Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Karlskrona

Upprustning av museum i Karlskrona
Kostnadsberäkningar och finansiering förestår. Byggstart ej fastställd.

Ombyggnad vid kyrka och kyrkogårdsförvaltning i Karlskrona
Avser ombyggnad vid kyrka till lokaler för präster och diakoner samt flytt av administrationen till kyrkogårdsförvaltningen på Wämö.

Om- och tillbyggnad av skollokaler i Vedeby Etapp 3
Avser 5 st nya skolsalar-, 1 ny hemkunskapssal-, och 1 ny slöjdsal. Tillbyggnad av byggnad nr 8 samt lokaler för grundsärskolan.

Tillbyggnad av ortopedteknisk avdelning OTA, Karlskrona
Tillbyggnad på ca 1200 m2 gällande byggnad 02-42 BLS Karlskrona för ortopedteknisk avdelning. Byggs ovanpå nuvarande huvudentrén med två våningsplan. Solceller installeras på taket och byggnaden får bergvärme.

Utbyggnad av skola i Karlskrona
Projektet avser tillbyggnad av matsal (150 kvm) i ett plan och byggnad 2 (300 kvm) med 4 klassrum och 3 grupprum i två plan.

Om- och nybyggnad av Blekinge museum i Karlskrona
Avvaktar beslut. Fortsatta om- och nybyggnader vid museet. Omfattar museets publika rum med bl a restaurangdel. Kostnadsberäkningar och finansieringsfrågor förestår.

Utbyggnad av bilhall i Karlskrona
Bilhall för VW och Skoda, 500 kvm, samt en helt ny hall för Audi i nästa etapp.

Ombyggnad av Spect-CT mm på Blekingesjukhuset i Karlskrona
Avser ombyggnad av del av röntgenavdelningen, Spect-CT. Nya ytskikt, undertak, nya mattor samt tillskapande av manöverrum, väntrum, undersökningsrum mm. Berörd yta ca 110 kvm.

Ombyggnad för trygghetsboende på Pantarholmskajen i Karlskrona
Avser ombyggnad för trygghetsboende på Fregatten, 22 lägenheter kommer att byggas. Målet är att skapa ett modernt boende för personer över 70 år. Det blir 2 st enrumslägenhet, 16 st tvårumslägenhet, och 4 st trerumslägenhet. Ventilationsentreprenören kommer anlitas via löpande efter årsskiftet.

Omgestaltning av torg i Karlskrona
Avser gestaltningsarbeten, belysning med mera vid torg. Denna etapp 2 och etapp 3 kommer att upphandlas som en entreprenad, med byggstart för etapp 2 hösten 2017 och etapp 3 våren 2017. Kostnaden för dessa båda etapper, är beräknad till ca 10 mkr. Teknisk projektör kommer att anlitas.

Rivning av brandstation i Karlskrona
Rivning av den gamla brandstationen inför byggande av ny brandstation på Oskarsvärn. Denna entreprenad ingår i objekt nr 1106282. Uppskattad igångsättning och kostnad.

Ombyggnad av restaurangkök Marinmuseum, Karlskrona
Projektet avser ombyggnation av restaurang och kök i marinmuseum, Karlskrona.

Omgestaltning av torg i Karlskrona
Avser gestaltningsarbeten, belysning med mera vid torg. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av reningsverk i Karlskrona
Förfrågningsunderlag gällande entreprenader lämnas preliminärt ut efter årsskiftet 2016/2017.

Omgestaltning av torg i Karlskrona
Entreprenaden omfattar ombyggnad av del av Karlskrona stortorg. Befintlig plantering runt statyn skall tas bort och ersättas med ett postament, med där tillhörande beläggningsarbeten. Postamentet innehåller vissa gestaltningsdetaljer så som mässingstavar med inskriptioner samt inskription i den befintliga borgmästarstenen. Tillhörande schakt- och elarbeten. Leverantör av sten är Nilssons Stenhuggeri & Gravvårdsfabrik AB i Sölvesborg.

Omgestaltning av torg i Karlskrona
Avser gestaltningsarbeten, belysning med mera vid torg. Denna kommer att upphandlas som en entreprenad tillsammans med etapp 2, med byggstart för etapp 2 hösten 2017 och etapp 3 våren 2017. Kostnaden för dessa båda etapper, är beräknad till ca 10 mkr. Teknisk projektör kommer att anlitas.

Ombyggnad av lokaler till kultur- och fritidslokaler i Karlskrona
Beslut är fattat av kultur- och fritidsnämnden. Tanken är att lokalerna ska husera bordtennisklubben Lyckeby BTK, samt lokaler för dans och bibliotek. Uppskattad byggstart och kostnad.

Rivning av f.d. bordtennishall i Vedebylund Karlskrona
Rivning av före detta bordtennishallen, samt sanering av marken, inför kommande nybyggnation av lägenheter. Uppskattad kostnad.

Ramavtal avseende vitvaror i Karlskrona
Ramavtal för reparations, -underhålls och löpande servicearbeten avseende glasarbeten för anläggningar tillhörande AB Karlskronahem. AB Karlskronahem är ett, av Karlskrona kommun, helägt allmännyttigt bostadsföretag. AB Karlskronahem förvaltar ca 251 000 m2 bostadsyta fördelat på 3 910 lägenheter samt en lokalyta på 90 500 m2 äldreboende m.m.

Utbyggnad av fiberoptiskt byanät i Karlskrona
Upphandlingen består av tre (3) olika delar: Projektering, Material och fiberinstallation samt Grävning och nedläggning av kanalisation som tillsammans kan komma att resultera i en totalentreprenadavtal för en(1) entreprenör eller en utförandeentreprenad för flera entreprenörer.

Direktupphandling periodisk besiktning VV och ARV, Karlskrona
Avtal kan komma att skrivas med flera anbudsgivare, t.ex separat för ARV respektive VV.

Restaurering av kaj och stenpir i Herrgårdens hamn, Tjurkö i Karlskrona
Planerna ligger för närvarande på is. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nyanläggning av slam- och oljeavskiljare i Karlskrona
Projektet avser nyanläggning av slam- och oljeavskiljare. Byggstart mars/april 2017.

Reparation av betongkaj i Karlskrona
Avser pågjutning av skadat kajdäck på flera ställen, och reparation av skadad krönbalk på ett antal ställen.

Upphandling av konsult för klimatanpassning, Karlskrona kommun

Förbättring av GC-väg i Holmsjö, Karlskrona
Troligen kommer objektet att utföras i egen regi under år 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: