Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kalmar län

Borgholm (8)
Emmaboda (10)
Hultsfred (5)
Högsby (6)
Kalmar (53)
Nybro (11)
Oskarshamn (26)
Torsås (8)
Vimmerby (1)
Västervik (27)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 184 st.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Västervik

Ombyggnad av väg 136 förbi Glömminge
1,7 km, gc-väg, mittseparering. Sträckan Ekerum-Borgholm.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Vimmerby
Väglängd 1171 km samt 55 km gc-väg.

Ombyggnad av vårdbostad i Nybro
Bygglov - ändrad användning till särskilt boende 48 lgh samt kök och kontor.

Om och tillbyggnad av familjecentral i Mönsterås

Ombyggnad av kulturens hus i Kalmar, etapp 2
Avser upprustning av befintliga byggnader, samt en eventuell tillbyggnad. Detaljplanen är under bearbetning.

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Oskarshamn
Avser tillbyggnad av butik.

Om- och tillbyggnad till bostäder och butik i Kalmar

Integrerat brounderhåll inom Kalmar/Blekinge län

Anpassning av fastighet till livsmedelsbutik i Västervik

Stambyte i flerbostadshus i Kalmar

Om- & tillbyggnad av förskola i Nybro
Avser om- och tillbyggnad av förskola Skattkistan på fastigheten Kv Syrenen 1. Befintlig byggnad uppskattad bruttoarea till ca 870m². Tillbyggnad uppskattad bruttoarea till ca 760 m².

Till- och ombyggnad av tingsrätten i Kalmar
Avser tillbyggnad av två stycken tingssalar inklusive samtalsrum. Dessutom byggs en ny häktesdel.

Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av tennishall.

Till- och ombyggnad av äldreboende i Färjestaden

Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik
Upphandling av totalentreprenör för konkurrenspräglad dialog ligger stilla. Väntar beslut från länsstyrelsen. Uppskattad byggstart och kostnad.

Sluttäckning av soptipp i Mörbylånga

Om och tillbyggnad av boendeplatser i Oskarshamn

Om- och tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser F - 6 skola.

Slutterrassering samt utbyggnad av VA-ledningar & fibernät i Oskarshamn
utbyggnad av ledningar (VA, el, fiber och fjärrvärme) i befintlig gata, samt sprängning och terrassering av 11 st villatomter.

Sluttäckning av deponi i Oskarshamn, etapp 3-5
Planerat projekt efter etapp 2.

Ombyggnad familjecentral i Torsås
Avser ombyggnad av familjecentral.

Ny entré samt ny länkbyggnad vid kommunhus i Torsås, etapp 1
Avser nybyggnad av entré och utvändigt underhåll av kommunhuset.

Ombyggnad till familjecentral mm i Torsås

Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.

Ombyggnad av lokaler för Socialförvaltningen i Borgholm
Projektet omfattar ombyggnad av lokaler för socialförvaltningen samt in- och utvändig renovering av huvudbyggnaden på kv Höken 2 i Borgholm. Invändigt omfattas cirka 1415 kvm samt vissa arbeten på vinden.

Tillbyggnad av industribyggnad i Oskarshamn
Omfattning är ännu oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Ombyggnad till socialförvaltningen i Oskarshamn
Nytt trapphus utvändigt.

Ombyggnad av vattenkraftverk i Mönsterås
Avser en effektivisering/ombyggnad av det befintliga Skälleryds vattenkraftverk i Alsterån. Upphandlingen av ombyggnationen kommer att upphandlas som totalentreprenad och påbörjas direkt efter att turbinupphandlingen är klar.

Ombyggnad av skola i Kalmar
Ändring av befintligt ventilationssystem.

Om- och tillbyggnad av skollokaler i Halltorp
Nybyggnad av en skola (hus 3) samt ombyggnad av vissa delar av hus01 och 02.

Helrenovering av skola i Torsås etapp 2
Helrenovering av 2500 kvm, avser hus 1, 7, och 8. Samt rivning av byggnad 6, och ny bussangöring kommer att utföras, med tillhörande ombyggnad av Kalmarvägen.

Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - bygglov till och ombyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av industrihus i Oskarshamn
Ändrad användning av industribyggnad.

Tillbyggnad av gym i Oskarshamns Arena, etapp 1
Avser tillbyggnad av gym och mauritiusstrand.

Byte av avloppsledningar i Hus 19 på Länsjukhuset i Kalmar
Projektet avser utbyte av avloppsledningar plan 0-2 i delarna 1 och 2 i Hus 19 inom Länssjukhuset i Kalmar. Dessutom omfattar anbudsförfrågan option på byte av avloppsledningar plan 0-2 inom husdelarna 3 och 4 i samma hus.

Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärsbyggnad med affärslokaler och ny entré.

Målning av broar i Kalmar län
Broarna som ingår i objektet är följande: - Bro 8-67-1 över Emån N Lilla Aby - Bro 8-107-1 över Maren vid Virum i Oskarshamn

Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Ombyggnad av affärshus.

Nybyggnad av storkök i Mönsterås
Avser rivning av garage och byggnad av reservkraft samt nybyggnad av storkök.

Om- och tillbyggnad av brandstation i Löttorp, Borgholm
Avser ombyggnad av befintliga lokaler och tillbyggnad av gym.

Ombyggnad av bibliotek i Kalmar, etapp 1
Avser ombyggnad av bibliotek.

Ombyggnad till hotell/vandrarhem i Västervik

Ombyggnad av kommunhuset i Mörbylånga
Avser byte/ombyggnad av ventilation samt en del byggnadsarbete och ytskiktsrenovering.

Ombyggnad av Olssonska fastigheten till kontor i Torsås
Ombyggnad/hyresgästanpassning. Två våningar plus vind.

Ombyggnad av korsning i Ekerum
Ombyggnad av befintlig korsning mellan väg 136 och enskild väg 19269 vid Ekerum. Mitträcken, flytt av busshållplatser, ny belysning mm.

Tillbyggnad av flygfält i Västervik
Förlängning av befintlig rullbana på Västerviks flygplats från dagens 800 m till 1200 m. I entreprenaden ingår även utbyggnad av system för dagvatten hantering samt el- och banljusanläggning för den nya delen. Samt röjning och stubbrytning av hinderfritt område. Utbyggnad av Turn pad, vändyta för flygplan på bana 15.

Ombyggnad av vind i Oskarshamn
Ändrad användning från vind till lägenheter samt byte av stammar.

Ombyggnad av reningsverk i Västervik

Ombyggnad av hamn i Mörbylånga
Avser ombyggnad av hamn.

Ombyggnad av kommunhus i Torsås, etapp 2
Avser ombyggnad av kommunhuset.

Ombyggnad av kommunhus i Torsås, etapp 3
Avser ombyggnad av kommunhuset.

Ombyggnad till byggvaruhus i Oskarshamn
Avser ombyggnad av bef byggnad.

Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Ändrad användning från förråd till studentbostäder.

Tillbyggnad av verkstad i Kalmar
Tillbyggnad av verkstadsbyggnad samt rivning.

Nybyggnad av ventilationsanläggning med biofilter vid avfallsanläggning, Västervik
Byggnation av ventilationsanläggning med biofilter.

Påbyggnad med lägenheter i Västervik
Projektet avser påbyggnad med 6 lägenheter i 2 våningar.

Ombyggnad av el- och automatikdel, Hultsfreds avloppsreningsverk
Avser ombyggnad och renovering av delar av el- och styrsystem vid Hultsfreds Avloppsreningsverk. Befintligt system ska kompletteras med nya moduler.

Rivning av bensinstation i Färjestaden
Avser rivning av fd bensinstation i Färjestaden.

Tillbyggnad av virkesterminal i Emmaboda
Strängsmåla 1:51, bygglovsansökan för tillbyggnad av råsorteringshall.

Tillbyggnad av skola i Mönsterås
Tillbyggnad av skola med paviljong.

Ombyggnad av HVB hem i Kalmar
Väsentlig ändring av ventilation.

Ombyggnad av flerbostadshus i Hultsfred
Ändrad användning och ombyggnad av förskola till 3 st lägenheter.

Om- och tillbyggnad av vattenverk i Borgholm
Planerat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad. Avhärdning.

Tillbyggnad av hotell i Oskarshamn
Tillbyggnad av hotell.

Sanering av VA-ledningar i Färjestaden
Objektet avser sanering av befintliga vatten, spill och dagvattenledningar. Befintlig dagvattenledning behöver dimensioneras upp och samtidigt byts spill- och vattenledningar. Total rörgravslängd är ca 340 m. Berör gatorna Gröngatan, Trastgatan och Trädgårdsgatan.

Renovering av bibliotek i Hultsfred
Befintliga lokaler för bibliotek och skola ska byggas om och renoveras.

Nybyggnad av fibernät i Anen Yxern, Kalmar kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 300 st fastigheter.

Renovering av broar i Kalmar län
Broarna som ingår i objektet är följande: - Bro 8-117-1 över Emåns huvudgren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-139-1 över Emåns högvattengren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-140-1 över Emåns norra gren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-230-1 över Lillån SO Lönneberga station - Bro 8-461-1 över industrispår och fabriksväg vid Överum - Bro 8-898-1 över väg 25 tpl Nybro Västra - Bro 8-23-1 över Storån vid Nelhammar

Renovering av sporthall och fritidsgård i Lindsdal, Kalmar

Ombyggnad av verkstad i Kalmar
Ändring av planlösning.

Nytt konstgräs på fotbollsplan i Oskarshamn
Avser byte av 11-manna konstgräsplan.

Utbyggnad av förskola i Söderåkra, Torsås

Tillbyggnad av plåtverkstad i Nybro

Terrassering vid avfallsanläggning i Västervik

Ombyggnad av församlingshus i Kalmar
Fasadändring av församlingsgård, ändrad användning från kök till kontor samt ändringar i planlösning.

Upprustning av utemiljö vid skola i Högsby
Avser upprustning av utemiljö på Fröviskolan inklusive ny angöring. Upprustningen omfattar såväl grönytor som hårdgjorda ytor, nya lekredskap, idrottsytor samt nya sittplatser.

Renovering av VA-ledningar i Oskarshamn
Objektet avser omläggning av ca 350 meter huvudledning för vatten och ca 250 meter huvudledning för spillvatten samt nyläggning av ca 300 meter dagvattenledning.

Ombyggnad för tvättstuga på brandstation i Oskarshamn
Ny klädvårdsanläggning för räddningstjänsten.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Hiss - gripgatan 9.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Ombyggnad och ändrad användning från butikslokal till 2 lägenheter samt fasadändring.

Tillbyggnad av kontor i Oskarshamn
Tillbyggnad av kontor i två plan med glasväggar.

Rivning av flerbostadshus i Emmaboda
Ansökan om rivningslov för två flerbostadshus samt garage.

Ombyggnad för Subway i Oskarshamn

Ny omlastningsanläggning vid avfallsanläggning i Hultsfred
Avser omlastningsanläggning med 8 stycken omlastningsfack bestående av 4 m höga väggar av betongblock som grundläggs på befintlig asfaltyta.

Utbyte av transformator i station Väderum i Oskarshamn
Objektet avser att ersätta befintlig krafttransformator T2 i station Väderum med en ny.

Ny grönytemiljö
Ny grönytemiljö planeras. Planteringar, gångar och grönytor.

Ombyggnad av skola i Oskarshamn
Installation av luftbehandlingaggregat i skola.

Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Fasadändring samt ändring av planlösning i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Flerbostadshus ändras från 6 st befintliga lägenheter till 12 st mindre.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Ombyggnad till flerbostadshus.

Ombyggnad av församlingshus i Kalmar
Ombyggnad, församlingslokal.

Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Personhiss, handelsbanken (mattaffär) kaggensgatan 16.

Rivning av industrihus i Oskarshamn
Rivning av industribyggnader 2 st.

Tillbyggnad av kontor i Västervik
Tillbyggnad av kontor med lager.

Tillbyggnad av lager i Kalmar
Tillbyggnad av kontor-/lagerbyggnad.

Tillbyggnad av kontor i Västervik
Tillbyggnad av kontorshus med ny våning.

Tillbyggnad av personallokal i Kalmar
Tillbyggnad av personalutrymmen.

Tillbyggnad av restaurang i Västervik
Tillbyggnad av restaurang samt fasadändring.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av flerbostadshus samt rivning av balkong.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: