Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Jämtlands län

Berg (9)
Bräcke (1)
Krokom (5)
Ragunda (6)
Åre (11)
Östersund (28)

Ny- och ombyggnad av vattenverk i Östersund
Byggstart planeras för 2017. Förnyelse av hela verket. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat. Kompletterande rening och kapacitetshöjande åtgärder planerar beställaren att genomföra år 2017-2019. Designkapaciteten för NF-anläggningens permeatproduktion uppgår till 1.250 kbm/h. Entreprenadskede oktober 2018-september 2019.

Förstärkning av väg samt gc-väg, Månsåsen-Svenstavik
Avser en sträcka på totalt 38 km för delsträckorna Svenstavik-Kövra och Kövra-Månsåsen.

Modernisering av vattenkraftverk i Järpströmmen, Åre etapp 2
Avser aggregatrenoveringen av ett vattenkraftverk. NCC sköter bergskrotningsuppdrag.

Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.

Renovering/nybyggnad av skolor/förskolor
Omfattar utveckling av skolor i Östersund dom närmaste åren.

Kontaktledningsåtgärder mellan Duved-Norska gränsen
Montering av förstärkningslina Duved-Storlien och utbyte av befintliga el-stolpar mellan Storlien och Norska gränsen.

Ombyggnad av väg 675 mellan Valne-Änge
Projektet avser förstärkning av väg samt tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder. Ca 12 km lång sträcka. Grusväg.

Ombyggnad av restaurang och gym i hotell, Åre

Om- och tillbyggnad av ICA Maxi i Östersund
Avser en om- och tillbyggnad av personallokaler och butik vid ICA Maxi i Östersund.

Utbyggnad av Icabutik på Frösön
Butiksytan ska bli 380 kvadratmeter större och den andra tillbyggnaden ska bli lager- och personalutrymmen på 410 kvadratmeter eller totalt 820 kvadratmeter i två plan.

Påbyggnad av lägenheter i Odenslund
Projektet ligger något vilande. Uppskattad byggstart och kostnad. Projektet avser en påbyggnad på befintlig affärslokal med 21 bostadsrättslägenheter i 3 huskroppar. En huskropp med 4 våningar, 1 huskropp med 3 våningar och 1 huskropp med 2 våningar. På taket även en altan ca 700 kvm.

Utbyggnad av begravningsplatser i Östersund
Utökning av begravningsytan med 2,5 hektar. Ytan skall till största delen användas för begravningar av urnor, en mindre del för kistor. Kommer även att användas för muslimska begravningar. Utföres under två år, etapp 1 och 2.

Tillbyggnad av Mörsils skola i Åre
Projektet omfattar 2 stycken tillbyggnader. I en tillbyggnad kommer förskolan att inrymmas och i en tillbyggnad skollokaler. Uppskattad kostnad. Projektering av projektet sker samtidigt, oklart hur det blir med byggnation.

Ombyggnad av hotell i Åre
Planer finns på ombyggnad av järnvägsstationen till ett hotell med 25 rum. Byggstart och kostnad uppskattad.

Förlängd inflygningslinje/belysning flyget i Härjedalen
Ansöker om investeringsmedel. Byggstart ej fastställd.

Ombyggnad av industrihus till fotbollshall i Ytterhogdal
Avser ombyggnad av befintligt industrihus till fotbollshall, möjligen att fler aktiviteter tillkommer. Konstgräs och sjövärme.

Utbyggnad av avloppsreningsverk i Storlien, Åre kommun
Anbud kommer att infordras på totalentreprenad.

Ombyggnad för XL-Fresks i Östersund
Ombyggnad av XL-Bygg Fresks anläggning i Östersund. Målet är att förbättra logistiken och samtidigt utöka butiksytan.

Upprustning av väg 801 i Jämtland
Grusväg.

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Hallen
Planerna ligger på is.

Ombyggnad av kontor i Östersund
Objektet omfattar bland annat fasadändring på kontorshus samt installation av ny hiss.

Nytt produktionskök vid sjukhuset i Östersund
Anpassning av lokalerna och förbättring av logistiken i samband med byte av köksutrustning.

Ombyggnad av hissar i Kv Solberg, etapp 1 Östersund
Avser renovering av ett antal hissar i Kv Solberg, Prästgatan 56-60, Storgatan 55-59 och Tullgatan 8. Entreprenaden kommer att delas upp i två etapper. Option skall lämnas på etapp 2. Vilka hissar som ingår i vilken etapp avgör beställaren.

Ombyggnad av hissar i Kv Solberg, etapp 2 Östersund
Avser renovering av ett antal hissar i Kv Solberg, Prästgatan 56-60, Storgatan 55-59 och Tullgatan 8. Entreprenaden kommer att delas upp i två etapper. Option skall lämnas på etapp 2. Vilka hissar som ingår i vilken etapp avgör beställaren. Uppskattad byggstart.

Återuppbyggnad av skolkök o förråd efter brand i Hackås
Avser återuppbyggnad av skolkök med förråd i form av tillbyggnad då den befintliga byggnaden var totalförstörd.

Ombyggnad av utbildningslokal i Bispgården, etapp 2
Ombyggnad av utbildningslokaler.

Invändig ombyggnad av kommunhuset i Krokom
Omfattar ombyggnad av en del av biblioteket i kommunhuset till 8 st kontor, samt 2 stycken sammanträdesrum.

Nytt bergvärmesystem för Frösö ridcenter, Frösön
Nybyggnad av värmesystem för bergvärme. Ersätter befintligt värmesystem och uppför ett nytt teknikutrymme i samband med detta.

Ombyggnad av grundskola i Gäddede
Anpassning av skola samt byte av fönster med mera. Projektering utförs av ramavtalad konsult. Oviss byggstart och kosotnad.

Tillbyggnad av förskola i Östersund
Bygglov tillbyggnad av förskola, nybyggnad av förråd samt anläggning av parkeringsplatser.

Ombyggnad av f.d. gruppboende till lägenheter i Svenstavik
Före detta HVB boende ska omvandlas till vanliga hyreslägenheter. Byggstart planeras under innevarande år. Kostnaden är uppskattad.

Tillbyggnad av värdshus i Lofsdalen, etapp 2
Planerat projekt som ligger still. Eventuellt säljer man området. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av Relax avdelning, i Östersund.
Tillbyggnad av en relax avdelning på Hotell Fjällgården i Åre.

Om- och tillbyggnad av fjällstation på Sylarna
Tidiga planer. Omfattning ej fastställt. Blir ev rivning och nybyggnad istället. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av restaurang i funäsberget
Tillbyggnad av restaurang för att dubblera antalet sittplatser samt en ny del med inglasad veranda.

Ombyggnad av biosteg vid avloppsreningsverk i Strömsund, etapp 2
Befintligt biosteg byggs om till 2 biosteg-fack, samt 2 flockningsfack. Idag bedrivs anläggning som aktivslam, processen ändras till MBBR med bärarmaterial. Maskinentreprenören levererar och monterar all maskinell utrustning.

Anläggande av mark och va för nybyggnad av attefallshus "Innanförskapshem",Östersund
Innanförskapshemmen är avsedda främst för nyanlända, men även för studenter och ungdomar som inte tagit sig in på arbetsmarknaden. Östersundshem avser att bygga ca 7 grupper inom Östersunds Kommun med 8-10 Attefallshus i varje grupp.

Ramavtal för service av högspänningsanläggningar, Östersund
Avtalet gäller 5 objekt inom Östersund och Frösön. Rådhuset, Södra Gröngatan 24 i Östersund Solliden, Sollidenvägen 62B, Östersund Storsjöbadet Krondikesvägen 95A i Östersund Palmcrantzskolan, Tegelbruksvägen 36 i Östersund Lövsta Företagscentrum, Lövstavägen 1, Frösön. Möjlighet till förlängning av avtalet med 1 + 1 år. Uppskattat värde.

Rivning av del av gammalt avloppsreningsverk i Strömsund

Ombyggnad av städrum/tvättstuga mm vid skola i Hammarstrand
Avser ombyggnation av städrum, med utökning av städrummet till tvättstuga, nybyggnation av ett personalrum samt byggnation av en ramp.

Ombyggnad av förskola i Häggenås
Fyra innerväggar skall rivas vilket medför att angränsande installationer och ytskikt ska anpassas. Mellan entréerna på förskolan skall det breda skärmtaket förlängas.

Ombyggnad av ventilation mm på Hällebo Servicehus, OfferdalEde
Objektet avser ombyggnad av delar av ventilations- och vs-anläggningen i Hällebo Servicehus. Installation av ett nytt ventilationsaggregat, byte av fläktar i 3 aggregat samt ombyggnad av panncentral. Ombyggnad och läggning av nytt yttertak kök. Innefattar bygg-, el-, styr och vs-arbeten.

Renovering av stenmur vid Åre gamla kyrka
Planerat projekt. Oklart när upphandling kommer att ske. Uppskattad start och kostnad.

Rivning och nybyggnad av kapell i Högvålen
Planer finns för rivning av kapell samt nybyggnad av timrat kapell.

Rivning av gammal spritfabrik i Järpen
Omfattar rivning av stor hög byggnad i tegel med torn. Projektet är avhängigt Åre kommuns planer på att sanera markområdet omkring Gamla spritfabriken.

Ny belysning i motionsspår i Klövsjö
Avser installation av belysninganläggning för motionsspår och idrottsplats inkl grävning och schaktning i Klövsjö. Detta är beläget inom fastigheterna Klövsjö 6:17, 6:19, 6:21 och 6:31

Om-och tillbyggnad av livsmedelsaffär i Ragunda

Ombyggnad av ventilation i Södra Skolan i Sveg
Ombyggnad av ventilationen på hus C och F på Södra Skolan.

Ny belysning i elljusspår i Myrviken
Installation av ny belysningsanläggning.

Ny belysning i elljusspår i Svenstavik
Installation av ny belysningsanläggning.

Ombyggnad av skärmtak vid skola i Ås, Krokom
Avser ombyggnad av befintligt solskydd till skärmtak vid lantbruksgymnasium.

Tillbyggnad av kontor i Östersund
Bygglov tillbyggnad av kontorshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov ändrad användning - från hotell till lägenhet.

Ombyggnad av cafeteria i Östersund
Bygglov Ändrad användning - från kontor till café.

Ombyggnad av utbildningslokal i Östersund
Bygglov ändrad användning av del av kontorshus till vuxenutbildning.

Ombyggnad till hotell i Strömsund
Ändrad användning av gymnastiksal till boende med totalt 8 rum.

Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov ändrad användning av flerbostadshus - från lokal till bostad.

Tillbyggnad av barack i Härjedalens kommun
Bygglov för tillbyggnad gällande baracker.

Tillbyggnad av garage i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande garage och förråd, Rivningslov för del av såghus och del av garage Lofsdalen 26:44.

Tillbyggnad av garage i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande garage.

Tillbyggnad av ställverk i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande ställverk.

Tillbyggnad av skjutbana i Sveg
Bygglov för utökning av skjutplatser till 30 och ombyggnad av hwc.

Tillbyggnad av bageri i Östersund
Bygglov tillbyggnad av bagarstuga.

Rivning av förråd i Östersund
Anmälan rivning av 3 förrådsbyggnader.

Laddstationer för elbussar, i Östersund.
Leverans och montage av 2 laddstationer och 2 pantografer för el bussar enligt det öppna gränsnittet OPPCharge. Leverans och montage av elskåp med plats för elmätare och strömtransformatorer. Serviceavtal för anläggningen. Överordnat system för övervakning och insamling av statisk från anläggningen.

Rivning av förråd i Krokom
Rivning av förråd/uterum.

Tillbyggnad av enbostadshus i Rätan
Tillbyggnad.

Tillbyggnad av stugby i Rätan
Tillbyggnad av 5 st fritidshus.

Rivning av enbostadshus i Strömsund
Rivning av enbostadshus.

Tillbyggnad av affärshus med entré i Östersund
Tillbyggnad av affärshus med entré/trapphus och skärmtak samt invändig ändring.

Åtgärder av yttre miljön vid Satellitbostäderna, Ragunda

Ändrad verksamhet i lokal till kontor i Krokom
Avser ändring från affärslokaler till kontor, personalutrymmen, lager och bobutik.

Projekt Svegskorset
Upptaget i investeringsbudget för åren 2016-2018. Omstrukturering av Svegskorset.

Statusbesiktningar av fastighetsbestånd, Ragunda kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen avser under 2016 och 2017 statusbesiktiga och kartlägga ca 104 000 kvm fastigheter för uppdatering av vårt fastighetssystem Incit Xpand avseende byggnadstekniska åtgärder.

Ombyggnad av ventilationen i skola, Ragunda

Ombyggnad pumpstation "Banvakten", Hackås
Upptaget i investeringsbudget för åren 2016-2018.

Rivning av magasin i Strömsund
Rivning av ett magasin.

Tillbyggnad skärmtak industrihus i Rätan
Tillbyggnad industrilokal.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: