Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lund

Nybyggnad av affärshus, bostäder m.m. i Lund
ICA Fastigheter är utsedd som vinnare i markanvisningstävling för ett nytt kvarter i Bunnshög utanför centrala Lund. Området innefattar dagligvaruhandel, kontor, bostäder och service. Omfattning; 3000 kvm butikslokaler, 3000 kvm övriga ytor för service mm samt 150 lägenheter.
Nybyggnad av studentboende i Lund
Marken ligger i korsningen mellan Tornavägen och Tunavägen och kommer att bebyggas med 330 studentbostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av 118 lgh varav 11 servicelägenheter för vård och omsorg, förskola med 5 avdelningar och underjordiskt garage samt 2 butikslokaler.
Ombyggnad av stationsområde i Lund C
Avser utformning av området Clemenstorget Bangatan i Lund.
Nybyggnad av bostäder i Lund
Avser nybyggnad av 2 flerbostadshus, 8 våningar, 106 lägenheter, cykelförråd samt vanliga förråd i källare samt lokaler för folktandvården. Avser även ombyggnad av parkeringsplatser för 183 p-platser.
Nybyggnad av studentlägenheter och förskola på Tuna, Lund
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 5 avdelningar och bostäder.
Nybyggnad av studentbostäder (3D), Norra Fäladen, Lund
Avser nybyggnad av 185 studentlägenheter i tre huskroppar i tre till sex plan och inredda vindsvåningar, två plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser uppförande av fyra st flerbostadshus i 5 våningar med totalt 80 lägenheter samt miljöhus.
Nybyggnad av distributionscenter, hjälpmedelsverksamhet mm i Lund
Projektet avser nybyggnad av en omlastningscentral, hjälpmedelsverksamhet, utbyggnad av centrallager samt flytt av befintlig dagvattenkulvert.
Nybyggnad av bostäder i Dalby, Lund
Projektet omfattar 58 bostäder fördelade på parhus, radhus och friliggande småhus.
Nybyggnad av bostäder på Kung Oskarområdet i Lund
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus 7 våningar 49 lgh (bostad- & hyresrätter) med tillhörande lokaler, övernattningslägenheter, garage, komplementbyggnader, källare, förråd samt tekniska utrymmen.
Nybyggnad av bostäder i Södra Råbylund, Lund
Området är detaljplanelagt och kan bebyggas med ca 73 nya lägenheter. Lägenheter för nyanlända. Detaljplanen ger möjlighet till nybyggnation av 4 respektive 2-våningshus inom kvarteret.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Detaljplanearbetet pågår. Avser nybyggnad av 1 punkthus, 9 våningar med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan och på plan 2.
Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Projektet omfattar ca 25 bostäder, 2000 Boa med centrumverksamhet i bottenvåningen.
Nybyggnad av radhus i Veberöd Lund
Avser även Dolomitgatan på Silur 1, Kambrium 1, Karbon 1 och Ordovicium 1 i Veberöd.
Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Projektet omfattar uppförande av 35 små lägenheter (bostadsrätter).
Anläggande av förbigångsspår Tornhill, Lund
Bandel 912. BEST + mark/kanalisation för nytt mötesspår inklusive växlar.
Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter i Lund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 33 lägenheter i 1 huskropp i 4 plan (samt ev en takvåning) Läge: Brunnshögsområdet, norra delen i Lund.
Nybyggnad av radhus (bostadsrätter) i Södra Råbylund, Lund
Projektet omfattar 23 stycken radhus mellan 112-150 kvm i 2 samt 2,5 plan i en stycke bostadsrättsförening.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för uppförande av tre flerbostadshus, 28 lgh, samt förråd, undercentral och miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Veberöd Lund
Avser nybyggnad av bostadsrätter, 26 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser fortsatt byggnation av flerbostadshus. Uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av stabsbyggnad i Lund
Avser nybyggnad av en stadsbyggnad med kontor.
Nybyggnad av radhus i södra Sandby
Avser sex marklägenheter i radhusform om ca 90 kvm, ett plan och 15 tvåplans radhus om ca 110 kvm. Bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadhus i Lund
Igångsättning tidigast 2018. Avser 80 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter.
Nybyggnad av parkeringshus i Lund
Byggstart tidigast 2018. Avser parkeringshus för totalt 1000 platser.
Nybyggnad av radhus i Dalby, Lund
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i två våningar med möjlighet att inreda vind och uppföra takkupor och frontespiser.
Förläggning av fjärrvärmeledningar mellan Lund och Dalby del 1
Förläggning av fjärrvärmeledningar uppdelat på två entreprenader. En transmissionsledning Twin DN 200/630 mellan Lund och Dalby del 1, ca 9 000 meter. Och en utbyggnad av fjärrvärmenätet i Dalby del 2, ca 4 500 meter bestående av flera olika dimensioner Twin.
Nybyggnad av bostäder för nyanlända i Genarp, Lund
Omfattar nybyggnad av bostäder för nyanlända i Kvarteren Vollmar, Wrangel och Pottemarken i Genarp.
Nybyggnad av lager i Lund
Uppförande av lagerbyggnad med måtten 70x50 meter samt skärmtak.
Ny- och ombyggnad av gata-, va- och park i Lund
Avser ny- och ombyggnad av gata-, va- och parkområde i anslutning till bostadsområde.
Nybyggnad av radhus i Lund
Bygglov för uppförande av par- och radhus, 14 st.
Nybyggnad av parhus i Lund
Bygglov för uppförande av parhus, 8 st.
Nybyggnad av park i Dalby, Lund
Projektet avser att marken ska saneras och nybyggnad av park. Byggstart tidigast våren 2017.
Nybyggnad av pumpstation samt VA-ledningar i Brunnshög, Lund
Objektet avser nyanläggning av vatten, avlopp och dagvattenledningar för utveckling av Brunnshög. I projektet ingår anläggandet av en stycken avloppspumpstation. Vattenledningarna består av en dimension 250 ledning för högzon och en dimension 250 för superhögzon. Tryckavloppsledningarna består av en dimension 225 samt en dimensions 355. Självfallsledningar består av en dimension 200, 250 samt 315 för avlopp och för dagvatten dimension 500, 800 och 1000. Samt uppsamlande ledning för åkerdränering dimension 300.
Exploateringsarbeten för bostadsområde Norreholm i Södra Sandby, etapp 2
Entreprenaden omfattar anläggning av byggata, gc-väg och park inom exploateringsområde Norreholm II, VA-arbeten, Belysningsarbeten samt färdigställande av gator samt gång-cykelvägar, i ett senare skede. Beläget norr om Kyrkovångsvägen och mellan Revingevägen/Skattebergavägen.
Förläggning av fjärrvärmeledningar mellan Lund och Dalby
Förläggning av fjärrvärmeledningar uppdelat på två entreprenader. En transmissionsledning Twin DN 200/630 mellan Lund och Dalby del 1, ca 9 000 meter. Och en utbyggnad av fjärrvärmenätet i Dalby del 2, ca 4 500 meter bestående av flera olika dimensioner Twin.
Nybyggnad av radhus i Lund
Projektet avser nybyggnad av i lägenheter i radhus.
Nybyggnad av parkområde i Lund
Avser byggnation av parkområde intill nya Linero centrum, samt renovering av anslutningar till G/C-tunnel.
Exploatering i Hasslanda, Lund, etapp 3
Avser anläggande av vägar och va för industriområde.
Nybyggnad av enbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av enbostadshus. Detta ska bli ett visningshus år Myresjöhus.
Färdigställande av gator, gc-vägar mm i Lund
Entreprenaden avser färdigställande av gator, torg och gång- och cykelvägar inom del av exploateringsområdet Råbylund 2 i södra Lund.
Borrning/markarbeten för förläggning av ledningar för fjärrkyla och elkraft i Lund
Entreprenaden omfattar bl a styrd borrning samt mark- och svetsarbete för fjärrkyla och elkraft under E22 vid trafikplats Lund Norra. Längd på borrningar är cirka 175 meter/styck, rördimension D200-D400 för genomdragning.
Utbyte av lågspänningsställverk vid Lunds lasarett
Avser utbyte av lågspänningsställverk vid byggnad 27 vid Lunds lasarett.
Nybyggnad av markparkering i Lund
Avser anläggandet av en ny markparkering. Markparkeringen är en tillfällig parkering, vilken sedermera kommer att rivas för att göra plats för en permanent parkerings- anläggning ID 1017102. Totalt är markparkeringen cirka 3000 m2 stor och inrymmer 116 parkeringsplatser.
Uppförande av byggnad för pumpstation i Lund
Avser markarbeten och uppförande av byggnad som ska användas som pumpstation. Entreprenaden omfattar i huvudsak endast färdig byggnad med el - och VVS-installationer för byggnaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för uppförande av flerbostadshus för studenter, 256 lgh.
Nybyggnad av sopanläggning i Lund
Bygglov för anläggning av underjordisk avfallsstation.
Nybyggnad av radhus i Lund
Bygglov för uppförande av 22st radhus och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för uppförande av 3 st flerbostadshus för studenter, 185 lägenheter, samt carport/garage/förråd och tvättstuga.
Nybyggnad av plank i Lund
Bygglov för uppförande av bollplank.
Nybyggnad av carport i Lund
Bygglov för uppförande av carport.
Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för uppförande av cykelskjul Vildanden 4,5,6,7.
Nybyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för uppförande av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för uppförande av förråd.
Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för uppförande av miljö- och cykelhus, samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av sophus i Lund
Bygglov för uppförande av miljöhus, utvändig ändring samt stödmur och befintligt miljöhus rivs.
Nybyggnad av sophus i Lund
Bygglov för uppförande av miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Lund
Bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av plank i Lund
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av mur i Lund
Bygglov för uppförande av stödmur samt ändrad marknivå och trädfällning.
Nybyggnad av mur i Lund
Bygglov för uppförande av stödmur.
Nybyggnad av sopanläggning i Lund
Bygglov för uppförande av uws-anläggning.
Nybyggnad av cistern i Lund
Bygglov/rivningslov för uppförande av tank.
Nybyggnad av skärmtak i Lund
Bygglov/rivningslov för uppförande väderskydd.
Nybyggnad av omklädningsrum i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bodar för omklädning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: