Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Dalarnas län

Avesta (22)
Borlänge (52)
Falun (46)
Gagnef (6)
Hedemora (25)
Leksand (20)
Ludvika (46)
Mora (18)
Orsa (2)
Rättvik (2)
Säter (4)
Vansbro (8)
Älvdalen (6)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 277 st.

Säkerhetshöjande åtgärder m.m. vid kraftverk i Älvdalen
Avvaktar beslut gällande miljödom. Preliminär byggstart hösten 2019.

Om- och nybyggnad av sjukhus i Avesta
Politiska beslut har tagits om att det ska byggas en ny vårdbyggnad samt ombyggnad/anpassning av lokaler för vård och akutmottagning, ca 5000 kvm. I projektet ingår även rivning av 3 byggnader (hus 2,6,10).

Ombyggnad av väg 66 mellan Vansbro-Dala Järna
Ca 7 km. Mötesseparerad 1+1 väg med omkörningsmöjligheter. Ny bro över Hulån.

Utveckling Holmtorget i Falun, del 2 m.fl.
Ombyggnad och renovering av Swedbank-kontor och butiker. Projekt efter del 1, objektnummer 1240823.

Utbyggnad för ny kartongmaskin KM4 m.m. i Avesta
Planer finns för ny kartongfabrik KM4 och en ev. 5:e kartongmaskin, modernisering av KM2 och KM3, ny massaanläggning m.m. För att projektet ska komma till utförande krävs att Trafikverket flyttar väg och järnväg. Detaljplanen för flyttning av vägen är överklagad. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Utbyggnad av skidbacke i Idre Fjäll
Beslut saknas. Planer finns på anläggande av ny huvudnedfart/förlängning och breddning av skidbacken, lift samt anläggande av en skidbro över väg.

Om- och tillbyggnad av Leksands avloppsreningsverk
Projektet avser nybyggnad av nya slutsedimenteringsbassänger, utbyggt sandfång och ombyggd inloppsdel, grovrening samt garage. Bef maskinbyggnad kommer att byggas om med bl a nya eldragningar, uppgraderat värmesystem för hela reningsverket, ny mottagning av brunnsslam från enskilda anläggningar mm.

Utförande av varmmassabeläggning i region Mitt
Justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar och p-platser. Omfattar Dalarnas, Västernorrlands och Jämtlands län.

Komplettering med en förstärkningslina Borlänge-Ludvika-Ställdalen
Avser sträckorna Borlänge-Ludvika ca 45 km och Ludvika-Ställdalen ca 34 km.

Om- och nybyggnad av transformatorstation, Mora
Avser ökad kapaciteten i stationen med en större transformator. Man sätter in utrustning som ger bättre omkopplingsmöjligheter och därmed mindre risk för strömavbrott. Ny byggnad med kontroll- och skyddsutrustning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Ändrad användning av lokaler till lägenheter. Rotrenovering av 45 lägenheter.

Om- och nybyggnad av transformatorstation Falu Västra
Avser utbyte av befintlig 63 MVA transformator Man sätter in utrustning som ger bättre omkopplingsmöjligheter och därmed mindre risk för strömavbrott.

Ombyggnad av ställverk i Falu Västra, Massarbäck och Mora (130/50 kV)
Avser totalombyggnation av befintliga 130/50 kV stationer.

Om- och nybyggnad av ställverk i Mockfjärd
Projektet omfattar nytt 130 kV ställverk, Nya 140/55 kV transformatorer, Nytt 50 kV ställverk, Ny 50 kV nollpunktsutrustning, ny kontrollbyggnad innehållande kontrollutrustning, ny kontrollbyggnad, separering av samägda anläggningsdelar, raseringsarbeten.

Ombyggnad av järnvägsbroar i Grängesberg
Projektet avser upprustning av två järnvägsbroar.

Ombyggnad av väg 635/656 vid Koppslahyttan, Halvarsgårdarna och Sellnäs
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, gc-vägar, gångbanor och hastighetsdämpande åtgärder. Ny bro för gc-väg över Norån. Huvuddel 1: Genom Halvarsgårdarna Huvuddel 2: Halvarsgårdarna - Koppslahyttan Huvuddel 3: Genom Sellnäs

Upprustning av järnvägsspår mellan Rågsveden-Malung
Sliperbyte, spårriktning, trumrensning, vegetationsröjning och byte av väglämmar. Bandel 376, km 162+000 - 195+200.

Om- och nybyggnad av transformatorstation i Massarbäck, Rättvik
Avser utbyte av befintlig 63 MVA transformator Man sätter in utrustning som ger bättre omkopplingsmöjligheter och därmed mindre risk för strömavbrott. Ny byggnad med kontroll- och skyddsutrustning.

Utförande av tankbeläggning i region Mitt
Avser regio Mitt inom Dalarnas och Jämtlands län.

Bärighetsåtgärder broar Dalabanan
Avser bdl 333 km 0+640-62+133.

Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 50 genom Ludvika, etapp 1

Utförande av massabeläggning i Dalarnas län

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Gonäs
Projektet avser ombyggnad av reningsprocessen och ny slammottagning.

Reinvestering av ledningar i Dalarnas, Värmlands och Örebro län
Objektet avser reinvestering av sju ledningar av ca 57 km i Dalarnas-, Värmlands- och Örebro län. De nya ledningarna byggs i befintliga gator. Sträckorna är belägna i Hällefors, Nora, Munkfors, Hagfors, Leksand, Falu samt Örebro kommuner.

Utförande av värmebeläggningar inom Dalarnas och Västernorrlands län
Entreprenaden avser utförande av underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Dalarnas och Västernorrlands län. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sido-ytor, anslutningsvägar och p-platser.

Kall/halvvarm beläggning i region Mitt
Entreprenaden avser utförande av underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Dalarnas, Västernorrlands och Jämtlands län. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sido-ytor, anslutningsvägar, p-platser.

Ombyggnad av centrum i Mora
Avser uppfräschning av gågator och fasader.

Flödesfrämjande åtgärder Svärdsjö vattendrag i Falun
Projektet avser muddring, breddning av vattenleder, förlängning av broar mm.

Ombyggnad Centraloperation i Falun
Planer finns på ombyggnad av en operationssal till en sk hybridsal för högkvalitativt och säkert genomförande av operationer där man kan kombinera öppen kirurgi med röntgenassistans.

Nybyggnad av kraftstation, Svärdsjö vattendrag i Falun
Projektet avser rivning av 2 gamla kraftstationer samt uppförande av en ny kraftstation/regleringsdamm.

Ombyggnad för rötningsmaskin i Borlänge
Anläggningen skall förbehandla inkommande avfall till en ren fraktion för leverans till rötkammaren. Genom rötning till biogas och produktion av biogödsel avses etappmålet för matavfall kunna uppnås. Anläggningen skall placeras i de befintliga lokaler som idag inrymmer kompostering av matavfall.

Ombyggnad av cirkulationsplats och busshållplatser i Borlänge
Avser trafiksäkerhetsåtgärder. Busshållplatser 2+2: Gustafs rv 70 och Vikarbyn + rastplats Vansbro.

Utbyte av DEF skadade betongsliprar i Norra och Mellersta Sverige
Avser byte av 13 794 st betongslipers inom underhållsområde mitt/nord. Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Norrbottens län, Västerbottens län, Västernorrlands län.

Utbyte av DEF skadade betongsliprar i Region Syd/Väst
Avser byte av 6231 st betongslipers inom underhållsområde Syd och Väst. Blekinge län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län, Värmlands län, Västra Götalands län.

Om- och tillbyggnad av äldreboende i Tibble, Leksand
Den planerade tillbyggnaden kan rymma ca 50 nya platser och ombyggnaden av den befintliga byggnaden 18 platser.

Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Mockfjärd
Projektet avser utbyggnad med ett biologiskt reningssteg och renovering av anläggningen.

Ombyggnad av väg 1000 genom Orsa
Nybyggnation av GC-väg på en sträcka av ca 2 km. Profilsänkning av befintlig väg ca 100 m. Anläggande av ny cirkulationsplats och 2 st. busshållplatser. Ny gatubelysning på del av sträckan. Breddning av befintlig körbana på delar av sträckan. Ny beläggning på hela sträckan förutom mellan sektion 2/300-2/532 och 2/976-3/079, där utförs endast fräsning av kantlinjer samt ny målning.

Omb av väg och nyb av rondell resp. gc-väg i Borlänge
Planerat projekt. Omfattning oklar. Byggstart tidigast 2019.

Upprustning/iordningsställande av markområde i Falun
Projektet avser en försköning av området för att göra Faluns stadskärna attraktivare. Bl.a. kommer det att skapas större gångytor/fria ytor, utökning av parkeringsplatser. Det som skall utföras i etapp 1 är Falugatan, Falubron, delar av Stigaregatan och Myntgatan, Östra Hamngatan mellan Falugatan och Vattugränd, Brounderhåll av Falubron ingår i entreprenaden. Projektet kommer att genomföras i etapper.

Ombyggnad av vårdhem till egna lägenheter i Falun
Ombyggnad av vårdhem till lokaler för 70+ boende.

Ombyggnad av kök och matsal i skola i Hedemora
Ombyggnad av kök och matsal i skola.

Tillbyggnad av skolkök vid Fors skola i Avesta
Tillbyggnad av storkök i skola.

Ombyggnad av kontorshus i Borlänge
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till kontor för Mockfjärds Fönstermästaren AB och Mockfjärds Fönsterentreprenad AB. Entreprenaden omfattar husbyggnadsarbeten, markarbeten, el- och teletekniska arbeten, styr, VS-arbeten och luftbehandlingsarbeten.

Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser ombyggnad av flerbostadshus med inredande av sex lägenheter.

Ombyggnad/upprustning av Hedens skola i Mockfjärd
Projektet avser upprustning av skolan som varit nedlagd under en tid. Avser in- och utvändig renovering, byte av tak.

Tillbyggnad av hotell, Masesgården, i Leksand
Planer finns på en tillbyggnad av hotellet med nya rum, nytt gym, behandlingsrum m.m. Ev kommer projektet att etappindelas.

Ombyggnad för medicinkliniken på Avesta lasarett
Planerat projekt. Plan 3. Projektet är framflyttat.

Ombyggnad för dialys dagvård på Avesta lasarett
Planerat projekt.

Stambyte flerbostadshus Bjursås i Falun
Projektet avser stambyte och ombyggnad av 16 lägenheter på Skovägen och 18 lägenheter på Lisbets Väg. Ombyggnad av tvättstuga med delvis ny utrustning.

Rivning och nybyggnad av GC-Bro över Oreälven i Orsa
Upptaget i investeringsbudget 2015-2017.

Om- och tillbyggnad av ambulansstation i Sälen
Avser om- och tillbyggnad av ambulansstationen.

Om- och tillbyggnad av skola i Hedemora
Avser ombyggnad av skola för att öka tillgängligheten, bättre kök och undervisningslokaler samt anpassning för 350 elever varav 175 fritidshemselever.

Tillbyggnad av skidstadio i Mora
Idéer och förslag finns på utbyggnad med ett motions- och friskvårdscentrum samt modernisering av skidstadion.

Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser ändrad användning av vandrarhem till sju lägenheter och en samlingslokal. Upphandlingar av underentreprenörer kommer att ske internt.

Ombyggnad av sömnlaboratorium på Avesta lasarett
Byggstart m.m. kan för dagen ej anges.

Ombyggnad till familjens hus i Mora
Söker lokal för BVC, MVC, öppen förskola och familjerådgivning under ett tak. Olika alternativa/placeringar utreds. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av äldreboende i Hedemora
Projektet avser ombyggnad av matsal till 6 lägenheter.

Ombyggnad till trampolinpark på Södra Backa, Borlänge
Ändrad användning från lagerbyggnad till trampolinpark. Trampolinparken ska bestå av ett antal olika avdelningar baserade på studsmattor, Free jump, Spökboll, Basket, Foampit.

Ny ventilation vid Lorensbergs skola, Ludvika
2017, 0,5 mkr- 2018, 3,5 mkr. 2019, 4 mkr.

Nya mellanblock på järnväg mellan Borlänge-Ornäs

Ombyggnad av väg genom Enviken
Avser ombyggnad av korsning väg 50/888 i Enviken.

Tillbyggnad av lager och ombyggnad av kontorslokaler i Borlänge
Avser om- och tillbyggnad av lager till kontorslokaler. Ca 150 kvm utrymme för ny maskindel.

Ombyggnad av riksväg 50/66, genomfart Ludvika
Korsningen byggs om och förskjuts några meter västerut för att skapa utrymme för ett vänstersvängfält på väg 50 för svängande in mot Grangärdevägen. Även ett högersvängsfält på väg 50 tillkommer och Grangärdevägen får två körfält på sträcka fram till bomanläggningen. Passage för gående och cyklister över Grangärdevägen förbättras med möjlighet att passera i två i två steg via en bredare refug.

Tillbyggnad av folkhögskola i Leksand
Detaljplanearbete pågår. Omfattning okänd. Uppskattad byggstart och kostnad.

Utbyggnad av lokaler på Kullsvedenområdet i Säter
Dala Mark AB har förvärvat mark på Kullsveden för att utöka verksamheten. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av Kopparstadens huvudkontor i Falun
Ombyggnad av befintlig area på 90 kvm Bta samt tillbyggnad på 688 kvm bestående av matsal, verkstad, lager, fläktrum samt nytt snickeri. Den större delen av tillbyggnaden kommer att vara med platta på mark medan 70 kvm kommer vara källare med omklädningsrum och en ny undercentral. På fastigheten ska ett nytt uppvärmt storbilsgarage för 22 bilar samt ett lager på 924 kvm uppföras. Antalet parkeringsplatser utökas med 42 stycken.

Utbyggnad av gata och gång- och cykelvägar mm Falun
Projektet avser utbyggnad av ca 900 meter gata, ca 600 meter gång- och cykelvägar, va-ledningar, el- och optoledningar samt fjärrvärmearbeten.

Ombyggnad av skola i Falun
Projektet avser ändring av ventilationssystemet.

Ombyggnad av krematorium i Borlänge
Projektet avser anpassning av lokalerna för ny ugn och rökgasrening.

Utbyggnad av va-ledningar Flatfjället etapp 2 Malung-Sälen
Projektet avser utbyggnad av det allmänna va-nätet i befintligt område.

Utbyggnad av va-ledningar Flatfjället etapp 3 Malung-Sälen
Projektet avser utbyggnad av det allmänna va-nätet. Ingick tidigare i projekt 1318757.

Upprustning av Landstingshuset i Falun
Projektet avser miljöförbättringsåtgärder, ombyggnad av värme- och ventilations-anläggningar samt nya ytskikt.

Anläggande av cirkulationsplats i Avesta
Nybyggnad av rondell i centrum.

Tillbyggnad av kontor i Malung
Tillbyggnad av driftkontor. Gjutning av plattan till tillbyggnaden kommer att utföras under Q1 2017.

Uppförande av ny blandarstång vid industrihus i Gagnef
Etapp 1 avser uppförande av en ny blandarstång.

Tillbyggnad av lager vid industrihus i Gagnef
Etapp 2 avser tillbyggnad av befintligt lager på ca 80x36 meter.

Tillbyggnad av produktionsutrymme vid industrihus i Gagnef
Etapp 3 avser utbyggnad av produktionsutrymmen.

Utbyggnad av förskola och kök i Mora
1 avdelning. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av rum och kontor vid särskilt boende, Skålmogården
Avser ombyggnad av totalt 15 rum och kontor vid Skålmogården. Vidare omfattning saknas i dagsläget.

Tillbyggnad av krematorium i Falun
Avser tillbyggnad av krematorium med ca 100 kvm. Tillkommer gör även mindre åtgärder för befintligt plan 2.

Utbyggnad av va-ledningar i Backa, Rättvik

Ny ventilation vid gamla Folkets Hus, Ludvika
2017, 0,5 mkr. 2018, 3,5 mkr.

Om- och tillbyggnad av skola i Leksand
Avser tillbyggnad och ombyggnad av skollokaler. Tillbyggnaden kommer att bli ca 40 kvm. Ombyggnaden på ca 500 kvm kommer att möjliggöra för nya klassrum, våtrum och diverse utrymmen.

Ombyggnad av industri till lager i Borlänge
Planer finns på ombyggnad av befintlig industribyggnad till lager.

Ventilationsarbeten på Folkets Hus i Smedjebacken
Planerat projekt. Uppskattad start och kostnad.

Utbyggnad av kommunal VA-anläggning i Hedemora
Avser utbyggnad av kommunal VA-anläggning i Mälby. Anläggningen kommer bestå i främst trycksatta och till viss del självfallssystem för spillvatten samt vattenledningsnät. Totalt 25 stycken pumpar med 27 anslutningar.

Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av lagerbyggnad till kontor samt ny entré.

Installation av hiss på Kopparvägen
Projektet avser tillbyggnad för ett hisschakt.

Utvidgning av kyrkogård mm i Älvdalen
Ny gravmark, p-platser, förråd. wc. Projektet vilar för tillfället.

Förhyrning av lokaler för Folktandvården i Ludvika
Landstinget Dalarna avser upphandla förhyrning av lokaler avseende samlokalisering av Folktandvården i Ludvika. Målet är att inom centrala delar av Ludvika samlokalisera 2 stycken befintliga kliniker i nya eller ombyggda lokaler.

Konvertering/ombyggnad av fjärrvärmeledningar i Söderbärke
Ett befintligt sekundäranslutet bostadsområde inom Söderbärke tätort (GRUDIS-system i PEX) ska direktanslutas mot fjärrvärmenätet, d.v.s. sekundärnätet ska ersättas med primära fjärrvärmeanslutningar. I samband med ombyggnad av nätet måste även fjärrvärmecentralerna bytas ut och anpassas till fjärrvärmestandard. Alla komponenter i centralerna skall rivas ut och ersättas av nya rör och komponenter.

Ombyggnad av ventilationen flerbostadshus i Borlänge
Avser upphandling av en Innovativ lösning för ventilationssystem med återvinning och energieffektivisering. EU-projekt PROBIS.

Tillbyggnad av befintligt lager i Vansbro
Avser utbyggnad av befintligt lager.

Omläggning av avloppsledningar i Hedemora
Avser utförande av ledningsarbeten samt återställning av kör- och markytor. Objektet är beläget längs Broån från Gyntesbovägen och 600 m norrut i Hedemora tätort.

Ombyggnad av elnät i Ludvika kommun
Avser förstärkning av elnätet i Dröverka, Digervåla och Blötberget i Ludvika kommun. Befintliga luftledningar för 12-0,4 kV ersätts med isolerad friledning och markkabel.

Badrumsrenovering i Mora
Projektet omfattar badrumsrenovering, byte av stammar, kakel och klinker m.m.

Ombyggnad av dammar i Svärdsjö, Falun
Projektet omfattar bl.a. ombyggnad av 1 damm och rivning av 1 damm. Ytterligare åtgärder omfattar anläggande av en ca 700 m lång vägsträcka genom skogsparti samt uppförande av gc-bro ca 30 m lång som använder sig av de gamla dammpelarna. 2017: Anläggande av väg. 2018: Åtgärder för dammar samt gc-bro.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Projektet avser byte takkonstruktion samt ventilationsåtgärder. Byggstart tidigast våren 2017.

Ombyggnad av reningsverk i Malung
Projektet avser ett nytt biosteg.

Ombyggnad av bibliotek i Grängesberg
Projektet avser flytt av det befintliga biblioteket i Grängesberg till järnvägsstationen.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: