Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Jönköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 104 st.

Basunderhåll på järnväg, Jönköpingsbanan

Utbyggnad av hotell i Jönköping
Planer finns för utbyggnad med 300 nya hotellrum, en cocktailbar och en restaurang. Uppskattad byggstart och kostnad. Några beslut om byggnation har ej fattats.

Rivning och nybyggnad av Västerhälls äldreboende, Tenhult, Jönköping
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. För perioden 2017-2020 är det upptaget medel för rivning och därefter byggnation på befintlig tomt om ca 90 mkr. Inflyttning beräknad till år 2020.

Ombyggnad av bro i Jönköping
Planskildhet för gående & cyklister.

Förnyelse av kajområde vid Södra Munksjön, Jönköping
Avser gestaltningsförslag för den offentliga miljön vid kajpromenad och torg.

Förlängning av gata i Jönköping
Skapande av en förbindelse mellan Odengatan och Östra Strandgatan. Byggstart planeras för 2017-

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad och utvändig ändring av kontors- och lagerbyggnad (IKEA) ca 3000 kvm.

Ombyggnad av Akuten och Barnakuten på Ryvhovs sjukhus i Jönköping.
Projektet avser ombyggnad av Ryhov sjukhus av Akuten och barnakuten, gällande att skapa nya lokaler för akut och barnakutmottagningens verksamhet. Det ska ska även byggas tre nya undersöknings och bedömningsrum, varav ett av de ska fungera som infektionsrum samt en ny reception ska in. Det är i befintliga lokaler.

Nya studentbostäder i Jönköping
Inredning av vind i flerbostadshus till studentboende samt uppförande av nya studentbostäder. Ändring av gällande detaljplan krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av lager och kontor i Jönköping
Yta kontor 250 m2 samt 9000 m2 varmlager. Angiven kostnad är uppskattad av redaktör.

Ombyggnad av lokaler för onkolog/nukleärmedicin på sjukhus i Jönköping
Objektet avser att på Länssjukhuset Ryhov bygga om lokaler för Onkologen/Nukleärmedicin i Hus E5/E6 plan 3.

Ombyggnad av industrilokal på Hovslätt, Jönköping
Ombyggnation av industrilokal men en bta på ca 1600 m2. Både invändiga samt utvändiga arbeten.

Ombyggnad av fördelningsstation i Jönköping
Nybyggnad av fördelningsstation (ombyggnad av bef byggnad).

Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 23 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.

Ombyggnad av gata och gc-väg i Jönköping
Gång- och cykelvägen ska nivåmässigt ligga i höjd med gatan och ett antal anslutningar ska öppnas.

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ändring av planlösning och bärande konstruktion i kontorshus på ca 750 kvm, det ska även in in en balkong.

Ombyggnation av flerbostadshus, Jönköping
Projektet avser ombyggnation av 12 stycken lägenheter i befintligt flerbostadshus.

Underhåll av gc-bro i Jönköping
Avser underhållsreparation av stålbro vid A6 motet, Jönköpings kommun. Bro 680-103-1 över E4 och järnväg är byggd 1986 och är en kontinuerlig fackverksbro av stål med farbana av stål.

Ombyggnad samt tillbyggnad av kontor i Jönköping
Anpassning bilhall ca 800 m2. Renovering/ombyggnad kontor 370m2. Tillbyggnad ca 15m2. Utvändiga arbeten, Fasadarbeten.

Tillbyggnad av ungdomshem i Jönköping
Tillbyggnad av ungdomshem.

Förlängning av Barnhemsgatan i Jönköping

Skärpta processkrav vid avloppsreningsverk i Huskvarna

Åtgärdande av entré Järnvägsområdet Brånebacken, Jönköping
Anpassning av utformning.

Ombyggnad av Västra Storgatan i Jönköping

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av 2 stycken flerbostadshus med tillbyggnad av 4 stycken lägenheter i varje huskropp. Vs-entreprenör : Ludvigs rör.

Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Projektet avser påbyggnad med 2 våningar på industrihus. Byggstart tidigast våren 2017.

Hårdgörning av grönytor på Jönköpings flygplats
Ev. kommer projektet att utföras av ramavtalad entreprenör.

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad samt av kontorshus i öppen planlösning

Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ombyggnad av affärshus.

Ombyggnad av lada till bostäder i Jönköping
Sökt bygglov.Byggstart och kostnad kan ej anges.

Reparation av broar i Jönköping, Kronoberg och Blekinge län
Huvuddel 1: Bro 6-649-1 över GC väg på väg 31 vid Ekhagen i Jönköping Huvuddel 2: Bro 7-142-1 över Femlingens utlopp på väg 120 vid Barkhult öster om Älmhult Huvuddel 3: Bro 10-245-1 över järnväg och enskild väg på väg E22 SO Sörby i Ronneby

Tillbyggnad av tennishall i Jönköping
Tillbyggnad tennishall och förråd. Tillbyggnaden omfattar en utomhus tennisbana och en inomhus tennisbana.

Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Tillbyggnad av hotell/restaurang. Ej bestämt om byggstarten blir i år, eller nästa år. Man kommer att förhandla med entreprenörer om byggnationen.

Utbyte av sänghissar på Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Utbyte av 2 hissar på Ryhovs länssjukhus.

Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Om- och tillbyggnad av lastvagnsanläggning samr nybyggnad av skärmtak.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus då det skall byggas till 2 stycken lägenheter i källaren samt 4 stycken lägenheter på vinden. Se även objekt nr: 1343014

Ombyggnad av kyrka i Jönköping
Om- och tillbyggnad av kyrka avser fasadarbeten samt renovering av toaletter samt tillbyggnad av nya toaletter.

Ombyggnad till LSS boende, i Jönköping
Omfattar ombyggnation av fastigheten Hålan 6:5 för individer med autism och andra fysiska funktionsnedsättningar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser byte av två större entréportar, ombyggnad av kontor till lägenheter.

Ombyggnad av bro i Jönköping
Anbudshandlingar avseende Utförandeentreprenad beräknas utlämnas januari 2016. Projektet avser brounderhåll.

Drift och underhåll avseende trafiksignaler, Jönköpings kommun

Underhåll väg inom Jönköpings län och Distrikt Norra/Södra Skåne
Beläggning, underhållsbeläggning, bärighet och övriga drift och underhållsarbeten. Avtalstid 2017-02-01 - 2019-02-01 med ev förlängning 1+1 år.

Ombyggnad av korsning mm i Jönköping
Avser ombyggnad av övergångsställen på Åsen- och Humlevägen samt breddning av gång- och cykelväg utmed Humlevägen västerut m.m. Projektet inkluderar även dagvattenåtgärder.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus där 3 stycken lägenheter skall byggas till på vinden samt ombyggnationer av befintligt garage. Se även objekt nummer: 1343017

Arbeten på flygbasanläggning i Jönköpings län
Objektet är en befintlig militär flygbas i Jönköpings län. Entreprenaden omfattar huvudsakligen mark-, anläggnings-, byggnads- och elarbeten inom flygbasens airside och landside.

Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ombyggnad och ändrad användning av industribyggnad.

Ombyggnad av restaurang till kontor i Jönköping
Ändrad användning av restaurang till kontorslokaler.

Ombyggnad till kontor och butiker i Jönköping
Sökt bygglov. Ombyggnad av ladugård till kontor och ombyggnad av magasin till butiker. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Tillbyggnad av kulvert i Jönköping
Tillbyggnad av kulvert.

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändrad användning av butik till kontor.

Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 550 kvm.

Renovering av byggnad i Jönköping
Avser renovering av en del inom Kv Överkastet 5 i Jönköpigs kommun. Fastigheten ska hyresgäst anpassas inför skanskas maskins inflytt i Lokalen.

Ombyggnad av va-ledningar i Karlfors, Jönköping
Befintligt va-system som skall bytas ut till nytt.

Ny utemiljö vid bostadsområde i Öxnehaga, Huskvarna
Avser förändring av utemiljön med både gång- och körvägar inom området, förnyelse av lekplats samt diverse kompletteringar vid befintliga entréer.

Tillbyggnad av bilverkstad i Jönköping
Tillbyggnad av bilverkstad.

Renovering av bro vid Brahehus
Byte av kantbalkar, tätskikt och räcken på 3 broar.

Rivning av konferenscentrum i Jönköping
Rivning av konferensanläggning.

Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ombyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring för nya portar.

Renovering av bro vid trafikplats Ekhagen
Byte av räcken och tätskikt.

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad och utvändig ändring av kontorshus/affärshus.

Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av ytterligare lägenhet i flerbostadshus.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Påbyggnad av flerbostadshus.

Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industri- och lagerbyggnad. Tanken är att uppföra bostäder på tomten. Beslut ej tagna.

Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad och demontering av cisterner.

Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad.

Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Till- och ombyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skylt.

Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.

Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ändrad användning av affärshus.

Ombyggnad av butik i Jönköping
Ändrad användning av bef fastighet till butik.

Kollektivtrafikförbättringar Bangårdsgatan i Jönköping
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.

Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Ändrad användning av lägenhet i flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Ändring av källarlokal till övernattningslägenhet i flerbostadshus.

Tillbyggnad av affärshus i Jönköping
Tillbyggnad av affärshus.

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser tillbyggnad av 4 kontor.

Tillbyggnad av lager i Jönköping
Avser tillbyggnad av en lagerbyggnad då ett lasthus ska byggas till.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad/ sanering av bärande konstruktion i ett rum i ett flerbostadshus i Jönköping.

Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av två industribyggnader.

Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Tillbyggnad av enbostadshus.

Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Tillbyggnad av förrådsbyggnad.

Tillbyggnad av reception i Jönköping
Tillbyggnad av portvaktstuga.

Tillbyggnad av omklädningsrum i Jönköping
Tillbyggnad och utvändig ändring av klubblokal (omklädningsrum 3 st moduler).

Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad samt ändrad användning av förrådsbyggnad/industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av kyrka i Jönköping
Ändrad användning av motionsrum i kyrka/församlingshem tidsbegränsat lov.

Ombyggnad av samlingslokal i Jönköping
Ändrad användning av samlingslokal (utökad verksamhet i husets loft).

Ombyggnad av flyktingförläggning i Jönköping
Ändrad användning av kontorshus till HVB-hem tidsbegränsat lov tom 2019-12-31.

Ombyggnad av butik i Jönköping
Avser ombyggnad av butik samt uppsättning av skyltar.

Ombyggnad av skola, Bottnaryd

Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Avser ändring av restaurang (ventilation).

Ombyggnad av skola i Jönköping
In- och utvändig ändring av skola. (Dörrar, fönster och kontor).

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ombyggnad av flerbostadshus, där HSB Gambrinus ska slå ihop två lägenheter till 1 lägenhet

Ombyggnad av museum i Jönköping
Omfattar en installation av hiss.

Ombyggnad av Taheskolan, Jönköping
Upptagit i investeringsplan för åren 2016-2020. Kök/matsal samt gymnastikhall.

Renovering av murar i Huskvarna
Projektet avser renovering av kyrkomurar.

Renovering av broar i i Huskvarna
Avser renovering av tre broar på kyrkans område.

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser byte av ventilation i kontorshus.

Byte av styr- och övervakningsinstallation på gård 403 & 408, Öxnehaga
Projektet avser byte av gammal styr- och övervakningsinstallation.

Konsulttjänst för miljöbedömning mm för regional transportplan, Region Jönköping
Avser Konsult för genomförande av miljöbedömning och framtagande av miljökonsekvensbeskrivning till den Regionala transportplanen för Jönköpings län 2018-2029.

Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Ändring av ventilation i lägenheter i flerbostadshus.

Anläggande av fallskyddsytor på lekplatser i Jönköping
Tre lekplatser byggs om i egen regi i Jönköping. På dessa ska fallskydd med konstgräs läggas, totalt 301 m2.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: