Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Landskrona

Nybyggnad av bostäder, skola, förskola mm på Karlslund i Landskronoa
Landskronahem, Landskrona stad och Hemsö ska tillsammans ta fram ett förslag för utveckling av Karlslundsområdet i Landskrona som ska ligga till grund för kommande planarbete. Förslaget ska bland annat omfatta utveckling av nya bostadskvarter som kan röra sig om ca 1000 bostäder under en flerårsperiod. Ett torgstråk med läge för handel och kultur, en ny skola för årskurs F-6 samt en ny förskola. Tanken är att Hemsö ska äga fastigheterna som ska inrymma samhällsservice.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norra Borstahusen, Landskrona
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, 60-90 lägenheter.' Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 3
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 37 lägenheter i huskroppar i 2 1/2 -4 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus på lägerplatsen i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 40-45 lägenheter -bostadsrätter.
Nybyggnad av seniorbostäder i Landskrona
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av butiker i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. 'Projektet avser nybyggnad av butiker för sällanköpshandel. Området mellan Coop Forum och nya järnvägsstationen planläggs . Tomter kommer därefter att säljas.
Nybyggnad av seniorboende i Glumslöv
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av bostäder 25-40 lägenheter, 3 hus, 3 och 4 våningar. Bostadsrätter.
Nybyggnad av radhus i Norra Borstahusen, Landskrona
Igångsättning tidigast hösten 2017. Projektet avser nybyggnad av 34 radhuslägenheter i två plan.
Nybyggnad av bostäder i Härslöv
Avser nybyggnad av bostäder. 3 alternativ finns: 1: 29 st friliggande villor 2: 26 villor + 1 radhus 3: 23 villor + 2 radhus. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av förskola i Häljarp
Projektet avser nybyggnad av förskola för 100 barn. Avser förskola i 1 plan samt sutterängdel med omklädningsrum, personaldel, matsal,, tillagningskök samt uteförråd Objektets läge: östra delen av Häljarp.
Nybyggnad av markbostäder i Landskrona
Uppförande v 19 lägenheter i 2 plan.
Nybyggnad av grupphus i Landskrona
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 16 enbostadshus, komplementbyggnad,plank och mur på fastigheten vassen 1 Sjögräset 3,Strandrågen 2,1,Bränningen 2,Bränningen 3,Bränningen 1,4,5,Vassen 2,Ålgräset 3,Vassen 3,Ålgräset 2,Ålgräset 1,Strandrågen 1,Vassen 1.
Nybyggnad av bostadsrätter på Borstahusen i Landskrona
Avser fortsatt nybyggnad av 17 lägenheter - bostadsrätte
Utveckling av stadsområde i Landskrona
Igångsättning tidigast 4:e kv 2017.
Anläggande av fjärrvärmenät i Häljarp
Igångsättning tidigast hösten 2017. Planer finns för anläggande av fjärrvärmenät i Häljarp. Projektets omfattning är ej fastställd. Kan ev röra sig om ca 500 småhus. Arbetena kommer troligtvis att pågå under en 3-årsperiod.
Nybyggnad av gata i Karlslund, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av Karlslundsgatan som det nya stråket kallas som planeras genom Karlslund/Norrestad. med Piilåkersgatan som huvudinfart söderifrån och Hjalmar Brantings väg som utfart mot Hälsingborgsvägen.
Nybyggnad av markbostäder i Landskrona
Nybyggnad av flerfamiljshus (8 marklägenheter) samt miljöhus. Byggstart planeras för oktober 2016.
Nybyggnad av restaurang i Landskrona
Bollspelaren 13 - ansökan om bygglov för nybyggnation av en restaurangbyggnad.
Ny kiosk och vänthall vid Landskrona station
Igångsättning av förberedande arbeten under maj 2017. Uppsättning av staket och markarbeten efter semestern 2017. Avser nybyggnation av kiosk och vänthall vid Landskrona station. Totalkostnad för projektet ca 15 mkr).
Anläggande av nya kvartersgator i Landskrona
Projektet avser att anläggande nya kvartersgator inom kv. Tomaten i Landskrona som avser: Nybyggnad av 270 m lokalgata inkl. 2 st. vändplatser. Nybyggnad av 5000 m² grönytor. Nybyggnad av VA-system , belysningssytem och dagvattensystem. Rivning av befintlig betongplatta. Läge: Norra delen av Landskrona.
Nybyggnad av församlingshus i Landskrona
Avser nybyggnad av församlingshem med en yta på 300 m2.
Nybyggnad av bro vid trafikplats Lundåkra
En ny bro kommer att gjutas vid sidan om E6:an och skjutas in från sidan.
Nybyggnad av villor i Glumslöv
Projektet avser nybyggnad av 3 st villor i 1,5 plan. Igångsättning är ej fastställd. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av lager och kontor i Landskrona
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Projektet avser nybyggnad av lager och kontor i prefab hall. Yta: 3500-4000 m2.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Avser nybyggnad av nätstation 12/0,4 kV.
Färdigställande av gator i Landskrona
Avser färdigställande av gator, Strandbyn 1.1.1.
Ny lakvattendränering, pumpstation mm vid deponi i Landskrona
Avser nya dränerings- och lakvattenledningar, ny pumpstation mm vid Lundåkradeponin i Landskrona.
Nybyggnad av hästhagar mm i Landskrona
Avser nyanläggning av hästhagar, samt en option på grusarbeten i hagarna.
Va-arbeten i Landsrona
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser va-arbeten i anslutning till bostäder och hotell intill Sofia Albertinas kyrka.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Citadellstaden 1:1, järvgatan - ansökan om bygglov för nybyggnad av kontors och lagerlokal.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Badhytten, baddräkten - ansökan om bygglov för nybyggnad av två block med total 10 lägenheter.
Nybyggnad av badbassäng i Landskrona
Sjukhuskvarteret 15, kolonigatan - ansökan om bygglov för bassäng och pumprum för sprinklerinstallation under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Smeden 32, timmermansgatan 30-48 - ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 st flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Landskrona
Sockerbetan 2, kung hans väg - ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 bostadshus sammankopplade med gemensamt växthus, ett förråd och ett miljöhus samt anläggning av parkering.
Nybyggnad av industrihus i Landskrona
Spaden 6, redskapsvägen 7 - ansökan om bygglov för nybyggnad av hall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Tomaten 1, del av borstahusen 1:1 - ansökan om bygglov för 3 st flerbostadshus med 33 lägenheter per hus (99 st).
Nybyggnad av lager i Landskrona
Vetet 2, tredje tvärgatan - ansökan om bygglov för uppförande av tält.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Viarp 4:1, norra viarpsvägen 185 - ansökan om bygglov för en ny transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Övra glumslöv 12:1 - ansökan om bygglov för ny nätstation, Övra glumslöv 37:4 - ansökan om bygglov för ny nätstation Övra Glumslöv 12:1,37:4.
Nybyggnad av vinterträdgård i Landskrona
Sallaten 10, amorosgården 12 - ansökan om bygglov för nybyggnation av vinterträdgård/uterum.
Nybyggnad av skärmtak i Landskrona
Saxtorp 100:77, barsebäcksvägen 58-60 - ansökan om bygglov för nya skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Saxtorp 14:53 - ansökan om placering av en ny transformatorstation som byte av den befintiga.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Saxtorp 6:77, tjäderstigen 2 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Landskrona
Härslöv 35:37, aspavägen - ansökan om bygglov för ny återvinningsstation.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
ansökan om bygglov för ny nätstation Övra Glumslöv 39:6,39:7,40:1,6:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Arrarp 2:16, arhillsvägen - ansökan om bygglov för ny transformatorstation Arrarp 2:16,2:29.
Nybyggnad av kiosk i Landskrona
Karlslund 1:1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av en kioskbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Landskrona
Karlslund 1:1- nyvångsgatan - ansökan om bygglov för en teknikbod.
Nybyggnad av cistern i Landskrona
Kopplingen 3, varvsvägen 125 - ansökan om bygglov för montering av cistern.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 15:11 - ansökan om bygglov för ny nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 2:54 - ansökan om bygglov för placering av ny nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 3:3 - ansökan om bygglov för ny nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 4:4 - ansökan om bygglov för ny nätstation.
Nybyggnad av miljöhus i Landskrona
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser nybyggnad av miljöhus, yta ca 20 m2.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: