Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Eskilstuna

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 117 st.

Nybyggnad av Campus i Eskilstuna
Ca 18 000 kvm LOA som ska omfatta undervisning, kontor, bibliotek, studieplatser samt café.
Nybyggnad av äldreboende i Torshälla
Ca 40 platser. Gamla Shelltomten.
Ny logistikpark i Eskilstuna
180 000 m2 mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Beställare=markägare. Ca 120-130 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
8-9 våningar. Underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Munktellstaden, Eskilstuna, etapp 1
Huset byggs i U-form. Riksbyggen har två av huslängorna.
Nybyggnad av flerbostadhus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 35 lgh samt 1 lokal/restaurang. Tidigare kv Nithammaren 8.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper inom Nithammaren 8 m fl.
Nybyggnad av parkeringshus i Munktellstaden, Eskilstuna
Ett p-hus med ca 400 platser. Entreprenaden kommer att genomföras som ”Partnering”. Entreprenören skall, i Skede 1, tillsammans med beställaren medverka i framtagandet av bygglovshandlingar för nybyggnaden. På basis av framtagna handlingar i Skede 1 skall entreprenören beräkna en riktkostnad för projektet. Riktkostnaden skall upprättas i samråd med beställaren. Beställaren skall dock ha rätt att avbryta projektet efter att riktkostnaden är framtagen för skede 2.
Nybyggnad av vindkraftverk i Eskilstuna
I ett område norr om Alberga tätort i Eskilstuna kommun planeras en vindpark med upp till 13 vindkraftverk. Totalhöjd max 210 meter.
Nybyggnad av bostäder i Hållsta
20-25 bostäder i form av parhus och friliggande hus.
Nybyggnad av flerbostadshus och gruppbostad i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus samt rivning av flerbostadshus. Totalt 33 lgh varav 6 lgh för LSS-boende. Behandlad tomtarea 3146 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torshälla
10 000 kvm stort område.
Utbyggnad av vindkraft i Eskilstuna kommun
Avser ett uppdrag gällande en utredning om Eskilstuna kommunkoncerns vindkraft.
Nybyggnad av bostäder i Torshälla
Uppdraget avser deltagande som beställarens konsult för framtagande av skisser av typ volymstudie / förstudie i kommande planprocess där Eskilstuna Kommunfastigheter AB kommer att vara delaktiga samt projektering av förfrågningshandling för en totalentreprenad gällande nyproduktion av bostäder inom kv Löparen 1 i Torshälla.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Nybyggnad av 11 st enbostadshus (Hus 1-11) och carportar samt installation av eldstad.
Nybyggnad av gc-väg mellan Hällbybrunn-Kvicksund
Vägen blir 8 km lång och kommer att gå längs väg 900/939. Eskilstuna kommun är medfinansiärer.
Nybyggnad av gasledning i Eskilstuna
Planerat framflyttat projekt. Ca 11 km, dubbla ledningar
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av garage.
Exploatering för nya bostäder i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2013-2017. Avser nyanläggning av ca 880 m lokalgata och ca 110 m GC-väg. I entreprenaden ingår anläggande av VA och gatuöverbyggnad exklusive beläggning. Färdigställande av gator, övriga ledningsarbeten m.m. kommer att utföras i en senare entreprenad. I entreprenaden ingår också läggning av 160 m dagvatten som kommer att ligga parallellt med Odlarvägen.
Nybyggnad av LSS-boende
Nybyggnad av LSS boende, 6 platser+personal. Ca 1000 m2 tomtyta. Hörnedalsgatan / Flackstavägen.
Nybyggnad av barnkoloni i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nybyggnad av barnkoloni.
Ny allaktivitetsplats i Torshälla
Allaktivitetsplatsen ska omfatta: multisportarena, scen, toalett/förrådsbyggnad, sandplan, grillplatser mm.
Ny gc-väg längs Klostergatan i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2015-2019.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar nybyggnation av 25st garageplatser i två olika byggnader (20+5 platser).
Ny gc-väg längs Ärstavägen i Eskilstuna
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart. Breddning av trottoar mm.
Nybyggnad av utegym i Eskilstuna
Entreprenaden består av att anlägga två utegym, komplettera fyra och flytta samt komplettera ett. Gymmen är belägna i Kjula, Skogstorp, Gredby, Hällby, Mesta, Årby och Slagsta.
Nybyggnad av containerpanncentral i Eskilstuna
Nybyggnad av containermoduler (biokolpanna).
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Nybyggnad av 3 st enbostadshus och garage.
Nybyggnad av fördelningsstation i Eskilstuna
Nybyggnad av fördelningsstation.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av telestation i Eskilstuna
Nybyggnad av teknikbod för fibernät.
Nybyggnad av telestation i Eskilstuna
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Eskilstuna
Nybyggnad av teknikbodar.
Nybyggnad av toalett i Eskilstuna
Nybyggnad av toalett och duschmodul.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av carport i Eskilstuna
Nybyggnad av två carportar.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av två enbostadshus och garage samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Nybyggnad av väderskydd för cyklar.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av övningshus samt gasolanläggning.
Nybyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Nybyggnad med skärmtak på industribyggnad.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för utfyllnad.
Nybyggnad av kiosk i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av glasskiosk mellan 1 maj - 30 augusti 2018.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
tidsbegränsat lov för anordnande av parkering tom 2018-10-31.
Nybyggnad av energiverk i Eskilstuna
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av energicentral tom 2022-09-12.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av två bodar tom 2017-12-31.
Nybyggnad av nätstation i Eskilstuna
Uppförande av nätstation NS34542.
Nybyggnad av telestation i Eskilstuna
Uppförande av teknikbod för fibernät.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Rivning av fritidshus samt nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för anordnade av plattform och hårdgjord stig.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av garagelänga samt rivning av bef garagelänga.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av garagelänga.
Nybyggnad av kiosk i Eskilstuna
nybyggnad av glasskiosk tidsbegränsat lov tom 2017-09-25.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: