Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Värmdö

Nybyggnad av flerbostadshus i Hemmesta
500-600 nya bostäder i 4-5 våningshus.

Nybyggnad av småhus och förskola på Värmdö
100-150 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Bostadsrätter, ett höghus med 14 våningar samt lågdel med 5 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Stavsnäs

Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg

Nybyggnad av seniorbostäder på Ingarö
Ett 20-tal parkvillor i 2 våningar (4 lgh/hus) samt 3 herrgårdsbyggnader i upp till 4 våningar (16 lgh/hus). Ca 50 lgh planeras i en första etapp.

Nybyggnad av punkthus och ungdomsbostäder i Gustavsberg
1 punkthus med 4-5 våningar samt ett loftgångshus med ungdomsbostäder i 3 plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Mörtnäs

Nybyggnad av trygghetsboende på Djurö

Nybyggnad av särskilt boende på Ingarö
50-tal lgh. Troligen Markanvisning här.

Nybyggnad av handelshus i Hemmesta

Ombyggnad samt nybyggnad av bostäder i Gustavsberg
Ombyggnad av Stallet till lokaler för centrumändamål, nybyggnad av ca 25 bostäder i 2-4 våningar.

Nybyggnad av gc-väg mellan Djurö byväg-Sollenkroka, Värmdö
Ca 7700 m.

Nybyggnad av gc-väg mellan Ängsvik-Boda, Värmdö
Ca 7000 m.

Nybyggnad av gc-väg mellan Ängsvik-Stenslätten, Värmdö
Ca 7400 m.

Finplanering av gatu- och parkmark vid exploateringsområde i Gustavsberg
Omfattar Finplanering av gatu- och parkmark vid exploatering av Gustavbergsporslins före detta fabriksområde.

Nybyggnad av gc-väg mellan Långvik-Björkviksbrygga, Värmdö, etapp 2

Nybyggnad av föreningshus, Ingarö
Souterrängvåning, terrass, kontor, försäljningsyta, omklädningsrum, café.

Utbyggnad av strandpromenad på Värmdö
Strandpromenaden kommer att gå längs Farstavikens norra strand. Promenaden utgörs av träbryggor eller grusvägar, förutom ett kortare parti förbi båtupplaget där befintlig gång- och cykelväg får nyttjas. Längs strandpromenaden kommer det att finnas solbrygga, grillplats och sittplatser.

Utbyggnad av strandpromenad, park- och naturområde mm i Gustavsberg
Strandvikparken ska rustas upp med nya och bredare gångvägar. Tillgängligheten till strandområdet ska förbättras. Sittplatser, planteringar mm tillkommer. Dagvattens ska delvis gå i öppna dammar/diken genom parken och dessa ska också utformas med växter och dämmen. Belysning och parkeringsplatser längs Ekedalsvägen ska också rustas upp.

Nybyggnad av gästhamn och servicebyggnad mm i Gustavsberg
Ny gästhamn med reception, duschar och toaletter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg, Stockholm

Nybyggnad av huvudledning för VA mellan Gråbo-Kovik

Nybyggnad av parhus i Gustavsberg

Nybyggnad av gc-väg på Värmdö
Ca 4800 m.

Nybyggnad av vatten- och avloppsledningar samt väg i Gustavsberg

Utbyggnad av kommunalt va på Värmdö

Utbyggnad av va-ledningar på Norra Lagnö

Nybyggnad av gata och va-ledning för industriområde på Värmdö

Nybyggnad av helikopterbas i Nyvarp

Utbyggnad av va-ledningar på Mörtnäs, Värmdö
Avser nyanläggning av VA-ledningar som innehåller utbyggnad av ca 1400m vatten- och avloppsledningar i omvandlingsområde.

Nybyggnad av radhus i Gustavsberg
Avser 4st gruppbyggda småhus/radhus samt garage under byggnaderna.

Nybyggnad av gc-väg mellan Mölnvik-Lemnshaga, Värmdö
Ca 2000 m.

Nybyggnad av gc-väg mellan Munkmora-Räknäs, Värmdö

Nybyggnad av gc-väg mellan Klacknäsvägen-Mörtviken, Värmdö

Ny cirkulationsplats i Mölnvik

Nybyggnad av pir i Stavsnäs hamn
45 meter lång.

Nybyggnad av kontor i Gustavsberg
Ansökan om uppförande av kontorshus .

Nybyggnad av konstgräs i Mörtnäs, Värmdö

Nybyggnad av pumpstation på Ingarö
Avser en komplett överbyggnad för en ny avloppspumpstation till en befintlig sump, samt pumpinstallation.

Nybyggnad av lager i Gustavsberg
Ansökan uppförande av komplementbyggnad lagerlokal 740 kvm.

Nybyggnad av väg i Gustavsberg
Ansökan marklov för anläggande av väg.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för ny nätstation, befintlig tas bort id 240111.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för nätstation, befintlig rives, id nis213550.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för nätstation, id nis213550.

Nybyggnad av pumpstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av 5 pumpstationer Stora Kovik 1:1,1:62.

Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus med eldstad och komplementbyggnad, garage Fågelvik 1:663,1:664.

Nybyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus med eldstad och komlementbyggnad, befintliga hus rives.

Nybyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus, befintligt och en komplementbyggnad rives.

Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av ny huvudbyggnad, befintlig görs om till ett gästhus och en bod samt en ny komplementbyggnad, bastu.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation, id 240111.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Gustavsberg
Ansökan om marklov för bullervall och ändrad placering sjöcontainers.

Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för bodetablering.

Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av förrådstält.

Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan rivningslov för befintlig byggnad, bygglov för uppförande av enbostadshus, uppförande av två komplementbyggnader, marklov, Mörtnäs 1:918,1:919.

Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan tidsbegränsat bygglov för säljbod.

Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan tidsbegränsat lov för uppförande av byggbodar.

Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan tidsbegränsat lov. etablering byggbodar.

Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan uppförande av brygga.

Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan uppförande av bryggor.

Nybyggnad av garage i Gustavsberg
Ansökan uppförande av garage/förråd.

Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan uppförande av komplementbyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan uppförande av nätstation.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Gustavsberg
Ansökan bygglov för uppförande av utegym samt belysning.

Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande brygga.

Nybyggnad av flytbryggor i Mörtnäs
Objektet avser anläggande av flytbryggor och sjösättningsramp vid Mörtnäs. Entreprenaden omfattar alla erforderliga arbeten till fullt färdig anläggning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: