Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ystad

Nybyggnad av bostäder i Ystad
Avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus. Äganderätter, hyresrätter och bostadsrätter. Avser nybyggnad ca 400 lägenheter under en flerårsperiod.

Nyb av enbostadshus, radhus och flerbostadshus i Svarte
Omfattar nybyggnad av allmän platsmark inom Balkåkra Strädden i Svarte, ett område som kommer att innehålla enfamiljshus. Totalt ca 200 nya bostäder. Läge: väster om Strädden. Väster om Svarte. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän plats, som innefattar VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike och fördröjningsmagasin samt grönytor. Området som helhet är på ca 20 ha och kommer att bestå av flera fastigheter

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad, etapp 1
Första etappen avser 64 lägenheter varav 2 stycken penthouse. Beräknad byggstart kommer ske vid årsskiftet 2016.

Nybyggnad av bostäder i Ystad
Avser nybyggnad av 64 lägenheter på gamla Willys tomt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad flerbostadshus med 26 lägenheter, installation av hiss, eldstad och rökkanal samt 4 stycken affärslokaler

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Igångsättning tidigast 2017. Avser nybyggnad seniorbostäder 48 lägenheter. vinterträdgård 1500 kvm, prefabbadrum.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av mötesstation i Ruuthsbo
BEST.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad flerbostadshus avser 30 lägenheter med 6 våningar i.

Nybyggnad av radhus i Nybrostrand, Ystad
Omfattar nybyggnad av radhus i Nybrostrand.

Nybyggnad av ishall i Ystad
Projektet ligger på is.

Anläggande av allmän platsmark, gator, gc-vägar, parker, teknisk försörjning, belysning samt terrassering av tomtmark.
Nybyggnad av allmän platsmark och kvartersmark, inom Dammhejdan, Ystad, ett område som kommer att innehålla flerfamiljshus, vårdboende, förskola mm. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän plats- och kvartersmark, VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike och fördröjningsmagasin samt grönytor. Området som helhet är på ca 8 ha och kommer att bestå av flera fastigheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 15-18 lägenheter.

Nybyggnad av LSS-boende i Nybrostrand, Ystad

Nybyggnad av produktionslokal i Ystad
Nybyggnad av verksamhetslokal.

Nybyggnad av radhus i Ystad
Avser nybyggnad av 7 stycken radhus radhus och garage.

Nybyggnad av LSS-boende i Ystad
Byggplats ej fastställd.

Nybyggnad av handelshus i Ystad
Avser nybyggnad av handelsfastighet för fem butiker.

Exploateringsarbeten för bostäder i Ystad
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde med 50 lägenheter.

Nybyggnad av kedjehus i Ystad
Nybyggnad av kedjehus med garage.

Renovering och tillbyggnad av VA-ledningar
Utbyggnad av kommunala spillvattenledningar.

Nytt exploateringsområde för bostäder i Hedeskoga
Omfattar exploateringsarbeten för vägar, gator och tomter gällande stycke bebyggelse.

Nybyggnad av radhus i Ystad
Avser nybyggnad 3 radhuslägenheter, 2 våningar samt rivning av befintlig gårdsbyggnad och mur.

Nybyggnad av VA-system i Ystad
Avser nytt VA-system vid Öja by - Åbergs trädgård, nordost om Ystad Kommun.

Nybyggnad av byggnad för ackumulatortank till fjärrvärmenätet,
Byggnadens mått är ca diameter 15 m och höjd 58 m. Entreprenaden kommer att delas i följande entreprenader. 1. Mark och pålningsentreprenad 2. Grundentreprenad 3. Hetvattenackumulatorentreprenad (TE, upphandlas i separat upphandling) 4. Smidesentreprenad

Ny gång- och cykelväg i Ystad

Exploatering av bostadsområde i Svarte
Objektet avser projektering och ett komplett förfrågningsunderlag till bygghandling för nybyggnad av allmän platsmark inom Balkåkra Strädden i Svarte, ett område som kommer att innehålla enfamiljshus. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän plats, som innefattar VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike och fördröjningsmagasin samt grönytor. Området som helhet är på ca 20 ha och kommer att bestå av flera fastigheter.

Nybyggnad av butik i Ystad
Nybyggnad - butik och glasstillverkning.

Nybyggnad av enbostadshus i Ystad
Nybyggnad enbostadshus med garage samt installation av eldstad.

Nybyggnad av enbostadshus i Ystad
Nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av plank i Ystad
Nybyggnad av plank.

Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Nybyggnad av transformatorstation och rasering av befintlig transformatiorstation.

Nybyggnad av fritidshus i Ystad
Nybyggnad fritidshus samt installation av eldstad.

Nybyggnad av nätstation i Ystad
Nybyggnad nätstation.

Nybyggnad av växthus i Ystad
Nybyggnad orangeri samt rivning av bef. pergola.

Nybyggnad av lager i Ystad
Nybyggnad pmh-hall.

Nybyggnad av skärmtak i Ystad
Nybyggnad skärmtak och containrar (2 st.).

Nybyggnad av telestation i Ystad
Nybyggnad teknikbyggnad Edvinshem 2:1,2:2.

Nybyggnad av plank i Ystad
Nybyggnad vindskydd för utegrupp.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Ystad
Anläggning - bana för radiostyrda bilar.

Nybyggnad av campingplats i Ystad
Dygnscamping.

Nybyggnad av fläktrum i Ystad
Avser nytt fläktrum.

Nybyggnad av plank i Ystad
Plank.

Nybyggnad av mobil tankstation med terminal i Ystad
Avser tankstation, dvs tank (cistern), pump samt terminal.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: