Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Luleå

Utförande av underhållsbeläggning i Norrbottens län
BD 2: väg 95 Vuoggatjålme – Merkenäs BD 5: väg 97 Björknäs – Vuollerim, väg 383 Börjelslandet – Brännkläppen BD 6: väg E45 Tårrajaur – Jokkmokk

Ombyggnad till lägenheter och kontor på Östermalm i Luleå
Två hus byggs om till lägenheter och ett hus till kontor.

Påbyggnad av flerbostadshus mm i Luleå
90-100 lgh, påbyggnad affärshus samt rivning och nybyggnad av parkeringsdäck med bostäder ovanpå. Fd Åhlénshuset.

Utförande av varmmassabeläggning i Norrbottens län
Grupper/delkontrakt: BD 7 – Stordalen – Abisko och Jutsajaure - Harrejaur BD 8 – Notudden – Jokkmokk och Jokkmokk – Vaikijaur BD 9 – Antnäs – Kallax by och Älvsbyn – Tväråsel

Om- & Tillbyggnad av hangar i Luleå
Om- och Tillbyggnad av Hangar 086 inom område K0104 Luleå Garnison – F21. El-entreprenad som sidoentreprenör. Tillbyggnadsarea ca 3 650 m², ombyggnadsarea ca 7 970 m². Om- och Tillbyggnad av Hangar 086 inom område K0104 Luleå Garnison – F21. El-entreprenad som sidoentreprenör. Tillbyggnadsarea ca 3 650 m², ombyggnadsarea ca 7 970 m².

Utförande av värmebeläggningar i Norrbottens län
Grupp BD 10: AC länsgräns – Abborrträsk och Genom Arvidsjaur samhälle Grupp 11: Tvärån - Lansjärv

Tillbyggnad av hotell, Best Western Premier, i Luleå, etapp 3
Utbyggnad för 80 rum.

Utförande av tankbeläggning i region Nord

Anläggande av stigningsfält vid Kulleribacken söder om Svappavaara

Installation av ny blåsmaskin i industri, Luleå
Nyckelfärdig leverans. Totalinvestering inkl. maskin ca 160 mkr.

Ombyggnad av upplevelsecenter i Luleå
Befintlig byggnad helrenoveras i dess helhet och kompletteras med nya entresolbjälklag i betong. Nytt soprum , sophus och entré. Samtliga installationer blir nya samt alla ytskikt invändigt. Nya fasader, fönster, portar, dörrar och glaspartier. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Ombyggnad till hotell i Luleå
74 nya hotellrum

Om- och tillbyggnad av skola i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Ändringsyta: BRA ca 400 m2. Tillbyggnadsyta: BTA ca 1100 m2. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Förstärkningsåtgärder på järnväg mellan Vitåfors-Luleå
Km 1267.

Ombyggnad till vårdavdelning för cytostatika/dagvård på Sunderby sjukhus
Objektet avser ombyggnad av befintlig IT-avdelning till ny vårdavdelning, Cytostatika. Objektet avser i huvudsak följande byggarbeten med tillhörande installationsarbeten. Rivning/Demontering samt ombyggnad inkl komplettering av brandskydd i ny vårdavdelning, Sunderby sjukhus.

Drift och underhåll av vägbelysning i Norrbottens län
Drift, underhåll och reinvestering av vägbelysning i Norrbottens län.

Ombyggnad av skola i Luleå
Stadsbyggnadsförvaltningen bygger om för Barn- och utbildningsförvaltningens räkning. Bl a utförs nya lektionssalar, wc-grupper, personalrum och ytskiktsrenovering.

Totalrenovering av reningsverk i Luleå
Entreprenaderna omfattar tillbyggnad av ny rötkammarvolym och rötslamlager med tillhörande maskinell utrustning vid Uddebo avloppsreningsverk. Den nya rötkammaren byggs som en kompletterande volym lika befintlig rötkammare för redundans samt utökad kapacitet. Entreprenaderna omfattar också utbyte av gasklocka, gasfackla samt viss gasbehandlingsutrustning. I omfattningen ingår utbyte av värmeväxlare för befintlig rötkammare samt konvertering till fjärrvärme för uppvärmning av processutrustning och lokaler. Vid genomförandet skall produktionsförlusterna av biogas minimeras, dvs tiden för driftstopp på gasproduktion minimeras. Upphandling sker genom att beställaren infordrar anbud och träffar avtal om följande entreprenader: E01. Entreprenad för mark och byggnadsarbeten, GE E02. Entreprenad för VVS E03. Entreprenad EL och styrutrustning E04. Entreprenad för maskin – ME

Upprustning av utemiljö, Luleå, etapp 3

Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Tillbyggnad av affärshus.

Om- och tillbyggnad av skola i Luleå
Tillbyggnad för utökning av tillagningsköket samt entré. Bef. avdelning för Socialförvaltningen ombyggs till förskoleavdelning. Byte av fasadpanel inkl tilläggsisolering. Uppgjutning sockel och byte av syllar i samband med fasadbyte. Nya tak på entrédelar. Nya mekaniskt ventilerade undergolv i 2st avdelningar och ekonomi. Ny belysning, EL till centraler och larm. Anpassningar av ventilation och värme i kök och avdelningar som ombyggs samt SÖ.

Ombyggnad av kontor i Luleå
Ombyggnad av kontorshus.

Arbeten på flygbasanläggning i Norrbottens län
Objektet är en befintlig militär flygbas i Norrbottens län. Entreprenaden omfattar huvudsakligen mark-, anläggnings-, byggnads- och elarbeten inom flygbasens airside och landside.

Byte av fettavskiljare på skolor i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: 8st objekt där markförlagd fettavskiljare nedgräves i mark och anslutes till spillvattenledning från köksutrymmet. Befintlig fettavskiljare rives. Montage av nivålarm och styrenheter. Återställning av ibruktagna ytor. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Ombyggnad av markmiljö i Luleå
Avser färdig- och återställande av mark efter dräneringsarbete. Även ny plantering och förbättring av den yttre miljön kommer att ingå. Projektet kommer eventuellt att delas in i etapper.

Utbyggnad av begravningsplats på Örnäset, Luleå

Installation av flygplatsljus mm, F21 Kallax i Luleå
Installation av plattkantljus, taxiljus och skyltar på F21, Kallax flygplats.

Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Installation eller ändring av ventilation och brandskydd i flerbostadshus.

Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Om- och tillbyggnad av industribyggnad.

Rivning av flerbostadshus i Luleå
Rivning av flerbostadshus.

Om- och tillbyggnad av kontor i Luleå

Ombyggnad av förskola i Luleå
Inst. el ändr av va i fsk samt uppgradering av fettavskiljare.

Ombyggnad av skola i Luleå
Inst. el ändr av va i lulavanskolan. uppgradering av fettavskiljare.

Ombyggnad av skola i Luleå
Inst. el ändr av va i skola, uppgradering av fettavskiljare.

Ombyggnad av skola i Luleå
Inst. el ändr av va i skola.

Ombyggnad av idrottshall i Luleå
Inst. el ändr av ventilation i sporthall.

Ombyggnad av kontor i Luleå
Ändrad användning av kontorslokaler.

Tillbyggnad av förråd i Luleå
Tillbyggnad av förråd.

Tillbyggnad av samlingslokal i Luleå
Tillbyggnad av gästlokal.

Tillbyggnad av skärmtak på universitet i Luleå
Tillbyggnad av skärmtak på universitetslokaler.

Tillbyggnad av förråd i Luleå
Bygglov för överbyggnad av maskinrum/överfallsbrunn för bräddat spillvatten.

Rivning av garage i Luleå
Rivning av garage.

Tillbyggnad av servering i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för serveringslokal t o m 2017-09-30.

Rivning av enbostadshus i Luleå
Rivning av enbostadshus.

Ombyggnad av konferenscentrum i Luleå kommun
Ändrad planlösning i konferensanläggning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: