Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ystad

Nyb av enbostadshus, radhus och flerbostadshus i Svarte
Omfattar nybyggnad av allmän platsmark inom Balkåkra Strädden i Svarte, ett område som kommer att innehålla enfamiljshus. Totalt ca 200 nya bostäder. Läge: väster om Strädden. Väster om Svarte. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän plats, som innefattar VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike och fördröjningsmagasin samt grönytor. Området som helhet är på ca 20 ha och kommer att bestå av flera fastigheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Beslut om projektets genomförande är ej taget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad flerbostadshus med 26 lägenheter, installation av hiss, eldstad och rökkanal samt 4 stycken affärslokaler
Nybyggnad av bostäder i Ystad
Avser nybyggnad av 64 lägenheter på gamla Willys tomt.
Nybyggnad av bostäder i Ystad, etapp 2
Avser nybyggnad av hyreslägenheter i flerbostadshus. Totalt kommer det att byggas 130 lägenheter i 3 etapper.
Nybyggnad av bostäder i Trädgårdsstaden, Ystad
Byggstart och omfattning kan för dagen ej preciseras.
Nybyggnad av hotell i Ystad
Nybyggnad hotell samt ändrad användning från badhus till hotell.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser fd Stenhuggeritomten.
Nybyggnad av bostäder i Ystad, etapp 3
Avser nybyggnad av hyreslägenheter i flerbostadshus. Totalt kommer det att byggas 130 lägenheter i 3 etapper.
Nybyggnad av flerfamiljshus i Ystad
Omfattar nybyggnad av två flerfamiljehus med 50 lägenheter intill postterminalen i Ystad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Igångsättning tidigast 2017. Avser nybyggnad seniorbostäder 48 lägenheter. vinterträdgård 1500 kvm, prefabbadrum.
Anläggande av gång- och cykelväg mellan Hammar-Skillinge
Simrishamns kommun och Ystads kommun är medfinansiärer. Ca 22 km lång sträcka.
Nybyggnad av kedjehus i Ystad
Byggherren har ett optionsavtal med Ystad kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Ystad med ca 45 lägenheter i 8 våningar.
Nybyggnad av industri på Öja industriområde, Ystad
Avser nybyggnad av infrastrukturen för nytt industri- och handelsområde. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän platsmark som innebär VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike, fördröjningsmagasin samt gröna ytor.
Nybyggnad av LSS-Boende, Ystad
Nybyggnad LSS-verksamhet med sex plus sex lägenheter och ett större gemensamhetsrum. Objektet är beläget i västra delen av Nybrostrand i Ystad kommun, Musselgatan.
Nybyggnad av bostäder i Ystad, etapp 1
Avser nybyggnad av hyreslägenheter i flerbostadshus. Totalt kommer det att byggas 130 lägenheter i 3 etapper.
Exploateringsarbeten för bostäder m.m, Trädgårdsstaden, Ystad
Avser terrassering av området och allmän plats- och kvartersmark, VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike och fördröjningsmagasin samt grönytor.
Nybyggnad av va-ledning i Nybrostrand, Ystad
Omfattar nybyggnad av VA-ledning i Nybrostrand.
Nybyggnad av bostäder och LSS boende i Ystad
Avser 5 villor, 480 kvm samt LSS boende.
Nybyggnad av hotell i Kåseberga
Planer finns för nybyggnad av hotell med 14 rum.
Exploatering av bostadsområde i Svarte
Objektet avser nybyggnad av allmän platsmark inom Balkåkra Strädden i Svarte, ett område som kommer att innehålla enfamiljshus. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän plats, som innefattar VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike och fördröjningsmagasin samt grönytor. Området som helhet är på ca 20 ha och kommer att bestå av flera fastigheter. Entreprenaden indelas i följande huvuddelar: Huvuddel 1: Byggatuskede . Huvuddel 2: Färdigställandeskede
Nytt exploateringsområde för bostäder i Hedeskoga
Omfattar exploateringsarbeten för vägar, gator och tomter gällande stycke bebyggelse.
Nybyggnad av fasadbeklädnad av ackumulatortank i Ystad
Ystad Energi har uppfört en ny ackumulatortank i Ystad. Tankens mått är ca diameter 15 m och höjd 58 m samt ett trapphus med teknikrum. Entreprenaden omfattar beklädnad av samtliga fasadytor.
Utbyggnad av dagvattenledning i havet, med landfäste
Avser 100 m dagvattenledning DI1400 i havet med landfäste.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad flerbostadshus samt rivning av loge.
Asfalt- och ledningsarbeten i Ystad
Avser asfaltering- och ledningsarbeten med bla ytvattningsanläggning, asfaltering av gårdsplan mm.
Nybyggnad av lager i Ystad
Nybyggnad av kall lager.
Nybyggnad av telestation i Ystad
Nybyggnad av teknikbyggnader järnväg.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ystad
Bullerplank Öja 16:43,16:45,16:44.
Nybyggnad av stängsel i Ystad
Industristängsel.
Nybyggnad av förråd i Ystad
Nybyggnad av grillhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av cistern i Ystad
Cistern - utomhus.
Nybyggnad av barack i Ystad
Förhandsbesked för bodar.
Nybyggnad av fritidshus i Ystad
Förhandsbesked för fritidshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ystad
Plank/mur/p-plats, parkering, uteplats.
Nybyggnad av barack i Ystad
Tillfälliga arbetsbodar (2017-06-19 - 2020-07-31).
Nybyggnad av lager i Ystad
Tillfälligt bygglov - etablering av manskapsbodar och tält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ystad
Tillfälligt bygglov för ca 165 p-platser.
Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Transformatorstation Kabusa 28:3.
Nybyggnad av belysningsmast i Ystad
Uppförande av fyra stycken belysningsmaster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: