Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lund

Nybyggnad av forskningsanläggning i Odarslöv, Lund, etapp 2
Etapp 3 avser uppförande av 17-18 byggnader, bla målbyggnad, exprimenthallar, forskningslokaler, logistikbyggnad, sprinklerbyggnad mm. Arkitekt för gestaltningen är Henning Larsen Architects. Total investeringskostnad är 16,9 mdkr. (1,8 miljarder euro).
Nybyggnad av affärshus, bostäder m.m. i Lund
ICA Fastigheter är utsedd som vinnare i markanvisningstävling för ett nytt kvarter i Bunnshög utanför centrala Lund. Området innefattar dagligvaruhandel, kontor, bostäder och service. Omfattning; 3000 kvm butikslokaler, 3000 kvm övriga ytor för service mm samt 150 lägenheter.
Nybyggnad av kontor vid Ideon Science Park i Lund
Projektet avser nybyggnad av huvudkontor för ca 1300 medarbetare. 6-10 våningar. Kommer att byggas en skylounge på tionde våningen, boulebana samt en grön innergård som oas.
Nybyggnad av verksamhetslokaler,bostäder m.m i Centrala Brunnshög, Lund
Avser ett 8000 kvm stort markområde i Centrala Brunnshög med väldigt fria planbestämmelser när det gäller andvändingssätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av 118 lgh varav 11 servicelägenheter LSS boende, förskola med 5 avdelningar och underjordiskt garage samt 2 butikslokaler.
Ombyggnad av stationsområde i Lund C
Avser utformning av området Clemenstorget Bangatan i Lund.
Nybyggnad av bostäder i Lund
Avser uppförande av 89 hyresrätter, 4-6 våningar i en huskropp. Samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av hotell i Centrala Brunnshög, Lund
Planer finns för nybyggnad av hotell i Centrala Brunnshög.
Nybyggnad av bostäder i Lund
Avser nybyggnad av 2 flerbostadshus, 8 våningar, 106 lägenheter, cykelförråd samt vanliga förråd i källare samt lokaler för folktandvården. Avser även ombyggnad av parkeringsplatser för 183 p-platser.
Nybyggnad av studentboende i Lund
Marken ligger i korsningen mellan Tornavägen och Tunavägen och kommer att bebyggas med 257 studentbostäder.
Nybyggnad av studentlägenheter och förskola på Tuna, Lund
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 5 avdelningar och bostäder.
Nybyggnad av studentbostäder (3D), Norra Fäladen, Lund
Avser nybyggnad av 185 studentlägenheter i tre huskroppar i tre till sex plan och inredda vindsvåningar, två plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60 st hyresrätter.
Nybyggnad av F-3 skola, Norra Fäladen, Lund
Projektet avser två huskroppar; en F3-skola för 200 elever i två plan i den ena och en förskola för 100 barn i ett plan i den andra. Huskropparna är sammanbyggda på nedervåningen, där man ska ha gemensamma funktioner som bibliotek, restaurang och tillagningskök.
Nybyggnad av F-3 skola och idrottshall i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av F-3 skola, med idrottshall och uteklassrum samt förråd. Brunnshögs skola kommer att omfatta ca 400 elever från och med förskoleklass till och med årskurs tre.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser uppförande av två flerbostadshus , 42 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser uppförande av två flerbostadshus, 43 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av bostadsrätter i flerbostadshus, Bta 5000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Klostergården, etapp 2
Avser nybyggnad av ca 85 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser nybyggnad av 50-70 lägenheter. Totalt i ormådet planeras ca 550 lägenheter. Projektet har tidigare ingått under obj.nr 1181589
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund, etapp 3
Avser fortsatt nybyggnad av ca 70-75 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser uppförande av fyra st flerbostadshus i 5 våningar med totalt 80 lägenheter samt miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Detaljplanearbetet pågår. Avser nybyggnad av 1 punkthus, 9 våningar med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan och på plan 2.
Nybyggnad av gymnasieskola i Lund
Avser nybyggnad av gymnasieskola för ca 2160 elever. Projektet kommer att indelas i tre etapper. Inflyttning av verksamheten är planerad till terminstart HT 2021, HT2022 och HT2023.
Nybyggnad av bostäder i Södra Råbylund, Lund
Området är detaljplanelagt och kan bebyggas med ca 73 nya lägenheter. Lägenheter för nyanlända. Detaljplanen ger möjlighet till nybyggnation av 4 respektive 2-våningshus inom kvarteret.
Nybyggnad resecentrum, centrala Lund
Planer finns för ny stationsbyggnad vid Lunds Centralstation.
Nybyggnad av idrottshall och F-3 skola i Lund
Avser nybyggnad av F-3 skola med fullstor idrottshall. Tidigast byggstart sommaren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola 0-5år i Lund
Avser nybyggnad av förskola 0-5 år. Tidigast byggstart sommaren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av arkitektradhus, Centrala Brunnshög,Lund
Markanvisningstävling avser områden som ligger vid handelskvarteren och parkkvarteren och avser 5 byggrätter (A-E). Varje tomt är 132 m2 och har en byggrätt på 180 m2 uppdelat i tre plan med max 9 meter byggnadshöjd. Ingår i pågående detaljplaner (Handelskvarteren PÄ07/2016 och Parkkvarteren PÄ08/2016).
Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Projektet omfattar ca 25 bostäder, 2000 Boa med centrumverksamhet i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av 30 st bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser uppförande av flerbostadshus, 121 studentbostäder i en huskropp
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av hyresrätter i flerbostadshus, Bta 1500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad flerbostadshus med 40-50 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Klostergården, etapp 2
Avser nybyggnad av ca 47 hyresrättslägenheter i flerbostadshus med gemensamhetslokal och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus 25-30 lägenheter på befintlig parkeringsplats.
Nybyggnad av seniorbostäder (bostadsrätter) i Lund
Inga beslut är tagna. Byggstart är ej fastställd. 3-4 våningar.
Nybyggnad av forskningsanläggning i Lund
Avser uppförande av ny forskningsbyggnad (flexenheten) och en teknikbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet omfattar flerbostadshus med verksamhetslokal, tvättstuga, cykelhus samt källare. 54 lägenheter och gård.
Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Projektet omfattar uppförande av 35 små lägenheter (bostadsrätter).
Nybyggnad av bostäder i Lund
Planer för nybyggnad av 35 bostäder i form av flerbostadshus och radhus.
Anläggande av förbigångsspår Tornhill, Lund
Bandel 912. BEST + mark/kanalisation för nytt mötesspår inklusive växlar.
Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter i Lund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 33 lägenheter i 1 huskropp i 4 plan (samt ev en takvåning) Läge: Brunnshögsområdet, norra delen i Lund.
Nybyggnad av radhus (bostadsrätter) i Södra Råbylund, Lund
Projektet omfattar 23 stycken radhus mellan 112-150 kvm i 2 samt 2,5 plan i en stycke bostadsrättsförening.
Nybyggnad av labmedicinskt centrum i Lund
Avvaktar beslut. Utredning skall genomföras. Planer finns för nytt toppmodernt labmedicinskt centrum.
Nybyggnad av radhus i södra Sandby
Omfattar 22 st radhus Boklok 3D.
Nybyggnad av affärshus i Lund
Projektet avser uppförande av affärshus samt rivning av befintlig affärsbyggnad. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Veberöd Lund
Avser nybyggnad av bostadsrätter, 26 lägenheter.
Nybyggnad av utbildningscenter i Lund
Hårdgjorda ytor, för ca 40 stridsfordon
Nybyggnad av radhus i södra Sandby
Avser sex marklägenheter i radhusform om ca 90 kvm, ett plan och 15 tvåplans radhus om ca 110 kvm. Bostadsrätter.
Nybyggnad av butikslokal i östra lund
Avser nybyggnad av butikslokal.
Exploateringsarbeten för ny stadsdel i Brunnshög, Lund
Avser nya gator, torg och parkområden inklusive avvattning och belysningsanläggning för nya stadsdelen Brunnshög.
Nybyggnad av stabsbyggnad i Lund
Avser nybyggnad av en stadsbyggnad med kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter.
Nybyggnad av parkeringshus i Brunnshög, Lund
Avser parkeringshus för totalt 1000 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser nybyggnad av 2 huskroppar med 15 lägneheter i 4-5 plan.
Nybyggnad av lager i Lund
Uppförande av lagerbyggnad med måtten 70x50 meter samt skärmtak.
Nybyggnad av bostäder för nyanlända i Genarp, Lund
Omfattar nybyggnad av bostäder för nyanlända i Kvarteren Vollmar, Wrangel och Pottemarken i Genarp.
Nybyggnad av radhus i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av 1 radhus med 5 lägenheter, samt carport.
Nybyggnad av pumpstation samt VA-ledningar i Brunnshög, Lund
Objektet avser nyanläggning av vatten, avlopp och dagvattenledningar för utveckling av Brunnshög. I projektet ingår anläggandet av en stycken avloppspumpstation. Vattenledningarna består av en dimension 250 ledning för högzon och en dimension 250 för superhögzon. Tryckavloppsledningarna består av en dimension 225 samt en dimensions 355. Självfallsledningar består av en dimension 200, 250 samt 315 för avlopp och för dagvatten dimension 500, 800 och 1000. Samt uppsamlande ledning för åkerdränering dimension 300.
Exploateringsarbeten för bostadsområde Norreholm i Södra Sandby, etapp 2
Entreprenaden omfattar anläggning av byggata, gc-väg och park inom exploateringsområde Norreholm II, VA-arbeten, Belysningsarbeten samt färdigställande av gator samt gång-cykelvägar, i ett senare skede. Beläget norr om Kyrkovångsvägen och mellan Revingevägen/Skattebergavägen.
Nybyggnad av park i Dalby, Lund
Projektet avser att marken ska saneras och nybyggnad av park. Byggstart tidigast våren 2017.
Nybyggnad av radhus i Lund
Projektet avser nybyggnad av i lägenheter i radhus.
Nybyggnad av radhus i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av 4st radhus och carport/garage.
Nybyggnad av park i Brunnshög, Lund
Avser nytt 21ha stort parkområde i nya stadsdelen Brunnshög.
Nybyggnad av park i Centrala Brunnshög, Lund
Avser nytt 3ha stort parkområde i nya stadsdelen Brunnshög.
Nybyggnad av servicebostad i Lund
Bygglov för uppförande av servicebostäder och personallägenhet.
Exploatering i Hasslanda, Lund, etapp 3
Avser anläggande av vägar och va för industriområde.
Nybyggnad av park i Lund
Avser anläggande av park ca 7ha, i anslutning till bostadsområde.
Borrning för nytt värmesystem till sjukhus i Lund
Uppdelat i 2 etapper. Etapp 1 avser provborrning och en termisk responstest skall genomföras. Etapp 2 avser borrning av ca 18 hål, grävning och förläggning av markledningar till undercentral. Detta blir som en option till etapp 1.
Nybyggnad av enbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av enbostadshus. Detta ska bli ett visningshus år Myresjöhus.
Anläggande av damm på Vallkärratorn 17:1 , Lund
En damm om ca 1,26 ha samt ett tvåstegsdike om ca 130 + 120 meter skall anläggas på bef åker och ovävdad mark, en öppen bäck skall grävas. Schaktmassorna uppgår till ca 26900 kbm. En vall skall anläggas mm.
Utbyte av lågspänningsställverk vid Lunds lasarett
Avser utbyte av lågspänningsställverk vid byggnad 27 vid Lunds lasarett.
Nybyggnad av markparkering i Lund
Avser anläggandet av en ny markparkering. Markparkeringen är en tillfällig parkering, vilken sedermera kommer att rivas för att göra plats för en permanent parkerings- anläggning ID 1017102. Totalt är markparkeringen cirka 3000 m2 stor och inrymmer 116 parkeringsplatser.
Uppförande av byggnad för pumpstation i Lund
Avser markarbeten och uppförande av byggnad som ska användas som pumpstation. Entreprenaden omfattar i huvudsak endast färdig byggnad med el - och VVS-installationer för byggnaden och entreprenad för process-El/Instrument/Styr, samt process-rörinstallationer för pumpstation.
Anläggande av dammar och våtmarker utmed Höje å.
Avser anläggande av våtmarker och andra vattenvårdsåtgärder inom Lunds kommun. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Lund
Bygglov för uppförande av kontor samt lager.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för uppförande av 3 st flerbostadshus för studenter, 185 lägenheter, samt carport/garage/förråd och tvättstuga.
Nybyggnad av carport i Lund
Bygglov för uppförande av carport.
Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för uppförande av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för uppförande av miljö- och cykelhus, samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av sophus i Lund
Bygglov för uppförande av miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Lund
Bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av plank i Lund
Bygglov för uppförande av plank vid flerbostadshus.
Nybyggnad av ställverk i Lund
Bygglov för uppförande av ställverksbyggnad samt rivning av befintlig ställverksbyggnad.
Nybyggnad av mur i Lund
Bygglov för uppförande av stödmur samt ändrad marknivå och trädfällning.
Nybyggnad av mur i Lund
Bygglov för uppförande av stödmur.
Nybyggnad av telestation i Lund
Bygglov för uppförande av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Lund
Bygglov för uppförande av transformatorhus.
Nybyggnad av sophus i Lund
Bygglov för uppförande av återvinningsstation/underjordsbehållare för avfall Norra Fäladen 1:10,1:11,1:12.
Nybyggnad av toalett i Lund
Bygglov för rivning samt uppförande av toalettbyggnad.
Nybyggnad av omklädningsrum i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bodar för omklädning.
Anläggande av dammar och våtmarker utmed Höje å.
Avser anläggande av våtmarker och andra vattenvårdsåtgärder inom Lunds, Staffanstorp, Svedala, Lomma kommun. I entreprenaden ingår röjning av buskage runt våtmarkens kanter och rensning av sediment och vassvegetation över hela våtmarksytan. Vidare ingår utvidgning av våtmarken genom att befintlig ö delvis grävs bort så att den minskar i omfång och höjd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: