Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Västernorrlands län

Kramfors (25)
Sollefteå (15)
Sundsvall (85)
Timrå (14)
Ånge (8)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 187 st.

Nybyggnad av vindkraftverk i Ramsele
Ca 101 verk.

Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av en ny logistikpark mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket. Projektet är nu i ett skede när projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation. I entreprenörens åtagande ingår att leda och utföra projektering och byggnation av SLPAB:s arbeten. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). Projektet ska genomföras i utökad samverkan.

Nybyggnad av logistiklokaler i Söråker
20 000 - 40 000 kvm.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvall
45 verk.

Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Dingersjö-Njurundabommen
3 km.

Nybyggnad av vindkraftverk på Björnlandhöjden vid Viksjö
Max 55 verk med totalhöjd på max 220 m.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå
Omfattning 35 st 2,5-3,2 MW verk.

Nytt förbindelsespår i Maland
Nytt förbindelsespår mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret. Mark och bro.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Två hus, åtta våningar plus suterräng.

Stationsförnyelse i Midskog

Nybyggnad av resecentrum i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätter) i Sundsvall
Bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
50 lägenheter planeras i 1 hus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
63 lgh i 2 huskroppar med upp till 5 våningar, bostadsrätter.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå kommun
Planerat projekt, är i samrådsfas. Ca 22 verk planeras. Uppskattad oklar byggstart, kostnad okänd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Mellan Lugnviksgatan och Backgatan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad flerbostadshus samt underliggande garage.

Nybyggnad av flerbostadshus med handel & kontor i Örnsköldsvik
Ett hus med ett 20-tal lgh i delvis 12 våningar samt ett hus med 30-tal lgh i 9 våningar planeras.

Nybyggnad av verkstad i Sundsvall
Nybyggnad av verkstad med kontor ca 5000 kvm.

Nybyggnad av 400 kV-station i Nässe
För att möjliggöra anslutning till vindkraft krävs en anslutning till 400 kV-nätet.

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Sidsjön, Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus på Härnön
Ett 20-tal bostadsrätter i flerbostadshus.

Nybyggnad av vindkraftverk i Kramfors
Omfattning 6 st 2,5-3,2 MW verk.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall

Nybyggnad av byggvaruhus i Härnösand

Nytt bostadsområde i Bergsåker

Nybyggnad av vindkraftverk på Nallkullen, Sollefteå
Tidiga planer. 6 verk planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Timrå

Nybyggnad av vindkraftverk i Ånge kommun
20 verk planeras.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå

Nytt fiberoptiskt nät för bredband i Örnsköldsvik
Utförs i 4 etapper. Omfattar Killingsnäs, Skagshamn och flera byar ost om Idbyn mfl. Totalt 921 fastigheter i området.

Nybyggnad av återvinningscentraler i Örnsköldsvik
Upphandling av två fasta ÅVC,er Bjästa och Bredbyn.

Nybyggnad av gc-väg från Brovägen till Kyrkan på Alnö
Entreprenaden omfattar nybyggnad av kantstensseparerad gång och cykelväg, 3m bred och ca 2050m lång, inklusive 9st kantstenshållplatser. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlag.

Nybyggnad av parhus i Skönsmon, etapp 2
Gläntan.

Nybyggnad av radhus i Skönsmon, etapp 1
Gläntan. 17 radhus och ett parhus.

Nybyggnad av huvudvattenledning mellan By-Gerdal
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB upphandlar tekniska konsulter för delarna Konstruktör, Arkitekt, Mark och VVS för projektering av en vattenproduktionsanläggning som ska länkas ihop med en befintlig vattenproduktionsanläggning och en ny råvattenstation samt ombyggnad av befintliga anläggningar. Ca 5 km lång sträcka.

Nybyggnad av GC-bro i Husum, Örnsköldsvik
Ny gc bro över dombäcksviken i husum, ca 270m lång.

Nybyggnad av gruppbostäder i Härnösand
Nybyggnad av 2 huskroppar med totalt 12 lägenheter.

Nybyggnad av industriområde på Stockvik, Sundsvall

Nybyggnad av butik i Kramfors
Förhandsbesked för nybyggnad av butik, verkstad, garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Det kan handla om 400-500 bostäder i området. Det aktuella området ligger mellan Emhart vid Universitetsallén och slutar vid parkeringen nedanför Folkets park. De skisser som tagits fram visar en stadsmässig byggnadsutformning. Centrum blir större och stenstans kvartersstruktur växer ut i området Alliero/Norrmalm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Mitthem planerar att bygga nya lägenheter.

Nybyggnad av gc-väg mellan Matfors-Specksta
3,2 km lång sträcka.

Nybyggnad av växthus i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av växthus (industrilokal).

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av två flerbostadshus (12 lgh).

Infrastrukturåtgärder i Västernorrlands län
Busshållplatser mm, åtgärder för resande.

Nybyggnad av plattformar i Stöde

Nybyggnad av äldreboende i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av älderboende Heffnersgården i Sundsvall. Arbetet avser nybyggnad av lägenheter och personalutrymmen för socialförvaltningens verksamhet. Omfattning i detalj enligt handlingar förtecknade under AFB.22

Nybyggnad av bostäder i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Örnsköldsvik
30-40 lägenheter.

Nybyggnad av industrihus i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av industrilokal.

Nybyggnad av kontor och industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av kontor och industrihus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av lägenheter med havsutsikt från markplan och söderläge.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 1
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 2
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 3
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 4
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 5
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av rullskidbana på Södra Berget

Drift, underhåll och reinvestering av vägbelysning i Västernorrland
Avtalstid 2017-06-01 till 2019-05-31 med möjlighet till 2+2 års förlängning.

Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i Dingersjö
Bullerskyddsåtgärder uteplatser.

Anläggande av parkering i Sundsvall
Asfalteringsarbete utförs av ramavtalsentreprenör.

Beläggning av väg 331 mellan Östergraninge-Graninge

Exploatering för nytt industriområde på Stockvik, Sundsvall

Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik

Nybyggnad av bro i Örnsköldsvik
Rivning av befintlig bro samt nybyggnad av ny bro. Vägarbete ingår.

Nybyggnad av gata m.m. i Härnösand
Projektet omfattar byggande av nu lokalgata med vatten, avlopp, el och tele samt belysning. Gatan är en del i mark och exploateringsområdet Lövudden som innehåller 16 villatomter och två radhustomter. Gatan kommer att delvis förses med gång- och cykelbana samt en del trädplanteringar för sänkt hastighet. I slutet av gatan ska en vändplan anläggas som också innehåller en del gestaltande inslag. Objektet är beläget i södra delarna av Härnösand tätort, området heter Lövudden och finns beläget mellan E4 östra sida och havet.

Nybyggnad av industrihus & handelshus i Forsmon

Nybyggnad av konstgräsplan i Söråker
En 11-manna plan.

Ny värmeanläggning för Ålsta Folkhögskola
Entreprenaden omfattar uppbyggnad och driftsättning av ny värmeproduktionsanläggning inklusive markarbeten och byggnad/container. Anläggningen ska vara komplett med kringutrustning, fastbränsleförråd, skorsten och kulvert fram till befintligt pannrum.

Ny kommunal vägbelysning längs anslutande vägar till riksväg 86 i Sundsvall
Avser demontering av befintlig kommunal vägbelysning längs 6 delsträckor (totalt ca 17 km) i Sundsvalls kommun.

Nybyggnad av småbåtshamn i Örnsköldsvik
Ca 40 båtplatser.

Nybyggnad av gc-väg längs väg 1060 i Bodum, Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Norra Skepparvägen-Dekarsövägen, ca 1400 m. Översyn av busshållplatser och belysning.

Om- och nybyggnad av fjärrvärmeledningar i Härnösand 2017
Avser ny- och ombyggnad av fjärrvärmenätet inom Härnösands tätort. Objektet är beläget på Tullportsgatan, Pumpbacksgatan samt Vasagatan/Gådeåvägen (option).

Nybyggnad av bensinstation i Timrå
Avser nybyggnad av bensinstation.

Nybyggnad av vattenverk i Sollefteå
Byggherren avser att bygga nytt vattenverk i Björknäset med syfte att uppnå en god och stabil dricksvattenkvalitet. För denna entreprenad ingår byggnation av ny vattenverksbyggnad, inkl. gångplan och fundament. I byggentreprenaden ingår även förarbeten för sidoentreprenader, så som vattenledningar och skyddsrör för el mellan ny byggnad och befintlig lågreservoar, samt rörmontage i befintlig lågreservoar. Avlopp och genomföringar, ledningar och skyddsrör för vatten och el, i grundplatta. Ledningar genom platta avslutas utanför husliv.

Upprustning av ledningar samt ny gc-väg på Alnö
Etapp 1 På sträckan kommer MSVA att renovera VA-ledningar samt anlägga nytt dagvattensystem. Etapp 2 Trottoaren längs Alnövägen breddas till 3m och byggs om till ny gång- och cykelväg. Breddningen sker mot fastigheter, ej körbanan. Den nya gång- och cykelvägen får kantsten som separerar den mot körbanan. Upprustning av busshållplatserna längs sträckan.

Byte av rörbro under järnvägen i Töva
Utförande av en rörbro (gångtunnel) under järnvägen i Töva, Sundsvalls kommun. Bandel 224, Mittbanan, km 568+862. Samt anslutande vägar.

Anläggande av lokalgata, parkering mm i Sundsvall
Objektet omfattar: Utökning av parkeringsplatser väster om Sidsjövägen samt anläggande av en ny lokalgata söder om nuvarande ”Konstskolan” inom fastigheten Förrådet 4.

Inläggning av konstgräs, Nordichallen, Gärdehov
Inläggning och leverans inkl fyllning i Nordichallen.

Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av lagerhall/kallförråd, bjästa 57:5.

Uppförande av mobilt reservkraftverk i Domsjö
Leveransen omfattar i huvudsak ett (1) komplett 3-fas 230/400 V mobilt reservkraftaggregat på 700 kVA PRP.

Nybyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industri och kontor, brösta 14:14.

Nybyggnad av tvätthall i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av "gör det själv" biltvätt.

Nybyggnad av rekreationsanläggning i Nacksta

Fastighetsnära bulleråtgärder i Bergsåker, E04

Ny bro vid väg 975, Näsåkerssnipan

Byte av bro över Ljungan vid Erikslund

Byte av bro över Ljungan vid Parteboda

Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av industrihall.

Exploatering för villatomter i Örnsköldsvik
7 villatomter.

Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallager i Örnsköldsvik.

Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mindre industrifastighet, brösta 14:9 del av.

Nybyggnad av GC-bro över kanalen i Härnösand
Härnösands kommun behöver utreda möjligheten till en ny gång- och cykelförbindelse mellan fastlandet och ön Mellanholmen. Uppdraget omfattar uppdragsledning och projektering med upprättande av utredningsmaterial i form av rapporter. En översiktlig geoteknisk utredning ska genomföras med syfte att säkerställa landfästens exakta placering och utformning.

Ny multisportarena i Ånge
Entreprenaden omfattar leverans och av komplett nyckelfärdig multisportarena.

Nybyggnad av gc-väg i Härnösand
Ca 1 km.

Nybyggnad av spontanidrottsplats i Alnö, Sundsvall
Kommunen satsar på nya spontanidrottsplatser på fem olika platser i Sundsvall.

Nybyggnad av spontanidrottsplats i Sundsvall
Kommunen satsar på nya spontanidrottsplatser på fem olika platser i Sundsvall.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: