Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Värmdö

Nybyggnad av bostäder i Östra Mörtnäs
Ca 140 lgh i flerbostadshus.
Nybyggnad av seniorbostäder på Ingarö
Ett 20-tal parkvillor i 2 våningar (4 lgh/hus) samt 3 herrgårdsbyggnader i upp till 4 våningar (16 lgh/hus). Ca 50 lgh planeras i en första etapp.
Nybyggnad av särskilt boende på Ingarö
50-tal lgh. Troligen Markanvisning här.
Nybyggnad av radhus och herrgård/flerbostadshus i Torsby
8-9 längor med radhus, totalt 58 bostäder, i 2 plan + loft. En modern herrgård med 8 lgh, ca 1000 kvm stor, i 3 plan.
Nybyggnad av seniorlägenheter i Gustavsberg
Nybyggnad av 60-tal lgh i 6 flerbostadshus samt ombyggnad av Villa Strandvik till 4-6 lgh.
Nybyggnad av trafikcentrum på Ingarö
Gc-bana från Värmdö marknad mot Ingarö, knutpunkt för busstrafik, infartsparkering, översyn av trafikplatserna Gustavsberg och Hålludden samt kollektivtrafikfält.
Nybyggnad av förskola i Gustavsberg
Plats för ca 120 barn.
Nybyggnad av bostäder på Värmdö
Ca 31 bostäder, parhus/radhus eller kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygg- och rivningslov för uppförande av flerbostadshus och rivning av befintlig byggnad.
Utbyggnad av va-ledningar i Torsby, etapp 3
Avser en sträcka på 3300 meter.
Utbyggnad av strandpromenad på Värmdö
Strandpromenaden kommer att gå längs Farstavikens norra strand. Promenaden utgörs av träbryggor eller grusvägar, förutom ett kortare parti förbi båtupplaget där befintlig gång- och cykelväg får nyttjas. Längs strandpromenaden kommer det att finnas solbrygga, grillplats och sittplatser.
Utbyggnad av strandpromenad, park- och naturområde mm i Gustavsberg
Strandvikparken ska rustas upp med nya och bredare gångvägar. Tillgängligheten till strandområdet ska förbättras. Sittplatser, planteringar mm tillkommer. Dagvattens ska delvis gå i öppna dammar/diken genom parken och dessa ska också utformas med växter och dämmen. Belysning och parkeringsplatser längs Ekedalsvägen ska också rustas upp.
Ny- och ombyggnad av gata, VA-ledningar mm i Gustavsberg
Objektet avser att förse Skogsbovägen med trottoar för gång- och cykeltrafik samt förlängning för att möjliggöra tillfart till ny exploatering inom fastighet Ösby 1:79. Upprustning av vägbelysningen. En ny park innehållande ett utegym och informationstavlor anläggs i anslutning till befintligt gångstråk runt Ösby träsk. Nya ledningar för vatten och avlopp förläggs i Skogsbovägen och befintlig dagvattenledningen renoveras med infodring.
Nybyggnad av vatten- och avloppsledningar samt väg i Gustavsberg
Gator, VA och belysning byggs ut och rustas upp för att höja standarden på befintliga gatunätet i området samt möjliggöra utbyggnad av nya industrifastigheter. Dagvattnet som genereras i området ska renas och flödesutjämnas inom planområdet.
Nybyggnad av småhus i Gustavsberg
Avser 4st gruppbyggda småhus samt 1 garage.
Utökning av småbåtshamn på Värmdölandet
Nya bryggor, verkstad med maskinhall, p-platser och vinterförvaring av båtar.
Utbyggnad av va-ledningar på Värmdö
Utbyggnad av VA-nät i Stavsnäs på Klobbvägen, Elgars väg och Gammelbodavägen.
Utbyggnad av kommunalt va på Värmdö
Översiktlig information om objektet. Objektet avser utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten inom PFO-område Strömma S4C. Entreprenaden omfattar schakt och förläggning av VA, el, belysning och teleledningar samt en pumpstation för spillvatten. Total ledningssträcka på ca 3700 m. Återställning efter ledningsarbeten och breddning av Strömmadalsvägen ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 646 mellan Gustavsberg-Ingaröbron
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder/anläggande av en 2,9 km gc-väg.
Fiberinstallation samt lufthängning av ledning mm, Stockholms Skärgårdsnät AB
Avser material för och upphängning av fiberkabel och dukt i elstolpar, blåsning av kabel och fiber i mark- som luftförlagt nät, skarvning och kundinstallation. Dessutom visst projekteringsstöd. Omfattar 2 delupphandlingar, en för Ornö samt en för Harö, Runmarö, Nämdö.
Nybyggnad av grupphus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för 5 enbostadshus och stödmur samt rivningslov för befintligt hus Strömma 1:317,1:316,1:314,1:81,1:315.
Nybyggnad av grupphus i Gustavsberg
Ansökan rivningslov för rivning av fritidshus, uppförande 3 enbostadshus, marklov samt stödmur, Strömma 1:208,1:39,1:319.
Nybyggnad av grupphus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av 6 enbostadshus Stavsnäs 1:939,1:940,1:941,1:942,1:943,1:944.
Nybyggnad av skärmtak i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av cykelställ med tak.
Nybyggnad av skärmtak i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av cykeltak samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus med komplementbyggnad (garage).
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad (ersättning av befintlig byggnad som rivs).
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av pumpstation och rivningslov av befintlig pumpstation.
Nybyggnad av elverk i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av reservkraftverk till befintlig mast.
Nybyggnad av telestation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av tekniktorn.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av stall i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uteboxar.
Nybyggnad av cistern i Gustavsberg
Ansökan om marklov för anläggande av cistern.
Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodsetablering.
Nybyggnad av lager i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagerhall.
Nybyggnad av kontor i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av affärshus/kontor.
Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan om tillfälligt bygglov för ny bodetablering.
Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan om tillfälligt bygglov för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan tillfälligt bygglov uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan uppförande komplementbyggnad Mörtnäs 1:702,1:703.
Nybyggnad av va-ledning i Gustavsberg
Ansökan uppförande va-anläggning.
Nybyggnad av skola i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för skolpaviljong.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan bygglov för nätstation.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Bygglov bod till förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: