Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lund

Nybyggnad av F-3 skola samt studentbostäder (3D), Norra Fäladen, Lund
Avser nybyggnad av 1500-1700 studentlägenheter samt uppförande av en F-3-skola. Skolan kommer att uppföras i 1 till 2 plan och inrymma 200 skolbarn och 100 förskolebarn. Projektet kommer att etappindelas.

Nybyggnation av spårväg mellan Lund C och ESS
Avser utbyggnad av spårväg i befintlig stadsmiljö från Lund C till ESS. 9 nya hållplatser för spårvägen och ombyggnad av brytespunkt vid sjukhusterminalen för byte mellan spårväg och buss. Ca 5,5 km ny spårvägsanläggning. Ny bro ( 40 meter, port under motorväg) vid korsning under E22. Ombyggnad av gaturum och korsningar samt utbyggnad av gång- och cykelvägar på delar av sträckan längs spåret.

Nybyggnad av kontorshus mm i Lund
Projektet avser nybyggnad av 150-180 bostäder i både hyres- och bostadsrättsform för bla forskare, kontor, ny gestaltning av Scheelevägen med en öppen mötesplats med ett nytt entrétorg, park mm. Kontorshuset blir 6 våningar högt och består av 3 huskroppar med en sammanlagd yta på 16.000 kvm. Huset som ansluter till Scheeletorget och Forskarparken kommer att bilda den nya entrén till Medicon Village. Kontorshuset ska erbjuda moderna och flexibla kontorsytor, mötesplatser, enklare laboratorium, konferensytor, mindre kontor eller arbetsplatser.

Nybyggnad av studentboende i Lund
Marken ligger i korsningen mellan Tornavägen och Tunavägen och kommer att bebyggas med 330 studentbostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flebostadshus i Lund
Planer finns för nybyggnad av ca 200 bostads- och hyresrätter.

Ombyggnad av stationsområde i Lund C
Avser utformning av området Clemenstorget Bangatan i Lund.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund norra
Detaljplaneärende. Ca 150 lägenheter i 4-6 plan.

Nybyggnad av studentlägenheter och förskola på Tuna, Lund
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 5 avdelningar och bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus, Klostergården, Lund, etapp 2
Projektet omfattar uppförande av 90 lägenheter. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Brunnsbo Lund
Projektet avser nybyggnad av 5 flerbostadshus med 3-6 plan och 129 lägenheter. Av totala antalet lägenheter är 13 stycken lägenheter avsedda för Vård- och omsorgsförvaltningen vilka är placerade i hus 3 med eget trapphus. I 11 stycken av dessa lägenheter skall sprinkler installeras. I markplan i hus 2 och delar av hus 1 inryms lokaler för seniorverkwsamhet, Träffpunkt, om ca 390 kvm för Vård och omsorgsförvaltningen. Tre huskroppar med platta på mark, två huskroppar, hus 3 och 5 byggs med källare. Solceller utförs på tak på hus 2, 3 och 4. I projektet ingår även rivning av befintlig byggnad Brunnsbo, skärmak, trädgårdsförråd och sophus. Markmiljösanering, va-ledningar i mark samt markarbeten. Projektet är uppdelat i 2 huvuddelar, där första delen avser hus 1-3 och skall vara färdigställda till hösten 2018. Hus 4-5 påbörjas under januari 2018 och skall vara färdigställda till sommaren 2019.

Nybyggnad av förskola/skola och idrottshall i Lund
Avser nybyggnad av F-3 skola med en yta på drygt 2000 m2, 3-400 barn samt idrottshall med en yta på 1200 m2. I projektet ingår även ett tillagningskök och utemiljö.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser uppförande av fyra flerbostadshus, 80 lgh, samt miljöhus.

Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Projektet avser hyres- och studentbostäder med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Detaljplaneärende. Avser nybyggnad av minst 100 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Dalby, Lund
Projektet omfattar 58 bostäder fördelade på parhus, radhus och friliggande småhus.

Nybyggnad av bostäder på Kung Oskarområdet i Lund, et 5
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus 7 våningar 49 lgh (bostad- & hyresrätter) med tillhörande lokaler, övernattningslägenheter, garage, komplementbyggnader, källare, förråd samt tekniska utrymmen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet omfattar 1 kvarter med 50 lägenheter. Passivhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Klostergården, Lund etapp 1
Etapp 1 omfattar uppförande av 65 lägenheter.

Nyb av flerbostadshus och seniorbostäder i Södra Sandby
Igångsättning är ej fastställd. Detaljplaneärende. Planeras för ca 75 lägenheter med inslag av seniorbostäder. Beställare= markägare. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av radhus i Dalby, etapp 2
Avser 42 radhus i 14 huskroppar i 1-2 plan. Brandkonsult utses så snart man fått beslut. Anbud inne gällande entreprenader för el, vs samt ventilation.

Nybyggnad av radhus i Veberöd Lund
Avser även Dolomitgatan på Silur 1, Kambrium 1, Karbon 1 och Ordovicium 1 i Veberöd.

Anläggande av förbigångsspår Tornhill, Lund
Bandel 912. BEST + mark/kanalisation för nytt mötesspår inklusive växlar.

Om- och nybyggnad av lägenheter, kontorslokaler m.m. Lund
Om- och nybyggnad till butiksytor, restaurang m.m. i bottenplan samt uppförande av lägenheter. Projektet kommer att genomföras som delad entreprenad.

Nybyggnad av bostäder i Lund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 42 lägenheter samt lokaler.

Nybyggnad av skola i Södra Sandby

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser fortsatt byggnation av flerbostadshus. Uppskattad kostnad och byggstart.

Nybyggnad av förskola i Lund
Planarbete pågår. Avser nybyggnad av förskola, 8 avdelningar.

Upphandling av bostadsmoduler i Lund
Projektet avser två modulbyggnader med 24 boendeenheter för tillfälliga bostäder. Modulbyggnaderna skall levereras kompletta med installationer, ytskikt m.m. Utvändig kläs byggnaderna med fibercementskivor. Byggstart tidigast januari 2017.

Nybyggnad av radhus i södra Sandby
Avser sex marklägenheter i radhusform om ca 90 kvm, ett plan och 15 tvåplans radhus om ca 110 kvm. Bostadsrätter.

Nybyggnad av stabsbyggnad i Lund
Avser nybyggnad av en stadsbyggnad med kontor.

Nybyggnad av förskola vid Nilstorp i Lund
Förskolan är uppdelad på 2 hemvister, varje hemvist är i sin tur uppdelad på tre avdelningar. Förskolan är avsedd för mellan 84-102 barn. Till förskolan planeras ett tillagningskök som hanterar mat till förskolan samt till ytterligare 2 enheter, totalt ska köket hantera 300 portioner. Förskolan kommer att få en utemiljö på ca 3638 kvm samt ett förråd.

Nybyggnad av radhus i Dalby, Lund
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i två våningar med möjlighet att inreda vind och uppföra takkupor och frontespiser.

Nybyggnad av förskola i Lund

Förläggning av fjärrvärmeledningar mellan Lund och Dalby del 1
Förläggning av fjärrvärmeledningar uppdelat på två entreprenader. En transmissionsledning Twin DN 200/630 mellan Lund och Dalby del 1, ca 9 000 meter. Och en utbyggnad av fjärrvärmenätet i Dalby del 2, ca 4 500 meter bestående av flera olika dimensioner Twin.

Nybyggnad av förskolor i Lund
Avser nybyggnad av 2 förskolor. Eventuellt en skola integrerad i bostadshus.

Nybyggnad av bostäder för nyanlända i Genarp, Lund
Omfattar nybyggnad av bostäder för nyanlända i Kvarteren Vollmar, Wrangel och Pottemarken i Genarp.

Nybyggnad av radhus i Lund
Avser uppförande av radhus, 16 st, med förråd. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ny- och ombyggnad av gata-, va- och park i Lund
Avser ny- och ombyggnad av gata-, va- och parkområde i anslutning till bostadsområde.

Nybyggnad av radhus i Lund
Bygglov för uppförande av par- och radhus, 14 st.

Nybyggnad av parhus i Lund
Bygglov för uppförande av parhus, 8 st.

Nybyggnad av förskola i Södra Sandby
Inga beslut om byggstart finns ännu.

Nybyggnad av förskola i Lund
Projektet avser nybyggnad av förskola med plats för ca 140 barn med stort tillagningskök.

Nybyggnad av gc-väg längs väg 936 mellan Stångby-Håstad

Förläggning av fjärrvärmeledningar mellan Lund och Dalby del 2
Förläggning av fjärrvärmeledningar uppdelat på två entreprenader. En transmissionsledning Twin DN 200/630 mellan Lund och Dalby del 1, ca 9 000 meter. Och en utbyggnad av fjärrvärmenätet i Dalby del 2, ca 4 500 meter bestående av flera olika dimensioner Twin.

Nybyggnad av industri mm i Lund
Planförslaget innefattar; verksamhetsområdet med icke störande industri, gatustruktur i form av en slinga runt området, ny in- och utfart från Svenhögsvägen, ny gång- och cykelväg samt dagvattendamm på parkmark.

Nybyggnad av parkområde i Lund
Avser byggnation av parkområde intill nya Linero centrum, samt renovering av anslutningar till G/C-tunnel.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser uppförande av flerbostadshus ( parasollet 1 ).

Nybyggnad av golfbana i Lund
Inga beslut är tagna.

Nybyggnad av parkområde mm i Linero centrum, Lund
Avser byggnation av parkområde intill nya Linero centrum, samt renovering av anslutningar till G/C-tunnel.

Exploatering i Hasslanda, Lund, etapp 3
Avser anläggande av vägar och va för industriområde.

Exploateringsområde för bostäder i Brunnshög, etapp 2 Lund
Planer för minst 650 bostäder i Brunnshög. Sju stadsdelskvarter med flerbostadshus 3-7 våningar och radhus planeras, samt en stadsdelspark på 4 hektar som får namnet Nobelparken. Planförslaget i samrådsskede. Byggnation av gator kan påbörjas under 2018 och de första husen 2019.

Färdigställande av gator, gc-vägar mm i Lund
Entreprenaden avser färdigställande av gator, torg och gång- och cykelvägar inom del av exploateringsområdet Råbylund 2 i södra Lund.

Borrning/markarbeten för förläggning av ledningar för fjärrkyla och elkraft i Lund
Entreprenaden omfattar bl a styrd borrning samt mark- och svetsarbete för fjärrkyla och elkraft under E22 vid trafikplats Lund Norra. Längd på borrningar är cirka 175 meter/styck, rördimension D200-D400 för genomdragning.

Nybyggnad av lager i Lund
Uppförande av lagerbyggnad med måtten 70x50 meter samt skärmtak.

Utbyte av lågspänningsställverk vid Lunds lasarett
Avser utbyte av lågspänningsställverk vid byggnad 27 vid Lunds lasarett.

Utbyte av lågspänningsställverk vid sjukhusområdet i Lund
Avser utbyte av 2 st lågspänningsställverk vid byggnad 23 vid sjukhusområdet i Lund.

Förnyelse av vattenledningar i Lund
Avser förnyelse av vattenledningar med tillhörande serviser. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för uppförande av enbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för uppförande av flerbostadshus för studenter, 256 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för uppförande av flerbostadshus, 60 lgh.

Nybyggnad av forskningsanläggning i Lund
Bygglov för uppförande av forskningsbyggnad (flexenheten).

Nybyggnad av elstation i Lund
Förfrågan uppförande av solcellspark.

Nybyggnad av skola i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande skolpaviljong.

Nybyggnad av nätstation i Lund
Förfrågan uppförande av nätstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Lund
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkering.

Nybyggnad av barack i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av arbets- och kontorsbodar.

Nybyggnad av sophus i Lund
Bygglov för uppförande av miljöhus.

Nybyggnad av nätstation i Lund
Bygglov för uppförande av nätstation, n 147589.

Nybyggnad av nätstation i Lund
Bygglov för uppförande av nätstation.

Nybyggnad av sophus i Lund
Bygglov för anläggande av underjordisk miljöstation, uws.

Nybyggnad av cistern i Lund
Bygglov för uppförande av cistern för kemiska produkter (gasol/propan).

Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för uppförande av cykelskjul.

Nybyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för uppförande av enbostadshus samt garage.

Nybyggnad av plank i Lund
Bygglov för uppförande av plank.

Nybyggnad av pumpstation i Lund
Bygglov för uppförande av pumpstation.

Nybyggnad av maskinhall i Lund
Bygglov för uppförande av stall/ maskinhall.

Nybyggnad av sopanläggning i Lund
Bygglov för uppförande av uws-anläggning.

Nybyggnad av skärmtak i Lund
Bygglov för uppförande av vindskydd.

Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för uppförande samt tillbyggnad av förråd.

Nybyggnad av cistern i Lund
Bygglov/rivningslov för uppförande av tank.

Nybyggnad av skärmtak i Lund
Bygglov/rivningslov för uppförande väderskydd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: