Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Örebro län

Askersund (11)
Degerfors (2)
Hallsberg (17)
Karlskoga (17)
Kumla (9)
Laxå (10)
Lekeberg (5)
Lindesberg (16)
Nora (7)
Örebro (75)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 182 st.

Nya bostäder, kommersiella ytor, kontor, handel i Örebro
Byggnation på före detta industriområde. BJC har en bedömd byggrätt om ca 55000 - 60000 kvm BTA. Tanken är att omvandla området till bostäder (bostadsrätter, hyresrätter, studentbostäder) samt kommersiella ytor såsom kontor, handel och parkeringsplatser. Projektet kommer att delas in i etapper. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av mötesfri väg Svennevad-Kvarntorpskorset
Projektet avser en gles 2+1 väg i ny sträckning, slopning av två plankorsningar och stängsling längs med järnvägen inne i Pålsboda. Ca 13,4 km. Slutbesiktning senast 2019-10-01.

Basunderhåll järnvägsanläggning Västra Stambanan mellan Hallsberg-Laxå

Utförande av vägbeläggning varm inom Södermanlands, Örebro och Västmanlands län
Vägbeläggning Varmt Öst inom Södermanlands län (D), Örebro län (T) och Västmanlands län (U) - 2017-2018.

Tillbyggnad av skola & idrottshall i Örebro
Avser att bygga till den befintliga Norrbyskolan med ytterligare verksamhetslokaler samt en idrottshall. Tanken är att bygga ut skolan från dagens elevantal om 400 elevplatser till 700 elevplatser.

Ombyggnad av flerbostadshus i Varberga centrum, Örebro
Projektet gäller gestaltning av 4 st gårdar, ca 420 lägenheter, samt att projektera och ta fram förfrågningsunderlag tillsammans med andra av ÖBO upphandlade konsulter, för en generalentreprenad till 2 av dessa gårdar. Ca 240 lägenheter. Bedömd total BTA ca 25000 kvm.

Upprustning av järnväg Ludvika- Frövi etapp 3 Malmtransporter i Bergslagen
Bärighetsåtgärder och kapacitetshöjande åtgärder.

Tillbyggnad av campus vid sjukhus i Örebro
Tillbyggnaden ska placeras mellan befintliga campushuset och vattentornet. Ny entré och aula kommer att byggas på markplan med en luftig foajé med en intilliggande cafeteria. På plan 2 & 3 kommer det att byggas lärosalar, grupprum, kontor, kommunikationsstråk, studievrår samt andra funktionsstödjande verksamhetsrum.

Ombyggnad till mötesfri landsväg Axbergshammar-Lilla Mon
Avser ombyggnad av nuvarande tvåfältsväg till mötesfri landsväg (2+1 körfält) med hastighetsstandard 100 km/h, sträckan är ca 6 km.

Nybyggnad av stamnätsstation i Karlslund utanför Örebro
Byggnation av ett 400 kV-ställverk. En ny 220 kV-ledning mellan stationen i Karlslund och station Lindbacka. Ledningen sambyggs med vattenfalls befintliga 130 kV-ledning. Den 400 kV-ledning som idag går mellan Morgårdshammar och Lindbacka bryts upp och ansluts i den nya stationen Även den 220 kV-luftledning som går mellan Himmeta och Lindbacka och ansluter till stationen bryts upp. Uppskattad byggstart och kostnad.

Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro etapp 2
Omfattning oklar. Anbud kommer att infordras på entreprenader närmare byggstart. Föregående etapper har objekt nr 918217 och 944464.

Om- och tillbyggnad av fabrikshus i Örebro
Avser renovering av gamla skofabriken i Skebäck. Man kommer bl.a att lägga nytt tegeltak, byta befintliga fönster samt putslaga och omfärga fasaden. Marken runt fastigheten ska anpassas till kommande verksamhet. Våning 1 kommer att anpassas till Futurums verksamhet. En ny hiss uppförs i anslutning till trapphuset och på yttertaket byggs ett nytt fläktrum.

Utförande av vägbeläggning värme inom Örebro och Västmanlands län
Beläggning i Örebro (T) och Västmanlands (U) län.

Integrerat brounderhåll i Örebro län

Upprustning av f.d. tegelbruksfastighet i Hallsberg

Ombyggnad av vårdcentral, läkarmottagning i Fjugesta
Avser ombyggnad av Lekebergs vårdcentral i Fjugesta på ca 1000 kvm, samt tillbyggnad på 50 kvm för 3 stycken nya entréer. Markarbeten ingår.

Utbyggnad av skola i Örebro
Avser utbyggnad av Brunnsskolan för 100 elever. Utbyggnaden avser en huskropp i två plan med klassrum, slöjdsalar samt fläktrum.

Till- och ombyggnad av Stene skola i Kumla
Tillbyggnad samt ombyggnad av Stene skola. Befintlig äldre byggnad kommer att rivas och ge plats åt en nybyggnad som sammanbyggs med befintlig skolbyggnad.

Ombyggnad av skola i Almby
Avser utökning av skolan med 300 skolplatser. Upptaget i kommunens investeringsbudget/plan för 2015 - 2018.

Ombyggnad av äldreboende i Örebro
Avser ombyggnad av vård- och omsorgsboende. Ytterligare två lägenheter tillskapas i utrymme som har används till expeditioner. Administrativa lokaler samt förråd byggs om. Ombyggnation på respektive avdelning för att skapa ändamålsenliga enheter för gemensamhetskök och avd-exp samt boendesprinkler installeras. Utvändiga markarbeten.

Uppförande av lekland i Örebro
Avser uppförande sv lekland i befintliga lokaler på ca 4000 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Muddring av Hemfjärden och Mellanfjärden i Örebro
Politiska beslut saknas. Utredningar förestår och vattendom ska sökas. Arbetet kan kanske bli aktuellt 2017.

Ombyggnad av högstadieskola i Karlskoga

Om- och tillbyggnad av äldreboende i Laxå
Avser om- och tillbyggnad av äldreboende med 16 alternativt 32 rum för boende mm.

Upprustning av spårväxelvärmestyrning i Hallsberg
Slutbesiktning senast 2017-12-15.

Ombyggnad av ventilationssystem i flerbostadshus i Sörbyängen, Örebro
Avser ombyggnad av ventilationssystem från FT-system till FTX-system i 10 huskroppar.

Ombyggnad till vindslägenheter i Örebro
Avser ombyggnad av vind till 14 lägenheter.

Ombyggnad av vårdcentral i Örebro
Projektering pågår. Avser invändig ombyggnad för Tybble vårdcentral samt omdisponering av lokaler. Igångsättning troligtvis under våren 2016.

Flyttning och ombyggnad av skola i Kopparberg
Planer finns på att slå samman Garhytteskolan med Kyrkbacksskolan till en skola för elever i årskurs F-9 med placering i Kyrkbacksskolan. Då krävs en ombyggnad av Kyrkbacksskolan.

Ombyggnad från trafikled till stadsgata i Örebro
Gatan återskapas som esplanad och ska bli en stadsgata med säkra korsningar, gågator och cykelbanor. Objektet kommer att utföras i flera etapper. Första etappen beräknas påbörjas i slutet av 2017.

Ombyggnad till kontor med lager i Örebro
Avser ombyggnad av f.d Örebromässan till kontor med lager om ca 5000 kvm.

Anpassning av lokaler för psykiatri vid USÖ, Örebro
Slutenvård inkl. avd 5. Intern planering förestår. Omfattar ett 10-tal objekt som ska utföras under 2016 - 2019. Oviss kostnad.

Tillbyggnad av transformatorstation och ställverk i Örebro
Tillbyggnad av befintlig transformator- och ställverksbyggnad. Detaljplanen är delvis klar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad o. renovering av LM-skola i Hammar, Askersund
Tillbyggnad innehållande tillagningskök, matsal och biblioteksdel. Ombyggnad av Hus B inrymmande förskola med två avdelningar och en fritidsavdelning. Viss ombyggnad av Hus A för slöjdsalar och personalutrymmen. Angöringsplats för skolskjutsar. Utemiljö med lekutrustning, staket och förrådsbyggnader.

Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Örebro
Avser ombyggnad av lokaler till totalt 13 lägenheter.

Ombyggnad till bilverkstad & kontor i Örebro
Avser ombyggnad av lager till bilverkstad och kontor om ca 360 kvm.

Ombyggnad av gym i Örebro
Avser ombyggnad av kontor till gym med nya omklädningsrum.

Ombyggnad av kontor i Örebro
Avser ombyggnad av kontor.

Rivning av silo i Örebro
Avser rivning av silo samt ombyggnad till kontor.

Ombyggnad av kontorshus i Askersund
Avser ombyggnad av kontor för fem hyresgäster på våningsplan 1. Projektet kommer att genomföras i tre etapper. Avser bl.a byte av delar av apillvattensystem på plan 1 och källarplan, byte av ventilationsaggregat, installation av solceller, byte av expansionskärl, byte av styrutrustning samt uppkoppling och kommunikation mellan anläggningens styrsystem och beställarens överordnade övervakningssystem.

Ombyggnad av gator & VA-ledningar i Örebro
Avser ombyggnad av gata och VA-ledningar längs Rudbecksgatan vid korsningen Hagmarksgatan - Almbyplan om ca 300 m lång sträcka.

Ombyggnad av teaterbiografen i Nora
Planer finns på om- och tillbyggnad av Teaterbiografen.

Ombyggnad av skolkök i Karlskoga
Planer finns på ombyggnad av köket vid Karlbergsskolan.

Tillbyggnad av förskola i Karlskoga
Planer finns på utökning med nya förskoleavdelningar vid Sandtorpets förskola.

Ombyggnad av högstadieskola i Karlskoga
Eventuellt kan skolans kök komma att renoveras.

Om- och tillbyggnad av kommunhuset i Fjugesta, Lekeberg
Avser ombyggnad av gamla fabrikslokaler till kontor om ca 600 kvm. Entreprenaden kommer att utföres i samverkansformen partnering. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad och renovering av skola i Hallsberg
Avser renovering av Östansjö skola.

Ombyggnad och renovering av skola i Hallsberg
Avser renovering av Långängsskolan.

Ombyggnad/rotrenovering av bostadsområde i Hallsberg
Strategisk partnering. Boa 3200m2.

Om- och tillbyggnad av lokaler i Kumla
Om- och tillbyggnaden omfattar lokaler för administration, ny entré samt nytt fläktrum. Anbud kommer att infordras på totalentreprenad under hösten 2015.

Påbyggnad av kontor i Örebro
Avser påbyggnad av en våning på kontorshus.

Beläggning av väg 52 mellan Odensbacken-Södermanlands länsgräns

Ombyggnad av gruppbostad i Örebro
Avser ombyggnad av gruppboende för brandåtgärder.

Om- och tillbyggnad av charkuterifabrik i Kumla
Avser om- och tillbyggnad av köttindustri. Tillbyggnaden avser ca 360 kvm.

Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av ca 120 balkonger på flerbostadshus.

Om- och tillbyggnad av kursgård i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av kursgård. Total tillbyggnadsyta på ca 150 kvm samt ombyggnad ca 180 kvm.

Leverans av matarvattenberedning till kraftvärmeverk i Karlskoga
Avser leverans av en komplett avsaltningsanläggning.

Beläggning av väg E20 mellan Vallby-Byrstatorp

Beläggning av väg 205 mellan Laxå-Svartå

Byggnation av Landstormsvägen i Örebro
Avser byggnation av lokalgata ca 100 m (Förlängning av Studievägen mot Landstormsvägen) samt GC-väg utefter denna.

Ombyggnad till förskola och tillagningskök i Örebro
Avser ombyggnad till förskola med 7 avdelningar.

Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem.

Ny växel vid Mosås
Ny växel för fungerande anslutning till Törsjöterminalen.

Ombyggnad av folktandvård i Örebro
Planer finns på ombyggnad för Folktandvården i Örebro. Byggstart och kostnad kan för dagen ej anges.

Ombyggnad till kontorslokaler i Örebro
Avser ROT-renovering samt hyresgästanpassning av plan 7 i Medborgarhuset för kontorsverksamhet inom LSS/SOL.

Utbyggnad av gc-väg i Mosås, Örebro
Avser utbyggnad av GC-väg samt nya passager.

Ombyggnad av torg i Lindesberg
Utredningar förestår gällande hela stadskärnan.

Tillbyggnad av skola i Örebro
Planer finns att bygga till ett våningsplan på en befintlig huskropp.

Ombyggnad av fjärrvärmecentral mm på slott i Örebro
Projektet avser flytt av bland annat värmeundercentral, serviscentral och fläktaggregat med styrinstallationer. Arbetet kommer att beröra några av slottets äldsta delar med höga krav på genomförande.

Förnyelse av vattenledningar inom Örebro tätort
Förnyelse av ledningar inom tätorten. Planer i tidigt utredningsskede som ej är beslutade. Upptaget i investeringsplanen. Eventuell byggstart 2017.

Till- och ombyggnad av affärshus i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av Ikeavaruhus på ca 300-400 kvm.

Sammanslagning specialistmottagningar Lindesbergs lasarett
Upptaget i verksamhetsplan med budget 2014 och planeringsförutsättningar för 2015-2016. Byggstart ej fastställd.

Ombyggnad till samlingslokal i Örebro
Avser ombyggnad av förskola till två samlingslokaler samt toaletter och kök. Man kommer också att bygga en entré och göra en tillgänglighetsanpassning.

Om- och tillbyggnad av kontorshus i Lindesberg
Avser om- och tillbyggnad av kontorslokal.

Ombyggnad av vind i Hallsberg
Avser ombyggnad av vind till 6 studentlägenheter.

Nytt reservkraftverk vid avloppsverk i Örebro
Byggstart och kostnad är uppskattade.

Anläggande av kommunalt VA i Gällersta kyrkby, Örebro
Utredning och projektering under 2016, byggstart under 2017. Kostnad okänd. Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.

Ombyggnad av äldreboende till förskola i Hällefors
Avser ombyggnad av äldreboende till förskola med en avdelning om ca 600 kvm.

Ombyggnad av flerbostadshus i Laxå
Avser ombyggnad från förskola till 4 st lägenheter.

Ombyggnad av resecentrum i Laxå
Avser ombyggnad i del av Laxå Resecentrum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av kontorshus i Örebro
Avser ombyggnad av kontor för Swedbank/Fastighetsbyrån, SiteVision och Juristbyrån med total BTA på ca. 1500-2000 kvm. Utföres i etapper.

Ombyggnad av dagvattenpumpstation i Kumla
Avser ombyggnad av dagvattenpumpstation.

Tillbyggnad av förrådsbyggnad vid skola i Hallsberg
Avser tillbyggnad av förrådsbyggnad hus F3

Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av industrilokal om ca 250 kvm.

Tillbyggnad av kontor i Örebro
Avser tillbyggnad av kontor.

Ombyggnad och renovering av skola i Laxå
Entreprenaden ska utföras i fyra etapper, med start för del 1, Källare. Del 1: Källare. Del 2: Riddarborgen. Del 3: Gymnastik. Del 4: Slöjd med mera. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av gator och VA i Storå, Lindesberg
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2014-2016. Ombyggnad av gator i samband med VA-omläggning i Åvägen.

Ombyggnad av kyrka i Degerfors
Avser invändig renovering av kyrka, ny WC samt nytt vaktmästeri-rum.

Ombyggnad till cirkulationsplats med mera i Nora

Om- och tillbyggnad av vind till lägenheter i Örebro
Avser ombyggnad av vind till 12 lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.

Rivning av skola i Askersund
Avser rivning av del av Sjöängsskolan.

Tillbyggnad av verkstad i Frövi

Ombyggnad av busshållplatser längs E18 mellan Lanna-Karlskoga

Kollektivtrafikåtgärder mellan Fjugesta-Garphyttan
10 busshållplatser, 2 vändplatser, ev pendlarparkering.

Ombyggnad av kontorslokaler i Hällefors
Avser ombyggnad av före detta affärslokaler till kontor, arkiv och konferensrum om ca 350 kvm.

Om- och tillbyggnad av mottagningsstation för matavfall i Örebro
Omfattar demontering/sågning av befintliga betongväggar och TRP-plåt vägg, samt nybyggnation av ny överbyggnad för tömning av sopbilar. Byggstart planeras under år 2017. Uppskattad kostnad.

Ev. tillbyggnad av bryggeri i Kopparberg
Detaljplanen syftar till att möjliggöra industriverksamhet inom bryggeriets fastigheter som idag är planlagda för bostäder. I detaljplanen prövas också möjligheten att bygga ut en ny produktionsdel öster om Laxbäcken. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Ombyggnad av vårdcentral i Örebro
Bygglov ändring av vårdbyggnad. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av skola i Nora
Avser tillbyggnad av skola med två klassrum och ett kontor om ca 150 kvm.

Ombyggnad av spa i Hällefors
Planer finns på om- och tillbyggnad av spa-anläggning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: