Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Borås

Nybyggnad av avloppsrenings- och kraftvärmeverk i Rydboholm
Projektet avser ett nytt avloppsreningsverk inkl slam- och rötningsanläggning samt lakvattenrening. Totalentreprenör (partnering) för nybyggnad av kontrollrums- och personalbyggnad EMC är Serneke Bygg AB. Avloppsrenings/processkonsult: Norconsult AB, Box 8774, 401 20 Göteborg, tel 031-507000. Överföringsledningar från centrala Borås till Sobacken och en utloppsledning från avloppsreningsverket till Viskan samt pumpstationer och minikfraftverk. Förberedande markarbeten startade i augusti 2015. Byggstart för kraftvärmeverket är våren 2017 och ska vara klart hösten 2018.
Ny- och ombyggnad psykiatribyggnad på Södra Älvsborgs sjukhus
Projektet avser ny- och ombyggnad av psykiatribyggnad innehållande 4 vårdenheter, avdelningar med ca 19 vårdplatser vardera, akutmottagning, personalutrymmen, tekniska utrymmen mm.
Nytt bostadsområde på Bråt i Borås
Omfattning oklar. Sanering av marken krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny- och ombyggnad för bostäder i Borås
Planer finns på ny- och ombyggnad för ca 300 bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns för rivning av fastigheter samt nybyggnad av ca 100 st bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Markanvisning sökt. Detaljplaneändring erfordras. Idéer finns på nybyggnad av 50-100 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60-80 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Borås
Avser nybyggnation av bostäder på Sjöbo och Östermalm.
Nybyggnad av skola i Gånghester
Avser om- och nybyggnad av Gånghesterskolan.
Ny 130 kV ledning mellan Sjöbo - Sobacken
Borås Elnät AB kommer under 2017-2018 att förlägga en ny 130 kV ledning, ca. 18 km, mellan Borås Elnäts befintliga stationer Sjöbo och Sobacken via en ny station Kyllared. Denna totalentreprenad omfattar i huvudsak förläggning av kablar, jordlinor, rör, slang och optobrunnar samt skarvning av kabel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer för ca 70 bostäder i flerfamiljshus. Området ligger i anslutning till Sandareds station. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i ett 6 våningshus vid korsningen av Fjällgatan-Vindelgatan.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hedared
Tillståndsansökan tillstyrkt. Planer finns på uppförande av 4 inom Bollebygds kommun och 4 verk inom Borås kommun.
Påbyggnad av flerbostadshus med radhus i Borås
Planer finns på nybyggnad av 15-20 radhus i två plan 100-130 kvm/hus på befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av villor i Borås
Projektet avser nybyggnad av 28 stycken mini villor (ca 80 kvm/hus). Projektet kommer att indelas i etapper. Avser ekologiska enfamiljshus. Hyresrätter blandade med egnahemsbebyggelse. I en första etapp byggs hyresrätter.
Nybyggnad av förskola i Göta
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av radhus i Borås
Projektet avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Nybyggnad av Företagspark i Sandhult
Planer finns för en företagspark på ca 30 ha intill testanläggningen AstaZero. Byggnationerna startas tidigast 2018.
Nybyggnad av förskola i Fristad
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och 120 platser.
Nybyggnad av förskola i Borås
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en 6-avdelnings förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus ( 18 lägenheter ).
Nybyggnad av parkeringshus i Borås
Avser nybyggnad av parkeringshus.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerhotell. Omfattning oklar.
Nybyggnad av rättscentrum i Borås
Detaljplanearbete. Planer för nybyggnad av ett rättscentrum i Borås, med lokaler för polis, häkte, tingsrätt och åklagare. Tomtdiskussioner pågår. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av bro i Borås
Projektet avser nybyggnad av bro.
Nybyggnad av bandyplan i Borås
Avser nybyggnad av konstfrusen bandyplan. Markarbete utförs i egen regi av Borås stad.
Nybyggnad av 130/10 kV station i Borås
Objektet avser ny 130/10 kV station Kyllared samt kompletteringsarbeten i Borås Elnäts stationer Sjöbo och Sobacken.
Nybyggnad av affärsbyggnad vid Hulta Torg i Borås
Avser nybyggnad av ICA-Närabutik om ca 900 kvm på del av befintlig parkeringsanläggning utmed Hultagatan. Mark- och parkeringsanläggning samt lastintag ska ingå i denna entreprenad
Nybyggnad av affärshus i Borås
Avser nybyggnad av affärshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parkeringshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringshus med 270 platser i 5 plan.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad och marklov. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av grupphus i Borås
Avser nybyggnad av grupphus med 6 lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Borås
Avser nybyggnad av enbostadshus ( parhus ) Tyngden 6, 7.
Nya överföringsledningar för VA och fjärrvärme mellan Borås och Fristad
Objektet avser ny tryckspillvattenledning ca 7500 m, Omläggning av befintliga VA-ledningar ca 2400 m, Fjärrvärmeledning som samförläggs med tryckspillvattenledningen till Sparsör och sedan fortsätter ytterligare 1400 meter samt byggnation av bro för ledningar över Viskan.
Ombyggnad av korsning i Borås kommun
Projektet avser ombyggnad av korsningen mellan väg 42, väg 1800 (Paradisvägen) och väg 1771, Sparsörsvägen i Borås kommun. Det ska även byggas en gång- och cykelbro över väg 42.
Nybyggnad av fjärrvärmepumpstationer längs överföringsledning Fristad
Projektet avser uppförande av två pumpstationer för fjärrvärmedistribution längs en nybyggd ledning mellan Borås och Fristad, se projekt 1413599. Avser Pumpstation Sjöbo och Pumpstation Frufällan.
Nybyggnad av parhus i Borås
Avser nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av fotbollshall i Borås
Avser nybyggnad av fotbollshall mm. Tidiga planer. Omfattning oklar.
Ny- och ombyggnad av VA-ledningar på Brämhult
Avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av förskola. Detaljplaneärende.
Nybyggnad av bilhall i Borås
Projektet avser nybyggnad av en bilhall på 500-600 kvm.
Nybyggnad av gc-bana i Borås
Entreprenaden avser nybyggnad av gc-bana längs Åsvägen inkl ny belysning.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av garage i Borås
Avser nybyggnad av garage med 30 platser samt anläggande av asfalterad parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ett 70 + boende med smålägenheter ca 20-25 st. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivningslov.
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av grupphus i Borås
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus och garage/carport förråd Ljushults-hulu 1:78,1:79,1:80,1:81.
Nybyggnad av tvätthall i Borås
Bygglov för nybyggnad av självtvättsanläggning.
Nybyggnad av vårdbostad i Borås
Bygglov för nybyggnad av specialbostäder (boende enligt lss, lagen om stöd och service ) Torpa-sjöbo 2:1,2:5.
Nybyggnad av tvättinrättning i Borås
Nybyggnad av tvättstuga.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av överbyggnad till befintlig kommunal avloppspumpstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Borås
Bygglov för uppförande av återvinningsstation 16811.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov och marklov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för nybyggnad av skärmtak på komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av sophus i Borås
Nybyggnad av miljöhus och lekförråd.
Nybyggnad av elljusspår i Borås
Marklov för schaktning/fyllning (anläggande av elljusspår).
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Nybyggnad av 2 st enbostadshus och garage.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av förråd (maskinrum).
Nybyggnad av garage i Borås
Bygglov för nybyggnad av garage (väderskydd för 8 st tjänstefordon).
Nybyggnad av garage i Borås
Bygglov för nybyggnad av garage samt rivningslov.
Nybyggnad av sophus i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (miljöhus).
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt rivningslov.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Borås
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av 2 st enbostadshus med carport/förråd.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av kallförråd och lager 2 st.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av parkeringsplatser (t.o.m. 2022-07-31).
Nybyggnad av lager i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av förrådstält vid tidningstryckeri (t.o.m. 2027-06-14).
Nybyggnad av hetvattencentral i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av hetvattenpanna ( t o m 2020-12-31 ).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: