Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Västernorrlands län

Kramfors (13)
Sollefteå (11)
Sundsvall (91)
Timrå (17)
Ånge (7)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 205 st.

Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Sundsvall-Dingersjö
14 km lång sträcka.

Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Magnolia Bostad tecknar markanvisningsavtal avseende 600 bostäder i Sundsvall. Detaljplanearbetet har inletts och detaljplanen beräknas vinna laga kraft i slutet av 2016.

Nybyggnad av tivoli, camping och restauranger i Birsta

Nybyggnad av logistiklokaler i Söråker
20 000 - 40 000 kvm.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvall
45 verk.

Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Dingersjö-Njurundabommen
3 km.

Nybyggnad av vindkraftverk på Björnlandhöjden vid Viksjö
Max 55 verk med totalhöjd på max 220 m.

Stationsförnyelse i Midskog

Nytt förbindelsespår i Maland
Nytt förbindelsespår mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret. Mark och bro.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Två hus, åtta våningar plus suterräng.

Nybyggnad av hotell i Härnösand
120-125 rum, 45 m hög byggnad.

Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsvik
Avser 25 vindkraftverk.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvall
23 verk.

Tillbyggnad av gymnastiksal och skolkök i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Mellan Lugnviksgatan och Backgatan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad flerbostadshus samt underliggande garage.

Nybyggnad av punkthus i Örnsköldsvik

Nybyggnad av flerbostadshus med handel & kontor i Örnsköldsvik
Ett hus med ett 20-tal lgh i delvis 12 våningar samt ett hus med 30-tal lgh i 9 våningar planeras.

Nybyggnad av verkstad i Sundsvall
Nybyggnad av verkstad med kontor ca 5000 kvm.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Sundsvall
Varmgarage mellan husen. 3-5 våningar.

Nybyggnad av bilhall i Sundsvall

Nybyggnad av vindkraftverk i Vaberget, Sollefteå

Nybyggnad av hotell i Sundsvall

Nybyggnad av idrottshall i Härnösand

Nybyggnad av vindkraftverk i Ramsele
Ca 45 verk.

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga 50 bostadsrätter i 1 hus med 6-8 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätter) i Sundsvall

Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av handelshus, industri eller kontorshus i Sundsvall
Planen medger byggnation med 11 meters höjd, Ca 5 500 kvm BYA, och upp till fyra plan för ändamålen handel (ej livsmedel)/småindustri/kontor.

Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsviks kommun

Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsviks kommun
Avser 15 vindkraftverk.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sidsjön, Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus på Härnön
Ett 20-tal bostadsrätter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall

Nybyggnad av byggvaruhus i Härnösand

Förättning av ersättningsvägar mellan Ånge-Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Timrå

Nybyggnad av vindkraftverk söder om Härnösand

Nybyggnad av kontor i Sundsvall
2500-3000 kvm planeras.

Nybyggnad av vindkraftverk i Ånge kommun
20 verk planeras.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå

Nybyggnad av ambulansstation i Örnsköldsvik

Nybyggnad av handel och kontor på Skönsmon

Nytt fiberoptiskt nät för bredband i Örnsköldsvik
Utförs i 4 etapper. Omfattar Killingsnäs, Skagshamn och flera byar ost om Idbyn mfl. Totalt 921 fastigheter i området.

Nybyggnad av återvinningscentraler i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 2 st återvinningscentraler i Bjästa & Bredbyn.

Nybyggnad av återvinningscentraler i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 2 st återvinningscentraler i Björna och Husum.

Nybyggnad av flytande hus i Sundsvalls hamn
På pontoner.

Nybyggnad av GC-bro i Husum, Örnsköldsvik
Ny gc bro över dombäcksviken i husum, ca 270m lång.

Nybyggnad av gruppbostäder i Härnösand
Nybyggnad av 2 huskroppar med totalt 12 lägenheter.

Nybyggnad av trygghetsboende i Haga

Nybyggnad av huvudvattenledning mellan By-Gerdal

Nybyggnad av industriområde på Stockvik, Sundsvall

Nybyggnad av kedjehus på Härnön
3 längor med kedjehus där 13 lägenheter planeras.

Nybyggnad av gruppboende mm i Sundsvall
Heffnersgården, äldreboende blev inte av. Hermans, gruppboende Objektet är beläget i Sundsvalls kommun, vid Hulivägen, strax norr om Bergsåker. Fastighetsbeteckning Huli 3:10. Avser nybyggnad av gruppboende med sex lägenheter och gemensamma utrymmen för boende samt en fristående gårdsbyggnad. Total bruttoarea ca 608+87 m2.

Nybyggnad av butik i Kramfors
Förhandsbesked för nybyggnad av butik, verkstad, garage.

Nybyggnad av dagvattendammar vid Sundsvallsbron

Nybyggnad av gc-väg mellan Matfors-Specksta
3,2 km lång sträcka.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Mitthem planerar att bygga nya lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
En affärsvåning på markplanen och tre våningar med bostäder. Detaljplanen är färdig. Ändrar man detaljplanen går det även att bygga ännu högre.

Nybyggnad av växthus i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av växthus (industrilokal).

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer för flerbostadshus på Norrmalm.

Anläggande av cirkulationsplats vid E4 norr Örnsköldsvik
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder.

Nybyggnad av äldreboende i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av älderboende Heffnersgården i Sundsvall. Arbetet avser nybyggnad av lägenheter och personalutrymmen för socialförvaltningens verksamhet. Omfattning i detalj enligt handlingar förtecknade under AFB.22

Nybyggnad av ladugård i Hov

Nybyggnad av bostäder i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Örnsköldsvik

Nybyggnad av plattformar i Stöde

Markförvärv i Sundsvall
Nybyggnad av kontor och industrihus.

Nybyggnad av enbostadshus i Ljustorp, etapp 1
6 hus planeras i etapp 1, 120-160 kvm stora.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av lägenheter med havsutsikt från markplan och söderläge.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 1
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Drift, underhåll och reinvestering av vägbelysning i Västernorrland
Avtalstid 2017-06-01 till 2019-05-31 med möjlighet till 2+2 års förlängning.

Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i Dingersjö
Bullerskyddsåtgärder uteplatser.

Anläggande av parkering i Sundsvall
Asfalteringsarbete utförs av ramavtalsentreprenör.

Exploatering för nytt industriområde på Stockvik, Sundsvall

Nybyggnad av park på Skönsberg, Sundsvall

Nybyggnad av park på Skönsmon, Sundsvall

Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik

Nybyggnad av bro i Örnsköldsvik
Rivning av befintlig bro samt nybyggnad av ny bro. Vägarbete ingår.

Nybyggnad av gata m.m. i Härnösand
Projektet omfattar byggande av nu lokalgata med vatten, avlopp, el och tele samt belysning. Gatan är en del i mark och exploateringsområdet Lövudden som innehåller 16 villatomter och två radhustomter. Gatan kommer att delvis förses med gång- och cykelbana samt en del trädplanteringar för sänkt hastighet. I slutet av gatan ska en vändplan anläggas som också innehåller en del gestaltande inslag. Objektet är beläget i södra delarna av Härnösand tätort, området heter Lövudden och finns beläget mellan E4 östra sida och havet.

Nybyggnad av enbostadshus i Ljustorp, etapp 2

Nybyggnad av konstgräsplan i Söråker
En 11-manna plan.

Ny värmeanläggning för Ålsta Folkhögskola
Entreprenaden omfattar uppbyggnad och driftsättning av ny värmeproduktionsanläggning inklusive markarbeten och byggnad/container. Anläggningen ska vara komplett med kringutrustning, fastbränsleförråd, skorsten och kulvert fram till befintligt pannrum.

Ny kommunal vägbelysning längs anslutande vägar till riksväg 86 i Sundsvall
Avser demontering av befintlig kommunal vägbelysning längs 6 delsträckor (totalt ca 17 km) i Sundsvalls kommun.

Nybyggnad av småbåtshamn i Örnsköldsvik
Ca 40 båtplatser.

Om- och nybyggnad av fjärrvärmeledningar i Härnösand 2017
Avser ny- och ombyggnad av fjärrvärmenätet inom Härnösands tätort. Objektet är beläget på Tullportsgatan, Pumpbacksgatan samt Vasagatan/Gådeåvägen (option).

Nybyggnad av bensinstation i Timrå
Avser nybyggnad av bensinstation.

Nybyggnad av träningshall i Sundsvall
Nybyggnad av sporthall för vinterträning.

Nybyggnad av vattenverk i Sollefteå
Byggherren avser att bygga nytt vattenverk i Björknäset med syfte att uppnå en god och stabil dricksvattenkvalitet. För denna entreprenad ingår byggnation av ny vattenverksbyggnad, inkl. gångplan och fundament. I byggentreprenaden ingår även förarbeten för sidoentreprenader, så som vattenledningar och skyddsrör för el mellan ny byggnad och befintlig lågreservoar, samt rörmontage i befintlig lågreservoar. Avlopp och genomföringar, ledningar och skyddsrör för vatten och el, i grundplatta. Ledningar genom platta avslutas utanför husliv.

Upprustning av ledningar samt ny gc-väg på Alnö
Etapp 1 På sträckan kommer MSVA att renovera VA-ledningar samt anlägga nytt dagvattensystem. Etapp 2 Trottoaren längs Alnövägen breddas till 3m och byggs om till ny gång- och cykelväg. Breddningen sker mot fastigheter, ej körbanan. Den nya gång- och cykelvägen får kantsten som separerar den mot körbanan. Upprustning av busshållplatserna längs sträckan.

Nybyggnad av gc-väg från Brovägen till Kyrkan på Alnö
Entreprenaden omfattar nybyggnad av kantstensseparerad gång och cykelväg, 3m bred och ca 2050m lång, inklusive 9st kantstenshållplatser. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlag.

Byte av rörbro under järnvägen i Töva
Utförande av en rörbro (gångtunnel) under järnvägen i Töva, Sundsvalls kommun. Bandel 224, Mittbanan, km 568+862. Samt anslutande vägar.

Anläggande av lokalgata, parkering mm i Sundsvall
Objektet omfattar: Utökning av parkeringsplatser väster om Sidsjövägen samt anläggande av en ny lokalgata söder om nuvarande ”Konstskolan” inom fastigheten Förrådet 4.

Uppförande av mobilt reservkraftverk i Domsjö
Leveransen omfattar i huvudsak ett (1) komplett 3-fas 230/400 V mobilt reservkraftaggregat på 700 kVA PRP.

Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av lagerhall/kallförråd, bjästa 57:5.

Nybyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industri och kontor, brösta 14:14.

Nybyggnad av tvätthall i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av "gör det själv" biltvätt.

Ny anläggning för produktion av totalavsaltat vatten i Örnsköldsvik
Avser installation av en ny anläggning för produktion av totalavsaltat spädvatten.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: