Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och rad-/par-/kedjehus i Norrtälje
Minst 15250 m2 ljus BTA, bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Minst 15250 m2 ljus BTA, hyresrätter, ca 200 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Planer att bebygga delar av Hårnacka 1:1, skifte 2 med bostäder i form av friliggande bostadshus och radhus.
Nybyggnad av bostäder mm i Norrtälje
En detaljplan ska upprättas för att pröva möjligheten att uppföra cirka 85 lägenheter i flerbostadshus (BoKlok), cirka 20 stycken radhus i 2 plan, samt ett vårdboende i 2-3 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Norrtälje hamn, Etapp 1
Avser ca 130 lgh och lokaler i två etapper. Husen byggs i 4-5 våningar, bostadsrätter.
Nybyggnad av handelsområde i Nordrona, Norrtälje, etapp 3
Denna etapp avser Hus A, 4700kvm och Hus B, 9600kvm. Även rivning av de sk Röda Villorna ingår.
Nybyggnad av brandstation i Norrtälje
Nybyggnad av huvudbrandstation på ca 5600 kvm. Brandstationen lagerhåller, reparerar och tvättar/rengör material från kommunens fyra mindre brandstationer. Stationen kommer även att inrymma kommunens serverhall och vara kommunens reserv ledningsplats, tvätthall för fordon med reningsanläggning, verkstadslokal för fordon. Stommen kommer vara hdf stål stomme och taket kommer bestå av både sedum och trp plåt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser 76st energieffektiva lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av ca 47st bostäder i centrala Norrtälje.
Nybyggnad av skola och kulturscen i Rimbo
Avser nybyggnad av skola för ca 350 elever i årskurs F-3 med tillagningskök och kultur/musikskola. I direkt anslutning till skolan byggs en kulturscen med en kapacitet för ca 350 besökare. Miljöbyggnad silver
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (14 lägenheter) samt marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av vatten- och avloppsledningar på Åkerö
Va-ledningar för ca 130 fritidshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Flerbostadshus med 15 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus (10 lgh).
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av industrihall i plåt, med 16 portar på ca 2600 kvm, med en höjd av 7m + ca 1000 kvm i entresolplan.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Nybyggnad av 5 parhus, 10st lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje, Etapp 2
Bygglov för nybyggnad av 9 st enbostadshus med förråd och carport inom fastigheterna libbersmora 1:30-1:38.
Nybyggnad av terminal för sopsug i Norrtälje
Avser nybyggnad av en terminalbyggnad för sopsug i Norrtälje hamn med tillhörande markarbeten på lstgård.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tre (3) parhus samt rivning av bostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av va-ledning i Bergshamra centrala
Avser nytt VA-system på ca 1400 m för ca 25st fastigheter samt schakt för fiber.
Nybyggnad av va-ledning i Norrtälje
Avser utbyggnad av ledningsnät för 14 st fastigheter sa,t en ny pumpstation.
Utbyggnad av VA-ledningar i Östhamra, Norrtälje
Objektet är en äldre del av ett nyexploaterat område där tomter har styckats av för nybyggnation av bostadsfastigheter och som nu ska få kommunalt vatten och avlopp. Området består av 7 fastigheter varav 2 äldre fastigheter och 5 är nyetableringar. Stora delar av VA-schakt behöver sprängas. Spillvatten byggs med självfall.
Nybyggnad av gc-väg mm i Norrtälje
Avser om- och nybyggnad av vägen upp till badhuset i Norrtälje. Vägen ska breddas och bli rakare samt få en gång- och cykelbana intill.
Nya skyltar/ITS längs E18/Norrtäljevägen
Avser mer än 100 skyltar.
Upphandling av tekniskt expertstöd till projekt Norrtälje Hamn
Uppdraget innebär består i att bistå byggledaren i gata och VA entreprenadetapperna med teknisk expertkompetens avseende anläggningsteknik så som grundförstärkning och betonggjutningar samt att bistå projektledaren för brobyggnation med teknisk expertkompetens avseende undervattensgjutningar m.m.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av reningsverk i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av reningsverk/teknikhus.
Nybyggnad av servicebyggnad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad samt sanitetshus.
Nybyggnad av skärmtak i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av skärmtak och skylt, samt rivningslov för rivning av två skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av ställverk i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (ersätter befintlig på samma plats).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (servicelider).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av näststation/ transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av parkering (10 platser).
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av personal/arbetsbod med omklädnings- & lunchrum samt en arbetsbod med förråd.
Nybyggnad av brygga i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av brygga samt rivning av bef. brygga.
Nybyggnad av cistern i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av cistern samt rivning av befintlig cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (återuppförande av förstörd byggnad).
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/carport samt installation av eldstad.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fiber nod/teknikbod samt marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för uppförande av ostagat torn och tre teknikbodar.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov - strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och 3 st komplementbyggnader, rivning av bef byggnader, installation av eldastad/rökkanal samt marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av carport i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 4 st carportar.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för byggetablering av manskapsboda och kontor (söks till 2018-10-01).
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar och byggcontainrar t.o.m. 2018-07-15.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av byggbodar (söks. t.o.m 2022-12-31).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: