Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Södermanlands län

Eskilstuna (97)
Flen (9)
Gnesta (13)
Nyköping (53)
Oxelösund (15)
Trosa (19)
Vingåker (4)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 261 st.

Nybyggnad av Campus i Eskilstuna
Ca 18 000 kvm LOA som ska omfatta undervisning, kontor, bibliotek, studieplatser samt café.

Nybyggnad av bostäder i Vårfruberga, Strängnäs
30 bostäder/år i villor, parhus, radhus och små flerbostadshus. Marken ägs av Näsbyholms Säteri.

Nytt bostadsområde i Mariefred
Parhus, kedjehus, småhus mm planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus eller radhus i Stenbro
Ca 150 lgh planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Både hyres och bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs, etapp 3

Nybyggnad av flerbostadshus & parkeringsgarage i Strängnäs
160 lägenheter är planerade.

Nybyggnad av högstadieskola i Katrineholm
För 900 elever.

Nybyggnad av grundskola i Katrineholm
Nära förskolan Gullregnet. Ska stå klar 2020.

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter B
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter D
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter C
Beställare=markägare. Ca 120- 130 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter I
Beställare=markägare. Underjordiskt parkeringshus. I entreprenaden ingår ej finplanering som kommer att utföras i en sidoentreprenad.

Nybyggnad av äldreboende i Katrineholm

Nybyggnad av studentbostäder i Eskilstuna

Nybyggnad av överföringsledning mellan Flen och Katrineholm

Nybyggnad och rivning av skollokaler i Vingåker

Nybyggnad av grundskola och förskola i Oxelösund
Avser ny skola på ca 7000 m2 BTA. Avser ca 480 elever fördelat på 6 förskoleavdelningar och resten årskurs 1-5. Skolan innehåller också musikskola och idrottshall på 18x24 m. Skolan kommer att vara i tre våningar varav två kommer att användas av skolan och översta våningen är uteslutande teknikutrymmen. Tomten som är tänkt för skolan har en komplicerad geologi och pålning för byggnaden kommer att krävas, även markförstärkning av delar/hela skolgården kommer att vara nödvändig.

Nybyggnad av skola i Stigtomta
F-6 skola med ca 5000 kvm byggnad samt 11000 kvm utemiljö planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper inom Nithammaren 8 m fl.

Nybyggnad av flerbostadshus på Brandholmen, Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Torshälla

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta

Nybyggnad av flerbostadshus och affärshus på Stortorget i Katrineholm
24-40 bostäder.

Nytt verksamhetsområde i Katrineholm

Nybyggnad av brandstation i Katrineholm
Avser nybyggnad av brandstation på del av fastigheten Gersnäs 3:8 utmed väg 56 vid Katrineholms norra rondell. Fastigheten kommer att ligga i direkt anslutning till Västra Södermanlands Räddningstjänst övningsfält.

Nybyggnad av datacenter i Eskilstuna
Ca 200 000 m2 mark.

Nya bostäder mm i Forssjö
30 hektar stort område

Nybyggnad av parkeringshus i Nyköping
Ca 600 platser.

Nybyggnad av omsorgsboende i Torshälla
Ca 40 vårdplatser.

Nybyggnad av parkeringshus i Munktellstaden, Eskilstuna
Ett p-hus med ca 400 platser. Entreprenaden kommer att genomföras som ”Partnering”. Entreprenören skall, i Skede 1, tillsammans med beställaren medverka i framtagandet av bygglovshandlingar för nybyggnaden. På basis av framtagna handlingar i Skede 1 skall entreprenören beräkna en riktkostnad för projektet. Riktkostnaden skall upprättas i samråd med beställaren. Beställaren skall dock ha rätt att avbryta projektet efter att riktkostnaden är framtagen för skede 2.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i fyra flerbostadshus samt ett garage.

Nybyggnad av resecentrum i Nyköping
Spår, plattformar.

Nybyggnad av parkeringsdäck i Katrineholm
Ca 251 platser i 2 plan.

Nybyggnad av bostadsrätter & parkering under mark i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Upphandlingen avser nybyggnad av ett flerbostadshus i tre plan plus källarvåning innehållande ca 36 lägenheter. Total bruttoarea 3 600 m².

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta etapp 1
Avser ett kvarter för flerbostadshus på totalt 25-30 lägenheter.

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Nyköping, etapp 2
BoKlok.

Nybyggnad av flerbostadshus i Munktellstaden, Eskilstuna, etapp 1
Huset byggs i U-form. Riksbyggen har två av huslängorna.

Nybyggnad av flerbostadshus i Fårhushagen, Strängnäs
Nybyggnad av 45 hyresrätter. 3 huskroppar med 3 våningar.

Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av enbostadshus i grupp med garage och förråd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus samt rivning av flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Radhus och flerbostadshus

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
30-40 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Katrineholm

Nybyggnad av bostäder, Boklok, i Läggesta

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av punkthus i Nyköping
SABO-hus.

Nybyggnad av kedjehus i Oxelösund
Nybyggnad av 11 st kedjehus.

Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm

Nybyggnad av enbostadshus i Trosa

Nybyggnad av bostäder i Strängnäs

Nybyggnad av bostäder i Hållsta
20-25 bostäder i form av parhus och friliggande hus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 3 mfl

Nybyggnad av handelsområde i Eskilstuna, etapp 1

Nybyggnad av handelsområde i Eskilstuna, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta
Bygglov flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Bondegatan/Kapellgatan.

Nybyggnad av va-ledning mellan Gnesta-Laxne
Ca 17 km ny avloppsledning.

Nybyggnad av gymnastikhall i Strängnäs
Objektet avser att såsom totalentreprenör genomföra nyuppförande av gymnastikhall som ansluts till befintligt omklädningsrum. Gymnastikhallen skall användas för truppgymnastik och ha nedfälld utrustning och gropar i golvet. Lokalen skall användas av 100 gymnaster samtidigt.

Nyb av parkeringsdäck med ovanliggande bostäder i Nyköping

Stängselåtgärder längs järnväg i distrikt Öst

Utförande av mitträcken längs E20 mellan Biskopskvarn-Nykvarn

Nybyggnad av småhus och radhus/kedjehus i Oxelösund
23 villatomter.

Nybyggnad av stadsvillor i Nyköping

Nybyggnad av bostäder i Oxelösund

Nybyggnad av bostäder i centrala Flen

Nybyggnad av grupphus i Malmköping
ca 30 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus, 24 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Finninge
Flerbostadshuset byggs i 2-3 våningar med en byggnadsyta på 500 kvm. SABO Bo mini.

Nybyggnad av handelshus i Eskilstuna

Nybyggnad av radhus, Boklok, i Läggesta

Nybyggnad av kontor, lager och personallokal på Slagsta

Nytt bostadsområde i Flen

Nybyggnad av radhus i Strängnäs
10 st radhus

Nybyggnad av lager/kontors och industrihall i Eskilstuna

Nybyggnad av parhus i Strängnäs
Nybyggnad av rad-, par-, kedjehus och garage/förråd Toresunds-Sundby 1:239, 1:240, 1:241, 1:242, 1:243.

Ny gångtunnel mm i Nyköping
Entreprenaden omfattar nybyggnad av gångtunnel inklusive anslutande betongtråg, busshållplatser samt gc-vägar vid Lennings väg i Tessinområdet.

Nybyggnad av lägenheter för ungdomar i Katrineholm
Sabo kombohus mini.

Nybyggnad av mindre flerbostadshus för ungdomar på Brandkärr

Nytt småindustriområde i Vilsta, Eskilstuna

Nybyggnad av högstadieskola i Eskilstuna
7-9 skola

Nybyggnad av brandstation i Flen

Nybyggnad av flerbostadshus på Sundby, Strängnäs
Bostadsrätter.

Utbyggnad av infrastruktur på Bresshammars skog/Stavlund i Strängnäs kommun, etapp 1
Objektet avser utförande av nya gator, nya gång- och cykelbanor och ny belysning i Stavlund i Strängnäs. I objektet ingår även arbeten med förläggning av VA, el och opto.

Nybyggnad av stadsvillor i Mariefred
Projektet Örtagården består av fyra parhus och sex stadsvillor

Nybyggnad av förskola i Vingåker
4 avdelningar

Nybyggnad av bostäder i Mariefred

Nya enbostadshus i Katrineholm

Exploatering samt nybyggnad av enbostadshus i Trosa, etapp 2
11 tomter.

Nybyggnad av radhus på Borsökna, Eskilstuna, etapp 3

Nytt exploateringsområde för bostäder i Hållsta

Exploatering för bostäder i Tosterö, Strängnäs, etapp 1

Nybyggnad av gruppbostad i Strängnäs
Nybyggnad av gruppboende samt miljöhus.

Nytt industriområde på Talja, Flen

Nybyggnad av seniorvillor i Sparreholm, Flen

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: