Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 110 st.

Underhållsbeläggning varm/värme i F, H, GK län
Omfattar 9 beläggningsgrupper i Jönköping, Kalmar och Kronoberg/Blekinge län.
Ombyggnad av vattenverk i Jönköping
Nya filter, ny lågreservoar, lågspänningsställverk, UV-ljus och renvattenstation.
Ombyggnad av byggvaruhus i Jönköping
Ändrad användning av byggvaruhandel.
Reparation av Röttlebroarna i Gränna
Utbyte av kantbalk, räcke, övergångskonstruktioner samt lager.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Hyresgästanpassning. Ändring av planlösning i affärshus, bärande konstruktion, vent, hiss, rivning.
Stambyte i flerbostadshus i Bankeryd
Avser stambyte och badrumsrenovering i lägenheter. Vissa åtgärder i kök för stambyte samt byte av tamburdörrar och montering av postboxar.
Ombyggnad av lokaler för onkolog/nukleärmedicin på sjukhus i Jönköping
Objektet avser att på Länssjukhuset Ryhov bygga om lokaler för Onkologen/Nukleärmedicin i Hus E5/E6 plan 3. Inom Nukleärmedicinska enheten byggs 2 renrum/HOTLAB med slussar för iordningställande av radiofarmaka.
Underhållsbeläggning tank i F, GK och H län
Omfattar 4 beläggningsgrupper i Jönköping, Kalmar, Kronoberg/Blekinge län.
Ombyggnad av reservoar och nya huvudvattenledningar i Jönköping
Projektet avser jöjning av reservoaren för att förbättra leveranssäkerhet för dricksvatten samt att kunna utnyttja befintlig volym i Grästorps reservoar samt nya huvudvattenledningar.
Förnyelse av kajområde vid Södra Munksjön, Jönköping
Avser gestaltningsförslag för den offentliga miljön vid kajpromenad och torg.
Ombyggnad till LSS-dagverksamhet i Hovslätt, Jönköping
Avser ombyggnad av kontor och lagerbyggnad till LSS dagverksamhet.
Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Avser tillbyggnad av Hotel Victoria. Omfattning är i dagsläget oklar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av flerbostadshus. 4 st studentlägenheter på vindsplan. Totalt antal lägenheter är 10 st. Byggnaden är byggd 1929 och antikvarie är inkopplad i projektet.
Anbud kartläggning av skötselbehov gällande biotopskydd o naturvårdsavtal, Jönköping
Avser upphandling av konsulter för kartläggningav skötselbehov inom Skogsstyrelsens skyddade områden, ca 10500 objekt över hela Sverige. Avtalet kommer att tecknas på län eller distrikt. Max 35 avtal.
Ombyggnad av kök vid Rosenlundsskolan i Jönköping
Avser om och tillbyggnad av Rosenlundsskolans kök och matsal i Jönköping. Befintligt storkök (ca 200m2) rivs och ett nytt kök skall byggas på samma plats. Matsalen skall byggas till. Totalt ca 380m2.
Tillbyggnad av reservoar i Jönköping
Påbyggnad av högreservoar/teknikhus samt rivning av ventilbyggnad.
Ombyggnad till flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnad av kontor till 14 lägenheter.
Rivning och nybyggnad av förskola i Jönköping
Avser rivning av 610 kvm befintlig förskola samt nybyggnad av ny förskola på 640 kvm.
Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 23 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.
Ombyggnad av gata och gc-väg i Jönköping
Gång- och cykelvägen ska nivåmässigt ligga i höjd med gatan och ett antal anslutningar ska öppnas.
Ombyggnad av rondell och två busshållplatser i Jönköping
Ombyggnad av Torparondellen samt två busshållplatser.
Trafikåtgärder Elmia i Jönköping
I trafikutredningen för Elmiaområdet föreslås ett antal åtgärder för att förbättra trafiksituationen till/från och inom området.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus då det skall byggas till 2 stycken lägenheter i källaren samt 4 stycken lägenheter på vinden. Se även objekt nr: 1343014
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad och ändrad användning av kontorshus/industri.
Åtgärder längs vägsträcka Tranås-Sunneränga-Nässjö-Vaggeryd m fl, Jönköpings län
Åtgärdsvalsstudie som klarlägger motiven för ev åtgärder längs vägsträckan (Mjölby) Tranås-Sunneränga-Nässjö-Vaggeryd-Skillingaryd-Hillerstorp-Bredaryd-(Varberg) kallad diagonalen i Jönköpings län.
Ramavtal gällande biträdande projektledare för anläggningsentreprenader i Jönköping
Upphandling gällande ramavtal av biträdande projektledare för anläggningsentreprenader samt besiktningsuppdrag för anläggningsentreprenader. Man har för avsikt att teckna avtal med 5 konsulter.
Ombyggnad av Västra Storgatan i Jönköping
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.
Ombyggnad av lada till bostäder i Jönköping
Sökt bygglov.Byggstart och kostnad kan ej anges.
Ombyggnad av Bankeryd sortergård
Avser ombyggnad av återvinningsstation i Bankeryd.
Ombyggnad av butik i Jönköping
Avser ändrad användning av bef fastighet till butik på ca 1000 kvm.
Hårdgörning av grönytor på Jönköpings flygplats
Ev. kommer projektet att utföras av ramavtalad entreprenör.
Ombyggnad vid Hisingstorpsskolan, etapp 2, Västra Höjderna, Jönköping
Omställning av nuvarande gymnastiksal till fullstor idrottshall alt. gymnastikhall som kan avdelas till två. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Byte av sänghissar på sjukhus i Jönköping
Avser byte av 3 sänghissar för att säkerställa krav på driftsäkerhet samt förbättrad prestanda.
Ramavtal avseende LTA-Pumpanläggningar i Jönköpings kommun
Avtalstiden är 2 (två) år med möjlighet för Beställaren att förlänga avtalet med oförändrade villkor vid 2 (två) tillfällen med maximalt 12 (tolv) månader per tillfälle.
Renovering av ishall i Huskvarna
Avser upprustning av isrinken på Vapenvallen i Jönköping. Byte av bås, nya rör, ny markbädd, rivning av förråd, nybyggnad av förråd mm.
Underhållsbeläggning inom Jönköpings och Kalmar län
Avser teknikområdet underhållsbeläggning, bärighets och övriga drift och underhållsarbeten inom området.
Markarbeten vid idrottsplats och badhus i Visingsö
Ny asfaltstopp på infart samt parkering och ytor som ska grävas ur för ny bärlag och asfalt. Montering av cykelställ med mera.
Ombyggnad till kontor och butiker i Jönköping
Sökt bygglov. Ombyggnad av ladugård till kontor och ombyggnad av magasin till butiker. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Rivning på området Östen 3 mm i Jönköping
Avser rivning av byggnader på Östen 3 samt ca 450 meter industrispår inom Simsholmen 1:1, ca 13400 kvm.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Avser ombyggnad av kontorsdelen samt insättning av fönster.
Utbyggnad och sanering av va-ledningar i Karlfors, Jönköping
Avser utbyggnad och sanering av va-system inom Karlfors, Jönköping Total sträcka är 1700 m ledningsgrav.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Till- och ombyggnad flerbostadshus för att rymma totalt 11 lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Utvändigt ändring, ändrad användning och ombyggnad av industribyggnad,.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Tillbyggnad av kontorshus (förbindelsegång mellan två byggnader).
Muddring och klippning av kanaler i sjösystemet Bunn
Avser muddring, röjning och klippning av område i och ikring kanal mellan sjöarna Ören och Bunn samt mellan Bunn och Båget.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Avser till-och ombyggnad samt utv. ändring av affärshus (ny entrékarusell).
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Planer finns för ändrad användning av kontorshus/affärshus till restaurang.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Projektet ligger vilande. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Rivning och ombyggnad av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad och ombyggnad till bilförsäljning.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad.
Rivning av kontor i Jönköping
Rivning av kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Avser tillbyggnad av kontorshus med 3 st moduler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av kontor till flerbostadshus, ca 40 st studentrum.
Tillbyggnad av kyrka i Jönköping
Tillbyggnad av kyrka.
Tillbyggnad av brandstation i Jönköping
Tillbyggnad av brandstation.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av nytt kyllager.
Tillbyggnad av cafeteria i Jönköping
Tillbyggnad och ombyggnad av industrimuséum med café.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Utv. änding och ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Utv. ändring och ombyggnad av restaurang av kök/restaurang.
Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Tillbyggnad och utv. ändring av hotell/restaurang.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Utvändig ändring och ombyggnad av industribyggnad. Nytt kontor samt lager.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ändrad användning av affärshus/industribyggnad.
Tillbyggnad av vårdhem i Jönköping
Ändrad användning av affärshus/kontorshus till vårdlokal.
Ombyggnad av tennishall i Jönköping
Ändrad användning till friskvårdsanläggning (padeltennis).
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändring av kontorshus, ändring av planlösning samt ventilation.
Ombyggnad av kyrka i Jönköping
Ändrad användning av kyrka med gemensamhetslokaler - tidsbegränsat bygglov.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ändrad användning av lägenhet till kontor i flerbostadshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Jönköping
Ändrad användning av samlingslokal - tidsbegränsat bygglov.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Ändrad användning av flerbostadshus (inredande av ytterligare bostad,).
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Utvändig ändring och inredande av ytterligare lägenhet i flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Tillbyggnad och utv. ändring av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Tillbyggnad av enbostadshus (inglasat uterum).
Ombyggnad av tvätthall i Jönköping
Byte av befintlig reningsanläggning i biltvätt.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förrådsbyggnad samt rivning av befintlig del.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av lägenhet i flerbostadshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Rivning av skorsten i Jönköping
Rivning av skorsten på affärshus.
Rivning av skärmtak i Jönköping
Rivning av skärmtak samt montering av nytt väderskydd.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning och fyllning av markområde.
Rivning av kiosk i Jönköping
Rivning av kioskbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Jönköping
Rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Påbyggnad av förråd, tak o väggar på bef grund.
Ombyggnad av kiosk i Jönköping
Renovering av kiosk.
Rivning av stall Ridddersberg i Tenhult, Jönköping
Rivning av bef stallbyggnad för häst, inkl inrede och installationer i byggnad.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industri- och kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ombyggnad av flerbostadshus (2 nya balkonger samt inre ombyggnad).
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad samt utvändig ändring av kontorshus.
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Ombyggnad av ändrad användning av affärshus till restaurang och uppsättning av skylt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: