Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kalmar län

Borgholm (15)
Emmaboda (13)
Hultsfred (8)
Högsby (11)
Kalmar (60)
Nybro (10)
Oskarshamn (35)
Torsås (8)
Vimmerby (3)
Västervik (35)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 224 st.

Upprustning och ombyggnad av äldreboende i Hultsfred

Ombyggnad av vårdbostad i Nybro
Bygglov - ändrad användning till särskilt boende 48 lgh samt kök och kontor.

Ombyggnad av hamnområde till hotell, flerbo, kulturhus mm

Tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av hus 03. Tillbyggnaden innehåller klassrum och grupprum i 3 plan med fläktrum på plan 4. Ombyggnad av korridorer och klassrum på plan 1 och 3.

Ombyggnad av E22 Nygård-Gladhammar etapp 1 och 2
Projektet avser ombyggnad till mötesfri landsväg med mitträcke, Nygård-Bälö (etapp 1 och 2) och Bälö-Gladhammar (etapp 3 och 4). Ca 3,4 mil totalt.

Ombyggnad av E22 Nygård-Gladhammar etapp 3 och 4
Projektet avser ombyggnad till mötesfri landsväg med mitträcke, Nygård-Bälö (etapp 1 och 2) och Bälö-Gladhammar (etapp 3 och 4). Ca 3,4 mil totalt.

Muddringsarbeten i Kalmar Hamn

Ombyggnad av skola i Vimmerby

Helrenovering av skola i Torsås etapp 2
Helrenovering av 2500 kvm, avser hus 1, 7, och 8. Samt rivning av byggnad 6, och ny bussangöring kommer att utföras, med tillhörande ombyggnad av Kalmarvägen.

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Oskarshamn
Avser tillbyggnad av butik.

Integrerat brounderhåll Kalmar/Blekinge

Anpassning av fastighet till livsmedelsbutik i Västervik

Stambyte i flerbostadshus i Kalmar

Om- & tillbyggnad av förskola i Nybro
Avser om- och tillbyggnad av förskola Skattkistan på fastigheten Kv Syrenen 1. Befintlig byggnad uppskattad bruttoarea till ca 870m². Tillbyggnad uppskattad bruttoarea till ca 760 m².

Till- och ombyggnad av äldreboende i Färjestaden

Ombyggnad av kulturcentrum i Kalmar

Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik
Upphandling av totalentreprenör för konkurrenspräglad dialog ligger stilla. Väntar beslut från länsstyrelsen. Uppskattad byggstart och kostnad.

Om och tillbyggnad av boendeplatser i Oskarshamn

Om- och tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser F - 6 skola.

Ombyggnad av äldreboende i Oskarshamn, etapp 1
Avser ombyggnad av Solbacka trygghetsboende. Detta är indelat i 3 etapper.

Ombyggnad av äldreboende i Oskarshamn, etapp 2
Avser ombyggnad av Solbacka trygghetsboende. Detta är indelat i 3 etapper.

Ombyggnad av äldreboende i Oskarshamn, etapp 3
Avser ombyggnad av Solbacka trygghetsboende. Detta är indelat i 3 etapper.

Tillbyggnad av hotell i Kalmar

Sluttäckning av deponi i Oskarshamn, etapp 3-5
Planerat projekt efter etapp 2.

Ombyggnad av reningsverk i Vimmerby
Ombyggnaden syftar till att möta ökad belastning från industrin. Projektet ska utföras som en totalentreprenad med samverkansform partnering.

Ny entré samt ny länkbyggnad vid kommunhus i Torsås, etapp 1
Avser nybyggnad av entré och utvändigt underhåll av kommunhuset.

Ombyggnad av vattenkraftverk i Mönsterås
Avser en effektivisering/ombyggnad av det befintliga Skälleryds vattenkraftverk i Alsterån. Upphandlingen av ombyggnationen kommer att upphandlas som totalentreprenad och påbörjas direkt efter att turbinupphandlingen är klar.

Tillbyggnad av pensionärs och äldreboende i Målilla

Tillbyggnad av industribyggnad i Oskarshamn
Omfattning är ännu oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Ombyggnad av familjebad i Kalmar
Projektet ligger vilande. Politiska utredningar pågår. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.

Ombyggnad av lokaler för Socialförvaltningen i Borgholm
Projektet omfattar ombyggnad av lokaler för socialförvaltningen samt in- och utvändig renovering av huvudbyggnaden på kv Höken 2 i Borgholm. Invändigt omfattas cirka 1415 kvm samt vissa arbeten på vinden.

Ombyggnad av skola i Kalmar
Ändring av befintligt ventilationssystem.

Om- och tillbyggnad av skollokaler i Halltorp
Nybyggnad av en skola (hus 3) samt ombyggnad av vissa delar av hus01 och 02.

Tillbyggnad av gym i Oskarshamns Arena, etapp 1
Avser tillbyggnad av gym och mauritiusstrand.

Ombyggnad av skola i Oskarshamn
Ca 250-300 m2.

Ombyggnad av bibliotek i Västervik
Målsättningen är att lokalerna ska bli modernare och mer funktionella, och en strävan har varit att få all verksamhet på samma plan.

Byte av avloppsledningar i Hus 19 på Länsjukhuset i Kalmar
Projektet avser utbyte av avloppsledningar plan 0-2 i delarna 1 och 2 i Hus 19 inom Länssjukhuset i Kalmar. Dessutom omfattar anbudsförfrågan option på byte av avloppsledningar plan 0-2 inom husdelarna 3 och 4 i samma hus.

Ombyggnad av brandstation i Västervik
Till- och ombyggnad av brandstation.

Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Avser tillbyggnad av industribyggnad.

Underhåll av Fågelfors skola i Högsby

Inredning och lokalisering av lokaler för E-Hälsomyndigheten i Kalmar och Stockholm
Avser inredningsarkitekttjänster samt lokaliseringstjänster gällande nya lokaler i Kalmar samt Stockholm.

Om- och tillbyggnad av brandstation i Löttorp, Borgholm
Avser ombyggnad av befintliga lokaler och tillbyggnad av gym.

Ombyggnad av fastighet till innebandyarena i Kalmar
Avser ombyggnad av industribyggnad till en idrottsarena med innebandy i fokus.

Ombyggnad till hotell/vandrarhem i Västervik

Nybyggnad av storkök i Mönsterås
Avser rivning av garage och byggnad av reservkraft samt nybyggnad av storkök.

Målning av broar i Kalmar län
Broarna som ingår i objektet är följande: - Bro 8-67-1 över Emån N Lilla Aby - Bro 8-107-1 över Maren vid Virum i Oskarshamn

Ombyggnad av vattenverk i Köpingsvik
Frågor gällande kommunens VA-verk är under utredning. Ovisst om och när objektet kan komma till utförande.

Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärsbyggnad med affärslokaler och ny entré.

Ombyggnad av Olssonska fastigheten till kontor i Torsås
Ombyggnad/hyresgästanpassning. Två våningar plus vind.

Ombyggnad av korsning i Ekerum
Ombyggnad av befintlig korsning mellan väg 136 och enskild väg 19269 vid Ekerum. Mitträcken, flytt av busshållplatser, ny belysning mm.

Tillbyggnad av bilhall i Västervik
Planer i tidigt skede som ej är beslutade. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av flygfält i Västervik
Förlängning av befintlig rullbana på Västerviks flygplats från dagens 800 m till 1200 m. I entreprenaden ingår även utbyggnad av system för dagvatten hantering samt el- och banljusanläggning för den nya delen. Samt röjning och stubbrytning av hinderfritt område. Utbyggnad av Turn pad, vändyta för flygplan på bana 15.

Ombyggnad av vind i Oskarshamn
Ändrad användning från vind till lägenheter samt byte av stammar.

Ombyggnad av hamn i Mörbylånga
Avser ombyggnad av hamn.

Ombyggnad till byggvaruhus i Oskarshamn
Avser ombyggnad av bef byggnad.

Ombyggnad till byggvaruhus i Nybro

Ombyggnad av kommunförråd i Borgholm
Placering är ej klar. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av biogastankställe i Mörbylånga

Tillbyggnad av restaurang och kök i Långasjö

Anpassningar för förskola i Tuna skola, Vimmerby

Ombyggnad av kontor i Högsby
Anmälan för ändrad planlösning.

Påbyggnad med lägenheter i Västervik
Projektet avser påbyggnad med 6 lägenheter i 2 våningar.

Nybyggnad av ventilationsanläggning med biofilter vid avfallsanläggning, Västervik
Byggnation av ventilationsanläggning med biofilter.

Tillbyggnad av verkstad i Kalmar
Tillbyggnad av verkstadsbyggnad samt rivning.

Ombyggnad av el- och automatikdel, Hultsfreds avloppsreningsverk
Avser ombyggnad och renovering av delar av el- och styrsystem vid Hultsfreds Avloppsreningsverk. Befintligt system ska kompletteras med nya moduler.

Muddring av hamn m m vid Bergkvara småbåtshamn
Anbud kommer att infordras på entreprenaden så snart som tillstånd har erhållits. Troligen påbörjas arbetet under hösten 2016. Uppskattad kostnad.

Rivning av bensinstation i Färjestaden
Avser rivning av fd bensinstation i Färjestaden.

Anpassningar av gamla varmbadhuset i Västervik

Sluttäckning vid avfallsanläggning i Västervik

Tillbyggnad av produktionslokal i Mörbylånga
Avser tillbyggnad av produktionslokal med ca 300 kvm.

Tillbyggnad av virkesterminal i Emmaboda
Strängsmåla 1:51, bygglovsansökan för tillbyggnad av råsorteringshall.

Ombyggnad av flerbostadshus i Hultsfred
Ändrad användning och ombyggnad av förskola till 3 st lägenheter.

Om- och tillbyggnad av vattenverk i Borgholm
Planerat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad. Avhärdning.

Tillbyggnad av hotell i Oskarshamn
Tillbyggnad av hotell.

Ombyggnad av ventilation på förskola i Högsby
Avser ventilationsbyte på Lillebo förskola.

Renovering av bibliotek i Hultsfred
Befintliga lokaler för bibliotek och skola ska byggas om och renoveras.

Renovering av broar i Kalmar län
Broarna som ingår i objektet är följande: - Bro 8-117-1 över Emåns huvudgren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-139-1 över Emåns högvattengren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-140-1 över Emåns norra gren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-230-1 över Lillån SO Lönneberga station - Bro 8-461-1 över industrispår och fabriksväg vid Överum - Bro 8-898-1 över väg 25 tpl Nybro Västra - Bro 8-23-1 över Storån vid Nelhammar

Sanering av VA-ledningar i Färjestaden
Objektet avser sanering av befintliga vatten, spill och dagvattenledningar. Befintlig dagvattenledning behöver dimensioneras upp och samtidigt byts spill- och vattenledningar. Total rörgravslängd är ca 340 m. Berör gatorna Gröngatan, Trastgatan och Trädgårdsgatan.

Ombyggnad av stationsområde i Emmaboda
Ev nyanläggning av parkeringsplatser samt förkortning av befintlig gångtunnel.

Renovering av sporthall och fritidsgård i Lindsdal, Kalmar

Ombyggnad till socialförvaltningen i Oskarshamn

Utbyggnad av förskola i Söderåkra, Torsås

Utbyggnad va-nät i Kvilla

Ombyggnad av el- och automatik Hultsfreds och Målilla vattenverk

Ombyggnad för polis och ambulans i Emmaboda

Terrassering vid avfallsanläggning i Västervik

Nytt konstgräs på fotbollsplan i Oskarshamn
Avser byte av 11-manna konstgräsplan.

Ombyggnad av församlingshus i Kalmar
Fasadändring av församlingsgård, ändrad användning från kök till kontor samt ändringar i planlösning.

Renovering av VA-ledningar i Oskarshamn
Objektet avser omläggning av ca 350 meter huvudledning för vatten och ca 250 meter huvudledning för spillvatten samt nyläggning av ca 300 meter dagvattenledning.

Ombyggnad för tvättstuga på brandstation i Oskarshamn
Ny klädvårdsanläggning för räddningstjänsten.

Upprustning av utemiljö vid skola i Högsby
Avser upprustning av utemiljö på Fröviskolan inklusive ny angöring. Upprustningen omfattar såväl grönytor som hårdgjorda ytor, nya lekredskap, idrottsytor samt nya sittplatser.

Rivning av industrihus i Västervik
Rivningdel av industibyggnad, uppförande av stödmur samt Va-installation.

Tillbyggnad av kontor i Oskarshamn
Tillbyggnad av kontor i två plan med glasväggar.

Ombyggnad av pensionärsbostad i Nybro
Bygglov - ändrad användning till korttidsboende.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Hiss - gripgatan 9.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Ombyggnad och ändrad användning från butikslokal till 2 lägenheter samt fasadändring.

Rivning av flerbostadshus i Emmaboda
Ansökan om rivningslov för två flerbostadshus samt garage.

Ombyggnad av friidrottshall på Fredriksskans i Kalmar
Avser ombyggnad av omklädningsrum.

Tillbyggnad av tillfartsväg i Oskarshamn

Ombyggnad för Subway i Oskarshamn

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: