Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Karlstad

Nybyggnad av 3 punkthus på Sundsta torg i Karlstad
Prepart och Karlstadshus kommer att tillsammans uppföra 3 punkthus på Sundsta torg. 70 % hyresrätter och 30 % bostadsrätter. Nybyggnaden kommer att inrymma bostäder, äldreboende, trygghetsboende. I markplan handel och restaurang. För projektets genomförande krävs en planändring.

Anläggande av mötesstationer Kil-Laxå
Projektet avser anläggande av mötesstationer Kil-Laxå delen delen Pråmkanalen.

Anläggande av mötesstationer Kil-Laxå
Projektet avser anläggande av mötesstationer Kil-Laxå delen delen Väse.

Nybyggnad av temapark på Skutberget i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av en temapark på Skutberget. Parkens placering blir från nuvarande motionscentralen i söder, skogspartiet intill, norrut mot gamla drivingrangen/E18

Nybyggnad av kontor i Tullholmsviken, Karlstad
Avser kontorshus med 440 arbetsplatser i Karlstad, totalytan är 8500 kvm samt ett garages som kommer finnas på källarplan på 3000 kvm.

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Uppförande av 130 bostäder i småhus och flerbostadshus.

Nybyggnad av bostadshus/kontor på Kanikenäsbanken,Karlstad et 1
Avser nytt flerbostadshus efter rivning på objektnummer 1298898 med 64 lägenheter, 7 våningar med källare och en takvåning. Detta kommer utföras i fyra etapper med option, sista etappen beräknas bli klart 2021.

Nybyggnad av bostadshus/kontor på Kanikenäsbanken,Karlstad et 2-4
Avser nytt flerbostadshus. Detta kommer utföras i fyra etapper med option, sista etappen beräknas bli klart 2021.

Nybyggnad hotell i Karlstad
Avser påbyggnad på bef parkeringshus bredvid CCC. I projektet ingår både hotell med 150 rum och bostäder om ca 3 600 kvm.

Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 2
Avser nybyggnad av kontorslokaler, en skyskrapa på ca 100 m. Beräknas bli 5 etappar.

Nybyggnad av parkeringsgarage på Bryggudden, Karlstad
Avser nybyggnation av parkeringsgarage på Bryggudden, totalt ca 650 p-platser, fördelat på 6 våningar.

Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 1
Omfattar en av de fem sidobyggnader till skyskrapan med kontor & handel.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Nybyggnad av flerbostadshus, ca 47 lägenheter samt 43 garageplatser i husets källarplan

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Avser uppförande av ca 50 lägenheter. Oviss byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus på Campusområdet i Karlstad
Omfattar nybyggnad av totalt fyra punkthus där två blir fyra våningar höga och de andra två blir sexvåningshus. Husen kommer att bestå av 92 ettor, 20 tvåor och 16 treor.

Nybyggnad för idrott, skola och bostäder i Karlstad
Syftet med planprogrammet är att studera möjligheten att tillgodose behovet av ytor för idrott, skola och bostäder inom området. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Kalrlstad
Planer finns för nybyggnad av en livmedelsbutik intill parkeringsgaraget.

Nybyggnad av bro i Karlstad
Upptaget i investeringsbudget med planerad byggstart 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus på Norrstrand, Karlstad
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus med 35-40 lägenheter på ca 2700 kvm. Rivning av befintlig byggnad om 250 kvm kommer att rivas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Etapp 2: 1007920

Nybyggnad av krematorium i Karlstad
Omfattar nybyggnad av ett krematorium i Karlstad.

Nybyggnad av bostäder mm Norrstrand 1:1, Karlstad
Projektet omfattar nybyggnad av 24 eller 26 lägenheter, 17 garageplatser samt 3 stycken affärslokaler på plan 1. Uthyrningsbar yta är ca 2.140 kvm.

Nybyggnad av cityförskola i Karlstad
Omfattar en ny förskola i Karlstad med 4 avdelningar med 20 barn på varje avd. Tvåplansbyggnad med lekyta på yttertaket.

Nybyggnad av skola och förskola på Zakrisdal, Karlstad
Omfattar nybyggnad av skola och förskola på Zakrisdal.

Nybyggnad och rivning av flerbostadshus Herrhagen i Karlstad
Projektet avser rivning och nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av seniorvillor i Karlstad
Söker tomt i Karlstad samt kringliggande kommuner.

Nybyggnad av förskola på Norrstrand i karlstad
Omfattar nybyggnad av förskola i Karlstad med ac 140 platser.

Nybyggnad av enbostadshus, Södra Sommaro, etapp 4
Etapp 4 omfattar uppförande av 11 enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus, Södra Sommaro, etapp 4
Etapp 5 omfattar uppförande av enbostadshus.. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av moské i Karlstad
Planerat projekt. Behövs en ny byggnad då den gamla i Kronoparken är för trång. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.

Nybyggnad av idrottshall vid skola i Karlstad
Byggnaden blir ca 1765 kvadratmeter och den rymmer idrottshallen, fyra omklädningsrum, teorisal, styrketräningslokal, läktare, förråd och personalutrymmen.

Nybyggnad av parkeringshus i Karlstad
Avser nybyggnad av parkeringshus.

Förslag om etablering av nytt arenaområde i Karlstad
Projektet omfattar bl.a. etablering av arenor/anläggningar för friskvård, fotboll, amerikansk fotboll, friidrott, motionscentral m.m.

Nybyggnad av centrumhus m.m. på Skutberget, Karlstad
Projektet omfattar nybyggnad av centrumhus inrymmande butik och restaurang ca 490 kvm samt rernovering eller nybyggnad av en service4byggnad på 290 kvm.

Nytt exploateringsområde för bostäder i Karlstad
Objektet omfattar: Genomfartsgata ca 820 m, Lokalgator ca 1130 m, Gc-väg ca 1230 m, Gångstigar ca 800 m, 5 st busshållplatser, VA-ledningar ca 1380 m, Fördröjningsmagasin dagvatten, Belysning samt Schakt- och fyllnadsarbeten för kablar.

Nybyggnad av industrilokaler i Karlstad
Avser nybyggnad av industrilokal i Karlstad på ca 9000 kvm.

Nybyggnad av gator i Karlstad
Avser nya gator & VA

Ombyggnad av stugor på Skutberget, Karlstad
Projektet omfattar renovering av ett 30-tal stugor om 30-40 kvm/st med mycket glas.

Nybyggnad av kontor i Karlstad
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad på ca 150 kvm.

Utbyggnad av VA-anläggning vid Järpetaberget i Karlstad
Avser ca 1000 m VA, grundläggning pumpstation samt uppställningsyta vid pumpstation. Objektet är beläget i norra Karlstad på Klarälvens östra sida.

Fjärrvärmebyggnation 2017, övriga anslutningar i Karlstad
Omfattar övriga anslutningar för fjärrvärmebyggnation.

Anläggande av konstgräs på Råtorps IP, Karlstad
Omfattar nybyggnation av konstgräsplan vid Råtorps IP i Karlstad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av kedjehus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av par- och kedjehus.

Multiarena Gruvlyckan, i Karlstad
Avser en ny Multiarena på ca 500 kvm i Karlstad.

Nybyggnad av lager i Karlstad
Avser nybyggnad av ett lager tält på 25x30.

Nybyggnad av transformatorstation i Karlstad
Anmälan för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.

Nybyggnad av pumpstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av skärmtak i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av skärmtak för kundvagnar.

Nybyggnad av pumpstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av spillvattenpumpstation.

Nybyggnad av telestation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av teknikhus.

Nybyggnad av toalett i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av torrdass.

Nybyggnad av transformatorstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av skärmtak i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av väderskydd vid busshållplats.

Nybyggnad av skärmtak i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av väderskydd vid busshållsplats.

Nybyggnad av enbostadshus i Karlstad
Bygglov för rivning och nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av belysningsmast i Karlstad
Bygglov för uppsättning av belysning.

Nybyggnad av plank i Karlstad
Bygglov för uppsättning av plank.

Nybyggnad av vakttorn i Karlstad
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av fågeltorn, rivning befintligt.

Nybyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Bygglov för anläggning av parkeringsyta.

Nybyggnad av telestation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av elskåp.

Nybyggnad av servering i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av inglasad uteservering.

Nybyggnad av mast i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av kommunikationsmast.

Nybyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av mast i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av mast (antennbärare).

Nybyggnad av nätstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation + rivning av befintlig.

Nybyggnad av nätstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av telestation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av optostation.

Nybyggnad av enbostadshus i Karlstad
Förhandsbesked för två hus.

Nybyggnad av skola i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad skolpaviljonger.

Nybyggnad av toalett i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad wc-bod.

Nybyggnad av lager i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov uppsättning förrådstält.

Nytt stationärt reservkraftverk i Karlstad
Avser upphandling av ett stationärt reservkraftaggregat för matning av nätstation T92 placerad på Orrholmsgatan 15 som försörjer Karlstads El och Stadsnäts kontor och driftcentral.

Nybyggnad av gärdsgård i naturresevatet Tiskaretjärn
Uppdraget omfattar nybyggnad av ca 1 200 meter traditionell gärdsgård och 17 grindar och 3 slanöppningar i naturreservatet Tiskaretjärn i Sunne kommun .

Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av uppsättning av tält av förråd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: