Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sigtuna

Nybyggnad av pendeltågsdepå i Odensala
2 byggnader om ca 40 000 kvm ska byggas. En städ- och uppställningshall samt en service- och verkstadshall med tvätt & avisningsanläggning.

Nybyggnad av hotell vid Arlanda
400 rum, restaurang, lobby/lounge, bar, vinterträdgård, takterrass.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1:3
Detaljplaner 1:31, 1:32, 1:33 och 1:34.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1:5
Detaljplaner 1:51 - 1:52.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1:2
Längs Silvergatan planeras flerbostadshus. Kvarteren 1:23 och 1:24 ska inrymma stadsradhus och längst söderut planeras flerbostadshus i kvarteren 1:21 och 1:22. Detaljplaner 1:21, 1:22, 1:23, 1:24, 1:25, 1:26 och 1:27.

Nybyggnad av flerbostadshus, radhus och villor i Steninge
Ca 380 bostäder, både villor, radhus och flerbostadshus.

Ny stadsdel i Sigtuna, etapp 1:4
Ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, etapp 1
Totalt i området ska ca 630 nya bostäder byggas, samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 2:3
Detaljplan 2:31

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 2:4
Detaljplan 2:41

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 3:1
Detaljplan 3:11, 3:12 samt 3:13

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 2:2
Detaljplaner 2:13, 2:21, 2:22, 2:23, 2:24, 2:25, 2:26 samt 2:27 a och 2:27 b.

Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta

Nybyggnad av utställnings- och mässlokaler vid Arlandastad
Projektet kommer att utföras i två etapper med samma entreprenörer.

Nybyggnad av trafikledningscentral på Arlanda, Sigtuna
Uppdraget omfattar att, som generalkonsult, från systemhandlingar utföra projektering till bygghandlingar för mark, och hus (arkitekt- och konstruktionshandlingar), samt bygghandlingar för installationer (rör, luft, kyla, styr, el, brandlarm, utrymningslarm, passerkontrollsystem, data och inbrottslarm). Projekteringen förväntas utföras under maximalt 4 månader. Planerad anläggning avser att klassificeras som skyddsobjekt vilket innebär att handlingar ska hållas hemliga i enlighet med sekretesslagen 15:2 försvarssekretess . Säkerhetsskyddsavtal kommer att tecknas för denna projektering.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna

Nybyggnad av handel i Sigtuna, etapp 1:1
Detaljplaner 1:11 handel.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna

Nybyggnad av hotell i Måby
250 rum planeras.

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Märsta
Ca 60 bostäder.

Nybyggnad av småhus, radhus och flerbostadshus i Skepptuna
Ca 60 nya bostäder samt ett äldreboende med max 10 boendeenheter.

Nybyggnad av golfhotell i Sigtuna
Detaljplanen är ute på samråd tom 12 maj 2014. Uppskattad oklar byggstart, kostnad okänd.

Nybyggnad av bostäder i Steninge, Etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus med 74st lägenheter.

Nybyggnad av industrilokaler i Rosersberg
Avser ca 45 ha mark för industribyggnader.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Steninge, etapp 1

Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av lager/industribyggnad.

Nybyggnad av seniorbostäder och handel i Rosersberg

Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 22 enbostadshus/kedjehus i 1-2 våningar. Rävsta 5:345,5:344,5:343,5:342, 5:339,5:338,5:341,5:340,5:366,5:361, 5:360,5:369,5:368,5:367, 5:359,5:348,5:347,5:346, 5:351,5:350,5:349,5:337.

Ny infartsväg till Stadsdel 4 vid Arlandastad
Projektet ligger strax norr om avfart mot Märsta, öster om väg E4, väster om Arlandabanan. Projektet avser gator och VA inom detaljplan 4 samt del av anslutningsgata mot stadsdel 5. (Halmsjövägen öster). Det omfattar infartsväg med anslutning till Märstarampen längd ca 450 m. Huvudgata med gång och cykelbanor, dagvattenmagasin, belysning, el, fjärrvärme, data, pumpstation för spillvatten och VA, längd ca 500 m. Två cirkulationsplatser. Dagvattenmagasin med total volym om ca 10 000 m³.

Nybyggnad av skola och förskola i Steninge

Nybyggnad av radhus i Steninge, Märsta

Nybyggnad av verkstad, industri och kontor i Rosersberg, etapp 2
Byggs vid korsningen Metallvägen/Titangatan.

Nybyggnad av verkstad, industri och kontor i Rosersberg, etapp 3
Byggs vid korsningen Metallvägen/Titangatan.

Nybyggnad av parkeringsplats mm i Arlandastad
Nybyggnad av långtidsparkering för ca 1500 bilar.

Nybyggnad av tunnel och bro i Arlandastad
Objektet omfattar ny bro över Halmsjövägen. Tillfälliga breddningar och trafikanordningar på väg E4. Nya ledningar för vatten, spillvatten, fjärrvärme, el och tele. Ny gata under väg E4 med stödmur för gång och cykelbana. Dagvattenledningar och brunnar, pumpstation för dagvatten och belysning.

Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Avser nybyggnad av 22st lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Sigtuna
Nybyggnad av 18st villor.

Nybyggnad av industrihus i Sigtuna

Nybyggnad av byggvaruhus i Sigtuna

Nybyggnad av drivmedelsstation i Måby

Infrastruktur för ny stadsdel i Sigtuna, Etapp 1
Utbyggnad av huvudgata A, allmän VA-anläggning består av VA-ledningar (spill, vatten och dagvatten). Projektet omfattar ca 2000 m ledningsgrav (spill, vatten och dagvatten) samt ca 800 m gata A inkl spill-, vatten och datvatten-, el-, tele och fjv-ledningar. I entreprenaden ingår även att utföra KC-pelar installationer. Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går.

Nybyggnad av bensinstation i Knivsta
Bensinstationen ska ha full service med butik och biltvättplatser.

Nya angöringar med infart vid Arlanda Airport
Entreprenaden avser ny- och ombyggnad av befintliga angöringar till Terminal 5 med infartsvägar. Översiktlig beskrivning av entreprenadens omfattning. Markarbeten för nya och anpassade angöringar och vägar. VA- och elanläggningar. Justering av befintliga markytor och -anläggningar. Väganordningar, vägvisning och skyltar. Anordningar för bommar mm för taxi och parkeringar.

Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om marklov samt bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för industrilokal, garage och parkering för lastbilar.

Nybyggnad av markanläggning i Sigtuna
Avser infrastruktur. Förberedande markarbeten för nybyggnation av bostäder. Bostäderna på: 1400184 och 1400188.

Ny processvattenrening i kraftvärmeverk Brista, Sigtuna
Entreprenaden omfattar design, tillverkning, montering, driftsättning, test på färdigställande, prestandatest och dokumentation som behövs för säker drift och underhåll.

Nybyggnad av restaurang i Märsta
Restaurang med ca 100 sittplatser samt förrådsbyggnad.

Nytt exploateringsområde i Märsta, etapp 1.2
Entreprenaden består av utförande av allmänna ledningar för VA-anläggning, (spill-, vatten och dagvatten), dammar, el- och fiberledningar samt kablar för gatubelysning. Projektet omfattar ca 1300 meter ledningsgrav (spill-, vatten och dagvatten), dammar, el, fiber och kablar för gatubelysning.

Nytt exploateringsområde i Märsta, etapp 1.1
Denna deletapp 1.1 omfattar schaktning, losshållning, krossning och terrassering för ca 1400 m huvudgata och dess framtida ledningar.

Nybyggnad av grupphus i Sigtuna, Etapp 2
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 3 st enbostadshus samt garage/förråd Steninge 8:888,8:889,8:890.

Nybyggnad av villor i Steninge
Nybyggnad av 2 st villor.

Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av parhus.

Nybyggnad av automatstation i Sigtuna
Avser truckdieselanläggning.

Rivning och nybyggnad av automatstation i Märsta
Pumpar, skärmtak.

Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om rivnings- och bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad av skola.

Nybyggnad av klinik i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation hästklinik.

Nybyggnad av stall i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av stall.

Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av hotell.

Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industribyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 2st nätstationer.

Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 7 nätstationer Venngarn 1:16,Lövstaholm 3:63,Lövstaholm 3:7,Lövstaholm 3:13,Lövstaholm 3:75.

Nybyggnad av betongindustri i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av betongstation, tidsbegränsat t.o.m. 2027-01-04.

Nybyggnad av garage i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av garage.

Nybyggnad av transformatorstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorbyggnad samt teknikhus under mark.

Nybyggnad av återvinningsstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av återvinningssation.

Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nätstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Ansökan om bygglov för parkering.

Nybyggnad av plank i Sigtuna
Ansökan om bygglov för plank.

Nybyggnad av pumpstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för pumphus samt sprinklercistern.

Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skärmtak och cykelskydd.

Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skärmtak vid cykelparkering.

Nybyggnad av sophus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för sopsorteringsskåp Märsta 1:95,Valsta 3:28.

Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tält.

Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Ansökan om bygglov tidsbegränsat för väderskydd/tält.

Nybyggnad av motorstadion i Sigtuna
Ansökan om bygglov tidsbegränsat t o m 2020-03-05 för motorbana.

Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för bygglov av enbostadshus.

Nybyggnad av asfaltsverk i Sigtuna
Ansökan om bygglov för asfaltsverk, tidsbegränsat t.o.m. 2025-12-31.

Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för biobod vid kunskapens hus.

Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Ansökan om bygglov för cykeltak på fastigheten sätuna 3:218 och sätuna 3:257.

Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för komplettering av befintliga bodar, tidsbegränsat t.o.m. 2020-12-31.

Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för kontorsmoduler, tidsbegränsat 5 år tom 22-mm-dd.

Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för lagertält, tidsbegränsat t.o.m. 2026-11-10.

Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för kontorslokal.

Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av nätstation.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1:6
Detaljplan 1:6

Nybyggnad av skola i Sigtuna, etapp 2:1
Detaljplan 2:11 skola

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: