Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Borås

Nybyggnad av avloppsrenings- och kraftvärmeverk i Rydboholm
Projektet avser ett nytt avloppsreningsverk inkl slam- och rötningsanläggning samt lakvattenrening. Totalentreprenör (partnering) för nybyggnad av kontrollrums- och personalbyggnad EMC är Serneke Bygg AB. Avloppsrenings/processkonsult: Norconsult AB, Box 8774, 401 20 Göteborg, tel 031-507000. Överföringsledningar från centrala Borås till Sobacken och en utloppsledning från avloppsreningsverket till Viskan samt pumpstationer och minikfraftverk. Förberedande markarbeten startade i augusti 2015. Byggstart för kraftvärmeverket är våren 2017 och ska vara klart hösten 2018.
Ny- och ombyggnad psykiatribyggnad på Södra Älvsborgs sjukhus
Projektet avser ny- och ombyggnad av psykiatribyggnad innehållande 4 vårdenheter, avdelningar med ca 19 vårdplatser vardera, akutmottagning, personalutrymmen, tekniska utrymmen mm.
Nybyggnad flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 125-150 lägenheter i flerbostadhus. Har tidigare ingått i objektnummer 872414.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnation av flerbostadshus med 112 lägenheter i två huskroppar sammanbundet med gemensamt trapphus samt rivning av befintlig affärsbyggnad och ny markanläggning. I entreprenaden ingår också nyproduktion av ett parkeringshus.
Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 3
Igångsättning under mars/april 2017. Projektet avser nybyggnad av ca. 70 lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 70-90 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av serviceanläggning i Viared
Anläggningen kommer utöver serviceverkstad även tillhandahålla drivmedel och automattvätt för lastbilar och bussar. Senare kommer det även att uppföras en serviceanläggning och automattvätt för personbilar.
Nybyggnad av skola i Gånghester
Avser om- och nybyggnad av Gånghesterskolan.
Ny 130 kV ledning mellan Sjöbo - Sobacken
Borås Elnät AB kommer under 2017-2018 att förlägga en ny 130 kV ledning, ca. 18 km, mellan Borås Elnäts befintliga stationer Sjöbo och Sobacken via en ny station Kyllared. Denna totalentreprenad omfattar i huvudsak förläggning av kablar, jordlinor, rör, slang och optobrunnar samt skarvning av kabel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av sju stycken flerbostadshus med 2-6 våningar, samt carport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus-/radhus.
Nybyggnad av villor i Borås
Projektet avser nybyggnad av 28 stycken mini villor (ca 80 kvm/hus). Projektet kommer att indelas i etapper. Avser ekologiska enfamiljshus. Hyresrätter blandade med egnahemsbebyggelse. I en första etapp byggs hyresrätter.
Nybyggnad av förskola i Göta
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola på Sjömarken, Borås
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, 120 platser.
Nybyggnad av radhus i Borås
Projektet avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en 6-avdelnings förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus ( 18 lägenheter ).
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerhotell. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av ca 10 lägenheter i radhus och flerbostadshus. Byggstart tidigast sommaren 2017.
Nybyggnad av bandyplan i Borås
Avser nybyggnad av konstfrusen bandyplan. Markarbete utförs i egen regi av Borås stad.
Nybyggnad av förskola i Borås
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av 130/10 kV station i Borås
Objektet avser ny 130/10 kV station Kyllared samt kompletteringsarbeten i Borås Elnäts stationer Sjöbo och Sobacken.
Nybyggnad av affärsbyggnad vid Hulta Torg i Borås
Avser nybyggnad av ICA-Närabutik om ca 900 kvm på del av befintlig parkeringsanläggning utmed Hultagatan. Mark- och parkeringsanläggning samt lastintag ska ingå i denna entreprenad
Nybyggnad av affärshus i Borås
Avser nybyggnad av affärshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad och marklov. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av grupphus i Borås
Avser nybyggnad av grupphus med 6 lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Borås
Avser nybyggnad av enbostadshus ( parhus ) Tyngden 6, 7.
Nya överföringsledningar för VA och fjärrvärme mellan Borås och Fristad
Objektet avser ny tryckspillvattenledning ca 7500 m, Omläggning av befintliga VA-ledningar ca 2400 m, Fjärrvärmeledning som samförläggs med tryckspillvattenledningen till Sparsör och sedan fortsätter ytterligare 1400 meter samt byggnation av bro för ledningar över Viskan.
Nybyggnad av fjärrvärmepumpstationer längs överföringsledning Fristad
Projektet avser uppförande av två pumpstationer för fjärrvärmedistribution längs en nybyggd ledning mellan Borås och Fristad, se projekt 1413599. Avser Pumpstation Sjöbo och Pumpstation Frufällan.
Nybyggnad av stall i Borås
Projektet avser nybyggnad av ridhus med läktare och stall med omklädningsutrymmen. En del arbeten kommer att utföras ideellt av klubbens medlemmar.
Passivt fibernät i Borås
Avser byggande av passivt fiberoptiskt bredbandsnät.
Nybyggnad av parhus i Borås
Avser nybyggnad av parhus.
Ny- och ombyggnad av VA-ledningar på Svensgärde
Avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar på Svensgärde ca 7 km från Borås stad centrum.
Ny- och ombyggnad av VA-ledningar på Brämhult
Avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar.
Nybyggnad av gc-bana i Borås
Entreprenaden avser nybyggnad av gc-bana längs Åsvägen inkl ny belysning.
Ny gc-väg längs väg 1762 i Sandhult
Gång- och cykelvägen börjar vid Sandhults idrottsplats och rör sig längs med Sandhultsvägen (väg 1762) till korsningen mellan Sandhultsvägen och Alingsåsvägen (väg 180). Där ansluter den nya vägen till en redan befintlig gång- och cykelväg.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av garage i Borås
Avser nybyggnad av garage med 30 platser samt anläggande av asfalterad parkering.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Avser leverans samt montage av skärmtak dockat mot en befintlig garagebyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivningslov.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av grupphus i Borås
Nybyggnad av 3 st enbostadshus på tre olika tomter.
Nybyggnad av tvättinrättning i Borås
Nybyggnad av tvättstuga.
Nybyggnad av servering i Borås
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av uteservering ( t o m 2017-10-31 ).
Nybyggnad av förskola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för modulbyggnad/paviljong av förskola ( t o m 2027-04-25 ).
Nybyggnad av skola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolmoduler ( t o m 2022-05-02 ).
Nybyggnad av skola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolmoduler ( t o m 2027-05-03 ).
Nybyggnad av lager i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av förrådstält vid tidningstryckeri (t.o.m. 2027-06-14).
Nybyggnad av hetvattencentral i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av hetvattenpanna ( t o m 2020-12-31 ).
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tillfälliga byggbodar t o m 2017-12-15.
Nybyggnad av sophus i Borås
Nybyggnad av miljöhus och lekförråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Marklov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Nybyggnad av 2 st enbostadshus och garage.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av förråd (maskinrum).
Nybyggnad av sophus i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad ( miljöhus ).
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt rivningslov.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Tämta 1:2,6:6,6:10,5:15,5:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av överbyggnad till befintlig kommunal avloppspumpstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Borås
Bygglov för uppförande av återvinningsstation 16811.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov och marklov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av värmeverk i Borås
Bygglov för container för värmepanna och rivning.
Nybyggnad av carport i Borås
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av kallförråd och lager 2 st.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: