Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Västernorrlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 188 st.

Nybyggnad av vindkraftverk i Ramsele
Ca 101 verk.

Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvall
45 verk.

Nybyggnad av logistiklokaler i Söråker
20 000 - 40 000 kvm.

Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Dingersjö-Njurundabommen
3 km.

Nybyggnad av vindkraftverk på Björnlandhöjden vid Viksjö
Max 55 verk med totalhöjd på max 220 m.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Två hus, åtta våningar plus suterräng.

Nybyggnad av studentlägenheter på Västermalm i Sundsvall
150-200 studentbostäder i 4-6 våningar samt garage i 2 våningar planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätter) i Sundsvall
Bostadsrätter.

Nybyggnad av villor och radhus
Ca 53 villor och ca 50 lägenheter. 30 radhus, 5 huskroppar. 2 hyreshus.

Tillbyggnad av gymnastiksal och skolkök i Sundsvall

Nybyggnad av rötkammare vid Tivoliverket i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Mellan Lugnviksgatan och Backgatan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall

Nybyggnad av verkstad i Sundsvall
Nybyggnad av verkstad med kontor ca 5000 kvm.

Ny anslutning för vindkraftverk i Sollefteå

Nybyggnad av flerbostadshus och restaurang i Örnsköldsvik
30-40 lyxlägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Sidsjön, Sundsvall

Ev nybyggnad av flerbostadshus i Haga

Nybyggnad av bro i Sundsvall
Projektet kommer ev igång under 2017-2018.

Nybyggnad av flerbostadshus på Härnön
Ett 20-tal bostadsrätter i flerbostadshus.

Nybyggnad av parkeringshus i Sundsvall
Ca 300-600 st platser.

Nybyggnad av möbelvaruhus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av möbelvaruhus.

Nybyggnad av byggvaruhus i Härnösand

Nybyggnad av seniorboende i Nordingrå
24 lgh i 4 hyreshus samt 2 parhus, parkeringsplatser och carport.

Nybyggnad av vindkraftverk på Nallkullen, Sollefteå
Tidiga planer. 6 verk planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus på Norrmalm, Sundsvall
8 lgh planeras, soutteränghus i etage, 80-120 m2/lägenhet. Parkeringsdäck i 2 plan.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå

Nytt fiberoptiskt nät för bredband i Örnsköldsvik
Utförs i 4 etapper. Omfattar Killingsnäs, Skagshamn och flera byar ost om Idbyn mfl. Totalt 921 fastigheter i området.

Nybyggnad av återvinningscentraler i Örnsköldsvik
Upphandling av två fasta ÅVC,er Bjästa och Bredbyn.

Nybyggnad av gc-väg från Brovägen till Kyrkan på Alnö
Entreprenaden omfattar nybyggnad av kantstensseparerad gång och cykelväg, 3m bred och ca 2050m lång, inklusive 9st kantstenshållplatser. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlag.

Nybyggnad av återvinningscentraler i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 2 st återvinningscentraler i Björna och Husum.

Nybyggnad av handel, industri och kontor i Birsta
1 eller 2 huskroppar.

Nybyggnad av industriområde på Stockvik, Sundsvall

Nybyggnad av GC-bro i Husum, Örnsköldsvik
Ny gc bro över dombäcksviken i husum, ca 276 m lång.

Nybyggnad av gruppbostäder i Härnösand
Nybyggnad av 2 huskroppar med totalt 12 lägenheter.

Nybyggnad av butik i Kramfors
Förhandsbesked för nybyggnad av butik, verkstad, garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Mitthem planerar att bygga nya lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
En affärsvåning på markplanen och tre våningar med bostäder. Detaljplanen är färdig. Ändrar man detaljplanen går det även att bygga ännu högre.

Nybyggnad av gc-väg mellan Matfors-Specksta
3,2 km lång sträcka.

Nybyggnad av växthus i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av växthus (industrilokal).

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av två flerbostadshus (12 lgh).

Ny plattform i Torpshammar

Infrastrukturåtgärder i Västernorrlands län
Busshållplatser mm, åtgärder för resande.

Nybyggnad av äldreboende i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av älderboende Heffnersgården i Sundsvall. Arbetet avser nybyggnad av lägenheter och personalutrymmen för socialförvaltningens verksamhet. Omfattning i detalj enligt handlingar förtecknade under AFB.22

Nybyggnad av kontor och industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av kontor och industrihus.

Nybyggnad av bostäder i Sundsvall

Nybyggnad av industrihus i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av industrilokal.

Nybyggnad av rullskidbana på Södra Berget

Nybyggnad av gc-väg i Härnösand

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 1
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Drift, underhåll och reinvestering av vägbelysning i Västernorrland
Avtalstid 2017-06-01 till 2019-05-31 med möjlighet till 2+2 års förlängning.

Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i Dingersjö
Bullerskyddsåtgärder uteplatser.

Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik

Exploatering för nytt industriområde på Stockvik, Sundsvall

Nytt industriområde i Härnösand
8 tomter. Härnösands kommun avser i framtiden att exploatera tomtmark för Industriområdet Västra Saltvik är väster om E4 vid avfart Saltvik, gamla Ådalsvägen och området är beläget cirka 3,5 kilometer nordväst om Härnösands centrum. Planområdet avgränsas i norr av E4. I söder avgränsas planområdet av en kraftledningsgata. Ingen verksamhet har bedrivets på området och är oexploaterat mark. Nu planerar man att bygga en tillfällig ny industrigata Västra Saltvik för att kunna lämna schaktmassor från trafikverkets E4 Älandsbro projekt.

Uppförande av vindkraftspark i Sollefteå kommun
Planerat projekt. Antal vindkraftverk, byggplats, byggstart m.. kan för dagen ej anges.

Nybyggnad av bro i Örnsköldsvik
Rivning av befintlig bro samt nybyggnad av ny bro. Vägarbete ingår.

Nybyggnad av gata m.m. i Härnösand
Projektet omfattar byggande av nu lokalgata med vatten, avlopp, el och tele samt belysning. Gatan är en del i mark och exploateringsområdet Lövudden som innehåller 16 villatomter och två radhustomter. Gatan kommer att delvis förses med gång- och cykelbana samt en del trädplanteringar för sänkt hastighet. I slutet av gatan ska en vändplan anläggas som också innehåller en del gestaltande inslag. Objektet är beläget i södra delarna av Härnösand tätort, området heter Lövudden och finns beläget mellan E4 östra sida och havet.

Nybyggnad av konstgräsplan i Söråker
En 11-manna plan.

Ny värmeanläggning för Ålsta Folkhögskola
Entreprenaden omfattar uppbyggnad och driftsättning av ny värmeproduktionsanläggning inklusive markarbeten och byggnad/container. Anläggningen ska vara komplett med kringutrustning, fastbränsleförråd, skorsten och kulvert fram till befintligt pannrum.

Ny kommunal vägbelysning längs anslutande vägar till riksväg 86 i Sundsvall
Avser demontering av befintlig kommunal vägbelysning längs 6 delsträckor (totalt ca 17 km) i Sundsvalls kommun.

Nybyggnad av rekreationsanläggning i Nacksta

Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Långsele
Återuppbyggnad efter brand.

Om- och nybyggnad av fjärrvärmeledningar i Härnösand 2017
Avser ny- och ombyggnad av fjärrvärmenätet inom Härnösands tätort. Objektet är beläget på Tullportsgatan, Pumpbacksgatan samt Vasagatan/Gådeåvägen (option).

Uppförande av ny panncentral/deponigaspanna i Härnösand
Objektet avser en komplett panncentral för eldning av deponigas för leverans av energi till fjärrvärmenätet. Avser deponigaspanna samt nytt pannhus.

Upprustning av ledningar samt ny gc-väg på Alnö
Etapp 1 På sträckan kommer MSVA att renovera VA-ledningar samt anlägga nytt dagvattensystem. Etapp 2 Trottoaren längs Alnövägen breddas till 3m och byggs om till ny gång- och cykelväg. Breddningen sker mot fastigheter, ej körbanan. Den nya gång- och cykelvägen får kantsten som separerar den mot körbanan. Upprustning av busshållplatserna längs sträckan.

Nybyggnad av vattenverk i Sollefteå
Byggherren avser att bygga nytt vattenverk i Björknäset med syfte att uppnå en god och stabil dricksvattenkvalitet. För denna entreprenad ingår byggnation av ny vattenverksbyggnad, inkl. gångplan och fundament. I byggentreprenaden ingår även förarbeten för sidoentreprenader, så som vattenledningar och skyddsrör för el mellan ny byggnad och befintlig lågreservoar, samt rörmontage i befintlig lågreservoar. Avlopp och genomföringar, ledningar och skyddsrör för vatten och el, i grundplatta. Ledningar genom platta avslutas utanför husliv.

Byte av rörbro under järnvägen i Töva
Utförande av en rörbro (gångtunnel) under järnvägen i Töva, Sundsvalls kommun. Bandel 224, Mittbanan, km 568+862. Samt anslutande vägar.

Anläggande av lokalgata, parkering mm i Sundsvall
Objektet omfattar: Utökning av parkeringsplatser väster om Sidsjövägen samt anläggande av en ny lokalgata söder om nuvarande ”Konstskolan” inom fastigheten Förrådet 4.

Nybyggnad av tvätthall i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av "gör det själv" biltvätt.

Exploatering för villatomter på Alnön
Ca 14 tomter.

Topplinebyte i Nysäter - Vittersjö
Ersätta 61 år gammal ledning. Utbyte av korroderad topp.

Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av lagerhall/kallförråd, bjästa 57:5.

Nybyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industri och kontor, brösta 14:14.

Uppförande av mobilt reservkraftverk i Domsjö
Leveransen omfattar i huvudsak ett (1) komplett 3-fas 230/400 V mobilt reservkraftaggregat på 700 kVA PRP.

Fastighetsnära bulleråtgärder i Bergsåker, E04

Ny bro vid väg 975, Näsåkerssnipan

Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av industrihall.

Nybyggnad av gc-väg i Härnösand
Ca 1 km.

Ny multisportarena i Ånge
Entreprenaden omfattar leverans och av komplett nyckelfärdig multisportarena.

Nybyggnad av GC-bro över kanalen i Härnösand
Härnösands kommun behöver utreda möjligheten till en ny gång- och cykelförbindelse mellan fastlandet och ön Mellanholmen. Uppdraget omfattar uppdragsledning och projektering med upprättande av utredningsmaterial i form av rapporter. En översiktlig geoteknisk utredning ska genomföras med syfte att säkerställa landfästens exakta placering och utformning.

Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mindre industrifastighet, brösta 14:9 del av.

Ny vattenledning (mark-& sjöledning) i Sollefteå

Nybyggnad av gc-bana i Härnösand

Nybyggnad av spontanidrottsplats i Liden, Sundsvall

Nybyggnad av spontanidrottsplats på Granloholm, Sundsvall

Ramavtal avseende stängsel och grindar, Örnsköldsviks kommun
Möjlighet till förlängning.

Nybyggnad av gc-väg i Härnösand
Ca 200 meter.

Nybyggnad av vandrarhem i Ånge
Nybyggnad, "bed & breakfast".

Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av vindskydd, kroksta 23:1.

Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av väderskydd, domsjö 31:1.

Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av väderskydd, hörnett 1:63.

Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av återvinningscentral, anundsjö prästbord 1:121.

Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Rivning och nybyggnad av flerbilsgarage, norrlungånger 3:33.

Nybyggnad av cistern i Ånge
Tank för miljödiesel.

Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Prefabr transformatorkiosk Sand 1:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Prefabr transformatorkiosk.

Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Prefabric transformatorkiosk.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: