Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sundsvall

Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Sundsvall-Dingersjö
14 km lång sträcka.

Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Magnolia Bostad tecknar markanvisningsavtal avseende 600 bostäder i Sundsvall. Detaljplanearbetet har inletts och detaljplanen beräknas vinna laga kraft i slutet av 2016.

Nybyggnad av tivoli, camping och restauranger i Birsta

Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av en ny logistikpark mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket. Projektet är nu i ett skede när projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation. I entreprenörens åtagande ingår att leda och utföra projektering och byggnation av SLPAB:s arbeten. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). Projektet ska genomföras i utökad samverkan.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvall
45 verk.

Nybyggnad av flerbostadshus och äldrebostäder i Sundsvall
Ca 100 lgh och 54 lgh för äldreboende, parkeringsgarage under husen. Samarbete mellan Diös och HSB.

Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Dingersjö-Njurundabommen
3 km.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvall
23 verk.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad flerbostadshus samt underliggande garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Njurundabommen

Nybyggnad av verkstad i Sundsvall
Nybyggnad av verkstad med kontor ca 5000 kvm.

Nybyggnad av bilhall i Sundsvall

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Sundsvall
Varmgarage mellan husen. 3-5 våningar.

Nybyggnad av hotell i Sundsvall

Utbyggnad av Ådalsbanan mellan Birsta och Timrå

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätter) i Sundsvall

Nybyggnad av handelshus, industri eller kontorshus i Sundsvall
Planen medger byggnation med 11 meters höjd, Ca 5 500 kvm BYA, och upp till fyra plan för ändamålen handel (ej livsmedel)/småindustri/kontor.

Nybyggnad av kontor i Sundsvall

Nybyggnad av kontor i Sundsvall
2500-3000 kvm planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus på Norrmalm, Sundsvall
8 lgh planeras, soutteränghus i etage, 80-120 m2/lägenhet. Parkeringsdäck i 2 plan.

Nybyggnad av handel och kontor på Skönsmon

Nybyggnad av trygghetsboende i Haga

Nybyggnad av gruppboende mm i Sundsvall
Heffnersgården, äldreboende blev inte av. Hermans, gruppboende Objektet är beläget i Sundsvalls kommun, vid Hulivägen, strax norr om Bergsåker. Fastighetsbeteckning Huli 3:10. Avser nybyggnad av gruppboende med sex lägenheter och gemensamma utrymmen för boende samt en fristående gårdsbyggnad. Total bruttoarea ca 608+87 m2.

Nybyggnad av dagvattendammar vid Sundsvallsbron

Nybyggnad av gc-väg mellan Matfors-Specksta
3,2 km lång sträcka.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Mitthem planerar att bygga nya lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer för flerbostadshus på Norrmalm.

Nybyggnad av kontorsbyggnader i Nacksta, etapp 3 c
Omr 10= 11862 kvm, Omr 12= 4790 kvm.

Ev nybyggnad av industri i Birsta
Område: 15.

Ev nybyggnad av industri i Birsta
Område: 18.

Ev nybyggnad av industri i Birsta
Område: 19.

Ev nybyggnad av industri i Birsta
Område: 20.

Ev nybyggnad av industri i Birsta
Område: 21.

Ev nybyggnad av industri i Birsta
Område: 25.

Ev nybyggnad av industri i Granloholm
3000 kvm ledig mark.

Ev nybyggnad av industri i Nacksta, etapp 5

Nybyggnad av ladugård i Hov

Nybyggnad av äldreboende i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av älderboende Heffnersgården i Sundsvall. Arbetet avser nybyggnad av lägenheter och personalutrymmen för socialförvaltningens verksamhet. Omfattning i detalj enligt handlingar förtecknade under AFB.22

Nybyggnad av bostäder i Sundsvall

Markförvärv i Sundsvall
Nybyggnad av kontor och industrihus.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 1
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 2
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 3
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 4
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 5
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Exploatering för nytt industriområde på Stockvik, Sundsvall

Nybyggnad av park på Skönsberg, Sundsvall

Nybyggnad av park på Skönsmon, Sundsvall

Anläggande av parkering i Sundsvall
Asfalteringsarbete utförs av ramavtalsentreprenör.

Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i Dingersjö
Bullerskyddsåtgärder uteplatser.

Nybyggnad av parhus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av 2 st tvåbostadshus, installation av eldstad/rökkanal samt parkeringsplatser.

Ny kommunal vägbelysning längs anslutande vägar till riksväg 86 i Sundsvall
Avser demontering av befintlig kommunal vägbelysning längs 6 delsträckor (totalt ca 17 km) i Sundsvalls kommun.

Nya stugor i Sundsvall, etapp 2

Nybyggnad av träningshall i Sundsvall
Nybyggnad av sporthall för vinterträning.

Nybyggnad av gc-väg från Brovägen till Kyrkan på Alnö
Entreprenaden omfattar nybyggnad av kantstensseparerad gång och cykelväg, 3m bred och ca 2050m lång, inklusive 9st kantstenshållplatser. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlag.

Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av industrihall.

Nybyggnad av stugby i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av tre stugor och allaktivitetshus, tillbyggnad av huvudbyggnad, nya p-platser samt dispens från strandskyddet.

Nybyggnad av spontanidrottsplats på Granloholm, Sundsvall

Nybyggnad av gårdshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av gårdshus (2 lägenheter) samt rivning av bef gårdshus.

Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov anordnande av 9 parkeringsplatser.

Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov anordnande parkering.

Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av 4 st transformatorstationer Märrgård 2:2, Flygge 1:31, Österflygge 2:6, Lidens-backen 7:6.

Nybyggnad av markanläggning i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av betongplatta samt montering av tre stålcisterner.

Nybyggnad av cistern i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av cistern.

Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av förråd samt rivning av befintliga.

Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad enbostadshus samt installation av eldstad/rökkanal och garage.

Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Marklov anordnande parkering.

Nybyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov schaktning.

Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kopplingskiosk.

Nybyggnad av silo i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av silos.

Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorstation samt bortforsling av befintlig.

Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, bortforsling av befintlig.

Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad sophus.

Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad transformatorstation samt rivning av befintlig.

Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av cistern i Sundsvall
Bygglov uppförande av cistern.

Nybyggnad av barack i Sundsvall
Bygglov uppsättande baracker.

Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov utökning av 6 st parkeringsplatser.

Nybyggnad av barack i Sundsvall
Bygglov övrigt modul för tillfällig lösning av lokalbehov.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av boendepaviljonger t o m 2021-12-31.

Nybyggnad av förskola i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för tillfälliga förskolelokaler.

Nybyggnad av parkour park mm i Sundsvall

Brunnsborrning för ny brunn i Nolby vattentäkt i Sundsvall
Objektet avser brunnsborrning inkl installationsarbete för ny brunn i Nolby vattentäkt, Sundsvalls kommun.

Ny vägbelysning längs gc-väg i Sundsvall
Entreprenaden omfattar planering/projektering, inköp, montage, inkoppling/driftsättning av belysningsanläggning längs gång-och cykelväg intill Sticksjön Granloholm i Sundsvall.

Ny vägbelysning längs gc-vägar i Sundsvall
Entreprenaden omfattar planering/projektering, inköp, montage, inkoppling/driftsättning av belysningsanläggning längs gång-och cykelväg längs Branta vägen Södermalm Sundsvall samt längs gång-och cykelväg mellan Dressyrvägen och Russvägen i Bergsåker i Sundsvall.

Leverans och montage av tälthall i Sundsvall
Stadsbyggnadskontoret, parksektionen har behov av en förvaringsplats för parkutrustning, lekutrustning mm, samt en plats där man kan jobba med målning och snickeri under sommarhalvåret.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: