Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sigtuna

Nybyggnad av hotell vid Arlanda
400 rum, restaurang, lobby/lounge, bar, vinterträdgård, takterrass.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av hotell.
Nybyggnad av trafikledningscentral på Arlanda, Sigtuna
De båda byggnaderna ska sammankopplas med en 30 meter glasad passagegång samt med en kulvert för installationer och transporter. Den nya byggnaden och marken ska anpassas till ATCC Stockholm samt till den omkringliggande naturen i området. Byggnaden ska uppföras i totalt fyra plan med källare för teknik och installationer samt med två våningsplan för kontor, serverhallar och OP-rum. Vindsvåningen kommer att inrymma fläktrum. Den totala BTA för projektet är ca 2700 m2.
Nybyggnad av bostäder i Sigtuna
Denna förannons avser anmälan av intresse för att senare räkna på denna Total-entreprenad som innefattar markarbeten och betonggrund till nyproduktion av 67 st. BRF lägenheter. Intresseanmälan önskas senast 2017-05-26.
Nybyggnad av flerbostadhus i Sigtuna
Omfattningen av projektet baserat på en genomförd förstudie ca 7600 m2 BTA ljus varav 4900 m2 BOA, 350 m2 LOA och 50 garageplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler i centrala Märsta
51 lgh varav 20 lgh för seniorboende 55+ samt lokaler, ca 20 parkeringsplatser i garage. 4-8 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Steninge, Etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus med 74st lägenheter.
Nybyggnad av villor i Sigtuna
Nybyggnad av 18st villor.
Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 22 enbostadshus/kedjehus i 1-2 våningar. Rävsta 5:345,5:344,5:343,5:342, 5:339,5:338,5:341,5:340,5:366,5:361, 5:360,5:369,5:368,5:367, 5:359,5:348,5:347,5:346, 5:351,5:350,5:349,5:337.
Ny tränings-, utvecklings- och utbildningscenter för fotboll i Arlandastad
Svenska Fotbollförbundet och Arlandastad Holding AB inleder en förstudie för att undersöka möjligheterna att bygga en nationell utvecklings-, tränings- och utbildningsanläggning, under namnet "The Academy", vid Arlandastad.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Sigtuna
Nybyggnad av 20st lägenheter.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av 30 stycken hotellägenheter fördelade på 15 mindre hus.
Nybyggnad av tunnel och bro i Arlandastad
Objektet omfattar ny bro över Halmsjövägen. Tillfälliga breddningar och trafikanordningar på väg E4. Nya ledningar för vatten, spillvatten, fjärrvärme, el och tele. Ny gata under väg E4 med stödmur för gång och cykelbana. Dagvattenledningar och brunnar, pumpstation för dagvatten och belysning.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
5-6 avdelningar, för 160 barn. Passivhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Avser nybyggnad av 22st lägenheter i flerbostadshus.
Nya angöringar med infart vid Arlanda Airport
Entreprenaden avser ny- och ombyggnad av befintliga angöringar till Terminal 5 med infartsvägar. Översiktlig beskrivning av entreprenadens omfattning. Markarbeten för nya och anpassade angöringar och vägar. VA- och elanläggningar. Justering av befintliga markytor och -anläggningar. Väganordningar, vägvisning och skyltar. Anordningar för bommar mm för taxi och parkeringar.
Infrastruktur för ny stadsdel i Sigtuna, Etapp 1
Utbyggnad av huvudgata A, allmän VA-anläggning består av VA-ledningar (spill, vatten och dagvatten). Projektet omfattar ca 2000 m ledningsgrav (spill, vatten och dagvatten) samt ca 800 m gata A inkl spill-, vatten och datvatten-, el-, tele och fjv-ledningar. I entreprenaden ingår även att utföra KC-pelar installationer. Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om marklov samt bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för industrilokal, garage och parkering för lastbilar.
Utförandeentreprenad Checkpoint Logistik, Arlanda
Checkpoint är en logistikplats för materialrelaterade leveranser till Arlandas byggprojekt. Arbetet innefattar ca 11 000 m2 hårdgjord asfalterad yta, samt ett kontorshus på ca 200 m2. Stängsel ska monteras upp runt hela området. El och vatten ska grävas fram till området ca 500 m. En relativt omfattande avvattnings anläggning ska anläggas med oljeavskiljning som pumpas bort från området. Ett antal belysningsmaster ska monteras.
Nytt exploateringsområde i Märsta, etapp 1.2
Entreprenaden består av utförande av allmänna ledningar för VA-anläggning, (spill-, vatten och dagvatten), dammar, el- och fiberledningar samt kablar för gatubelysning. Projektet omfattar ca 1300 meter ledningsgrav (spill-, vatten och dagvatten), dammar, el, fiber och kablar för gatubelysning.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Ansökan om mark- och bygglov för nybyggnation av radhus.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av radhus Munkholmen 2:125,2:127,2:128.
Nybyggnad av automatstation i Sigtuna
Avser truckdieselanläggning.
Nybyggnad av restaurang i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för resturang.
Nybyggnad av damm i Sigtuna
Ansökan om marklov för anläggning av dagvattendammar.
Nybyggnad av tvätthall i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av buss- och tvätthall.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus, 74 lägenheter.
Nybyggnad av stall i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av stall.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri- och kontorsbyggnad samt cistern.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrifastighet.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av lagerbyggnad samt kontorsdel.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av nätstation Venngarn 1:1,1:3.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av ostagat torn samt 3st teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för paviljoner förskola tidsbegränsat t o m 2024-12-16.
Nybyggnad av plank i Sigtuna
Ansökan om bygglov för plank/områdesskydd.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillskapande av extra förråd.
Nybyggnad av pumpstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för två stycken tryckstegringstationer.
Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tälthangar som väderskydd tillfälligt t o m 2022-05-05.
Nybyggnad av klockstapel i Sigtuna
Ansökan om bygglov för uppbyggnation av klockstapel.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för uppsättning av tält.
Nybyggnad av växthus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för växthus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för återvinningsstation.
Nybyggnad av plank i Sigtuna
Ansökan om bygglov ändring av plank runt ekonomigård.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för förråd.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för förrådstält, tillfälligt bygglov t.o.m. 2017-06-01.
Nybyggnad av läktare i Sigtuna
Ansökan om bygglov för läktare.
Nybyggnad av mur i Sigtuna
Ansökan om bygglov för mur.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Ansökan om bygglov för väderskydd.
Nybyggnad av stängsel i Sigtuna
Ansökan om bygglov för avjämning och grusning av markyta samt uppsättning av stängsel och uppställning av förrådscontainrar.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Ansökan om bygglov för bodetablering tidsbegränsat t o m 18-02-28.
Nybyggnad av cistern i Sigtuna
Anmälan om installation av cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av enbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för kontorslokal.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sigtuna
Ansökan om nybyggnation av återvinningsstation.
Nybyggnad av verkstad i Sigtuna
Ansökan o bygglov för ny byggnad för fordonskontroll.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: