Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ystad

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Beslut om projektets genomförande är ej taget.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad, etapp 1
Första etappen avser totalt 64 lägenheter varav 4 stycken penthouse. Utöver detta tillkommer även en samlingslokal samt parkeringsgarage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad flerbostadshus med 26 lägenheter, installation av hiss, eldstad och rökkanal samt 4 stycken affärslokaler

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad, etapp 2
Andra etappen avser 43 lägenheter varav 3 stycken penthouse. Beräknad byggstart kommer ske efter att lägenheterna i den första etappen blivit sålda, se objekt nummer: 1349065.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser servicelägenheter, 7 st med tillhörande uppehålls-, komplement-, och personalutrymmen samt 29 hyreslägenheter med gemensamhetslokal och teknikutrymmen. Kontraktsarbetena är uppdelade på tre huvuddelar. Huvuddel 1 avser byggnad B med tillhörande markarbeten kring både hus B och A. Huvuddel 2 avser att bygga parkeringsplatser i form av ett parkeringsdäck alternativt som parkeringsplatser ska preliminärt utföras under direkt efter huvuddel 1 är färdigställd. Huvuddel tre avser solfångare Huvuddel 2 (utgörs av option 1 eller option 2) och Huvuddel 3 som kan avropas av beställaren.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 15-18 lägenheter.

Nybyggnad av ishall i Ystad
Projektet ligger på is.

Anläggande av allmän platsmark, gator, gc-vägar, parker, teknisk försörjning, belysning samt terrassering av tomtmark.
Nybyggnad av allmän platsmark och kvartersmark, inom Dammhejdan, Ystad, ett område som kommer att innehålla flerfamiljshus, vårdboende, förskola mm. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän plats- och kvartersmark, VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike och fördröjningsmagasin samt grönytor. Området som helhet är på ca 8 ha och kommer att bestå av flera fastigheter.

Nybyggnad av produktionslokal i Ystad
Nybyggnad av verksamhetslokal.

Nybyggnad av radhus i Ystad
Avser nybyggnad av 7 stycken radhus radhus och garage.

Nybyggnad av LSS-boende i Ystad
Avser nybyggnad av LSS-boende i Ystad.

Nybyggnad av kedjehus i Ystad
Nybyggnad av kedjehus med garage.

Renovering och tillbyggnad av VA-ledningar
Utbyggnad av kommunala spillvattenledningar.

Nybyggnad av radhus i Ystad
Avser nybyggnad 3 radhuslägenheter, 2 våningar samt rivning av befintlig gårdsbyggnad och mur.

Nybyggnad av VA-system i Ystad
Avser nytt VA-system vid Öja by - Åbergs trädgård, nordost om Ystad Kommun.

Nybyggnad av byggnad för ackumulatortank till fjärrvärmenätet,
Byggnadens mått är ca diameter 15 m och höjd 58 m. Entreprenaden kommer att delas i följande entreprenader. 1. Mark och pålningsentreprenad 2. Grundentreprenad 3. Hetvattenackumulatorentreprenad (TE, upphandlas i separat upphandling) 4. Smidesentreprenad

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad flerbostadshus samt rivning av loge.

Exploatering av bostadsområde i Svarte
Objektet avser projektering och ett komplett förfrågningsunderlag till bygghandling för nybyggnad av allmän platsmark inom Balkåkra Strädden i Svarte, ett område som kommer att innehålla enfamiljshus. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän plats, som innefattar VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike och fördröjningsmagasin samt grönytor. Området som helhet är på ca 20 ha och kommer att bestå av flera fastigheter.

Ny gång- och cykelväg i Ystad

Nybyggnad av butik i Ystad
Nybyggnad - butik och glasstillverkning.

Nybyggnad av campingplats i Ystad
Dygnscamping.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ystad
Bullerplank.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Ystad
Anläggning - bana för radiostyrda bilar.

Nybyggnad av fläktrum i Ystad
Avser nytt fläktrum.

Nybyggnad av plank i Ystad
Plank.

Nybyggnad av enbostadshus i Ystad
Nybyggnad enbostadshus med garage samt installation av eldstad.

Nybyggnad av enbostadshus i Ystad
Nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av plank i Ystad
Nybyggnad av plank.

Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Nybyggnad av transformatorstation och rasering av befintlig transformatiorstation.

Nybyggnad av fritidshus i Ystad
Nybyggnad fritidshus samt installation av eldstad.

Nybyggnad av nätstation i Ystad
Nybyggnad nätstation samt rivning av befintlig nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Ystad
Nybyggnad nätstation.

Nybyggnad av växthus i Ystad
Nybyggnad orangeri samt rivning av bef. pergola.

Nybyggnad av skärmtak i Ystad
Nybyggnad skärmtak och containrar (2 st.).

Nybyggnad av telestation i Ystad
Nybyggnad teknikbod/rivning.

Nybyggnad av telestation i Ystad
Nybyggnad teknikbyggnad Edvinshem 2:1,2:2.

Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av plank i Ystad
Nybyggnad vindskydd för utegrupp.

Nybyggnad av skärmtak i Ystad
Nybyggnad väderskydd.

Nybyggnad av skärmtak i Ystad
Skärmtak med plank mellan befintliga byggnader.

Nybyggnad av mur i Ystad
Stödmur.

Anläggande av ny dricksvattenbrunn (B6) vid Nedraby vattenverk
Avser anläggandet av en ny kommunal dricksvattenbrunn (B6 Nedraby).

Nybyggnad av mobil tankstation med terminal i Ystad
Avser tankstation, dvs tank (cistern), pump samt terminal.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: