Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Luleå

Muddring av farled & ombyggnad av hamn i Luleå
Muddring av farled och ombyggnad av hamn med nya kajer.
Basunderhåll på Haparandabanan mellan Luleå-Murjek
Underhåll av järnväg inklusive banöverbyggnad, signal, tele och el.
Påbyggnad av flerbostadshus mm i Luleå
90-100 lgh, påbyggnad affärshus samt rivning och nybyggnad av parkeringsdäck med bostäder ovanpå. Fd Åhlénshuset.
Rivning av fd Valsverket i Luleå
Flera huskroppar berörs.
Ombyggnad av parkering till park och ev parkeringshus i Luleå
Eventuellt bygger man om en parkering till park samt ett underjordiskt p-hus. Uppskattad start och kostnad.
Påbyggnad av fastighet i Luleå
Planer på att eventuellt bygga på flera våningar på befintlig fastighet. Även planer för att annex som hör ihop med fastigheten.
Reparation av Bergnäsbron i Luleå
Avser utförande av ny överbyggnad i stål (ortotrop stålplatta) till klaffbrodelen med tillhörande anpassningar till befintliga fasta konstruktioner (kantskoning) inklusive räckesarbeten och ommålning.
Ombyggnad av provisorisk akut på Sunderby sjukhus, Luleå
Avser ombyggnad för provisorisk akutmottagning i byggnad 123 samt provisorisk ambulanshall.
Ombyggnad av butik i Luleå
Ombyggnad av Ica i Antnäs.
Drift och underhåll av vägbelysning i Norrbottens län
Drift, underhåll och reinvestering av vägbelysning i Norrbottens län.
Ombyggnad av skola i Luleå, etapp 3
Entreprenaden omfattar mark-, husbyggnads-, rör-, luftbehandlingsarbeten, elinstallationer samt styr- och övervakningsinstallationer.
Rivning av skola i Luleå
Projektet avser rivning av inredning typ armaturer, ventilationsrör, innertak och någon del av innerväggar och dörrar etc. Samtidigt med att arbetena i Hus B och C pågar, kommer arbete i mark med förläggning av ny rörkulvert pågå, denna drivs i annan entreprenad.
Lokalanpassning av butik i Luleå
Lokalanpassning för ny butikshyresgäst. Befintliga två lokaler sammanfogas till en större lokal. Nya ytskikt generellt samt till viss del nya installationer. Huvudsakligen invändiga arbeten såsom bygg, måla, undertak och golv samt installationer. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Ombyggnad av fastighet i Luleå
Det är bland annat Luleå vandrarhems och frivårdens tidigare lokaler som ska rivas ut och byggas om.
Ombyggnad & renovering av flerbostadshus i Luleå
ROT av totalt 10 lägenheter i hyresfastighet i centrala Luleå.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ombyggnationer och utvändig ändring av affärshus inklusive ansökan om rivningslov.
Tillbyggnad av förskola i Luleå
Den tillfälliga byggnaden ska ersätta den förskola med 6 avdelningar som p g a mögelskador revs sommaren 2016. I möjligaste mån ska den befintliga utemiljön och parkeringar etc bevaras orörda men vissa flyttningar av lekutrustning mm kommer troligen att behöva göras beroende på den tillfälliga byggnadens utbredning. Dessa markarbeten utförs av sidoentreprenör. Den tillfälliga byggnaden ska innefatta 6 förskoleavdelningar samt mottagningskök och personalutrymmen. Lokalprogram och tekniska krav i detalj föreskrivs i den tekniska kravspecifikationen.
Ombyggnad av markmiljö i Luleå
Avser färdig- och återställande av mark efter dräneringsarbete. Även ny plantering och förbättring av den yttre miljön kommer att ingå. Projektet kommer eventuellt att delas in i etapper.
Rivning av byggnader i Luleå
Objektet omfattar selektiv rivning av samtliga byggnader inkl. grundläggning samt nedgrävd oljetank på fastigheten kv. Städet 2, Svartöstaden. Återställning av mark ingår.
Renovering av lekplatser i Luleå
Omfattar två projekt, Notviksparken och Sjöfartgatan. Båda projekten omfattar totalrenovering av lekparken där det idag finns en mindre lekyta. Kommunen har utfört arbetet med rivning av lekutrustning samt trädfällning/slyröjning innan entreprenaden startar. Sjöfartsgatan kommer att upphandlas som option.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Ändrad använding av kontorslokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad, utvändig ändring och parkeringsplats.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industrihall.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Inst. el ändr av ventilation i kontorshus.
Ombyggnad av bensinstation i Luleå
Installation av oljeavskiljare klass 1 - bensinstation.
Ombyggnad av kriminalvårdsanläggning i Luleå
Kriminalvårdsanstalt byggn 001, 002,.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Inst. el ändr av oljeavskiljaren i affärshus.
Rivning av fritidshus i Luleå
Rivning av fritidshus.
Tillbyggnad av pumpstation i Luleå
Tillbyggnad av pumphus.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontorshus t o m 2020-07-05.
Tillbyggnad av carport i Luleå
Tillbyggnad av carport.
Tillbyggnad av enbostadshus i Luleå
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Ändrad planlösning i kontorshus.
Ombyggnad av industrihus i Luleå
Utvändig ändring av industribyggnad, samt invändig ändring och montage av skylt.
Rivning av industrihus i Luleå
Rivning av industrilokaler.
Grävmaskinsarbeten inom projekt kustmynnande vattendrag i Bottenviken
Det ena åtgärdsobjektet är resterna av Sjulsmarksdammen 4 km norr om Sjulsmark, det andra är Baronselsdammen.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ändrad användning av affärshus, mindre ombyggnation.
Fasadändring på flerbostadshus i Luleå
Fasadändring på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: