Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lund

Nybyggnad av F-3 skola samt studentbostäder (3D), Norra Fäladen, Lund
Avser nybyggnad av 1500-1700 studentlägenheter samt uppförande av en F-3-skola. Skolan kommer att uppföras i 1 till 2 plan och inrymma 200 skolbarn och 100 förskolebarn. Projektet kommer att etappindelas.

Nybyggnation av spårväg mellan Lund C och ESS
Avser utbyggnad av spårväg i befintlig stadsmiljö från Lund C till ESS. 9 nya hållplatser för spårvägen och ombyggnad av brytespunkt vid sjukhusterminalen för byte mellan spårväg och buss. Ca 5,5 km ny spårvägsanläggning. Ny bro ( 40 meter, port under motorväg) vid korsning under E22. Ombyggnad av gaturum och korsningar samt utbyggnad av gång- och cykelvägar på delar av sträckan längs spåret.

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Lund
Projektet avser nybyggnad av ca 200 bostäder i både hyres- och bostadsrättsform för bla forskare, kontor, ny gestaltning av Scheelevägen med en öppen mötesplats med ett nytt entrétorg, park mm. Kontorshuset blir 6 våningar högt och består av 3 huskroppar med en sammanlagd yta på 16.000 kvm. Huset som ansluter till Scheeletorget och Forskarparken kommer att bilda den nya entrén till Medicon Village. Kontorshuset ska erbjuda moderna och flexibla kontorsytor, mötesplatser, enklare laboratorium, konferensytor, mindre kontor eller arbetsplatser.

Nybyggnad av studentboende i Lund
Marken ligger i korsningen mellan Tornavägen och Tunavägen och kommer att bebyggas med 330 studentbostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av pilotproduktionsanläggning i Lund
Avser nybyggnad av en pilotproduktionsanläggning för nanotekniprototyper, en anläggning från forskning till fullskalig till produktion samt elektronikrum, vibratorfritt um m.m.

Nybyggnad av studentbostäder i Lund
Planer finns för ca 150 nya studentbostäder vid LTH. Planen innehåller även kontor och butiker vid campus. Förslaget innehåller sex bostadshus på mellan tre och åtta våningar. LTH och studentnationernas område kan även bli en mer levande del av staden när vi skapar plats för verksamheter som kaféer, små butiker, kontor, restauranger eller gym.

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Lund
Projektet avser nybyggnad av 240 lägenheter samt förskola.

Nybyggnad av kontor i Lund, etapp 1
Avser nybyggnad av kontor med ca 600 arbetsplatser, i 6-7 plan samt garage under mark. Folktandvården kommer att inrymma en modern klinik med 38 behandlingsrum för både allmän- och specialisttandvård, en kunskapsarena samt Folktandvården Skånes huvudkontor.

Nybyggnad av Tingsrätt i Lund
Projektet avser nybyggnad av kontors- och tingsrättsbyggnad i centrala Lund, intill Centralstationen. De uthyrningsbara lokalerna kommer i sin helhet heller till övervägande del att förhyras av Domstolsverket för domstolsverksamhet som bedrivs av Lunds tingsrätt. Avser 1 huskropp i 7 våningsplan varav ett garage/källarplan. Två av våningsplanen kommer att inrymma förhandlingssalar m.m.. Byggnaden ska klassificeras enligt miljöbyggnad, Nivå Guld.

Nybyggnad av bostäder i Lund
Avser uppförande av 89 hyresrätter, 4-6 våningar i en huskropp. Samt komplementbyggnader.

Nybyggnad av bostäder i Lund
Avser nybyggnad av 2 flerbostadshus, 8 våningar, 106 lägenheter, cykelförråd samt vanliga förråd i källare samt lokaler för folktandvården. Avser även ombyggnad av parkeringsplatser för 183 p-platser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Brunnsbo Lund
Projektet avser nybyggnad av 5 flerbostadshus med 3-6 plan och 129 lägenheter. Av totala antalet lägenheter är 13 stycken lägenheter avsedda för Vård- och omsorgsförvaltningen vilka är placerade i hus 3 med eget trapphus. I 11 stycken av dessa lägenheter skall sprinkler installeras. I markplan i hus 2 och delar av hus 1 inryms lokaler för seniorverkwsamhet, Träffpunkt, om ca 390 kvm för Vård och omsorgsförvaltningen. Tre huskroppar med platta på mark, två huskroppar, hus 3 och 5 byggs med källare. Solceller utförs på tak på hus 2, 3 och 4. I projektet ingår även rivning av befintlig byggnad Brunnsbo, skärmak, trädgårdsförråd och sophus. Markmiljösanering, va-ledningar i mark samt markarbeten. Projektet är uppdelat i 2 huvuddelar, där första delen avser hus 1-3 och skall vara färdigställda till hösten 2018. Hus 4-5 påbörjas under januari 2018 och skall vara färdigställda till sommaren 2019.

Nybyggnad av enbostadshus i Stångby, etapp 6
Planerat projekt efter etapp 5 (813271). Detaljplan ska upprättas. Byggstart,kostnad, antal hus m.m. kan för dagen ej anges.

Nybyggnad av detaljhandelsområde i Lund
Intresserade byggherrar kan höra av sig till Magnus Norén på Midroc i Malmö. Avser 80000-100000 m2 tomtmark till försäljning för nybyggnad av detaljhandelsområde.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund, etapp 2
Avser nybyggnad av 75-80 lägenheter i 1 huskropp i 4-7 plan, butikslokaler i gatunivå samt ett underjordiskt garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser uppförande av fyra st flerbostadshus i 5 våningar med totalt 80 lägenheter samt miljöhus.

Nybyggnad av distributionscenter, hjälpmedelsverksamhet mm i Lund
Projektet avser nybyggnad av en omlastningscentral, hjälpmedelsverksamhet, utbyggnad av centrallager samt flytt av befintlig dagvattenkulvert.

Nybyggnad av bostäder i Dalby, Lund
Projektet omfattar 58 bostäder fördelade på parhus, radhus och friliggande småhus.

Nybyggnad av bostäder på Kung Oskarområdet i Lund
Planerade etapper efter etapp 1. Totalt kommer det bli ca 165 lägenheter i kvarteret.

Nybyggnad av bostäder på Kung Oskarområdet i Lund
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus 7 våningar 49 lgh (bostad- & hyresrätter) med tillhörande lokaler, övernattningslägenheter, garage, komplementbyggnader, källare, förråd samt tekniska utrymmen.

Nybyggnad av förskola och F-3 skola med tillagningskök samt idrottshall i Veberöd, Lund
Avser ny förskola, F-3 skola samt tillagningskök om totalt 3500 kvm samt idrottshall om 1800 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser nybyggnad av 50-70 lägenheter. Totalt i ormådet planeras ca 550 lägenheter. Projektet har tidigare ingått under obj.nr 1181589

Nybyggnad av flerbostadhus i Lund
Igångsättning tidigast 2018. Avser ca 80-tal bostäder -bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet omfattar flerbostadshus med verksamhetslokal, tvättstuga, cykelhus samt källare. 54 lägenheter och gård.

Nybyggnad av bostäder i Södra Råbylund, Lund
Området är detaljplanelagt och kan bebyggas med ca 73 nya lägenheter. Lägenheter för nyanlända. Detaljplanen ger möjlighet till nybyggnation av 4 respektive 2-våningshus inom kvarteret.

Nybyggnad av gymnasieskola i Lund
Planer finns för nybyggnad av gymnasieskola för ca 2000 elever+400 elever (gymnasie + grundskola).

Nybyggnad av radhus i Veberöd Lund
Avser även Dolomitgatan på Silur 1, Kambrium 1, Karbon 1 och Ordovicium 1 i Veberöd.

Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Projektet omfattar uppförande av 35 små lägenheter (bostadsrätter).

Anläggande av förbigångsspår Tornhill, Lund
Bandel 912. BEST + mark/kanalisation för nytt mötesspår inklusive växlar.

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter i Lund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 33 lägenheter i 1 huskropp i 4 plan (samt ev en takvåning) Läge: Brunnshögsområdet, norra delen i Lund.

Nybyggnad av radhus (bostadsrätter) i Södra Råbylund, Lund
Projektet omfattar 23 stycken radhus mellan 112-150 kvm i 2 samt 2,5 plan i en stycke bostadsrättsförening.

Nybyggnad av bostäder i Lund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 42 lägenheter samt lokaler.

Om- och nybyggnad av lägenheter, kontorslokaler m.m. Lund
Om- och nybyggnad till butiksytor, restaurang m.m. i bottenplan samt uppförande av lägenheter. Projektet kommer att genomföras som delad entreprenad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för uppförande av tre flerbostadshus, 28 lgh, samt förråd, undercentral och miljöhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Veberöd Lund
Avser nybyggnad av bostadsrätter, 26 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser fortsatt byggnation av flerbostadshus. Uppskattad kostnad och byggstart.

Nybyggnad av stabsbyggnad i Lund
Avser nybyggnad av en stadsbyggnad med kontor.

Nybyggnad av radhus i södra Sandby
Avser sex marklägenheter i radhusform om ca 90 kvm, ett plan och 15 tvåplans radhus om ca 110 kvm. Bostadsrätter.

Nybyggnad av förskola vid Nilstorp i Lund
Förskolan är uppdelad på 2 hemvister, varje hemvist är i sin tur uppdelad på tre avdelningar. Förskolan är avsedd för mellan 84-102 barn. Till förskolan planeras ett tillagningskök som hanterar mat till förskolan samt till ytterligare 2 enheter, totalt ska köket hantera 300 portioner. Förskolan kommer att få en utemiljö på ca 3638 kvm samt ett förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Stångby, etapp 7
Planerat projekt efter etapp 6 (813272). Byggstart, byggkostnad, antal hus m.m. kan för dagen ej anges.

Nybyggnad av enbostadshus i Stångby, etapp 8
Planerat projekt efter etapp 7 (899736). Byggstart, byggkostnad, antal hus m.m. kan för dagen ej anges.

Nybyggnad av enbostadshus i Stångby, etapp 9
Planerat projekt efter etapp 8 (899737). Byggstart, byggkostnad, antal hus m.m. kan ej anges.

Nybyggnad av enbostadshus i Stångby, etapp 10
Planerat projekt efter etapp 9 (899738). Byggstart, byggkostnad, antal hus m.m. kan ej anges.

Nybyggnad av radhus i Dalby, Lund
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i två våningar med möjlighet att inreda vind och uppföra takkupor och frontespiser.

Nybyggnad av idrottshall i Stångby, Lund
Projektet omfattar uppförande av en idrottshall med slöjdlokaler på andra våningen ovanför omklädningsrum.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser nybyggnad av 2 huskroppar med 15 lägneheter i 4-5 plan.

Förläggning av fjärrvärmeledningar mellan Lund och Dalby del 1
Förläggning av fjärrvärmeledningar uppdelat på två entreprenader. En transmissionsledning Twin DN 200/630 mellan Lund och Dalby del 1, ca 9 000 meter. Och en utbyggnad av fjärrvärmenätet i Dalby del 2, ca 4 500 meter bestående av flera olika dimensioner Twin.

Nybyggnad av bostäder för nyanlända i Genarp, Lund
Omfattar nybyggnad av bostäder för nyanlända i Kvarteren Vollmar, Wrangel och Pottemarken i Genarp.

Ny- och ombyggnad av gata-, va- och park i Lund
Avser ny- och ombyggnad av gata-, va- och parkområde i anslutning till bostadsområde.

Nybyggnad av radhus i Lund
Avser uppförande av radhus, 16 st, med förråd. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av radhus i Lund
Bygglov för uppförande av par- och radhus, 14 st.

Nybyggnad av parhus i Lund
Bygglov för uppförande av parhus, 8 st.

Nybyggnad av gc-väg längs väg 936 mellan Stångby-Håstad
Ca 3,5 km lång.

Exploateringsarbeten för bostadsområde Norreholm i Södra Sandby, etapp 2
Entreprenaden omfattar anläggning av byggata, gc-väg och park inom exploateringsområde Norreholm II, VA-arbeten, Belysningsarbeten samt färdigställande av gator samt gång-cykelvägar, i ett senare skede. Beläget norr om Kyrkovångsvägen och mellan Revingevägen/Skattebergavägen.

Nybyggnad av förskola i Lund
Projektet avser nybyggnad av förskola med plats för ca 140 barn med stort tillagningskök.

Förläggning av fjärrvärmeledningar mellan Lund och Dalby
Förläggning av fjärrvärmeledningar uppdelat på två entreprenader. En transmissionsledning Twin DN 200/630 mellan Lund och Dalby del 1, ca 9 000 meter. Och en utbyggnad av fjärrvärmenätet i Dalby del 2, ca 4 500 meter bestående av flera olika dimensioner Twin.

Nybyggnad av parkområde i Lund
Avser byggnation av parkområde intill nya Linero centrum, samt renovering av anslutningar till G/C-tunnel.

Nybyggnad av golfbana i Lund
Avser nybyggnad av discgolfbana.

Anläggande av gc-väg utmed Länsväg 108

Nybyggnad av park i Lund
Avser anläggande av park ca 7ha, i anslutning till bostadsområde.

Exploatering i Hasslanda, Lund, etapp 3
Avser anläggande av vägar och va för industriområde.

Exploateringsområde för bostäder i Brunnshög, etapp 2 Lund
Planer för minst 650 bostäder i Brunnshög. Sju stadsdelskvarter med flerbostadshus 3-7 våningar och radhus planeras, samt en stadsdelspark på 4 hektar som får namnet Nobelparken. Planförslaget i samrådsskede. Byggnation av gator kan påbörjas under 2018 och de första husen 2019.

Färdigställande av gator, gc-vägar mm i Lund
Entreprenaden avser färdigställande av gator, torg och gång- och cykelvägar inom del av exploateringsområdet Råbylund 2 i södra Lund.

Nybyggnad av enbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av enbostadshus. Detta ska bli ett visningshus år Myresjöhus.

Borrning/markarbeten för förläggning av ledningar för fjärrkyla och elkraft i Lund
Entreprenaden omfattar bl a styrd borrning samt mark- och svetsarbete för fjärrkyla och elkraft under E22 vid trafikplats Lund Norra. Längd på borrningar är cirka 175 meter/styck, rördimension D200-D400 för genomdragning.

Nybyggnad av lager i Lund
Uppförande av lagerbyggnad med måtten 70x50 meter samt skärmtak.

Utbyte av lågspänningsställverk vid Lunds lasarett
Avser utbyte av lågspänningsställverk vid byggnad 27 vid Lunds lasarett.

Förnyelse av vattenledningar i Lund
Avser förnyelse av vattenledningar med tillhörande serviser. Uppskattad byggstart.

Uppförande av byggnad för pumpstation i Lund
Avser markarbeten och uppförande av byggnad som ska användas som pumpstation. Entreprenaden omfattar i huvudsak enadst färdig byggnad med el - och VVS-installationer för byggnaden.

Nybyggnad av sopanläggning i Lund
Bygglov för anläggning av underjordisk avfallsstation.

Nybyggnad av radhus i Lund
Bygglov för uppförande av 22st radhus och förråd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för uppförande av flerbostadshus för studenter, 256 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för uppförande av flerbostadshus, 60 lgh.

Nybyggnad av forskningsanläggning i Lund
Bygglov för uppförande av forskningsbyggnad (flexenheten).

Nybyggnad av kontor i Lund
Bygglov för uppförande av kontorsbyggnad, rivning av teknikbyggnad samt flytt av tank.

Nybyggnad av elstation i Lund
Förfrågan uppförande av solcellspark.

Nybyggnad av skola i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande skolpaviljong.

Nybyggnad av parkeringsplats i Lund
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkering.

Nybyggnad av barack i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av arbets- och kontorsbodar.

Nybyggnad av nätstation i Lund
Förfrågan uppförande av nätstation.

Nybyggnad av plank i Lund
Bygglov för uppförande av plank.

Nybyggnad av pumpstation i Lund
Bygglov för uppförande av pumpstation.

Nybyggnad av sopanläggning i Lund
Bygglov för uppförande av uws-anläggning.

Nybyggnad av skärmtak i Lund
Bygglov för uppförande av vindskydd.

Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för uppförande samt tillbyggnad av förråd.

Nybyggnad av cistern i Lund
Bygglov/rivningslov för uppförande av tank.

Nybyggnad av skärmtak i Lund
Bygglov/rivningslov för uppförande väderskydd.

Nybyggnad av sophus i Lund
Bygglov för uppförande av miljöhus, utvändig ändring samt stödmur och befintligt miljöhus rivs.

Nybyggnad av sophus i Lund
Bygglov för uppförande av miljöhus.

Nybyggnad av nätstation i Lund
Bygglov för uppförande av nätstation, n 147589.

Nybyggnad av nätstation i Lund
Bygglov för uppförande av nätstation.

Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för uppförande av förråd.

Nybyggnad av plank i Lund
Bygglov för uppförande av bollplank.

Nybyggnad av carport i Lund
Bygglov för uppförande av carport.

Nybyggnad av cistern i Lund
Bygglov för uppförande av cistern för kemiska produkter (gasol/propan).

Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för uppförande av cykelskjul Vildanden 4,5,6,7.

Nybyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för uppförande av enbostadshus samt garage.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: