Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ystad

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Beslut om projektets genomförande är ej taget.
Nybyggnad av hotell i Ystad
Nybyggnad hotell samt ändrad användning från badhus till hotell.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser fd Stenhuggeritomten.
Anläggande av gång- och cykelväg mellan Hammar-Skillinge
Simrishamns kommun och Ystads kommun är medfinansiärer. Ca 22 km lång sträcka.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Ystad med ca 45 lägenheter i 8 våningar.
Nybyggnad av industri på Öja industriområde, Ystad
Avser nybyggnad av infrastrukturen för nytt industri- och handelsområde. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän platsmark som innebär VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike, fördröjningsmagasin samt gröna ytor.
Nybyggnad av gruppbostad i Ystad
Nybyggnad LSS-verksamhet med sex plus sex lägenheter och ett större gemensamhetsrum. Objektet är beläget i västra delen av Nybrostrand i Ystad kommun, Musselgatan.
Nybyggnad av va-ledning i Nybrostrand, Ystad
Omfattar nybyggnad av VA-ledning i Nybrostrand.
Anläggande av allmän platsmark, gator, gc-vägar, parker, teknisk försörjning, belysning samt terrassering av tomtmark.
Nybyggnad av allmän platsmark och kvartersmark, inom Dammhejdan, Ystad, ett område som kommer att innehålla flerfamiljshus, vårdboende, förskola mm. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän plats- och kvartersmark, VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike och fördröjningsmagasin samt grönytor. Området som helhet är på ca 8 ha och kommer att bestå av flera fastigheter.
Nybyggnad av produktionslokal i Ystad
Nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av LSS-boende i Ystad
Avser nybyggnad av LSS-boende i Ystad.
Nybyggnad av hotell i Kåseberga
Planer finns för nybyggnad av hotell med 14 rum.
Exploatering av bostadsområde i Svarte
Objektet avser nybyggnad av allmän platsmark inom Balkåkra Strädden i Svarte, ett område som kommer att innehålla enfamiljshus. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän plats, som innefattar VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike och fördröjningsmagasin samt grönytor. Området som helhet är på ca 20 ha och kommer att bestå av flera fastigheter. Entreprenaden indelas i följande huvuddelar: Huvuddel 1: Byggatuskede. Huvuddel 2: Färdigställandeskede
Nybyggnad av kedjehus i Ystad
Nybyggnad av kedjehus med garage.
Nybyggnad av radhus i Ystad
Avser nybyggnad 3 radhuslägenheter, 2 våningar samt rivning av befintlig gårdsbyggnad och mur.
Utbyggnad av dagvattenledning i havet, med landfäste
Avser 100 m dagvattenledning DI1400 i havet med landfäste.
Nybyggnad av fasadbeklädnad av ackumulatortank i Ystad
Ystad Energi har uppfört en ny ackumulatortank i Ystad. Tankens mått är ca diameter 15 m och höjd 58 m samt ett trapphus med teknikrum. Entreprenaden omfattar beklädnad av samtliga fasadytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad flerbostadshus samt rivning av loge.
Nybyggnad av lager i Ystad
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av nätstation i Ystad
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Ystad
Nybyggnad av teknikbyggnader järnväg.
Nybyggnad av barack i Ystad
Förhandsbesked för bodar.
Nybyggnad av ställverk i Ystad
Förhandsbesked för ställverksbyggnad för inhysning av 50 kv-apparater.
Nybyggnad av lager i Ystad
Nybyggnad - lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Nybyggnad transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ystad
Plank/mur/p-plats, parkering, uteplats.
Nybyggnad av barack i Ystad
Tillfälliga arbetsbodar (2017-06-19 - 2020-07-31).
Nybyggnad av belysningsmast i Ystad
Uppförande av fyra stycken belysningsmaster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: