Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Härnösand

Nybyggnad av vindkraftverk på Björnlandhöjden vid Viksjö
Max 55 verk med totalhöjd på max 220 m.

Nybyggnad av hotell i Härnösand
120-125 rum, 45 m hög byggnad.

Nybyggnad av idrottshall i Härnösand

Nybyggnad av byggvaruhus i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av byggvaruhandel.

Nybyggnad av vindkraftverk söder om Härnösand

Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand

Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand
Exklusiva bostäder. 2 flerbostadshus och 5 villor.

Nybyggnad av kedjehus på Härnön
3 längor med kedjehus där 13 lägenheter planeras.

Nybyggnad av gruppbostäder i Härnösand
Nybyggnad av 2 huskroppar med totalt 12 lägenheter.

Nybyggnad av växthus i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av växthus (industrilokal).

Nybyggnad av körplan i Härnösand
Objektet avser nybyggnad av en belyst körplan, grusad hårdgjord yta på 110 x 200 meter, totalt ca 22 000 m2 i obruten skogsmark. I direkt anslutning till körplan anordnas byggnad för förråd och övningsledning, ca 26 m2.

Nybyggnad av gata m.m. i Härnösand
Projektet omfattar byggande av nu lokalgata med vatten, avlopp, el och tele samt belysning. Gatan är en del i mark och exploateringsområdet Lövudden som innehåller 16 villatomter och två radhustomter. Gatan kommer att delvis förses med gång- och cykelbana samt en del trädplanteringar för sänkt hastighet. I slutet av gatan ska en vändplan anläggas som också innehåller en del gestaltande inslag. Objektet är beläget i södra delarna av Härnösand tätort, området heter Lövudden och finns beläget mellan E4 östra sida och havet.

Om- och nybyggnad av fjärrvärmeledningar i Härnösand 2017
Avser ny- och ombyggnad av fjärrvärmenätet inom Härnösands tätort. Objektet är beläget på Tullportsgatan, Pumpbacksgatan samt Vasagatan/Gådeåvägen (option).

Nybyggnad av tvätthall i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av "gör det själv" biltvätt.

Nybyggnad av cistern i Härnösand
Bygglov - uppföra anläggning för cistern ovan mark.

Nybyggnad av återvinningsstation i Härnösand
Bygglov - 7 återvinningsstationer Utansjö 3:105,Fastlandet 2:66,Ön 2:52,Fastlandet 2:90,Brunne 12:1,Kattastrand 2:1,Högsjö-dal 2:85.

Nybyggnad av pumpstation i Härnösand
Bygglov - nybyggnad för pumpstation för spillvatten.

Nybyggnad av garage i Härnösand
Bygglov - nybyggnad garagelänga.

Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov - nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av återvinningsstation i Härnösand
Bygglov - nybyggnad, återvinningsstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov - transformatorstation.

Nybyggnad av pumpstation i Härnösand
Bygglov - uppföra anläggning pumpstation för spillvatten.

Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation Rö 1:23,3:1,3:25.

Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: