Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lomma

Nybyggnad av flerbostadshus i Lillevång, Lomma
Uppförande av 5 huskroppar med 110 hyreslägenheter, ettor till fyror planeras.

Nybyggnad av vindkraftverk i Lomma
Avser nybyggnad av 5 verk, 2 mw/verk. Höjd max 125 m. Byggstart för dagen oviss.

Ny- och ombyggnad av högstadieskola i Lomma
Projektet avser nybyggnad av åk 4-9 skola i tre plan ca 4200 kvm och kulturbyggnad i ett plan ca 1480 kvm med Black Box, kulturskolelokaler, trä och textilslöjd, bildsal samt musik. Skyddsrum skall uppföras i kulturbyggnadens musiksal, PM kommer under anbudstiden. Utöver detta ingår ombyggnad inom nuvarande byggnad O till hemkunskap ca 430 kvm och fler toaletter inom byggnad O och D. Även rivning av befintlig skola med Slöjd och Skånska Gården ingår. Flytt av lekplats och cykelparkering samt ny el-station och provisorisk anläggning för fjärrvärme/VA/Vent utförs innan entreprenaden påbörjas. Rivning och byggnation avses utföras i tre etapper under åren 2017-2021.

Nybyggnad av bostäder i Lomma
Saneringsarbeten påbörjas före semestern 2017 och grundarbeten efter semestern 2017. Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter och 12 radhus.

Nybyggnad av förskola i Lomma
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av förskola i 1 plan med 8 avdelningar varav en del är storkök. På gården finns ett antal kallförråd. (Storköket ska leverera mat till förskola och äldrevården i Lomma kommun. Färdigställandetid: 2018-05-01 med undantag av vissa markarbeten som skall vara klara 2017-05-01. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av återvinningsstation mm i Flädie Lomma
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för ny återvinningscentral, förberedande arbeten för bensinstation m.m.

Nybyggnad av kedjehus i Lomma
Igångsättning tidigast våren 2018. Avser nybyggnad av 12 kedjehus i 2 plan.

Nybyggnad av radhus i Lomma
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser nybyggnad av radhus med 7 lägenheter.

Nybyggnad av klubbhus i Lomma
Nybyggnad av klubbhus, förråd och restaurang.

Anläggande av nytt torg i Lomma

Anläggande av damm i Lomma
Schakt och anläggningsarbeten skall utföras inom två olika delområden. Området är naturreservat med höga naturvärden som skall skyddas genom att minimera körning och transporter. Området är blött och har mestadels dålig bärighet.

Nybyggnad av industrihus i Lomma
Nybyggnad av industrilokal/idrottshall.

Nybyggnad av telestation i Lomma
Nybyggnad av telestation och teknikbodar.

Nybyggnad av förråd i Lomma
Uppförande av bodar och containrar, tidsbegränsat lov.

Va-arbeten vid Lomma hamn
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser va-arbeten vid Lomma hamn Igångsättning under 2017.

Anläggande av erosionsskydd i Bjärred Lomma
Igångsättning planeras under 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: