Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Huddinge

Nybyggnad bergtunnlar Skärholmen FSE209, Förbifart Stockholm
Projektet avser en Utförandeentreprenad med konstruktionsansvar för merparten av inklädnads- och betongarbeten. Entreprenadens huvudsakliga omfattning avser bergschakt, markarbeten och inklädnad av en trefilig motorvägstunnel. Entreprenaden avser även ca 4300 ramptunnlar och ett flertal schakt samt utrymmen för installationer och eldriftutrymmen.

Ny- och ombyggnad av operation mm på sjukhus i Huddinge
Nybyggnation 28 500 kvm.

Om- och nybyggnad av vägar och broar vid Vårby Backe, Förbifart Stockholm
Projektet omfattar breddning av väg, rivning av befintlig gång- och cykelbro, en ny GC-bro. Den befintliga bron över E4 i trafikplats Lindvreten byggs om till en överliggande cirkulationsplats. Vägsträckan är ca 1,5 km.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge, etapp 2
Nybyggnad av 2 st bostadsrättsföreningar i denna etapp. Brf Skörda och Brf Odla. Planerat projekt efter etapp 1, se 1028140

Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr B
Totalt ca 200 lägenheter för område B samt område A, se projnr 938422.

Nybyggnad av bostadshus, förskola, butik i Flemingsberg, omr A
Totalt ca 200 lägenhter för område A samt B, se projnr 939137. Förskola 4-5 st avdelningar, 1000 BTA.

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Flemingsberg
Ungdomsbostäder

Nybyggnad av F-9 skola i Fullersta
Skola med ca 425 st elever.

Nybyggnad av bostäder och förskola i Flemingsberg, Huddinge
200 hyresrätter med 6-7 vångar. Avser även projekt 915888, 297345, 918760, 877344 och 941370.

Utveckling av Segeltorps centrum
Kommunens översiktsplan 2030. Man har intervjuat 9 st fastighetsägare i Segeltorps centrum och utredning av förslagen kommer att göras.

Nybyggnad av flerbostadshus på Segeltorp, Huddinge

Utbyggnad av gator och va-ledningar i Gladö kvarn, etapp 1o2B

Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr C
Byggherre/exploatör är utsedd. Detaljplan antas hösten 2016. Byggstart våren 2017. Uppskattad start och kostnad. 87 st bostadsrätter, garage i botten. Kontakta byggherre/ombud för ytterligare information.

Nybyggnad av villor i Länna, Huddinge

Nybyggnad av bilanläggning i Huddinge

Nybyggnad av punkthus i Snättringe

Nybyggnad av grundskola i Huddinge
Internationella Engelska skolan öppnar en grundskola för 660 elever höstterminen 2018. Skolan ska certifiera sig enligt Miljöbyggnad Silver

Nybyggnad av studentlägenhet vid Flemingsbergs C, Huddinge
Det åtta våningar höga huset kommer att rymma 75 ettor med kokvrå och dusch.

Exploatering för industrihus och kontor på Länna, Huddinge
Mycket bergsprängning.

Nybyggnad av järnvägsspår mm, Bana/Väg Flemingsberg
Ny plattform, nytt plattformstak samt ett nytt järnvägsspår inklusive BEST-arbeten för ca 750 meter järnvägsspår. Breddning av plattform, fyra nya växlar och ombyggnad av befintliga kontaktlednings- och signalställverk.

Nybyggnad av kontor/handel i Smista
Nybyggnad av lokaler för kontor, handel och mässa med icke störande verksamhet.

Nybyggnad av byggvaruhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av byggvaruhus.

Nybyggnad av förskola i Huddinge
100 förskoleplatser, 5 avdelningar.

Utbyggnad av gator och va-ledningar i Gladö kvarn, etapp 3
1600 meter lokalgata med gång- och cykelväg.

Nybyggnad av radhus i Snättringe
Ca 28 st radhus.

Nybyggnad av fastighet i Segeltorp, Huddinge
Miljöbyggnad silver.

Nybyggnad av hantverksby i Skogås

Nybyggnad av idrottshall och omklädningsrum på Glömsta

Nybyggnad av industrihus och kontor på Länna, Huddinge

Nybyggnad av förskola i Huddinge

Nybyggnad av förskola i Trångsund

Nybyggnad av moské och samlingslokal i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av samlings- och föreningslokal.

Nybyggnad av förskola i Gladökvarn

Nybyggnad av bostäder i Huddinge
Ljus och rymd har varit vägledande och därför har bostäderna fått vardagsrum med dubbel takhöjd och rymliga kombinerade kök och vardagsrum. Tre av bostäderna har stora takterrasser med sol dagen lång. Alla bostäderna har en egen tomt och uteplatser i sydväst och till varje bostad finns förråd och parkeringsplats med motorvärmare.

Nybyggnad av förskola i Huddinge
Förskolan kommer att ersätta den befintliga förskolan Solängen men tillför också cirka 30 platser centralt i Huddinge. Inflyttning beräknas ske i december 2017 och förskolan uppfyller kraven för passiv hus.

Exploateringsarbete för shoppingcenter samt möbelvaruhus i Huddinge
Detaljplanen för utbyggnaden på Kurvan 2 och 5 påverkar de befintliga vatten- och dagvattenledningarna och medför att dessa behöver flyttas. Dagvattenledningarna tar emot dagvatten från Kungens kurvaområdet, Segeltorp samt från Långsjön. Utbyggnaden på Kurvan 2 och 5 kräver flytt och omläggning av va-ledningar på en sträcka av ca 300 meter. Projektet är en exploatering inom verksamhetsområdet i Huddinge kommun

Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med en byggnadsarea om 3893 kvm, bruttoarea om x kvm samt öppenarea om 194,6 kvm. samt bygglov avseende 31 st fasadskyltar samt 2 st skyltpelare..

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Fullersta

Exploateringsområde för ny hantverksby i Skogås

Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av 7 enbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Härdgropen 12,32,10,33,31.

Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av hotell i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av hotell.

Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus Skalmuren 15,13,12,14.

Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus och garage/förråd samt uppförande av mur/plank, Viltfällan 18,37,36.

Exploateringsarbete för ny skola i Huddinge
Huvuddel 1 (Huddinge kommun) Nybyggnation och förlängning av en gata samt en gc-väg på Midsommavägen. Den nya gatan kommer att benämnas till Musikantvägen. Avser exploatering av gata och va för skola: 1026439

Exploateringsarbete för ny skola i Huddinge
Huvuddel 2 (Stockholm Vatten och Avfall AB) Objektet avser schakt och rörläggning av dricksvatten-, spillvatten- respektive dagvattenledningar på en sträcka av ca 300 meter i förlängningen av Midsommarvägen. Objektet avser även anläggande av 1 styck LTA-station. Avser exploatering av gata och va för skola: 1026439

Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industri med en byggnadsarea om 1290, 1 kvm, bruttoarea om 1395,7 kvm och öppenarea om 756 kvm.

Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med en byggnadsarea om 483,1 kvm och bruttoarea om 966,2 kvm med 5 fack samt uppförande av 10 parkeringsplatser.

Nybyggnad av förskola i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av förskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus samt rivningslov Saxofonen 8,13,12.

Nybyggnad av betongindustri i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av betongfabrik och mur.

Nybyggnad av vattenverk i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av septikmottagning Myrängen 1:13,1:21.

Nybyggnad av skola i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av skola.

Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av teknikbod med en byggnadsarea om 5,3 kvm.

Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av teknikbod med en byggnadsarea om 6,59 kvm.

Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av teknikutrymme för fjärrvärme.

Nybyggnad av mast i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av telemast samt två teknikbodar med en total byggnadsarea om 13,2 kvm.

Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation med byggnadsarea om 7,1 kvm samt rivningslov för befintlig transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation med byggnadsarea om 7,1 kvm.

Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation om 14,16 kvm i byggnadsarea.

Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av plank i Huddinge
Bygglov för uppförande av mur/plank.

Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för uppförande av stödmur.

Nybyggnad av kontor i Huddinge
Bygglov för uppställning av kontorsmoduler.

Nybyggnad av skärmtak i Huddinge
Bygglov för ändring av bygglov 2015-1595, uppförande av 2 st skärmtak samt 9 st sopkärl.

Nybyggnad av garage i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 4 st garagelängor.

Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för förråd.

Nybyggnad av mast i Huddinge
Bygglov för installation av ny telemast, industribyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Glömsta 1:283,1:284.

Nybyggnad av barack i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bodetablering.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bostadsbaracker.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av flerbostadshus i moduler med byggnadsarea om 184 kvm, bruttoarea om 724 kvm och öppenarea om 3,22 kvm.

Nybyggnad av förskola i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av förskola Visättravallen 2,Visättra 1:5.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.

Nybyggnad av toalett i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av offentlig toalett.

Nybyggnad av pumpstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av offentlig toalett i Huddinge centrum
Avser uppförande och installation av toalettbyggnad innehållande tre toalettutrymmen varav en RWC samt drift och underhåll av dessa.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: