Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sundsvall

Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av en ny logistikpark mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket. Projektet är nu i ett skede när projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation. I entreprenörens åtagande ingår att leda och utföra projektering och byggnation av SLPAB:s arbeten. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). Projektet ska genomföras i utökad samverkan.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvall
45 verk.

Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Dingersjö-Njurundabommen
3 km.

Nytt förbindelsespår i Maland
Nytt förbindelsespår mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret. Mark och bro.

Nybyggnad av resecentrum i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätter) i Sundsvall
Bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
50 lägenheter planeras i 1 hus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
63 lgh i 2 huskroppar med upp till 5 våningar, bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad flerbostadshus samt underliggande garage.

Nybyggnad av verkstad i Sundsvall
Nybyggnad av verkstad med kontor ca 5000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Sidsjön, Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall

Nytt bostadsområde i Bergsåker

Nybyggnad av gc-väg från Brovägen till Kyrkan på Alnö
Entreprenaden omfattar nybyggnad av kantstensseparerad gång och cykelväg, 3m bred och ca 2050m lång, inklusive 9st kantstenshållplatser. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlag.

Nybyggnad av parhus i Skönsmon, etapp 2
Gläntan.

Nybyggnad av radhus i Skönsmon, etapp 1
Gläntan. 17 radhus och ett parhus.

Nybyggnad av industriområde på Stockvik, Sundsvall

Nybyggnad av gc-väg mellan Matfors-Specksta
3,2 km lång sträcka.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Det kan handla om 400-500 bostäder i området. Det aktuella området ligger mellan Emhart vid Universitetsallén och slutar vid parkeringen nedanför Folkets park. De skisser som tagits fram visar en stadsmässig byggnadsutformning. Centrum blir större och stenstans kvartersstruktur växer ut i området Alliero/Norrmalm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Mitthem planerar att bygga nya lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av två flerbostadshus (12 lgh).

Infrastrukturåtgärder i Västernorrlands län
Busshållplatser mm, åtgärder för resande.

Nybyggnad av plattformar i Stöde

Nybyggnad av äldreboende i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av älderboende Heffnersgården i Sundsvall. Arbetet avser nybyggnad av lägenheter och personalutrymmen för socialförvaltningens verksamhet. Omfattning i detalj enligt handlingar förtecknade under AFB.22

Nybyggnad av kontor och industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av kontor och industrihus.

Nybyggnad av bostäder i Sundsvall

Nybyggnad av rullskidbana på Södra Berget

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 1
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 2
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 3
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 4
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 5
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Drift, underhåll och reinvestering av vägbelysning i Västernorrland
Avtalstid 2017-06-01 till 2019-05-31 med möjlighet till 2+2 års förlängning.

Exploatering för nytt industriområde på Stockvik, Sundsvall

Anläggande av parkering i Sundsvall
Asfalteringsarbete utförs av ramavtalsentreprenör.

Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i Dingersjö
Bullerskyddsåtgärder uteplatser.

Ny kommunal vägbelysning längs anslutande vägar till riksväg 86 i Sundsvall
Avser demontering av befintlig kommunal vägbelysning längs 6 delsträckor (totalt ca 17 km) i Sundsvalls kommun.

Upprustning av ledningar samt ny gc-väg på Alnö
Etapp 1 På sträckan kommer MSVA att renovera VA-ledningar samt anlägga nytt dagvattensystem. Etapp 2 Trottoaren längs Alnövägen breddas till 3m och byggs om till ny gång- och cykelväg. Breddningen sker mot fastigheter, ej körbanan. Den nya gång- och cykelvägen får kantsten som separerar den mot körbanan. Upprustning av busshållplatserna längs sträckan.

Byte av rörbro under järnvägen i Töva
Utförande av en rörbro (gångtunnel) under järnvägen i Töva, Sundsvalls kommun. Bandel 224, Mittbanan, km 568+862. Samt anslutande vägar.

Anläggande av lokalgata, parkering mm i Sundsvall
Objektet omfattar: Utökning av parkeringsplatser väster om Sidsjövägen samt anläggande av en ny lokalgata söder om nuvarande ”Konstskolan” inom fastigheten Förrådet 4.

Inläggning av konstgräs, Nordichallen, Gärdehov
Inläggning och leverans inkl fyllning i Nordichallen.

Fastighetsnära bulleråtgärder i Bergsåker, E04

Nybyggnad av rekreationsanläggning i Nacksta

Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av industrihall.

Nybyggnad av spontanidrottsplats i Liden, Sundsvall

Nybyggnad av spontanidrottsplats på Granloholm, Sundsvall

Nybyggnad av spontanidrottsplats i Alnö, Sundsvall
Kommunen satsar på nya spontanidrottsplatser på fem olika platser i Sundsvall.

Nybyggnad av spontanidrottsplats i Sundsvall
Kommunen satsar på nya spontanidrottsplatser på fem olika platser i Sundsvall.

Nybyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov schaktning.

Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad sophus.

Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad transformatorkiosk samt rivning av befintlig.

Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad transformatorstation samt dispens från strandskyddet. rivning av bef. station Dingersjö S:5, Solberg 2:20, Njurunda Prästbol 1:87.

Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad transformatorstation samt rivning av befintlig.

Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av cistern i Sundsvall
Bygglov uppförande av cistern.

Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov utökning av 6 st parkeringsplatser.

Nybyggnad av barack i Sundsvall
Bygglov övrigt modul för tillfällig lösning av lokalbehov.

Nybyggnad av ställverk i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kontrollbyggnad för 130 kv ställverk.

Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kopplingskiosk.

Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorstation samt bortforsling av befintlig.

Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, bortforsling av befintlig.

Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad enbostadshus samt installation av eldstad/rökkanal och garage.

Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov anordnande av 9 parkeringsplatser.

Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov anordnande parkering.

Nybyggnad av cafeteria i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kafépaviljong.

Nybyggnad av markanläggning i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av betongplatta samt montering av tre stålcisterner.

Nybyggnad av skjutbana i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av bågskyttehall.

Brunnsborrning för ny brunn i Nolby vattentäkt i Sundsvall
Objektet avser brunnsborrning inkl installationsarbete för ny brunn i Nolby vattentäkt, Sundsvalls kommun.

Leverans och montage av tälthall i Sundsvall
Stadsbyggnadskontoret, parksektionen har behov av en förvaringsplats för parkutrustning, lekutrustning mm, samt en plats där man kan jobba med målning och snickeri under sommarhalvåret.

Ny vägbelysning längs gc-väg i Sundsvall
Entreprenaden omfattar planering/projektering, inköp, montage, inkoppling/driftsättning av belysningsanläggning längs gång-och cykelväg intill Sticksjön Granloholm i Sundsvall.

Ny vägbelysning längs gc-vägar i Sundsvall
Entreprenaden omfattar planering/projektering, inköp, montage, inkoppling/driftsättning av belysningsanläggning längs gång-och cykelväg längs Branta vägen Södermalm Sundsvall samt längs gång-och cykelväg mellan Dressyrvägen och Russvägen i Bergsåker i Sundsvall.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: