Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ystad

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Beslut om projektets genomförande är ej taget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad, etapp 1
Första etappen avser totalt 64 lägenheter varav 4 stycken penthouse. Utöver detta tillkommer även en samlingslokal samt parkeringsgarage under mark.
Nybyggnad av förskola och skola i Ystad
Avser nybyggnad av f-6 skola samt en 0-5 förskola. I projektet ingår även utvändiga ytor för utemiljö, skolgård, parkering m.m. Markyta 15300 kvm. Objektet ligger på följande adresser, Disponentgatan 8-10 och Fridhemsgatan 37-39.
Nybyggnad av bostäder i Ystad
Avser nybyggnad av 64 lägenheter på gamla Willys tomt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad, etapp 2
Andra etappen avser 43 lägenheter varav 3 stycken penthouse. Beräknad byggstart kommer ske efter att lägenheterna i den första etappen blivit sålda, se objekt nummer: 1349065.
Nybyggnad av bostäder i Trädgårdsstaden, Ystad
Byggstart och omfattning kan för dagen ej preciseras.
Nybyggnad av hotell i Ystad
Nybyggnad hotell samt ändrad användning från badhus till hotell.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser fd Stenhuggeritomten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Igångsättning tidigast 2017. Avser nybyggnad seniorbostäder 48 lägenheter. vinterträdgård 1500 kvm, prefabbadrum.
Anläggande av gång- och cykelväg mellan Hammar-Skillinge
Simrishamns kommun och Ystads kommun är medfinansiärer. Ca 22 km lång sträcka. Del av Sydkustleden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Ystad med ca 45 lägenheter i 8 våningar.
Nybyggnad av industri på Öja industriområde, Ystad
Planer finns på nytt industriområde.
Nybyggnad av LSS-Boende, Ystad
Nybyggnad LSS-verksamhet med sex plus sex lägenheter och ett större gemensamhetsrum. Objektet är beläget i västra delen av Nybrostrand i Ystad kommun, Musselgatan.
Nybyggnad av bostäder i Ystad, etapp 1
Avser nybyggnad av hyreslägenheter i flerbostadshus. Totalt kommer det att byggas 130 lägenheter i 3 etapper.
Exploateringsarbeten för bostäder m.m, Trädgårdsstaden, Ystad
Avser terrassering av området och allmän plats- och kvartersmark, VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike och fördröjningsmagasin samt grönytor.
Nybyggnad av va-ledning i Nybrostrand, Ystad
Omfattar nybyggnad av VA-ledning i Nybrostrand.
Nybyggnad av bostäder och LSS boende i Ystad
Detaljplanearbetet pågår. Avser 5 villor, 480 kvm samt LSS boende.
Nybyggnad av hotell i Kåseberga
Planer finns för nybyggnad av hotell med 14 rum.
Exploatering av bostadsområde i Svarte
Objektet avser nybyggnad av allmän platsmark inom Balkåkra Strädden i Svarte, ett område som kommer att innehålla enfamiljshus. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän plats, som innefattar VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike och fördröjningsmagasin samt grönytor. Området som helhet är på ca 20 ha och kommer att bestå av flera fastigheter. Entreprenaden indelas i följande huvuddelar: Huvuddel 1: Byggatuskede . Huvuddel 2: Färdigställandeskede
Nybyggnad av fasadbeklädnad av ackumulatortank i Ystad
Ystad Energi har uppfört en ny ackumulatortank i Ystad. Tankens mått är ca diameter 15 m och höjd 58 m samt ett trapphus med teknikrum. Entreprenaden omfattar beklädnad av samtliga fasadytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad flerbostadshus samt rivning av loge.
Brunnsöverbyggnader samt råvattenledning i Ystad
Avser brunnsöverbyggnader med invändig garnityr till två st brunnar och inkoppling av dessa till befintligt ledningsnät. Samt råvattenledning.
Brunnsöverbyggnader samt råvattenledning i Glemmingebro, Ystad
Avser brunnsöverbyggnader med invändig garnityr till två st brunnar och inkoppling av dessa till befintligt ledningsnät. Samt råvattenledning.
Asfalt- och ledningsarbeten i Ystad
Avser asfaltering- och ledningsarbeten med bla ytvattningsanläggning, asfaltering av gårdsplan mm.
Nybyggnad av lager i Ystad
Nybyggnad av kall lager.
Nybyggnad av elverk i Ystad
Nybyggnad av reservkraftsbyggnad och ändring av befintlig reservkraftsbyggnad.
Nybyggnad av idrottshall i Ystad
Uppförande av ny padelanläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ystad
Tidsbegränsat bygglov - dygnsparkering för husbilar och husvagnar.
Nybyggnad av förråd i Ystad
Tillfällig köksbod.
Nybyggnad av lager i Ystad
Tillfälligt bygglov - etablering av manskapsbodar och tält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ystad
Tillfälligt bygglov för ca 165 p-platser.
Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Transformatorstation Kabusa 28:3.
Nybyggnad av telestation i Ystad
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Ystad
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av stängsel i Ystad
Industristängsel.
Nybyggnad av förråd i Ystad
Nybyggnad av grillhus.
Nybyggnad av nätstation i Ystad
Nybyggnad nätstation (östra förstaden 2:1) samt rivning av befintlig nätstation (fritiden 2).
Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ystad
Bullerplank Öja 16:43,16:45,16:44.
Nybyggnad av fritidshus i Ystad
Förhandsbesked för fritidshus.
Nybyggnad av cistern i Ystad
Cistern - utomhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: