Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Värmdö

Nybyggnad av flerbostadshus, handel och kontor mm i Gustavsbergs centrum
Ca 240 lgh planeras. Ev även gruppboende, förskola och högstadieskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ca 220 bostäder planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Bostadsrätter, ett höghus med 14 våningar samt lågdel med 5 våningar.
Nybyggnad av bostäder på Värmdö
Ca 130-150 lägenheter.
Nybyggnad av seniorbostäder på Ingarö
Ett 20-tal parkvillor i 2 våningar (4 lgh/hus) samt 3 herrgårdsbyggnader i upp till 4 våningar (16 lgh/hus). Ca 50 lgh planeras i en första etapp.
Nybyggnad av seniorlägenheter i Gustavsberg
Nybyggnad av 60-tal lgh i 6 flerbostadshus samt ombyggnad av Villa Strandvik till 4-6 lgh.
Nybyggnad av särskilt boende på Ingarö
50-tal lgh. Troligen Markanvisning här.
Nybyggnad av bostäder på Värmdö
Ca 31 bostäder, parhus/radhus eller kedjehus.
Ombyggnad samt nybyggnad av bostäder i Gustavsberg
Ombyggnad av Stallet till lokaler för centrumändamål, nybyggnad av ca 25 bostäder i 2-4 våningar.
Utbyggnad av va-ledningar i Torsby, etapp 3
Avser en sträcka på 3300 meter.
Utbyggnad av strandpromenad på Värmdö
Strandpromenaden kommer att gå längs Farstavikens norra strand. Promenaden utgörs av träbryggor eller grusvägar, förutom ett kortare parti förbi båtupplaget där befintlig gång- och cykelväg får nyttjas. Längs strandpromenaden kommer det att finnas solbrygga, grillplats och sittplatser.
Utbyggnad av strandpromenad, park- och naturområde mm i Gustavsberg
Strandvikparken ska rustas upp med nya och bredare gångvägar. Tillgängligheten till strandområdet ska förbättras. Sittplatser, planteringar mm tillkommer. Dagvattens ska delvis gå i öppna dammar/diken genom parken och dessa ska också utformas med växter och dämmen. Belysning och parkeringsplatser längs Ekedalsvägen ska också rustas upp.
Nybyggnad av vatten- och avloppsledningar samt väg i Gustavsberg
Gator, VA och belysning byggs ut och rustas upp för att höja standarden på befintliga gatunätet i området samt möjliggöra utbyggnad av nya industrifastigheter. Dagvattnet som genereras i området ska renas och flödesutjämnas inom planområdet.
Nybyggnad av idrottspark i Gustavsberg
Skatepark, aktivitetspark med äventyrslek, naturbad, utomhusgym, spontanidrottsplats samt parkeringsplatser planeras.
Utbyggnad av va-ledningar på Värmdö
Utbyggnad av VA-nät i Stavsnäs på Klobbvägen, Elgars väg och Gammelbodavägen.
Utbyggnad av kommunalt va på Värmdö
Översiktlig information om objektet. Objektet avser utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten inom PFO-område Strömma S4C. Entreprenaden omfattar schakt och förläggning av VA, el, belysning och teleledningar samt en pumpstation för spillvatten. Total ledningssträcka på ca 3700 m. Återställning efter ledningsarbeten och breddning av Strömmadalsvägen ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av småhus i Gustavsberg
Avser 4st gruppbyggda småhus samt 1 garage.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 646 mellan Gustavsberg-Ingaröbron
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder/anläggande av en 2,9 km gc-väg.
Nybyggnad av pontoner/vågbrytare i Stavsnäs vinterhamn, Värmdö
Initialt ca 40 meter med option på ytterligare 140 meter.
Markarbete på skolgård i Gustavsberg
Efter rivningen av Viks skola.
Nybyggnad av grupphus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för 5 enbostadshus och stödmur samt rivningslov för befintligt hus Strömma 1:317,1:316,1:314,1:81,1:315.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för ny nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av cykeltak samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus med komplementbyggnad (garage).
Nybyggnad av pumpstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av pumpstation och rivningslov av befintlig pumpstation.
Nybyggnad av elverk i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av reservkraftverk till befintlig mast.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagerhall.
Nybyggnad av kontor i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av affärshus/kontor.
Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan om tillfälligt bygglov för ny bodetablering.
Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan om tillfälligt bygglov för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan tillfälligt bygglov uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av plank i Gustavsberg
Ansökan uppförande plank.
Nybyggnad av telestation i Gustavsberg
Ansökan uppförande teletorn samt två stycken teknikbodar.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Bygglov bod till förskola.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan bygglov för nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: