Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Borås

Ny- och ombyggnad psykiatribyggnad på Södra Älvsborgs sjukhus
Projektet avser ny- och ombyggnad av psykiatribyggnad innehållande 4 vårdenheter, avdelningar med ca 19 vårdplatser vardera, akutmottagning, personalutrymmen, tekniska utrymmen mm.

Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 3
Igångsättning under mars/april 2017. Projektet avser nybyggnad av ca. 70 lägenheter i radhus och flerbostadshus.

Nybyggnad av serviceanläggning i Viared
Anläggningen kommer utöver serviceverkstad även tillhandahålla drivmedel och automattvätt för lastbilar och bussar. Senare kommer det även att uppföras en serviceanläggning och automattvätt för personbilar.

Ny 130 kV ledning mellan Sjöbo - Sobacken
Borås Elnät AB kommer under 2017-2018 att förlägga en ny 130 kV ledning, ca. 18 km, mellan Borås Elnäts befintliga stationer Sjöbo och Sobacken via en ny station Kyllared. Denna totalentreprenad omfattar i huvudsak förläggning av kablar, jordlinor, rör, slang och optobrunnar samt skarvning av kabel.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av sju stycken flerbostadshus med 2-6 våningar, samt carport.

Nybyggnad av flerbostadshus och grupphus i Dalsjöfors
Avser nybyggnad av 50 bostäder i mindre flerfamiljshus, grupphus/markbostäder.

Nybyggnad av bilanläggning i Viared, Borås
Projektet avser nybyggnad av bilanläggning. Portentreprenör är Assa Abloy i Göteborg.

Ny gång- och cykelväg längs väg 1610 mellan Rydboholm-Borås ridhus
Ca 5,7 km lång.

Kontaktledningsbyte vid järnväg i Borås
Borås bangård.

Nybyggnad av seniorvillor i Borås
Söker tomt i Borås samt kringliggande kommuner.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av affärshus i Borås
Avser nybyggnad av affärshus/kontorshus.

Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en 6-avdelnings förskola.

Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av ca 10 lägenheter i radhus och flerbostadshus. Byggstart tidigast sommaren 2017.

Nybyggnad av sporthall i Fristad
Projektet avser nybyggnad av hall för bland annat innebandy och evenemang. Ska kunna ta emot 3200 personer.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av 130/10 kV station i Borås
Objektet avser ny 130/10 kV station Kyllared samt kompletteringsarbeten i Borås Elnäts stationer Sjöbo och Sobacken.

Nybyggnad av bensinstation i Borås
Avser busstankstation, samt rivning av tak.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Borås
Avser nybyggnad av grupphus med 6 lägenheter.

Nybyggnad av gruppbostad i Borås
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad lss. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nya överföringsledningar för VA och fjärrvärme mellan Borås och Fristad
Objektet avser ny tryckspillvattenledning ca 7500 m, Omläggning av befintliga VA-ledningar ca 2400 m, Fjärrvärmeledning som samförläggs med tryckspillvattenledningen till Sparsör och sedan fortsätter ytterligare 1400 meter samt byggnation av bro för ledningar över Viskan.

Byte av bro över Viskan i Borås
Km 132+782.

Nybyggnad av fjärrvärmepumpstationer längs överföringsledning Fristad
Projektet avser uppförande av två pumpstationer för fjärrvärmedistribution längs en nybyggd ledning mellan Borås och Fristad, se projekt 1413599. Avser Pumpstation Sjöbo och Pumpstation Frufällan.

Bottentätning av deponicell 1B i Borås
Avser bottentätning av ny deponicell.

Passivt fibernät i Borås
Avser byggande av passivt fiberoptiskt bredbandsnät.

Nybyggnad av stall i Borås
Projektet avser nybyggnad av ridhus med läktare och stall med omklädningsutrymmen. En del arbeten kommer att utföras ideellt av klubbens medlemmar.

Nybyggnad av parhus i Borås
Avser nybyggnad av parhus.

Nybyggnad av förråd i Borås

Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.

Nybyggnad av maskinhall i Borås
Avser nybyggnad av maskinhall.

Ny- och ombyggnad av VA-ledningar på Svensgärde
Avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar på Svensgärde ca 7 km från Borås stad centrum.

Ny vägport vid Nybrogatan i Borås
Km 132+754.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Bredared
I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material.

Nybyggnad av garage i Borås
Avser nybyggnad av garage med 30 platser samt anläggande av asfalterad parkering.

Nybyggnad av skärmtak i Borås
Avser leverans samt montage av skärmtak dockat mot en befintlig garagebyggnad.

Nybyggnad av grupphus i Borås
Nybyggnad av 3 st enbostadshus på tre olika tomter.

Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av servering i Borås
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av uteservering ( t o m 2017-10-31 ).

Nybyggnad av förskola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för modulbyggnad/paviljong av förskola ( t o m 2027-04-25 ).

Nybyggnad av skola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolmoduler ( t o m 2022-05-02 ).

Nybyggnad av skola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolmoduler ( t o m 2027-05-03 ).

Nybyggnad av förskola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för paviljongbyggnad för förskola (5 år).

Nybyggnad av toalett i Borås
Tidsbegränsat bygglov för toalettkabiner Antares 3, Kyllared 1:90, Främgärde 1:20.

Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tillfälliga byggbodar t o m 2017-12-15.

Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.

Nybyggnad av carport i Borås
Bygglov för nybyggnad av carport.

Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport.

Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 stycken enbostadshus med garage.

Nybyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad (tält).

Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser, mur och komplementbyggnad.

Nybyggnad av plank i Borås
Bygglov för nybyggnad av plank.

Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av toalett i Borås
Bygglov för nybyggnad av toalettmoduler Trandared 4:1, Viared 6:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov.

Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Tämta 1:2,6:6,6:10,5:15,5:2.

Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av två transformatorstationer Bosnäs 3:1,Vattnet 4.

Nybyggnad av återvinningsstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av markanläggning i Borås
Avser schaktning/fyllning (iordningställande av mark inför nybyggnation av enbostadshus).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: