Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Landskrona

Nybyggnad av hotell och bostäder i Landskrona
Byggstart under vecka 49 2016. Avser nybyggnad hotell med 130 rum, spa,, restaurang, konferenslokal för ca 250 personer. samt flerbostadshus med 45 lägenheter, bostadsrätter. Garage under mark. Pålning krävs.

Nybyggnad av industriområde & verksamheter i Landskrona
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Omfattar en område på ca 50000 m2. Detaljplanen är fastställd. Igångsättning avhängigt intressenter.

Nybyggnad av bostäder, skola, förskola mm på Karlslund i Landskronoa
Landskronahem, Landskrona stad och Hemsö ska tillsammans ta fram ett förslag för utveckling av Karlslundsområdet i Landskrona som ska ligga till grund för kommande planarbete. Förslaget ska bland annat omfatta utveckling av nya bostadsvarter, ett torgstråk med läge för handel och kultur, en ny skola för årskurs F-6 samt en ny förskola. Tanken är att Hemsö ska äga fastigheterna som ska inrymma samhällsservice.

Nybyggnad av kontor, bostäder och handel i Landskrona
Planer finns för nybyggnad av 1 huskropp inrymmande lokaler för kontor, handel och bostäder samt underjordiskt garage. I dagsläget har man ett förslag på 1 huskopp i 7-18 våningsplan.

Ny torrdocka i Malmö
Projektet ligger på is. Igångsättning är ej fastställd. Avser rivning av befintlig slip, grävning av massor, flyttning av kranar, spontingsarbeten (i vattnet), anläggande av torrdocka samt kringarbeten.

Nybyggnad av flerbostadshus på lägerplatsen i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 40-45 lägenheter -bostadsrätter.

Nyb av enbostadshus & flerbostadshus i Annelöv
Planer finns för att bygga bostadsrättslägenheter. Kommer eventuellt delas upp i olika etapper. Omfattar 24-32 huskroppar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Häljarp
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 40-50 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 3
Igångsättning planeras under mars 2017. Projektet avser fortsatt nybyggnad av 27 lägenheter i 6 huskroppar i 2 1/2 plan.

Nybyggnad av bostäder i Härslöv
Avser nybyggnad av bostäder. 3 alternativ finns: 1: 29 st friliggande villor 2: 26 villor + 1 radhus 3: 23 villor + 2 radhus. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av flerbostadshus i Asmundtorp
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 25-30 lägenheter- hyresrätter.

Nybyggnad av butik vid Borstahusen Landskrona
Projektet har tidigare ingått under obj.nr 1167612. Inga beslut är tagna. Igångsättning tidigast 2017/018. Planer finns för nybyggnad av butik.

Nybyggnad av förskola i Häljarp
Projektet avser nybyggnad av förskola för 100 barn. Avser förskola i 1 plan samt sutterängdel med omklädningsrum, personaldel, matsal,, tillagningskök samt uteförråd Objektets läge: östra delen av Häljarp.

Nybyggnad av kontor i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av kontor/lager.

Nyb av industriomr för industri/verkstad i Landskrona
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig. Omfattar en markområde på 25000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.

Nytt område för industri/verkstad på Östervång, Landskrona
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig. Omfattar en markområde på ca 25000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.

Utveckling av stadsområde i Landskrona
Igångsättning tidigast sommaren alternativt hösten 2017.

Nybyggnad av enbostadshus i Härslöv
Detaljplanen är stoppad. Igångsättning är ej fastställd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus på Föreningsgatan i Landskrona.

Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 2
Avser nybyggnad av 5 st radhus lägenheter ii 2-3 plan. Uppskattad byggstart och kostnad.

Anläggande av nya kvartersgator i Landskrona
Projektet avser att anläggande nya kvartersgator inom kv. Tomaten i Landskrona som avser: Nybyggnad av 270 m lokalgata inkl. 2 st. vändplatser. Nybyggnad av 5000 m² grönytor. Nybyggnad av VA-system , belysningssytem och dagvattensystem. Rivning av befintlig betongplatta. Läge: Norra delen av Landskrona.

Nybyggnad av församlingshus i Landskrona
Igångsättning tidigast maj 2017. Avser nybyggnad av församlingshem med en yta på 300 m2.

Nybyggnad av bro vid trafikplats Lundåkra
En ny bro kommer att gjutas vid sidan om E6:an och skjutas in från sidan.

Nybyggnad av villor i Glumslöv
Projektet avser nybyggnad av 3 st villor i 1,5 plan. Igångsättning är ej fastställd. Uppskattad byggkostnad.

Ny kiosk och vänthall vid Landskrona station
Avser nybyggnation av kiosk och vänthall vid Landskrona station.

Nybyggnad av grupphus i Landskrona
Avser r nybyggnad av 3 st visningshus i 1 - 1 1/2 plan.

Nybyggnad av lager och kontor i Landskrona
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Projektet avser nybyggnad av lager och kontor i prefab hall. Yta: 3500-4000 m2.

Nybyggnad av lager i Landskrona
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad av lager 5-600 kvm.

Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Avser nybyggnad av nätstation 12/0,4 kV.

Färdigställande av gator i Landskrona
Avser färdigställande av gator, Strandbyn 1.1.1.

Ny dricksvattenledning samt anläggande av kammare i Landskrona
Avser anläggande av ca 800 m ny dricksvattenledning samt uppförande av ny vattenmätarkammare.

Va-arbeten i Landsrona
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser va-arbeten i anslutning till bostäder och hotell intill Sofia Albertinas kyrka.

Nybyggnad av tvättinrättning i Landskrona
Kungsörnen 2, hamngatan 6 - bygglov för nybyggnad av tvättstuga och transformatorstation.

Tuna 4:42
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två nya byggnader på fastigheten tuna 4:42.

Nybyggnad av ställverk i Landskrona
Avser 5 st 12kV ställverk till nätstationer i Landskrona Energi AB:s elnät.

Nybyggnad av radhus i Landskrona
Badhytten, baddräkten - ansökan om bygglov för nybyggnad av två block med total 10 lägenheter.

Nybyggnad av restaurang i Landskrona
Bollspelaren 13 - ansökan om bygglov för nybyggnation av en restaurangbyggnad.

Nybyggnad av kontor i Landskrona
Bulten 5, varvsvägen 4 - bygglov för nybyggnad av kontor.

Nybyggnad av badbassäng i Landskrona
Sjukhuskvarteret 15, kolonigatan - ansökan om bygglov för bassäng och pumprum för sprinklerinstallation under mark.

Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Tomaten 1, segergatan - bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av lager i Landskrona
Vetet 2, tredje tvärgatan - ansökan om bygglov för uppförande av tält.

Nybyggnad av kontor i Landskrona
Vevstaken 19, stuverigatan 3b - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2017-01-18 t.o.m. 2018-02-28 för placering av kontorsbodar.

Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Viarp 4:1, norra viarpsvägen 185 - ansökan om bygglov för en ny transformatorstation.

Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Örja 34:14, smedjegatan - bygglov för ny nätstation.

Nybyggnad av skärmtak i Landskrona
Saxtorp 100:77, barsebäcksvägen 58-60 - ansökan om bygglov för nya skärmtak.

Nybyggnad av förråd i Landskrona
Saxtorp 87:32, flygeltoftagård. ansökan om bygglov för uppförande av förråd.

Nybyggnad av lager i Landskrona
Illern 7, bävergatan 7-9 - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2016.12.15 t.o.m. 2019.12.15 för uppförande av tältlager.

Nybyggnad av återvinningsstation i Landskrona
Härslöv 35:37, aspavägen - ansökan om bygglov för ny återvinningsstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Ansökan om bygglov för ny transformatorstation på fastigheten häljarp 16:1.

Nybyggnad av skärmtak i Landskrona
Ansökan om bygglov för uppförande av ett vindskydd för djur på fastigheten citadellstaden 3:1, exercisgatan.

Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Arrarp 2:16, arhillsvägen - ansökan om bygglov för ny transformatorstation Arrarp 2:16,2:29.

Nybyggnad av förråd i Landskrona
Lundåkra 2:1, lundåkrahamnen - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2017.03.01 t.o.m. 2027.03.01 för container/förråd.

Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Lundåkra 6:1, profilgatan - uppförande av ny nätstation (skeppsvarvet 12 ? ), Lundåkra 6:1, profilgatan - rivningslov för flyttning av nätstation (skeppsvarvet 12 ?) Lundåkra 6:1.

Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Nedra glumslöv 2:32, viktorshögsvägen 9 - bygglov för nybyggnad av bostadshus och mur.

Nybyggnad av uthus i Landskrona
Nedra glumslöv 7:7, ålabodarna hamn - rivningslov för rivning av bef uthus/garage samt nybyggnad av ny uthus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: