Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Luleå

Basunderhåll på Haparandabanan mellan Luleå-Murjek
Underhåll av järnväg inklusive banöverbyggnad, signal, tele och el.
Om- och tillbyggnad av vuxenpsykiatrin på Sunderby sjukhus
Generalkonsultuppdrag avseende projektering av ett komplett förfrågningsunderlag till en utförandeentreprenad för ny psykiatribyggnad med tillhörande utrymmen och anslutningar mot befintliga och planerade byggnader vid Sunderby sjukhus både ovan och under mark. Omfattningen ytmässigt för vårdinrättning är ca 8000 m² fördelat på två plan, till detta tillkommer källarvåning innehållande bl.a. teknikutrymmen, omklädningsrum, städcentral, förråd, gym m.m. på ca 4000 m2.
Förlängning av bangård i Gammelstad
Bangårdsförlängning inkl. anpassning överlämningsbangård.
Om- & tillbyggnad av hangar i Luleå
Om- och Tillbyggnad av Hangar 086 inom område K0104 Luleå Garnison – F21. El-entreprenad som sidoentreprenör. Tillbyggnadsarea ca 3 650 m², ombyggnadsarea ca 7 970 m². Om- och Tillbyggnad av Hangar 086 inom område K0104 Luleå Garnison – F21. El-entreprenad som sidoentreprenör. Tillbyggnadsarea ca 3 650 m², ombyggnadsarea ca 7 970 m².
Om- och tillbyggnad av skola i Luleå
Tillbyggnad för utökning av tillagningsköket samt entré. Bef. avdelning för Socialförvaltningen ombyggs till förskoleavdelning. Byte av fasadpanel inkl tilläggsisolering. Uppgjutning sockel och byte av syllar i samband med fasadbyte. Nya tak på entrédelar. Nya mekaniskt ventilerade undergolv i 2st avdelningar och ekonomi. Ny belysning, EL till centraler och larm. Anpassningar av ventilation och värme i kök och avdelningar som ombyggs samt SÖ.
Ombyggnad av provisorisk akut på Sunderby sjukhus, Luleå
Avser ombyggnad för provisorisk akutmottagning i byggnad 123 samt provisorisk ambulanshall.
Ombyggnad av förskola i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten. Nya mekaniskt ventilerade undergolv, byte av impregnerade syllar i yttervägg, uppgjutning av sockel i yttervägg, nya fläktrum, nya luftbehandlingsanläggningar, ny värmeanläggning inkl. fjärrvärmecentral, ny SÖ samt ny EL mm. Entreprenaden omfattar husbyggnadsarbeten, rör-, luftbehandlings-, el- samt styr- och övervakningsinstallationer.
Drift och underhåll av vägbelysning i Norrbottens län
Drift, underhåll och reinvestering av vägbelysning i Norrbottens län.
Ombyggnad av idrottshall i Luleå
Entreprenaden omfattar husbyggnads-, rör-, luftbehandlingsarbeten, elinstallationer samt styr och övervakningsinstallationer.
Ombyggnad av skola i Luleå, etapp 3
Entreprenaden omfattar mark-, husbyggnads-, rör-, luftbehandlingsarbeten, elinstallationer samt styr- och övervakningsinstallationer.
Ombyggnad av skola i Luleå
Stadsbyggnadsförvaltningen bygger om för Barn- och utbildningsförvaltningens räkning. Bl a utförs nya lektionssalar, wc-grupper, personalrum och ytskiktsrenovering.
Ombyggnad till omklädningsrum för Basbataljonen på Luleå Garnison
Projektet omfattar i huvudsak ombyggnad av gamla plåtverkstaden och delar av personalutrymmen i byggnad 111 till omklädning och hygienrum för basbataljonen samt nybyggnad för fläktrum.
Rivning av skola i Luleå
Projektet avser rivning av inredning typ armaturer, ventilationsrör, innertak och någon del av innerväggar och dörrar etc. Samtidigt med att arbetena i Hus B och C pågar, kommer arbete i mark med förläggning av ny rörkulvert pågå, denna drivs i annan entreprenad.
Arbeten på flygbasanläggning i Norrbottens län
Objektet är en befintlig militär flygbas i Norrbottens län. Entreprenaden omfattar huvudsakligen mark-, anläggnings-, byggnads- och elarbeten inom flygbasens airside och landside.
Lokalanpassning av butik i Luleå
Lokalanpassning för ny butikshyresgäst. Befintliga två lokaler sammanfogas till en större lokal. Nya ytskikt generellt samt till viss del nya installationer. Huvudsakligen invändiga arbeten såsom bygg, måla, undertak och golv samt installationer. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Ombyggnad av fastighet i Luleå
Det är bland annat Luleå vandrarhems och frivårdens tidigare lokaler som ska rivas ut och byggas om.
Ombyggnad & renovering av flerbostadshus i Luleå
ROT av totalt 10 lägenheter i hyresfastighet i centrala Luleå.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ombyggnad av flerbostadshus.
Installation av flygplatsljus mm, F21 Kallax i Luleå
Installation av plattkantljus, taxiljus och skyltar på F21, Kallax flygplats.
Tillbyggnad av förskola i Luleå
Den tillfälliga byggnaden ska ersätta den förskola med 6 avdelningar som p g a mögelskador revs sommaren 2016. I möjligaste mån ska den befintliga utemiljön och parkeringar etc bevaras orörda men vissa flyttningar av lekutrustning mm kommer troligen att behöva göras beroende på den tillfälliga byggnadens utbredning. Dessa markarbeten utförs av sidoentreprenör. Den tillfälliga byggnaden ska innefatta 6 förskoleavdelningar samt mottagningskök och personalutrymmen. Lokalprogram och tekniska krav i detalj föreskrivs i den tekniska kravspecifikationen.
Ombyggnad av undercentraler i skolor och förskolor mm i Luleå
Objekten är belägna på 6 ställen inom Luleå kommun: Borgmästarskolan, Dungens förskola, Ängens förskola, Ängskolan, Jobbcenter södra samt Ripan.
Ombyggnad av va-ledning i Luleå
Inst. el ändr av va, uppgradering av fettavskiljare.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad, utvändig ändring och parkeringsplats.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industrihall.
Tillbyggnad av enbostadshus i Luleå
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av pumpstation i Luleå
Tillbyggnad av pumphus.
Ombyggnad av industrihus i Luleå
Utvändig ändring av industribyggnad, samt invändig ändring och montage av skylt.
Ombyggnad av förskola i Luleå
Ändrad användning av enbostadshus till förskola.
Rivning av pumpstation i Luleå
Ansökan om rivningslov för pumpstation.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Inst. el ändr av oljeavskiljaren i affärshus.
Ombyggnad av bensinstation i Luleå
Installation av oljeavskiljare klass 1 - bensinstation.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontorshus t o m 2020-07-05.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad använding av kontorslokaler t o m 2022-04-19.
Rivning av fritidshus i Luleå
Rivning av fritidshus.
Rivning av gäststuga i Luleå
Rivning av gårdshus.
Rivning av industrihus i Luleå
Rivning av industribyggnad.
Utbyte av ställverk i Råneå
Objektet avser utbyte av inomhusställverk 24 KV samt ny byggnad för kontrollutrustning.
Separationsåtgärder för el på fastigheter och bilvärmaranläggningar i Luleå
Avser att utföra separationsåtgärder för el på fastigheter och bilvärmaranläggningar som skall kopplas in på separata elserviser.
Rivning av flerbostadshus i Luleå
Rivning av flerbostadshus.
Grävmaskinsarbeten inom projekt kustmynnande vattendrag i Bottenviken
Det ena åtgärdsobjektet är resterna av Sjulsmarksdammen 4 km norr om Sjulsmark, det andra är Baronselsdammen.
Uppgradering av säkerhetssystem i Luleå Hamn
Avser uppgradering av passersystem mm.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ändrad användning av affärshus, mindre ombyggnation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: