Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lund

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Nybyggnad av F-3 skola samt studentbostäder (3D), Norra Fäladen, Lund
Avser nybyggnad av 1500-1700 studentlägenheter samt uppförande av en F-3-skola. Skolan kommer att uppföras i 1 till 2 plan och inrymma 200 skolbarn och 100 förskolebarn. Projektet kommer att etappindelas.

Nybyggnation av spårväg mellan Lund C och ESS
Avser utbyggnad av spårväg i befintlig stadsmiljö från Lund C till ESS. 9 nya hållplatser för spårvägen och ombyggnad av brytespunkt vid sjukhusterminalen för byte mellan spårväg och buss. Ca 5,5 km ny spårvägsanläggning. Ny bro ( 40 meter, port under motorväg) vid korsning under E22. Ombyggnad av gaturum och korsningar samt utbyggnad av gång- och cykelvägar på delar av sträckan längs spåret.

Nybyggnad av kontorshus mm i Lund
Projektet avser nybyggnad av 150-180 bostäder i både hyres- och bostadsrättsform för bla forskare, kontor, ny gestaltning av Scheelevägen med en öppen mötesplats med ett nytt entrétorg, park mm. Kontorshuset blir 6 våningar högt och består av 3 huskroppar med en sammanlagd yta på 16.000 kvm. Huset som ansluter till Scheeletorget och Forskarparken kommer att bilda den nya entrén till Medicon Village. Kontorshuset ska erbjuda moderna och flexibla kontorsytor, mötesplatser, enklare laboratorium, konferensytor, mindre kontor eller arbetsplatser.

Nybyggnad av studentboende i Lund
Marken ligger i korsningen mellan Tornavägen och Tunavägen och kommer att bebyggas med 330 studentbostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.

Uppgradering av kraftledning i Hurva-Sege
Avser 42 km ledning. 400 kV-ledning

Nybyggnad av kontor i Lund, etapp 1
Avser nybyggnad av kontor med ca 600 arbetsplatser, i 6-7 plan samt garage under mark. Folktandvården kommer att inrymma en modern klinik med 38 behandlingsrum för både allmän- och specialisttandvård, en kunskapsarena samt Folktandvården Skånes huvudkontor.

Ombyggnad av stationsområde i Lund C
Avser utformning av området Clemenstorget Bangatan i Lund.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad flerfamiljshus 150 lägenheter

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av 116 lgh varav 11 servicelägenheter för vård och omsorg, förskola och underjordiskt garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Brunnsbo Lund
Projektet avser nybyggnad av 5 flerbostadshus med 3-6 plan och 129 lägenheter. Av totala antalet lägenheter är 13 stycken lägenheter avsedda för Vård- och omsorgsförvaltningen vilka är placerade i hus 3 med eget trapphus. I 11 stycken av dessa lägenheter skall sprinkler installeras. I markplan i hus 2 och delar av hus 1 inryms lokaler för seniorverkwsamhet, Träffpunkt, om ca 390 kvm för Vård och omsorgsförvaltningen. Tre huskroppar med platta på mark, två huskroppar, hus 3 och 5 byggs med källare. Solceller utförs på tak på hus 2, 3 och 4. I projektet ingår även rivning av befintlig byggnad Brunnsbo, skärmak, trädgårdsförråd och sophus. Markmiljösanering, va-ledningar i mark samt markarbeten. Projektet är uppdelat i 2 huvuddelar, där första delen avser hus 1-3 och skall vara färdigställda till hösten 2018. Hus 4-5 påbörjas under januari 2018 och skall vara färdigställda till sommaren 2019.

Nybyggnad av kontor, Centrumhuset i Lund
Ev. byggstart under 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Detaljplaneärende. Igångsättning tidigast 2017. Avser nybyggnad av minst 100 lägenheter.

Nybyggnad av kontor och flerbostadshus i Lund. etapp 1
Avser nybyggnad av 40-50 lägenheter samt 6000 m2 kontor. Omfattar 10-12 huskroppar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser uppförande av fyra flerbostadshus, 80 lgh, samt miljöhus.

Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Projektet avser hyres- och studentbostäder med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåning.

Nybyggnad av bostäder i Dalby, Lund
Projektet omfattar 58 bostäder fördelade på parhus, radhus och friliggande småhus.

Nybyggnad av bostäder på Kung Oskarområdet i Lund, et 5
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus 7 våningar 49 lgh (bostad- & hyresrätter) med tillhörande lokaler, övernattningslägenheter, garage, komplementbyggnader, källare, förråd samt tekniska utrymmen.

Nybyggnad av F-6 skola och idrottshall i Veberöd, Lund, et 1
Avser nybyggnad av skola i 1 huskropp i 2 plan för 200 barn samt förskola i 1 huskropp i 1 plan för 100 barn. I projektet ingår även nybyggnad av idrottshall i 1 huskropp i 1 plan.

Nybyggnad av flerbostadhus i Lund
Igångsättning tidigast 2017. Avser ca 80-tal bostäder -bostadsrätter.

Nyb av flerbostadshus och seniorbostäder i Södra Sandby
Igångsättning är ej fastställd. Detaljplaneärende. Planeras för ca 75 lägenheter med inslag av seniorbostäder. Beställare= markägare. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av studentbostäder Norra Fäladen i Lund
Avvaktar beslut. Planer finns för nybyggnad av 1200-1500 studentbostäder samt rivning av studentbostäder Fyrklöverhusen. Kontakta byggherren för ytterligare information.

Nybyggnad av radhus i Veberöd Lund
Avser även Dolomitgatan på Silur 1, Kambrium 1, Karbon 1 och Ordovicium 1 i Veberöd.

Nybyggnad av F-3 skola i Lund
Planer finns för nybyggnad av F-3 skola.

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Lund
Projektet avser 1 huskropp med 16 lägenheter i 3 plan samt 1 huskropp med 25 lägenheter i 4 plan.

Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Projektet omfattar uppförande av 35 små lägenheter (bostadsrätter).

Nybyggnad av kontorslokaler i Stångby
Avvaktar beslut. Etapp 2 omfattar kontorslokaler för forsknings- och utvecklingsföretag. 3-4 huskroppar i 2- 1/2 plan. Igångsättning tidigast 2017.

Nybyggnad av idrottshall i Lund

Anläggande av förbigångsspår Tornhill, Lund
Bandel 912. BEST + mark/kanalisation för nytt mötesspår inklusive växlar.

Nybyggnad av F-6 skola i Veberöd, Lund, et 2
Detaljplaneärende. Avser fortsatt nybyggnad av F-6 skola i Veberöd i Lund. Igångsättning tidigast 2017.

Nybyggnad av kontor i Lund etapp 1

Nybyggnad av bostäder i Lund

Nybyggnad av labmedicinskt centrum i Lund
Avvaktar beslut. Utredning skall genomföras. Planer finns för nytt toppmodernt labmedicinskt centrum.

Nybyggnad av bostäder i Lund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 42 lägenheter samt lokaler.

Om- och nybyggnad av lägenheter, kontorslokaler m.m. Lund
Om- och nybyggnad till butiksytor, restaurang m.m. i bottenplan samt uppförande av lägenheter. Projektet kommer att genomföras som delad entreprenad.

Nybyggnad av radhus i södra Sandby
Omfattar 22 st radhus.

Nybyggnad av affärshus i Lund
Projektet avser uppförande av affärshus samt rivning av befintlig affärsbyggnad. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Veberöd Lund
Avser nybyggnad av bostadsrätter, 26 lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Södra Sandby Lund
Detaljplanearbetet pågår. Avser nybyggnad 31 radhuslägenheter i 2 våningar, exploateringsarbeten, 50 parkeringsplatser samt troligen cykelväg.

Nybyggnad av utbildningscenter i Lund
Hårdgjorda ytor, för ca 40 stridsfordon

Nybyggnad av skollokaler i Lund
Lars Erik Larsson-gymnasiet har presenterat 3 alternativ för ett nybygge: Att skolan, liksom idag, hyr marken och bygger i egen regi. Att marken köps loss från kommunen för ett eget bygge. Att kommunen bygger och hyr ut lokalerna.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser fortsatt byggnation av flerbostadshus. Uppskattad kostnad och byggstart.

Nybyggnad av enbostadshus i Veberöd
Avser stycke bebyggelse.

Nybyggnad av radhus i södra Sandby
Avser sex marklägenheter i radhusform om ca 90 kvm, ett plan och 15 tvåplans radhus om ca 110 kvm. Bostadsrätter.

Nybyggnad av stabsbyggnad i Lund
Avser nybyggnad av en stadsbyggnad med kontor.

Nybyggnad av verksamheter i Veberöd
Igångsättning tidigast 2017.

Upphandling av bostadsmoduler i Lund
Projektet avser två modulbyggnader med 24 boendeenheter för tillfälliga bostäder. Modulbyggnaderna skall levereras kompletta med installationer, ytskikt m.m. Utvändig kläs byggnaderna med fibercementskivor. Byggstart tidigast januari 2017.

Nybyggnad av förskola vid Nilstorp i Lund
Förskolan är uppdelad på 2 hemvister, varje hemvist är i sin tur uppdelad på tre avdelningar. Förskolan är avsedd för mellan 84-102 barn. Till förskolan planeras ett tillagningskök som hanterar mat till förskolan samt till ytterligare 2 enheter, totalt ska köket hantera 300 portioner. Förskolan kommer att få en utemiljö på ca 3638 kvm samt ett förråd.

Nybyggnad av förskola i Lund
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar.

Nybyggnad av enbostadshus i Stångby, etapp 7
Planerat projekt efter etapp 6 (813272). Byggstart, byggkostnad, antal hus m.m. kan för dagen ej anges.

Nybyggnad av parkeringshus i Lund
Byggstart tidigast 2017-2018. Avser parkeringshus för totalt 1000 platser.

Nybyggnad av radhus i Dalby, Lund
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i två våningar med möjlighet att inreda vind och uppföra takkupor och frontespiser.

Nybyggnad av idrottshall i Stångby, Lund
Projektet omfattar uppförande av en idrottshall med slöjdlokaler på andra våningen ovanför omklädningsrum.

Förläggning av fjärrvärmeledningar mellan Lund och Dalby del 1
Förläggning av fjärrvärmeledningar uppdelat på två entreprenader. En transmissionsledning Twin DN 200/630 mellan Lund och Dalby del 1, ca 9 000 meter. Och en utbyggnad av fjärrvärmenätet i Dalby del 2, ca 4 500 meter bestående av flera olika dimensioner Twin.

Nybyggnad av industri i Veberöd
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Byggklar mark, ca 2000 m2. Igångsättning tidigast 2017.

Ny- och ombyggnad av gata-, va- och park i Lund
Avser ny- och ombyggnad av gata-, va- och parkområde i anslutning till bostadsområde.

Nybyggnad av radhus i Lund
Avser uppförande av radhus, 16 st, med förråd. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av radhus i Lund
Bygglov för uppförande av par- och radhus, 14 st.

Nybyggnad av parhus i Lund
Bygglov för uppförande av parhus, 8 st.

Nybyggnad av radhus i Lund
Bygglov för uppförande av radhus (18 st) samt förråd.

Nybyggnad av bostäder i Lund
Detaljplanen är avskriven. Avser nybyggnad av bostadsområde med ca 1000 bostäder i blandad bebyggelse. Etappindelning.

Nybyggnad av park i Dalby, Lund
Projektet avser att marken ska saneras och nybyggnad av park. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av förskola i Lund
Projektet avser nybyggnad av förskola med plats för ca 140 barn med stort tillagningskök.

Uppförande av ekoby i Lund
Projektet omfattar 4 moduler med 25 hem i vardera. Mellan husen byggs ett gemensamt grönområde för mat, vatten, energi och avfall. Bland annat skall vertikala odlingar och fiskbassänger finnas.

Nybyggnad Eko tunnel i Lund
Upptaget i investeringsbudgeten år 2017 - 2021.

Byte av fjärrvärmeledningar i Lund
Byggstart planeras för 2017.

Förläggning av fjärrvärmeledningar mellan Lund och Dalby del 2
Förläggning av fjärrvärmeledningar uppdelat på två entreprenader. En transmissionsledning Twin DN 200/630 mellan Lund och Dalby del 1, ca 9 000 meter. Och en utbyggnad av fjärrvärmenätet i Dalby del 2, ca 4 500 meter bestående av flera olika dimensioner Twin.

Nybyggnad av parkområde i Lund
Avser byggnation av parkområde intill nya Linero centrum, samt renovering av anslutningar till G/C-tunnel.

Nybyggnad av industri mm i Lund
Planförslaget innefattar; verksamhetsområdet med icke störande industri, gatustruktur i form av en slinga runt området, ny in- och utfart från Svenhögsvägen, ny gång- och cykelväg samt dagvattendamm på parkmark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser uppförande av flerbostadshus ( parasollet 1 ).

Nybyggnad av fotbollsplaner i Lund
Byggplats är ej fastställd. Avser flyttning av fotbollsplaner från Idalafältet till annan plats. Avser 1-2 st 11:a mannaplaner.

Nybyggnad av golfbana i Lund
Inga beslut är tagna.

Exploatering i Hasslanda, Lund, etapp 3
Igångsättning våren 2017. Avser anläggande av vägar och va för industriområde.

Nybyggnad av parkområde mm i Linero centrum, Lund
Avser byggnation av parkområde intill nya Linero centrum, samt renovering av anslutningar till G/C-tunnel.

Anläggande av gc-väg utmed Länsväg 108

Nytt exploateringsområde för villor i Revingeby
Avser anläggande av vägar och val-ledningar för 20-tal villor.

Färdigställande av gator, gc-vägar mm i Lund
Entreprenaden avser färdigställande av gator, torg och gång- och cykelvägar inom del av exploateringsområdet Råbylund 2 i södra Lund.

Borrning/markarbeten för förläggning av ledningar för fjärrkyla och elkraft i Lund
Entreprenaden omfattar bl a styrd borrning samt mark- och svetsarbete för fjärrkyla och elkraft under E22 vid trafikplats Lund Norra. Längd på borrningar är cirka 175 meter/styck, rördimension D200-D400 för genomdragning.

Exploateringsarbeten för verksamhetsområde i Veberöd
Ändring av detaljplanen krävs. Igångsättning tidigast 2017. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för versamhetsområde.

Nybyggnad av lager i Lund
Uppförande av lagerbyggnad med måtten 70x50 meter samt skärmtak.

Färdigställandarbeten för bostäder i Annelund i Lund
Avser färdigställandearbeten för bostadsområdet. Annelund är ett nytt bostadsområde för enfamiljsvillor och radhus.. Objektet är beläget i den sydvästra delen av Veberöd och området kommer att ansluta till Tegelmästarvägen. JM är exploatör för området med de allmänna anläggningar byggs ut av Lunds kommun som är beställare för projektet.

Utbyte av lågspänningsställverk vid Lunds lasarett
Avser utbyte av lågspänningsställverk vid byggnad 27 vid Lunds lasarett.

Utbyte av lågspänningsställverk vid sjukhusområdet i Lund
Avser utbyte av 2 st lågspänningsställverk vid byggnad 23 vid sjukhusområdet i Lund.

Nybyggnad av lager i Lund
Avser uppförande av lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Förnyelse av vattenledningar i Lund
Avser förnyelse av vattenledningar med tillhörande serviser. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för uppförande av enbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för uppförande av flerbostadshus, 60 lgh.

Nybyggnad av forskningsanläggning i Lund
Bygglov för uppförande av forskningsbyggnad (flexenheten).

Nybyggnad av skola i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande skolpaviljong.

Nybyggnad av parkeringsplats i Lund
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkering.

Nybyggnad av barack i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av arbets- och kontorsbodar.

Nybyggnad av sophus i Lund
Bygglov för uppförande av miljöhus.

Nybyggnad av nätstation i Lund
Bygglov för uppförande av nätstation, n 147589.

Nybyggnad av nätstation i Lund
Bygglov för uppförande av nätstation.

Nybyggnad av sophus i Lund
Bygglov för anläggande av underjordisk miljöstation, uws.

Nybyggnad av cistern i Lund
Bygglov för uppförande av cistern för kemiska produkter (gasol/propan).

Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för uppförande av cykelskjul.

Nybyggnad av maskinhall i Lund
Bygglov för uppförande av stall/ maskinhall.

Nybyggnad av skärmtak i Lund
Bygglov för uppförande av vindskydd.

Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för uppförande samt tillbyggnad av förråd.

Nybyggnad av plank i Lund
Bygglov för uppförande av plank.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: