Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Ludvika

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Gonäs
Projektet avser ombyggnad av reningsprocessen och en ny mottagning för slam.

Ny filteranläggning i Ludvika
Avser ny filteranläggning vid Lyviksverket.

Om- och tillbyggnad av Räfsnäs ridanläggning, Ludvika
Avser om- och tillbyggnad av Räfsnäs ridanläggning inklusive rivning av befintlig personaldel. Ny- och ombyggnad av stall. Tillkommer gör även nya sociala ytor i 2 plan med hiss.

Reparation av överföringsledning för spillvatten, Ludvika
Avser reparation av befintlig överföringsledning.

Ny ventilation vid Lorensbergs skola, Ludvika
Igångsättning tidigast 2018.

Ombyggnad av riksväg 50/66, genomfart Ludvika
Flytt av väg 50 närmare järnvägen, stödkonstruktioner mot järnvägen, bullerskyddsåtgärder mm.

Ombyggnad av riksväg 50/66, genomfart Ludvika
Förbättra in- och utfarter till industriområdet i ABB-korsningen, ombyggnad av fyrvägskorsning till trevägskorsning, nytt vänstersvängfält, flytt av busshållplatser mm.

Ombyggnad av riksväg 50/66, genomfart Ludvika
Ny cirkulationsplats vid väg 50/Kajvägen, ombyggnad längs sträckan Eriksgatan-Vasagatan, ny cirkulationsplats vid väg 50/Vasagatan, ombyggnad längs sträckan Vasagatan-ABB korsningen.

Ombyggnad av riksväg 50/66, genomfart Ludvika
Ny cirkulationsplats, förbättring av gång- och cykelstråket mm.

Ombyggnad av riksväg 50/66, genomfart Ludvika
Ny parallell lokalgata mellan Rasfallsgatan-Björnstigen, bulleråtgärder mm.

Ny ventilation vid gamla Folkets Hus, Ludvika
Igångsättning tidigast 2018.

Tillbyggnad av vattenverk i Ludvika
Avser tillbyggnad av vattenverk med 3 stycken filter.

Ombyggnad av elnät i Ludvika kommun
Avser förstärkning av elnätet i Dröverka, Digervåla och Blötberget i Ludvika kommun. Befintliga luftledningar för 12-0,4 kV ersätts med isolerad friledning och markkabel.

Ombyggnad av riksväg 50/66, genomfart Ludvika

Åtgärder av värmesystemet vid Säfsgården, Ludvika
Igångsättning tidigast 2018.

Ombyggnad av riksväg 50/66, genomfart Ludvika
Korsningen byggs om och förskjuts några meter västerut för att skapa utrymme för ett vänstersvängfält på väg 50 för svängande in mot Grangärdevägen. Även ett högersvängsfält på väg 50 tillkommer och Grangärdevägen får två körfält på sträcka fram till bomanläggningen. Passage för gående och cyklister över Grangärdevägen förbättras med möjlighet att passera i två i två steg via en bredare refug.

Förhyrning av lokaler för Folktandvården i Ludvika
Landstinget Dalarna avser upphandla förhyrning av lokaler avseende samlokalisering av Folktandvården i Ludvika. Målet är att inom centrala delar av Ludvika samlokalisera 2 stycken befintliga kliniker i nya eller ombyggda lokaler.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Projektet avser byte takkonstruktion samt ventilationsåtgärder. Byggstart tidigast våren 2017.

Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Utbyggnad av verkstaden med 550 kvm.

Ny ventilations vid Håksbergs förskola, Ludvika
Igångsättning tidigast 2018.

Ombyggnad av skolgård i Ludvika
Avser ombyggnad av skolgården vid Kyrkskolan.

Ombyggnad av kontor i Ludvika
Projektet avser ombyggnation av kök i entréplan till kontor.

Ombyggnad & modernisering av lasarett i Ludvika
Projektet är framflyttat till tidigast 2018. Upptaget i investeringsbudgeten.

Ombyggnad av sporthall i Ludvika
Ventilationsåtgärder fördelade på 2 år, 750.000 kr/år.

Bärighetsberäkning av broar på sträckan Ludvika-Norrköping
Bärighetsberäkning av 50 st järnvägsbroar. Uppdraget är indelat i 6 paket (huvuddelar) utifrån brotyp (Kontinuerliga broar, Spännarmerade broar, Balkbroar, Balkrambroar, Plattbroar och Plattrambroar) med ett varierande antal brokonstruktioner per huvuddel (3-17 st).

Ombyggnad av kök i Ludvika
Ospecificerat för ombyggnad av kök i samband med ny kostorganisation. 400.000 kr/år.

Ny platta på mark för spärrfilterbyggnad mm vid Lyviksverket i Ludvika
Objektet avser platta på mark för spärrfilterbyggnad samt platta på mark för asksilo i befintlig byggnad.

Ombyggnad av skola i Ludvika
Bygglov tillbyggnad fläktrum och ändring av ventilation.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov ändrad användning till flerbostadshus Rämsbyn 1:53,1:57.

Ombyggnad av korsning i Ludvika
Avser omskyltning samt ändring av befintlig gångtrafikväg till gågata.

Iordningställande av damomklädningsrum, Ludvika

Rivning av enbostadshus i Ludvika
Anmälan rivning enbostadshus Grängesbergs Gruvallmänning 1:10.

Ombyggnad av veterinärstation i Ludvika
Bygglov ändrad användning till hunddagis.

Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov ändrad användning till kontor.

Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov tillbyggnad industribyggnad, pumprum.

Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov ändrad användning industribyggnad.

Tillbyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov tillbyggnad av vagnslider.

Ombyggnad av badplats i Ludvika
Upptaget i investeringsbudget. Standardhöjande åtgärder av badplats.

Rivning av enbostadshus i Ludvika
Rivningslov hel byggnad enbostadshus.

Rivning av flerbostadshus och restaurang mm Ludvika
Avser rivning av restaurang och flerbostadshus med tillhörande garage och uthus/förråd. Restaurang Trädgården: Fredsgatan 7 Fastighetsbeteckning: Svanen 15 samt Flerbostadshus Köpmansgatan 11 Fastighetsbeteckning: Tjädern 7.

Tillbyggnad av personallokal vid Marnästjärn avfallstipp
Avser tillbyggnad av personalbyggnad vid Marnästjärn avfallstipp.

Ombyggnad av sporthall i Ludvika
Brandåtgärder.

Ombyggnad av sporthall i Ludvika
Ny RWC och toalettgrupper i entrén.

Ombyggnad av befintligt RWC m.m. Stadshuset, Ludvika
Dela av fd växelrum samt ombyggnad av befintligt RWC och vilrum. 150.000 kr/år.

Åtgärder av fönster och tilläggsisolering, Fredriksbergs skola, Ludvika

Ombyggnad omklädningsrum, Nyhammars brandstation

Nytt skärmtak , Ludvika brandstation

Åtgärdande av utemiljön vid Stadshuset, Ludvika

Rivning av industrihus i Ludvika
Avser rivning av filteranläggning.

Handikappåtgärder i badhus, Grängesberg
Handikappåtgärder badet.

Cykelparkering med tak vid Folkets Hus, Ludvika

Cykelparkering med tak vid Marnäsliden, Ludvika

Ombyggnad Vagnhall, Fredriksbergs brandstation
Under 2017 80.000 kr och under 2018 50.000 kr.

Dränering vid Nyhammars brandstation

Ombyggnad av kontor på Folkets Hus, Ludvika

Ombyggnad av butik i Ludvika
Avser ändrad användning av butik.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: