Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sundsvall

Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Sundsvall-Dingersjö
14 km lång sträcka.

Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Magnolia Bostad tecknar markanvisningsavtal avseende 600 bostäder i Sundsvall. Detaljplanearbetet har inletts och detaljplanen beräknas vinna laga kraft i slutet av 2016.

Nybyggnad av tivoli, camping och restauranger i Birsta

Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvall
45 verk.

Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Dingersjö-Njurundabommen
3 km.

Nytt förbindelsespår i Maland
Nytt förbindelsespår mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret. Mark och bro.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvall
23 verk.

Tillbyggnad av gymnastiksal och skolkök i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad flerbostadshus samt underliggande garage.

Nybyggnad av verkstad i Sundsvall
Nybyggnad av verkstad med kontor ca 5000 kvm.

Nybyggnad av bilhall i Sundsvall

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Sundsvall
Varmgarage mellan husen. 3-5 våningar.

Nybyggnad av hotell i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga 50 bostadsrätter i 1 hus med 6-8 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätter) i Sundsvall

Nybyggnad av handelshus, industri eller kontorshus i Sundsvall
Planen medger byggnation med 11 meters höjd, Ca 5 500 kvm BYA, och upp till fyra plan för ändamålen handel (ej livsmedel)/småindustri/kontor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sidsjön, Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall

Nybyggnad av kontor i Sundsvall
2500-3000 kvm planeras.

Nybyggnad av handel och kontor på Skönsmon

Nybyggnad av flytande hus i Sundsvalls hamn
På pontoner.

Nybyggnad av industriområde på Stockvik, Sundsvall

Nybyggnad av trygghetsboende i Haga

Nybyggnad av gruppboende mm i Sundsvall
Heffnersgården, äldreboende blev inte av. Hermans, gruppboende Objektet är beläget i Sundsvalls kommun, vid Hulivägen, strax norr om Bergsåker. Fastighetsbeteckning Huli 3:10. Avser nybyggnad av gruppboende med sex lägenheter och gemensamma utrymmen för boende samt en fristående gårdsbyggnad. Total bruttoarea ca 608+87 m2.

Nybyggnad av dagvattendammar vid Sundsvallsbron

Nybyggnad av gc-väg mellan Matfors-Specksta
3,2 km lång sträcka.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Mitthem planerar att bygga nya lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer för flerbostadshus på Norrmalm.

Nybyggnad av äldreboende i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av älderboende Heffnersgården i Sundsvall. Arbetet avser nybyggnad av lägenheter och personalutrymmen för socialförvaltningens verksamhet. Omfattning i detalj enligt handlingar förtecknade under AFB.22

Nybyggnad av ladugård i Hov

Nybyggnad av plattformar i Stöde

Nybyggnad av bostäder i Sundsvall

Markförvärv i Sundsvall
Nybyggnad av kontor och industrihus.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 1
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Drift, underhåll och reinvestering av vägbelysning i Västernorrland
Avtalstid 2017-06-01 till 2019-05-31 med möjlighet till 2+2 års förlängning.

Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i Dingersjö
Bullerskyddsåtgärder uteplatser.

Anläggande av parkering i Sundsvall
Asfalteringsarbete utförs av ramavtalsentreprenör.

Exploatering för nytt industriområde på Stockvik, Sundsvall

Nybyggnad av park på Skönsberg, Sundsvall

Nybyggnad av park på Skönsmon, Sundsvall

Ny kommunal vägbelysning längs anslutande vägar till riksväg 86 i Sundsvall
Avser demontering av befintlig kommunal vägbelysning längs 6 delsträckor (totalt ca 17 km) i Sundsvalls kommun.

Nybyggnad av träningshall i Sundsvall
Nybyggnad av sporthall för vinterträning.

Upprustning av ledningar samt ny gc-väg på Alnö
Etapp 1 På sträckan kommer MSVA att renovera VA-ledningar samt anlägga nytt dagvattensystem. Etapp 2 Trottoaren längs Alnövägen breddas till 3m och byggs om till ny gång- och cykelväg. Breddningen sker mot fastigheter, ej körbanan. Den nya gång- och cykelvägen får kantsten som separerar den mot körbanan. Upprustning av busshållplatserna längs sträckan.

Nybyggnad av gc-väg från Brovägen till Kyrkan på Alnö
Entreprenaden omfattar nybyggnad av kantstensseparerad gång och cykelväg, 3m bred och ca 2050m lång, inklusive 9st kantstenshållplatser. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlag.

Byte av rörbro under järnvägen i Töva
Utförande av en rörbro (gångtunnel) under järnvägen i Töva, Sundsvalls kommun. Bandel 224, Mittbanan, km 568+862. Samt anslutande vägar.

Anläggande av lokalgata, parkering mm i Sundsvall
Objektet omfattar: Utökning av parkeringsplatser väster om Sidsjövägen samt anläggande av en ny lokalgata söder om nuvarande ”Konstskolan” inom fastigheten Förrådet 4.

Fastighetsnära bulleråtgärder i Bergsåker, E04

Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av industrihall.

Inläggning av konstgräs, Nordichallen, Gärdehov
Inläggning och leverans inkl fyllning i Nordichallen.

Nybyggnad av spontanidrottsplats i Bosvedjan, Sundsvall
Kommunen satsar på nya spontanidrottsplatser på fem olika platser i Sundsvall.

Nybyggnad av spontanidrottsplats på Granloholm, Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av två flerbostadshus (12 lgh).

Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad enbostadshus samt installation av eldstad/rökkanal och garage.

Nybyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov schaktning.

Nybyggnad av ställverk i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kontrollbyggnad för 130 kv ställverk.

Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kopplingskiosk.

Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorstation samt bortforsling av befintlig.

Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, bortforsling av befintlig.

Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad sophus.

Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad transformatorkiosk samt rivning av befintlig.

Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad transformatorstation samt dispens från strandskyddet. rivning av bef. station Dingersjö S:5, Solberg 2:20, Njurunda Prästbol 1:87.

Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad transformatorstation samt rivning av befintlig.

Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av cistern i Sundsvall
Bygglov uppförande av cistern.

Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov utökning av 6 st parkeringsplatser.

Nybyggnad av barack i Sundsvall
Bygglov övrigt modul för tillfällig lösning av lokalbehov.

Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov anordnande av 9 parkeringsplatser.

Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov anordnande parkering.

Nybyggnad av cafeteria i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kafépaviljong.

Nybyggnad av markanläggning i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av betongplatta samt montering av tre stålcisterner.

Nybyggnad av skjutbana i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av bågskyttehall.

Nybyggnad av cistern i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av cistern.

Nybyggnad av parkour park mm i Sundsvall

Brunnsborrning för ny brunn i Nolby vattentäkt i Sundsvall
Objektet avser brunnsborrning inkl installationsarbete för ny brunn i Nolby vattentäkt, Sundsvalls kommun.

Ny vägbelysning längs gc-väg i Sundsvall
Entreprenaden omfattar planering/projektering, inköp, montage, inkoppling/driftsättning av belysningsanläggning längs gång-och cykelväg intill Sticksjön Granloholm i Sundsvall.

Ny vägbelysning längs gc-vägar i Sundsvall
Entreprenaden omfattar planering/projektering, inköp, montage, inkoppling/driftsättning av belysningsanläggning längs gång-och cykelväg längs Branta vägen Södermalm Sundsvall samt längs gång-och cykelväg mellan Dressyrvägen och Russvägen i Bergsåker i Sundsvall.

Leverans och montage av tälthall i Sundsvall
Stadsbyggnadskontoret, parksektionen har behov av en förvaringsplats för parkutrustning, lekutrustning mm, samt en plats där man kan jobba med målning och snickeri under sommarhalvåret.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: