Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalmar län

Borgholm (17)
Emmaboda (5)
Hultsfred (6)
Högsby (11)
Kalmar (58)
Nybro (12)
Oskarshamn (38)
Torsås (9)
Vimmerby (9)
Västervik (29)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 207 st.

Ombyggnad av väg mellan Toverum-Hyttan, östra delen
Mittseparering, trimning och effektivisering.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Vimmerby
Väglängd 1171 km samt 55 km gc-väg.
Ombyggnad av neonatalvård i Kalmar
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Kalmar.
Ombyggnad av neonatalvård i Västervik
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Västervik.
Nybyggnad av arena i Kalmar
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av idrottsanläggning
Ombyggnad av flerbostadshus
Avser ombyggnad av två stycken flerbostadshus som omfattar bl.a tillgänglighetsanpassningar till boende för äldre som nya planlösningar, installation av hiss och stambyten m.m.
Sluttäckning av deponi i Storskogen, Oskarshamn, E3
Avser teckning av muddringsmassor från sanering av hamnbassäng.
Ombyggnad av VVS och ventilationssystem i flerbostadshus i Kalmar
Entreprenaden omfattar komplett utförande av ombyggnation och utbyte av befintligt ventilationssystem i fastigheterna. All erforderlig el, bygg, VVS och styr & reglerutrustning ingår. Objektet består av 2 fastigheter (23 huskroppar) om 450 lgh.
Nybyggnad av skola, förskola, bostäder och konstgräsplan i Kalmar
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ombyggnad av Linnéuniversitetets gamla lokaler på Brofästet till mellanstadieskola, högstadieskola, särskola och förskola. Möjliggör även nybyggnad av konstgräsplan. Skolan kommer att inrymma: En förskola med cirka 8 nya avdelningar som organisatoriskt tillhör Förskolan Lindö. Grundskola årskurs 4-6 och fritidshem som organisatoriskt tillhör Lindöskolan. Särskola, grundsärskola och träningsskola som kommer att byta namn till Gröndalsskolan. Grundskola för årskurs 7-9 med elever från Kalmarsundsskolan, Vasaskolan och delar av Funkaboskolans upptagningsområde som kommer att bilda den nya enheten Tallhagsskolan. En del av fastigheten Telemarken 1 ska kunna användas för bostäder och kontor.
Om- & tillbyggnad av förskola i Nybro
Avser om- och tillbyggnad av förskola Skattkistan på fastigheten Kv Syrenen 1. Befintlig byggnad uppskattad bruttoarea till ca 870m². Tillbyggnad uppskattad bruttoarea till ca 760 m².
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av tennishall.
Om- och påbyggnad till flerbostadshus i Västervik
Olika förslag utreds. Kan bli mellan 12 - 22 lägenheter. Detaljplan finns. Tidigast byggstart 2018. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad familjecentral i Torsås
Avser ombyggnad av familjecentral.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 2
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 3
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Reparation av kaj i Oskarshamn, Kalmar
Avser reparation av Norra kajen kajplats 22-26, vid Inre hamnen.
Ombyggnad av korsning mm i Kalmar
Avser ombyggnad av korsning.
Ombyggnad av angöring och parkering i Kalmar
Avser markarbeten för ombyggnad av angöring och parkering vid Kalmar Öland Airport.
Om- och tillbyggnad av teater i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av Byteatern i Kalmar. Det inryms både teaterberksamhet samt Kalmar Hamns verkstad i lokalerna. Kalmar Hamn kommer att flytta sin verkstad till en annan byggnad. Avser ombyggnad av lokalerna då Byteatern ska expandera sin verksamhet och behöver större lokaler.
Ombyggnad av skollokaler till flerbostadshus i Högsby
Avser ombyggnad av en äldre skolbyggnad till 5 st lägenheter, förråd på vinden samt arbeten i källarplan.
Anläggande av vall genom hamnbassäng i Kalmar
Avser anläggande av ny vall genom hamnbassängen.
Tillbyggnad av församlingshus i Kalmar
Tillbyggnad och fasadändring av församlingsgård. Samt installation av nytt ventilationssystem och ombyggnad av kök.
Ombyggnad av bibliotek i Västervik
Målsättningen är att lokalerna ska bli modernare och mer funktionella, och en strävan har varit att få all verksamhet på samma plan.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Ombyggnad av affärshus.
Inredning och lokalisering av lokaler för E-Hälsomyndigheten i Kalmar och Stockholm
Avser inredningsarkitekttjänster samt lokaliseringstjänster gällande nya lokaler i Kalmar samt Stockholm.
Ombyggnad av stationerna Strömby och Påryd
Avser utbyggnad av ställverk i två stationer, Strömby och Påryd.
Ombyggnad av Gotlandsrangeringen, Färjeterminalen i Oskarshamn
Avser ombyggnad av Gotlandsrangeringen, Färjeterminalen.
Ombyggnad av ventilation i restaurang i Västervik
Avser ombyggnad av ventilation vid Restaurang Hyllan i Plivit Trade Hallen.
Ombyggnad till bibliotek i Kalmar
Avser ombyggnad till bibliotek.
Byte av avloppsledningar i Hus 19 på Länsjukhuset i Kalmar
Projektet avser utbyte av avloppsledningar plan 0-2 i delarna 1 och 2 i Hus 19 inom Länssjukhuset i Kalmar. Dessutom omfattar anbudsförfrågan option på byte av avloppsledningar plan 0-2 inom husdelarna 3 och 4 i samma hus.
Ombyggnad av torg och gata i Oskarshamn
Projektet omfattar ca 3 700 m², ombyggnad av torget Träffen och Postmästargatan, samt p-platser i kv Iris. Konsult för fontänanläggning: Byggros AB, Magnus Hansson.
Tillbyggnad av hotell i Gränsö, Västervik
Spadelen byggs ut med 175kvm och totalt 17 nya rum kommer byggas.
Ombyggnad av kontor mm i Kalmar
Projektet avser lokalanpassning av kontor och ny travers i lagerhall.
Ombyggnad av vind i Oskarshamn
Ändrad användning från vind till lägenheter samt byte av stammar.
Konstgräsplaner i Lindsdal och Smedby, Kalmar
Avser demontering av befintlig konstgräsplan på Lindsdals IP. Som sedan ska återinstalleras på Smedby grusplan. Samt installation av ny konstgräsplan på Lindsdals IP.
Ombyggnad till byggvaruhus i Oskarshamn
Avser ombyggnad av bef byggnad.
Ombyggnad av kommunhus i Torsås, etapp 2
Avser ombyggnad av kommunhuset.
Ombyggnad av kommunhus i Torsås, etapp 3
Avser ombyggnad av kommunhuset.
Ombyggnad av kommunförråd i Borgholm
Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av sedimenteringsbassänger vid reningsverk i Borgholm
Objektet avser ombyggnad av process för upptagning och vidare transport av slam från botten av sedimenteringsbassängerna.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Stambyte i flerbostadshus.
Ombyggnad av pumpstation i Mörbylånga
Avser ombyggnad av befintlig spillvattenpumpstation samt montering av en ny överbyggnad till befintlig pumpsump.
Muddring av hamn m m vid Bergkvara småbåtshamn
Anbud kommer att infordras på entreprenaden så snart som tillstånd har erhållits. Troligen påbörjas arbetet under hösten 2016. Uppskattad kostnad.
Renovering av lekplatser och aktivitetsparker i Borgholm
Upprustning utav 3 lekplatser för en mer åldersinriktad lekpark.
Ombyggnad till elevhälsa i Emmaboda, Kalmar
Avser ombyggnad av befintliga förskolelokaler till lokaler för den centrala barn och elevhälsan. Elevhälsa dvs kontor, mottagning mm för skolelever.
Ombyggnad av industrihus i Mörbylånga
Ombyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad till 2 lägenheter (ändrad användning från lokal).
Ombyggnad av stationsområde i Emmaboda
Ev nyanläggning av parkeringsplatser samt förkortning av befintlig gångtunnel.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 1
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Tillbyggnad av kontor i Mörbylånga
Tillbyggnad av kontor och kök.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Västervik
Tillbyggnad av servicehus för äldre.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från kontor till 5 st lägenheter.
Tillbyggnad av hiss vid skola i Hultsfred
Avser tillbyggnad av hiss vid Målilla skola.
Tillbyggnad av hiss vid skola i Hultsfred
Avser tillbyggnad av hiss vid Mörlunda skola.
Ramavtal avseende vinterväghållning i Nybro kommun
Avser ramavtal avseende vinterväghållning för områden belägna inom Nybro kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Avser renovering av hissar, samt rivning och installation av nya hissat.
Byggledare underhållsbeläggning inom Kalmar län och Kronoberg/Blekinge
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Avser inredning av lgh (5st) på befintlig vind.
Ombyggnad av bergvärmepump samt förläggning av ny kulvert i Kalmar
Projektet avser en installationsentreprenad och avser byte av bergvärmepump samt förläggning av ny kulvert till hus 2 och 3 samt nybyggnad av lift vid hus 2.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industri.
Infodring av spill- och dagvattenledningar i Oskarshamn
Upphandlingen avser infodring av spill- och dagvattenledningar i Åsavägen och Saltviksvägen i Oskarshamn. Dagvattenledning Åsavägen: Totalt ca 260 m dagvattenledning i dimension 400 mm och med 17 st servisanslutningar som ska öppnas längs sträckan. Läggningsdjup troligen ca 2,5-3,5 m. Spillvattenledning Saltviksvägen: Totalt ca 250 m betongledning för spillvatten i dimension 225 mm med läggningsdjup ca 2,5-3,5 m. Anslutande huvudledningar ska borras upp på 2 ställen.
Ramavtal Vinterväghållning i Borgholm
Upphandlingen avser maskintjänster, inkl. förare för vinterväghållning på kommunala gator, gång- och cykelvägar samt enskilda vägar i större delen av Borgholms kommun. Upphandlingen avser inte halkbekämpning eller bortforsling av snömassor.
Rivning av Polishuset i Högsby
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning, från vind till kontor.
Etblering av Tex-Mex restaurang i Nybro
Taco Bar kan komma att etablera en Tex Mex-restaurang i Nybro. Företaget önskar hitta lämplig lokal. För dagen är inget konkret. Uppskattad byggstart och kostnad.
Miljöteknisk undersökning avseende deponier i Nybro kommun
Avser miljöteknisk undersökning avseende två nedlagda deponier i Nybro kommun.
Rivning av enbostadshus i Emmaboda
Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Konstgräsplan i Högsby
Upptaget ur kommunens investeringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: