostadshus.
Ombyggnad av centrumverksamhet till bostäder i Mellringe
Syftet med planen är att ändra markanvändningen från centrumverksamhet till bostäder samt att utöka byggrätten och skydda en befintlig byggnad av kulturhistoriskt värde på fastigheten.
Ombyggnad av äldreboende i Odensbacken
Planering pågår för ombyggnad av Askenäshemmet. Omfattar bland annat större lägenheter än dagens 19 kvm. Vidare kan en restaurangdel för andra än de boende komma att byggas. Byggstart kan för dagen ej anges.
Ombyggnad av gator samt nybyggnad av GC-banor i Örebro
Avser ombyggnad av befintlig gata, nya GC-banor samt att öppna befintliga gator för att ansluta i ny korsning. Total sträcka ca 200 m. Avser även park och industrijärnvägsspår.
Nybyggnad av omklädningsrum vid bandyhall i Örebro
Avser nybyggnad av omklädningsrum vid Vinterstadion i Behrn Arena, Örebro.
Ombyggnad till vindslägenheter i Örebro
Avser ombyggnad av vind till 14 lägenheter.
Ombyggnad av park i Lindesberg
Planer finns på ombyggnad av Flugparken.
Ombyggnad av vattendrag i Örebro
Objektet finns upptaget i investeringsplanen. När byggstart kan ske är ovisst.
Ombyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser invändig ombyggnad för Tybble vårdcentral samt omdisponering av lokaler.
Ombyggnad av gruppbostad i Örebro
Avser ombyggnad av gruppboende för brandåtgärder. Gruppboendet ska förses med sprinkler. Tillbyggnad av teknikrum samt renoveringar som nydragning av el m.m.
Tillbyggnad av transformatorstation och ställverk i Örebro
Tillbyggnad av befintlig transformator- och ställverksbyggnad.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns på ombyggnad av ca 13 lägenheter samt tillbyggnad av ca 3 lägenheter i flerbostadshus. Man kommer också att göra en totalrenovering med bl.a ny grund, stambyten, ny ventilation, nya badrum, nytt tak, byte av fönster samt omputsning av fasaden och tillbyggnad av balkonger.
Ombyggnad för hemtjänsten i Degerfors
Avser ombyggnad av lokaler i tre plan för hemtjänsten med ny ventilation och el.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser byte av rökluckor i flerbostadshus som inte är godkända.
Åtgärdande av Hagbydammen i Nora
Beslut ej tagna. Utredning om Hagbydammen för att få reda på vilka åtgärder som krävs för att klara RIDAS krav för dammsäkerhet. Tre förslag har tagits fram - upprustning av dammen alt. ombyggnad av dammen alt. partiell utrivning av dammen. Oviss byggstart.
Ny 40/10kV-station samt nya transformatorer i Hallsberg
Ny 40/10kV-station på ny plats som preliminärt omfattar fem 40kVapparater, nio msp-fack 10kV samt två nya 40/10kV-transformatorer.
Ombyggnad av högstadieskola i Karlskoga
Eventuellt kan skolans kök komma att renoveras.
Tillbyggnad av skola i Örebro
Planer finns på att bygga till ett våningsplan på en befintlig huskropp.
Ombyggnad/rotrenovering av bostadsområde i Hallsberg
Avser ombyggnad/rotrenovering av bostadsområde. Boa 3200m2.
Ombyggnad och renovering av skola i Hallsberg
Avser renovering av Långängsskolan.
Om- och tillbyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser en mindre tillbyggnad samt invändig ombyggnad vid vårdcentral i Örebro
Byte av värmesystem vid skola i Örebro
Avser byte av värmesystem vid Nikolaiskolan, hus A & B.
Om- och tillbyggnad av tandläkarmottagning i Örebro
Avser ombyggnad av Folktandvårdens sterilcentral samt tillbyggnad av ett lunchrum om ca 50 kvm.
Utbyggnad av gc-väg i Mosås, Örebro
Avser nybyggnad av en ca 450 meter lång genomfartsgata med GC-väg samt nya VA-ledningar för kommande exploatering, det ingår även två busshållplatser, belysning, LOD-lösning, trädplantering, flertal passager samt ombyggnation av Bodekullsvägen vid anslutning.
Kontaktledningsupprustning längs järnvägen mellan Storå-Ställdalen
Omfattar avsnittet (Storå)-Ställdalen inkl de mellanliggande trafikplatserna Rällså och Kopparberg, samt de delar av Ställdalens trafikplats som hänförs till bdl 391.
Ombyggnad till HVB-boende i Hällefors
Planer finns på ombyggnad till ett HVB-boende.
Signalreglering av industrispår i Mosås
Ny växel för fungerande anslutning till Törsjöterminalen.
Tillbyggnad av kontor i Askersund
Tillbyggnad av kontor och personalrum, 150-170 kvm i två plan.
Om- och tillbyggnad av idrottshall i Kopparberg
Avser om- och tillbyggnad av Ljusnarshallen.
Ombyggnad av gata och VA i Lindesberg
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2014 - 2016. Igångsättning ej fastställd.
Nytt reservkraftverk vid lasarettet Lindesberg
Utredning gällande elkraftförsörjning vid om- och tillbyggnad för nya akuten vid Lindesbergs lasarett, objekt nr 570761. Senare kommer en ny reservkraftanläggning att byggas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Laxå
Avser ombyggnad från förskola till 4 st lägenheter.
Förlängning av gång- och cykelväg i Örebro
Avser utbyggnad av gång- och cykelvägen som idag slutar vid Anders Petters väg ner till Silver-Anders väg. GC-vägen kommer förses med belysning.
In- och utvändig renovering av kyrka i Hallsberg
Projektet avser in- och utvändig renovering av kyrka med bl a putslagningar, målning, elbyte, handikappramp.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av industrilokal om ca 250 kvm.
Ombyggnad av utbildningslokal i Örebro
Avser ändrad användning från kontor till 3 undervisningslokaler.
Tillbyggnad av danslokal i Nora
Avser tillbyggnad med danslokal och hygienutrymmen om ca 300 kvm.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Avser ombyggnad av Ikeavaruhus.
Installation av solcellsanläggning till affärscentrum i Örebro
Avser installation av solcellsanläggning i affärshus.
Drift och underhåll av el i trafikcentraler i Hallsberg, Norrköping och Stockholm
Avser trafikcentraler i Hallsberg, Norrköping och Stockholm. Option på förlängning av kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Askersund
Avser renovering av loftgångsräcken.
Nytt reservkraftsaggregat vid vattenverk i Örebro
Objektet avser installation av nytt reservkraftsaggregat.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Detta projekt avser byggande av ett "provrum" inför kommande renovering av salsvåningen på medborgarhuset i Örebro. Renovering av salsvåning finns på projektid: 1483159
Installation av varmvattenproduktionsanläggning, Biogasbolaget Karlskoga
Entreprenaden omfattar installation av varmvattenproduktionsanläggning vid Biogasbolagets anläggningar i Karlskoga.
Ombyggnad av kontor i Hällefors
Ändrad användning av kontorslokal. Omfattar mestadels invändigt ytskiktsrust.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Laxå
Tillbyggnad av bef. lokal med ett konferensrum, samt ombyggnad av bef. personalrum. Ytterväggar och tak utföres lika som bef.byggnad.
Tillbyggnad av golfbana i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av golfbana.
Ombyggnad av flerbostadshus i Askersund, Örebro län
Projektet avser ombyggnad av vindsvåning i ett flerbostadshus. 2 nya lägenheter kommer att byggas.
Ombyggnad av gymnastiksal i Karlskoga
Avser byggnation av ett podie samt hoppgropar, trampoliner och golvbeläggning.
Ombyggnad av ventilation och kyla i butik i Sköllersta
Avser ombyggnad av ventilation och kyla i butik.
Ombyggnad av ventilation i slott i Örebro
Avser ombyggnad av luftbehandlingsaggregat i de delar som ska bli café och museiverksamhet.
Rivning av industrihus i Nora
Avser rivning av byggnad 52, 53, 1084 och 1085 samt marksanering.
Rivning av flerbostadshus i Ljusnarsberg
Avser rivning av flerbostadshus i 3 plan, 192 kvm och en ekonomibyggnad ca 32 kvm.
Rivning av förskola i Ljusnarsberg
Avser rivning av förskolebyggnad, ca 605 kvm.
Ombyggnad av bussgata, flytt av GC-bana m m i Örebro
Projektet innebär att bussgatan mellan Hagvägen och Universitetsgatan byggs om och öppnas upp för biltrafik. Flytt av GC-bana till västra sidan av Vallgatan och korsningen Vallgatan–Universitetsgatan–Fakultetsgatan byggs om och anpassas efter gång- och cykelbanans nya placering. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av vind i Askersund
Inredande av bostad på vind samt ombyggnad av 1 lägenhet till 2.
Tillbyggnad av affärshus i Örebro
Avser tillbyggnad av handelslokal med 25 kvm.
Rivning av enbostadshus i Ljusnarsberg
Avser rivning av enbostadshus på ca 65 kvm i 1 och ett halvt plan. Option från projektid: 1479528 och 1476329
Rivning av garage i Ljusnarsberg
Avser rivning av 2 garagebyggnader. Option från projektid: 1479528 och 1476329
Ev. rivning av mindre kontorsbyggnad i Örebro
Bostäder ska byggas på tomten efter rivning, objekt nr 900309.
Tillbyggnad av reservkraft i Kopparberg
Avser byte av pumpar och utrustning vid Finnhyttans vattenverk.
Ombyggnad av ventilation i affärshus i Hallsberg
Avser installationsarbeten för ombyggnad av luftbehandlingsaggregat för 3 st lokaler.
Konsulttjänst avseende undersökningar av anslutningar, överkopplingar och överläckage, Örebro kommun
Avser konsulttjänst med uppdrag att undersöka anslutningar, överkopplingar och överläckage.
Ombyggnad av torg mm i Karlskoga
Avser ombyggnad av lokalgata till gångfartsområde (shared-space yta) vid Alfred Nobels torg.
Ombyggnad av vind i Örebro
Avser ombyggnad till en etagelägenhet (80kvm) samt putsning av fasad och byte av fönster.
Tillbyggnad av kontor i Askersund
Tillbyggnad av bef kontors och lagerlokaler för MSI EL.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov fasadändring samt ändring av brandvägar på kontor.
Ombyggnad av skola i Örebro
Bygglov inrättande ventilation på skola.
Muddring av Hemfjärden och Mellanfjärden i Örebro
Avser tillfällig rensning av 3 000 kvm vid fyren "Röda tunnan". Muddringsmassorna skall pumpas till avvattningsplats.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av industrilokaler med en tvätthall.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Avser tillbyggnad av ett fläktrum om ca 40 kvm samt installation av fönster och dörr.
Tillbyggnad av förskola i Örebro
Bygglov tillbyggnad av förskola. ett garage i befintlig källare samt ett gemensamhetshus med växthus.
Tillbyggnad av kontor i Örebro
Bygglov tillbyggnad kontor.
Ombyggnad av bilhall i Örebro
Bygglov ändring av befintlig bilhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring av flerbostadshus, 7 st nya lägenheter.
Ombyggnad av vind i Örebro
bygglov ändring av flerbostadshus, inreda 2 st vindslägenheter och renovera 10 befintliga lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: