Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Göteborg

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 262 st.

Nybyggnad av kontor i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 7000-8000 kvm kontor med 10-12 våningar. Grunden blir pålning och platta på mark.

Nybyggnad av bro vid Göta älv i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en gatu- och spårvägsbro. Bron ska byggas 13 meter över medelvattenytan. Projektettävlingen för design av en ny bro vanns av:DISSING+WEITLING architecture i team med ELU, Ljusarkitektur och Lenonhardt Andrä und Partner. Totalentreprenaden är ett konsortium mellan Skanska Sverige Väg och Anläggning AB och MT Højgaard. MT Højgaard ansvarar för stålarbetena inklusive mekanik. Bron planeras att vara klar under 2022.

Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Platzer äger ca 100000 kvm inom Norra Högsbo området och planerar för ca 1500 bostäder.

Nybyggnad av specialistsjukhus i Högsbo, Göteborg
Specialistsjukhuset på Högsbo är planerat att uppföras inom befintlig byggrätt och beräknas omfatta ca 20 000 m2 BTA. Verksamheten kommer att omfatta flertalet medicinska specialiteter inkl sex dagkirurgiska OP-salar.

Nybyggnad av kontor, hotell, kultur och butiker i Göteborg, etapp 1
Projektet avser rivning av befintliga hus (ca 18000 kvm) och nybyggnad av kontor, hotell, kultur och butiker. Rivningsarbetet påbörjades i början av september 2016.

Nybyggnad av kontorshus i Gårda, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor.

Om- och nybyggnad av administrativa lokaler i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två huskroppar med 5-15 våningar, totalt ca 22500 kvm och ombyggnad av ca 5500 kvm, ca 900 arbetsplatser. Grunden blir pålning och platta på mark.

Nybyggnad av kontor i Gårda, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor.

Nybyggnad av bostäder, butiker och kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 400 nya lägenheter, kontor, handel mm.

Nybyggnad av studentlägenhet i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 400-600 studentlägenheter. Projektet kommer att indelas i etapper under en längre tid. Byggstart tidigast kvartal 1 2019.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 375 lägenheter i flerbostadshus med 10-16 våningar med garage i källarvåning. Byggstart tidigast oktober 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad 266 lägenheter i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Göteborg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ca 300 lägenheter samt förskola inom området för fd Motortekniska Gymnasiet, fastigheten Järnbrott 148:1. Detaljplanen ska även medge verksamheter i bottenplan där det är lämpligt. Området har markanvisats och Alaska Fastigheter AB/Lejonstaden AB (bostadsrätter) och Nordfeldts (hyresrätter) ska tillsammans hitta en 50/50% fördelning i boendeformer. Bebyggelsen ska uppföras som lågenergibyggnader med ambitionen mot nollenergibyggnader samt andra lösningar som underlättar för en ekologiskt hållbar vardag. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av förråd, verkstäder mm i Göteborg
Kretslopp och vatten avser att samlokalisera de flesta av sina verksamheter på en plats vid Alelyckans vattenverk och avser förråd, verkstäder, lager, utelager och kontor.

Nybyggnad av LNG-terminal i Göteborg
Miljötillstånd har erhållits. Projektet avser en anläggning för hantering av flytande naturgas. Nya cisterner/tankar, byggnader för utrustning och ledningar. Rivningsarbetet av den befintliga anläggningen för att frigöra marken kan påbörjas tidigast under våren 2017 och byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av handel, kontor mm i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 24000 kvm studentbostäder (180 lägenheter), handel och kontor i en huskroppar med tio våningar samt ca 10000 kvm parkeringsdäck under husen. Byggstart tidigast kvartal 2 2017.

Nybyggnad av studentlägenhet i Göteborg
Projektet nybyggnad av ca 440 student- och forskarbostäder (ca 15000 kvm) samt ett modernt innovationscenter för Chalmers Venture (ca 3000 kvm).

Nybyggnad av flerbostadshus i Billdal
Projektet avser nybyggnad av 369 lägenheter i flerbostadshus med 2-7 våningar och källarvåning i några hus samt parkeringshus (projekt 1321290). Byggstart av parkeringshusen sommar 2016.

Nybyggnad av flerbostadshus på Lindholmen, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 250 kooperativa hyresrätter för unga vuxna mellan 18-30 år.

Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad 290 lägenheter och 60 radhus med bostadsrätter. Byggstart planeras under 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 220 lägenheter inklusive ca 40 studentlägenheter och 2 lokaler, ett parkeringsgarage och ett parkeringshus. Byggstart tidigast maj 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Krokslätt, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter i flerbostadshus och ca 10000 kvm handel och kontor.

Nybyggnad av bostäder i Backa, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter i blandad bebyggelse. Byggstart tidigast sommar 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 272 lägenheter i fyra hus. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av bostäder och lokaler på Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 200 lägenheter med lokaler i bottenvåning.

Nybyggnad av bostäder i Backa, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 250-300 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Göteborg
Detaljplanerbetet ska påbörjas. Markanvisat till Botrygg Göteborg AB. Projektet avser nybyggnad av ca 30000 kvm bostäder ca 200 hyresrätter och 100 bostadsrätter och ca 1000 kvm offentliga lokaler. Har tidigare ingått i objektnummer 923733. Byggstart tidigast under 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 250 lägenheter med hyresrätt och bostadsrätt i flerbostadshus samt lokaler för förskola. Byggstart tidigast början 2018.

Nybyggnad av studentlägenhet i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 240 student- och forskarbostäder, verksamhetslokaler samt korttidsboende. Byggstart tidigast kvartal 1 2019.

Nybyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontorshus med parkeringsgarage i källarplan. Markarbetet påbörjas i oktober 2016.

Nybyggnad av specialistsjukhus på Hisingen, Göteborg
Specialistsjukhuset är beräknat att omfatta ca 25 000 m2 BTA och att omfatta flertalet medicinska specialiteter inkl sex dagkirurgiska OP-salar.

Nybyggnad av kontors- och forskningsverksamhet i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontors- och forskningsverksamhet på Chalmers.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 200 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 12000 kvm bostäder i flerbostadshus med 100-tal lägenheter och 8000 kvm handel.

Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 12000 kvm bostäder i flerbostadshus med 100-tal lägenheter och 8000 kvm handel.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kviberg, Göteborg
Projektet avser 160-200 lägenheter i 1 byggnad som byggs i vinkel. Terrasserat hus med 5 till 16 våningar. Byggstart tidigast sommar 2017.

Nybyggnad av logistikbyggnader och lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 5 logistikbyggnader på tomtområde om 140000-160000 kvm. Markarbetena startade hösten 2015.

Nybyggnad av flerbostadshus i Högsbo, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 180 lägenheter med bostadsrätt i 1 punkthus med 10 våningar och 3 lamellhus med 5 våningar.

Nybyggnad av anslutningsspår mm på Hisingen, Göteborg, etapp 1
Projektet avser ny anslutningsspår, vändspår och en sk spårharpa. Byggstarten för anslutningsspåren påbörjas under sommaren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 105 lägenheter och ca 400 kvm lokaler i bottenplan i 4 huskroppar med 2-10 våningar i lågenergihus med miljöanpassade byggnader.

Nybyggnad av flerbostadshus, hotell mm i Göteborg
Markanvisat till Magnolia Bostad AB. Projektet avser nybyggnad av 10000 kvm BTA lägenheter med hyresrätt, 12000 kvm BTA hotell och 500 kvm BTA lokaler. Har tidigare ingått i objektnummer 923733.

Anläggande av additionskörfält och bullerskydd vid Tingstadsmotet-Backadalsmotet
Byggande av additionskörfält Tingstadsmotet-Backadalsmotet samt bullerskyddsåtgärder Tingstadsmotet-Bäckedalsmotet.

Nybyggnad av järnvägsspår, Pölsebo-Skandiahamnen
Projektet avser nytt spår med anslutning till det befintliga spåret i öster vid Ivarsbergsmotet i Pölsebo och i väster vid Skandiahamnens anslutning vid Oljevägen ca 1,5 km. BEST-arbeten.

Nybyggnad av skola och idrottshall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-9 skola med tillagningskök och skolidrottshall samt ny utemiljö, lek- och skolgård och trafiklösningar. Utfackningsväggar: Tehnika, Kroatien. Leverantör av invändiga trädörrar: Kali Snickerier Inköps, Box 304, 551 15 Jönköping, tel 036-120570.

Nybyggnad av flerbostadshus i Askim
Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter i flerbostadshus.

Ny- och ombyggnad av lägenheter i Tynnered
Projektet avser nybyggnad av 150 lägenheter i flerbostadshus med 5 våningar + en indragen våning, ombyggnad av ca 30 lägenheter på gavlarna mot Opaltorget samt nybyggnad av tvättstugor på gårdar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 85 lägenheter i flerbostadshus med 4-6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus på Askim, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 111 lägenheter i fem punkthus. Parkeringsgarage ska byggas under tre av husen samt del av gården. I projektet ingår ny tillfartsgata inklusive vändplats samt flytt och höjning av befintlig GC-väg. Uppskattad kosntad.

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Gamlestaden, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 117 lägenheter i flerbostadshus och 600-700 kvm verksamhetslokaler. Byggstart tidigast november 2017. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarplan. Byggstart tidigast sommar 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter och ca 400 kvm lokaler i bottenplan i lågenergihus med miljöanpassade byggnader. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av stadsdelshus på Hisingen, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett nytt stadsdelshus med rum för kultur. Framtidens Selma är ett samarbetsprojekt för att utveckla Selma Lagerlöfs Torg i stadsdelen Norra Hisingen i Göteborg. Projektet innefattar kvarteren runt om, och längs med Backadalen och Litteraturgatan i Hisings Backa.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 100 lägenheter. Sprängningsarbetet påbörjas i december 2016.

Nytt bostadsområde i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av 92 lägenheter i flerbostadshus. Grunden blir pålning och platta på mark.

Nybyggnad av studentlägenhet och förskola i Göteborg
Projektet nybyggnad av 118 studentlägenheter samt en förskola med fem avdelningar (1100 kvm) i en huskropp med 5-8 våningar. Miljöbyggnad Guld. Byggstart september/oktober 2017.

Nybyggnad av bostäder mm i Ullevi, Göteborg
Planer finns för en ny modern tennisanläggning samt en möjlig volym om cirka 17 000 kvadratmeter fördelat på bostäder, kontor, butiker, restauranger.

Nytt bostadsområde i Göteborg

Nybyggnad av godsterminal i Göteborgs hamn.
Avser nybyggnad av kombiterminal med bla sju järnvägsspår med totalt 3360 spårmeter. Terminalområdet blir ca 65000 kvm stort.

Rivning samt nybyggnad av F-6 skola i Västra Frölunda
Den befintliga Björkåsskolan samt vaktmästarbyggnad ska rivas och ny skola ska uppföras på fastigheten. Den nya skolan ska rymma 380 elever i årskurserna F-6. Skolan ska rymma ett tillagningskök för ca 400 portioner. Rivningsstart är beräknad till juni 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 94 lägenheter i 2 punkthus med 8-10 våningar med en gemensam innergård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsladugård, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med garage i källarvåning.

Nybyggnad av studentbostäder i Krokslätt
Projektet avser nybyggnad av 99 studentlägenheter. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Billdal
Projektet avser nybyggnad av 52 lägenheter i flerbostadshus. Markarbetet startar i september 2016 och husbyggnationen i januari 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus o. garage, Kvillebäcken i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter samt parkeringsgarage under gård.

Nybyggnad av flerbostadshus i Torsland, kvarter L och M
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en F-6 skola med tillagningskök och idrottssal.

Påbyggnad p-däck med bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av tre 7 våningshus med ca 55 hyresrättslägenheter på befintligt parkeringsgarage samt renovering av befintligt p-däck.

Nybyggnad av bostadshus i Älvsborg, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i fyrbohus och flerbostadshus i 20 huskroppar med 1-3 våningar. Grunden blir platta på mark. Byggstart tidigast våren 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 75 lägenheter i flerbostadshus samt utrymme för förråd teknik mm. Ett hus ska rivas samt markparkering ska byggas.

Nybyggnad av bostäder på Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 79 lägenheter med bostadsrätt i 3 hus med 4-5 våningar med garage i källarplan. Byggstart tidigast sommar 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad 40-100 lägenheter med bostadsrätt och en förskola med 6 avdelningar. Byggstart planeras under våren 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av logistikanläggning i Göteborg
Projektet avser ny logistikanläggning. Byggstart tidigast sommar 2017.

Nybyggnad av studentlägenheter på Lindholmen i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 160 studentbostäder.

Nybyggnad av bostäder på Frölunda torg
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus med hyresrätt och radhus med 18 lägenheter och en villa med äganderätt.

Nybyggnad av flerbostadshus på Majorna, Göteborg
Markanvisning för ca 80 hyreslägenheter och BmSS boende ca 500 kvm. Byggstart tidigast sommar 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 57 lägenheter i flerbostadshus. Sprängningsarbetet påbörjas kvartal 2 2016. Garage och förråd i suterrängplan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Angered, Göteborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus på Angered, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart september/oktober 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lundby
Projektet avser nybyggnad av 54 lägenheter i två hus med fyra våningar i flerbostadshus.

Nybyggnad av radhus i Gårdsten
Projektet avser nybyggnad av 30 radhuslägenheter med bostadsrätt i 4-6 huskroppar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av flerbostadshus på Kålltorp, Göteborg
Detaljplanearbetet pågår. Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 70 lägenheter i flerbostadshus med 4 och 5 våningar. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av bostäder för särskilt boende i Göteborg
Projektet avser rivning av befintliga fastigheter, nybyggnad av bostäder med hotellstandard för personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk. Huset innehåller 90 hotellrum, restaurang, gemensamhets- och personalutrymmen, ny utemiljö samt angörings- och trafiklösningar.

Nybyggnad av kontor, miljöhall, kallförråd mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor, miljöhall & övernattningsrum ca 7000 kvm. Byggstart tidigast slutet 2017.

Nytt spår samt flytt av signalkiosk mm vid Göteborg C
Byggnation av nytt spår, rivning av spår samt flytt av signalkiosk inklusive staket.

Nybyggnad av äldreboende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 54 lägenheter i äldreboende. Byggstart tidigast juni 2017.

Exploatering för bostadsområde i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av korsningar, lokalgator, gång- och cykelvägar, gångbanor, VA-ledningar, fjärrvärmenät mm.

Nybyggnad av lager och kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager och kontor.

Nybyggnad av parkeringshus mm på Kallebäck, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus med 700-800 parkeringsplatser samt tillbyggnad av affärshus ca 1000 kvm. Byggstart tidigast sommar 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 60 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning. Byggstart planeras under 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av sporthall vid Lundenskolan i Göteborg
Projektet avser ny idrottshall genom tillbyggnad av befintlig gymnastikbyggnad vid skola. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av småhus på Donsö, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av småhus, hyresrätter, ca 42 lägenheter totalt.

Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad kontorshus.

Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-3 skola för 200 elever med mottagningskök och egen skolidrottshall.

Nybyggnad av bostäder på Backa, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i mark- och terrasslägenheter med 2 och 3 våningar, småskalig bebyggelse. Byggstart tidigast sommar 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning. Byggstart tidigast sommar 2017.

Nybyggnad av studentlägenheter i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 54 studentlägenheter mellan husen på Gibraltargatan 82 och 94.

Ny- och ombyggnad av likriktarstationer i Göteborg
Avser nybyggnation av två likriktarstationer för spårvägsdrift, samt option på byggnation av ytterligare en station. Dessutom ingår ombyggnation av två st befintliga likriktarstationer. Stationerna är belägna i Biskopsgården, Björkekärr samt Kålltorp.

Nybyggnad av bostäder i Björlanda
Förslag finns på småhusbebygglese, mindre flerbostadshus, radhus och villor. Ca 30-40 bostäder. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: