Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Ludvika

Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 50 genom Ludvika, etapp 1

Ombyggnad av järnvägsbroar i Grängesberg
Projektet avser upprustning av två järnvägsbroar.

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Gonäs
Projektet avser ombyggnad av reningsprocessen och ny slammottagning.

Ny ventilation vid Lorensbergs skola, Ludvika
2017, 0,5 mkr- 2018, 3,5 mkr. 2019, 4 mkr.

Ombyggnad av riksväg 50/66, genomfart Ludvika
Korsningen byggs om och förskjuts några meter västerut för att skapa utrymme för ett vänstersvängfält på väg 50 för svängande in mot Grangärdevägen. Även ett högersvängsfält på väg 50 tillkommer och Grangärdevägen får två körfält på sträcka fram till bomanläggningen. Passage för gående och cyklister över Grangärdevägen förbättras med möjlighet att passera i två i två steg via en bredare refug.

Ny ventilation vid gamla Folkets Hus, Ludvika
2017, 0,5 mkr. 2018, 3,5 mkr.

Ombyggnad av elnät i Ludvika kommun
Avser förstärkning av elnätet i Dröverka, Digervåla och Blötberget i Ludvika kommun. Befintliga luftledningar för 12-0,4 kV ersätts med isolerad friledning och markkabel.

Förhyrning av lokaler för Folktandvården i Ludvika
Landstinget Dalarna avser upphandla förhyrning av lokaler avseende samlokalisering av Folktandvården i Ludvika. Målet är att inom centrala delar av Ludvika samlokalisera 2 stycken befintliga kliniker i nya eller ombyggda lokaler.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Projektet avser byte takkonstruktion samt ventilationsåtgärder. Byggstart tidigast våren 2017.

Ombyggnad av bibliotek i Grängesberg
Projektet avser flytt av det befintliga biblioteket i Grängesberg till järnvägsstationen.

Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Utbyggnad av verkstaden med 550 kvm.

Asfaltering av gc-väg i Ludvika
Planerat projekt.

Ombyggnad av kontor i Ludvika
Projektet avser ombyggnation av kök i entréplan till kontor.

Ombyggnad Storgatan/Köpmangatan
Avser åtgärder för bättre framkomlighet genom att öppna upp befintlig gågata för trafik.

Ombyggnad av sporthall i Ludvika
Ventilationsåtgärder fördelade på 2 år, 750.000 kr/år.

Ombyggnad & modernisering av lasarett i Ludvika
Projektet är framflyttat till tidigast 2017. Upptaget i investeringsbudgeten.

Bärighetsberäkning av broar på sträckan Ludvika-Norrköping
Bärighetsberäkning av 50 st järnvägsbroar. Uppdraget är indelat i 6 paket (huvuddelar) utifrån brotyp (Kontinuerliga broar, Spännarmerade broar, Balkbroar, Balkrambroar, Plattbroar och Plattrambroar) med ett varierande antal brokonstruktioner per huvuddel (3-17 st).

Ombyggnad av kök i Ludvika
Ospecificerat för ombyggnad av kök i samband med ny kostorganisation. 400.000 kr/år.

Tillbyggnad av vattenverk i Ludvika
Bygglov tillbyggnad av vattenverk.

Ombyggnad av korsning i Ludvika
Avser omskyltning samt ändring av befintlig gångtrafikväg till gågata.

Iordningställande av damomklädningsrum, Ludvika

Rivning av enbostadshus i Ludvika
Anmälan rivning enbostadshus Grängesbergs Gruvallmänning 1:10.

Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov tillbyggnad industribyggnad, pumprum.

Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov ändrad användning industribyggnad.

Ombyggnad av veterinärstation i Ludvika
Bygglov ändrad användning till hunddagis.

Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov ändrad användning till kontor.

Rivning av enbostadshus i Ludvika
Rivningslov hel byggnad enbostadshus.

Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Tillbyggnad industribyggnad, by 638 höjning av byggnad.

Ombyggnad av badplats i Ludvika
Upptaget i investeringsbudget. Standardhöjande åtgärder av badplats.

Rivning av flerbostadshus och restaurang mm Ludvika
Avser rivning av restaurang och flerbostadshus med tillhörande garage och uthus/förråd. Restaurang Trädgården: Fredsgatan 7 Fastighetsbeteckning: Svanen 15 samt Flerbostadshus Köpmansgatan 11 Fastighetsbeteckning: Tjädern 7.

Tillbyggnad av personallokal vid Marnästjärn avfallstipp
Avser tillbyggnad av personalbyggnad vid Marnästjärn avfallstipp.

Ombyggnad av sporthall i Ludvika
Brandåtgärder.

Ombyggnad av sporthall i Ludvika
Ny RWC och toalettgrupper i entrén.

Åtgärder av fönster och tilläggsisolering, Fredriksbergs skola, Ludvika

Ombyggnad av befintligt RWC m.m. Stadshuset, Ludvika
Dela av fd växelrum samt ombyggnad av befintligt RWC och vilrum. 150.000 kr/år.

Ombyggnad av kontor på Folkets Hus, Ludvika

Ombyggnad omklädningsrum, Nyhammars brandstation

Nytt skärmtak , Ludvika brandstation

Åtgärdande av utemiljön vid Stadshuset, Ludvika

Handikappåtgärder i badhus, Grängesberg
Handikappåtgärder badet.

Cykelparkering med tak vid Folkets Hus, Ludvika

Cykelparkering med tak vid Marnäsliden, Ludvika

Ombyggnad Vagnhall, Fredriksbergs brandstation
Under 2017 80.000 kr och under 2018 50.000 kr.

Dränering vid Nyhammars brandstation

Ombyggnad av butik i Ludvika
Avser ändrad användning av butik.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: