Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Skellefteå

Ny- och ombyggnad av vägar och broar i skellefteå
Ny förbifart öster om Skellefteå. Ca 3 km är nysträckning och inkluderar en bro över Skellefteå älv medan resterande 2,4 km är ombyggnad av nuvarande Östra Leden. 3 nya trafikplatser, cirkulationsplats, anpassning av befintliga gc-vägar inklusive 4 portar. Nytt gc-stråk utmed E4 från väg 829 till Torsgatan. Ombyggnad busshållplatser samt bulleråtgärder.
Nybyggnad av kulturhus i Skellefteå
Entreprenaden omfattar schakt och grundläggningsarbeten för kulturhus och hotell. Arbeten med luftbehandling, VS-system samt El- och telekanalisation ingår i entreprenaden. Byggs vid Kanalgatan/Torggatan. Stommen omfattar ca 5700 m3 limträ, ca 3000 m3 KL-trä C24, ca 180 ton stål och ca 4000 m3 betong.
Nybyggnad av hotell i Skellefteå
Entreprenaden omfattar schakt och grundläggningsarbeten för kulturhus och hotell. Arbeten med luftbehandling, VS-system samt El- och telekanalisation ingår i entreprenaden. Byggs vid Kanalgatan/Torggatan. Stommen omfattar ca 5700 m3 limträ, ca 3000 m3 KL-trä C24, ca 180 ton stål och ca 4000 m3 betong.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Skellefteå
Upphandling avser byggentreprenad till Skelleftebostäder AB (”SKEBO”) att upphandla nybyggnad av flerbostadshus innefattande preliminärt 130 lägenheter med markarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för ca 100 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av 30 st lägenheter. Mot omgivande bebyggelse i kvarteret blir byggnaden fyra våningar hög. I hörnet mot parken och älven reser sig huset däremot i sju våningar. Detta gör att byggnaden kommer annonsera porten till centrala staden redan från södra älvstranden.
Nybyggnad av parkeringshus i Skellefteå
Nybyggnad av parkeringshus under mark i 2 våningar samt 4 våningar över mark. Ca 500 bilplatser.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Exploateringsområde för styckebyggda enbostadshus i Sunnanå
Avser exploatering för nytt bostadsområde omfattande ca 60 villatomter.
Nybyggnad av huvudledning i Sunnanå
Omfattar vattenledning samt spillvattenledning.
Ny överföringsledning mellan Burträsk och Bodbysund
Ca 5800 m överföringsledning för vatten och avlopp mellan Burträsk och Bodbysund samt anslutningar mot Innanbacken och Mora. Omfattar markförläggning av ledningar genom styrd borrning samt sjöförläggning av ledningar i sjön Burträsket.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå, etapp 2
Nybyggnad av industribyggnad och kallförråd.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av spolhall/återvinningsanläggning i Skellefteå
Nybyggnad av spolhall och återvinningsanläggning.
Nybyggnad av industriområde i Skellefteå
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra industri och därmed hörande lösningar, ex gator och järnväg. Detta innebär bl a att Torsgatan kan förlängas till väg 372.
Ny överföringsledning/gasledning i Skellefteå
Gasledning från avloppsreningsverket Tuvan till kv Fabriken, ca 3400 m.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 805 mellan Åbyn-Burträsk
Kantstensbunden gc-väg längs västra sidan av väg 805 (Kamvägen) mellan Forvägen i Åbyn och Sundbrogatan i Burträsk. Rivning av befintlig vägbelysning och uppsättning av ny belysning.
Exploateringsområde för enbostadshus i Bergsbyn
Ca 10 st tomter kommer att säljas genom kommunens tomtkö.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå etapp 1
Nybyggnad av industribyggnad.
Utbyte av ställverksanläggning i Skellefteå
Avser leverans av ställverk för högst 1000 V växelspänning. Demontage av befintligt ställverk samt installation av nytt.
Nybyggnad av tankstation för biogas i Skellefteå
Avser nybyggnad av tankstation för biogas av fordonskvalitet. Omfattar gaslager, kompressorstation, plats för två mobila gaslager samt anslutning till tankningsramp.
Nybyggnad av lokalgata, utfart samt gc-väg i Kåge, Skellefteå
Gatan är en lokalgata på ca 700 m samt gc-väg ca 100 m.
Nytt bostadsområde i Skellefteå
Planer för nytt bostadsområde med flerfamiljshus.
Nybyggnad av affärshus i Skellefteå
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Nybyggnad av barack.
Nybyggnad av bastu i Skellefteå
Nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av båthus i Skellefteå
Nybyggnad av båthus.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av cistern i Skellefteå
nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av databod samt rivning av skärmtak och pumprefug.
Nybyggnad av silo i Skellefteå
Nybyggnad av 1 st cementsilo.
Nybyggnad av silo i Skellefteå
Nybyggnad av 2 st cementsilos.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer Hundtjärnsliden 4:1, Melsträsk 1:10, Jörns-Forsberget 1:1.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av lagerhall (tält).
Nybyggnad av nätstation i Skellefteå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av fritidshus i Skellefteå
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av nätstation i Skellefteå
Nybyggnad av 6 st nätstationer Svanfors 1:40, Nyholm 7:1, Svanström 1:17, Skellefteå-Norrliden 1:3, Långnästräsk 4:263, Jörns-Brännäs 1:10.
Nybyggnad av fritidshus i Skellefteå
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus samt rivning av huvudbyggnad.
Nybyggnad av toalett i Skellefteå
Strandskyddsdispens för nybyggnad av handikapptoalett.
Nybyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av småbåtshamn i Skellefteå
Nybyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av teknikbod för telefoni samt rivning av teknikbod för telefoni.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation J4940.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av två carportar.
Nybyggnad av nätstation i Skellefteå
Nybyggnad av två nätstationer.
Nybyggnad av toalett i Skellefteå
Nybyggnad av utedass.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av vindskydd.
Upphandling av prefabricerade teknikhus för optofiber i Skellefteå och Norsjö
Upphandlingen omfattar leverans av elva (11) stycken kompletta teknikhus/TH4 samt en (1) stycken Teknikskåp TS 2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: