Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus under mark mm i Västerås

Nybyggnad av bostadshus i Västerås, etapp 4

Rivning och nybyggnad av badhus i Västerås
När verksamheten har kommit igång sker rivningen av den befintliga anläggning.

Nybyggnad av flerbostadshus innanför cityringen i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringshuset i Hulte med 2 våningar samt nya bostäder. De nya parkeringarna ska ersätta parkeringarna på Hulte och de nya på Högne. Det innebär att Högne ska färdigställas innan byggnation på Hulte kan starta. På Högne planeras ca 102 lgh och Hulte ca 125 lgh. Entreprenaden omfattar två faser. Fas ett Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Fas två Projektering av bygghandlingar och byggproduktion.

Nya naturgasledningar mellan Västerås och Borlänge, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås

Nybyggnad av hotell och kontor i Västerås.

Förtätning av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus i Karlsdal, Västerås

Nybyggnad av bostadshus på Öster Mälarstrand, Västerås
5 huskroppar, 8 våningar i ett och 4 våningar i resterande.

Nybyggnad av parkeringshus i Västerås, etapp 3, detaljplan 3
Däcket är grundlagt på pålar med vattentät källardel i betong. Parkeringshusets stomme ska byggas med spännbalksysstem vilket utgörs av prefabricerade pelare och balkar i betong med platsgjutna bjälklag. Byggnaden är i fem plan med butiksdel i markplan. Butiksdelen är rålokal men med komplett skalskydd och kommer färdigställas under entreprenadtiden i annan entreprenad.

Nybyggnad av hyresrätter och butiker på Öster Mälarstrand, Västerås
Kommer förmodligen bli Sveriges största plusenergihus. Miljöbyggnad guld. Handelslokaler i bottenvåning.

Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Vetterslund, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934710 och 934707.

Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Kooperativa hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 1
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Västerås
81 st lägenheter fördelade på 3 st huskroppar.

Nybyggnad av äldre och trygghetsboende i Västerås
Detaljplaneändring pågår. Beräknas antas under oktober 2015. Omfattning angående lägenheter och huskroppar är ej fastställd. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (70 lgh).

Nybyggnad av parhus i Västerås

Nybyggnad av kedjehusi Nordanby äng

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, i Västerås

Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Hyresrätt med blandning av små lgh.

Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Malmaberg, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934710 och 934706.

Nybyggnad av lamellhus i Nordanby äng

Nybyggnad av flerbostadshus, brf, Öster Mälarstrand, i Västerås, dp 3, et 3

Nybyggnad av punkthus i Västerås, etapp 3
6-7 våningar.

Nybyggnad av punkthus i Vallby
Byggs som SABO Kombohus mini.

Nybyggnad av kontor i Västerås, etapp 3
1 huskropp med 4-6 våningar. Sammanlagt 3500 kvm.

Ev nybyggnad av besökscenter i Västerås

Nybyggnad av industri och kontor i Västerås

Nybyggnad av innebandyhall i Västerås
Placering oklar. Tidsplan samt finansiering saknas. Uppskattad start. Kosntadsuppgift saknas.

Nybyggnad av bostadsrätter i Råbyskogen, Västerås

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås
2 st huskroppar. Oklart antal lägenheter nära Gideonsbergs centrum.

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås
3 st huskroppar, ca 100 lägenheter.

Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av postterminal i Västerås
Den 5 000 kvadratmeter stora byggnaden ersätter fem stycken terminaler i området. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av VA-nät, optonät samt förnyelse av elnät i Västerås
Avser nybyggnation av VA-nät (ca 9 km huvudledningsstråk bestående av 3 ledningsnät för vatten, klosettvatten och BDT-vatten och 2 km servisledningsstråk) och optonät samt förnyelse av elnät. Området består av ca 280 fastigheter.

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
12 st parhus, 3 st flerbostadshus.

Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Vallby, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934706 och 934707.

Exploatering för bostäder i Västerås
Totalt ca 260 bostäder kommer byggas här.

Exploatering för nya bostäder i Västra Skälby, Västerås

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
18 st radhus.

Nybyggnad av förskola i Västerås
Förskolan föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar.

Nybyggnad av förskola i Önsta, Västerås
Förskolan föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar.

Nybyggnad av förskolor i Västerås
Förskolorna föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar.

Nybyggnad av ridcenter vid Badelundaåsen, Västerås
Man kommer att flytta bef anläggning. Ca 100 stallplatser.

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
22 st radhus.

Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 1
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.

Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 2
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.

Nybyggnad av dagvattenledning i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås (Moduler)
Nybyggnad av flerbostadshus i 2 plan.

Nybyggnad av förskola i Västerås

Nybyggnad av inomhushall i Barkarö

Nybyggnad av förskola i Irsta

Uppförande av akumulatortank för fjärrvärme i Västerås
Fakta om ackumulatortanken Höjd: ca 77 meter Diameter: 25 meter Volym: 26 500 m3 Vattentemperatur: 45-98°C Energi: 1200 MWh, täcker upp till 24 timmars värmebehov (beroende på utetemperatur)

Nybyggnad av väg i Hacksta
Stadsdel Hacksta, förlängning av Söderleden samt en tillfällig väg.

Nybyggnad av exploateringsområde i Västerås, detaljplan 4

Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.

Nybyggnad av förskola i Västerås
Rivning av 2 st avdelningar. Nybyggnad av 4 st avdelningar.

Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.

Nybyggnad av skollokaler i Västerås

Exploateringsarbete för bostäder i Västerås, etapp 1
Totalt 6 etapper som planeras att vara färdigställda inom 8 år.

Exploateringsarbete för bostäder i Västerås, etapp 2
Totalt 6 etapper som planeras att vara färdigställda inom 8 år.

Förnyelse av ledningar i Västerås, etapp 2
Objektet avser rivning av befintlig fjärrvärmekulvert samt förnyelse och nyanläggande av ledningar längs en sträcka av ca 580 m i Kungsängsgatan, över fastigheten Gasugnen 2 samt i Gasverksgatan. Avser ledningar för fjärrvärme och vatten, tomrör för tele samt kablar och slangar för el och opto.

Byte av bro över Mälaren, Mellansundet vid Åholmen
Ny överbyggnad, förstärkning landfästen.

Nybyggnad av överföringsledning i Västerås

Nytt exploateringsområde i Västerås, etapp 2

Nybyggnad av fritidsgård i Bjurhovda

Förnyelse av ledningar i Västerås, etapp 3
Avser förnyelse/nybyggnad/ombyggnad av ledningar för vatten, fjärrvärme, el och fiber längs en sträcka av ca 230 m i Kungsängsgatan.

Nybyggnad av kyrka i Hässlö, Västerås
Kyrkan ska ha plats för ca 100-120 st personer och utföras i rysk-nordisk stil.

Nybyggnad av restaurang i Västerås

Förnyelse av vattenledningar i Skultuna, Västerås
Avser förnyelse av ca 700 m vattenledningar på Vallonvägen, Folievägen, Granlidsvägen och Trastvägen i Skultuna, Västerås.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Västmanlands län
Avser TS-åtgärder som busshållplatser, gångpassage och mötesplatser.

Nya fjärrvärmeledningar vid exploateringsområde i Västerås
Objektet avser mark-, bygg- och rörarbeten för anläggande av nya fjärrvärmeledningar DN-300/560 samt tillhörande serviser, totalt ca 800 meter, längs med Emausgatan och Aspvretsgatan i Västerås.

Nybyggnad av växthus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av växthus och kontor samt rivning av befintliga byggnader.

Nybyggnad av carport i Västerås
Bygglov för nybyggnad av carportlänga.

Nybyggnad av butik i Västerås
Bygglov för nybyggnad av butikslokal, rivningslov av lokal efter brand samt ny infart.

Nybyggnad av markbostad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av marklägenheter efter brand.

Nybyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för nybyggnad av förskola samt marklov för skolgård.

Nybyggnad av laboratorium i Västerås
Bygglov för nybyggnad av laboratorium i befintlig byggnad.

Nybyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för nybyggnad av restaurang.

Nybyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av verkstad/kontor.

Nybyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av teknikhus.

Nybyggnad av plank i Västerås
Bygglov för uppförande av plank.

Nybyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av miljöbod och anläggning av underjordsbehållare för hushållsavfall.

Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation et312 samt rivning av befintlig nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.

Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstationer Västerås 4:85, Nyckelön 1:1, Stensjö 2:1.

Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av komplementbostadshus.

Nybyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för nybyggnad av förskola (tillfälligt).

Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av brygga i Västerås
Bygglov för anordnande av brygga.

Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser (tillfälligt).

Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser och nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av mast i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 54 meter hög stadgad mast samt tre tillhörande teknikbodar. site t315544.2.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: