Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kronobergs län

Alvesta (11)
Lessebo (7)
Ljungby (14)
Markaryd (12)
Tingsryd (15)
Växjö (25)
Älmhult (14)
Ombyggnad av Rv 23 mellan Huseby-Marklanda
Mötesseparering, breddning och profiljustering.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Tingsryd
Väglängd 1334 km samt 60 km gc-väg.
Ombyggnad av vårdavdelningar vid centrallasarettet i Ljungby
Avser ombyggnad samt renovering av vårdavdelningar. Fyrpatientsrum byggs om till en- eller tvåpatientsrum för att minska risken för smittspridning.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Älmhult-Mölleryd, etapp 2
Avser mötesfri landsväg med mitträcke och viltstängsel, ca 15,5 km lång sträcka. Anpassning av korsningar, nya vänstersvängfält och vägöglor. Ny bullervall vid norra infarten till Älmhult och Sutareboda. Breddning av GC-bro nr 7-512-1 vid Älmhult. Parkeringsfickor/nödfickor och nya parallellvägar.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Älmhult-Mölleryd, etapp 1
Rv 23 Förbifart Älmhult mittseparering, breddning och beläggning.
Tillbyggnad av lågstadieskola, sporthall samt bibliotek i Moheda
Avser tillbyggnad av lågstadieskola samt sporthall och bibliotek.
Tillbyggnad med nytt lager i Älmhult
Planer i tidigt skede som ej är beslutade. Uppskattad byggstart. IKEA har option på markområdet.
Till och ombyggnad av simhall i Haganäs
Omfattar ny rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, omklädningsutrymmen, vattenreningsanläggning, ny ventilation m m. Vattenreningskonsult är Teknologiska institutet i Köpenhamn.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser utökning till 5 våningar och inreda ett 18 bostadslägenheter. Finns 4 befintliga våningar nu och detta blir en tillbyggnad på 1 våning till
Tillbyggnad av möbelvaruhus i Tingsryd
Avser utbyggnad med bland annat större lagerytor och en ny entré samt parkeringsplatser. Avvaktar detaljplanen som är överklagad.
Sluttäckning av deponianläggning/soptipp
Förberedande arbeten utföres i egen regi såsom byggande av vägar med mera. Eventuellt kan sluttäckningen komma att utföras i tre deletapper. Anbud kommer att infordras på sluttäckningsarbetena. Avvaktar besked från Länsstyrelsen.
Tillbyggnad av skola i Lessebo
Avser tillbyggnad av 3 klassrum.
Utbyggnad med hotellrum i Ljungby
Planer finns för uppförande av en ny byggnadskropp för hotellrum med ca 5-6 våningar.
Ombyggnad av väg 126, norra infarten till Alvesta
Miljöprioriterad genomfart. Cirkulationsplats, ny utformning av busshållplatser, tätortsport, gc-väg mm. Ombyggnaden omfattar väg 126 (Allbogatan) från korsningen med väg 25 till korsningen med väg 707 (Värnamovägen), en sträcka på 2,2 km.
Ombyggnad av galleria i Växjö
Det finns visioner om att bygga ut köpcentrumet, man tittar nu på olika möjligheter för hur en eventuell utbyggnad skulle kunna se ut.
Ombyggnad av grundskola i Växjö
Avser ombyggnad av grundskola för årskurs 7-9. Omfattar flytt av textil-, trä/metallslöjd och bildsal, utökning av matsal, 3 st nya basrum med grupprum m.m.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Avser tillbyggnad av industribyggnad på 1500 kvm.
Åtgärdande av gata i Ljungby
Delar av Föreningsgatan åtgärdas i samband med ombyggnad av Stora Torg objekt nr 914335. Resterande åtgärder flyttas fram i tiden. Oviss byggstart.
Ombyggnad av torg och gata i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget. Byggstart tidigast 2018.
Utbyte av optobaliser på Södra stambanan mellan Nässjö-Alvesta
Bandel 813. Avser utbyte av optobaliser på plankorsningarna Lidnäs N km 416+489, Östanåkra km 422+006 och Lekaryd km 431+843.
Tillbyggnad av gruppbostad i Växjö
Avser tillbyggnad av 4 stycken nya lägenheter i gruppboende.
Ombyggnad av återvinningscentral i Älmhult
Avser ombyggnad av återvinningscentral.
Avveckling av Lessebo deponi
Avser markarbeten/sluttäckning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Objektet avser balkongrenovering, takbyte, fönsterbyte, solcellsanläggning, tilläggsisolering samt värmepumpsanläggning.
Till- och ombyggnad av brandstation i Liatorp
Projektet avser tillbyggnad av brandstation med nytt omklädningsrum samt ombyggnad av brandstation. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad gata samt anläggande parkeringsplatser i Ljungby
Syftet med detaljplanen är att göra om Rune B. Johanssons gata till 30-gata och anlägga parkeringsplatser på en del av gamla järnvägsområdet.
Ombyggnad av torg i Ryd
Avser förbättring av torgmiljön.
Ombyggnad av förskola i Ljungby
Den nya förskolan kommer att ha plats för 120 barn upp till sex år.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Fröseke Fiberförening
I Uppvidinge kommun samt tre fastigheter i Nybro kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Fröseke Fiberförenings verksamhetsområde.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2016.
Ramavtal gällande Kabelschakt- och transportentreprenad i Växsjö
Avtal kommer att upprättas med en entreprenör för perioden 2017-09-01 – 2018-08-31, med möjlighet till ett (1+1+1) års förlängning.
Förnyelse av avloppsreningsverk i Korrö
Projektet avser förnyelse av avloppsreningsverk.
Ombyggnad av utemiljö vid bostadsområde i Lessebo
Avser upprustning av utemiljöerna runt lägenheterna vid Odengatan och Rasthagsvägen.
Ombyggnad av offentliga lokaler i Åseda
Avser ombyggnad och tillbyggnad av befintlig byggnad på kommersen 13 mot Olofsgatan för att skapa nya lokaler med centralt läge.
Ombyggnad av skola i Tingsryd
Åtgärd anordning för ventilation, skolhus.
Ramavtal avseende golvarbeten i Växjö för Videum AB
Ävser ramavtal avseende golvarbeten inom Videums fastighetsbestånd, främst universitetslokaler och kontorsfastigheter.
Ramavtal avseende måleri i Växjö för Videum AB
Ävser ramavtal avseende VS inom Videums fastighetsbestånd, främst universitetslokaler och kontorsfastigheter.
Ramavtal avseende VS i Växjö för Videum AB
Ävser ramavtal avseende VS inom Videums fastighetsbestånd, främst universitetslokaler och kontorsfastigheter.
Ramavtal för besiktning av hissar, portar och tryckbärande anordningar i Växjö
Växjöbostäder avser att teckna ramavtal med en (1) entreprenör som är ackrediterad och har dokumenterad erfarenhet och kompetens att genomföra besiktningar av hissar, portar och tryckbärande anordningar.
Restaurering av våtmark, Videsjön i Kronobergs län
Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av lastbilscentral i Tingsryd
Avser tillbyggnad av lastbilsverkstad.
Schakt och blåsning av fiber Uppvidinge
Projektet avser kompletterande grävning och nedläggning av slag samt blåsning av fiber i detta och befintlig slang som är samordnad med EON. Uppskattad byggstart och kostnad.
Flytt av bostadsmoduler till annan tomt i Haganäs, Älmhult
Ligger på is. Befintliga moduler måste flyttas till annan plats inför kommande bostadsbyggnation på Haganäs, objekt nr 937510.
Tillbyggnad av lager och verkstad i Växjö
Ligger på is. Planerat projekt. Projektet omfattar tillbyggnad med 100-200 kvm inrymmande lager och verkstadslokaler. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av allvädersbana i Markaryd
Avser ombyggnad av befintlig friidrottsanläggning med kolstybbsbanor till banor med syntetisk beläggning.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Ansökan om bygglov för etapp 5 av renovering av skola.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av lager i Lessebo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerlokal.
Tillbyggnad av skola i Markaryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad m.m.
Tillbyggnad av industrihus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ny vikport samt ansökan om rivningslov för utbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Ansökan om ombyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Tillbyggnad av flerbostadshus med undercentral.
Tillbyggnad av skola i Älmhult
Avser tillbyggnad, basrum, två grupprum och ett fläktrum. Omfattning oklar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Fasadändring med ändring av fönster samt ändring av planlösning och ventilation (plan 3 och 4).
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Fasadändring, ändring av entréer samt ändring av planlösning, brandskydd, ventilation och konstruktion.
Tillbyggnad av industrihus i Älmhult
Tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Växjö
Tillbyggnad restaurang.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av handelsbyggnad samt uppsättande av skyltar.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av butik i Växjö
Ändrad användning av del av industribyggnad till butik, fasadändring.
Ombyggnad av lägenhet i Alvesta
Ändrad användning av källarlokal till lägenhet.
Ombyggnad av danslokal i Alvesta
Ändrad användning från fabrikslokal till dans och konsertlokal.
Ombyggnad av butik i Växjö
Ändrad användning från restaurang/café till butik/event/bageri/café. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Alvesta
Ändrad användning till hvb-hem.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Alvesta
Ändrad användning till hvb-verksamhet.
Ombyggnad av matsal i Älmhult
Ändrad användning, personalmatsal inkl ny ventilationsanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Ändring av lägenhet till 2 lägenheter.
Tillbyggnad av skärmtak i Ljungby
Tillbyggnad av optisk sorteringsanläggning samt skärmtak.
Tillbyggnad av pumpstation i Alvesta
Tillbyggnad av pumpstation.
Tillbyggnad av garage i Växjö
Tillbyggnad garage/tvättrum.
Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Tillbyggnad skärmtak.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Växjö
Ändrad användning av butikslokal till friskvårdsanläggning/lagerutrymme, tidsbegränsat lov tom 2021-12-31.
Rivning av betongindustri i Tingsryd
Avser rivningslov för demontering/rivning bef. betongstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Avser tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av samlingslokal i Växjö
Tillbyggnad av gemensamhetslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av skärmtak i Alvesta
Tillbyggnad av befintligt skärmtak.
Rivning av förråd i Älmhult
Rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av ekonomibyggnad i Markaryd
Rivningsanmälan för rivning av ekonomibyggnader.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Nybyggnad ny entré med trappa.
Ombyggnad av markanläggning i Tingsryd
Ansökan om schaktning och planering till brukbar industritomt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lessebo
Ansökan om bygglov för ombyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av affärshus i Älmhult
Avser tillbyggnad av ett väderskydd.
Tillbyggnad av magasin i Ljungby
Avser tillbyggnad av kall lager och anläggning av ny parkeringsplats samt ny fasadskylt med belysning.
Tillbyggnad av skärmtak i Markaryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av lägenhet i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostad.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Ansökan om marklov för ändring av marknivå.
Ombyggnad av lager i Tingsryd
Ansökan om bygglov för flyttning av bef. lagertält på vagnen 1 till ny plats vagnen 2.
Ombyggnad av parkeringsplats i Markaryd
Ansökan om bygglov för förändring av parkeringsplatser m.m.
Tillbyggnad av servering i Lessebo
Ansökan om bygglov för inglasad uteservering.
Ombyggnad av va-ledning i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, anläggning för va i en byggnad eller inom en tomt. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av förskola i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, anordning för ventilation. förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av brandstation i Lessebo
Avser renovering av omklädningsrum och lokaler på brandstation i Kosta.
Upprustning av badplatser i Tingsryds kommun
Igångsättning tidigast 2018. Avser upprustning av befintliga lekplatser inom kommunen. Avser nya bryggor m.m. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2015.
Förlängning av GC-väg i Ljungby
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2021. Projektet avser en förlängning av befintlig GC-väg på området Sallebro i Ljungby.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: