Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Umeå

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Om- och nybyggnad av kontor och butiker i Umeå
Det är främst kontor som byggs och ca 1000 kvm handelsytor. En ny huskropp, 12 nya våningar byggs ovanpå bef byggnad och en byggnad rivs. Omfattar totalt 17 000 kvm. Byggstart tidigast slutet 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Gammliaområdet, Haga
Ca 400 lägenheter. Hela området omfattar ca 30 000 m2. Området kommer att tilldelas 1-4 aktörer.

Nybyggnad av bostäder och handel i Umeå
Placering vid norra sidan av Kolbäcksbron och Strömpilen. Ca 200 st bostäder och handel i bottenplan.

Nybyggnad av flerbostadshus, SABO kombohus, i Böleäng
Hyresrätter.

Nybyggnad av kyllager/produktionslokal för Norrmejerier i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus mm Öst på stan, Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att uppföra bostadshus med tillhörande markarbeten samt komplementbyggnader såsom t.ex. garage, miljöhus/soprum och cykelförvaring ”Öst på Stan”, Umeå Kommun. Totalt uppförs 159 lägenheter, BTA ca 13 000 m² bostadshus + ca 500 m² komplementbyggnader + 2 000 m² garage + skärmtak.

Nybyggnad av förskola och garage i Umeå
6 st förskoleavdelningar.

Uppsättning av moduler vid universitetssjukhuset i Umeå
Avser uppförande av modulbyggnad vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Nybyggnad av flerbostadshus i Väst på Stan, Umeå
Ca 130 st lägenheter, 6 huskroppar med 3 - 8 våningar.

Nybyggnad av förskola, villor, hyreslägenheter mm i Hörnefors
Markägare är Hörnefors exploatering AB. Planer finns att sälja marken vidare för nybyggnad av 50-60 st villor, hyreslägenheter, seniorboende, trygghetsboende, gruppboende samt eventuellt en förskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, Etapp 1
Nybyggnad av 2 st hus bestående av 109 lägenheter på 6-8 våningar.

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Umeå
3-4 st villatomter samt 70-100 st lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad för polishögskolan i Stadsliden, Umeå

Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden, etapp 4
Totalt planerar man för ca 600 lgh i hela området.

Nybyggnad av flerbostadshus på Teg, Umeå
Här bygger Skanska bostäder i varierande storlekar, från exklusiva och rymliga terrassvåningar till luftiga lägenheter och välplanerade ettor. Bostäderna har egen balkong eller terrass i sydvästläge som blir en del av lägenhetens interiör, gränserna mellan ute och inne flyter ihop. Lägenheterna är ljusa och trivsamma och uppfyller dagens krav på ett modernt boende. Flera lägenheter har stora ateljefönster som ger härlig karaktär åt bostaden. Byggnaden består av 42 lägenheter som tillsammans med en stor gemensam terrass ramar in en grönskande innergård.

Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter) på Tomtebo, Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage i Umeå

Nybyggnad av bostäder i Haga
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att uppföra bostadshus med tillhörande markarbeten samt komplementbyggnader såsom t.ex. garage, miljöhus/soprum och cykelförvaring på Kv Focken, vid korsningen Östra Kyrkogatan och Hemvägen, Umeå Kommun. Totalt uppförs 82 lägenheter, BTA ca 8 000 m². På intilliggande fastigheter finns flera hus med lägenheter vilka är i full drift under hela entreprenadtiden. 9 av de lägenheter som byggs kommer att anpassas för att fungera som servicebostäder för Socialtjänsten.

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage på Haga
.

Nybyggnad av flerbostadshus och kyrka i Umeå
Skolgatan/Sveagatan

Nybyggnad av kontorshus i Umeå
Underjordiskt parkeringsgarage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
140 mindre lägenheter i 3-8 våningar

Anläggning av vintersportsanläggning i Tavelsjö, Umeå

Nybyggnad av sjukhusbyggnad i Umeå
Byggnaden ska innehålla lokaler för sjukhusapotek, IVF-klinik, AHS och Cancercentrum.

Nybyggnad av parkeringshus i Umeå
Ca 300 st platser.

Nybyggnad av bostadsrätter i Umeå
Växthus på taket, vinkällare i källaren mm

Nya byggnader med centrumskapande verksamheter i Umeå
Fastigheten omfattar ca 5 800 m2. Fastigheten kräver ny detaljplan samt kvalitetsprogram.

Nybyggnad av parkeringshus i Väst på stan, Umeå
Ca 300 p-platser.

Nybyggnad av stadsradhus i Ålidhem
Aktuell detaljplan medger Bostäder/Stadsradhus.

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, i Umeå, etapp 4

Nybyggnad av livsmedelsbutik och parkeringsplats på Tomtebo

Nybyggnad av radhus på Rödäng, Umeå

Nybyggnad av bostäder i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus i Hamnskär, Hörnefors

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter i Umeå

Nybyggnad av parhus och enbostadshus i Umeå
2 Parhus ev några villatomter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tomtebo, Umeå
3 huskroppar, 2 hus med 4 våningar och 1 hus med 2 våningar.

Nybyggnad av villaområde på Ersboda

Nybyggnad av styckebyggda villor/gruppbyggda bostäder på Ersboda
Området fördelas till byggföretag som bygger och säljer bostäderna till slutkund. Ca 40 tomter.

Förtätning med bostäder i Umeå
2 och 6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, Etapp 2
Nybyggnad av 1 hus bestående av 31 lägenheter på 5 våningar.

Exploateringsområde för kontor, hotell mm på Ön i Umeå

Nybyggnad på fastighet i Hörnefors
Området är i översiktsplanens fördjupning för Hörnefors samhälle utpekat som centrum och kan exempelvis bebyggas med flerbostadshus, lokaler för servicefunktioner, handel, kontor etc.

Nybyggnad av hyresbostäder i Umeå
Nybyggnad av ca 24 hyreslägenheter och 16 garageplatser.

Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.

Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå, etapp 1 och 2
Exploatering är klar. Etapp 1 finns 2 tomter kvar (avstyckad) och på etapp 2 finns det 2-3 st tomter kvar (ännu ej avstyckad).

Nybyggnad av bostäder i Sävar, Umeå
5 hus med ca 20 - 30 lägenheter planeras, 2-3 våningar.

Nybyggnad av värmekulvert vid flerbostadshus i Umeå
186 lägenheter fördelade på 18 huskroppar, 2-3 våningar.

Nybyggnad av idrottshall på Stadsliden
Bollhallen byggs på Umestan. I skogsdungen norr om Midgårdsskolan mellan Hus 205 och Midgårdsskolan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå

Rivning och om- eller nybyggnad av förskola i Obbola

Nybyggnad av förskola i Innertavle
4 st avdelningar.

Nybyggnad av kontor i Umeå

Nybyggnad av verksamhetslokal på Klockarbäcken, Umeå

Nybyggnad av förskola och skolkök i Umeå

Exploatering för nya bostäder i Hörnefors
Planer finns att bygga bostäder och förskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Planer för ca 22 exklusiva lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Umeå
Nybyggnad av radhus och komplementbyggnad.

Nybyggnad av överföringsledning, Täfteå - Innertavle
6 km ledning som ska byggas.

Anläggande av konstgräsplan mm i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av 2st flerbostadshus, förråd, plank samt tillbyggnad befintligt hus med balkong.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av 4 flerbostadshus och komplementbyggnader.

Nybyggnad av annex i Umeå
Nybyggnad av annex.

Rivning av byggnad samt nybyggnad av orangeri i Umeå
Objektet avser rivning av befintlig byggnad plan 0 källarplan ca 100 m² inkl. del av skyddsrum samt plan 1 markplan ca 300 m². Nybyggnad av Orangeri ca 160 m² BTA. Rivningsobjektet består av stål-/glaspartier och fasadelement av sandwichtyp och med en stål och betongpelarstomme. Takkonstruktionen är träuppbyggnad med plåtbeklädnad.

Nybyggnad av bostäder i Umeå
Planer för nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av specialboende i Umeå
Nybyggnad av specialboende och komplementbyggnad.

Nybyggnad av gruppboende i Umeå
Ca 40 kvm/lgh. 11 lägenheter i ett hus, varav 6 lägenheter ingår i ett gruppboende.

Nybyggnad av särskilt boende i Umeå

Nybyggnad av gruppboende i Ersboda
Avser nytt gruppboende på Ersboda på ca 490 m2 BTA och komplementsbyggnad på ca 57 m2 BTA.

Nybyggnad av gc-bro från Ön-Teg i Umeå

Uppförande av pelletspanna vid ÅLÖ maskiner, Umeå
Pelletspanna för eldning av träpellets med effekt 800 kW. Leveransen avser nyckelfärdig, verkstadstillverkad lätt flyttbar ”containerlösning” på färdig panntomt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ca 4 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av garage i Umeå
5-6 st smålägenheter.

Nybyggnad av industrihus och kontor i Umeå
Nybyggnad av industri- och kontorslokal, samt rivning av befintlig byggnad.

Exploateringsområde för styckebyggda enbostadshus i Stöcksjö

Anläggande av sportpark i Umeå
Entreprenaden omfattar byggnation av Energiparken som är en spontanidrottsanläggning belägen vid Umeå Energi Arena, i centrala Umeå.

Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av förråds/industrilokaler.

Ny paviljong vid förskola i Obbola
Umeå kommun avser att hyra 1st. paviljong. Paviljongen ska vara installerad och inflyttningsklar 1 juni 2017. Upphandlingen kommer att avslutas med elektronisk auktion. Auktionen påbörjas tidigast på tredje dagen efter sista anbudsdag. De tre anbudsgivarna som ligger bäst till prismässigt är kvalificerad för auktion, övriga anbudsgivare kommer att uteslutas från utvärdering. Kvalificerade anbudsgivare kommer att bjudas in per e-post till den avslutande auktionen. Vid budgivning måste samma konto användas som när anbudet lämnades in.

Illustrationer till stadsutvecklingsprogram i Umeå
Avser stadsutvecklingsprogram för projektet innanför ringen i Umeå.

Ny lekplats i Umeå

Nybyggnad av gc-väg i Umeå
Planerat projekt ur investeringsplan 2014-2018. Uppskattad start och kostnad.

Uppförande av stängsel och grindar inom vattenskyddsområde i Umeå
Avser projektering och uppförande av stängsel och grindar inom Forslunda vattenskyddsområde, totalt ca 3755 m.

Nybyggnad av cykelbana i Umeå

Nybyggnad av anslutningsväg i Umeå
Bygglov för omformning av parkeringsytor/platser. rivningslov för skärmtak för cyklar. ny in-/utfart.

Upphandling gällande trafikutredning Universitetsstaden i Umeå
Uppdragets övergripande syfte är att visa hur områdets trafiksystem bör utformas i framtiden med utgångspunkt i att fotgängare, cyklister och kollektivtrafik ska prioriteras.

Nybyggnad av gårdshus i Umeå
Nybyggnad av gårdshus med 2 lägenheter på Bölevägen 38.

Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av lagerlokal.

Nybyggnad av nätstation i Umeå
Nybyggnad av nätstation Formen 12,Holmsund 6:19.

Nybyggnad av nätstation i Umeå
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av mast i Umeå
Nybyggnad av ostagad 30 m kommunikationsmast Hörneå 8:845,Pålböletomten 8:2,Tjälamark 16:1.

Nybyggnad av servicebyggnad i Umeå
Nybyggnad av servicehus.

Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av carport.

Nybyggnad av enbostadshus i Umeå
Nybyggnad av enbostadshus och garage med förråd.

Nybyggnad av bageri i Umeå
Nybyggnad av bagarstuga.

Nybyggnad av toalett i Umeå
Nybyggnad av allmän toalett.

Nybyggnad av lager i Umeå
Uppförande av 2 st lagertält.

Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av trädhus.

Nybyggnad av mast i Umeå
Nybyggnad av 30 m kommunikationsmast.

Ny gatubelysning i Umeå kommun
Gatubelysning Holmsund.

Ny gatubelysning i Umeå kommun
Gatubelysning Hörnefors.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: