Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kronobergs län

Alvesta (15)
Lessebo (9)
Ljungby (14)
Markaryd (10)
Tingsryd (25)
Växjö (28)
Älmhult (14)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 120 st.

Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 25 mellan Boasjön-Annerstad
Mittseparering, trimning och effektivisering, beläggning. Ca 11 km lång sträcka, 9 meter bred väg.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Tingsryd
Väglängd 1334 km samt 60 km gc-väg.
Ombyggnad av galleria i Växjö
Avser renovering och förnyelse av gallerian.
Tillbyggnad av lågstadieskola, sporthall samt bibliotek i Moheda
Avser tillbyggnad av lågstadieskola samt sporthall och bibliotek.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Älmhult-Mölleryd, etapp 2
Avser mötesfri landsväg med mitträcke. Hela sträckan Älmhult-Mölleryd är ca 21 km.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Älmhult-Mölleryd, etapp 1
Rv 23 Förbifart Älmhult mittseparering, breddning och beläggning.
Till och ombyggnad av simhall i Haganäs
Omfattar ny rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, omklädningsutrymmen, vattenreningsanläggning, ny ventilation m m. Vattenreningskonsult är Teknologiska institutet i Köpenhamn.
Utförande av varm och tankbeläggning inom GK, F, DNS
Underhållsbeläggning i Jönköpings län, Kronoberg och Blekinge län samt Distrikt Norra Skåne. Kontraktet omfattar följande beläggningsgrupper, vilka var och en är minst en huvuddel: F06 BÄR Varm 2017 F07 BÄR Tank 2017 GK 1705 DNS 1705
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser utökning till 5 våningar och inreda ett 18 bostadslägenheter. Finns 4 befintliga våningar nu och detta blir en tillbyggnad på 1 våning till
Stambyte i flerbostadshus i Alvesta
Planer finns för stambyte i 50 lägenheter.
Tillbyggnad av industri i Ljungby
Planer finns för utbyggnad av industriverksamhet på ca 1250 kvm.
Avveckling av Lessebo deponi
Avser markarbeten/sluttäckning. Siktar på byggstart under 2017.
Ombyggnad av va-ledning i Ljungby
Avser relining av spill- och dagvattenledningar i Ljungby, Lagan, och Vittaryd. Totalt ca 1600m.
Om- och tillbyggnad till förskola m.m. i Lagan
Projektet avser att bygga om och bygga till Gamla Laganskolan till förskola och familjecentralen.
Ombyggnad av väg 126, norra infarten till Alvesta
Miljöprioriterad genomfart. Cirkulationsplats, ny utformning av busshållplatser, tätortsport, gc-väg mm. Ombyggnaden omfattar väg 126 (Allbogatan) från korsningen med väg 25 till korsningen med väg 707 (Värnamovägen), en sträcka på 2,2 km.
Tillbyggnad av lagerbyggnad i Markaryd
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad på 4000 kvm.
Ombyggnad till kontor i Älmhult, etapp 2
Avser ombyggnad till kontor om ca 600 kvm samt renovering av tegelfasad, byte av fönster och ny entré och parkeringsplats
Reparation av bro i Älmhult
Bro över IKEA gatan, Västergatan, järnväg och Knutsgatan vid Älmhults station.
Tillbyggnad av avfalls- och markanläggning i Ljungby
Avser tillbyggnad av befintligt lagerutrymme som ska innehålla ny optisk sorteringsanläggning för hushållsavfall. Uppskattad kostnad. Kommer ske parallellt med husbyggnationen: 1353671.
Ombyggnad av kontor i Lessebo
Avser ändrad användning från butik till kontor på ca 480 kvm i kommunhuset.
Ombyggnad av gata i Älmhult, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av gata och VA för Södra och Norra Esplanaden från cirkulationsplats i Hallandsvägen i söder till Kvarngatan i norr total gatulängd ca 550 meter.
Om- och tillbyggnad av reningsverket i Alvesta
Projektet avser ombyggnad/åtgärder för biologiskt steg, grovavskiljning. rensgaller, maskininstallationer samt en tillbyggnad på ca 150 kvm.
Installation av avvattningsutrustning vid avloppsreningsverk i Växjö
Avser utrustning och installation av skruvpress för avvattning av rötat slam från Sundets avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av gruppbostad i Växjö
Avser tillbyggnad av 4 stycken nya lägenheter i gruppboende.
Renovering av omklädnings- och duschutrymmen i Tinghallen, Tingsryd
Avser renovering av omklädning- och duschutrymme i Tinghallen. Två bastun ska rivas.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Ryd
Projektet avser åtgärder och ombyggnad av processen vid reningsverket.
Renovering av avloppsledningar i Älmhult
Upptaget i investeringsplanen för 2014-2019. Avser schaktfri renovering av ca 600 meter avloppsledning i dimension 225 – 400 mm.
Till- och ombyggnad av brandstation i Liatorp
Projektet avser tillbyggnad av brandstation med nytt omklädningsrum samt ombyggnad av brandstation. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Objektet avser balkongrenovering, takbyte, fönsterbyte, solcellsanläggning, tilläggsisolering samt värmepumpsanläggning.
Färdigställande av torg samt trappor i Växjö
Den nya bron väster om Resecentrum, ska bort och ersättas med en permanent. Dessutom ska torget framför byggas klart.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Avser ombyggnad till restaurang och café.
Om-,och tillbyggnad av kontor för transportavdelning i Växjö
Avser Om och tillbyggnad på ca 550 m2. Och en anpassning för transport-avdelningen. Omklädningsrum, kontor och personalrum ska byggas om.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Bolmsö
Avser utbyggnad i Bolmsö, Vittaryd, Mjälen & Hölminge i Ljungby kommun. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.
Ombyggnad av förskola i Ljungby
Den nya förskolan kommer att ha plats för 120 barn upp till sex år.
Ev. ombyggnad av äldreboende till marklägenheter i Uppvidinge
En sutterängdel på Solgården skulle kunna byggas om till marklägenheter för äldre. Inga beslut tagna.
Nybyggnad av fibernät i Markaryd Väst, Markaryds kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 250 st fastigheter i Markaryd Väst, Markaryds kommun.
Nybyggnad av fibernät i Markaryd Öst, Markaryds kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 290 st fastigheter i Markaryd Öst, Markaryds kommun.
Ramavtal gällande Kabelschakt- och transportentreprenad i Växsjö
Avtal kommer att upprättas med en entreprenör för perioden 2017-09-01 – 2018-08-31, med möjlighet till ett (1+1+1) års förlängning.
Utbyte av optobaliser på Södra stambanan mellan Nässjö-Alvesta
Bandel 813. Avser utbyte av optobaliser på plankorsningarna Lidnäs N km 416+489, Östanåkra km 422+006 och Lekaryd km 431+843.
Tillbyggnad av kontor i Tingsryd
Avser tillbyggnad, ombyggnad kontor och personalutrymme. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Om- och tillbyggnad av bilhall i Växjö
Avser tillbyggnad av bilhall på ca 150 kvm, samt anpassningar.
Markarbeten vid Sigfridsområdet i Växjö
Avser att frigöra ytor, skapa avlämningspunkter, nya kulvertstråk mm.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Avser tillbyggnad av omklädningsrum samt kontor.
Ombyggnad av utemiljö vid bostadsområde i Lessebo
Avser upprustning av utemiljöerna runt lägenheterna vid Odengatan och Rasthagsvägen.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser tillbyggnad av industri för att göra plats för ny maskin.
Ombyggnad av offentliga lokaler i Åseda
Avser ombyggnad och tillbyggnad av befintlig byggnad på kommersen 13 mot Olofsgatan för att skapa nya lokaler med centralt läge.
Ombyggnad av skola i Tingsryd
Åtgärd anordning för ventilation, skolhus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Tillbyggnad av återvinningscentral i Ljungby
Nybyggnad av lager på återvinningscentral. Kommer att ske parallellt med sorteringsanläggningen: 1353664.
Schakt och blåsning av fiber Uppvidinge
Projektet avser kompletterande grävning och nedläggning av slag samt blåsning av fiber i detta och befintlig slang som är samordnad med EON. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av storkök på skola i Växjö
Avser renovering av storkök.
Tillbyggnad av lastbilscentral i Tingsryd
Avser tillbyggnad av lastbilsverkstad.
Tillbyggnad av lager i Växjö
Avser tillbyggnad av lager på ca 500 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Älmhult
Avser tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad i reningsverk i Tingsryd
Avser att upphandla totalentreprenad för utrustning och installation av skruvpress för avvattning av slam från Tingsryds avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av trappa i anslutning till gång och cykelbro i Växjö
Avser byggnation av ny trappa på södra sidan till befintlig gång och cykelbro Västerbron. Bron är belägen inom Växjö stationsområde.
Restaurering av ruin i Växjö
Projektet avser restaurering av Bergkvara ruin och är uppdelat i två huvuddelar.
Ombyggnad av idrottsplats i Markaryd
Avser modernisering av idrottsplats.
Utbyggnad av sågverk i Långasjö
Avser utbyggnad av sågverk på ca 80 kvm. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Upprustning av utemiljö till förskola i Växjö
Avser upprustning av utemiljö till förskola.
Nytt elfilter till hetvattenpanna i Ljungby
Avser nytt elfilter till en 6 MW flis eldad hetvattenpanna. Leveransen omfattar en total installation. (fundament, elfilter, ombyggnad av rökgaskannaler m.m.)
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Avser ombyggnad av industrihus. Kontakta byggherre för mer information.
Ombyggnad av ventilation i skola i Tingsryd
Avser ombyggnad av ventilation.
Rivning av servicebyggnad i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för servicebyggnader.
Rivning av bilverkstad i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för brandskadad byggnad, bilverkstad.
Tillbyggnad av industrihus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ny vikport samt ansökan om rivningslov för utbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av skola i Tingsryd
Avser anordning för ventilation.
Ny beläggning på elljusspår i Lessebo
Projektet avser ny beläggning på elljusspår med stenmjölsbeläggning.
Ombyggnad av vind i Växjö
Inredande av vind till lägenheter.
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Fasadändring med upptagande av dörr samt ändring av planlösning.
Tillbyggnad av ridhus i Växjö
Tillbyggnad av ridhus.
Tillbyggnad av verkstad i Växjö
Tillbyggnad av verkstadsbyggnad. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Ombyggnad av studentlägenhet i Växjö
Ändrad användning av gästlägenhet till studentlägenhet.
Ombyggnad av gruppbostad i Växjö
Ändrad användning från kontor till stödboende, tidsbegränsat bygglov.
Ombyggnad av lägenhet i Alvesta
Ändrad användning och ombyggnad av damfrisering till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Älmhult
Ändrad användning, från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av bastu i Växjö
Ändring del av förråd till bastu/relax samt fasadändring med upptagande av fönster.
Tillbyggnad av servering i Alvesta
Uteservering, säsongslov.
Ombyggnad av skola i Älmhult
Ventilation, skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av skärmtak i Alvesta
Tillbyggnad av befintligt skärmtak.
Tillbyggnad av enbostadshus i Växjö
Tillbyggnad av enbostadshus med entréparti.
Tillbyggnad av enbostadshus i Alvesta
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak.
Tillbyggnad av restaurang i Växjö
Inbyggnad av del av restaurang, tillbyggnad med terrass/ramp och fasadändring med ny dörr.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Avser åtgärd, anordning för ventilation.
Rivning av ställverk i Älmhult
Rivning, ställverk och kontrollbyggnad Knoxhult 1:29,Linnefälle 2:4.
Invändigt underhåll av skola i Älmhult
Projektet avser invändigt underhålla av skola. F-9 skola skall nu bli F-6 skola så klassrum skall ändras samt väggar skall tas bort & läggas till.
Tillbyggnad av magasin i Ljungby
Avser tillbyggnad av kall lager och anläggning av ny parkeringsplats samt ny fasadskylt med belysning.
Tillbyggnad av restaurang i Älmhult
Avser tillbyggnad restaurang.
Tillbyggnad av skärmtak i Lessebo
Avser tillbyggnad av skärmtak på återvinningsstation.
Ombyggnad av gruppbostad i Åseda
Avser tillbyggnad av tvättstuga på ca 25-27 kvm.
Ombyggnad av matsal i Tingsryd
Avser ändrad användning från kallförråd till matsal och omklädningsrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Avser ändrad användning från lokal till lägenheter.
Ombyggnad av skola i Alvesta
Avser ändrad användning till skollokaler.
Ombyggnad av förråd i Markaryd
Ansökan om bygglov för ombyggnad av komplementbyggn.
Tillbyggnad av affärshus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad affärshus, uteplats.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: