Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kronobergs län

Alvesta (9)
Lessebo (9)
Ljungby (10)
Markaryd (11)
Tingsryd (7)
Växjö (34)
Älmhult (25)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Ombyggnad av E4 till motorväg förbi Ljungby
Projektet avser ombyggnad till motorväg i befintlig sträckning delen Kånna-Lagan och Lagan-Toftaholm. Omfattning; 32 km, ombyggnad av fyra trafikplatser samt att 28 befintliga broar kommer att beröras, samt vattenskyddsåtgärder vid Bergaåsen.
Om- och tillbyggnad av Lasarettet Ljungby
Avser tillbyggnad med 880 kvm i 6 plan och ombyggnad på 2000 kvm.
Ombyggnad av bangården i Älmhult
Spår 3 förlängs norrut och spår 4 ansluts till Olofströms-banan.
Om- och tillbyggnad av skola i Växjö
Avser ny skolbyggnad i två plan innehållande tillagningskök, matsal, trä- och metallslöjd, textilslöjd samt nya bas- och grupprum. Ny utemiljö, angöring och parkeringsytor samt ombyggnad av befintlig skolbyggnad, hus 01, med nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad av vårdavdelningar vid centrallasarettet i Ljungby
Avser ombyggnad samt renovering av vårdavdelningar. Fyrpatientsrum byggs om till en- eller tvåpatientsrum för att minska risken för smittspridning.
Ombyggnad av väg 25 mellan Hovmantorp-Strömbergshyttan
Ombyggnad till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, 6,3 km lång sträcka. 7,2 km lång gc-väg ska anläggas mellan Hovmantorp-Lessebo. Viltstyrning, nytt påfartsfält.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Älmhult-Mölleryd, etapp 1
Rv 23 Förbifart Älmhult mittseparering, breddning och beläggning.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Älmhult-Mölleryd, etapp 2
Avser mötesfri landsväg med mitträcke och viltstängsel, ca 15,5 km lång sträcka. Anpassning av korsningar, nya vänstersvängfält och vägöglor. Ny bullervall vid norra infarten till Älmhult och Sutareboda. Breddning av GC-bro nr 7-512-1 vid Älmhult. Parkeringsfickor/nödfickor och nya parallellvägar.
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 25 mellan Boasjön-Annerstad
Mittseparering, trimning och effektivisering, beläggning. Ca 11 km lång sträcka, 9 meter bred väg.
Till och ombyggnad av simhall i Haganäs
Omfattar ny rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, omklädningsutrymmen, vattenreningsanläggning, ny ventilation m m. Vattenreningskonsult är Teknologiska institutet i Köpenhamn.
Ombyggnad av specialisttandvården CLV i Växjö
Avser avser ombyggnad i hus D på plan 9 samt plan 8 samt delar av plan 7 på Centrallasarettet i Växjö. Avser nya lokaler för käkkirurgi, sjukhustandvård och barntandvård.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ljungby
Projektet avser nybyggnad av kontor i två eller tre våningar samt en förrådsbyggnad. Rivning av befintliga förrådsbyggnad.
Sluttäckning av deponianläggning/soptipp
Förberedande arbeten utföres i egen regi såsom byggande av vägar med mera. Eventuellt kan sluttäckningen komma att utföras i tre deletapper. Anbud kommer att infordras på sluttäckningsarbetena. Avvaktar besked från Länsstyrelsen.
Om- och tillbyggnad till förskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad till förskola med plats för ca 150 barn, samt administration, nytt tillagningskök och matsal.
Tillbyggnad av skola i Lessebo
Avser om-/tillbyggnad av skola genom nytt våningsplan, plan 2, placerat över befintlig byggnad. Nytt våningsplan med tre basrum, tillhörande grupprum, Wc, entréer, loftgångsanslutning till befintlig byggnad mm. Påbyggnaden omfattar ca 487 kvadratmeter+ loftgång och utvändig trapp.
Utbyggnad med hotellrum i Ljungby
Planer finns för uppförande av en ny byggnadskropp för hotellrum med ca 5-6 våningar.
Ombyggnad av grundskola i Växjö
Avser ombyggnad av grundskola för årskurs 7-9. Omfattar flytt av textil-, trä/metallslöjd och bildsal, utökning av matsal, 3 st nya basrum med grupprum m.m.
Ombyggnad av galleria i Växjö
Det finns visioner om att bygga ut köpcentrumet, man tittar nu på olika möjligheter för hur en eventuell utbyggnad skulle kunna se ut.
Tillbyggnad av industrihus i Älmhult
Avser tillbyggnad industribyggnad på ca 5000 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åseda
Avser renovering av kök, badrum, ventilation och ytskikt i18 lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Avser tillbyggnad av industribyggnad på 1500 kvm.
Råvattenledning till vattenverk i Älmhult
Avser ombyggnad av ren- och råvattenledning mellan vattenverk och Älmekulla längs Gothards väg. Längd 1700m.
Om- och tillbyggnad av matsal & kök mm i Växjö, etapp 3
Avser ombyggnad för nytt restaurangkök. Ca 855 BRA, samt tillbyggnad av gästmatsal, ca 23 kvm och plåtverkstad, ca 195 kvm.
Ombyggnad av kontor i Lessebo
Avser ombyggnad i del av kommunentré, socialförvaltning, polis, tidigare affärslokal samt mindre del av arbetsförmedlingen. Avser att skapa bättre verksamhetsanpassade lokaler.
Rivning av torkanläggning i Alvesta
Rivning av virkestorkar.
Ombyggnad av folkhögskola i Alvesta
Avser ombyggnad av befintlig kurs- och konferensanläggning för ökad tillgänglighet. Boenderum med tillhörande WC förses med dusch, nya ytskikt. Arbetet kommer att delas upp i 3 sammanhängande etapper som tas i bruk i olika omgångar. Ny komplett ventilationsanläggning i arbetsområdet etapp 2 & 3.
Rivning av gamla kommunalanläggningen vid Söderleden, Växjö
avser rivning av f.d. verkstäder, förråd, kontor mm inom fastigheten Bäckaslöv 1. Området som idag inrymmer ca 17 st byggnader i varierande skick och komplexitet har brukats av Tekniska förvaltningens förråds och verkstadsverksamhet sedan 1950-talet. Många av byggnaderna är enkla hallbyggnader i trä och stål men även flervåningsbyggnader förekommer.
Tillbyggnad av bank i Alvesta
Tillbyggnad av banklokal på 150kvm samt invändig upprustning av 6 kontorsplatser och ett mötesrum.
Ombyggnad av återvinningscentral i Älmhult
Avser ombyggnad av återvinningscentral.
Till- och ombyggnad av brandstation i Liatorp
Projektet avser tillbyggnad av brandstation med nytt omklädningsrum samt ombyggnad av brandstation. Byggstart är inte fastställd ännu.
Ombyggnad av offentliga lokaler i Åseda
Avser ombyggnad och tillbyggnad av befintlig byggnad på kommersen 13 mot Olofsgatan för att skapa nya lokaler med centralt läge.
Ombyggnad av torg i Ryd
Avser förbättring av torgmiljön med tillgänglighetsanpassning, busshållplats mm samt ombyggnad av gata.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Avser ändrad användning från kontor till 5 st lägenheter.
Förnyelse av avloppsreningsverk i Korrö
Projektet avser förnyelse av avloppsreningsverk.
Ombyggnad av förskola i Älmhult
Avser invändig renovering och en liten tillbyggnad på förskola.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning. Planer på ombyggnad till 3 lägenheter och kontor.
Relining vid gymnasieskola i Växjö
Avser relining av avloppssystemet på gymnasieskola.
Flytt av bostadsmoduler till annan tomt i Haganäs, Älmhult
Ligger på is. Befintliga moduler måste flyttas till annan plats inför kommande bostadsbyggnation på Haganäs, objekt nr 937510.
Tillbyggnad av återvinningscentral i Ljungby
Nybyggnad av lager på återvinningscentral. Kommer att ske parallellt med sorteringsanläggningen: 1353664.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Avser tillbyggnad av kontor på ca 100 kvm.
Tillbyggnad av skola i Älmhult
Avser tillbyggnad, basrum, två grupprum och ett fläktrum. Uppskattad kostnad.
Rivning av flerbostadshus i Växjö
Avser rivning av 4 befintliga flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser tillbyggnad av flerbostadshus, nya takkupor och balkonger, uppsättande av plank, anläggande av p-platser.
Tillbyggnad av lasthus i Markaryd
Avser tillbyggnad med 3 st lasthus för lossning/lastning av lastbilar.
Ombyggnad av ishall i Alvesta
Avser ombyggnad av kylanläggning i ishall. Kommer att göra en tillbyggnad för kylanläggning.
Tillbyggnad av lager i Lessebo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerlokal i anslutning till produktionen.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Schaktning/fyllning, marklov för dagvattenutjämning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Växjö
Tillbyggnad av bostadshus med uterum och uppsättande av plank.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Tillbyggnad kontorsbyggnad.
Ombyggnad av skola i Älmhult
Utvändig ändring av skolbyggnad (utrymningstrappa), mindre ändringar invändigt.
Ombyggnad av lägenhet i Växjö
Ändrad användning av kontor till bostad.
Tillbyggnad av lägenhet i Växjö
Ändrad användning av kontor till lägenhet (lgh 1 och 2).
Ombyggnad av lekplats i Älmhult
Ändrad användning, mobil lekplats t.o.m. 2018-12-31.
Ombyggnad av festlokal i Älmhult
Ändrad användning, till konferens- och festlokal, tillfällig åtgärd till och med 2020-12-31.
Ombyggnad av veterinärstation i Älmhult
Ändring av bärande konstruktion, utvändig ändring , (hunddagis), pulpet- till sadeltak samt nya fönster.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Tingsryd
Ansökan om bygglov för utökning av personbilsparkering.
Rivning av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Alvesta
Anläggande av upplagsyta.
Ombyggnad av markanläggning i Lessebo
Ansökan om bygglov för dragkampsbana samt förrådscontainers.
Ombyggnad av lägenhet i Lessebo
Ansökan om bygglov för inredning av lägenhet.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ny port och innervägg.
Tillbyggnad av restaurang i Växjö
Avser tillbyggnad av matsal.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov för schaktning och fyllning för blivande upplag.
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Marklov för ändring av marknivå.
Åtgärder vid entré till kyrka i Hjortsberga
Tillgänglighetsskapande åtgärder vid entré. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Renovering av stenmur vid Kånna kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad igångsättning.
Renovering av gravmonument vid kyrkogård i Ekeberga
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Oviss byggstart.
Rivning av industrihus i Markaryd
Avser rivning del av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Åseda
Avser tillbyggnad av industrihus för att göra plats åt blästermaskin.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Avser tillbyggnad av tak.
Tillbyggnad av kallager i Alvesta
Avser gjutning av betongplatta och resning av ytterväggar till kallager och lastkaj.
Ombyggnad av va-ledning i Växjö
Avser gjutning av ny betongplatta och ansluta dagvattenledning och oljeavskiljare.
Rivning av byggnad i Notteryds naturreservat, Växjö
Avser rivning av 1 plans byggnad på plintar ca 100 kvm. Kan ev tillkomma gjutning av ny platta.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Ändrad användning av bostad till kontor och fasadändring (plan 3).
Ombyggnad av affärslokal i Växjö
Ändrad användning av bostad till näringsverksamhet.
Ombyggnad av personallokal i Växjö
Ändrad användning av ladugård till personalbyggnad och bostadshus till hunddagis samt tillbyggnad med uterum och trapp.
Ombyggnad av gym i Växjö
Ändrad användning från kontor till gym, uppsättande av skyltar samt ändrad användning av ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av kontor i Älmhult
Ändring av planlösning, kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av kontor i Älmhult
Utvändig ändring av kontorshus, ny utrymningsväg, ventilation och nya toaletter.
Ombyggnad av utbildningslokal i Växjö
Ändring av kontor till utbildningslokal samt ändring av ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Ändring av lokal till restaurang.
Tillbyggnad av lager i Åseda
Tillbyggnad lager.
Tillbyggnad av lager i Växjö
Tillbyggnad av lagerhall, nybyggnad av skärmtak och rivning av bef. skärmtak samt flyttning av lagertält.
Tillbyggnad av personallokal i Växjö
Avser tillbyggnad av omklädningsrum.
Renovering av stenmur vid kyrkogård i Lekaryd
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Byte av storköksutrustning på skola i Markaryd
Avser upphandling av 3 st kompiugnar och 1 st stekbord till skolkök på Strömsnässkolan.
Ombyggnad av kontor i Lessebo
Avser flytt av dörr för ändring av brandskyddet.
Ombyggnad av kontor i Älmhult
Kommer att koppla in sig på det kommunala Va ledningen.
Ombyggnad av kontor i Älmhult
Avser ändrad planlösning, delar större lokal till två kontor.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Bygglov för ändrad användning, anpassning av lokalen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: