Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Eskilstuna

Nybyggnad av Campus i Eskilstuna
Ca 18 000 kvm LOA som ska omfatta undervisning, kontor, bibliotek, studieplatser samt café.

Nybyggnad av verkstad mm i Eskilstuna
Nybyggnad av verkstadshall och tvätthall för tåg.

Ny tåg/verkstadsdepå i Eskilstuna
Verkstad med 4 verkstadsspår, hall för tvätt, sanering och avisning samt uppställningsspår med plattformar. Reservdelslager.

Nybyggnad av logistikcenter och lager i Eskilstuna
Projektet avser nybyggnad av logistikcenter/lager i delvis två plan. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Både hyres och bostadsrätter.

Nybyggnad av äldreboende i Torshälla
Placeringen är ej fastställd, man tittar på olika alternativ. Ca 70 platser.

Nyb av förskola, vårdbostäder, flerbostadshus,Eskilstuna, kv H
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter B
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter D
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter E
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter G
Ca 100 bostäder.

Nytt område för bostäder i Nyfors, Eskilstuna

Ny logistikpark i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler och förskola i Eskilstuna etapp 1
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter I
Beställare=markägare. Ca 100 bostäder. I entreprenaden ingår ej finplanering som kommer att utföras i en sidoentreprenad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter C
Beställare=markägare. Ca 120- 130 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Beställare=markägare. Ca 120-130 bostäder.

Nybyggnad av studentbostäder i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Torshälla
Placeringen är ej fastställd, man tittar på olika alternativ.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 3

Nybyggnad av parkeringshus i Munktellstaden, Eskilstuna
Ett p-hus med ca 400 platser. Entreprenaden kommer att genomföras som ”Partnering”. Entreprenören skall, i Skede 1, tillsammans med beställaren medverka i framtagandet av bygglovshandlingar för nybyggnaden. På basis av framtagna handlingar i Skede 1 skall entreprenören beräkna en riktkostnad för projektet. Riktkostnaden skall upprättas i samråd med beställaren. Beställaren skall dock ha rätt att avbryta projektet efter att riktkostnaden är framtagen för skede 2.

Nybyggnad av markbostäder i Eskilstuna
Projektet ligger helt stilla. Oklart när/om det blir aktuellt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna

Nybyggnad av handelsområde i Eskilstuna, etapp 1

Nybyggnad av handelsområde i Eskilstuna, etapp 2

Stängselåtgärder längs järnväg i distrikt Öst

Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 953 mellan Eskilstuna-Sundbyholm
Ca 8 km lång.

Nybyggnad av logistikbyggnad i Eskilstuna
Ca 6 hektar mark.

Nybyggnad av villor, radhus och parshus i Torshälla
10 000 kvm stort område.

Nybyggnad av kontor i Eskilstuna

Nybyggnad av bostäder i Torshälla
Uppdraget avser deltagande som beställarens konsult för framtagande av skisser av typ volymstudie / förstudie i kommande planprocess där Eskilstuna Kommunfastigheter AB kommer att vara delaktiga samt projektering av förfrågningshandling för en totalentreprenad gällande nyproduktion av bostäder inom kv Löparen 1 i Torshälla.

Nybyggnad av handelshus i Eskilstuna

Nybyggnad av radhus på Djursta, Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus med butik i bottenplan, Eskilstuna

Nybyggnad av lager/kontors och industrihall i Eskilstuna

Nybyggnad av industri och handel i Eskilstuna

Nytt småindustriområde i Vilsta, Eskilstuna

Nybyggnad av högstadieskola i Eskilstuna
7-9 skola

Nybyggnad av gc-väg mellan Prästtorp-Alberga

Nybyggnad av gc-väg mellan Prästtorp-Gillberga skola-Skogstorp

Nybyggnad av äganderätter i Eskilstuna
Kommer att säljas byggklar mark till för både enbostadshus och flerbostadshus.

Nybyggnad av radhus på Borsökna, Eskilstuna, etapp 3

Förhyrning av tillfällig högstadieskola i Eskilstuna
Nybyggnad av tillfällig högstadieskola. Kommunen önska teckna ett 5-årigt hyreskontrakt för en tillfälligt uppförd lösning. Skolan ska vara 3-parallellig 7-9 skola innehållande samtliga behov exklusive idrottsutrymmen.

Nybyggnad av förskola på Granbacken, Torshälla

Nybyggnad av bostäder på Granbacken, Torshälla

Nybyggnad av gc-väg mellan Stenkvistarondellen-Eskilstuna

Nybyggnad av gruppbostad i Eskilstuna

Nybyggnad av gc-väg mellan Hållsta-Skogstorp

Nybyggnad av LSS-boende
Nybyggnad av LSS boende, 6 platser+personal.

Nybyggnad av barnkoloni i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nybyggnad av barnkoloni.

Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad/kontor.

Nybyggnad av gc-väg mellan Folkesta-Dalby, Eskilstuna

Nybyggnad av va-ledning i Eskilstuna
Planerat projekt i TIDIGT skede. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Nybyggnad av restaurang.

Utbyggnad av va-ledning i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för dragning av VA-ledningar. Ca 350 meter.

Nyanläggning av våtmark i Balsta, Eskilstuna

Nybyggnad av gc-väg i Eskilstuna

Ny gc-väg mellan Svarvargatan-Hejargatan i Eskilstuna

Nybyggnad av gc-bro i Eskilstuna

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Näshulta socken, Eskilstuna
Området ingår i Näshulta socken och utgör totalt ca 280 anslutningar i området som består av ca 330 permanentboende och 120 fritidshus.

Ny gc-väg längs Kungsvägen i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2015-2019.

Ny parkanläggning längs kanalområdet i Torshälla
Ur investeringsbudget 2015-2019.

Nybyggnad av gc-väg i Eskilstuna
Omvandling Väster, ny cykelbana ca 200 meter.

Nybyggnad av gc-väg på Stenby, Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2015-2019.

Nybyggnad av gc-väg i Skogstorp
Ur investeringsbudget 2013-2017.

Nybyggnad av kontor i Eskilstuna
Nybyggnad av kontorshus.

Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av stall i Eskilstuna
Nybyggnad av 3 st gäststall.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 flerbostadshus samt garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av del av flerbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och carport.

Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av bef enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av garage.

Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 industritält.

Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 sophus.

Nybyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för fyllning och schaktning.

Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Nybyggnad av 18 parkeringsplatser.

Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av cykelförråd samt anordnande av 4 parkeringsplatser.

Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av cykelförråd.

Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöbod.

Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöstation samt uppsättning av skylt.

Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av tvåbostadshus.

Nybyggnad av växthus i Eskilstuna
Nybyggnad av växthus.

Nybyggnad av avloppspumpstation i Eskilstuna
Nybyggnadav avloppspumpstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Anordnande av parkeringsplats (uppställningsplats) samt plåtplank.

Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation 44T04.

Nybyggnad av återvinningsstation i Eskilstuna
Uppförande av återvinningsstation.

Nybyggnad av kontor i Eskilstuna
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av 2 kontorsbodar tom 2018-06-30.

Nybyggnad av utegym i Eskilstuna
Entreprenaden består av att anlägga två utegym, komplettera fyra och flytta samt komplettera ett. Gymmen är belägna i Kjula, Skogstorp, Gredby, Hällby, Mesta, Årby och Slagsta.

Ny toalett- och duschmodul vid camping i Näshulta
Avser modul/moduler som ska innehålla 5 st unisextoaletter med tillgång till handfat, 1 st handikapptoalett och 3 separata duschar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: