Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Svedala

Nybyggnad av skola och sporthall i Aggarp Svedala
Entreprenadform: totalentreprenad med samverkansform partnering. Projektet avser nybyggnad av 4-9-skola för 700 elever samt ca 90 personal. Avser ny skolbyggnad i 2 plan, yta: 9000 m2 + förådsbyggnader samt 1 sporthall med en yta på 3500 m2 och skolgård på ca 40000 m2 markyta.

Nybyggnad av företagspark vid Sturups flygplats
Igångsättning är ej fastställd.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tegelbruket, Svedala
Uppförande av 2 huskroppar i 4 våningar med 63 lägenheter.

Nybyggnad av hyresrätter i Bara
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus, 60 lägenheter i 4 våningar samt underjordiskt garage mellan husen. Byggstart tidigast slutet 2015.

Nybyggnad av bostäder och lokaler i Svedala
Fastighetsägare Ica Fastigheter. Fastigheten kommer att säljas. Avser nybyggnad av ca 40 lägenheter och 6 lokaler samt rivning av befintlig butiksbyggnad.

Nybyggnad av punkthus i Bara
Igångsättning tidigast 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Svedala
Igångsättning är ej fastställd. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av bostäder, Åkerbruket i Svedala, etapp 2
Planer finns för fortsatt nybyggda lägenheter i form av radhus och kedjehus. Kan ev röra sig om 40-tal bostäder.

Exploateringsarbeten för bostadsområde i Bara, etapp 1
Igångsättning runt årsskiftet 2017/2018. Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde för 170 bostäder.

Nybyggnad av mötesstation i Skabersjö
BEST.

Nybyggnad av kontor i Sturup
Igångsättning är ej fastställd.

Anläggande av naturgräsplaner m.m. vid FSI-området i Aggarp Svedala etapp 2
Igångsättning tidigast 2019. Avser anläggande två stycken naturgräsplaner, läktare, belysning mm. vid FSI-området.

Nytt exploateringsområde, Åkerbruket i Svedala etapp 2
Igångsättning tidigast 2017. Avser fortsatta exploateringsarbeten för bostadsområde. Totalt 225 bostäder i 2 etapper.

Exploateringsarbeten för bostadsområde i Bara, etapp 3
Igångsättning tidigast 2020 Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde för 23 småhus.

Nybyggnad av radhus i Svedala
Igångsättning är ej fastställd.. Omfattar ca 6 radhus. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av panncentral i Svedala
Igångsättning under våren 2017. Avser nybyggnad av fjärrvärmecentral.

Exploateringsarbeten för förskola i Bara, etapp 0
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för förskola.

Nybyggnad av bro och park i Svedala
Igångsättning planeras under april/maj 2017. Objektet avser ombyggnad av Aggarpsvägen över Segeå. I och med ny sträckning rivs befintlig vägbro och ny vägbro över Sege å anläggs. I samband med detta anläggs en parkyta på östra sidan av Sege å samt en gångstig som ansluter till befintlig träbro på den nordvästra sidan av Sege å. I projektet ingår även rivning av en mindre byggnad.

Nybyggnad av spillvattenledning i Svedala
Avser ny tryckavloppsledningr i del öst Söder om Segeå) samt under korsningen riksvägen och Järnvägen. I projekteti ingår även 2 st pumpstationer. Objektets läge: sydvästra utkanten av Svedala centralort och korsar bland annat Trelleborgsvägen/Järnvägsspåret och Sege å.

Exploateringsarbeten för bostadsområde
Igångsättning är ej fastställd. VA-utredning förestår. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde som omfattar 11 st fribyggartomter. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Ny dagvattendamm i Svedala
Avser ny dagvattendamm för rening av dagvatten. Objektets läge: Ågatan/Länsmansvägen.

Åtgärder av lekplatser i Svedala
Igångsättning tidigast 2018. Förslag till investeringsplan.

Åtgärder av lekplatser i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016.

Nybyggnad av industrihus i Svedala
Kontakta byggherren för ytterligare information. Förhandsbesked sökt. Avvaktar detaljplanearbete. Därefter kommer permanent bygglovsansökan att inlämnas. Lång och segdragen process. Byggstart kan ej anges. Avser ny hallbyggnad. Kostnad okänd.

Nybyggnad av pumpstation i Svedala
Nybyggnad - pumpstation.

Nytt utegym i Bara, Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: