Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lomma

Nybyggnad av flerbostadshus i Lillevång, Lomma
Uppförande av 5 huskroppar med 110 hyreslägenheter, ettor till fyror planeras.

Nybyggnad av vindkraftverk i Lomma
Avser nybyggnad av 5 verk, 2 mw/verk. Höjd max 125 m. Byggstart för dagen oviss.

Nybyggnad av bostäder i Lomma
Igångsättning under vecka 32 2016. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 43 lägenheter 1 i huskropp samt 20 radhuslägenheter i 3 huskroppar i 2-3 plan.

Nybyggnad av bostäder i Bjärred centrum, Lomma
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för nybyggnad av 60-tal lägenheter.

Nybyggnad av förskola i Lomma
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av förskola i 1 plan med 8 avdelningar varav en del är storkök. På gården finns ett antal kallförråd. (Storköket ska leverera mat till förskola och äldrevården i Lomma kommun. Färdigställandetid: 2018-05-01 med undantag av vissa markarbeten som skall vara klara 2017-05-01. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lomma, et 3
Igångsättning tidigast slutet av 2018. Avser fortsatt nybyggnad av 20 lägenhet

Markområde för handel och verkshamhetslokaler i Lomma
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde för handel (ej livsmedel) och verksamhetslokaler för icke störande verksamheter finns till försäljning. Markyta: 32000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.

Åtgärder vid stationsområde i Lomma
Avser åtgärder, allmän platsmark.

Nybyggnad av återvinningsstation mm i Flädie Lomma
Planer finns för ny återvinningscentral, förberedande arbeten för bensinstation m.m.

Markförsäljning för handel eller lättindustri i Lomma
Avser ett markområde för industri och handel. Markområde: 4625 m2. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av fritidsgård i Bjärred, Lomma
Projektet avser nybyggnad av fritidsgård i två plan med en yta på 411 m2.

Ny båttvätt samt gångbro i Lomma
Projektet avser ny båttvätt vid Varvstorget samt ny gångbro vid Oscars bro över Höje å. Leverantör av kran: Reningsanläggning båttvätt: Aqua Invent AB, Lennart Nilsson. Objektets läge: nordväst om centrum vid Lomma tätort.

Markförsäljning för handel eller lättindustri i Lomma
Avser ett markområde på 2246 m2. Marken får användas till byggnationer för handel och lättindustri. Igångsättning avhängigt intressent.

Markområde för handel och lättindustri i Lomma
Avser ett markområde för handel och lättindustri. Markområde: 1770 m2. Igångsättning avhängigt intressent.

Markförsäljning för handel eller lättindustri i Lomma
Avser ett markområde för industri och handel. Markområde: 2375 m2. Igångsättning avhängigt intressent.

Bullerskyddsåtgärder längs Lommabanan
Projektet avser bulleråtgärder som fönsterbyten och fasadisolering på ca 100 fastigheter längs Lommabanan.

Markområde för handel och lättindustri i Lomma
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser ett markområde för handel och lättindustri. Markområde: 1161 m2. Igångsättning avhängigt intressent.

Markområde för handel och lättindustri i Lomma
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för handel och lättindustri. Markområde: 2481 m2. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av klubbhus i Lomma
Nybyggnad av klubbhus, förråd och restaurang.

Ny gångbro i Lomma
Projektet avser ny gångbro vid Nians verksamhetsområde. Eventuellt kommer projektet att ingå under exploateringsarbeten vid Nians verksamhetsområde som ingår under projektnummer 1313161.

Nybyggnad av förråd i Lomma
Uppförande av bodar och containrar, tidsbegränsat lov.

Va-arbeten vid Lomma hamn
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser va-arbeten vid Lomma hamn Igångsättning under 2017.

Nybyggnad av plank i Lomma
Nybyggnad av plank till miljöhus.

Nybyggnad av telestation i Lomma
Nybyggnad av telestation och teknikbodar.

Anläggande av erosionsskydd i Bjärred Lomma
Igångsättning planeras under 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: