Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Karlstad

Förtätning av bostadsområde i Karlstad
1600 bostäder planeras. Byggherrar kommer att utses. Byggstart beror på efterfrågan. 50 hk mark. Exploateringsarbetet kommer att ligga på de byggherrar som utses.

Nybyggnad av bostäder vid Tingvalla, Karlstad
Området som Karlstadshus är intresserad av ligger mellan Tingvalla IP och Brigadmuseet. Enligt planerna kan här rymmas ca 150-200 bostäder, både flerbostadshus och radhus. Samt parkeringshus med ca 160 P-platser och ett parkeringsdäck med ca 80 p-platser.

Nybyggnad av flerbostadshus på Rudsberget, Karlstad
Avser åtta punkthus. Två hus i åtta våningar och sex hus i sex våningar.

Nybyggnad av köpcentrum på Bergvik i Karlstad
Planerna omfattar ett nytt handelsområde vid Månsgården (mellan Biltema och Bergviks köpcenter). 25.000-30.000 kvm i en första etapp, totalt handlar det om 50.000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus på Kronoparken, Karlstad
Detaljplanearbete skall utföras. Planer finns för nybyggnad av 150 lägenheter.

Anläggande av mötesstationer Kil-Laxå
Projektet avser anläggande av mötesstationer Kil-Laxå delen delen Pråmkanalen.

Anläggande av mötesstationer Kil-Laxå
Projektet avser anläggande av mötesstationer Kil-Laxå delen delen Väse.

Nybyggnad av kontor i Tullholmsviken, Karlstad
Avser kontorshus med 440 arbetsplatser i Karlstad, totalytan är 8500 kvm samt ett garages som kommer finnas på källarplan på 3000 kvm.

Anläggande av mötesspår/godshantering Välsviken paket 3

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Uppförande av 130 bostäder i småhus och flerbostadshus.

Nybyggnad av bostadshus/kontor på Kanikenäsbanken,Karlstad et 2-4
Avser nytt flerbostadshus. Detta kommer utföras i fyra etapper med option, sista etappen beräknas bli klart 2021.

Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Karlstad
Omfattar ca 600 bostäder, kontor och handel. Området beräknas bli sextiotusen kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Nybyggnad av flerbostadshus, ca 47 lägenheter samt 43 garageplatser i husets källarplan

Nybyggnad av affärsbyggnad i Karlstad
Omfattar nybyggnad av en ny affärsbyggnad på ca 10.000 kvm och ca 200 nya p-platser. Byggstart kan ske om ett år och sedan är tanken att bygga lokalerna i etapper över två, tre år.

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Avser uppförande av ca 50 lägenheter. Oviss byggstart.

Nybyggnad av parhus i Karlstad
Omfattar nybyggnad av flerbostad hus som evt kommer bli uppdelat i 3 etapper med sammanlagt 100 lgh, 2 våningar, 7 huskroppar. Första etappen kommer bestå av 38 lägenheter, 2 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Projektet omfattar rivning av dagens kontorsfastighet för att uppföra ett flerbostadshus i 7 våningar med ca 25-30 lägenheter.

Ny mottagningsstation i Stockfallet, Karlstad
Avser en ny mottagningsstation (130/10kV ställverk) vid Karlstads östra för Karlstads el och stadsnät.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ruds Centrum i Karlstad
Avser flerbostadshus med 44 lägenheter med 8 våningar. SABOs Kombohus.

Nybyggnad av bro i Karlstad
Upptaget i investeringsbudget med planerad byggstart 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus, Våxnäs, Karlstad
Avser flerbostadshus om fyra - fem våningar på obebyggd gräsyta.

nybyggnad av transformatorstation, i Karlstad.

Nybyggnad av flerbostadshus på Norrstrand, Karlstad
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus med 35-40 lägenheter på ca 2700 kvm. Rivning av befintlig byggnad om 250 kvm kommer att rivas.

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 128 lägenheter i ett område med 4 huskroppar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Etapp 2: 1007920

Nya villor/parhus
Fastighetsägare till Södra Kroppkärr 1:21, 1:22 och 1:23 har begärt planbesked för att upprätta detaljplan för etablering av nytt bostadsområde inom de egna fastigheterna, i avsikt att uppföra ca 30 stycke bebyggelser/ enbostadshus,

Nybyggnad av krematorium i Karlstad
Omfattar nybyggnad av ett krematorium i Karlstad.

Nybyggnad av bostäder mm Norrstrand 1:1, Karlstad
Projektet omfattar nybyggnad av 24 eller 26 lägenheter, 17 garageplatser samt 3 stycken affärslokaler på plan 1. Uthyrningsbar yta är ca 2.140 kvm.

Nybyggnad av cityförskola i Karlstad
Omfattar en ny förskola i Karlstad med 4 avdelningar med 20 barn på varje avd. Tvåplansbyggnad med lekyta på yttertaket.

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Planerat projekt. Byggstart och byggkostnad kan ej anges. För projektets genomförande krävs en detaljplan.

Nybyggnad av bostäder i Skåre, Karlstad
Avser nybyggnad av enbostadshus eller radhus med 20-30 lägenheter, beroende på bostadstyp. Byggnader får uppföras i 1-2 våningar. Avser även exploateringsarbeten för området.

Nybyggnad och rivning av flerbostadshus Herrhagen i Karlstad
Projektet avser rivning och nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus.

Ny infektionsklinik i Karlstad
Enligt planer behövs en ny infektionsklinik i Karlstad. Byggplats är ej fastställd. Byggstart, byggkostnad m.m. kan för dagen ej anges.

Nybyggnad av enbostadshus, Södra Sommaro, etapp 4
Etapp 4 omfattar uppförande av 11 enbostadshus.

Nybyggnad av villor på Zakrisdal i Karlstad, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2, objektnummer 928771. Kostnad kan ej anges.

Nybyggnad av moské i Karlstad
Planerat projekt. Behövs en ny byggnad då den gamla i Kronoparken är för trång. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.

Nybyggnad av idrottshall vid skola i Karlstad
Byggnaden blir ca 1765 kvadratmeter och den rymmer idrottshallen, fyra omklädningsrum, teorisal, styrketräningslokal, läktare, förråd och personalutrymmen.

Förslag om etablering av nytt arenaområde i Karlstad
Projektet omfattar bl.a. etablering av arenor/anläggningar för friskvård, fotboll, amerikansk fotboll, friidrott, motionscentral m.m. Byggstart och byggkostnad kan ej anges.

Nybyggnad av småhus på Stodene, Karlstad
Området ligger mellan Skårevägen och Klarälven. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Nybyggnad av idrottshall, etapp 2
Avser en nybyggnad av en idrottshall på Hultsbergskolan.

Utbyggnad av industriområde vid Ilanda i Skåre

Nybyggnad av butik och livsmedelsbutik i Välsviken
Uppförande av handelsområde för uthyrning. Byggnaden uppföres i ett plan på ca 7.000 kvm. Inkopplade företag på etapp 4 har option på denna etapp 5.

Anläggande av Låglandet dagvattenpark på Våxnäs, Karlstad

Nybyggnad av gator i Karlstad
Avser nya gator & VA

Nybyggnad av industrilokale, i Karlstad

Nybyggnad av centrumhus m.m. på Skutberget, Karlstad
Projektet omfattar nybyggnad av centrumhus inrymmande butik och restaurang ca 490 kvm samt rernovering eller nybyggnad av en service4byggnad på 290 kvm.

Nytt exploateringsområde för bostäder i Karlstad
Objektet omfattar: Genomfartsgata ca 820 m, Lokalgator ca 1130 m, Gc-väg ca 1230 m, Gångstigar ca 800 m, 5 st busshållplatser, VA-ledningar ca 1380 m, Fördröjningsmagasin dagvatten, Belysning samt Schakt- och fyllnadsarbeten för kablar.

Ombyggnad av stugor på Skutberget, Karlstad
Projektet omfattar renovering av ett 30-tal stugor om 30-40 kvm/st med mycket glas.

Nybyggnad av action- och skatepark i Karlstad
Inga beslut fattade. För projektets genomförande krävs en planändring. Ca 2500 kvm. Byggstart tidigast 2015. Kostnad kan ej anges.

Utbyggnad av VA-anläggning vid Järpetaberget i Karlstad
Avser ca 1000 m VA, grundläggning pumpstation samt uppställningsyta vid pumpstation. Objektet är beläget i norra Karlstad på Klarälvens östra sida.

Nybyggnad av ett vindkraftverk i Sundstorp
Uppförande av ett vindkraftverk. Byggkostnad uppskattad.

Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av industribyggnad.

Nytt stationärt reservkraftverk i Karlstad
Avser upphandling av ett stationärt reservkraftaggregat för matning av nätstation T92 placerad på Orrholmsgatan 15 som försörjer Karlstads El och Stadsnäts kontor och driftcentral.

Nybyggnad av enbostadshus i Dingelsundet, Karlstad
På Dingelsundet 2:2 planerar en privatperson för 15-25 nya villatomter. Uppskattad byggstart och kostnad.

Fjärrvärmebyggnation 2017, övriga anslutningar i Karlstad
Omfattar övriga anslutningar för fjärrvärmebyggnation.

Nybyggnad av grupphus i Karlstad
Avser nybyggnad av 4 st enbostadshus.

Anläggande av cykelbana vid Älvåkersgatan i Karlstad.
Objektet kommer att projekteras under 2016 och byggstartas under 2017.

Anläggande av konstgräs på Råtorps IP, Karlstad
Omfattar nybyggnation av konstgräsplan vid Råtorps IP i Karlstad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser för nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av lager i Karlstad
Avser nybyggnad av ett lager tält på 25x30.

Multiarena Gruvlyckan, i Karlstad
Avser en ny Multiarena på ca 500 kvm i Karlstad.

Nybyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Bygglov för anläggning av parkeringsyta.

Nybyggnad av nätstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av 7 st nätstationer Botorp 1:70,1:10,Grava-rud 1:108,Bon 1:16,Grava-rud 1:71,1:59.

Nybyggnad av telestation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av elskåp.

Nybyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av mast i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av mast (antennbärare).

Nybyggnad av nätstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation + rivning av befintlig.

Nybyggnad av nätstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av telestation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av optostation.

Nybyggnad av pumpstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av samlingslokal i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av samlingslokal/piratskepp.

Nybyggnad av skärmtak i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av skärmtak för kundvagnar.

Nybyggnad av ställverk i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av ställverk.

Nybyggnad av telestation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av teknikhus.

Nybyggnad av mast i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av telemast med tillhörande teknikbodar.

Nybyggnad av toalett i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av torrdass.

Nybyggnad av transformatorstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation och returgodsrum.

Nybyggnad av transformatorstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av skärmtak i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av väderskydd vid busshållplats.

Nybyggnad av belysningsmast i Karlstad
Bygglov för uppsättning av belysning.

Nybyggnad av enbostadshus i Karlstad
Förhandsbesked för två hus.

Nybyggnad av barack i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov av baracker.

Nybyggnad av lager i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov uppsättning förrådstält.

Nybyggnad av kylanläggning i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av kylmediekylare.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: