Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Borås

Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett hus med parkering i källarvåning, kontor och bostäder.
Ny- och ombyggnad psykiatribyggnad på Södra Älvsborgs sjukhus
Projektet avser ny- och ombyggnad av psykiatribyggnad innehållande 4 vårdenheter, avdelningar med ca 19 vårdplatser vardera, akutmottagning, personalutrymmen, tekniska utrymmen mm.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns för rivning av fastigheter samt nybyggnad av ca 100 st bostäder.
Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 3
Igångsättning under mars/april 2017. Projektet avser nybyggnad av ca. 70 lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av serviceanläggning i Viared
Anläggningen kommer utöver serviceverkstad även tillhandahålla drivmedel och automattvätt för lastbilar och bussar. Senare kommer det även att uppföras en serviceanläggning och automattvätt för personbilar.
Nybyggnad av skola i Gånghester
Avser om- och nybyggnad av Gånghesterskolan.
Ny 130 kV ledning mellan Sjöbo - Sobacken
Borås Elnät AB kommer under 2017-2018 att förlägga en ny 130 kV ledning, ca. 18 km, mellan Borås Elnäts befintliga stationer Sjöbo och Sobacken via en ny station Kyllared. Denna totalentreprenad omfattar i huvudsak förläggning av kablar, jordlinor, rör, slang och optobrunnar samt skarvning av kabel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av sju stycken flerbostadshus med 2-6 våningar, samt carport.
Nybyggnad av förskola i Göta
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av radhus i Borås
Projektet avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en 6-avdelnings förskola.
Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av ca 10 lägenheter i radhus och flerbostadshus. Byggstart tidigast sommaren 2017.
Nybyggnad av förskola i Borås
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av 130/10 kV station i Borås
Objektet avser ny 130/10 kV station Kyllared samt kompletteringsarbeten i Borås Elnäts stationer Sjöbo och Sobacken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av affärsbyggnad vid Hulta Torg i Borås
Avser nybyggnad av ICA-Närabutik om ca 900 kvm på del av befintlig parkeringsanläggning utmed Hultagatan. Mark- och parkeringsanläggning samt lastintag ska ingå i denna entreprenad
Nybyggnad av bensinstation i Borås
Avser busstankstation, samt rivning av tak.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad och marklov. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Borås
Avser nybyggnad av grupphus med 6 lägenheter.
Nybyggnad av gruppbostad i Borås
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad lss. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nya överföringsledningar för VA och fjärrvärme mellan Borås och Fristad
Objektet avser ny tryckspillvattenledning ca 7500 m, Omläggning av befintliga VA-ledningar ca 2400 m, Fjärrvärmeledning som samförläggs med tryckspillvattenledningen till Sparsör och sedan fortsätter ytterligare 1400 meter samt byggnation av bro för ledningar över Viskan.
Bottentätning av deponicell 1B i Borås
Avser bottentätning av ny deponicell.
Passivt fibernät i Borås
Avser byggande av passivt fiberoptiskt bredbandsnät.
Nybyggnad av stall i Borås
Projektet avser nybyggnad av ridhus med läktare och stall med omklädningsutrymmen. En del arbeten kommer att utföras ideellt av klubbens medlemmar.
Nybyggnad av tennisbanor utomhus i Borås
Projektet avser markarbeten inför nybyggnad av 4 stycken tennisbanor, minitennis bana och padelbana.
Nybyggnad av parhus i Borås
Avser nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerhotell. Omfattning oklar.
Nybyggnad av maskinhall i Borås
Avser nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av parhus i Borås
Avser nybyggnad av enbostadshus ( parhus ) Tyngden 6, 7.
Ny- och ombyggnad av VA-ledningar på Svensgärde
Avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar på Svensgärde ca 7 km från Borås stad centrum.
Ny- och ombyggnad av VA-ledningar på Brämhult
Avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar.
Nybyggnad av gc-bana i Borås
Entreprenaden avser nybyggnad av gc-bana längs Åsvägen inkl ny belysning.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Bredared
I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av garage i Borås
Avser nybyggnad av garage med 30 platser samt anläggande av asfalterad parkering.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Avser leverans samt montage av skärmtak dockat mot en befintlig garagebyggnad.
Nybyggnad av fotbollshall i Borås
Bygglov för nybyggnad av fotbollshall mm.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av grupphus i Borås
Nybyggnad av 3 st enbostadshus på tre olika tomter.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av carport i Borås
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 stycken enbostadshus med garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Marklov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av servering i Borås
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av uteservering ( t o m 2017-10-31 ).
Nybyggnad av förskola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för modulbyggnad/paviljong av förskola ( t o m 2027-04-25 ).
Nybyggnad av skola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolmoduler ( t o m 2022-05-02 ).
Nybyggnad av skola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolmoduler ( t o m 2027-05-03 ).
Nybyggnad av förskola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för paviljongbyggnad för förskola (5 år).
Nybyggnad av lager i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av förrådstält vid tidningstryckeri (t.o.m. 2027-06-14).
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tillfälliga byggbodar t o m 2017-12-15.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av kallförråd och lager 2 st.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av värmeverk i Borås
Bygglov för container för värmepanna och rivning.
Nybyggnad av sophus i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad ( miljöhus ).
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser, mur och komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Borås
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Tämta 1:2,6:6,6:10,5:15,5:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av två transformatorstationer Bosnäs 3:1,Vattnet 4.
Nybyggnad av återvinningsstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av markanläggning i Borås
Avser schaktning/fyllning (iordningställande av mark inför nybyggnation av enbostadshus).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: