Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sigtuna

Nybyggnad av hotell vid Arlanda
400 rum, restaurang, lobby/lounge, bar, vinterträdgård, takterrass.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1:3
Detaljplaner 1:31, 1:32, 1:33 och 1:34.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1:2
Längs Silvergatan planeras flerbostadshus. Kvarteren 1:23 och 1:24 ska inrymma stadsradhus och längst söderut planeras flerbostadshus i kvarteren 1:21 och 1:22. Detaljplaner 1:21, 1:22, 1:23, 1:24, 1:25, 1:26 och 1:27.

Nybyggnad av flerbostadshus, radhus och villor i Steninge
Ca 380 bostäder, både villor, radhus och flerbostadshus.

Nybyggnad av hotell i Arlandastad

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna

Nybyggnad av trafikledningscentral på Arlanda, Sigtuna
De båda byggnaderna ska sammankopplas med en 30 meter glasad passagegång samt med en kulvert för installationer och transporter. Den nya byggnaden och marken ska anpassas till ATCC Stockholm samt till den omkringliggande naturen i området. Byggnaden ska uppföras i totalt fyra plan med källare för teknik och installationer samt med två våningsplan för kontor, serverhallar och OP-rum. Vindsvåningen kommer att inrymma fläktrum. Den totala BTA för projektet är ca 2700 m2.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna

Nybyggnad av golfhotell i Sigtuna
Detaljplanen är ute på samråd tom 12 maj 2014. Uppskattad oklar byggstart, kostnad okänd.

Nybyggnad av småhus, radhus och flerbostadshus i Skepptuna
Planer för 50 bostäder samt 10 bostadsenheter för äldreboende, gruppboende etc.

Nybyggnad av bostäder i Steninge, Etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus med 74st lägenheter.

Nybyggnad av industrilokaler i Rosersberg
Avser ca 45 ha mark för industribyggnader.

Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av lager/industribyggnad.

Nybyggnad av seniorbostäder och handel i Rosersberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta

Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 22 enbostadshus/kedjehus i 1-2 våningar. Rävsta 5:345,5:344,5:343,5:342, 5:339,5:338,5:341,5:340,5:366,5:361, 5:360,5:369,5:368,5:367, 5:359,5:348,5:347,5:346, 5:351,5:350,5:349,5:337.

Ny infartsväg till Stadsdel 4 vid Arlandastad
Projektet ligger strax norr om avfart mot Märsta, öster om väg E4, väster om Arlandabanan. Projektet avser gator och VA inom detaljplan 4 samt del av anslutningsgata mot stadsdel 5. (Halmsjövägen öster). Det omfattar infartsväg med anslutning till Märstarampen längd ca 450 m. Huvudgata med gång och cykelbanor, dagvattenmagasin, belysning, el, fjärrvärme, data, pumpstation för spillvatten och VA, längd ca 500 m. Två cirkulationsplatser. Dagvattenmagasin med total volym om ca 10 000 m³.

Nybyggnad av verkstad, industri och kontor i Rosersberg, etapp 2
Byggs vid korsningen Metallvägen/Titangatan.

Nybyggnad av verkstad, industri och kontor i Rosersberg, etapp 3
Byggs vid korsningen Metallvägen/Titangatan.

Nybyggnad av skola och förskola i Steninge

Nybyggnad av radhus i Steninge, Märsta

Nybyggnad av parkeringsplats mm i Arlandastad
Nybyggnad av långtidsparkering för ca 1500 bilar.

Nybyggnad av tunnel och bro i Arlandastad
Objektet omfattar ny bro över Halmsjövägen. Tillfälliga breddningar och trafikanordningar på väg E4. Nya ledningar för vatten, spillvatten, fjärrvärme, el och tele. Ny gata under väg E4 med stödmur för gång och cykelbana. Dagvattenledningar och brunnar, pumpstation för dagvatten och belysning.

Nybyggnad av förskola i Sigtuna
5-6 avdelningar, för 160 barn. Passivhus.

Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Avser nybyggnad av 22st lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Sigtuna
Nybyggnad av 18st villor.

Nya angöringar med infart vid Arlanda Airport
Entreprenaden avser ny- och ombyggnad av befintliga angöringar till Terminal 5 med infartsvägar. Översiktlig beskrivning av entreprenadens omfattning. Markarbeten för nya och anpassade angöringar och vägar. VA- och elanläggningar. Justering av befintliga markytor och -anläggningar. Väganordningar, vägvisning och skyltar. Anordningar för bommar mm för taxi och parkeringar.

Infrastruktur för ny stadsdel i Sigtuna, Etapp 1
Utbyggnad av huvudgata A, allmän VA-anläggning består av VA-ledningar (spill, vatten och dagvatten). Projektet omfattar ca 2000 m ledningsgrav (spill, vatten och dagvatten) samt ca 800 m gata A inkl spill-, vatten och datvatten-, el-, tele och fjv-ledningar. I entreprenaden ingår även att utföra KC-pelar installationer. Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går.

Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av hotell.

Nybyggnad av industrihus i Sigtuna

Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om marklov samt bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Ny processvattenrening i kraftvärmeverk Brista, Sigtuna
Entreprenaden omfattar design, tillverkning, montering, driftsättning, test på färdigställande, prestandatest och dokumentation som behövs för säker drift och underhåll.

Utförandeentreprenad Checkpoint Logistik, Arlanda
Checkpoint är en logistikplats för materialrelaterade leveranser till Arlandas byggprojekt. Arbetet innefattar ca 11 000 m2 hårdgjord asfalterad yta, samt ett kontorshus på ca 200 m2. Stängsel ska monteras upp runt hela området. El och vatten ska grävas fram till området ca 500 m. En relativt omfattande avvattnings anläggning ska anläggas med oljeavskiljning som pumpas bort från området. Ett antal belysningsmaster ska monteras.

Nybyggnad av restaurang i Märsta
Restaurang med ca 100 sittplatser samt förrådsbyggnad.

Nytt exploateringsområde i Märsta, etapp 1.2
Entreprenaden består av utförande av allmänna ledningar för VA-anläggning, (spill-, vatten och dagvatten), dammar, el- och fiberledningar samt kablar för gatubelysning. Projektet omfattar ca 1300 meter ledningsgrav (spill-, vatten och dagvatten), dammar, el, fiber och kablar för gatubelysning.

Nytt exploateringsområde i Märsta, etapp 1.1
Denna deletapp 1.1 omfattar schaktning, losshållning, krossning och terrassering för ca 1400 m huvudgata och dess framtida ledningar.

Nybyggnad av villor i Steninge
Nybyggnad av 2 st villor.

Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av parhus.

Nybyggnad av automatstation i Sigtuna
Avser truckdieselanläggning.

Rivning och nybyggnad av automatstation i Märsta
Pumpar, skärmtak.

Nybyggnad av restaurang i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för resturang.

Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industribyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrifastighet.

Nybyggnad av tvätthall i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av buss- och tvätthall.

Nybyggnad av stall i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av stall.

Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av radhus Munkholmen 2:125,2:127,2:128.

Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Ansökan om bygglov för väderskydd.

Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för biobod vid kunskapens hus.

Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Ansökan om bygglov för cykeltak på fastigheten sätuna 3:218 och sätuna 3:257.

Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för kontorsmoduler, tidsbegränsat 5 år tom 22-mm-dd.

Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för lagertält, tidsbegränsat t.o.m. 2026-11-10.

Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 2st nätstationer.

Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 7 nätstationer Venngarn 1:16,Lövstaholm 3:63,Lövstaholm 3:7,Lövstaholm 3:13,Lövstaholm 3:75.

Nybyggnad av betongindustri i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av betongstation, tidsbegränsat t.o.m. 2027-01-04.

Nybyggnad av återvinningsstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av återvinningssation.

Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nytt skärmtak och entré.

Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nätstation.

Nybyggnad av plank i Sigtuna
Ansökan om bygglov för plank.

Nybyggnad av plank i Sigtuna
Ansökan om bygglov för plank/områdesskydd.

Nybyggnad av pumpstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för pumphus samt sprinklercistern.

Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skärmtak och cykelskydd.

Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skärmtak vid cykelparkering.

Nybyggnad av sophus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för sopsorteringsskåp Märsta 1:95,Valsta 3:28.

Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tält.

Nybyggnad av återvinningsstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för återvinningsstation.

Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Ansökan om bygglov tidsbegränsat för väderskydd/tält.

Nybyggnad av motorstadion i Sigtuna
Ansökan om bygglov tidsbegränsat t o m 2020-03-05 för motorbana.

Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för kontorslokal.

Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av enbostadshus.

Nybyggnad av garage i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av garage.

Nybyggnad av cistern i Sigtuna
Anmälan om installation av cistern.

Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av nätstation Venngarn 1:1,1:3.

Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av nätstation.

Nybyggnad av återvinningsstation i Sigtuna
Ansökan om nybyggnation av återvinningsstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: