Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Karlstad

Förtätning av bostadsområde i Karlstad
1600 bostäder planeras. Byggherrar kommer att utses. Byggstart beror på efterfrågan. 50 hk mark. Exploateringsarbetet kommer att ligga på de byggherrar som utses.

Nybyggnad av bostäder mm i Jakobsberg i Karlstad
Planer finns för ny stadsdel med bla bostäder, skolor, ytor för idrott och lek samt lokaler för närservice, butiker, restauranger och arbetsplatser mm.

Nybyggnad av bostäder mm i Jakobsberg i Karlstad
Projektet avser en ny stadsdel med bla radhus och flerfamiljshus på upp till fem våningar – totalt cirka 1 400 bostäder, två förskolor, matbutik, vårdboende, park och koppling till naturområden (Jakobsbergsskogen och Mariebergsskogen). Två byggherrar finns inkopplade på Östra Jakobsberg, Peab och Wermlands Invest.

Nybyggnad och ombyggnad av gymnasieskola i Karlstad
Om- till och nybyggnad av Sundstaskolan för att kunna ta emot elever från Älvkullegymnasiumet, totalt får skolan 2000 elever. I Sundstaskolan kommer aulan, musikdelen samt högdelen ( hus E, F och G) att få en behovsanpassad renovering. Befintliga lågdelar rivs för att ge plats åt tre nya huskroppar som byggs i tre och fyra våningar. Ytor: Nybyggnad 19 190 m2 BTA. Ombyggnad 6880 m2 BTA. Projektet kommer att genomföras som Partnering med totalentreprenad i tre etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Samarbetsavtal. Omfattar att bygget kommer att ske på ett område på cirka 45 000 kvadratmeter längs Klarälven. De 110 garage som finns där i dag kommer att rivas för att ge plats åt de nya bostäderna på ca 125 bostadsrätter som HSB Värmland ansvarar för och 125 hyresrätter som Lundbergs ansvarar för. Lägenhetshusen är planerade för 4-7 våningar.

Nybyggnad av köpcentrum på Bergvik i Karlstad
Planerna omfattar ett nytt handelsområde vid Månsgården (mellan Biltema och Bergviks köpcenter). 25.000-30.000 kvm i en första etapp, totalt handlar det om 50.000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus, restaurang och butik i Sundsta
Avser uppförande av ett 17 våningar högt hus samt tre byggnader med sju våningar.

Anläggande av mötesstationer Kil-Laxå
Projektet avser anläggande av mötesstationer Kil-Laxå delen delen Väse.

Nybyggnad av kontor i Tullholmsviken, Karlstad
Avser kontorshus med 440 arbetsplatser i Karlstad, totalytan är 8500 kvm samt ett garages som kommer finnas på källarplan på 3000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Nybyggnad av flerbostadshus, ca 47 lägenheter samt 43 garageplatser i husets källarplan

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Avser uppförande av ca 50 lägenheter. Oviss byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
1500 m2 vinterträdgård, prefabbadrum.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad, etapp 2
Omfattar etapp 2 som ska byggas på Kolarens gata 6 radhusenheter och 5 parhus. Se etapp 1: 1410917

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Projektet omfattar rivning av dagens kontorsfastighet för att uppföra ett flerbostadshus i 7 våningar med ca 25-30 lägenheter.

Ny mottagningsstation i Stockfallet, Karlstad
Avser en ny mottagningsstation (130/10kV ställverk) vid Karlstads östra för Karlstads el och stadsnät.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Etapp 2: 1007920

nybyggnad av transformatorstation, i Karlstad.

Nybyggnad av flerbostadshus, Våxnäs, Karlstad
Avser flerbostadshus om fyra - fem våningar på obebyggd gräsyta.

Nya villor/parhus
Fastighetsägare till Södra Kroppkärr 1:21, 1:22 och 1:23 har begärt planbesked för att upprätta detaljplan för etablering av nytt bostadsområde inom de egna fastigheterna, i avsikt att uppföra ca 30 stycke bebyggelser/ enbostadshus,

Nybyggnad av bostäder mm Norrstrand 1:1, Karlstad
Projektet omfattar nybyggnad av 24 eller 26 lägenheter, 17 garageplatser samt 3 stycken affärslokaler på plan 1. Uthyrningsbar yta är ca 2.140 kvm.

Nybyggnad av cityförskola i Karlstad
Omfattar en ny förskola i Karlstad med 4 avdelningar med 20 barn på varje avd. Tvåplansbyggnad med lekyta på yttertaket.

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Planerat projekt. Byggstart och byggkostnad kan ej anges. För projektets genomförande krävs en detaljplan.

Nybyggnad av bostäder i Skåre, Karlstad
Avser nybyggnad av enbostadshus eller radhus med 20-30 lägenheter, beroende på bostadstyp. Byggnader får uppföras i 1-2 våningar. Avser även exploateringsarbeten för området.

Nybyggnad och rivning av flerbostadshus Herrhagen i Karlstad
Projektet avser rivning och nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus.

Ny infektionsklinik i Karlstad
Enligt planer behövs en ny infektionsklinik i Karlstad. Byggplats är ej fastställd. Byggstart, byggkostnad m.m. kan för dagen ej anges.

Nybyggnad av villor på Zakrisdal i Karlstad, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2, objektnummer 928771. Kostnad kan ej anges.

Nybyggnad av moské i Karlstad
Planerat projekt. Behövs en ny byggnad då den gamla i Kronoparken är för trång. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.

Nybyggnad av idrottshall vid skola i Karlstad
Byggnaden blir ca 1765 kvadratmeter och den rymmer idrottshallen, fyra omklädningsrum, teorisal, styrketräningslokal, läktare, förråd och personalutrymmen.

Nybyggnad av trygghetsboende för äldre i Karlstad
Byggstart ej fastställd. Kostnad kan ej anges.

Utbyggnad av industriområde vid Ilanda i Skåre

Förslag om etablering av nytt arenaområde i Karlstad
Projektet omfattar bl.a. etablering av arenor/anläggningar för friskvård, fotboll, amerikansk fotboll, friidrott, motionscentral m.m. Byggstart och byggkostnad kan ej anges.

Nybyggnad av småhus på Stodene, Karlstad
Området ligger mellan Skårevägen och Klarälven. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Nybyggnad av butik och livsmedelsbutik i Välsviken
Uppförande av handelsområde för uthyrning. Byggnaden uppföres i ett plan på ca 7.000 kvm. Inkopplade företag på etapp 4 har option på denna etapp 5.

Nybyggnad av gator i Karlstad
Avser nya gator & VA

Nybyggnad av industrilokale, i Karlstad

Nybyggnad av varuhus i Karlstad

Nybyggnad av stugor på Skutberget, Karlstad
Projektet omfattar nybyggnad av ett 30-tal stugor om 30-40 kvm/st med mycket glas. Byggstart planeras för hösten 2016, ev kommer projektet att etappindelas.

Nytt exploateringsområde för bostäder i Karlstad
Objektet omfattar: Genomfartsgata ca 820 m, Lokalgator ca 1130 m, Gc-väg ca 1230 m, Gångstigar ca 800 m, 5 st busshållplatser, VA-ledningar ca 1380 m, Fördröjningsmagasin dagvatten, Belysning samt Schakt- och fyllnadsarbeten för kablar.

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Avser del av Karlstad Kronoparken 1:1.

Nybyggnad av action- och skatepark i Karlstad
Inga beslut fattade. För projektets genomförande krävs en planändring. Ca 2500 kvm. Byggstart tidigast 2015. Kostnad kan ej anges.

Utbyggnad av VA-anläggning vid Järpetaberget i Karlstad
Avser ca 1000 m VA, grundläggning pumpstation samt uppställningsyta vid pumpstation. Objektet är beläget i norra Karlstad på Klarälvens östra sida.

Nybyggnad av ett vindkraftverk i Sundstorp
Uppförande av ett vindkraftverk. Byggkostnad uppskattad.

Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av industribyggnad.

Nytt stationärt reservkraftverk i Karlstad
Avser upphandling av ett stationärt reservkraftaggregat för matning av nätstation T92 placerad på Orrholmsgatan 15 som försörjer Karlstads El och Stadsnäts kontor och driftcentral.

Nybyggnad av enbostadshus i Dingelsundet, Karlstad
På Dingelsundet 2:2 planerar en privatperson för 15-25 nya villatomter. Uppskattad byggstart och kostnad.

Fjärrvärmebyggnation 2017, övriga anslutningar i Karlstad
Omfattar övriga anslutningar för fjärrvärmebyggnation.

Anläggande av konstgräs på Råtorps IP, Karlstad
Omfattar nybyggnation av konstgräsplan vid Råtorps IP i Karlstad.

Anläggande av cykelbana vid Älvåkersgatan i Karlstad.
Objektet kommer att projekteras under 2016 och byggstartas under 2017.

Nybyggnad av grupphus i Karlstad
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st enbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av lager i Karlstad
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.

Nybyggnad av lager i Karlstad
Avser nybyggnad av ett lager tält på 25x30.

Multiarena Gruvlyckan, i Karlstad
Avser en ny Multiarena på ca 500 kvm i Karlstad.

Nybyggnad av nätstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av 7 st nätstationer Botorp 1:70,1:10,Grava-rud 1:108,Bon 1:16,Grava-rud 1:71,1:59.

Nybyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av mast i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av mast (antennbärare).

Nybyggnad av nätstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av pumpstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av samlingslokal i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av samlingslokal/piratskepp.

Nybyggnad av servicebyggnad i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av servicehus.

Nybyggnad av ställverk i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av ställverk.

Nybyggnad av mast i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av telemast med tillhörande teknikbodar.

Nybyggnad av transformatorstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation och returgodsrum.

Nybyggnad av transformatorstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Karlstad
Förhandsbesked för två hus.

Nybyggnad av transformatorstation i Karlstad
Nybyggnad av transformatorstation/teknikbod.

Nybyggnad av barack i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov av baracker.

Nybyggnad av förråd i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov uppsättning 3 st byggbodar.

Nybyggnad av kylanläggning i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av kylmediekylare.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: