Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Härnösand

Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Planer för nybyggnad av bostadsområde på Kattastrand.
Nybyggnad av flerbostadshus på Härnön
Ett 20-tal bostadsrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av kedjehus på Härnön
3 längor med kedjehus där 13 lägenheter planeras.
Nybyggnad av skola i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av skollokal.
Ny tryckstegringsstation i Härnösand
Avser upphandling av en komplett tryckstegringsstation för en del av Härnösand Energi & Miljös fjärrvärmenät.
Nybyggnad av gc-bana i Härnösand
Härnösands kommun har under sommaren 2016 byggt ny gång- och cykelbana norr om Storgatan utmed Nattvikens strand bort till Spiran-huset och båtbryggorna. För att knyta ihop den med gång- och cykel-vägen från Väg E4 södra vägen byggs nu detta projekt. Projektet omfattar ny gång- och cykelöverfart och ny trottoar i from av gång- och cykelbana samt nytt cykelfält över Storgatan.
Nytt industriområde i Härnösand
8 tomter. Härnösands kommun avser i framtiden att exploatera tomtmark för Industriområdet Västra Saltvik är väster om E4 vid avfart Saltvik, gamla Ådalsvägen och området är beläget cirka 3,5 kilometer nordväst om Härnösands centrum. Planområdet avgränsas i norr av E4. I söder avgränsas planområdet av en kraftledningsgata. Ingen verksamhet har bedrivets på området och är oexploaterat mark. Nu planerar man att bygga en tillfällig ny industrigata Västra Saltvik för att kunna lämna schaktmassor från trafikverkets E4 Älandsbro projekt.
Nybyggnad av cistern i Härnösand
Bygglov samt startbesked - uppföra cistern.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härnösand
Bygglov/startbesked - anläggning av p-platser.
Nybyggnad av sophus i Härnösand
Bygglov - sopkärlsskåp.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov - transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Härnösand
Bygglov för nybyggnation av gasförråd.
Nybyggnad av garage i Härnösand
Bygglov samt startbesked - nybyggnad av garage (utbildningslokal).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: