Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sollentuna

Nytt verksamhetsområde i Helenelund, södra Sollentuna

Nybyggnad av bostäder och äldreboende i Sollentuna
Marken ägs av Sollentuna kommun och Skanska. Det är inte klart vem som kommer att stå för byggherrerollen, kommer ev etappindelas.

Nybyggnad av punkthus, lamellhus och förskola mm i Edsberg
Totalt 9 hus med 208 lgh planeras, både punkthus och lamellhus. Förskola med 4-6 avdelningar och butikslokaler i bottenvåningarna.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Även ett LSS-boende med 7 lgh ingår.

Nybyggnad av hyresrätter vid Väsjön i Sollentuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
1 lamellhus samt 4 punkthus, 3-5 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Sollentuna, etapp 2
Ca 220 bostäder totalt för hela området.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna

Nybyggnad av (BRF) bostäder i Sollentuna, etapp 1
Brf kommer att bildas. 2 huskroppar, 4 trapphus respektive 2 trapphus. Ca 220 nya bostäder, ev även handel/kontorslokaler planeras för hela området. Kommer att etappindelas.

Nybyggnad av kontor i Sollentuna
ca 10000 kvm. 7-8 våningar. Garage under huset. Projekteras för att certifieras enligt Gree Certifikat.

Nybyggnad av senior/äldrebostäder i Sollentuna
Ca 80 platser planeras.

Nybyggnad av bostadsrätter i Norrviken, Sollentuna
Garage under mark.

Nybyggnad av hyresrätter i Edsberg
1 punkthus med 12 våningar. 3 hus med 3-4 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Sollentuna, etapp 3
Ca 220 nya bostäder för hela området.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Väsjön i Sollentuna, Etapp 1
Nybyggnad av 6st huskroppar varav 3st med garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus på Edsberg, Sollentuna
Ca 60 lgh, 2 hus med 4 våningar plus en indragen våning, 1 hus i 3 våningar och en indragen våning.

Nybyggnad av radhus i Sollentuna, etapp 4-5
Ca 220 nya bostäder totalt för hela området.

Exploatering för nya bostäder vid Väsjön i Sollentuna

Nybyggnad av hotell i Sollentuna
Nybyggnad av hotell med 65 st rum.

Nybyggnad av par- och radhus i Sollentuna
Nybyggnad av rad- och parhus på Elddopet 14-22 och Norrsättra 1:24-1:26.

Nybyggnad av förskola i Tureberg, Sollentuna
För ca 140 barn, tillagningskök.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Väsjön i Sollentuna, Etapp 2
Nybyggnad av ca 40 st lägenheter.

Nybyggnad av sporthall i Sollentuna
Avserr nybyggnation av idrottshall. Spelplanen är på ca 20x40 meter med redskapsförråd, två omklädningsrum för tjejer respektive killar. Entré med upphållsdel, passager till befintlig idrottshall och omklädningsrum, lärarrum mm. På plan 2 placeras multisal och teknikutrymmen. Byggnaden ska dockas mot befintlig idrottshall med en länkbyggnad. Ombyggnadsarbeten inne i befintlig omklädnadsdel utförs i annan entreprenad och är utförda vid denna entreprenads påbörjande. Håltagningar, efterlagningar mm i befintlig fasadvägg ingår dock.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten städet 8.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten städet 9.

Nybyggnad av brandstation i Sollentuna
Nybyggnad av brandstation på ca 3000 kvm.

Nybyggnad av modulförskola i Rotebro
Objektet avser uppförande av prefabricerad byggnad i fabrik med montage på plats för förskoleändamål med tillagningskök och personalutrymmen. Förskolan är avsedd för cirka 120 barn samt personal.

Nybyggnad av radhus med garage på Helenelund, Sollentuna
17 radhus i 2 våningar + sutteräng med garage planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av ca 20 st lägenheter i Sollentuna. Plats ej fastställd.

Nya parhus i Sollentuna
Planer för 12 st parhus och 6 st mini-villor.

Nybyggnad av modulbostäder på Häggvik, Sollentuna
Avser modulbostäder för nyanlända. Objektet består av två huvuddelar: Huvuddel 1 omfattar projektering, tillverkning och montering av ytterfasad, yttertakslösning, loftgångar och trapphus till 50 st befintliga modulbostäder. Huvuddel 2 avser uppförande av tre prefabricerad flerbostadshus i två våningar utförda som lägenhetsutrustade staplade 40-fots containers. Totalt är det 78 st bostäder av vilka 50 st är enrumslägenheter och 28 st är trerumslägenheter. Kontraktsarbetena omfattar projektering, tillverkning och montering av bostadsmoduler inklusive ytterfasad, yttertakslösning samt anslutande loftgångar och trapphus.

Exploatering för nya idrottsanläggningar vid Väsjön i Sollentuna

Nybyggnad av idrottsanläggningar vid Väsjön i Sollentuna

Nybyggnad av kedjehus och flerbostadshus i Helenelund
17 lägenheter

Exploatering för nya bostäder vid Väsjön i Sollentuna, del 2

Nybyggnad av livsmedelsbutik på Edsberg, Sollentuna
Byggs vid Danderydsvägen/Djupdalsvägen.

Exploatering för verksamhetsområde vid Väsjön, Sollentuna
Projektet avser utförande av industrigata med VA-ledningar, pumpstation, el, opto, fjärrvärme samt gångbana med träd. Man ska även utföra sprängarbeten för iordningställande av exploateringsområde.

Nybyggnad av sporthall och fotbollsplan i Viby, Sollentuna
Ny hall ca 112,5 x 70 meter, ombyggnad av befintlig byggnad ca 11,5 x 20,5 meter. Ny elvamannaplan för fotboll utomhus. Förbindelsegång.

Nybyggnad av parhus i Häggvik
Exploatering: 1349709

Nybyggnad av LSS-boende på Norrviken, Sollentuna

Nybyggnad av verkstads-och förrådsbyggnad i Sollentuna

Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av 6 st parhus Eldgallret 3, 4, Eldgaffeln 9, 10, 13, 14.

Nybyggnad av lager i Sollentuna
Nybyggnad av lager på ca 3000 kvm.

Utbyggnad av Norrvikenleden och Hammarbacken i Sollentuna
Utb delar av Norrvikenleden och Hammarbacken inkl den norra korsningen.

Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten härbret 1.

Rivning samt anläggande av ny gc-väg i Tureberg, Sollentuna
Objektet omfattar rivning av befintlig och ny anläggning av gång- och cykelbana med kantstensparkering, träd samt vägbelysning i anslutning till Bygdevägen, Bagarbyvägen och Bygatan runt kvarteret Topplocket, Tureberg.

Upphandling av Projektledare i Sollentuna
Denna roll kommer att ta ett övergripande ansvar för genomförandet av utbyggnaden av Väsjön omfattande ekonomi, kvalitet, tid och risker. Ett arbete som sker i nära samarbete med ett flertal andra kompetenser och ansvariga inom kommunen, men också med involverade konsulter, entreprenörer, exploatörer och fastighetsägare. Sollentuna kommun och Sollentuna Energi & Miljö AB har tillsammans påbörjat utbyggnaden av Väsjön, ett nytt område som tillhör stadsdelen Edsberg i östra delen av Sollentuna. Visionen för Väsjön är en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum. I området kommer det att byggas cirka 3 800 nya bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus samt kommunal service. Kommunen ansvarar för försäljning av egen mark, utbyggnad av nya gator, parker, kajer och sjörestaurering i hela området. Sollentuna Energi & Miljö AB ansvarar för utbyggnaden av bland annat vatten, avlopp, el och fjärrvärme. Den totala utbyggnaden kommer att ske successivt och beräknas vara klar kring år 2040.

Nybyggnad av exploateringsområde i Häggvik
Exploatering för 2 tomter.

Nybyggnad av hotell i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av hotell på fastigheten ejdern 16, snöbollsvägen 3.

Nybyggnad av industrihus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av industrihus på fastigheten respiten 4.

Nybyggnad av betongindustri i Sollentuna
Bygglov för betongfabrik på fastigheten eldhavet 1, bergväggsvägen 5.

Nybyggnad av radhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 2 radhus på fastigheten markören 1, rådans gårdsväg Malajen 1,Markören 1.

Nybyggnad av affärshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av affärshus på fastigheten tabellen 3, tingsvägen 11, Bygglov för nybyggnad av affärshus på fastigheten tabellen 2 Tabellen 3,2.

Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av 3 st tvåbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Nybyggnad av förråd tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av telestation i Sollentuna
Nybyggnad av apparathus för trafiksignaler.

Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Marklov för parkeringsplatser på fastigheten lerkrukan 1, kvarnskogsvägen.

Nybyggnad av mast i Sollentuna
Nybyggnad av torn samt teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Nybyggnad av två transformatorstationer.

Nybyggnad av barack i Sollentuna
Nybyggnad av moduler.

Nybyggnad av plank i Sollentuna
Nybyggnad av plank.

Nybyggnad av skola i Sollentuna
Uppförande av skolpaviljonger tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för byggbodar på fastigheten södersättra 3:28, hemmings väg 6.

Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för etablering av arbetsbodar på fastigheten lektionen 33, rudbecks väg 147.

Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för marklov för parkering på fastigheten smokingen 1 och 2,.

Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbodar på fastigheten väsby 5:1, norra kolonnvägen 2.

Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten lövverket 1, bössvägen 11.

Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av transformatorbyggnad på fastigheten ritaren 28, kung hans väg 1b.

Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Bygglov för parkeringsplatser på fastigheten ruletten 5, rotebergsvägen 3.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: