Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sundsvall

Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvall
45 verk.

Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Dingersjö-Njurundabommen
3 km.

Nybyggnad av studentlägenheter på Västermalm i Sundsvall
150-200 studentbostäder i 4-6 våningar samt garage i 2 våningar planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätter) i Sundsvall
Bostadsrätter.

Tillbyggnad av gymnastiksal och skolkök i Sundsvall

Nybyggnad av rötkammare vid Tivoliverket i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall

Nybyggnad av verkstad i Sundsvall
Nybyggnad av verkstad med kontor ca 5000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Sidsjön, Sundsvall

Ev nybyggnad av flerbostadshus i Haga

Nybyggnad av bro i Sundsvall
Projektet kommer ev igång under 2017-2018.

Nybyggnad av parkeringshus i Sundsvall
Ca 300-600 st platser.

Nybyggnad av möbelvaruhus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av möbelvaruhus.

Nybyggnad av flerbostadshus på Norrmalm, Sundsvall
8 lgh planeras, soutteränghus i etage, 80-120 m2/lägenhet. Parkeringsdäck i 2 plan.

Nybyggnad av gc-väg från Brovägen till Kyrkan på Alnö
Entreprenaden omfattar nybyggnad av kantstensseparerad gång och cykelväg, 3m bred och ca 2050m lång, inklusive 9st kantstenshållplatser. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlag.

Nybyggnad av handel, industri och kontor i Birsta
1 eller 2 huskroppar.

Nybyggnad av industriområde på Stockvik, Sundsvall

Nybyggnad av gc-väg mellan Matfors-Specksta
3,2 km lång sträcka.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Mitthem planerar att bygga nya lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av två flerbostadshus (12 lgh).

Infrastrukturåtgärder i Västernorrlands län
Busshållplatser mm, åtgärder för resande.

Nybyggnad av äldreboende i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av älderboende Heffnersgården i Sundsvall. Arbetet avser nybyggnad av lägenheter och personalutrymmen för socialförvaltningens verksamhet. Omfattning i detalj enligt handlingar förtecknade under AFB.22

Nybyggnad av kontor och industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av kontor och industrihus.

Nybyggnad av bostäder i Sundsvall

Nybyggnad av rullskidbana på Södra Berget

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 1
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Drift, underhåll och reinvestering av vägbelysning i Västernorrland
Avtalstid 2017-06-01 till 2019-05-31 med möjlighet till 2+2 års förlängning.

Exploatering för nytt industriområde på Stockvik, Sundsvall

Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i Dingersjö
Bullerskyddsåtgärder uteplatser.

Ny kommunal vägbelysning längs anslutande vägar till riksväg 86 i Sundsvall
Avser demontering av befintlig kommunal vägbelysning längs 6 delsträckor (totalt ca 17 km) i Sundsvalls kommun.

Nybyggnad av rekreationsanläggning i Nacksta

Upprustning av ledningar samt ny gc-väg på Alnö
Etapp 1 På sträckan kommer MSVA att renovera VA-ledningar samt anlägga nytt dagvattensystem. Etapp 2 Trottoaren längs Alnövägen breddas till 3m och byggs om till ny gång- och cykelväg. Breddningen sker mot fastigheter, ej körbanan. Den nya gång- och cykelvägen får kantsten som separerar den mot körbanan. Upprustning av busshållplatserna längs sträckan.

Byte av rörbro under järnvägen i Töva
Utförande av en rörbro (gångtunnel) under järnvägen i Töva, Sundsvalls kommun. Bandel 224, Mittbanan, km 568+862. Samt anslutande vägar.

Anläggande av lokalgata, parkering mm i Sundsvall
Objektet omfattar: Utökning av parkeringsplatser väster om Sidsjövägen samt anläggande av en ny lokalgata söder om nuvarande ”Konstskolan” inom fastigheten Förrådet 4.

Exploatering för villatomter på Alnön
Ca 14 tomter.

Fastighetsnära bulleråtgärder i Bergsåker, E04

Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av industrihall.

Nybyggnad av spontanidrottsplats i Liden, Sundsvall

Nybyggnad av spontanidrottsplats på Granloholm, Sundsvall

Nybyggnad av ställverk i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kontrollbyggnad för 130 kv ställverk.

Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kopplingskiosk.

Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov anordnande av 9 parkeringsplatser.

Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov anordnande av parkering.

Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov anordnande parkering.

Nybyggnad av cafeteria i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kafépaviljong.

Nybyggnad av markanläggning i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av betongplatta samt montering av tre stålcisterner.

Nybyggnad av skjutbana i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av bågskyttehall.

Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av drivmedelsanläggning. tidsbegränsat t.o.m 2022-05-01.

Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av drivmedelsstation Vävskeden 2, Nolby 2:11.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad bostadsmoduler.

Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2022-06-30 för nybyggnad av 5 raststugor Ljusta 7:4,Äkrom 5:3,Alnö-usland 10:1,Sköle 1:41,Östermalm 1:1.

Nybyggnad av toalett i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2022-06-30 för uppförande av toalettmodul Öde 1:74,Stockvik 5:1.

Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad enbostadshus samt installation av eldstad/rökkanal och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov nybyggnad garage.

Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad sophus.

Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad teknikbod för fibernät.

Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad för värmepump.

Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad transformatorkiosk samt rivning av befintlig.

Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad transformatorstation samt dispens från strandskyddet. rivning av bef. station Dingersjö S:5, Solberg 2:20, Njurunda Prästbol 1:87.

Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad transformatorstation samt rivning av befintlig.

Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad transformatorstation, rivning av befintlig.

Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av cistern i Sundsvall
Bygglov uppförande av cistern.

Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov utökning av 6 st parkeringsplatser.

Nybyggnad av barack i Sundsvall
Bygglov övrigt modul för tillfällig lösning av lokalbehov.

Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av raststuga.

Nybyggnad av ställverk i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av stations-/ställverksbyggnad för transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorstation samt bortforsling av befintlig.

Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, bortforsling av befintlig.

Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.

Brunnsborrning för ny brunn i Nolby vattentäkt i Sundsvall
Objektet avser brunnsborrning inkl installationsarbete för ny brunn i Nolby vattentäkt, Sundsvalls kommun.

Ny vägbelysning längs gc-väg i Sundsvall
Entreprenaden omfattar planering/projektering, inköp, montage, inkoppling/driftsättning av belysningsanläggning längs gång-och cykelväg intill Sticksjön Granloholm i Sundsvall.

Ny vägbelysning längs gc-vägar i Sundsvall
Entreprenaden omfattar planering/projektering, inköp, montage, inkoppling/driftsättning av belysningsanläggning längs gång-och cykelväg längs Branta vägen Södermalm Sundsvall samt längs gång-och cykelväg mellan Dressyrvägen och Russvägen i Bergsåker i Sundsvall.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: