Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus vid Gammliaområdet, Haga
Ca 400 lägenheter totalt på området. Hela området omfattar ca 30 000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella lokaler i Umeå
Ca 18 500 BTA bostäder samt 2 500 BTA för kommersiella ändamål.
Nybyggnad av studentbostäder i Umeå
Nybyggnad av 4 flerbostadshus och komplementbyggnader.
Nybyggnad av sjukhusbyggnad i Umeå
Byggnaden ska innehålla lokaler för sjukhusapotek, IVF-klinik, AHS och Cancercentrum.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Ca 100 nya bostadsrätter.
Nybyggnad av förskola, villor, hyreslägenheter mm i Hörnefors
Markägare är Hörnefors exploatering AB. Planer finns att sälja marken vidare för nybyggnad av 50-60 st villor, hyreslägenheter, seniorboende, trygghetsboende, gruppboende samt eventuellt en förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, Etapp 1
Nybyggnad av 2 st hus bestående av 109 lägenheter på 6-8 våningar.
Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden, etapp 4
Totalt planerar man för ca 600 lgh i hela området.
Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden, etapp 5
Totalt planerar man för ca 600 lgh i hela området.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 1 i Umeå
De 87 lägenheterna, en till fyra rum och kök, ligger i två huskroppar med elva bostadsvåningar. Alla lägenheter har inglasade balkonger. De större lägenheterna har även bastu samt två inglasade balkonger i olika väderstreck. Garage finns i källaren under huset men det finns också parkeringsplatser med motorvärmare. Alla lägenheter på 2-4 rum har rymliga skjutdörrsgarderober som standard och samtliga lägenheter har förråd i källaren.
Nybyggnad av bostäder i Haga
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att uppföra bostadshus med tillhörande markarbeten samt komplementbyggnader såsom t.ex. garage, miljöhus/soprum och cykelförvaring på Kv Focken, vid korsningen Östra Kyrkogatan och Hemvägen, Umeå Kommun. Totalt uppförs 82 lägenheter, BTA ca 8 000 m². På intilliggande fastigheter finns flera hus med lägenheter vilka är i full drift under hela entreprenadtiden. 9 av de lägenheter som byggs kommer att anpassas för att fungera som servicebostäder för Socialtjänsten.
Nybyggnad av särskilt boende för äldre i Ålidhem, Umeå, etapp 2
Nybyggnad av äldreboende med 60 platser och 4 st avdelningar mm.
Nybyggnad av ägarrätter i Umeå
Växthus på taket, vinkällare i källaren mm.
Nya byggnader med centrumskapande verksamheter i Umeå
Detaljplanen tillåter en byggnation på 6 våningar med en uppskattad möjlig exploatering på minst 15 000 kvm BTA.
Nybyggnad av stadsradhus i Ålidhem
Aktuell detaljplan medger Bostäder/Stadsradhus.
Nybyggnad av förskola i Umeå
6 st förskoleavdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, Etapp 2
Nybyggnad av 1 hus bestående av 31 lägenheter på 5 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Sävar, Umeå
5 hus med ca 20 - 30 lägenheter planeras, 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att uppföra bostadshus med tillhörande markarbeten samt komplementbyggnader såsom t.ex. garage, miljöhus/soprum och cykelförvaring på Kv Laxen 43, Umeå Kommun. Totalt uppförs 17 lägenheter, BTA ca 1284 m² . Entreprenaden ska vara färdigställd senast: 2019-03-30. Tilldelning sker efter semesterperioden i början på augusti.
Nybyggnad av hyresbostäder i Umeå
Nybyggnad av ca 24 hyreslägenheter och 16 garageplatser.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå, etapp 1 och 2
Exploatering är klar. Etapp 1 finns 1 tomter kvar (avstyckad) och på etapp 2 finns det 2-3 st tomter kvar (ännu ej avstyckad).
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad förskola i Obbola
Upphandlingen avser nybyggnad av förskolan Gunghästen i Obbola. I entreprenaden ingår rivning av befintlig byggnad enligt upphandlingsdokumenten.
Nybyggnad av gruppboende i Umeå
Ca 40 kvm/lgh. 11 lägenheter i ett hus, varav 6 lägenheter ingår i ett gruppboende.
Nybyggnad av idrottshallar och kontor i Umeå
2 idrottshallar samt 1 kontor, placering oklar.
Exploatering för nya bostäder i Hörnefors
Planer finns att bygga bostäder och förskola.
Nybyggnad av radhus i Umeå
Nybyggnad av radhus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av bostäder samt exploateringsarbeten i Mariedal, Umeå
Byggherren svarar i övrigt för alla exploateringskostnader inom området.
Anläggande av konstgräsplan mm i Umeå
Ombyggnad av yta av befintlig naturgräsplan till 77 och 7 manna gräsplan. Befintlig konstgräsplan ska rivas och göras om till parkeringsplats.
Nybyggnad av gruppboende i Ersboda
Avser nytt gruppboende på Ersboda på ca 490 m2 BTA och komplementsbyggnad på ca 57 m2 BTA.
Ombyggnad av gata, VA-ledningar mm på Ålidhem i Umeå
Arbetena består av ombyggnad av Assistentvägen från Lärarstråket till nytt bostadsområde. Nya VA-, och fjärrvärmeledningar, komplettering av el-, tele- och bredbandsledningar samt ny gatubelysning. Gatuarbetena omfattar ca 275 m, VA-ledningar ca 240 m, Fjärrvärmeledningar ca 115 m matningsledningar samt El-ledningar ca 170 m rörgrav.
Anläggande av sportpark i Umeå
Entreprenaden omfattar byggnation av Energiparken som är en spontanidrottsanläggning belägen vid Umeå Energi Arena, i centrala Umeå.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av förråds/industrilokaler.
Ny paviljong vid förskola i Obbola
Umeå kommun avser att hyra 1st. paviljong. Paviljongen ska vara installerad och inflyttningsklar 1 juni 2017. Upphandlingen kommer att avslutas med elektronisk auktion. Auktionen påbörjas tidigast på tredje dagen efter sista anbudsdag. De tre anbudsgivarna som ligger bäst till prismässigt är kvalificerad för auktion, övriga anbudsgivare kommer att uteslutas från utvärdering. Kvalificerade anbudsgivare kommer att bjudas in per e-post till den avslutande auktionen. Vid budgivning måste samma konto användas som när anbudet lämnades in.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontor, verkstad, förråd och logistikhall.
Mark- och VA-ledningsarbeten i Böle, Umeå
Objektet avser markarbeten, bearbetad yta ca 7 000 m².
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Planer för nybyggnad av flerbostadshus.
Paviljong för omklädningsrum vid skola i Umeå
Upphandlingen omfattar etablering, hyra av samt avetablering av paviljong till Sofiehemsskolan. Upphandlingen kommer att avslutas med elektronisk auktion. Auktionen påbörjas tidigast på tredje dagen efter sista anbudsdag. Kvalificerade leverantörer kommer att bjudas in per e-post till den avslutande auktionen. Vid budgivning måste samma konto användas som när anbudet lämnades in.
Upphandling gällande trafikutredning Universitetsstaden i Umeå
Uppdragets övergripande syfte är att visa hur områdets trafiksystem bör utformas i framtiden med utgångspunkt i att fotgängare, cyklister och kollektivtrafik ska prioriteras.
Nybyggnad av anslutningsväg i Umeå
Bygglov för omformning av parkeringsytor/platser. rivningslov för skärmtak för cyklar. ny in-/utfart.
Nybyggnad av servicebyggnad i Umeå
Nybyggnad av servicehus.
Nybyggnad av ställverk i Umeå
Nybyggnad av ställverkshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Umeå
Nybyggnad av tranformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Umeå
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av nätstation i Umeå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Umeå
Nybyggnad av parkeringar.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av toalett i Umeå
Nybyggnad av allmän toalett.
Ny gatubelysning i Umeå kommun
Gatubelysning Holmsund.
Ny gatubelysning i Umeå kommun
Gatubelysning Hörnefors.
Ny gatubelysning i Umeå kommun
Gatubelysning Obbola.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av carport och förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Umeå
Nybyggnad av cykelskärmtak.
Nybyggnad av enbostadshus i Umeå
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av 2 st tälthallar.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Tidsbegränsat lov för förskola t.o.m. 2019-12-31.
Nybyggnad av pizzeria i Umeå
Tidsbegränsat lov för pizza-grillokal tom 2026-09-01.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: