Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Gävle

Ombyggnad av vårdavdelningar mm i Höghuset i Gävle
En fastighets utvecklingsplan för Gävle- och Hudiksvalls sjukhus pågår. Projektet kommer att omarbetas. ÅF ska utveckla program- och systemhandlingar för bland annat el- och teletekniska installationer, VVS, mark, vatten och avlopp, styr- och övervakningssystem, akustik, byggkonstruktion, miljösamordning och brandskydd.

Om- & tillbyggnad av akuten och bb i på Gävle sjukhus, Gävle
En fastighets utvecklingsplan för Gävle- och Hudiksvalls sjukhus pågår. Projektet kommer att omarbetas. ÅF ska utveckla program- och systemhandlingar för bland annat el- och teletekniska installationer, VVS, mark, vatten och avlopp, styr- och övervakningssystem, akustik, byggkonstruktion, miljösamordning och brandskydd.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Gävle
Ca 865 km väg varav grusväg 13 km och gc-väg 56 km.

Påbyggnad av entréhuset vid Gävle sjukhus
En fastighets utvecklingsplan för Gävle- och Hudiksvalls sjukhus pågår. Projektet kommer att omarbetas. ÅF ska utveckla program- och systemhandlingar för bland annat el- och teletekniska installationer, VVS, mark, vatten och avlopp, styr- och övervakningssystem, akustik, byggkonstruktion, miljösamordning och brandskydd. .

Om- och nybyggnad vid Stigslundsskolan i Gävle

Nytt cancercentrum vid Gävle sjukhus
En fastighets utvecklingsplan för Gävle- och Hudiksvalls sjukhus pågår. Projektet kommer att omarbetas. ÅF ska utveckla program- och systemhandlingar för bland annat el- och teletekniska installationer, VVS, mark, vatten och avlopp, styr- och övervakningssystem, akustik, byggkonstruktion, miljösamordning och brandskydd.

Utförande av varmmassabeläggning i region Mitt
Justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar och p-platser.

Allmän upprustning av stadshus i Gävle, etapp 2
Avser ombyggnad av stadshuset östra flygel plan 2-4. Även ny trappa kommer att byggas för att öppna upp mellan planen.

Ombyggnad av Ostkustbanan mellan Gävle-Kringlan-Ljusne

Ombyggnad för BUP på sjukhus i Gävle
En fastighets utvecklingsplan för Gävle- och Hudiksvalls sjukhus pågår. Projektet kommer att omarbetas. ÅF ska utveckla program- och systemhandlingar för bland annat el- och teletekniska installationer, VVS, mark, vatten och avlopp, styr- och övervakningssystem, akustik, byggkonstruktion, miljösamordning och brandskydd.

Vägmarkeringar inom Gävleborgs län
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2017-01-01—2017-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2018-01-01—2018-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2019-01-01—2019-12-31. Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2020-01-01—2020-12-31, (optionsår). Huvuddel 5: (kontraktsår fem) 2021-01-01—2021-12-31, (optionsår).

Allmän upprustning av sportanläggning i Valbo
Avser ny badvattenreningsanläggning, upprustning av badhall samt uppdatering av tekniska försörjningssystem.

Rivning av nedlagda banor längs Ostkustbanan

Spårväxelbyte vid Gävle C

Ombyggnad av järnväg mellan Gävle-Ockelbo

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs E16 mellan Gävle-Sandviken

Ny-, om- och tillbyggnad av kontor, verkstadslokaler mm på Kungsbäck i Gävle
I denna entreprenad berörs 7 st byggnader: Hus 45 Dragonen, hus 52 Grenadjären, hus 53 Husaren, hus 84 Stallet, hus 90 K3, hus 168 Infanteristen samt Hus 49 Carport. Kontorslokalerna kommer att vara i Dragonen och Grenadjären medan Infanteristen skall byggas till och om för att få plats med snickeri, verkstads- och personalutrymmen. Den befintliga Husaren skall rivas och en nybyggnad för fordonsverkstad, rekond- och tvätthall uppförs. I Stallet skall golvet få en jämn nivå och förses med ny port och ny lastkaj. Hus 90, K3 byggs ett isolerat förråd och garage för p-service med separat myntrum. Hus 49, Nybyggnad av carport.

Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Ombyggnad av äldreboende till mindre bostäder.

Upprustning av slip-pirer mm i Gävle etapp 2
Planerat projekt som ligger på is. Renovering och ombyggnad av fd. utrustningskaj. Uppskattad start och kostnad.

Rivning av kontorshus och fabrikshus i Gävle

Ombyggnad av kontor på Alderholmen i Gävle

Teknisk upprustning av badhus i Valbo

Ombyggnad av torg, busshållplats och gc-väg i Gävle
Avser ombyggnad av ytskikt, busshållplatser och förhöjda GC-överfarter vid anslutande vägar till vid Rådhustorget, Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan mellan Norra Strandgatan och Nygatan. Arbetet infattar även åtgärder del av källarplaner i Stadshuset enligt handling för markvärme och El-arbeten.

Ombyggnad av skola i Gävle, Etapp 2 mfl

Ombyggnad av lägenheter samt stambyte i Gävle
Inredande av vind till 4 st lägenheter . Renovering samt stambyte i 26 lägenheter.

Förstärkning av järnvägsbro över Testeboån
Förstärkning, ommålning.

Renovering av hotell i Gävle
Avser renovering och ändrad planlösning i hotell på 65 st rum.

Om- och tillbyggnad av industribyggnad, kontor mm på Sörby Urfjäll, Gävle
Avser samlokalisering för Gästrike Återvinnare, Markbyggarna och EDV genom ombyggnad av befintlig industribyggnad med tillhörande kontorsdelar. Befintliga lasthus mot öster samt delar av lasthus mot Söder rivs samt ny carport byggs.

Om- och nybyggnad av flerbostadshus på Norr, Gävle
Bef kontorsfastighet byggs om till 4 lgh samt att man bygger 5 nya lgh på gården.

Täckning av deponi i Norrsundet, etapp 2

Relining i distrikt mitt, Gävleborgs och Dalarnas län

Utbyggnad av ortsammanbindande bredbandsnät till småorter i Gävle kommun, Område 2
Entreprenaden avser utbyggnad av bredbandsnät i ” Bredbandsutbyggnad småorter 2” Gävle kommun. Byarna som ingår i utbyggnaden är Östanbäck, delar av Lund, Häcklinge, Allmänninge NÖ, Allmänninge SV, Alborga och Backa i Valbo. I samband med bredbandsutbyggnad bygger Gävle Energi elnät även om sitt elnät och entreprenören skall samförlägga elkabel, sätta kabelskåp och göra grundläggning för nya nätstationer.

Ombyggnad eller rivning av logistikbyggnad på Kungsbäck, Gävle
Ca 500-600 kvm stor byggnad.

Ombyggnad av skola i Gävle, Etapp 1
Avser ombyggnad av gula huset på Nynässkolan.

Ombyggnad av ventilation i skola i Gävle
Ur investeringsbudget 2015-2021.

Ny kylmaskin i ishall i Valbo
Avser installation av ny kylmaskin till Valbo ishall och som optioner ny ispist med CO2 i eller ammoniak vatten

Avvattning inom Gävleborgs län

Utförande av DOU samt reinvestering trafiksignaler VVIS i distrikt Mitt
Utförande av DOU samt eventuella reinvesteringar Trafiksignaler VVIS samt övrig ITS utrustning i Distrikt Mitt. Avtalstid 2017-04-01 -- 2019-03-31, option på förlängning med ytterligare 2+2 år.

Ombyggnad av kök på förskola i Gävle
Ur investeringsbudget 2016-2022.

Tillbyggnad av lager på Sätra, Gävle

Markarbeten mm i Gävle, etapp 1

Tillbyggnad av läkemedelsindustri på Näringen, Gävle
Planerat osäkert projekt som ligger på is. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ny strömförsörjning till ställverk i Hagaström och Örtofta
Signalställverkens kraftanläggning ska bytas ut, all 230V-matning som går genom signalkablarna ska byggas bort. Ett nytt reservelverk installeras i Hagaström. Mindre renoveringsarbeten. Avser teknikbyggnaderna i Örtofta (bdl 912) och Hagaström (bdl 315).

Om- och tillbyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad.

Nytt konstgräs på fotbollsplan i Gävle

Drift och underhåll av Trafikverkets 132 KV matarledning

Förstärkning av 2 broar längs E4 genom Region Mitt

Åtgärder i signalställverk, Gävle rangerbangård

Ombyggnad av restaurang i Gävle
Avser helombyggnad av restaurang i Gävle.

Ny arbetsgrav för fordonsunderhåll i Gävle
Arbetsgrav för underhåll av Järnvägsmuseets fordonspark.

Ombyggnad av kontor i Gävle
Avser ombyggnad av kontorslokaler på ca 600 kvm.

Ombyggnad av allvädersbanor i Sätra
Ombyggnad av allvädersbanor på Gunder Hägg stadion.

Till- och ombyggnad av industri i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av industri samt lokalanpassningar av befintlig verksamhet.

Tillbyggnad av lager i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.

Tillbyggnad av restaurang i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.

Ombyggnad av stadion i Sätra
Avser anpassningar av Gunder Hägg stadion.

Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för inredande av 6st bostäder samt tillbyggnad av balkonger.

Nya reläskydd mm till stationer i Gävle
Avser nya RTU:er och reläskydd inklusive drifttagning till station ÄT411 (70kV, Gävle Norra), N1035 (10kV, Carlsborg) samt N7206 (10kV, Solvagnen). I station Carlsborg avses endast RTU.

Byte av styrapparater till trafiksignaler, Gävle kommun

Ombyggnad av lokal till lägenheter i Gävle

Tillbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus ansökan avser källarvåning och nedfart till garage i källare.

Tillbyggnad av skärmtak i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak och förråd.

Tillbyggnad av lager i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av lagertält.

Rivning av förråd i Gävle
Rivningslov för rivning av förråd.

Rivning av omklädningsrum i Gävle
Rivningslov för rivning av omklädningshytt.

Ombyggnad av lägenhet i Gävle
Bygglov för inredande av ytterligare bostad.

Tillbyggnad av missionshus i Gävle
Bygglov för mindre tillbyggnad av missionshus.

Ombyggnad av skärmtak i Gävle
Bygglov för nybyggnad av anläggning byte av väderskydd.

Rivning av omklädningsrum i Gävle
Anmälan om rivning av omklädningshytt.

Ombyggnad av väg/gata i Gävle
Ur investeringsbudget 2017-2023.

Ombyggnad av cafeteria i Gävle
ändrad användning från butik till café.

Upprustning av cykelväg till IP i Hamrångebygden
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Ombyggnad av cafeteria i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal till café.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: