Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Tanum

Nybyggnad av bostäder i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 64 lägenheter i flerbostadshus och 5 villor. Området är på totalt ca 20000 kvm.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheten med bostadsrätt i flerbostadshus (BOA 2064 kvm).

Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter med hyresrätter och 19 lägenheter med bostadsrätter i 10 huskroppar. I projektet ingår bl a iordningställande av infartsväg till området samt alla tillhörande arbeten för va-, väg-, belysning- el- och fiberarbeten. Byggstart för husen tidigast våren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av 25 lägenheter i flerbostadshus. lägenheterna fördelas på 1 rum och kök, 2 rum och kök samt 3 rum och kök. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Uppskattad kostnad.

Utbybyggnad av gata och VA-ledningar i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av gata ca 285 meter med ca 350 meter VA-ledningar och gc-bana ca 160 meter samt el/fiber/belysning.

Nybyggnad av högreservoar i Hamburgsund
Projektet avser nybyggnad av högreservoar (1200 kbm vatten).

Ny sjöledning i Tanum
Projektet avser ny sjöledning V160 mellan Havsstensund och Resö.

Nybyggnad av sjöbodar mm i Tanum
Projektet avser uppförande av en byggnad med badhytter, 14 sjöbodar samt 15 lådbodar. Byggstart tidigast våren 2017.

Ombyggnad av park Tanum Centrum. Etapp 1
Projektet avser ombyggnad parken i centrum med nya grönytor, scen, pergola, nya murar, plattläggning samt belysning. Byggstart tidigast hösten 2017.

Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 163 vid Grebbestad strand
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder/anläggande av en gång- och cykelväg utmed sydvästra sidan av väg 163 med anslutning till den nya befintliga cykelvägen.

Nybyggnad av industri/lager i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av industri- och lagerbyggnad. Byggstart tidigast början 2017. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av panncentral vid äldreboende i Bullaren
Avser ombyggnad till ny värmeproduktionsanläggning samt anpassning av tillhörande värme- och tappvattensystem. Befintlig flispanna, oljepanna och silo ska ersättas med en pelletsanläggning bestående av bl.a. två pannor om 145 kW/st, silo mm.

Byte av pelletspanna i äldreboende i Fjällbacka
Befintlig pelletspanna ska ersättas med ny pelletspanna, befintlig oljepanna och solvärmeanläggning ska behållas inkopplade i anläggningen.

Nybyggnad av personallokal i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av personalbyggnad (70-80 kvm) och carport. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad och byte av gatubelysningsarmaturer i Tanum
Projektet avser ombyggnad och byte av gatubelysningsarmatur i kustsamhällen. Byggstart tidigast maj 2017.

Anläggande av ny lekplats i Grebbestad, Tanums kommun
Objektet avser nyanläggning av lekplats i Grebbestad, Tanums kommun, beläget i Grebbestad mellan gatorna Glimmervägen och Moränvägen.

Nybyggnad av brygga i Fjällbacka
Nybyggnad av bryggor, borttagning av bef samt byte av pålade bryggor till flytbryggor.

Nybyggnad av telestation i Fjällbacka
Nybyggnad av tekniktorn med tillhörande teknikbodar.

Nybyggnad av elverk i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för etablering av elverk.

Nybyggnad av sjöbod i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 sjöbodar.

Nybyggnad av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport, förhandsbesked lämnat 2016-11-01, § 188, Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport/förråd Tanums-kleva 1:1.

Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt förråd, tomt 54.

Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av förråd i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation/transformatorstation.

Nybyggnad av pumpstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumphus, bdt ledningsnät.

Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov och marklov för nybyggnad av fritidshus samt förråd, tomt 17.

Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov och marklov för nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av förråd i Fjällbacka
Ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 2021-11-15 för skjul och dieseltank.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: