Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Svedala

Nybyggnad av hyresrätter i Bara
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus, 60 lägenheter i 4 våningar samt underjordiskt garage mellan husen. Byggstart tidigast slutet 2015.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tegelbruket, Svedala
Uppförande av 2 huskroppar i 4 våningar med 63 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Svedala
Igångsättning är ej fastställd. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av bostäder och lokaler i Svedala
Fastighetsägare Ica Fastigheter. Fastigheten kommer att säljas. Avser nybyggnad av ca 40 lägenheter och 6 lokaler samt rivning av befintlig butiksbyggnad.

Nybyggnad av förskola i Bara
Avser förskola för 160 barn, 8 avdelningar. Byggnaden skall inrymma ett stort allrum, storkök, miljörum, hemvister med tillhöranderum, utesov, hissar och teknikutrymme mm samt uteytor. Yta utemiljö: 5600 m2. Uppskattad kostnad Objektets läge: Nordväst om Bara vid Skammarpsvägens förlängning. Uppskattad byggstart.

Exploateringsarbeten för bostadsområde i Bara, etapp 1
Igångsättning runt årsskiftet 2017/2018. Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde för 170 bostäder. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av viltpassage vid Lemmeströtorp

Nybyggnad av radhus/parhus i Svedala, etapp 3
Igångsättning planeras under 2017. Avser fortsatt nybyggnad av parhus/radhus med 25 lägenheter.

Nytt exploateringsområde, Åkerbruket i Svedala etapp 2
Igångsättning tidigast 4:e kv 2017. Avser fortsatta exploateringsarbeten för bostadsområde för 100-120 bostäder. Ca 225 bostäder i 2 etapper.

Nybyggnad av radhus i Svedala
Igångsättning är ej fastställd.. Omfattar ca 6 radhus. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av va-anläggning i Svedala
Igångsättning under augusti/september 2017. Avser anläggande av va-anläggning i Västra Kärrstorp.

Nybyggnad av panncentral i Svedala
Igångsättning under våren 2017. Avser nybyggnad av fjärrvärmecentral.

Exploateringsarbeten för förskola i Bara, etapp 0
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för förskola.

Nybyggnad av bro och park i Svedala
Projektet avser ombyggnad av Aggarpsvägen över Segeå. I och med ny sträckning rivs befintlig vägbro och ny vägbro över Sege å anläggs. I samband med detta anläggs en parkyta på östra sidan av Sege å samt en gångstig som ansluter till befintlig träbro på den nordvästra sidan av Sege å. I projektet ingår även rivning av en mindre byggnad.

Nybyggnad av spillvattenledning i Svedala
Avser ny tryckavloppsledningr i del öst Söder om Segeå) samt under korsningen riksvägen och Järnvägen. I projekteti ingår även 2 st pumpstationer. Objektets läge: sydvästra utkanten av Svedala centralort och korsar bland annat Trelleborgsvägen/Järnvägsspåret och Sege å.

Ny dagvattendamm i Svedala
Avser ny dagvattendamm för rening av dagvatten. Objektets läge: Ågatan/Länsmansvägen.

Ny avloppspumpstation i Klågerup Svedala
.Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Åtgärder av lekplatser i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016.

Nybyggnad av industrihus i Svedala
Kontakta byggherren för ytterligare information. Förhandsbesked sökt. Avvaktar detaljplanearbete. Därefter kommer permanent bygglovsansökan att inlämnas. Lång och segdragen process. Byggstart kan ej anges. Avser ny hallbyggnad. Kostnad okänd.

Va-anslutning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Anläggande av hundrastplats i Klågerup, Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Nytt utegym i Bara, Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: