Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Härryda

Nybyggnad av lager och logistik i Landvetters Flygplats
Projektet avser nybyggnad av lager och logistik i 3 eller 4 byggnader. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder och resecentrum vid Mölnlycke station i Härryda
Projektet avser nybyggnad av ca 1000 lägenheter i flerbostadshus och resecentrum. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av skola i Hindås, Härryda
Projektet avser nybyggnad av skola. Byggstart tidigast slutet 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hindås
Projektet avser nybyggnad av 90-100 lägenheter i flerbostadshus.
Iordningställande av aktivitetspark i Mölnycke
Projektet avser iordningställande av aktivitetspark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av 70-80 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad idrottshall i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av idrottshall med läktare, cafeteria, kansli, förråd och omklädningsrum
Nybyggnad av särskilt boende i Mölnlycke, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i särskilt boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 25 lägenheter i flerbostadshus med god tillgänglighet.
Nybyggnad av radhus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 11 lägenheter i radhus med garage. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av stödboende i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter (350 kvm) i stödboende för ungdomar 16-20 år som fått biståndsbeslut att bo i stödboende samt kompletmentbyggnad (ca 33 kvm). Benarebyvägen/Näckrosvägen.
Nybyggnad av dagvattendammar i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av dagvattendammar. Byggstart tidigast våren 2019.
Exploatering av område i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar samt anläggande av park och 2 stycken dagvattendammar. Byggstart oviss.
Nybyggnad av exploateringsområde och vattenledning i Mölnlycke
Avser nybyggnad/utveckling av befintligt bostadsområde med exploatering för nya bostäder.
Nybyggnad av aktivitetspark i Mölnlycke
Avser upprustning av befintlig storlekplats till en aktivitetspark som ska innehålla lekplats, utomhusscen, gemensamhetsodling och utegym.
Uppställning av skolpaviljong i Härryda
Projektet avser markarbeten och uppställning av av paviljong/skola med 6 klassrum. Uppskattad kostnad.
Uppförande av bullerplank i Mölnlycke
Avser uppförande av bullerplank längs med Benarebyvägen.
Nybyggnad av restaurang i Härryda
Avser nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av terminal i Härryda
Projektet avser nybyggnad av terminalbyggnad. Uppskattad kostnad.
Borrhålsanslutning i Bårhults företagspark, Härryda
Avser borrhålsanslutning fråm markytan ned till bef spillvattentunnel. Borrhålslängd ca 127 meter.
Nybyggnad av parhus i Härryda
Nybyggnad av tvåbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av automatstation i Härryda
Nybyggnad av adblue-tank.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus med carport och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Härryda
Nybyggnad av fiber nod.
Nybyggnad av klubbhus i Härryda
Nybyggnad av klubbhus.
Nybyggnad av sophus i Härryda
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av förråd i Härryda
Nybyggnad av redskapsbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Härryda
Nybyggnad av tryckstegringsstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: