Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Jönköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 117 st.

Basunderhåll på järnväg, Jönköpingsbanan

Byte av styr- och övervakningsinstallation på gård 403 & 408, Öxnehaga
Projektet avser byte av gammal styr- och övervakningsinstallation.

Utbyggnad av hotell i Jönköping
Planer finns för utbyggnad med 300 nya hotellrum, en cocktailbar och en restaurang. Uppskattad byggstart och kostnad. Några beslut om byggnation har ej fattats.

Tillbyggnad av Ica maxi i Jönköping
Ny detaljplan krävs. Sanering av mark krävs innan tillbyggnaden kan påbörjas. Tillbyggnad i entrésolplan. Även en stor parkeringsyta kommer att byggas.. Uppskattad kostnad och byggstart. Marksaneringen har objekt nummer 561148.

Rivning och nybyggnad av Västerhälls äldreboende, Tenhult, Jönköping
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. För perioden 2017-2020 är det upptaget medel för rivning och därefter byggnation på befintlig tomt om ca 90 mkr. Inflyttning beräknad till år 2020.

Ombyggnad av byggvaruhus i Jönköping
Ändrad användning av byggvaruhandel.

Nybyggnad av kontor/lager i Jönköping
Projektet avser tillbyggnad för lager 1 våning och kontor 5 våningar. Hyresgäst för lagret är Mellby. Kontraktering av hyresgäster för kontorsdelen pågår.

Tillbyggnad av Hisingstorpsskolan, Västra Höjderna, Jönköping, etapp 1
I projektet ingår även ombyggnad av kök, toaletter, administrations- och verksamhetsytor.

Ombyggnad av bro i Jönköping
Planskildhet för gående & cyklister.

Förnyelse av kajområde vid Södra Munksjön, Jönköping
Avser gestaltningsförslag för den offentliga miljön vid kajpromenad och torg.

Förlängning av gata i Jönköping
Skapande av en förbindelse mellan Odengatan och Östra Strandgatan. Byggstart planeras för 2017-

Nya studentbostäder i Jönköping
Inredning av vind i flerbostadshus till studentboende samt uppförande av nya studentbostäder. Ändring av gällande detaljplan krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av Akuten och Barnakuten på Ryvhovs sjukhus i Jönköping.
Projektet avser ombyggnad av Ryhov sjukhus av Akuten och barnakuten, gällande att skapa nya lokaler för akut och barnakutmottagningens verksamhet. Det ska ska även byggas tre nya undersöknings och bedömningsrum, varav ett av de ska fungera som infektionsrum samt en ny reception ska in. Det är i befintliga lokaler.

Utbyggnad av förskola i Jönköping

Tillbyggnad av lager och kontor i Jönköping
Yta kontor 250 m2 samt 9000 m2 varmlager. Angiven kostnad är uppskattad av redaktör.

Nybyggnad av förskola i Huskvarna , Jönköping
Omfattar nybyggnad av förskola med fyra avdelningar och ca 60 barn. Det ska utgöras av en tvåvåningsbyggnad på 500 kvm på en tomt på 3500 kvm.

Ombyggnad av lokaler för onkolog/nukleärmedicin på sjukhus i Jönköping
Objektet avser att på Länssjukhuset Ryhov bygga om lokaler för Onkologen/Nukleärmedicin i Hus E5/E6 plan 3.

Ombyggnad av fördelningsstation i Jönköping
Nybyggnad av fördelningsstation (ombyggnad av bef byggnad).

Ombyggnad av gata och gc-väg i Jönköping
Gång- och cykelvägen ska nivåmässigt ligga i höjd med gatan och ett antal anslutningar ska öppnas. Byggstart planeras för våren 2017.

Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 23 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.

Ombyggnation av flerbostadshus, Jönköping
Projektet avser ombyggnation av 12 stycken lägenheter i befintligt flerbostadshus.

Ombyggnad av hotell i Jönköping
Projektet avser ombyggnad av befintligt hotell invändigt.

Tillbyggnad av ungdomshem i Jönköping
Tillbyggnad av ungdomshem.

Ombyggnad samt tillbyggnad av kontor i Jönköping
Anpassning bilhall ca 800 m2. Renovering/ombyggnad kontor 370m2. Tillbyggnad ca 15m2. Utvändiga arbeten, Fasadarbeten.

Skärpta processkrav vid avloppsreningsverk i Huskvarna

Åtgärdande av entré Järnvägsområdet Brånebacken, Jönköping
Upptaget i investeringsplan 2014-2016. Anpassning av utformning.

Ombyggnad av lada till bostäder i Jönköping
Sökt bygglov.Byggstart och kostnad kan ej anges.

Ombyggnad av Västra Storgatan i Jönköping

Ombyggnad av Bankeryd sortergård
Avser ombyggnad av återvinningsstation i Bankeryd.

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad och utvändig ändring av kontorshus/industribyggnad och uppsättning av skylt.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av 2 stycken flerbostadshus med tillbyggnad av 4 stycken lägenheter i varje huskropp. Vs-entreprenör : Ludvigs rör.

Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Projektet avser påbyggnad med 2 våningar på industrihus. Byggstart tidigast våren 2017.

Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ombyggnad av affärshus.

Ombyggnad vid Hisingstorpsskolan, etapp 2, Västra Höjderna, Jönköping
Omställning av nuvarande gymnastiksal till fullstor idrottshall alt. gymnastikhall som kan avdelas till två. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Reparation av broar i Jönköping, Kronoberg och Blekinge län
Huvuddel 1: Bro 6-649-1 över GC väg på väg 31 vid Ekhagen i Jönköping Huvuddel 2: Bro 7-142-1 över Femlingens utlopp på väg 120 vid Barkhult öster om Älmhult Huvuddel 3: Bro 10-245-1 över järnväg och enskild väg på väg E22 SO Sörby i Ronneby

Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad som skall bli underhållsverkstad men en yta på ca 150 m2.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus då det skall byggas till 2 stycken lägenheter i källaren samt 4 stycken lägenheter på vinden. Se även objekt nr: 1343014

Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Om- och tillbyggnad av lastvagnsanläggning samr nybyggnad av skärmtak.

Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Tillbyggnad av hotell/restaurang. Ej bestämt om byggstarten blir i år, eller nästa år. Man kommer att förhandla med entreprenörer om byggnationen.

Utbyte av sänghissar på Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Utbyte av 2 hissar på Ryhovs länssjukhus.

Ombyggnad av kyrka i Jönköping
Om- och tillbyggnad av kyrka avser fasadarbeten samt renovering av toaletter samt tillbyggnad av nya toaletter.

Ombyggnad av Visingsö sortergård
Avser ombyggnad av en återvinningscentral vid visingsö sortergård i Jönköping .

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
oAvser byte av två större entréportar, ombyggnad av kontor till lägenheter.

Underhåll väg inom Jönköpings län och Distrikt Norra/Södra Skåne
Beläggning, underhållsbeläggning, bärighet och övriga drift och underhållsarbeten. Avtalstid 2017-02-01 - 2019-02-01 med ev förlängning 1+1 år.

Renovering av bro vid Brahehus
Byte av kantbalkar, tätskikt och räcken på 3 broar.

Renovering av bro vid trafikplats Ekhagen
Byte av räcken och tätskikt.

Ombyggnad av korsning mm i Jönköping
Avser ombyggnad av övergångsställen på Åsen- och Humlevägen samt breddning av gång- och cykelväg utmed Humlevägen västerut m.m. Projektet inkluderar även dagvattenåtgärder.

Ombyggnad av bro i Jönköping
Anbudshandlingar avseende Utförandeentreprenad beräknas utlämnas januari 2016. Projektet avser brounderhåll.

Bropaket F län 1
Anbudshandlingar avseende Utförandeentreprenad beräknas utlämnas januari 2017. Upptaget i Trafikverkets preliminära Inköpstidplan.

Arbeten på flygbasanläggning i Jönköpings län
Objektet är en befintlig militär flygbas i Jönköpings län. Entreprenaden omfattar huvudsakligen mark-, anläggnings-, byggnads- och elarbeten inom flygbasens airside och landside.

Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ombyggnad och ändrad användning av industribyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus där 3 stycken lägenheter skall byggas till på vinden samt ombyggnationer av befintligt garage. Se även objekt nummer: 1343017

Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad till kontor och butiker i Jönköping
Sökt bygglov. Ombyggnad av ladugård till kontor och ombyggnad av magasin till butiker. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Ombyggnad av restaurang till kontor i Jönköping
Ändrad användning av restaurang till kontorslokaler.

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändrad användning av butik till kontor.

Tillbyggnad av bilverkstad i Jönköping
Tillbyggnad av bilverkstad.

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad och utvändig ändring av kontors- och lagerbyggnad (IKEA).

Renovering av byggnad i Jönköping
Avser renovering av en del inom Kv Överkastet 5 i Jönköpigs kommun. Fastigheten ska hyresgäst anpassas inför skanskas maskins inflytt i Lokalen.

Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 550 kvm.

Ombyggnad av va-ledningar i Karlfors, Jönköping
Befintligt va-system som skall bytas ut till nytt.

Rivning av konferenscentrum i Jönköping
Rivning av konferensanläggning.

Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad och demontering av cisterner.

Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.

Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av bef tillbyggnad.

Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Till- och ombyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skylt.

Tillbyggnad av affärshus i Jönköping
Tillbyggnad av affärshus (isolerat kallager) samt uppsättning av skylt.

Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ändrad användning av affärshus.

Kollektivtrafikförbättringar Bangårdsgatan i Jönköping
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Ändrad användning av lägenhet i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Invändig ombyggnad samt utvändig ändring av flerbostadshus.

Ombyggnad av skola i Jönköping
In- och utvändig ändring av skola. (Dörrar, fönster och kontor).

Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av ytterligare lägenhet i flerbostadshus.

Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Avser byte av ventilationsaggregat och ombyggnad av klädbutik till en sushi restaurang.

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad och utvändig ändring av kontorshus/affärshus.

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad samt utvändig ändring av kontorshus (ändrad användning).

Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ombyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring för nya portar.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Påbyggnad av flerbostadshus.

Rivning av flerbostadshus i Jönköping
Rivning av flerbostadshus och barack.

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser tillbyggnad av 4 kontor.

Tillbyggnad av lager i Jönköping
Avser tillbyggnad av en lagerbyggnad då ett lasthus ska byggas till.

Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Ändring av källarlokal till övernattningslägenhet i flerbostadshus.

Ombyggnad av samlingslokal i Jönköping
Ändrad användning av samlingslokal (utökad verksamhet i husets loft).

Ombyggnad av flyktingförläggning i Jönköping
Ändrad användning av skola till HVB-hem.

Ombyggnad av kyrka i Jönköping
Ändrad användning av motionsrum i kyrka/församlingshem tidsbegränsat lov.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Jönköping
Ändrad användning av kontorshus till HVB-hem tidsbegränsat lov tom 2019-12-31.

Tillbyggnad av reception i Jönköping
Tillbyggnad av portvaktstuga.

Tillbyggnad av omklädningsrum i Jönköping
Tillbyggnad och utvändig ändring av klubblokal (omklädningsrum 3 st moduler).

Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Tillbyggnad och ändrad användning av enbostadshus.

Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad samt ändrad användning av förrådsbyggnad/industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Tillbyggnad av enbostadshus.

Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Tillbyggnad av förrådsbyggnad.

Rivning av skorsten i Jönköping
Rivning av skorsten på industribyggnad.

Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av två industribyggnader.

Rivning av garage i Jönköping
Rivning av garage/komplementbyggnad.

Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Projektet avser byte av entrédörr.

Ombyggnad av kök i Bankeryds förskoleområde, Jönköping
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av kök i Råslätts förskoleområde, Jönköping
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av butik i Jönköping
Avser ombyggnad av butik samt uppsättning av skyltar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: