Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Jämtlands län

Berg (9)
Bräcke (0)
Krokom (8)
Ragunda (6)
Åre (11)
Östersund (26)

Ny- och ombyggnad av vattenverk i Östersund
Byggstart planeras för 2017. Förnyelse av hela verket. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat. Kompletterande rening och kapacitetshöjande åtgärder planerar beställaren att genomföra år 2017-2019. Designkapaciteten för NF-anläggningens permeatproduktion uppgår till 1.250 kbm/h. Entreprenadskede oktober 2018-september 2019.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Strömsund
Ca 1280 km väg varav grusväg 503 km och gc-väg 19 km.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Krokom

Modernisering av vattenkraftverk i Järpströmmen, Åre etapp 2
Avser aggregatrenoveringen av ett vattenkraftverk. NCC sköter bergskrotningsuppdrag.

Om- och tillbyggnad av bibliotek o konserthus i Östersund
Kombinerat bibliotek och konserthus. Byggstart, byggkostnad m.m. kan för dagen ej anges

Renovering/nybyggnad av skolor/förskolor
Omfattar utveckling av skolor i Östersund dom närmaste åren.

Kontaktledningsåtgärder mellan Duved-Norska gränsen
Montering av förstärkningslina Duved-Storlien och utbyte av befintliga el-stolpar mellan Storlien och Norska gränsen.

Utbyggnad av Icabutik på Frösön
Butiksytan ska bli 380 kvadratmeter större och den andra tillbyggnaden ska bli lager- och personalutrymmen på 410 kvadratmeter eller totalt 820 kvadratmeter i två plan.

Påbyggnad av lägenheter i Odenslund
Projektet ligger något vilande. Uppskattad byggstart och kostnad. Projektet avser en påbyggnad på befintlig affärslokal med 21 bostadsrättslägenheter i 3 huskroppar. En huskropp med 4 våningar, 1 huskropp med 3 våningar och 1 huskropp med 2 våningar. På taket även en altan ca 700 kvm.

Utbyggnad av begravningsplatser i Östersund
Utökning av begravningsytan med 2,5 hektar. Ytan skall till största delen användas för begravningar av urnor, en mindre del för kistor. Kommer även att användas för muslimska begravningar. Utföres under två år, etapp 1 och 2.

Tillbyggnad av Mörsils skola i Åre
Projektet omfattar 2 stycken tillbyggnader. I en tillbyggnad kommer förskolan att inrymmas och i en tillbyggnad skollokaler. Uppskattad kostnad. Projektering av projektet sker samtidigt, oklart hur det blir med byggnation.

Rivning och nybyggnad av servicedelen vid Frösö ridcenter, Frösön
Projektet omfattar rivning och nybyggnad av servicedelen där duschutrymmen, toaletter och kontor ingår. Byggstart planeras under år 2018.

Ombyggnad av hotell i Åre
Planer finns på ombyggnad av järnvägsstationen till ett hotell med 25 rum. Byggstart och kostnad uppskattad.

Förlängd inflygningslinje/belysning flyget i Härjedalen
Avser diverse åtgärder vid Härjedalen Sveg Airport.

Ombyggnad av industrihus till fotbollshall i Ytterhogdal
Avser ombyggnad av befintligt industrihus till fotbollshall, möjligen att fler aktiviteter tillkommer. Konstgräs och sjövärme.

Renovering av kraftstation i Offerdal
Avvaktar domstolsprocess. Planer finns för renovering till modern kraftstation samt anläggande av faunapassage.

Om- och tillbyggnad av skolbyggnad i Ås, Krokom
Avser om- och tillbyggnad av Åsgård på fastighet Ås-Hov 1:126, färdigställande innan höstterminen 2017.

Om- och tillbyggnad av kontor i Krokom
Avser en om- och tillbyggnad av befintlig byggnad för att möjliggöra ett nytt kontor. Totalt över hela byggnaden berörs ca 1100 kvm yta av arbetet.

Ombyggnad för mötesseparering på E14 mellan Brunflo-Pilgrimstad

Upprustning av väg 801 i Jämtland
Grusväg.

Ombyggnad av skola i Sveg
Avser renovering av ytskikt i skola.

Ombyggnad till konferensanläggning i Östersund
Projektet avser ombyggnad av sportstugan till konferensanläggning med spa-/bastuavdelning i källaren.

Invändig ombyggnad av kommunhuset i Krokom
Omfattar ombyggnad av en del av biblioteket i kommunhuset till 8 st kontor, samt 2 stycken sammanträdesrum.

Nytt bergvärmesystem för Frösö ridcenter, Frösön
Nybyggnad av värmesystem för bergvärme. Ersätter befintligt värmesystem och uppför ett nytt teknikutrymme i samband med detta.

Ombyggnad av f.d. gruppboende till lägenheter i Svenstavik
Före detta HVB boende ska omvandlas till vanliga hyreslägenheter. Byggstart planeras under innevarande år. Kostnaden är uppskattad.

Om- och tillbyggnad av fjällstation på Sylarna
Tidiga planer. Omfattning ej fastställt. Blir ev rivning och nybyggnad istället. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av Relax avdelning, i Östersund.
Tillbyggnad av en relax avdelning på Hotell Fjällgården i Åre.

Tillbyggnad av förskola i Östersund
Avser tillbyggnad av förskola, nybyggnad av förråd samt anläggning av parkeringsplatser.

Ombyggnad av fd Centralskolan i Ytterhogdal
Avser ombyggnad av Centralskolan i Ytterhogdal. Ett kommuncentra ska bildas, med skola åk 0-6, förskola 2 avd, fritidshem, bibliotek och kommunkontor.

Ändrad verksamhet i lokal till kontor i Krokom
Avser ändring från affärslokaler till kontor, personalutrymmen, lager och bobutik.

Tillbyggnad av restaurang i funäsberget
Tillbyggnad av restaurang för att dubblera antalet sittplatser samt en ny del med inglasad veranda.

Ombyggnad av skola i Östersund
Objektet avser ombyggnad av skollokaler, uppdatering av ventilationsanläggning plan 6, hus 3, Solliden.

Drift och underhåll avseende beläggningsarbeten, Åre kommun
Möjlighet till 1+1 års förlängning.

Drift och underhåll avseende gatubelysning, Åre kommun
Möjlighet till 1+1 års förlängning.

Ombyggnad av bro över Väster-Sågbäcken i Jormvattnet

Ramavtal för service av högspänningsanläggningar, Östersund
Avtalet gäller 5 objekt inom Östersund och Frösön. Rådhuset, Södra Gröngatan 24 i Östersund Solliden, Sollidenvägen 62B, Östersund Storsjöbadet Krondikesvägen 95A i Östersund Palmcrantzskolan, Tegelbruksvägen 36 i Östersund Lövsta Företagscentrum, Lövstavägen 1, Frösön. Möjlighet till förlängning av avtalet med 1 + 1 år. Uppskattat värde.

Ombyggnad av biosteg vid avloppsreningsverk i Strömsund, etapp 2
Befintligt biosteg byggs om till 2 biosteg-fack, samt 2 flockningsfack. Idag bedrivs anläggning som aktivslam, processen ändras till MBBR med bärarmaterial. Maskinentreprenören levererar och monterar all maskinell utrustning.

Rivning av del av gammalt avloppsreningsverk i Strömsund

Ombyggnad av hotellbyggnader till bostäder, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2. Ombyggnad av befintliga hotellbyggnader till bostäder.

Renovering av stenmur vid Åre gamla kyrka
Planerat projekt. Oklart när upphandling kommer att ske. Uppskattad start och kostnad.

Utbyggnad av relaxavdelning på hotell i Undersåker
Planer finns för utbyggnad av relaxavdelningen med pool, omfattning kan för dagen ej anges, just nu är inga beslut tagna.

Ombyggnad av ventilation mm på Hällebo Servicehus, OfferdalEde
Objektet avser ombyggnad av delar av ventilations- och vs-anläggningen i Hällebo Servicehus. Installation av ett nytt ventilationsaggregat, byte av fläktar i 3 aggregat samt ombyggnad av panncentral. Ombyggnad och läggning av nytt yttertak kök. Innefattar bygg-, el-, styr och vs-arbeten.

Ombyggnad av förskola i Häggenås
Fyra innerväggar skall rivas vilket medför att angränsande installationer och ytskikt ska anpassas. Mellan entréerna på förskolan skall det breda skärmtaket förlängas.

Till- och ombyggnad av kontor och entré i Östersund
Avser en till- och ombyggnad av kontorshus med bl.a ny entrélösning samt åtgärder för ytskikt.

Ombyggnad av städrum/tvättstuga mm vid skola i Hammarstrand
Avser ombyggnation av städrum, med utökning av städrummet till tvättstuga, nybyggnation av ett personalrum samt byggnation av en ramp.

Omläggning av vattenledning i Ulriksfors
Tidpunkt för utförande kan ej anges. Asbetsledning, arbetsmiljömässig åtgärd.

Rivning av gammal spritfabrik i Järpen
Omfattar rivning av stor hög byggnad i tegel med torn. Projektet är avhängigt Åre kommuns planer på att sanera markområdet omkring Gamla spritfabriken.

Konvertering och anslutning till fjärrvärme, Östersunds Camping
Etappen avser konvertering och anslutning av fjärrvärme till lägenheterna 113-139, totalt 27 st lgh i 4 huskroppar.

Ny belysning i motionsspår i Klövsjö
Avser installation av belysninganläggning för motionsspår och idrottsplats inkl grävning och schaktning i Klövsjö. Detta är beläget inom fastigheterna Klövsjö 6:17, 6:19, 6:21 och 6:31

Om-och tillbyggnad av livsmedelsaffär i Ragunda

Ombyggnad av ventilation i Södra Skolan i Sveg
Ombyggnad av ventilationen på hus C och F på Södra Skolan.

Ombyggnad av kontor i Ragunda
Bygglovsansökan ändrad användning.

Ombyggnad av bensinstation i Ragunda
Bygglovsansökan/bygganmälan för anpassning av drivmedelsstation. Detta då kommunen eventuellt beslutar öppning/stängning av en eller flera in- och utfarter där bensinstationen påverkas.

Ombyggnad av skolkök i Sveg
Avser ändrad användning från verkstad till skolkök.

Ny belysning i elljusspår i Myrviken
Installation av ny belysningsanläggning.

Ombyggnad av skärmtak vid skola i Ås, Krokom
Avser ombyggnad av befintligt solskydd till skärmtak vid lantbruksgymnasium.

Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov ändrad användning - från hotell till lägenhet.

Ombyggnad av cafeteria i Östersund
Bygglov Ändrad användning - från kontor till café.

Ombyggnad av utbildningslokal i Östersund
Bygglov ändrad användning av del av kontorshus till vuxenutbildning.

Ombyggnad av hotell i Rätan
Ändring av planlösning.

Ombyggnad av församlingshus i Rätan
Ändring av brandskydd.

Tillbyggnad av enbostadshus i Rätan
Tillbyggnad.

Tillbyggnad av golfbana i Rätan
Tillbyggnad/ombyggnad av golfstudio.

Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov ändrad användning av flerbostadshus - från lokal till bostad.

Tillbyggnad av garage i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande garage.

Tillbyggnad av ställverk i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande ställverk.

Tillbyggnad av skjutbana i Sveg
Bygglov för utökning av skjutplatser till 30 och ombyggnad av hwc.

Tillbyggnad av bageri i Östersund
Bygglov tillbyggnad av bagarstuga.

Tillbyggnad av lager i Sveg
Avser tillbyggnad gällande lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Rivning av förråd i Östersund
Anmälan rivning av 3 förrådsbyggnader.

Ombyggnad av livsmedelsbutik i Sveg
Avser att sätta upp en mellanvägg i befintlig byggnad.

Laddstationer för elbussar, i Östersund.
Leverans och montage av 2 laddstationer och 2 pantografer för el bussar enligt det öppna gränsnittet OPPCharge. Leverans och montage av elskåp med plats för elmätare och strömtransformatorer. Serviceavtal för anläggningen. Överordnat system för övervakning och insamling av statisk från anläggningen.

Rivning av enbostadshus i Strömsund
Rivning av enbostadshus.

Tillbyggnad av affärshus med entré i Östersund
Tillbyggnad av affärshus med entré/trapphus och skärmtak samt invändig ändring.

Åtgärder av yttre miljön vid Satellitbostäderna, Ragunda

Projekt Svegskorset
Upptaget i investeringsbudget för åren 2016-2018. Omstrukturering av Svegskorset.

Statusbesiktningar av fastighetsbestånd, Ragunda kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen avser under 2016 och 2017 statusbesiktiga och kartlägga ca 104 000 kvm fastigheter för uppdatering av vårt fastighetssystem Incit Xpand avseende byggnadstekniska åtgärder.

Ombyggnad pumpstation "Banvakten", Hackås
Upptaget i investeringsbudget för åren 2016-2018.

Tillbyggnad skärmtak industrihus i Rätan
Tillbyggnad industrilokal.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: