Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Huddinge

Nybyggnad bergtunnlar Skärholmen FSE209, Förbifart Stockholm
Projektet avser en Utförandeentreprenad med konstruktionsansvar för merparten av inklädnads- och betongarbeten. Entreprenadens huvudsakliga omfattning avser bergschakt, markarbeten och inklädnad av en trefilig motorvägstunnel. Entreprenaden avser även ca 4300 ramptunnlar och ett flertal schakt samt utrymmen för installationer och eldriftutrymmen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge, etapp 2
Nybyggnad av 2 st bostadsrättsföreningar i denna etapp. Brf Skörda och Brf Odla. Planerat projekt efter etapp 1, se 1028140

Ny- och ombyggnad av utbildningslokal i Huddinge
Två huskroppar som kommer att vara sammankopplade under mark. Utbildningslokaler åt polisen.

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Huddinge
Planerat projekt ur kommunens projektplan. En uppskattad tidsplan är att eventuellt sker en markanvisning i början av 2015. Vi har uppskattat byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Flemingsberg
Ungdomsbostäder

Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr B
Totalt ca 200 lägenheter för område B samt område A, se projnr 938422.

Nybyggnad av bostadshus, förskola, butik i Flemingsberg, omr A
Totalt ca 200 lägenhter för område A samt B, se projnr 939137. Förskola 4-5 st avdelningar, 1000 BTA.

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Huddinge
Punkthus med 13, 14 och 16 våningar. Förskola med 5 avdelningar.

Utveckling av Segeltorps centrum
Kommunens översiktsplan 2030. Man har intervjuat 9 st fastighetsägare i Segeltorps centrum och utredning av förslagen kommer att göras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Masmo, Huddinge

Nybyggnad av bostäder i Flemingsberg

Nybyggnad av skola och förskola i Högmora, Huddinge

Utbyggnad av gator och va-ledningar i Gladö kvarn, etapp 1o2B

Nybyggnad av flerbostadshus på Segeltorp, Huddinge

Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr C
Byggherre/exploatör är utsedd. Detaljplan antas hösten 2016. Byggstart våren 2017. Uppskattad start och kostnad. 87 st bostadsrätter, garage i botten. Kontakta byggherre/ombud för ytterligare information.

Nybyggnad av villor i Länna, Huddinge

Nybyggnad av bilanläggning i Huddinge

Nybyggnad av flerbostadshus i Stuvsta
Ca 50-60 st lägenheter. Garage under mark.

Nybyggnad av senior och trygghetsbostäder mm i Stuvsta
Ca 53 st lägenheter för senior och trygghetsboende. Garage under mark.

Nybyggnad av grundskola i Huddinge
Internationella Engelska skolan öppnar en grundskola för 660 elever höstterminen 2018. Skolan ska certifiera sig enligt Miljöbyggnad Silver

Nybyggnad av radhus i Huddinge
Bostadsrätter.

Nybyggnad av studentlägenhet vid Flemingsbergs C, Huddinge
Det åtta våningar höga huset kommer att rymma 75 ettor med kokvrå och dusch.

Exploatering för industrihus och kontor på Länna, Huddinge
Mycket bergsprängning.

Nybyggnad av järnvägsspår mm, Bana/Väg Flemingsberg
Ny plattform, nytt plattformstak samt ett nytt järnvägsspår inklusive BEST-arbeten för ca 750 meter järnvägsspår. Breddning av plattform, fyra nya växlar och ombyggnad av befintliga kontaktlednings- och signalställverk.

Nybyggnad av flerbostadshus, radhus och kedjehus i Vårby gård
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, radhus och kedjehus. Omfattning oklar. Byggstart tidigast slutet 2016. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av byggvaruhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av byggvaruhus.

Nybyggnad av förskola i Huddinge
100 förskoleplatser, 5 avdelningar.

Utbyggnad av gator och va-ledningar i Gladö kvarn, etapp 3
1600 meter lokalgata med gång- och cykelväg.

Nybyggnad av radhus i Snättringe
Ca 28 st radhus.

Nybyggnad av fastighet i Segeltorp, Huddinge
Miljöbyggnad silver.

Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tillbyggnad i 3 plan med restaurang i bottenplan samt 2 lägenheter ovanpå. Nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter.

Nybyggnad av idrottshall och omklädningsrum på Glömsta

Nybyggnad av moské och samlingslokal i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av samlings- och föreningslokal.

Nybyggnad av förskola i Huddinge
Förskolan kommer att ersätta den befintliga förskolan Solängen men tillför också cirka 30 platser centralt i Huddinge. Inflyttning beräknas ske i december 2017 och förskolan uppfyller kraven för passiv hus.

Ny gång- och cykelväg längs väg 259 i Huddinge

Exploatering inför nya bostäder i Vårby gård

Nybyggnad av grupphus, enbostadshus i Vårby gård

Nybyggnad av ev industrihus och kontor i Trångsund

Nybyggnad av kedjehus i Vårby gård
Götenehus har fått optionsmark för 13 st kedjehus. Oklart när förfrågan till generalentreprenörer skickas ut. Uppskattad start och kostnad.

Exploateringsarbete för shoppingcenter samt möbelvaruhus i Huddinge
Detaljplanen för utbyggnaden på Kurvan 2 och 5 påverkar de befintliga vatten- och dagvattenledningarna och medför att dessa behöver flyttas. Dagvattenledningarna tar emot dagvatten från Kungens kurvaområdet, Segeltorp samt från Långsjön. Utbyggnaden på Kurvan 2 och 5 kräver flytt och omläggning av va-ledningar på en sträcka av ca 300 meter. Projektet är en exploatering inom verksamhetsområdet i Huddinge kommun

Exploateringsområde för ny hantverksby i Skogås

Nybyggnad av kontor i Fullersta
Beställare = markägare. Planläggning ej påbörjad. Uppskattad byggstart. Kostnad/omfattning okänd.

Nybyggnad av lättare industri/kontor i Fullersta
Beställare = markägare. Planläggning ej påbörjad. Uppskattad byggstart. Kostnad/omfattning okänd.

Nybyggnad av kontor i Fullersta
Beställare = markägare. Planläggning ej påbörjad. Uppskattad start. Kostnad/omfattning okänd.

Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av 7 enbostadshus.

Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av hotell i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av hotell.

Nybyggnad av rulltrappor och hiss i Huddinge
Projektledning för förprojektering och detaljprojektering av nya rulltrappor, hiss och utvändig trappa i och vid Rulltrappshuset i Flemingsberg. Projektledningen inkluderar även framtagande av kalkyl i två steg samt avstämningar mot beställare om tidplan och budget.

Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning av skjul.

Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus Skalmuren 15,13,12,14.

Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus och garage/förråd samt uppförande av mur/plank, Viltfällan 18,37,36.

Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industri med en byggnadsarea om 1290, 1 kvm, bruttoarea om 1395,7 kvm och öppenarea om 756 kvm.

Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med en byggnadsarea om 3893 kvm, bruttoarea om x kvm samt öppenarea om 194,6 kvm. samt bygglov avseende 31 st fasadskyltar samt 2 st skyltpelare..

Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Härdgropen 12,32,10,33,31.

Nybyggnad av betongindustri i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av betongfabrik och mur.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med en bruttoarea om 9 529,8 kvm. totalt 152 lgh.

Nybyggnad av vattenverk i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av septikmottagning Myrängen 1:13,1:21.

Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av teknikutrymme för fjärrvärme.

Nybyggnad av mast i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av telemast samt två teknikbodar med en total byggnadsarea om 13,2 kvm.

Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation med byggnadsarea om 7,1 kvm samt rivningslov för befintlig transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation med byggnadsarea om 7,1 kvm.

Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation om 14,16 kvm i byggnadsarea.

Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av plank i Huddinge
Bygglov för uppförande av mur/plank.

Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för uppförande av stödmur.

Nybyggnad av återvinningsstation i Huddinge
Bygglov för uppförande av återvinningsstation.

Nybyggnad av kontor i Huddinge
Bygglov för uppställning av kontorsmoduler.

Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av 2 enbostadshus samt rivningslov Kedjan 12,22.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bostadsbaracker.

Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av industribyggnad samt marklov.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av flerbostadshus i moduler med byggnadsarea om 184 kvm, bruttoarea om 724 kvm och öppenarea om 3,22 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.

Nybyggnad av parkeringsplats i Huddinge
Marklov för anordnande av parkeringsplats.

Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 149,06 kvm och garage med en byggnads-och bruttoarea om 40 kvm. samt marklov för ändrad marknivå.

Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av pumpstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av dagvattenpumpstation med byggnadsarea 10,3 kvm.

Nybyggnad av toalett i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av offentlig toalett.

Nybyggnad av parkeringsplats i Huddinge
Bygglov för anordning av parkeringsplats.

Nybyggnad av mast i Huddinge
Bygglov för installation av ny telemast, industribyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Glömsta 1:283,1:284.

Nybyggnad av offentlig toalett i Huddinge centrum
Avser uppförande och installation av toalettbyggnad innehållande tre toalettutrymmen varav en RWC samt drift och underhåll av dessa.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: