Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Värmdö

Nybyggnad av flerbostadshus och ungdomsbostäder i Gustavsberg
Ca 400 bostäder planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Bostadsrätter, ett höghus med 14 våningar samt lågdel med 5 våningar.

Nybyggnad av bostäder på Värmdö
Ca 130-150 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Munkmora, Värmdö

Nybyggnad av enbostadshus utanför Gustavsberg

Nybyggnad av punkthus och ungdomsbostäder i Gustavsberg
1 punkthus med 4-5 våningar samt ett loftgångshus med ungdomsbostäder i 3 plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Brunn

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Mörtnäs

Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs

Nybyggnad av särskilt boende på Ingarö
50-tal lgh. Troligen Markanvisning här.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Fastigheten omfattar cirka 3630 kvm och är belägen sydost om Gustavsbergs centrum. Detaljplanen bedöms kunna antas under det fjärde kvartalet 2017.

Utbyggnad av va-ledningar till Enkärret

Ombyggnad samt nybyggnad av bostäder i Gustavsberg
Ombyggnad av Stallet till lokaler för centrumändamål, nybyggnad av ca 25 bostäder i 2-4 våningar.

Utbyggnad av va-ledningar i Torsby, etapp 3
Avser en sträcka på 3300 meter.

Nybyggnad av bostäder samt servicepunkt för färjor på Runmarö
5-6 nya villor, ombyggnad av befintlig byggnad till 2-3 lgh samt väntsal/servicepunkt för färjor.

Nybyggnad av föreningshus, Ingarö
Souterrängvåning, terrass, kontor, försäljningsyta, omklädningsrum, café.

Nybyggnad av gästhamn och servicebyggnad mm i Gustavsberg
Ny gästhamn med reception, duschar och toaletter.

Nybyggnad av gc-väg på Värmdö
Ca 4800 m.

Nybyggnad av vatten- och avloppsledningar samt väg i Gustavsberg
Gator, VA och belysning byggs ut och rustas upp för att höja standarden på befintliga gatunätet i området samt möjliggöra utbyggnad av nya industrifastigheter. Dagvattnet som genereras i området ska renas och flödesutjämnas inom planområdet.

Nybyggnad av radhus i Gustavsberg
Avser 4st gruppbyggda småhus/radhus samt garage under byggnaderna.

Utbyggnad av kommunalt va på Värmdö
Översiktlig information om objektet. Objektet avser utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten inom PFO-område Strömma S4C. Entreprenaden omfattar schakt och förläggning av VA, el, belysning och teleledningar samt en pumpstation för spillvatten. Total ledningssträcka på ca 3700 m. Återställning efter ledningsarbeten och breddning av Strömmadalsvägen ingår i entreprenaden.

Nybyggnad av gata och va-ledning för industriområde på Värmdö

Nybyggnad av helikopterbas i Nyvarp

Nybyggnad av gc-väg på Värmdö

Ny cirkulationsplats i Mölnvik

Utbyggnad av kommunalt vatten & avlopp på Herrviksnäs

Nybyggnad av kontor i Gustavsberg
Ansökan om uppförande av kontorshus .

Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 646 mellan Gustavsberg-Ingaröbron
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder/anläggande av en 2,9 km gc-väg.

Nybyggnad av pumpstation på Ingarö
Avser en komplett överbyggnad för en ny avloppspumpstation till en befintlig sump, samt pumpinstallation.

Nybyggnad av lager i Gustavsberg
Ansökan uppförande av komplementbyggnad lagerlokal 740 kvm.

Nybyggnad av pontoner/vågbrytare i Stavsnäs vinterhamn, Värmdö
Initialt ca 40 meter med option på ytterligare 140 meter.

Nybyggnad av grupphus i Gustavsberg
Ansökan uppförande 3 enbostadshus, uppförande komplementbyggnad Mörtnäs 1:795,1:197,1:818.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygg- och rivningslov för uppförande av flerbostadshus och rivning av befintlig byggnad.

Nybyggnad av väg i Gustavsberg
Ansökan marklov för anläggande av väg.

Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygg- och rivningslov för uppförande av enbostadshus med garage, befintlig byggnad rives.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Gustavsberg
Ansökan bygglov för uppförande av utegym samt belysning.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av nätstation.

Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande brygga.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för ny nätstation, befintlig tas bort id 240111.

Nybyggnad av pumpstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av 5 pumpstationer Stora Kovik 1:1,1:62.

Nybyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus med eldstad och komlementbyggnad, befintliga hus rives.

Nybyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus, befintligt och en komplementbyggnad rives.

Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av ny huvudbyggnad, befintlig görs om till ett gästhus och en bod samt en ny komplementbyggnad, bastu.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation, id 240111.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.

Nybyggnad av telestation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av telemast och 2 teknikbodar.

Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för bodetablering.

Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av förrådstält.

Nybyggnad av parkeringsplats i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat lov för tillfällig parkering.

Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan uppförande av brygga.

Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan uppförande av bryggor.

Nybyggnad av garage i Gustavsberg
Ansökan uppförande av garage/förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan rivningslov för befintlig byggnad, bygglov för uppförande av enbostadshus, uppförande av två komplementbyggnader, marklov, Mörtnäs 1:918,1:919.

Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan tidsbegränsat lov för uppförande av byggbodar.

Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan tidsbegränsat lov. etablering byggbodar.

Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan uppförande av komplementbyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan uppförande av nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan uppförande nätstation, marklov.

Nybyggnad av flytbryggor i Mörtnäs
Objektet avser anläggande av flytbryggor och sjösättningsramp vid Mörtnäs. Entreprenaden omfattar alla erforderliga arbeten till fullt färdig anläggning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: