Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sundsvall

Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Sundsvall-Dingersjö
14 km lång sträcka. Ny bro samt två förbigångsspår om 1000 meter.
Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvall
Kompletterande tillståndsansökan ska lämnas in. 52 verk planeras. Uppskattad oklar byggstart, kostnad okänd.
Nytt förbindelsespår i Maland
Nytt förbindelsespår mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret. Mark och bro.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Ett u-format flerbostadshus med 4-6 våningar. Flyglarna blir 4 våningar höga och huskroppen närmast Heffnersvägen blir på 6 våningar. Kvarter 8 på Norra Kajen i Sundsvall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
50 lägenheter planeras i 1 hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga 50 bostadsrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkering i Sundsvall
Planer för punkthus och parkering.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
2500-3000 kvm planeras.
Nybyggnad av kontor och industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av kontor och industrihus.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Planen syftar till att pröva möjligheten att uppföra bostadsbebyggelse.
Nybyggnad av fördelningsstation M8 i Granloholm, Sundsvall
Projektet omfattar både nytt och befintligt, och avser montage, uppställning, flyttning, rasering, rivning av Gamla M8, anslutning, provning och idriftsättning 145/12 kV ställverks- och manöverbyggnad, nollpunkt med reglerutrustning samt tillhörande kontroll- och fjärrutrustningar.
Nybyggnad av parhus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av 2 st tvåbostadshus, installation av eldstad/rökkanal samt parkeringsplatser.
Inläggning av konstgräs, Nordichallen, Gärdehov
Inläggning och leverans inkl fyllning i Nordichallen.
Ramavtal avseende va-ledningar för MittSVerige Vatten och Avfall
Avser upphandling av ramavtal för VA-ledningsarbeten inom Sundsvalls, Timrå och Nordanstigs kommuner. Ramavtal kommer att tecknas med en eller flera leverantörer för perioden 2017-10-15 till och med 2019- 10-14. Avtalstiden är 2 år med en förlängningsklausul på 1 + 1 år. Om beställaren inte säger upp avtalet minst 3 månader före avtalstidens utgång förlängs avtalet automatiskt med oförändrade villkor 1 år i taget, dock längst till och med 2021-10-14.
Nybyggnad av aktivitetspark i Sundsvall
Aktivitetspark för äldre utomhus.
Nybyggnad av bensinstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad, drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov uppsättning av förrådstält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov anordnande av nya parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov anordnande av temporär parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov anordnande parkering.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av enbostadshus + garage/förrådslänga med gästhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av garage.
Nybyggnad av tvättanläggning i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av tvättanläggning för fordon.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad enbostadshus samt installation av eldstad/rökkanal + rivning av bef. bostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov nybyggnad förråd.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov nybyggnad garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov nybyggnad parkering.
Nybyggnad av elverk i Sundsvall
Bygglov Nybyggnad reservkraftaggregat.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov nybyggnad väderskydd.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Förhandsbesked nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Marklov anordnande av parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: