Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Örebro län

Askersund (11)
Degerfors (5)
Hallsberg (17)
Hällefors (10)
Karlskoga (15)
Kumla (13)
Laxå (13)
Lekeberg (4)
Lindesberg (22)
Nora (8)
Örebro (85)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 209 st.

MBEST dubbelspårsfunktion på Godsstråket genom Hallsberg

Nybyggnad av mötesfri väg Svennevad-Kvarntorpskorset
Projektet avser en gles 2+1 väg i ny sträckning, slopning av två plankorsningar och stängsling längs med järnvägen inne i Pålsboda. Ca 13,4 km. Slutbesiktning senast 2019-10-01.

Utförande av vägbeläggning varm inom Södermanlands och Örebro län
Vägbeläggning Varmt Öst inom Södermanlands län (D) och Örebro län (T).

Ombyggnad av flerbostadshus i Varberga centrum, Örebro
Projektet gäller gestaltning av 4 st gårdar, ca 420 lägenheter, samt att projektera och ta fram förfrågningsunderlag tillsammans med andra av ÖBO upphandlade konsulter, för en generalentreprenad till 2 av dessa gårdar. Ca 240 lägenheter. Bedömd total BTA ca 25000 kvm.

Upprustning av järnväg Ludvika- Frövi etapp 3 Malmtransporter i Bergslagen
Bärighetsåtgärder och kapacitetshöjande åtgärder.

Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro
Avser totalrenovering av 88 lägenheter i två huskroppar med bl.a byte av installationer samt stambyte och nya ytskikt.

Tillbyggnad av campus vid sjukhus i Örebro
Tillbyggnaden ska placeras mellan befintliga campushuset och vattentornet. Ny entré och aula kommer att byggas på markplan med en luftig foajé med en intilliggande cafeteria. På plan 2 & 3 kommer det att byggas lärosalar, grupprum, kontor, kommunikationsstråk, studievrår samt andra funktionsstödjande verksamhetsrum.

Ombyggnad till mötesfri landsväg Axbergshammar-Lilla Mon
Avser ombyggnad av nuvarande tvåfältsväg till mötesfri landsväg (2+1 körfält) med hastighetsstandard 100 km/h, sträckan är ca 6 km.

Nybyggnad av stamnätsstation i Karlslund utanför Örebro
Byggnation av ett 400 kV-ställverk. En ny 220 kV-ledning mellan stationen i Karlslund och station Lindbacka. Ledningen sambyggs med vattenfalls befintliga 130 kV-ledning. Den 400 kV-ledning som idag går mellan Morgårdshammar och Lindbacka bryts upp och ansluts i den nya stationen Även den 220 kV-luftledning som går mellan Himmeta och Lindbacka och ansluter till stationen bryts upp. Uppskattad byggstart och kostnad.

Om- och tillbyggnad av fabrikshus i Örebro
Avser renovering av gamla skofabriken i Skebäck. Man kommer bl.a att lägga nytt tegeltak, byta befintliga fönster samt putslaga och omfärga fasaden. Marken runt fastigheten ska anpassas till kommande verksamhet. Våning 1 kommer att anpassas till Futurums verksamhet. En ny hiss uppförs i anslutning till trapphuset och på yttertaket byggs ett nytt fläktrum.

Ombyggnad av gamla sanatoriet till flerbostadshus i Adolfsberg, Örebro
Avser ombyggnad av Gamla Sanatoriet till 24 moderna lägenheter med hög standard och väl bevarad äldre charm.

Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro etapp 2
Omfattning oklar. Anbud kommer att infordras på entreprenader närmare byggstart. Föregående etapper har objekt nr 918217 och 944464.

Ombyggnad till kontor med lager i Örebro
Avser rivning av delar av f.d Örebromässan och ombyggnad till kontor med lager om ca 5000 kvm samt byte av fasad.

Utförande av vägbeläggning värme inom Örebro och Västmanlands län
Beläggning i Örebro (T) och Västmanlands (U) län.

Integrerat brounderhåll i Örebro län

Ombyggnad av vårdcentral, läkarmottagning i Fjugesta
Avser ombyggnad av Lekebergs vårdcentral i Fjugesta på ca 1000 kvm, samt tillbyggnad på 50 kvm för 3 stycken nya entréer. Markarbeten ingår.

Reinvestering av ledningar i Örebro län mm
Objektet avser reinvestering av tio ledningar av ca 111,5 km i Västra Götalands, Värmlands- och Örebro län. De nya ledningarna byggs i befintliga gator. Sträckorna är belägna i Degerfors, Gullspång, Kristinehamn, Lekeberg, Mariestad samt Örebro kommuner. Entreprenaden är uppdelad i 9 olika huvuddelar. L213 BJÖRNEBORG – N DYE 52 10 000 L214 BJÖRNEBORG – N DYE 52 10 000 L301 LILLHULT FS – HOVA STV 52 8800 L31 GULLSPÅNG STV - KÄCKESTAD 145 42 100 L114/1 LINDBACKA STV – STOLPPLATS 10 52 1400 L114/2 VINTROSA STP 81 – TOVETORP STP 52 11 400 L114/3 TOVETORP STP 224 – NYHAMMARN 52 3600 L114/4 TOVETORP STP 1 – LEKHYTTAN 52 5500 OL8S6+S5 DALSTORP - KVARNBERG 145 18 400

Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro
Avser totalupprustning av flerbostadshus.

Ombyggnad av skola i Örebro
Avser ROT-renovering samt anpassning av lokaler för Riksgymnasium för döva och hörselskadade. Renoveringen omfattar även nya fönster och avfärgning av fasaden. De största arbetena kommer att göras i våning 1-4 i Hus M men även hus E, K och B berörs av ombyggnationen. Utförs i generalentreprenad med samverkan.

Om- och tillbyggnad av vind till lägenheter i Örebro
Avser ombyggnad av vind till 12 lägenheter.

Ombyggnad av äldreboende i Örebro
Avser ombyggnad av vård- och omsorgsboende. Ytterligare två lägenheter tillskapas i utrymme som har används till expeditioner. Administrativa lokaler samt förråd byggs om. Ombyggnation på respektive avdelning för att skapa ändamålsenliga enheter för gemensamhetskök och avd-exp samt boendesprinkler installeras. Utvändiga markarbeten.

Renovering av bollhall i Örebro
Avser renovering av bollhall vid Lillåns skola.

Ombyggnad av vårdcentral till flerbostadshus i Lindesberg
Planer finns på ombyggnad av den gamla vårdcentralen till bostäder när den nya är färdigställd.

Ombyggnad av skola till flerbostadshus i Lindesberg
Planer finns på ombyggnad till lägenheter i gamla Stadsskogsskolan när den nya är färdigbyggd.

Ombyggnad av skola till flerbostadshus i Lindesberg
Tidiga planer finns på ombyggnad av skola till bostäder.

Uppförande av lekland i Örebro
Avser uppförande sv lekland i befintliga lokaler på ca 4000 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Om- och tillbyggnad av äldreboende i Laxå
Avser om- och tillbyggnad av äldreboende med 16 alternativt 32 rum för boende mm.

Muddring av Hemfjärden och Mellanfjärden i Örebro

Ombyggnad av ventilationssystem i flerbostadshus i Sörbyängen, Örebro
Avser ombyggnad av ventilationssystem från FT-system till FTX-system i 10 huskroppar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser ombyggnad av flerbostadshus.

Anpassning av lokaler för psykiatri vid USÖ, Örebro
Slutenvård inkl. avd 5. Intern planering förestår. Omfattar ett 10-tal objekt som ska utföras under 2016 - 2019. Oviss kostnad.

Ombyggnad av gymnasieskola i Lindesberg
Planer finns för ombyggnad av R-huset till lokaler för fordonsteknik-programmet samt ombyggnad av H-huset till lokaler för administration.

Tillbyggnad av transformatorstation och ställverk i Örebro
Tillbyggnad av befintlig transformator- och ställverksbyggnad.

Ombyggnad av elfilter på avfallspanna vid Karlskoga kraftvärmeverk
Avser ombyggnad av elfiltret för panna C1 samt option för ombyggnad av elfiltret för panna C2 vid Karlskoga Kraftvärmeverk.

Ombyggnad till bilverkstad & kontor i Örebro
Avser ombyggnad av lager till bilverkstad och kontor om ca 360 kvm.

Ombyggnad till flerbostadshus Örebro
Avser nybyggnad av 15 lägenheter i en huskropp.

Rivning av silo i Örebro
Avser rivning av silo samt ombyggnad till kontor.

Ombyggnad av kontorshus i Askersund
Avser ombyggnad av kontor för fem hyresgäster på våningsplan 1. Projektet kommer att genomföras i tre etapper. Avser bl.a byte av delar av apillvattensystem på plan 1 och källarplan, byte av ventilationsaggregat, installation av solceller, byte av expansionskärl, byte av styrutrustning samt uppkoppling och kommunikation mellan anläggningens styrsystem och beställarens överordnade övervakningssystem.

Ombyggnad av idrottshall i Askersund
Avser ombyggnad av Sjöängshallen.

Ombyggnad av gator & VA-ledningar i Örebro
Avser ombyggnad av gata och VA-ledningar längs Rudbecksgatan vid korsningen Hagmarksgatan - Almbyplan om ca 300 m lång sträcka.

Om- och tillbyggnad av kommunhuset i Fjugesta, Lekeberg
Avser ombyggnad av gamla fabrikslokaler till kontor om ca 600 kvm. Entreprenaden kommer att utföres i samverkansformen partnering. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad och renovering av skola i Hallsberg
Avser byte av tak och ventilation samt renovering av utemiljön och byte av lekutrustning. Rivning av en skolbyggnad ingår också.

Om- och tillbyggnad av lokaler i Kumla
Om- och tillbyggnaden omfattar lokaler för administration, ny entré samt nytt fläktrum. Anbud kommer att infordras på totalentreprenad under hösten 2015.

Beläggning av väg 52 mellan Odensbacken-Södermanlands länsgräns

Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av ca 120 balkonger på flerbostadshus.

Om- och tillbyggnad av charkuterifabrik i Kumla
Avser om- och tillbyggnad av köttindustri. Tillbyggnaden avser ca 360 kvm.

Ombyggnad av gruppbostad i Örebro
Avser ombyggnad av gruppboende för brandåtgärder. Gruppboendet ska förses med sprinkler. Tillbyggnad av teknikrum samt renoveringar som nydragning av el m.m.

Om- och tillbyggnad av tandläkarmottagning i Örebro
Avser ombyggnad av Folktandvårdens sterilcentral samt tillbyggnad av ett lunchrum om ca 50 kvm.

Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem.

Om- och tillbyggnad av kursgård i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av kursgård. Total tillbyggnadsyta på ca 150 kvm samt ombyggnad ca 180 kvm.

Leverans av matarvattenberedning till kraftvärmeverk i Karlskoga
Avser leverans av en komplett avsaltningsanläggning.

Nybyggnad av GC-väg samt förlängning av gata i Örebro
Avser nybyggnad av två GC-vägar samt förlängning av Majorsgatan.

Byggnation av Landstormsvägen i Örebro
Avser byggnation av lokalgata ca 100 m (Förlängning av Studievägen mot Landstormsvägen) samt GC-väg utefter denna.

Beläggning av väg E20 mellan Vallby-Byrstatorp

Beläggning av väg 205 mellan Laxå-Svartå

Kontaktledningsupprustning längs järnvägen mellan Ställdalen-Frövi

Upprustning av spårväxelvärmestyrning i Hallsberg

Rälsbyte mellan Laxå-Hasselfors

Rälsbyte mellan Svartå-Degerfors

Utbyggnad av gc-väg i Mosås, Örebro
Avser utbyggnad av GC-väg samt nya passager.

Ombyggnad till HVB-boende i Hällefors
Planer finns på ombyggnad till ett HVB-boende.

Rälsbyte mellan Örebro-Frövi
Rälsbyte USP.

Ombyggnad av fjärrvärmecentral mm på slott i Örebro
Projektet avser flytt av bland annat värmeundercentral, serviscentral och fläktaggregat med styrinstallationer. Arbetet kommer att beröra några av slottets äldsta delar med höga krav på genomförande.

Tillbyggnad av skola i Örebro
Planer finns på att bygga till ett våningsplan på en befintlig huskropp.

Förnyelse av vattenledningar inom Örebro tätort
Förnyelse av ledningar inom tätorten. Planer i tidigt utredningsskede som ej är beslutade. Upptaget i investeringsplanen.

Till- och ombyggnad av affärshus i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av Ikeavaruhus på ca 300-400 kvm.

Om- och tillbyggnad av idrottshall i Kopparberg
Avser om- och tillbyggnad av Ljusnarshallen.

Om- och tillbyggnad av kontorshus i Lindesberg
Avser om- och tillbyggnad av kontorslokal.

Sammanslagning specialistmottagningar Lindesbergs lasarett
Upptaget i verksamhetsplan med budget 2014 och planeringsförutsättningar för 2015-2016. Byggstart ej fastställd.

Ombyggnad till samlingslokal i Örebro
Avser ombyggnad av förskola till två samlingslokaler samt toaletter och kök. Man kommer också att bygga en entré och göra en tillgänglighetsanpassning.

Ombyggnad av busshållplatser längs E18 mellan Lanna-Karlskoga

Anläggande av kommunalt VA i Gällersta kyrkby, Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.

Anläggande av kommunalt VA i Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.

Ombyggnad av äldreboende till förskola i Hällefors
Avser ombyggnad av äldreboende till förskola med en avdelning om ca 600 kvm.

Tillbyggnad av verkstad och personalutrymmen i Örebro
Avser tillbyggnad av verkstad samt personalutrymmen för kommunens vattenmätar-verkstad.

Tillbyggnad av danslokal i Nora
Avser tillbyggnad med danslokal och hygienutrymmen om ca 300 kvm.

Ombyggnad och renovering av skola i Laxå
Entreprenaden ska utföras i fyra etapper, med start för del 1, Källare. Del 1: Källare. Del 2: Riddarborgen. Del 3: Gymnastik. Del 4: Slöjd med mera.

Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av industrilokal om ca 250 kvm.

Tillbyggnad av kontor i Örebro
Avser tillbyggnad av kontor.

Ombyggnad av resecentrum i Laxå
Avser ombyggnad i del av Laxå Resecentrum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Rivning av skola i Askersund
Avser rivning av del av Sjöängsskolan.

Ombyggnad av kontorslokaler i Hällefors
Avser ombyggnad av före detta affärslokaler till kontor, arkiv och konferensrum om ca 350 kvm.

Kontaktledningsbyte på bangård i Hallsberg

Spårväxelbyte i Ervalla

Spårväxelbyte i Kumla

Tillbyggnad av verkstad i Frövi

Kollektivtrafikåtgärder mellan Fjugesta-Garphyttan
10 busshållplatser, 2 vändplatser, ev pendlarparkering.

Nybyggnad av entré Ösjönäs vid nationalpark i Tiveden
Avser ny entré på Mellannäset vid Ösjönäs gård i Tivedens nationalpark. Entrén ska innehålla parkeringsplatser för ca 20 bilar, byggnad för toaletter och sopsortering samt hårdgjord yta för informationsskyltar, rastplats och andra besökaranordningar.

Kontaktledningsarbeten längs järnvägen mellan Frövi-Grängesberg
Utbyte av sugtrafos.

Spårväxelbyte på bangård i Hallsberg
Växelnr 166,179, 172, 176, 164, 177, 183, 175, 178, 191, 165, 184, 185.

Rot-renovering av förskola i Karlskoga
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2014 - 2016.

Ombyggnad av spa i Hällefors
Planer finns på om- och tillbyggnad av spa-anläggning.

Ombyggnad till hotell i Askersund
Avser ombyggnad av flerbostadshus till fyra hotellrum.

Ombyggnad av förskola i Kopparberg
Avser ombyggnad av gruppboende till förskola med två avdelningar.

Ombyggnad till gym i Örebro
Avser ombyggnad av kontor till gym med nya omklädningsrum.

Ombyggnad av vårdbostad i Örebro
Avser ombyggnad av öppenvård.

Rivning av silo i Örebro
Avser rivning av silo.

Tillbyggnad av skola i Nora
Avser tillbyggnad av skola med två klassrum och ett kontor om ca 150 kvm.

Anpassningar av konsertsal i Örebro
Objektet avser anpassningar och ombyggnation i Örebro konserthus konsertsal. Anpassningarna avser åtgärder för att förbättra akustiken samt möjliggöra för konserter med förstärkt musik.

Beläggning av väg 577-578 i Finnerödja
Underhållsbeläggning och kantsten på trottoarer.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: