Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Blekinge län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Upprustning av museum i Karlskrona
Kostnadsberäkningar och finansiering förestår. Byggstart ej fastställd.

Om- och tillbyggnad av äldreboende i Kyrkhult, Olofström
Avser tillbyggnad av äldreboende med tio platser. Tillbyggnad aktivitetshus och tillagningskök samt ombyggnad av befintligt boende. Olofströmshus har för detta projekt f.n. tillsammans med arkitektfirman SESAM Arkitektkontor AB tagit fram idéskisser för en byggnation omfattande till-, och ombyggnation av Garvaregårdens omsorgsboende på en tomt med beteckning Kyrkhult 1:205. På den berörda tomten finns även plats reserverad för ytterligare en byggnad benämnd ”Framtida byggnation”.

Till- och ombyggnad av skola i Sölvesborg
Avser tillbyggnad av utbildningslokaler och skolkök, ca 2000 kvm samt ombyggnad av befintliga skollokaler, ca 1000 kvm.

Till-/ombyggnad av gymnasieskola i Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudgert. Byggstart planeras under 2018.

Ombyggnad vid kyrka och kyrkogårdsförvaltning i Karlskrona
Avser ombyggnad vid kyrka till lokaler för präster och diakoner samt flytt av administrationen till kyrkogårdsförvaltningen på Wämö.

Expansion av Roro-terminal i Karlshamns Hamn ET1
Ny gate inkl möjlighet till såväl automatiserad incheckning som manuell incheckning.Övergripande trafiksystem. Uppställningsytor/filer för lastbilar, personbilar och löstrailers. Utformning av passagerarterminal. Förslag till lokalisering av tullfunktioner. Kommer att utföras i 2 stycken etapper.

Expansion av Roro-terminal i Karlshamns Hamn ET2
Ny gate inkl möjlighet till såväl automatiserad incheckning som manuell incheckning.Övergripande trafiksystem. Uppställningsytor/filer för lastbilar, personbilar och löstrailers. Utformning av passagerarterminal. Förslag till lokalisering av tullfunktioner. Kommer att utföras i 2 stycken etapper.

Om- och tillbyggnad av särskolan i Mjällby
Projektet ligger vilande.

Nybyggnad av upplagsytor i hamnen, Karlshamn
Avser nybyggnad av upplagsyta för Gasrör till Nordstream på ytan söder om godsbangården i Stilleryd. Ytan ska vara grusyta med ett dike runt som har förbindelse med havet. Stängsel runt området och grindar.

Om- och tillbyggnad av skollokaler i Vedeby Etapp 3
Avser 5 st nya skolsalar-, 1 ny hemkunskapssal-, och 1 ny slöjdsal. Tillbyggnad av byggnad nr 8 samt lokaler för grundsärskolan.

Om- och tillbyggnad av personallokaler & kontor i Tubbaryd
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017 - 2019. Projektering under 2016 som kommer att utföras av ramkontrakterade konsulter. Oviss byggstart.

Upprustning av klubbstuga vid idrottsplats i Asarum, Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Byggstart planeras under 2018. Kostnaden är uppskattad.

Upprustning av kök vid skola i Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017 - 2019.

Ombyggnad för trygghetsboende i Olofström
Avser ombyggnad av tidigare möbelaffär till trygghetsboende för 70+. BOA är 1650 kvm. Biyta är 1750 kvm. VS-arbeten utföres delvis i egen regi av byggherren och delar ska upphandlas av den blivande byggentreprenören. Byggentreprenören ska också ombesörja upphandling av invändiga ytskikt. Byggentreprenör är ett företag från Polen.

Ombyggnad av torg i Karlshamn
Avser ombyggnad/modernisering av torgyta. Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017 - 2019.

Tillgänglighetsanpassning av huvudbyggnaden vid folkhögskola i Bräkne-Hoby
Eventuell byggstart hösten 2017. Konsulter kommer att anlitas, troligen under våren 2017.

Iordningställande av ny roro-layout vid hamn i Karlshamn
Karlshamns Hamn ska optimera ytorna för roro-trafiken viket innebär att nya ytor tas i anspråk liksom att befintliga ytor optimeras. Denna delen i projektet innebär att färdigställa nya ytor samt att bl.a. installera förbättrad belysning, komplettera dagvatten och en del fundament för ny datautrustning. Vägmarkering. Belysning och elarbeten för boarding, check-in/-out m m. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av vattenverk i Ronneby
Projektering pågår. Byggstart planeras 2018.

Tillbyggnad av ortopedteknisk avdelning OTA, Karlskrona
Tillbyggnad på ca 1200 m2 gällande byggnad 02-42 BLS Karlskrona för ortopedteknisk avdelning. Byggs ovanpå nuvarande huvudentrén med två våningsplan. Solceller installeras på taket och byggnaden får bergvärme.

Utbyggnad av skola i Karlskrona
Projektet avser tillbyggnad av matsal (150 kvm) i ett plan och byggnad 2 (300 kvm) med 4 klassrum och 3 grupprum i två plan.

Utbyggnad av bilhall i Karlskrona
Bilhall för VW och Skoda, 500 kvm, samt en helt ny hall för Audi i nästa etapp.

Om- och nybyggnad av Blekinge museum i Karlskrona
Avvaktar beslut. Fortsatta om- och nybyggnader vid museet. Omfattar museets publika rum med bl a restaurangdel. Kostnadsberäkningar och finansieringsfrågor förestår.

Om- och tillbyggnad av Kallingeskolans tillagningskök, Ronneby
Om- och tillbyggnad av tillagningskök. Kostnaden är preliminär.

Ombyggnad av kontor på Kämpaslätten i Sölvesborg
Om- och tillbyggnad av lokaler/kontor.

Tillbyggnad av flerbostadshus och butik i Sölvesborg
Objektet kan komma att få en större omfattning än vad som var tänkt från början. Man undersöker nu möjligheterna att bygga ca 10 lägenheter för seniorboende. Anbud kommer att infordras på totalentreprenad närmare byggstart. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ny gc-väg längs väg 670 mellan Listerby-Johannishus
Ca 2,5 km.

Ombyggnad för trygghetsboende på Pantarholmskajen i Karlskrona
Avser ombyggnad för trygghetsboende på Fregatten, 22 lägenheter kommer att byggas. Målet är att skapa ett modernt boende för personer över 70 år. Det blir 2 st enrumslägenhet, 16 st tvårumslägenhet, och 4 st trerumslägenhet. Ventilationsentreprenören kommer anlitas via löpande efter årsskiftet.

Ombyggnad av Spect-CT mm på Blekingesjukhuset i Karlskrona
Avser ombyggnad av del av röntgenavdelningen, Spect-CT. Nya ytskikt, undertak, nya mattor samt tillskapande av manöverrum, väntrum, undersökningsrum mm. Berörd yta ca 110 kvm.

Tillbyggnad av industrihus i Ronneby
Tillbyggnad av industrihus i Ronneby, Omfattning oklar. Kostnad okar.

Om- och tillbyggnad av industrihus i Sölvesborg etapp 2
Avser om- och tillbyggnad av produktionslokaler vid proteinfabrik.

Nybyggnad av vattenverk i Eringsboda
Projektering pågår. Byggstart planeras 2018.

Omgestaltning av torg i Karlskrona
Avser gestaltningsarbeten, belysning med mera vid torg. Denna etapp 2 och etapp 3 kommer att upphandlas som en entreprenad, med byggstart för etapp 2 hösten 2017 och etapp 3 våren 2017. Kostnaden för dessa båda etapper, är beräknad till ca 10 mkr. Teknisk projektör kommer att anlitas.

Rivning av brandstation i Karlskrona
Rivning av den gamla brandstationen inför byggande av ny brandstation på Oskarsvärn. Denna entreprenad ingår i objekt nr 1106282. Uppskattad igångsättning och kostnad.

Ombyggnad av restaurangkök Marinmuseum, Karlskrona
Projektet avser ombyggnation av restaurang och kök i marinmuseum, Karlskrona.

Utveckling av områden i Karlshamn
Planprogram (vision) skall tas fram, därefter kommer områdena detaljplaneras. Okänd kostnad. Uppskattad start. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av kyrka till HVB-hem i Mörrum
Ombyggnad av kyrkobyggnad till gruppboende.

Ombyggnad av reningsverk i Karlskrona
Förfrågningsunderlag gällande entreprenader lämnas preliminärt ut efter årsskiftet 2016/2017.

Omgestaltning av torg i Karlskrona
Avser gestaltningsarbeten, belysning med mera vid torg. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad samt upprustning av äldreboende, Ronneby
Projektet avser ombyggnation från bibliotek till 7 stycken nya rum på Johannishus äldreboende i Ronneby. Sen skall även 24 stycken befintliga lägenheter upprustas invändigt.

Omgestaltning av torg i Karlskrona
Entreprenaden omfattar ombyggnad av del av Karlskrona stortorg. Befintlig plantering runt statyn skall tas bort och ersättas med ett postament, med där tillhörande beläggningsarbeten. Postamentet innehåller vissa gestaltningsdetaljer så som mässingstavar med inskriptioner samt inskription i den befintliga borgmästarstenen. Tillhörande schakt- och elarbeten. Leverantör av sten är Nilssons Stenhuggeri & Gravvårdsfabrik AB i Sölvesborg.

Till- och ombyggnad vid brandstation i Ronneby
Omfattande upprustning med bl.a. ombyggnad av omklädningsrum och duschar vid brandstation. Boenderum i logementen. Ev. upprustning av vagnhallen med ny port. Slutgiltiga beslut ej tagna ännu. Ev byggstart under 2017.

Renovering av Eringsboda kyrka
Avser fasad samt målningsarbeten både invändigt och utvändigt.

Omgestaltning av torg i Karlskrona
Avser gestaltningsarbeten, belysning med mera vid torg. Denna kommer att upphandlas som en entreprenad tillsammans med etapp 2, med byggstart för etapp 2 hösten 2017 och etapp 3 våren 2017. Kostnaden för dessa båda etapper, är beräknad till ca 10 mkr. Teknisk projektör kommer att anlitas.

Ombyggnad av utemiljö vid skola i Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Ombyggnad vid kulturcentrum i Ronneby
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Vissa skissritningar finns upprättade. Avser bla ombyggnad av takkonstruktion.

Säkerhetshöjande åtgärder vid vattenfall/damm i Bräkneån, Ronneby
Upptaget i investeringsbudget för 2017 - 2019. Dammen har sprickor och läckage i fogar och pelare. En fisktrappa finns intill fallet. Vilka åtgärder som kan komma ifråga har inte beslutats ännu. Uppskattad byggstart.

Utbyggnad med VA-ledning till fritidshusområde i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Byggstart ej fastställd.

Rivning av f.d. bordtennishall i Vedebylund Karlskrona
Rivning av före detta bordtennishallen, samt sanering av marken, inför kommande nybyggnation av lägenheter. Uppskattad kostnad.

Ramavtal avseende vitvaror i Karlskrona
Ramavtal för reparations, -underhålls och löpande servicearbeten avseende glasarbeten för anläggningar tillhörande AB Karlskronahem. AB Karlskronahem är ett, av Karlskrona kommun, helägt allmännyttigt bostadsföretag. AB Karlskronahem förvaltar ca 251 000 m2 bostadsyta fördelat på 3 910 lägenheter samt en lokalyta på 90 500 m2 äldreboende m.m.

Ombyggnad av lokaler till kultur- och fritidslokaler i Karlskrona
Beslut är fattat av kultur- och fritidsnämnden. Tanken är att lokalerna ska husera bordtennisklubben Lyckeby BTK, samt lokaler för dans och bibliotek. Uppskattad byggstart och kostnad.

Markarbeten vid Kämpaslätten i Sölvesborg
Objektet avser omflyttning av massor/terrassering av industrimark inom planlagt industriområde på Kämpaslätten i Sölvesborgs kommun.

Utveckling av asarum centrum
Planerat projekt till följd av nybyggnad av bildnings-centra (795284). Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av Stadshuset i Ronneby
Projektet avser ombyggnad av befintlig reception i Ronnebys Stadshus. Omfattning oklar.

Utbyggnad för allmänt vatten och avlopp i Mörby, Sölvesborg
Planer i tidigt skede.

Tillbyggnad av va-ledning i Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Byggstart tidigast hösten 2016.

Åtgärdande av utemiljön vid idrottshall i Ronneby
Upptaget i investeringsplanen för åren 2017 - 2019. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av isplan i Karlshamn
Projektet ligger vilande.

Utbyggnad av fiberoptiskt byanät i Karlskrona
Upphandlingen består av tre (3) olika delar: Projektering, Material och fiberinstallation samt Grävning och nedläggning av kanalisation som tillsammans kan komma att resultera i en totalentreprenadavtal för en(1) entreprenör eller en utförandeentreprenad för flera entreprenörer.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Brino
Inom projektområdet Brino i Ronneby kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Gaslunda/Gränum
Inom projektområdet Gaslunda/Gränum ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Anläggande av ny gräsyta på fotbollsplan i Ronneby
Avser anläggande av ny gräsyta (konstgräs) 11-manna plan.

Utbyte av styrsystem till fjärrvärmeanläggningar i Olofström
Avser byte av styrsystem på produktionsanläggningar för fjärrvärme i Olofström.

Biokonvertering av oljesystem vid hetvattencentral i Stilleryd, Karlshamn
Avser konvertering av befintlig oljeeldad spetslastanläggning HVC Stilleryd från fossil eldningsolja till bioolja. Denna upphandling omfattar oljesystemet som ska förse de nya oljebrännarna med olja.

Installation av flygplatsljus vid F17 i Ronneby
Objektet avser Flygplatsljus vid HKP-platta och FATO, F17 Ronneby flygplats.

Åtgärder gällande gatubelysning i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Gatubelysning EU direktiv. Uppskattad byggstart.

Nytt reservkraftsaggregat vid vattenverk i Asarum
Objektet avser installation av nytt reservkraftsaggregat.

Restaurering av kaj och stenpir i Herrgårdens hamn, Tjurkö i Karlskrona
Planerna ligger för närvarande på is. Uppskattad byggstart och kostnad.

Direktupphandling periodisk besiktning VV och ARV, Karlskrona
Avtal kan komma att skrivas med flera anbudsgivare, t.ex separat för ARV respektive VV.

Nyanläggning av slam- och oljeavskiljare i Karlskrona
Projektet avser nyanläggning av slam- och oljeavskiljare. Byggstart mars/april 2017.

Renovering av Karö stugby i Ronneby
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2017-2019. 0,4 mkr/år.

Tillbyggnad av kontor och hall i Sölvesborg
Tillbyggnad av kontor och tillverkningshall.

Tillbyggnad av skolmatsal i Olofström
Tillbyggnad av skolmatsalen.

Tillbyggnad av industrihus i Olofström
Tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av industrihus i Olofström
Tillbyggnad av industribyggnad. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ramavtal avseende ventilationsarbeten, Ronneby kommun
Ramavtal för avrop gällande ventilationsarbeten i mindre omfattning och till mindre belopp avseende arbeten samt i undantag även drift.

Åtgärder gällande kommunens cykelvägar, Karlshamn
Projektet avser anläggande samt upprustning av kommunens cykelbanor, mer information kommer till våren.

Ombyggnad av samlingslokal i Olofström
Om- och tillbyggnad samt nybyggnad av glasgång och samlingslokal.

Ombyggnad av kyrka i Sölvesborg
Om- och tillbyggnad av kyrkolokal.

Ombyggnad av va-ledning i Olofström
Installation av anläggning för VA.

Ombyggnad av flerbostadshus i Olofström
Installation av ventilation i byggnader.

Ombyggnad av kontor i Olofström
Flytt av bef pausutrymme/kontorsbyggnad.

Ombyggnad av skola i Sölvesborg
Avser ändrad användning från äldreboende till fritidslokal/skolverksamhet.

Rivning av bro över ägoväg vid Trantorp

Ombyggnad av parkanläggning i Karlshamn, etapp 5
Beslut ej tagna.

Ombyggnad av parkanläggning i Karlshamn, etapp 6
Ej beslutat.

Ombyggnad av parkanläggning i Karlshamn, etapp 7
Ej beslutat.

Rivning av samlingslokal i Olofström
Nybyggnad av samlingslokal samt rivning av bef samlingslokal.

Ombyggnad av sophus i Olofström
Ombyggnad av kretsgård och utemiljö.

Ombyggnad av fritidsgård i Olofström
Ombyggnad av utrymningsvägar.

Tillbyggnad av plank i Sölvesborg
Tillbyggnad av affär med plank för kylmaskiner.

Breddning av gata för ny cykelbana i Karlshamn
Gatan ska breddas för att anlägga ca 80 meter cykelbana från Tegelbruksvägen till busshållplats.

Reparation av betongkaj i Karlskrona
Avser pågjutning av skadat kajdäck på flera ställen, och reparation av skadad krönbalk på ett antal ställen.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Ändrad användning från förskola till tre lägenheter.

Upprustning av bryggor för å-trafiken i Ronneby
Upptaget i investeringsbudget för 2017 - 2019. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av personalutrymme i skola, Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Uteservering vid Hälleviksbadet i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Åtgärder för avlopp i Getabjär, Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Upphandling av konsult för klimatanpassning, Karlskrona kommun

Ombyggnad av centrum i Mjällby Sölvesborg
Avser utsmyckning av torget med växter och krukor.

Byte av belysningsstolpar i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: