Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kiruna

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 123 st.

Tillbyggnad av hotell i Kiruna
Tillbyggnad av 13 rum.

Rivning av bolagshotellet i Kiruna
Rivningsarbetet gällande huskropp beräknas till 2017.

Ombyggnad till lägenheter i Kiruna
Ombyggnation av 2 hus från äldreboende till lägenheter.

Ny incheckning samt ombyggnad för bagagehantering vid Kiruna flygplats
Omfattar fyra (4) incheckningsdiskar som ska kunna hantera en kombination av normalbagage och specialbagage. Tre (3) av diskarna skall kunna användas som manuell eller SBD (Self Baggage Drop) medan en (1) disk är avsedd endast för manuell incheckning. Övriga delar i befintlig anläggning ska förbättras för att hantera alla typer av bagage.

Ombyggnad av järnvägsbro längs Malmbanan vid Låktatjåkka
En äldre mindre järnvägsbro (betongöverbyggnad <5 meter från 1960-talet på stenlandfästen från tidigt 1900-tal) ska ersättas med ny bantrumma. Byte brobaneplatta. Järnvägsbro 3500-95396-1.

Ombyggnad av skyttehall i Kiruna sporthall
I huvudsak omfattas objektet av byggnadsarbeten, rivning/demontering av befintlig skjutbana inklusive installationer, nybyggnation av skyttehall 2 med tillhörande installationer i enlighet med gällande bygghandlingar.

Kompressorreniovering av Amoniakkylmaskin KK3 Kiruna
Kompressorreniovering av Amoniakkylmaskin KK3.

Tillverkning Betongstöd till fasta tippställen Kiruna
LKAB transporterar rågods samt pelletsprodukter från utlastningsplatser till upplag där materialet tippas över kant med lastbil, tipptruck eller dumper. För att säkerställa släntstabilitet vid tippning kommer LKAB att sätta upp betongstöd vid tippar.

Ombyggnad rörmontage Kiruna
Nymontage av 4" rör i snedbana, totalt ca 1500 meter. Material såsom rör, kopplingar, kedja, ventiler och serviceslangar tillhandahåller LKAB.

Om- och tillbyggnad av samlingssal, sekretariat mm vid skidstadion i Kiruna
Objektet avser rivning av befintlig byggnad fram till sekretariatsdel som ska behållas och renoveras. Ny/tillbyggnad av samlingssal som byggs mot befintlig sekretariatsbyggnad. Nybyggnad av avfallsbyggnad som byggs mellan samlingssal och ishall.

Montering av 2 st. plåtdörrar Kiruna
Leverans och montage av 2 st. plåtdörrar. Rivning av befintlig plåtvägg, återställande av vägg efter montage av dörrar.

Luftbehandlingssystem Kiruna underjordsgruva KUJ853
LKAB avser att byta ut tre (3) befintliga skrubberanläggningar med tillhörande fläktar i KUJ avv 853.

Ombyggnad Torra skipschakt, Processtyr ventilation Kiruna
LKAB har beslutat att genomföra en investering som omfattar, för torkning av alla åtta (8) CA-bergspels schakt, ombyggnation av ventilationen och uppvärmningssystem. För att genomföra arbetet krävs flera separata konsult- och entreprenadarbeten av olika slag, där samtliga ingår i Beställarens ”projekt Torra skipschakt Kiruna”. De entreprenader som ingår i projekt Torra skipschakt Kiruna är uppdelade i ”Ventilation”, ”SÖ Värme”, ”Bygg”, ”El” och ”Processtyr ventilation”. Denna entreprenad omfattar utförande av processtyr för ventilationen som är belägen i både Kiruna Sovringsverk och i KUJ. Den närmare omfattningen av kontraktsarbetena framgår av kontraktshandlingarna. LKAB inbjuder härmed anbudsgivare att inkomma med offert för konstruktion, tillverkning, leverans och montage av applikation för projekt, Torra skipschakt Kiruna, processtyr för ventilation, i enlighet med vad som beskrivs i denna förfrågan.

Torra skipschakt KUJ, SÖ värme Kiruna
LKAB har beslutat att genomföra en investering som omfattar, för torkning av alla åtta (8) CA-bergspels schakt, ombyggnation av ventilationen och uppvärmningssystem. För att genomföra arbetet krävs flera separata konsult- och entreprenadarbeten av olika slag, där samtliga ingår i Beställarens ”projekt Torra skipschakt Kiruna”. De entreprenader som ingår i projekt Torra skipschakt Kiruna är uppdelade i ”Ventilation”, ”SÖ Värme”, ”Bygg”, ”El” och ”Processtyr ventilation”. Denna entreprenad omfattar utförande av styr/övervakning för värme som är belägen i både Kiruna Sovringsverk och i KUJ.

Samlad rivning GP 2017 Kiruna
LKAB har för avsikt att gå ut med förfrågan gällande samlad rivning av tjugotalet byggnader enl. karta som tillhandahålls av LKAB. Karta erhålls enligt kontaktuppgifter. Anbud LKAB tillhanda preliminärt i slutet av Q4-2016 eller början på Q1-2017. Anbudstid beräknas till 6 v. Preliminär start av entreprenad i slutet av Q1-2017.

KP136 TUB-press 3. EL/Auto/Process EL anläggning Kiruna
LKAB inbjuder härmed anbudsgivare att inkomma med offert för konstruktion, tillverkning, leverans och montage av el- /styr-utrustning för KP136 tubpress 3, samt flytt av styrning KP136 tubpress 1-2 och flytt av styrning lamellförtjockare 1-3 till befintligt styrsystem ABB 800XA för KP136 från nuvarande PLC-system levererat av Metso Minerals, i enlighet med vad som beskrivs i denna förfrågan.

Hjul till skeppslastare Kiruna
LKAB planerar att utföra flertalet underhållsaktiviteter i malmhamnen under ”repstoppsveckan” i maj. En aktivitet är att ersätta de slitna hjulen i den radiella rörelsen på skeppslastaren. Hjulen är 12 st flänsade kranhjul som är kopplade i boggier. Av dessa är 8 st drivna. Hjulen löper på en radiell räl av typen A120.

Huvudanläggande, inkoppling samt driftstagning av ny bandgång KS Långlinjer, Bygg
LKAB ska reinvestera i nya långlinjebandgångsdelar mellan Finkrossverk och KS Fickbyggnads topp. Totalt kommer fyra transportörer byggas om med nya transportsträckor för TR009, TR010, TR011 och TR112. Denna entreprenad omfattar bygg, mek, media och elarbeten. Entreprenaden inkluderar i huvudsak rivningsarbeten, leverans av material, anläggande och idrifttagning av nya transportörer med relaterade arbeten.

Ny MAC Utfrakt Etapp 2 - Mekentreprenad Kiruna
Denna förfrågan avser leverans och montage av bandtransportörer samt montage av stup/rännor, för ny MAC-utfrakt, i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Förlängning av uteluftskanal 22TA031 Kiruna
Förlängning av befintlig intagskanal för 22TA031 inkl nytt intagsgaller.

Från anmodan: Förprojektering omledning av Bergbäcken Kiruna
Förprojektering omledning av Bergbäcken eftersom denna kan komma att fylla vatten ner till gruvan.

Torra skipschakt KUJ, vsentreprenad Kiruna
I entreprenaden ingår följande rörinstallationer: - Värmeinstallationer i K Sovringsverk bestående av: 2 st nya VVX för anslutning till LKABs fjärrvärmenät. 2 st pumpar. Expansionssystem för nytt värmesystem. Anslutning av 8 st tilluftsaggregats värmebatteri via shuntgrupp. Rörledningar. Dräneringar tilluftsaggregat.

Torra skipschakt KUJ, byggentreprenad Kiruna
I entreprenaden ingår följande: Håltagningar till skipschakt. Stativ för fläkt. Ny vägg vid fläkt. Två nya väggar med port, påkörningsskydd och gångdörr.

Svetsutsug, Finkrossverk Kiruna
Entreprenaden omfattar komplett svetsutsugsanläggning till finkrossverk Kiruna.

Diamantborrning i KUJ nivå 1137 Block 34 Kiruna
Entreprenaden omfattar kärnborrning av ett stycke (1 st) borrhål HQ, 96mm samt ett overcore hål för spänningsmätning. Borrkärnor han-teras enligt gällande rutiner. Om dåligt berg upptäcks rapporteras det till beställaren för beslut om igengjutning av borrhålet och sedan åter uppborrning. Avvikelsemätning sker för borrhål. Utöver kärnborrning av ett HQ borrhål så kan eventuellt ett antal optioner ingå. Eventuella optioner avropas skriftligt.

Avveckling KP 91, rörförfrågan Kiruna
Entreprenaden omfattar utförande av leverans, montage av rör och komponenter för avveckling av KP91 inom KUJ.

Flytt av klocktorn stadshus Kiruna
Flytt av kyrktorn.

Fläkthjul och jethuv KK3 Rullhus Kiruna
Fläkthjul och jethuv KK3 Rullhus.

Raiseborrning F-schakt MUJ Printzsköld 831 Kiruna
F-stigen som ska raiseborras från Printzsköld 831 är 198 m och har en lutning på 69°. Diametern ska vara minst 3,2 m. Ortdrivning av borrplatsen är planerad att vara klar i mitten av juni.

Fundament och arbetsplattformar, skuthantering krosshall 1275 MUJ, Kiruna
Fundament och arbetsplatsformar till skuthanteringen i krosshall 1275 MUJ.

AKB KUJ 1365 Block 41 Kiruna
För att effektivisera brytningen längst ut på den södra änden av malmkroppen avser projekt KUJ1365 anlägga ett nytt schakt 411 för produktion mellan nivåerna 1051 och 1165 m avvägning. I botten på schaktet anläggs en tappficka och under den en tapp på nivå 1165. Till denna entreprenad hör Allmän kraft och belysning för tappen samt två intilliggande hydraulikortar.

Mek arbeten Block 41 Kiruna
För att effektivisera brytningen längst ut på den södra änden av malmkroppen avser projekt KUJ1365 anlägga ett nytt schakt 411 för produktion mellan nivåerna 1051 och 1165 m avvägning. I botten på schaktet anläggs en tappficka och under den en tapp på nivå 1165. Till denna entreprenad hör tillverkning och montage av berg-tapp inkl. bryggor.

Dammhöjning Kiruna C-C2 och O-O2
För att säkerställa sandmagasinets framtida deponeringskapacitet krävs en kontinuerlig utökning av magasinet. Detta säkerställs ge-nom etappvis höjning av de olika dammkropparna. Objektet omfattar höjning av sträckan C-C2 och O-O2.

Montage av Betong rännor Kiruna
Förfrågan avser montage av Betongrännor för bortledande av vatten inom KP 91 samt KUJ 1365. HD1(KP91) Avveckling av pumpstation KP91 genom att dräneringsborra en bassäng, avfallsvattnet leds ner via olinade dränerings hål, omtag via rörledningar samt öppen betong ränna i nivå 1186m och sen vidare via olinade dräneringshål och rörledningar, ända till KP136 bassäng inkommande betongränna efter vattenorten. HD2(avv 1451) Ovanliggande DU-aggregat tömmer Vattenbassäng/tank samt övriga avlopp från överliggande nivåer har dragits ner till avv 1451som i dag har samlingsrör som sätts igen, samt att rör läcker, pga. detta blir det slam i hela infart. För att få bort detta så bygger vi en öppen betongränna som upptar all dess vatten samt att vi leder detta vidare till ett befintlig dräneringshål. HD3(avv1513) Ovanliggande DU-aggregat tömmer Vattenbassäng/tank med olika tider efter behov. Övriga avlopp är från ovanliggande golvbrunnar, kontinuerligt vattenflöde från Krossmotorkyla samt sporadiskt flöde från övriga brunnar (renspolning av golvytor). Några befintliga rör i tak är kapade där vatten sprutar/rinner ut från DU och golvbrunnar. Befintliga diken är delvis fyllda med vatten och slam från ovan DU-avlopp och golvbrunnar. För att få bort detta så bygger vi en öppen betongränna som upptar all dess vatten samt att vi leder detta vidare till ett befintlig dräneringshål.

Axlar till kugghjul/ Shafts for gear wheels Kiruna
Förfrågan avser tillverkning och leverans av axlar till kugghjul. Dessa används i Kiruna kulsinterverk 3, skruvmatare. The intention of this request is manufacturing and delivery of shafts for gear wheels. These are used in Kiruna pelletising plant 3, screw feeder.

Ombyggnad ingjutningskasett till schakt Kiruna

Ombyggnad M Bandgång VI, ombyggnad Tapp Lossningsstation Sektorlucka Kiruna

Skutknackare Kiruna

Slitgods till pålastning skeppslastare Kiruna

Ventilation Mediaschakt och F1Hj Kiruna

Avrop Krossning och sovring Svappavaara
Avrop gällande krossning och sovring i Svappavaara. Vid avrop skall 600kton krossas under en period av tre månader.

Belysningen mellan KC00TR001 till KC00TR004 Kiruna
Belysningen mellan KC00TR001 till KC00TR004 måste bytas ut, det innebär att alla armaturer, kablar och vajrar måste bytas mot nytt från ändtrummor till provtagaranläggning. Emil Heikkilä visar på plats.

Bygg PA926 Fläktstation Kiruna
Bygg PA926 Fläktstation.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Bygglov ombyggnad flerbostadshus.

Anläggande av industri samt viltstängsel Kiruna

Brickning av vajerbult Kiruna underjords gruva

Byggåtgärder gråbergsutfrakt och spännstation i Kiruna

LKAB37-KK4 Minskade fallhöjder i rullkrets 1-5, etapp 3, Bygg/Mekation Ombyggnad KK430TR006

LKAB37-KK4 Minskade fallhöjder i rullkrets 1-5, etapp 3, El/Automation Ombyggnad KK430TR006

Ombyggnad dammhöjning i Svappavaara
Dammhöjning i Svappavaara skall utföras med början sommaren 2017 och indelas i 3 etapper enligt nedan. Material mängder m3, Etapp 1, 2017 Morän 23000 Finfilter 112000 Grovfilter 57000 Övergångslager 65000 Stödfyllning 290000 Erosionsskydd 24000 Tåsten 24000 Nytt utskov ska anläggas, Utförs i Etapp 1, 2017. Material mängder m3, Etapp 2, 2018 Finfilter 34000 Övergångslager 27000 Stödfyllning 210000 Erosionsskydd 23000 Material mängder m3, Etapp 3, 2019 Finfilter 34000 Övergångslager 27000 Stödfyllning 210000 Erosionsskydd 23000 Tidplan: FFU klart 2017-04-20 Byggstart dammhöjning Etapp 1 2017-06-01 Klart för besiktning Etapp 1 2017-10-31 Byggstart utskov Etapp 1 2017-07-01 Klart för besiktning Etapp 1 2017-10-31.

Torra skipschakt KUJ, Elentreprenad Kiruna
De entreprenader som ingår i projekt Torra skipschakt Kiruna är uppdelade i ”Ventilation”, ”Värme”, ”Bygg”, ”El” och ”Programmering Styr”. Denna entreprenad omfattar utförande av Elinstallationer, för anläggningen som är belägen i både Kiruna Sovringsverk och i KUJ. Om entreprenaden P/D-lådor, ventilskåp, säkerhetsbrytare och apparatskåp sätts upp i samråd med beställaren. P/D-lådor, ventilskåp, säkerhetsbrytare och apparatskåp ska monteras på montageplåt med tak av rostfritt stål. Kablage skall vara av halogenfri typ. Användning av befintlig kanalisation sker där det är möjligt, övrig kanalisation (stickstråk) projekteras av entreprenören. I entreprenaden ingår även dessa moment som ej finns med på bifogade ritningar: Tillverkning och montage av 160st graverade skyltar av laminerad plast.

Tillv. och montage av bryggor KA2 Kiruna
Demontage befintliga bryggor , tillverkning, leverans samt montage av nya bryggor enl. ritningar:1071946-1071961 ,1071970-1071975, 1071999-1072003 samt medföljande arbetsbeskrivning. Undergjutningar till pelare som demonteras i samband med gamla bryggorna skall bilas bort. Tillverkning, leverans samt montage av rör stöd som går längs bryggor. (samma mått & mtrl som bef) Flytt av P/D lådor samt arbetsbrytare enl. arbetsbeskrivning samt nytillverkning & montage av plåtar som dom är fast i. Nydragning av kablar som går från sep motorer till P/D låda.

Projekt Kapacitetshöjande åtgärder KK17, El & Styr-och övervakning Kiruna
Denna entreprenad omfattar utförande av Elinstallationer med styrfunktioner för programmering, för anläggningen som är belägen i både Kiruna Sovringsverk, KK3 och KK17. Entreprenad avser ett styr- och övervakningssystem med intelligenta undercentraler (PLC) som skall kommunicera via Mediri bredbandsnät mot Bef datorhuvudcentral (DCS) placerad i Mediacentral TV22. DCS är av typ ABB 800XA Ver.5.0. Upprättande av dynamiska flödesbilder enl SFE.2 3 stycken befintliga apparatskåp i KÅ02 värmecentral(KK17) skall byggas om och PLC skall kompetters med funktioner enligt TB 2 stycken nya apparatskåp/ apparatlåda med PLC, en i KK3 och en i Sovringsverket.

Torra skipschakt KUJ, ventilationsentreprenad Kiruna
Denna entreprenad omfattar utförande av Ventilationsarbeten, i ventilationen som är belägen i både Kiruna Sovringsverk och i KUJ. I entreprenaden ingår följande installationer: - Ventilationsinstallationer i K Sovringsverk för 8 st. tilluftsaggregat. - Ventilationsinstallationer för 2 st. fläktar under jord på nivå 936. - Efterlagning och brandtätningar vid kanalgenomföringar i K Sovringsverk.

Anläggande av upplagsyta härdlager MK3 Kiruna
Denna förfrågan avser anläggande av upplagsyta/härdlager MK3 i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Dammutsug GRAM Utfrakt Del 2 Kiruna
Denna förfrågan avser dammutsug i Blodstensverket i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Inmatningsstup med tillhörande bärande stål SA primärkvarnar sektion 11-13 Svappavaara
Denna förfrågan avser inmatningsstup med tillhörande bärande stål till primärkvarnar i Svappavaara anrikningsverk i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Ny MAC Utfrakt Etapp 2 - Inväxlingar Maj-stoppet 2017 KIruna
Denna förfrågan avser installation av armaturer, t.ex ventiler m.m, samt leverans och montage av rörledningar och tillhörande demontagearbeten. I enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

MK3 Bangård ställverk 6 kV Kiruna
Denna förfrågan avser leverans av containerställverk 6 kV till MK3 Bangård i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Containerställverk 6 kV, TMC Kiruna
Denna förfrågan avser leverans av containerställverk 6 kV till TMC Nalo i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Ny godsledning underlopp förtjockare 2 Kiruna
Denna förfrågan avser leverans och montage av godsledning mellan MVA00PU023 och MVA00FD011, samt demontage av befintlig ledning, i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

SK Maskinhus installation av ventilationsanläggning Svappavaara
Denna förfrågan avser projektering samt installation av ventilationsanläggning i SK Maskinhus, Svappavaara, i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Rörinstallationer för värmeanläggning i Maskinhus Svappavaara
Denna förfrågan avser rörinstallationer för värmeanläggning i Svappavaara i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Vagga till septrummor SA i Kiruna
Denna förfrågan avser tillverkning och leverans av vagga till septrumma enligt bifogat förfrågningsunderlag.

CA-Bergsspel Fibermontage Kiruna
Denna förfrågan omfattar förläggning och skarvning av fiberkabel i projekt CA-Spel mellan avvägningsnivåer 118 och 936, samt kabel-dragningar på nivåer mellan dessa.

Sprutning och kompletteringsbultning gamla områden, MUJ i Kiruna
Denna förfrågan omfattar sprutning(ca 1200m3) och kompletteringsbultning(ca 1500st) på gamla områden, MUJ.

Dynamisk bergförstärkning MUJ i Kiruna
Dynamisk bergförstärkning enligt BF plan samt omförstärkningar.

Elinstallation värmekablar KA2 Kiruna
Elinstallation värmekablar KA2.

Mertainen, Elinstallationer Kiruna
Elinstallationer ca 700 timmar.

El-entreprenad Fläktstation Parta 926 Kiruna
Elmontage fläktstation PA926.

Omlindning, revision, lagerbyte mm. Siemens elmotor Kiruna
Omlindning, revision, lagerbyte mm. Siemens elmotor 1LA83576AB60-Z.

Elektroinstallasjoner - Oppgradering TS6 Kiruna
Projektering, demontering, konstruktion, tillverkning, leverans och montage av elektroinstallastioner och elektroanläggning på omlastningsstation TS 6.

Samlad rivning GP 2017 Kiruna
På grund av utbredning av markdeformationer från Gruvan så planerar Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) att riva ett antal flerbostadshus och diverse byggnader i Kiruna. Rivningsmaterial skall bortforslas till återvinning, deponi eller destruktion, krossat inert avfall fylls i källare. För Kv. Ullspiran gäller för inert rivningsmaterial (betong och tegel mm) skall fyllas i källare, Gabioner och utplaceras var de rivna byggnaderna stått. Andra mindre anläggningsarbeten ingår också. Områdena ligger inom gruvans expansionsområde och områden förutom Stationsområdet skall omvandlas till en parkmiljö, Gruvstadsparken.

Ramavtal avseende underhållstjänster
Ramavtal för underhållstjänster omfattande avrop av löpande underhåll inom kategorierna bygg, mek, rör, ventilation, el, isolering, glasmästeri, fordonsunderhåll, tälthallar, brand, säkerhet, sprinkler m.m. Den största delen av arbetsvolymen ligger i samband med underhållsstopp i gruvor och förädlingsverk. De ramavtal som tecknas i samband med upphandlingen kommer att gälla i två år och ersätter alla tidigare tecknade ramavtal mellan entreprenörer och LKAB:s moderbolag. Eventuella ramavtal som tidigare tecknats specifikt mellan entreprenörer och LKAB:s dotterbolag fortsätter att gälla. De nya ramavtalen kommer att baseras på NU 06 (Allmänna Bestämmelser för Underhåll).

Rasborrning Vä350 i Kiruna
Rasborrning av Vä350. Rasborrningstjänst måste köpas in då LKAB ej har utrustning för att rasborra denna skiva. skivan är driven under 1960 talet och har en mycket mindre ortprofil än dagens ortprofil.

Mertainen, reparation av betonggolv Kiruna
Reparation av betonggolv.

Reparation av fuktskada i konferensrum, Förvaltningskontoret Kiruna
Reparation av fuktskada i konferensrum, Förvaltningskontoret Kiruna.

Rivning och transport av slipers spårnivå 1045 Kiruna underjordsgruva
Rivning och transport av slipers och räl, spårnivå 1045, i Kiruna underjordsgruva - KUJ-.

Renovering av betonggolv Kiruna
Rivning, slipning, flytspackling av betonggolv. Före och efter genomfört arbete behöver befintligt hyllsystem demonteras samt monteras på plats.

Förstärkning av betongbalk KK3 grate Kiruna
Tillfällig upphängning av skadade btg. balkar 2st linje 60 och 62. Lagning av skadade btg. balkar 2 st linje 60 och 62. Förstärkning av btg. balkar med stålbalk 2 st linje 60 och 62. Den närmare omfattningen av entreprenaden framgår av kontrakts-handlingarna.

Tillverkning av palletsar i Kiruna
Tillverkning av 2 st palletsar.

Uppgradering 800xA Sovring Kiruna
Uppgradering av Styrsystem 800xa Sovringsverk Kiruna.

Bergförstärkning i tunneldrivningskede Kiruna
Upphandling av bergförstärkning till KUJ Bultning/nätning under 2+2 år.

Bergförstärkning tunneldriv.skede 2+2 år 48 000 bult, 12 000 nät/år Kiruna
Upphandling av bergförstärkning till KUJ Bultning/nätning under 2+2 år.

Diamantborrning KUJ Kiruna
Upphandling av diamantborrning KUJ.

Skutknackare Kiruna
Upphandling av skutknackare.

Utbyte av hissar i flerbostadshus i Kiruna
Utbyte av hissar på Högalidsgatan 1-3-5 och som ska utföras med utbyte av 1 st hiss per år i tre år.

Provdragning bergbult, MUJ Kiruna
Utdragsförsök på bergbult samt tjockleksmätning sprutbetong, MUJ.

Patroneringsbil rasladdning MUJ Kiruna
Utrustning för att ladda patroner i raskransar som ej går att ladda med Kimulux.

Lossning Rågods Kiruna, Bygg betongplatta
Vi skall gjuta en betongplatta för ackumulatortanken ute vid lossningsanläggningen.

Ny Stoftreningsanläggning Kylaravlastning KK2 , Utbyte KK32DU007”
Vid LKAB’s Kulsinterverk KK2 i Kiruna avser man att byta ut befintlig Skrubberanläggning vid kylaravlastningen mot en ny Stoftreningsanläggning. Aviserad förfrågan kommer att omfatta Stoftreningsanläggning bestående av: - Gnistavskiljare - Tryckluftsrensat filter - Radialfläkt inkl. motor - Anläggningen kommer att vara dimensionerad för 100 000 m³/h - Processbeskrivning ska ingå i leveransen - Anläggningen skall monteras i ny byggnad tillhandahållen av Beställaren. Förfrågan kommer INTE att omfatta: - Kanalsystem, (inte heller kanaler mellan filter och fläkt) - El & Styrinstallationer, (all styrning skall se från LKAB’s processtyrsystem) - Installation av tryckluft, spolvatten, avlopp - Byggnad för anläggningen. Vi avser att komma ut med denna förfrågan under V06-2017. Anbudstiden kommer att vara t.o.m. 2017-02-26. Stoftreningsanläggningens fysiska mått samt vikter m.m. är styrande för övriga anläggningsdelar, därför är det av vikt att kunna låsa dessa data i ett tidigt skede i Projektet. Allmänna Leveransbestämmelser enligt NLM-10.

Stoftreningsanläggning Kulsinterverk KK2 i Kiruna
Vid LKAB’s Kulsinterverk KK2 i Kiruna avser man att byta ut befintlig Skrubberanläggning vid kylaravlastningen mot en ny Stoftreningsanläggning. Aviserad förfrågan kommer att omfatta Stoftreningsanläggning bestående av: - Gnistavskiljare - Tryckluftsrensat filter - Radialfläkt inkl. motor - Anläggningen kommer att vara dimensionerad för 100 000 m³/h - Processbeskrivning ska ingå i leveransen - Anläggningen skall monteras i ny byggnad tillhandahållen av Beställaren. Förfrågan kommer INTE att omfatta: - Kanalsystem, (inte heller kanaler mellan filter och fläkt) - El & Styrinstallationer, (all styrning skall se från LKAB’s processtyrsystem) - Installation av tryckluft, spolvatten, avlopp - Byggnad för anläggningen. Vi avser att komma ut med denna förfrågan under V06-2017. Anbudstiden kommer att vara t.o.m. 2017-02-26. Stoftreningsanläggningens fysiska mått samt vikter m.m. är styrande för övriga anläggningsdelar, därför är det av vikt att kunna låsa dessa data i ett tidigt skede i Projektet. Allmänna Leveransbestämmelser enligt NLM-10.

Tillverkning samt montage av ingreppsskydd Kiruna
Viss tillverkning samt komplett montage av ingreppsskydd med tillhörande stolpar till KC00TR001 enligt bifogat ritningsunderlag.(LKAB håller med ingreppsskydd samt komponenter till stolparna.) Tillverkning samt montage av stegar till KC00TR001 enligt bifogat ritningsunderlag. Befintliga nödsstoppsdon skall flyttas till på ritning angiven plats samt kablage och lina dragas enligt bifogat underlag i el beskrivningen.

Ombyggnad av ventilation i Kiruna
Ändra ventilation i pannrum så att man får ner temperaturen i lokalen samt förbättra ventilationen i kontor/fikarum/omklädningsrum.

Tillverkning och leverans av kvarnsump Kiruna
Tillverkning och leverans av 1st kvarnsump enligt ritningar.

4 st Retrofitbrytare CA30-OSAN-PI Kiruna
Tillverkning och leverans av 4 st. retrofitbrytare.

Fällbara plattformar för rullbyten Kiruna
Tillverkning och montage av stolpar, ingreppsskydd och fällbara plattformar. Montage av nödstoppsknappar med tillhörande skåp och kablage, befintlig nödstoppslina tas bort på den berörda sträckan. Tillverkning och montage av skyltar vid transportören som upplyser om vilken nödstopp som finns i området.

Servicebrygga, spänningsstation KA3 Kiruna
Servicebrygga, spänningsstation KA3.

Port till verkstaden BUV Kiruna
Denna förfrågan avser leverans av en maskindriven port till verkstaden BUV i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Delprojektledare vägmarkering inom Norrbottens län
Kontraktet gäller 1 år framåt, ev förlängning ytterligare 1+1+1 år.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: