Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Norrbottens län

Arjeplog (1)
Boden (9)
Gällivare (62)
Haparanda (11)
Jokkmokk (5)
Kalix (11)
Kiruna (118)
Luleå (51)
Pajala (2)
Piteå (25)
Älvsbyn (16)
Överkalix (15)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 328 st.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Piteå

Spårbyte på Stambanan mellan Boden S - Bastuträsk, etapp 3
Avser spårbyte 39,2 km.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Arjeplog
Avser utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Arjeplog.

Utförande av underhållsbeläggning i Norrbottens län
BD 2: väg 95 Vuoggatjålme – Merkenäs BD 5: väg 97 Björknäs – Vuollerim, väg 383 Börjelslandet – Brännkläppen BD 6: väg E45 Tårrajaur – Jokkmokk

Kontaktledningsupprustning + hjälpkraft Gällivare-Kiruna
BEST-arbeten, fundamentsättningsentreprenad.

Ombyggnad till lägenheter och kontor på Östermalm i Luleå
Två hus byggs om till lägenheter och ett hus till kontor.

Utbyggnad av Haraholmens kaj i Piteå
Upphandlingen omfattar totalentreprenad för utbyggnad av kaj, kajnära logistikytor, ny in- och utfartsväg och därtill förenligt arbete. Upphandlande myndighet är Piteå hamn AB, upphandling sker via Piteå kommuns inköpsavdelning. Inför upphandling har tidig entreprenörsdialog ägt rum dels via publikt inbjuden projektgenomgång dels via riktad dialog. Entreprenörer som deltagit i riktad dialog är, NCC Sverige AB, Skanska, Berggren & Bergman, Peab. För ytterligare information, se upphandlingsdokument tillhörande denna upphandling. Upphandlingen omfattar totalentreprenad för utbyggnad av kaj, kajnära logistikytor, ny in- och utfartsväg och därtill förenligt arbete. Upphandlande myndighet är Piteå hamn AB, upphandling sker via Piteå kommuns inköpsavdelning. Inför upphandling har tidig entreprenörsdialog ägt rum dels via publikt inbjuden projektgenomgång dels via riktad dialog. Entreprenörer som deltagit i riktad dialog är, NCC Sverige AB, Skanska, Berggren & Bergman, Peab. För ytterligare information, se upphandlingsdokument tillhörande denna upphandling.

Påbyggnad av flerbostadshus mm i Luleå
90-100 lgh, påbyggnad affärshus samt rivning och nybyggnad av parkeringsdäck med bostäder ovanpå. Fd Åhlénshuset.

Utförande av varmmassabeläggning i Norrbottens län
Grupper/delkontrakt: BD 7 – Stordalen – Abisko och Jutsajaure - Harrejaur BD 8 – Notudden – Jokkmokk och Jokkmokk – Vaikijaur BD 9 – Antnäs – Kallax by och Älvsbyn – Tväråsel

Ombyggnad av AC-station i Trolltjärn
Ny 400 kV-station, anslutning på UL6 S3-7. Under 2013 driftsattes 400 kV-stationen Råbäcken som anslöt första etappens vindkraftutbyggnad i Markbygden. Nu fortsätter etableringen i Arvidsjaur kommun med Markbygdens andra etapp. Den består av ca 440 vindkraftverk med en total effekt på 1300 MW.

Ombyggnad av väg 818 mellan Kilvo-Mukkavaara
Total väglängd 22,5 km, bärighetsåtgärder, förstärkning.

Om- och tillbyggnad av vårdcentral och vårdboende i Överkalix
Ett 30-tal nya parkeringsplatser.

Nybyggnad av kombiplatta på F21, Vidsels flygplats
Att som generalkonsult upprätta samordnade förslags- och bygghandlingar inom teknikfacken: projekteringsledning, mark/flyg/VA, beskrivning hus/anläggning, statisk konstruktion, El (inkl Tele, Transport, SÖ samt larmer), Geoteknik, Miljö samt att vara kontrollansvarig. Avser nybyggnad av klargöringsplatta och taxibana.

Bärighets- och förstärkningsåtgärder på väg 841 mellan Siekasjärvi-Kivijärvi
Ca 17 km, slutbesiktning senast 2020-10-01.

Bärighets- och förstärkningsåtgärder på väg 841 mellan Haapakylä-Siekasjärvi
Ca 27 km, slutbesiktning senast 2018-10-01.

Om- och tillbyggnad av skola i Gällivare
Objektet omfattas av om- och tillbyggnad av Hedskolan inklusive markarbeten. Nybyggnadsyta: BTA, ca 1 660 m2. Ombyggd/upprustad yta: BTA, ca 6920 m2. Utvändig mark: ca 13 000 m2. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Om- & Tillbyggnad av hangar i Luleå
Om- och Tillbyggnad av Hangar 086 inom område K0104 Luleå Garnison – F21. El-entreprenad som sidoentreprenör. Tillbyggnadsarea ca 3 650 m², ombyggnadsarea ca 7 970 m². Om- och Tillbyggnad av Hangar 086 inom område K0104 Luleå Garnison – F21. El-entreprenad som sidoentreprenör. Tillbyggnadsarea ca 3 650 m², ombyggnadsarea ca 7 970 m².

Utförande av värmebeläggningar i Norrbottens län
Grupp BD 10: AC länsgräns – Abborrträsk och Genom Arvidsjaur samhälle Grupp 11: Tvärån - Lansjärv

Tillbyggnad av hotell i Kiruna

Tillbyggnad av hotell, Best Western Premier, i Luleå, etapp 3
Utbyggnad för 80 rum.

Ny- och tillbyggnad av industrihus i Haparanda
Ansökan om bygglov för nyb av garage och tillb av industrilokal.

Utförande av tankbeläggning i region Nord

Anläggande av stigningsfält vid Kulleribacken söder om Svappavaara

Renovering av badhus och sporthall i Jokkmokk
Stora renoveringsbehov finns och även planer på att göra en handikappanpassad entré.

Installation av ny blåsmaskin i industri, Luleå
Nyckelfärdig leverans. Totalinvestering inkl. maskin ca 160 mkr.

Ombyggnad av idrottshall och badhus i Piteå

Ombyggnad av upplevelsecenter i Luleå
Befintlig byggnad helrenoveras i dess helhet och kompletteras med nya entresolbjälklag i betong. Nytt soprum , sophus och entré. Samtliga installationer blir nya samt alla ytskikt invändigt. Nya fasader, fönster, portar, dörrar och glaspartier. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Ombyggnad av pensionärsbostad i Övertorneå
Ansökan om bygglov för ombyggnad av f d skola till äldreboende och förskola.

Ombyggnad till hotell i Luleå
74 nya hotellrum

Tillbyggnad av industri/butikshus i Kalix
Planen tillåter en utbyggnad med 700-900 m2.

Om- och tillbyggnad och utvändigt underhåll av bilhall i Piteå
Totalt 2000 kvm för om och tillbyggnad. Utvändig ändring av bilhall/verkstad samt parkeringsplats, hiss och ventilation.

Om- och tillbyggnad av skola i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Ändringsyta: BRA ca 400 m2. Tillbyggnadsyta: BTA ca 1100 m2. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Ombyggnad av väg E4 Töre-Kalix etapp 3:3
Projektet avser uppsättning av mitträcke, en ny gång- och cykelport mm. Sträckan är 2,7 km lång.

Tätortsupprustning i Pajala, etapp 2
Arbetet avser bl a VA-ledningar, ytskikt, plantering, belysning, beläggning samt sanering av förorenad mark. Väglängd ca 1 km.

Riskreducerande åtgärder längs väg 664 i Nystrand

Beläggning och förstärkning av väg Storsand-Jokkmokk

Ombyggnad till lägenheter i Kiruna
Ombyggnation av 2 hus från äldreboende till lägenheter.

Rivning av bolagshotellet i Kiruna
Rivningsarbetet gällande huskropp beräknas till 2017.

Förstärkningsåtgärder på Malmbanan mellan Polcirkeln-Koskivaara
Förstärkningsåtgärder Km 1250+980 - 1251+400. Mark- och BEST-arbeten på bandel 118 mellan Polcirkeln-Koskivaara. STAX 32 ton.

Anläggande av vandringshinder/ny bro över Lillån i Överkalix
Ny bro över Lillån.

Renovering av Nikkala hamn i Haparanda
Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta investeringsmedel hit.

Ombyggnad av förskola i Kalix
5 avdelningar.

Sluttäckning av deponi i Piteå kommun, etapp 4-6
Avser markarbeten för sluttäckning av deponi vid Bredviksbergets avfallsanläggning.

Ombyggnad till lägenheter i Boden
Totalt ca 30 lägenheter. Ombyggnad av befintliga lokaler till lägenheter på Sävast 9:45, Mullvaden 3, Karbinen 1, Karbinen 12 och Geväret 1.

Ombyggnad av lokaler på sjukhus i Kalix
Lokalanpassning av fd Grytnäs hälsocentral.

Om- & tillbyggnad av förskola i Jokkmokk

Om- & tillbyggnad av äldreboende i Piteå

Ombyggnad av tillagningskök skola i Gällivare

Förstärkningsåtgärder på järnväg mellan Vitåfors-Luleå
Km 1267.

Tillbyggnad av verkstad och bilhall i Piteå

Ombyggnad till vårdavdelning för cytostatika/dagvård på Sunderby sjukhus
Objektet avser ombyggnad av befintlig IT-avdelning till ny vårdavdelning, Cytostatika. Objektet avser i huvudsak följande byggarbeten med tillhörande installationsarbeten. Rivning/Demontering samt ombyggnad inkl komplettering av brandskydd i ny vårdavdelning, Sunderby sjukhus.

Beläggning av väg 398 mellan Sangis-Lappträsk
Halvvarm massabeläggning, ingår i grupp BD 3.

Beläggning av väg 99 mellan Haparanda/Övertorneå kommungräns-Hietaniemi
Halvvarm massabeläggning, ingår i grupp BD 3.

Ombyggnad till HVB-hem samt fritidsgård i Gällivare
Objektet omfattas av ombyggnad av befintligt hotell samt restaurang till HVB-hem samt fritidsgård. Ändringsyta BYA ca 3200 m2.

Ny incheckning samt ombyggnad för bagagehantering vid Kiruna flygplats
Omfattar fyra (4) incheckningsdiskar som ska kunna hantera en kombination av normalbagage och specialbagage. Tre (3) av diskarna skall kunna användas som manuell eller SBD (Self Baggage Drop) medan en (1) disk är avsedd endast för manuell incheckning. Övriga delar i befintlig anläggning ska förbättras för att hantera alla typer av bagage.

Underhållsbeläggning mellan Böle-Pålberget

Nybyggnad av cirkulationsplats mm i Gällivare
Anläggande av gång- och cykelväg, dels som fristående, dels som trottoar. Anläggande av cirkulationsplats Cellulosavägen-Oljevägen

Drift och underhåll av vägbelysning i Norrbottens län
Drift, underhåll och reinvestering av vägbelysning i Norrbottens län.

Tillbyggnad av förskola och förskolegård i Boden
Utbyggnad med 2 avdelningar.

Om- och tillbyggnad till lokaler för fastighetsförvaltningen i Boden
Objektet består av om- och tillbyggnad av före detta Hantverksrestaurangen till lokaler för Bodens kommuns fastighetsförvaltning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ombyggnation av flerbostadshus Häggen 3, 2.

FLygplatsljus, banljus i Vidsel
Avser installation av flygplatsljus bana 11-29, Vidsel flygplats.

Muddring av hamn i Piteå

Ombyggnad till hotell i Skaulo, Gällivare
Huvudsakliga syftet med detaljplanen är att ändra användningen till hotell så att hotellbyggnad kan uppföras.

Om- och tillbyggnad av Ica i Övertorneå
Ventilationsarbeten och om- & tillbyggnad av butik.

Ombyggnad av skola i Luleå
Stadsbyggnadsförvaltningen bygger om för Barn- och utbildningsförvaltningens räkning. Bl a utförs nya lektionssalar, wc-grupper, personalrum och ytskiktsrenovering.

Totalrenovering av reningsverk i Luleå
Entreprenaderna omfattar tillbyggnad av ny rötkammarvolym och rötslamlager med tillhörande maskinell utrustning vid Uddebo avloppsreningsverk. Den nya rötkammaren byggs som en kompletterande volym lika befintlig rötkammare för redundans samt utökad kapacitet. Entreprenaderna omfattar också utbyte av gasklocka, gasfackla samt viss gasbehandlingsutrustning. I omfattningen ingår utbyte av värmeväxlare för befintlig rötkammare samt konvertering till fjärrvärme för uppvärmning av processutrustning och lokaler. Vid genomförandet skall produktionsförlusterna av biogas minimeras, dvs tiden för driftstopp på gasproduktion minimeras. Upphandling sker genom att beställaren infordrar anbud och träffar avtal om följande entreprenader: E01. Entreprenad för mark och byggnadsarbeten, GE E02. Entreprenad för VVS E03. Entreprenad EL och styrutrustning E04. Entreprenad för maskin – ME

Markarbeten mm i Gällivare, etapp 3:2
Entreprenaden avser att i del av kv Sjöjungfrun i Gällivare genomföra markarbeten, rivning av garage, elarbeten samt uppförande av nya carportar.

Sluttäckning av deponi, Kalix

Upprustning av utemiljö, Luleå, etapp 3

Ombyggnad av veterinärstation i Älvsbyn
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Ombyggnad av befintlig byggnad till veterinärstation. Objektet är beläget på Kv Moroten 9 inom Älvsbyn kommun.

Om- & tillbyggnad av dagverksamhet i Gällivare
Ombyggnad av Forsens VC.

Om- och tillbyggnad av musikhögskolan LTU i Piteå
Om- och tillbyggnad av musikhögskolan LTU i Piteå.

Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.

Ny utomhusbana i Björknäs, Gammelgården

Nya va- dagvatten- & avloppsledningar i Älvsbyn

Energitjänsteprojekt (ETP) i Piteå

Ombyggnad för nytt apotek i Piteå

Rivning av äldreboende i Malmberget

Sidoområdesåtgärder längs E10 mellan Gyljen-Leipojärvi

Tillbyggnad av industrihus i Piteå

Ombyggnad av järnvägsbro längs Malmbanan vid Låktatjåkka
En äldre mindre järnvägsbro (betongöverbyggnad <5 meter från 1960-talet på stenlandfästen från tidigt 1900-tal) ska ersättas med ny bantrumma. Byte brobaneplatta. Järnvägsbro 3500-95396-1.

Om- och tillbyggnad av skola i Luleå
Tillbyggnad för utökning av tillagningsköket samt entré. Bef. avdelning för Socialförvaltningen ombyggs till förskoleavdelning. Byte av fasadpanel inkl tilläggsisolering. Uppgjutning sockel och byte av syllar i samband med fasadbyte. Nya tak på entrédelar. Nya mekaniskt ventilerade undergolv i 2st avdelningar och ekonomi. Ny belysning, EL till centraler och larm. Anpassningar av ventilation och värme i kök och avdelningar som ombyggs samt SÖ.

Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Tillbyggnad av affärshus.

Arbeten på flygbasanläggning i Norrbottens län
Objektet är en befintlig militär flygbas i Norrbottens län. Entreprenaden omfattar huvudsakligen mark-, anläggnings-, byggnads- och elarbeten inom flygbasens airside och landside.

Ombyggnad av kontor i Luleå
Ombyggnad av kontorshus.

Tillbyggnad av hotell i Haparanda
Planerar att bygga ut de befintliga lokalerna med modulsatser.

Ombyggnad av skyttehall i Kiruna sporthall
I huvudsak omfattas objektet av byggnadsarbeten, rivning/demontering av befintlig skjutbana inklusive installationer, nybyggnation av skyttehall 2 med tillhörande installationer i enlighet med gällande bygghandlingar.

Byte av fettavskiljare på skolor i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: 8st objekt där markförlagd fettavskiljare nedgräves i mark och anslutes till spillvattenledning från köksutrymmet. Befintlig fettavskiljare rives. Montage av nivålarm och styrenheter. Återställning av ibruktagna ytor. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Bergarbeten Raiseborrning Projekt 2017
Entreprenaden omfattar sex schakt ca 1200 meter raiseborrning i Vitåfors, samt som option på två schakt ca 400 meter.

Rivning/nybyggnad av fundament mm vid rullbanor inom Vidsels Flygbas
Objektet avser att i området runt rullbana 11-29 riva fundament till befintliga bankant- och tröskelljus samt nybyggnation av brunnar och fundament till bankantljus, tröskelljus, PAPI m m. Det ingår även att riva nätstation K1:1.

Ombyggnad av industri i Piteå
Åtgärd som påverkar brandskyddet samt ändring av bärande konstruktion och ändring av ventilation.

Tillbyggnad av industrihus i Haparanda
Tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av gata och va i Piteå
Upphandlingen omfattar ombyggnation av befintlig gata och VA längs Abjörnssons väg och Klumgatan Piteå kommun.

Ny konstgräsmatta till fotbollplan i Piteå
Leverans och läggning av konstgräsmatta inkl. gummipad på av beställaren färdigställd grusyta.

Ombyggnad till studentlägenheter i Övertorneå
Bygglov för ombyggnation av studentslägenheter.

Ombyggnad av veterinärstation i Kalix
Avser delvis ny planlösning, ytskikt, undertak, installationsarbeten mm. Total renoveringsyta ca 425 m2.

Omb till strandpromenad, ny infart mm i Pajala, etapp 3

Krossning, siktning och transport Nalo Vitåfors

LKAB37-KK4 Minskade fallhöjder i rullkrets 1-5, etapp 3, Bygg/Mekation Ombyggnad KK430TR006

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: