Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Luleå

Om- och tillbyggnad av vuxenpsykiatrin på Sunderby sjukhus
Generalkonsultuppdrag avseende projektering av ett komplett förfrågningsunderlag till en utförandeentreprenad för ny psykiatribyggnad med tillhörande utrymmen och anslutningar mot befintliga och planerade byggnader vid Sunderby sjukhus både ovan och under mark. Omfattningen ytmässigt för vårdinrättning är ca 8000 m² fördelat på två plan, till detta tillkommer källarvåning innehållande bl.a. teknikutrymmen, omklädningsrum, städcentral, förråd, gym m.m. på ca 4000 m2.

Utförande av underhållsbeläggning i Norrbottens län
BD 2: väg 95 Vuoggatjålme – Merkenäs BD 5: väg 97 Björknäs – Vuollerim, väg 383 Börjelslandet – Brännkläppen BD 6: väg E45 Tårrajaur – Jokkmokk

Ombyggnad till lägenheter och kontor på Östermalm i Luleå
Två hus byggs om till lägenheter och ett hus till kontor.

Utförande av varmmassabeläggning i Norrbottens län
Grupper/delkontrakt: BD 7 – Stordalen – Abisko och Jutsajaure - Harrejaur BD 8 – Notudden – Jokkmokk och Jokkmokk – Vaikijaur BD 9 – Antnäs – Kallax by och Älvsbyn – Tväråsel

Tillbyggnad av science center i Luleå, etapp 1

Tillbyggnad av hotell, Best Western Premier, i Luleå, etapp 3
Utbyggnad för 80 rum.

Utförande av tankbeläggning i region Nord

Drift och underhåll av vägbelysning i Norrbottens län
Drift, underhåll och reinvestering av vägbelysning i Norrbottens län.

Utförande av värmebeläggningar i Norrbottens län
Grupp BD 10: AC länsgräns – Abborrträsk och Genom Arvidsjaur samhälle Grupp 11: Tvärån - Lansjärv

Installation av ny blåsmaskin i industri, Luleå
Nyckelfärdig leverans. Totalinvestering inkl. maskin ca 160 mkr.

Ombyggnad av upplevelsecenter i Luleå
Befintlig byggnad helrenoveras i dess helhet och kompletteras med nya entresolbjälklag i betong. Nytt soprum , sophus och entré. Samtliga installationer blir nya samt alla ytskikt invändigt. Nya fasader, fönster, portar, dörrar och glaspartier. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Om- och tillbyggnad av skola i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Ändringsyta: BRA ca 400 m2. Tillbyggnadsyta: BTA ca 1100 m2. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Ombyggnad till vårdavdelning för cytostatika/dagvård på Sunderby sjukhus
Objektet avser ombyggnad av befintlig IT-avdelning till ny vårdavdelning, Cytostatika. Objektet avser i huvudsak följande byggarbeten med tillhörande installationsarbeten. Rivning/Demontering samt ombyggnad inkl komplettering av brandskydd i ny vårdavdelning, Sunderby sjukhus.

Förstärkningsåtgärder på järnväg mellan Vitåfors-Luleå
Km 1267.

Rivning av badhus i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Rivningssyta: BYA ca 1400 m2 Behandlad tomtarea: ca 2600 m2 Ändringsyta: BRA ca 140 m2 För att säkerställa omfattning av rivningsarbeten installationer erfordras platsbesök. Förfrågningsunderlag saknar tillfredsställande relationsritningar för mängdberäkning Entreprenaden omfattar selektivt rivningsarbete på totalentreprenad. Utförande entreprenad för mark-, husbyggnads-, rör-, luftbehandling samt elinstallationer efter rivning. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22.

Totalrenovering av reningsverk i Luleå
Entreprenaderna omfattar tillbyggnad av ny rötkammarvolym och rötslamlager med tillhörande maskinell utrustning vid Uddebo avloppsreningsverk. Den nya rötkammaren byggs som en kompletterande volym lika befintlig rötkammare för redundans samt utökad kapacitet. Entreprenaderna omfattar också utbyte av gasklocka, gasfackla samt viss gasbehandlingsutrustning. I omfattningen ingår utbyte av värmeväxlare för befintlig rötkammare samt konvertering till fjärrvärme för uppvärmning av processutrustning och lokaler. Vid genomförandet skall produktionsförlusterna av biogas minimeras, dvs tiden för driftstopp på gasproduktion minimeras. Upphandling sker genom att beställaren infordrar anbud och träffar avtal om följande entreprenader: E01. Entreprenad för mark och byggnadsarbeten, GE E02. Entreprenad för VVS E03. Entreprenad EL och styrutrustning E04. Entreprenad för maskin – ME

Upprustning av utemiljö, Luleå, etapp 3

Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.

Byte av fettavskiljare på skolor i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: 8st objekt där markförlagd fettavskiljare nedgräves i mark och anslutes till spillvattenledning från köksutrymmet. Befintlig fettavskiljare rives. Montage av nivålarm och styrenheter. Återställning av ibruktagna ytor. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Arbeten på flygbasanläggning i Norrbottens län
Objektet är en befintlig militär flygbas i Norrbottens län. Entreprenaden omfattar huvudsakligen mark-, anläggnings-, byggnads- och elarbeten inom flygbasens airside och landside.

Ombyggnad av kontor i Luleå
Ombyggnad av kontorshus.

Ombyggnad av skola i Luleå
Stadsbyggnadsförvaltningen bygger om för Barn- och utbildningsförvaltningens räkning. Bl a utförs nya lektionssalar, wc-grupper, personalrum och ytskiktsrenovering.

Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Tillbyggnad av affärshus.

Tillbyggnad av förskola i Luleå
Den tillfälliga byggnaden ska ersätta den förskola med 6 avdelningar som p g a mögelskador revs sommaren 2016. I möjligaste mån ska den befintliga utemiljön och parkeringar etc bevaras orörda men vissa flyttningar av lekutrustning mm kommer troligen att behöva göras beroende på den tillfälliga byggnadens utbredning. Dessa markarbeten utförs av sidoentreprenör. Den tillfälliga byggnaden ska innefatta 6 förskoleavdelningar samt mottagningskök och personalutrymmen. Lokalprogram och tekniska krav i detalj föreskrivs i den tekniska kravspecifikationen.

Installation av flygplatsljus mm, F21 Kallax i Luleå
Installation av plattkantljus, taxiljus och skyltar på F21, Kallax flygplats.

Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Installation eller ändring av ventilation och brandskydd i flerbostadshus.

Ombyggnad av affärshus i Luleå
Om- och tillbyggnad av handelslokaler.

Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Om- och tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av förskola i Luleå
Inst. el ändr av va i fsk samt uppgradering av fettavskiljare.

Ombyggnad av skola i Luleå
Inst. el ändr av va i lulavanskolan. uppgradering av fettavskiljare.

Ombyggnad av skola i Luleå
Inst. el ändr av va i skola, uppgradering av fettavskiljare.

Ombyggnad av skola i Luleå
Inst. el ändr av va i skola.

Om- och tillbyggnad av kontor i Luleå

Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av lastbrygga och entré.

Tillbyggnad av skola i Luleå
Tillbyggnad av skola, ändrad användning.

Ombyggnad av kontor i Luleå
Ändrad användning av kontorslokaler.

Tillbyggnad av skärmtak på universitet i Luleå
Tillbyggnad av skärmtak på universitetslokaler.

Rivning av enbostadshus i Luleå
Rivning av enbostadshus.

Rivning av garage i Luleå
Rivning av garage.

Tillbyggnad av förråd i Luleå
Bygglov för överbyggnad av maskinrum/överfallsbrunn för bräddat spillvatten.

Tillbyggnad av samlingslokal i Luleå
Tillbyggnad av gästlokal.

Ombyggnad av markanläggning i Luleå
Marklov för schaktning.

Ombyggnad av konferenscentrum i Luleå kommun
Ändrad planlösning i konferensanläggning.

Ombyggnad av industrihus i Luleå
Ombyggnad av sluss samt inglasning av entré.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: