Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Gällivare

Kontaktledningsupprustning + hjälpkraft Gällivare-Kiruna
BEST-arbeten, fundamentsättningsentreprenad.

Ombyggnad av väg 818 mellan Kilvo-Mukkavaara
Total väglängd 22,5 km, bärighetsåtgärder, förstärkning.

Om- och tillbyggnad av skola i Gällivare
Objektet omfattas av om- och tillbyggnad av Hedskolan inklusive markarbeten. Nybyggnadsyta: BTA, ca 1 660 m2. Ombyggd/upprustad yta: BTA, ca 6920 m2. Utvändig mark: ca 13 000 m2. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Bärighets- och förstärkningsåtgärder på väg 841 mellan Siekasjärvi-Kivijärvi
Ca 17 km, slutbesiktning senast 2020-10-01.

Bärighets- och förstärkningsåtgärder på väg 841 mellan Haapakylä-Siekasjärvi
Ca 27 km, slutbesiktning senast 2018-10-01.

Förstärkningsåtgärder på Malmbanan mellan Polcirkeln-Koskivaara
Förstärkningsåtgärder Km 1250+980 - 1251+400. Mark- och BEST-arbeten på bandel 118 mellan Polcirkeln-Koskivaara. STAX 32 ton.

Ombyggnad av tillagningskök skola i Gällivare

Nybyggnad av cirkulationsplats mm i Gällivare
Anläggande av gång- och cykelväg, dels som fristående, dels som trottoar. Anläggande av cirkulationsplats Cellulosavägen-Oljevägen

Ombyggnad till HVB-hem samt fritidsgård i Gällivare
Objektet omfattas av ombyggnad av befintligt hotell samt restaurang till HVB-hem samt fritidsgård. Ändringsyta BYA ca 3200 m2.

Ombyggnad till hotell i Skaulo, Gällivare
Huvudsakliga syftet med detaljplanen är att ändra användningen till hotell så att hotellbyggnad kan uppföras.

Markarbeten mm i Gällivare, etapp 3:2
Entreprenaden avser att i del av kv Sjöjungfrun i Gällivare genomföra markarbeten, rivning av garage, elarbeten samt uppförande av nya carportar.

Om- & tillbyggnad av dagverksamhet i Gällivare
Ombyggnad av Forsens VC.

Bergarbeten Raiseborrning Projekt 2017
Entreprenaden omfattar sex schakt ca 1200 meter raiseborrning i Vitåfors, samt som option på två schakt ca 400 meter.

Rivning av äldreboende i Malmberget

Ombyggnad av utemiljö i Gällivare

Rivning av garagebyggnader i Gällivare

Bergarbeten Ortdrivning Projekt 2017 Malmberget
Bergarbeten, ortdrivning och bergförstärkning, i Malmberget på Fa1250. ca 2000 m år 2017 med start i mars och 1300 m under 2017/2018. Den nya nivån för Fabian kommer att etappvis tas i produktion, med produktionsstart under 2019. Vidare omfattar arbetena drivningar av områden i syfte att genom-föra förbättringar av ventilationen på Printzsköld.

Byggarbeten, Vitåfors västra
Byggarbeten i spelsal samt hydraulikvåning för tömningen.

Ombyggnad dammhöjning i Malmberget
Dammhöjning kommer att utföras i Malmberget under 2017. Arbeten beräknas starta 2017-05-20 och slutbesiktning 2017-10-31. Volymer anges i m3: Morän 5000 Anrikningssand truckas 264000 Finfilter 28000 Grovfilter 29000 Övergångslager 10000 Stödfyllning 50000 Befintligt utskov ska höjas med ca 3 meter.

Demontering och montering fläktar Malmberget under jord
Demontering av sex stycken gamla fläktar och montering av sex stycken nya fläktar i Malmberget under jord, ViRi350 , (E5). Arbetena kommer i stor del att bestå av montage och demontage av fläktar, diameter 1900, effekt 132 kW.

Byte av drivstation sovringsverket Malmberget
Denna förfrågan avser byte av drivstation i sovringsverket, Malmberget, i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Byte returvattenpumpar ANR Vitåfors
Denna förfrågan avser byte av returvattenpumpar i Anrikningsverket Vitåfors i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Elinstallationer Maj-stoppet Malmberget
Denna förfrågan avser elinstallationer som ska utföras under Maj-stoppet i Malmberget. - Ombyggnation av energimätning till effektmätning på 2 st pumpar. - Utbyte av rostiga kopplingslådor och kabel till 2 st filter.

Bergarbeten Raiseborrning Projekt 2017 Vitåfors
Entreprenaden omfattar sex schakt ca 1200 meter raiseborrning i Vitåfors, samt som option på två schakt ca 400 meter.

Industriport, Vitåfors Industriområde
Förfrågan avser leverans- och montage av 1st Industriport till Vitåfors Industriområde. Rivning av befintlig port skall ske.

Industriport, Vitåfors industriområde
Förfrågan avser leverans- och montage av 1st Industriport, port MVS00PT005 till Vitåfors Industriområde. Rivning av befintlig port ska ske.

Omfördelning av manöver och instrumentkretsar RK3 BUV Malmberget
Förfrågan avser omfördelning av manöver och instrumentkretsar rullkrets 3 i Bandugnsverket, Malmberget. Omfattning är demontage och nymontage i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Fjärrvärme Ö och V Malmberget
Förhandsannons om planerad upphandling Observera att detta är en förhandsannons. Förfrågningsunderlag och anbudsförfarande beräknas bli tillgängligt mars 2017. Malmbrytningen i gruvan under Malmberget och därmed följande staketflyttningar påverkar nuvarande huvudledning för fjärrvärmeförsörjning till västra Malmberget. Ledningen kommer under sommaren 2017 att hamna innanför staketet mot gropen. För att bibehålla energiförsörjningen och uppfylla miljövillkoren behöver nuvarande fjärrvärmeledning och panncentral ersättas. Entreprenaden omfattar anläggande av ny huvudledning för försörjning av västra Malmberget samt uppförande av ny panncentral, den s.k. ”PC Navet”. Inkråm tas från befintlig PC Krickan. Ny tryckspillvattenledning samförlagt med fjärrvärmeledning från gamla Hertiggatan till Barongatan (ca 1km) kommer finnas som en option i entreprenaden. FFU enligt entreprenadform AB04 (Utförandeentreprenad) beräknas finnas ute under april 2017. Entreprenad är beräknad att starta i maj och avslutas under oktober. Vid frågor, vänligen kontakta Elena Ström +46970 76 133 elena.strom@sweco.se

Flytt av betongfabrik från Svappavaara till Malmberget
Entreprenaden omfattar nedmontering av betongfabrik i Svappavaara, flytt av fabrik till Vitåfors Malmberget, gjuta nya fundament för fabriken samt återmontage av fabriken vid LKAB Vitåfors, Malmberget.

Om- och tillbyggnad av gruppbostad i Gällivare
Bygglov om- och tillbyggnad hedgården.

Ombyggnad rörarbeten, Vitåfors västra
Byte och omdragning av hydraulrör Vitåfors västra. Demontage av brandsprinklerrör, Vitåfors östra och västra.

Ombyggnation av trommelsikt MVA05KV001 Vitåfors
Denna förfrågan avser ombyggnation av trommelsikt till primärkvarn sektion 5, Vitåfors anrikningsverk, i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Ny MAC Utfrakt Etapp 2 - Rivning del av Schaktugnsverk, bygg, mek och el Vitåfors
Denna förfrågan avser rivning/demontage av delar av schaktugnsverket, Vitåfors, i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Lintelbalkar till Bandugnsverket Vitåfors
Denna förfrågan avser tillverkning och leverans av lintelbalkar till Bandugnsverket i Malmberget i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

I/O-stativ Sovringsverket Malmberget
Denna förfrågan avser tillverkning och leverans av tre stycken I/O-stativ till Sovringsverket Malmberget i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Bandtransportör BUV Malmberget
Denna förfrågan avser tillverkning samt leverans av en bandtransportör till Bandugnsverket, Malmberget, i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Konsulttjänst; Kvalité-, miljö- och arbetsmiljösamordnare inom Malmbergets samhällsomvandlingsprojekt
Denna förfrågan omfattar Konsulttjänst. Personen kommer att ingå i projekten som stödresurs i Malmbergets samhällsomvandlingsprojekt. KMA-samordnaren har ansvaret att planera, samordna, leda och styra kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbetet inom fastställda rutiner för projekt i samtliga projektfaser, förprojektering, projektering, anläggning, samt inför driftsättning och överlämnande. Uppdraget påbörjas omgående efter överenskommelse efter kontraktsskrivning och sträcker sig i första hand till oktober 2017.

Rörentreprenad Malmberget
Denna förfrågan omfattar rörentreprenad i gruvan under jord, Malmberget, nivå 600-1250 avv. Arbetena kommer i stor del att bestå av montage och demontage av rör.

Rörentreprenad Returvattenstammar vån 3 - vån 7 Sek 2, Malmberget
Denna förfrågan omfattar rörentreprenad returvattenstammar vån 3 – vån 7 Sek 2. Arbetena kommer i stor del att bestå av att ersätta gamla returvattenstammar. Platsbesök är ett krav och sker enligt överenskommelse med vår kontaktperson.

Elinstallation av fläktar, Malmberget under jord, ViRi 350 Malmberget
Denna förfrågan omfattar urkoppling av sex stycken befintliga fläktar och inkoppling av sex stycken nya fläktar i gruvan under jord, Malmberget, ViRi 350 (E5). Arbetet kommer i huvudsak bestå av ur- och inkoppling av fläktar, diameter 1900, effekt 132 kW.

Inväxlingar, demontage, omdragningar mm (MBPA) Malmberget
Denna förfrågan omfattar utförandeentreprenad, Malmberget. Arbetena kommer i huvudsak att bestå av följande: En del arbeten kan påbörjas och utföras helt eller delvis innan majstoppet efter överenskommelse med beställaren. Detta gäller: 2. Demontage sprinklerpump 3. Avväxling ledningar på 00DO009 4. Omdragning spillvattenledning 5. Rivning gamla rör 7. Flytt av befintlig luftvärmare 10. Spillvattenledning (Delvis, dragning av stamledningen kan utföras) De arbeten som måste utföras under majstoppet är: 1. Inväxlingar (Enligt inväxlingslista, luftinväxlingar under tryckluftsstopp samt vatteninväxlingar under vattenstopp. Inväxlingar på returvattenledningar kan troligen göras innan 11/5) 6. Omdragning luftledning (under tryckluftsstoppet) 8. Åtgärder 00DO002 9. Förberedelse redundant 00PU017 10. Spillvattenledning (Delvis, anslutning avfallsledningar mot stamledningen). Platsbesök är ett krav och sker efter överenskommelse med vår kontaktperson Mikael Uusitalo..

Utökad livslängd sandmagasinet MBGT 2017 Malmberget
Denna förfrågan omfattar utförandeentreprenad. Projekt: Utökad livslängd Malmberget sandmagasin. Objekt: Dammhöjning 2017. Dammhöjningen kommer att utföras i Malmberget under 2017. Entreprenaden beräknas starta 2017-05-15 och slutbesiktning 2017-10-30.

El-entreprenad Fläktstation Vitåfors 400, F1Hj
El-entreprenad Fläktstation Vitåfors 400, F1Hj.

Ombyggnad elinstallationer, Vitåfors västra
Elinstallationer i spelsal, hydraulikvåning för tömningen samt nivå +890.

Ombyggnation tömningsläge Vitåfors västra Gällivare
Ombyggnad infästning tömningskurvor. Telferbalkar för lyft av pallnings balkar. Ombyggnation av tömning från dubbel cylinderlösning till enkelcylinder.

Höglyftande ledstaplare till Centralförrådet i Malmberget
Höglyftande ledstaplare till Centralförrådet i Malmberget.

Konstruktions/Ritningsunderlag av Cylinderbänk
Konstruktions/Ritningsunderlag av Cylinderbänk.

Ombyggnad mek. arbeten, Vitåfors västra
Mek. Stativ spelsal, inbyggnad av smörjoljeaggregat, stegväg i lyftschakt och byte av drivstation. (skydd transportör).

Krossning, siktning och transport Nalo Vitåfors

Ombyggnad ventilationsarbeten, Vitåfors västra
Ventilationsarbeten i spelsal samt hydraulikvåning för tömningen.

Rivning/Byggnation kontorsdel Malmberget
Rivning och byggnation av kontorsdel i anrikningsverket, Malmberget.

Ombyggnad Roståtgärder BUV Malmberget
Roståtgärder i Bandugnsverket Malmberget i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Lossningsstation Malmberget, insatsficka
Tillverkning och montage av insatsficka enl underlag i Malmbergets lossningsstation för förbättrat materialflöde.

Tillverkning och montage av skrapverk och centrumpelare Malmberget
Tillverkning och montage av nytt skrapverk och centrumpelare (MVA00DO005) till anrikningen i Vitåfors Malmberget samt demontering av befintligt skrapverk och centrumpelare.

Tillverkning och montage av skrapverk och centrumpelare Vitåfors
Tillverkning och montage av nytt skrapverk och centrumpelare (MVA00DO005) till anrikningen i Vitåfors Malmberget samt demontering av befintligt skrapverk och centrumpelare.

Materialinventering och rivningsplan Malmberget
Uppdraget består av materialinventering och rivningsplan. Detta kommer att utgöra underlag till förfrågningsunderlag och rambeskrivning inför upphandling av rivningen samt ansöka om rivningslov.

Ombyggnad av lägenhetshotell i Gällivare
Ombyggnad till lägenhetshotell.

Projekt MPBA Bygg & Mark Vitåfors
En utbyggand av anrikningen i Vitåfors plus en inlastning samt en del ombyggnationer inne i anrikningen. Det ingår mark, bygg och stålarbeten. Byggnaden är ca 400 m2 med en takhöjd på 23 m. Inlastning är på ca 160 m2 och höjden är ca 11 m.

Gjutning golvsektion Sovringsverket Vitåfors
Denna förfrågan avser igengjutning av golvsektion i Sovringsverket Vitåfors i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Ombyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov för flytt av nätstation.

Upprustning av lekplatser i Gällivare kommun

Ombyggnad av tryckstegringsstation i Gällivare
Objektet omfattas i huvudsak av byggnads- och rivningsarbeten samt förläggande av nya vattenledningar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: