Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Värmdö

Nybyggnad av småhus och förskola på Värmdö
100-150 bostäder.

Nybyggnad av punkthus i Gustavsberg
4 punkthus i 4-6 våningar, 3 lgh/våning. Hyres- och bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg

Nybyggnad av punkthus och ungdomsbostäder i Gustavsberg
1 punkthus med 4-5 våningar samt ett loftgångshus med ungdomsbostäder i 3 plan.

Nybyggnad av radhus och herrgård/flerbostadshus i Torsby
8-9 längor med radhus, totalt 58 bostäder, i 2 plan + loft. En modern herrgård med 8 lgh, ca 1000 kvm stor, i 3 plan.

Nybyggnad av seniorlägenheter i Gustavsberg
Nybyggnad av 60-tal lgh i 6 flerbostadshus samt ombyggnad av Villa Strandvik till 4-6 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Mörtnäs

Nybyggnad av enbostadshus på Svartsö

Nybyggnad av särskilt boende på Ingarö
50-tal lgh. Troligen Markanvisning här.

Nybyggnation alternativt ny- och ombyggnad av grundskola i Gustavsberg

Nybyggnad av trygghetsboende på Djurö

Nybyggnad av särskilt boende på Djurö

Ombyggnad samt nybyggnad av bostäder i Gustavsberg
Ombyggnad av Stallet till lokaler för centrumändamål, nybyggnad av ca 25 bostäder i 2-4 våningar.

Nybyggnad av förskola i Gustavsberg
En förskola för ca 100 barn planeras.

Nybyggnad av förskola i Charlottendal, Värmdö

Utbyggnad av va-ledningar mellan Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma
Projektet omfattar ca 4000 m schakt och återställning för förläggning av VA- och elledningar.

Nybyggnad av bostäder för nyanlända i Värmdö

Nybyggnad av bostäder samt lokaler för service och handel på Runmarö

Nybyggnad av infartsparkering på Värmdö

Nybyggnad av gångbro i Värmdö

Utbyggnad av va-ledningar i Torsby, etapp 3
Avser en sträcka på 3300 meter.

Finplanering av gatu- och parkmark vid exploateringsområde i Gustavsberg
Omfattar Finplanering av gatu- och parkmark vid exploatering av Gustavbergsporslins före detta fabriksområde.

Nybyggnad av föreningshus, Ingarö
Souterrängvåning, terrass, kontor, försäljningsyta, omklädningsrum, café.

Utbyggnad av strandpromenad, park- och naturområde mm i Gustavsberg
Projektet omfattar detaljprojektering av landskap, strandpromenad, gata, parkering, belysning och dagvattentrappa/damm för en utförandeentreprenad. Erforderliga geotekniska undersökningar och erforderliga inmätningar ska göras av konsulten.

Nybyggnad av gästhamn och servicebyggnad mm i Gustavsberg
Ny gästhamn med reception, duschar och toaletter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg, Stockholm

Nybyggnad av parhus i Gustavsberg

Exploatering för bostäder i Gustavsberg

Nybyggnad av vatten- och avloppsledningar samt väg i Gustavsberg

Utbyggnad av kommunalt va på Värmdö

Utbyggnad av va-ledningar i Värmdö

Utbyggnad av va-ledningar på Mörtnäs, Värmdö
Avser nyanläggning av VA-ledningar som innehåller utbyggnad av ca 1400m vatten- och avloppsledningar i omvandlingsområde.

Nybyggnad av radhus i Gustavsberg
Avser 4st gruppbyggda småhus/radhus samt garage under byggnaderna.

Nybyggnad av gata och va-ledning för industriområde på Värmdö

Nybyggnad av helikopterbas i Nyvarp

Nybyggnad av industrihus på Djurö

Nybyggnad av verkstad i Gustavsberg

Nybyggnad av gc-väg mellan Mölnvik-Lemnshaga, Värmdö
Ca 2000 m.

Nybyggnad av gc-väg mellan Klacknäsvägen-Mörtviken, Värmdö

Nybyggnad av gc-väg på Värmdö

Nybyggnad av gc-väg till Munkmora, Värmdö

Ny cirkulationsplats i Mölnvik

Nybyggnad av kontor i Gustavsberg
Ansökan om uppförande av kontorshus .

Nybyggnad av pumpstation på Ingarö
Avser en komplett överbyggnad för en ny avloppspumpstation till en befintlig sump, samt pumpinstallation.

Nybyggnad av konstgräs i Mörtnäs, Värmdö

Nybyggnad av väg i Gustavsberg
Ansökan marklov för anläggande av väg.

Nybyggnad av lager i Gustavsberg
Ansökan uppförande av komplementbyggnad lagerlokal 740 kvm.

Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan uppförande av komplementbyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan uppförande av nätstation.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Gustavsberg
Ansökan bygglov för uppförande av utegym samt belysning.

Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande brygga.

Nybyggnad av servicebyggnad i Gustavsberg
Ansökan omm bygglov för uppförande av servicehus för dusch/toalett.

Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan rivningslov för befintlig byggnad, bygglov för uppförande av enbostadshus, uppförande av två komplementbyggnader, marklov, Mörtnäs 1:918,1:919.

Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan tidsbegränsat bygglov för säljbod.

Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan tidsbegränsat lov för uppförande av byggbodar.

Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan tidsbegränsat lov. etablering byggbodar.

Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan uppförande av brygga.

Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan uppförande av bryggor.

Nybyggnad av garage i Gustavsberg
Ansökan uppförande av garage/förråd.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för ny nätstation, befintlig tas bort id 240111.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för nätstation, befintlig rives, id nis213550.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för nätstation, id nis213550.

Nybyggnad av pumpstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av 5 pumpstationer Stora Kovik 1:1,1:62.

Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus med eldstad och komplementbyggnad, garage Fågelvik 1:663,1:664.

Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus med garage och rivningslov för befintlig byggnad.

Nybyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus med eldstad och komlementbyggnad, befintliga hus rives.

Nybyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus, befintligt och en komplementbyggnad rives.

Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av ny huvudbyggnad, befintlig görs om till ett gästhus och en bod samt en ny komplementbyggnad, bastu.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation, id 240111.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation, id 240115.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.

Nybyggnad av mast i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av telemast och två teknikbodar.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande nätstation, transformatorstation.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Gustavsberg
Ansökan om marklov för bullervall och ändrad placering sjöcontainers.

Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för bodetablering.

Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av förrådstält.

Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat lov för byggbodar.

Nybyggnad av flytbryggor i Mörtnäs
Objektet avser anläggande av flytbryggor och sjösättningsramp vid Mörtnäs. Entreprenaden omfattar alla erforderliga arbeten till fullt färdig anläggning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: