Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lund

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 111 st.

Nybyggnad av F-3 skola samt studentbostäder (3D), Norra Fäladen, Lund
Avser nybyggnad av 1500-1700 studentlägenheter samt uppförande av en F-3-skola. Skolan kommer att uppföras i 1 till 2 plan och inrymma 200 skolbarn och 100 förskolebarn. Projektet kommer att etappindelas.

Nybyggnation av spårväg mellan Lund C och ESS
Avser utbyggnad av spårväg i befintlig stadsmiljö från Lund C till ESS. 9 nya hållplatser för spårvägen och ombyggnad av brytespunkt vid sjukhusterminalen för byte mellan spårväg och buss. Ca 5,5 km ny spårvägsanläggning. Ny bro ( 40 meter, port under motorväg) vid korsning under E22. Ombyggnad av gaturum och korsningar samt utbyggnad av gång- och cykelvägar på delar av sträckan längs spåret.

Nybyggnad av forskningslokaler, bostäder mm i Lund
Område som planeras bebyggas mellan de två stora forskningsanläggningarna på Brunnshög. Avser lokaler för forskning, övernattningsrum, hotell, restaurang, gym mm.

Nybyggnad av kontorshus mm i Lund
Projektet avser nybyggnad av 150-180 bostäder i både hyres- och bostadsrättsform för bla forskare, kontor, ny gestaltning av Scheelevägen med en öppen mötesplats med ett nytt entrétorg, park mm. Kontorshuset blir 6 våningar högt och består av 3 huskroppar med en sammanlagd yta på 16.000 kvm. Huset som ansluter till Scheeletorget och Forskarparken kommer att bilda den nya entrén till Medicon Village. Kontorshuset ska erbjuda moderna och flexibla kontorsytor, mötesplatser, enklare laboratorium, konferensytor, mindre kontor eller arbetsplatser.

Nybyggnad av bostäder i Lund
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av ca 350 bostäder under en flerårsperiod.

Nybyggnad av kontor vid Ideon Science Park i Lund
Projektet avser nybyggnad av huvudkontor för ca 1300 medarbetare. 6-10 våningar.

Nybyggnad av Tingsrätt i Lund
Projektet avser nybyggnad av kontors- och tingsrättsbyggnad i centrala Lund, intill Centralstationen. De uthyrningsbara lokalerna kommer i sin helhet heller till övervägande del att förhyras av Domstolsverket för domstolsverksamhet som bedrivs av Lunds tingsrätt. Avser 1 huskropp i 7 våningsplan varav ett garage/källarplan. Två av våningsplanen kommer att inrymma förhandlingssalar m.m.. Byggnaden ska klassificeras enligt miljöbyggnad, Nivå Guld.

Ombyggnad av stationsområde i Lund C
Avser utformning av området Clemenstorget Bangatan i Lund.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad flerfamiljshus 150 lägenheter

Nybyggnad av flerbostadshus i Brunnsbo Lund
Projektet avser nybyggnad av 5 flerbostadshus med 3-6 plan och 129 lägenheter. Av totala antalet lägenheter är 13 stycken lägenheter avsedda för Vård- och omsorgsförvaltningen vilka är placerade i hus 3 med eget trapphus. I 11 stycken av dessa lägenheter skall sprinkler installeras. I markplan i hus 2 och delar av hus 1 inryms lokaler för seniorverkwsamhet, Träffpunkt, om ca 390 kvm för Vård och omsorgsförvaltningen. Tre huskroppar med platta på mark, två huskroppar, hus 3 och 5 byggs med källare. Solceller utförs på tak på hus 2, 3 och 4. I projektet ingår även rivning av befintlig byggnad Brunnsbo, skärmak, trädgårdsförråd och sophus. Markmiljösanering, va-ledningar i mark samt markarbeten. Projektet är uppdelat i 2 huvuddelar, där första delen avser hus 1-3 och skall vara färdigställda till hösten 2018. Hus 4-5 påbörjas under januari 2018 och skall vara färdigställda till sommaren 2019.

Nybyggnad av kontor, Centrumhuset i Lund
Ev. byggstart under 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Detaljplaneärende. Igångsättning tidigast 2017. Avser nybyggnad av minst 100 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser uppförande av fyra flerbostadshus, 80 lgh, samt miljöhus.

Nybyggnad av kontor och flerbostadshus i Lund. etapp 1
Avser nybyggnad av 40-50 lägenheter samt 6000 m2 kontor. Omfattar 10-12 huskroppar.

Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Projektet avser hyres- och studentbostäder med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåning.

Nybyggnad av bostäder i Dalby, Lund
Projektet omfattar 58 bostäder fördelade på parhus, radhus och friliggande småhus.

Nybyggnad av bostäder i Lund
Planer finns för uppförande av 125 hyresrätter samt komplementbyggnader.

Nybyggnad av bostäder på Kung Oskarområdet i Lund, et 5
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus 7 våningar 49 lgh (bostad- & hyresrätter) med tillhörande lokaler, övernattningslägenheter, garage, komplementbyggnader, källare, förråd samt tekniska utrymmen.

Nybyggnad av F-6 skola och idrottshall i Veberöd, Lund, et 1
Avser nybyggnad av skola i 1 huskropp i 2 plan för 200 barn samt förskola i 1 huskropp i 1 plan för 100 barn. I projektet ingår även nybyggnad av idrottshall i 1 huskropp i 1 plan.

Nybyggnad av flerbostadhus i Lund
Igångsättning tidigast 2017. Avser ca 80-tal bostäder -bostadsrätter.

Nyb av flerbostadshus och seniorbostäder i Södra Sandby
Igångsättning är ej fastställd. Detaljplaneärende. Planeras för ca 75 lägenheter med inslag av seniorbostäder. Beställare= markägare. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av studentbostäder Norra Fäladen i Lund
Avvaktar beslut. Planer finns för nybyggnad av 1200-1500 studentbostäder samt rivning av studentbostäder Fyrklöverhusen. Kontakta byggherren för ytterligare information.

Nybyggnad av radhus i Dalby, etapp 2
Igångsättning avhängigt försäljning av lägenheterna. Byggstart tidigast 2016. Avser 42 radhus i 14 huskroppar i 1-2 plan. Brandkonsult utses så snart man fått beslut. Anbud inne gällande entreprenader för el, vs samt ventilation.

Nybyggnad av radhus i Veberöd Lund
Avser även Dolomitgatan på Silur 1, Kambrium 1, Karbon 1 och Ordovicium 1 i Veberöd.

Nybyggnad av F-3 skola i Lund
Planer finns för nybyggnad av F-3 skola.

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Lund
Projektet avser 1 huskropp med 16 lägenheter i 3 plan samt 1 huskropp med 25 lägenheter i 4 plan.

Nybyggnad av idrottshall i Lund

Nybyggnad av grupphusbebyggelse i Lund
Projektet avser nybyggnad av radhus. Etapp 1; Älvan och etapp 2; Vittran. Husen uppföres i 2,5 våningar.

Anläggande av förbigångsspår Tornhill, Lund
Bandel 912. BEST + mark/kanalisation för nytt mötesspår inklusive växlar.

Nybyggnad av kontor i Lund etapp 1

Nybyggnad av bostäder i Lund

Nybyggnad av F-6 skola i Veberöd, Lund, et 2
Detaljplaneärende. Avser fortsatt nybyggnad av F-6 skola i Veberöd i Lund. Igångsättning tidigast 2017.

Nybyggnad av bostäder i Lund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 42 lägenheter samt lokaler.

Nybyggnad av affärshus i Lund
Projektet avser uppförande av affärshus samt rivning av befintlig affärsbyggnad. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Veberöd Lund
Avser nybyggnad av bostadsrätter, 26 lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Södra Sandby Lund
Detaljplanearbetet pågår. Avser nybyggnad 31 radhuslägenheter i 2 våningar, exploateringsarbeten, 50 parkeringsplatser samt troligen cykelväg.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser fortsatt byggnation av flerbostadshus. Uppskattad kostnad och byggstart.

Nybyggnad av skollokaler i Lund
Lars Erik Larsson-gymnasiet har presenterat 3 alternativ för ett nybygge: Att skolan, liksom idag, hyr marken och bygger i egen regi. Att marken köps loss från kommunen för ett eget bygge. Att kommunen bygger och hyr ut lokalerna.

Nybyggnad av utbildningscenter i Lund
Hårdgjorda ytor, för ca 40 stridsfordon

Nybyggnad av enbostadshus i Veberöd
Avser stycke bebyggelse.

Nybyggnad av radhus i södra Sandby
Avser sex marklägenheter i radhusform om ca 90 kvm, ett plan och 15 tvåplans radhus om ca 110 kvm. Bostadsrätter.

Nybyggnad av stabsbyggnad i Lund
Avser nybyggnad av en stadsbyggnad med kontor.

Nybyggnad av verksamheter i Veberöd
Igångsättning tidigast 2017.

Upphandling av bostadsmoduler i Lund
Projektet avser två modulbyggnader med 24 boendeenheter för tillfälliga bostäder. Modulbyggnaderna skall levereras kompletta med installationer, ytskikt m.m. Utvändig kläs byggnaderna med fibercementskivor. Byggstart tidigast januari 2017.

Nybyggnad av förskola vid Nilstorp i Lund
Förskolan är uppdelad på 2 hemvister, varje hemvist är i sin tur uppdelad på tre avdelningar. Förskolan är avsedd för mellan 84-102 barn. Till förskolan planeras ett tillagningskök som hanterar mat till förskolan samt till ytterligare 2 enheter, totalt ska köket hantera 300 portioner. Förskolan kommer att få en utemiljö på ca 3638 kvm samt ett förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Stångby, etapp 7
Planerat projekt efter etapp 6 (813272). Byggstart, byggkostnad, antal hus m.m. kan för dagen ej anges.

Nybyggnad av parkeringshus i Lund
Byggstart tidigast 2017-2018. Avser parkeringshus för totalt 1000 platser.

Nybyggnad av idrottshall i Stångby, Lund
Projektet omfattar uppförande av en idrottshall med slöjdlokaler på andra våningen ovanför omklädningsrum.

Nybyggnad av industri i Veberöd
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Byggklar mark, ca 2000 m2. Igångsättning tidigast 2017.

Nybyggnad av radhus i Lund
Avser uppförande av radhus, 16 st, med förråd. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ny- och ombyggnad av gata-, va- och park i Lund
Avser ny- och ombyggnad av gata-, va- och parkområde i anslutning till bostadsområde.

Nybyggnad av radhus i Lund
Bygglov för uppförande av par- och radhus, 14 st.

Nybyggnad av parhus i Lund
Bygglov för uppförande av parhus, 8 st.

Nybyggnad av radhus i Lund
Bygglov för uppförande av radhus (18 st) samt förråd.

Nybyggnad av villor i Lund etapp 6

Nybyggnad av park i Dalby, Lund
Projektet avser att marken ska saneras och nybyggnad av park. Byggstart tidigast våren 2017.

Uppförande av ekoby i Lund
Projektet omfattar 4 moduler med 25 hem i vardera. Mellan husen byggs ett gemensamt grönområde för mat, vatten, energi och avfall. Bland annat skall vertikala odlingar och fiskbassänger finnas.

Nybyggnad Eko tunnel i Lund
Upptaget i investeringsbudgeten år 2017 - 2021.

Byte av fjärrvärmeledningar i Lund
Byggstart planeras för 2017.

Nybyggnad av parkområde i Lund
Avser byggnation av parkområde intill nya Linero centrum, samt renovering av anslutningar till G/C-tunnel.

Förläggning av fjärrvärmeledningar mellan Lund och Dalby del 1
Förläggning av fjärrvärmeledningar uppdelat på två entreprenader. En transmissionsledning Twin DN 200/630 mellan Lund och Dalby del 1, ca 9 000 meter. Och en utbyggnad av fjärrvärmenätet i Dalby del 2, ca 4 500 meter bestående av flera olika dimensioner Twin.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser uppförande av flerbostadshus ( parasollet 1 ).

Nybyggnad av fotbollsplaner i Lund
Byggplats är ej fastställd. Avser flyttning av fotbollsplaner från Idalafältet till annan plats. Avser 1-2 st 11:a mannaplaner.

Nybyggnad av golfbana i Lund
Inga beslut är tagna.

Uppförande av byggnad i Södra Sverige
Uppdraget avser projektering av ny byggnad på ca 2000 kvm med omgivande mark på ca 6000 kvm i Södra Sverige. Uppdraget kommer i enlighet med säkerhetsskyddslagen, att genomföras som säkerhetsskyddad upphandling.

Exploatering i Hasslanda, Lund, etapp 3
Igångsättning våren 2017. Avser anläggande av vägar och va för industriområde.

Nybyggnad av parkområde mm i Linero centrum, Lund
Avser byggnation av parkområde intill nya Linero centrum, samt renovering av anslutningar till G/C-tunnel.

Nytt exploateringsområde för villor i Revingeby
Avser anläggande av vägar och val-ledningar för 20-tal villor.

Anläggande av gc-väg utmed Länsväg 108

Konstruktion, tillverkning och leverans av 10 kärl för spillvatten, ESS AB

Borrning/markarbeten för förläggning av ledningar för fjärrkyla och elkraft i Lund
Entreprenaden omfattar bl a styrd borrning samt mark- och svetsarbete för fjärrkyla och elkraft under E22 vid trafikplats Lund Norra. Längd på borrningar är cirka 175 meter/styck, rördimension D200-D400 för genomdragning.

Exploateringsarbeten för verksamhetsområde i Veberöd
Ändring av detaljplanen krävs. Igångsättning tidigast 2017. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för versamhetsområde.

Färdigställandarbeten för bostäder i Annelund i Lund
Avser färdigställandearbeten för bostadsområdet. Annelund är ett nytt bostadsområde för enfamiljsvillor och radhus.. Objektet är beläget i den sydvästra delen av Veberöd och området kommer att ansluta till Tegelmästarvägen. JM är exploatör för området med de allmänna anläggningar byggs ut av Lunds kommun som är beställare för projektet.

Förnyelse av vattenledningar i Lund
Avser förnyelse av vattenledningar med tillhörande serviser. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av lager i Lund
Avser uppförande av lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Utbyte av lågspänningsställverk vid sjukhusområdet i Lund
Avser utbyte av 2 st lågspänningsställverk vid byggnad 23 vid sjukhusområdet i Lund.

Nybyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för uppförande av enbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för uppförande av flerbostadshus, 60 lgh.

Nybyggnad av forskningsanläggning i Lund
Bygglov för uppförande av forskningsbyggnad (flexenheten).

Nybyggnad av skola i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande skolpaviljong.

Nybyggnad av parkeringsplats i Lund
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkering.

Nybyggnad av barack i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av arbets- och kontorsbodar.

Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för uppförande av förråd till förskola.

Nybyggnad av skärmtak i Lund
Bygglov för uppförande av lekhus/väderskydd Vallkärratorn 17:1,Stångby 5:28.

Nybyggnad av sophus i Lund
Bygglov för uppförande av miljöhus.

Nybyggnad av sophus i Lund
Bygglov för uppförande av miljöstation.

Nybyggnad av nätstation i Lund
Bygglov för uppförande av nätstation Hyllinge 1:1,Södra Ugglarp 1:1.

Nybyggnad av nätstation i Lund
Bygglov för uppförande av nätstation, n 147589.

Nybyggnad av nätstation i Lund
Bygglov för uppförande av nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Lund
Bygglov för uppförande av nätstationer Södra Ugglarp 1:1,Östra Odarslöv 7:1,Igelösa 5:1,Norra Ugglarp 1:5.

Nybyggnad av nätstation i Lund
Bygglov för uppförande av nätstationer Södra Ugglarp 1:1.

Nybyggnad av nätstation i Lund
Bygglov för uppförande av nätstationer Västra Odarslöv 6:3,Skälshög S:1,Igelösa 8:1,Norra Ugglarp 1:8.

Nybyggnad av nätstation i Lund
Bygglov för uppförande av nätstationer Östra Odarslöv 1:10, Västra Odarslöv 6:2.

Nybyggnad av nätstation i Lund
Bygglov för uppförande av nätstationer, n148730 Gäddan 4, Björnstorp 1:1.

Nybyggnad av elverk i Lund
Bygglov för uppförande av reservkraftverk.

Nybyggnad av maskinhall i Lund
Bygglov för uppförande av stall/ maskinhall.

Nybyggnad av telestation i Lund
Bygglov för uppförande av teknikbod för fiberdragning.

Nybyggnad av ungdomshem i Lund
Bygglov för uppförande av ungdomshem.

Nybyggnad av skärmtak i Lund
Bygglov för uppförande av vindskydd.

Nybyggnad av skärmtak i Lund
Bygglov för uppförande av vindskydd/solskydd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: