Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kristianstad

Nybyggnad av handelsområde i Kristianstad
Projektet avser ett familjeshoppingcenter med ca 80 butikslokaler för mode, sport, fritid, dagligvaru- och volymhandel, restauranger, caféer mm. Omfattning; 4 huskroppar varav 2 för volymhandel, 1 för dagligvaruhandel och 1 för familjeshoppinghandel. Uppskattad kostnad redaktör.

Ny produktionsanläggning i Karpalund, Kristianstad
Ombyggnad av en tidigare livsmedelsfabrik till ett nytt kycklingslakteri samt nybyggnad av stallplatser för uppfödning av kycklingar i närområdet. Den total kostnaden uppgår till 500.000 kronor.

Nybyggnad av F-6 skola i Näsby Kristianstad
Avser nybyggnad av F-6 skola för 800 elever. Även särskola ska inrymmas. Anläggningen består av sju st byggnader som sammanbinds med kommunikationsytor. Två byggnader som innehåller grundskola är i två plan medan övriga är i ett plan. I en av byggnaderna finns ett storkök och i en annan finns en idrottshall och omklädningsavdelning med mått och utrustning för internationella tävlingar. I en tredje byggnad är särskolan lokaliserad.

Nybyggnad av skola på Kulltorp, Kristianstad
Projektet avser en 2-språkig F-6 skola med ca 400 elever. Gymnastiksal samt nytt kök och matsal. Lokaler för bibliotek, smårum för specialundervisning och hemspråksundervisning. I entreprenaden ingär även rivning av 8 stycken befintliga skolbyggnader med förrådsbyggnader samt uppförande av ny skolbyggnad samt ny markanläggning. Även en skyddsvall med bullerplank mot järnvägen skall uppföras. Konsult för solceller: C4 Teknik, handläggare Anders Johansson. Konsult för varukyla: AD Consult, handläggare Anders Dahlén.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av 3 st flerbostadshus med förråd och miljöbyggnader. Husen uppföres i 8, 7 och 7 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad, etapp 1
Detaljplanearbete pågår. Avser nybyggnad av 75-100 lägenheter. Uppskattad kostnad. Totalt i samtliga etapper planeras 300 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus /Sabo Kombohus/ i Kristianstad
Nybyggnad av 3 st flerbostadshus inrymmande 48 lägenheter och förråd/miljöhus.

Nybyggnad av logistiklager i Kristianstad
Avser nytt centrallager för Kiviks Musteri. Lagret blir toppmodernt med olika temperaturzoner för kyl- och frysprodukter, modernt WMS-system för hantering av lagring, plock och pack samt plats för 20 000 pallplatser. Entresolplan. Arkitekt är Kaj Jensen, Århus.

Ny- eller ombyggnad av förskola i Kristianstad
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för ny- eller ombyggnad av förskola. Avser 8 avdelningar.

Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av ca 50 enbostadshus.

Nybyggnad av marklägenheter i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av 50-60 marklägenheter.

Komplettering av befintlig pumpstation i Hammaslund
Igångsättning tidigast 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus SABO Kombohus i Kristianstad
Avser nybyggnad av 48 lägenheter som omfattar 1 huskropp i 3 plan samt 2 huskroppar i 4 plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av ca 40 lägenheter.

Nybyggnad av lastbilsanläggning i Kristianstad
Planer finns för ny lastbilsanläggning, verkstad. Uppskattad byggstart någon gång under 2'a halvåret 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus /Sabo Kombohus/ i Kristianstad

Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Projektet omfattar rivning av befintlig byggnad och uppförande av ny förskolebyggnad i 1,5 plan som skall inrymma 4 avdelningar och tillagningskök. Bruttoarea ca 1400 kvm. Bruttoarea befintlig byggnad ca 700 kvm. Behandlad tomtarea ca 3300 kvm. Projektör för solkraft: C4 Teknik, handläggare Anders Johansson. Uddegården planeras för att i framtiden kunna byggas ut med ytterligare 4 avdelningar vilket föranleder att servisledningar skall dimensioneras för detta.

Nybyggnad av marklägenheter i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av 15-20 marklägenheter. Igångsättning avhängigt intressenter.

Nybyggnad av marklägenheter Yngsjö i Kristianstad etapp 1
Igångsättning under våren 2017. Projektet avser nybyggnad av marklägenheter med tillhörande komplementbyggnader. Option ingår under proejktnummer1340960

Utbyggnad av va-ledning enligt kustplan i Yngsjö Kristianstad
Igångsättning tidigast 2017.

Nybyggnad av översvämningsskydd i Kristianstad
Projekteringsrbetena påbörjas troligen under 2015 och igångsättning beräknas ske under 2016.

Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av parhus. Projektet kommer att bli etappindelat.

Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Inga beslut finns. Planändring skall genomföras. Planer finns för nybyggnad av bostäder på fängelsetomt. Omfattning oklar.

Nybyggnad av enbostadshus i Balsby, etapp 2
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 18 villor. Igångsättning avhängigt föräljning av villatomter. Arbetena kommmer att ske löpande alltefter försäljning av bostäderna.

Nybyggnad av marklägenheter i Yngsjö
Nybyggnad av 13 marklägenheter. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av pumpstation på Hedentorp, Kristianstad
Igångsättning tidigast 2017.

Ny överföringsledning mellan Åhus & centrala reningsverket, etapp 2

Utbyggnad av avloppsledning i Ekestad, Kristianstad
Avser utbyggnad av va-ledningar i bostadsområde.

Anläggande av faunapassage Ringsjöarna väg 16/23

Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Detaljplaneärende. Avser nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Detaljplaneärende. Avser nybyggnad av parhus/kedjehus alternativt friliggande enbostadshus.

Nybyggnad av kontor i Kristianstad
Nybyggnad av kontor och verkstadsbyggnad.

Nybyggnad av hotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av hotell i 2 delar med 20 hotellrum i etapp 1. I etapp 2 kommer man att bygga gym eller konferensrum, beslut avvaktar ännu.

Nybyggnad av vindkraftverk
Avser ett verk.

Nybyggnad av trygghetsbostäder i Tollarp Kristianstad
Byggs enligt SABOKombi bas konceptet.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av 4 lägenheter samt ombyggnad av 2 lägenheter i befintlig byggnad.

Nybyggnad av gym i Kristianstad
Nybyggnad av gym.

Nybyggnad av ställverksanläggning i Kristianstad
Avser nybyggnad av ställverksanläggning.

Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser bostadsbebyggelse med friliggande hus.

Nybyggnad av utomhusscen i Kristianstad

Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av konferensrum/gym i Kristianstad
Etapp 2 avser nybyggnation av gym eller konferensrum.

Uppförande av en mediacentral i Hammarslund, Kristianstad
Projektet avser uppförande av en mediacentral för produktion av närproducerad värme och fjärrkyla till C4 Shopping.

Anläggande av vatten och avlopp för fastigheter, Kristianstad
Anläggande av vatten- och avlopp för 7 fastigheter på Fågelängsvägen.

Nybyggnad av radhus i Kristianstad
Nybyggnad av två radhus med totalt 8 lgh.

Anläggande av vatten- och avloppsledningar i Kristianstad

Nybyggnad av bro i Skåne

Exploateringsarbeten för enbostadshus i Balsby, etapp 2
Projektet avser exploateringsarbeten för 18 villa tomter. Nybyggnad av villorna utförs i objektnummer 912129.

Ny vattentäkt i Åhus Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Avser fortsatt utredning och anläggande av ny vattentäkt för Åhus.

Byte av ställverk och kontrollutrustning vid station Åhus i Kristianstad
Avser utbyte av befintligt 12 kV ställverk med tillhörande kontrollutrustning. Byggnationen av nytt ställverk kommer att ske i befintligt ställverksrum.

Nybyggnad av våtmark på Härlöv, Kristianstad

Förbelastning för ny återvinningscentral i Kristianstad
För att kunna anlägga en ny återvinningscentral i Arkelstorp behöver marken stabiliseras och det görs genom en förbelastning.

Nybyggnad av anslutningsväg i Kristianstad
Asfalterad in- och utfart.

Nybyggnad av verkstad i Kristianstad
Nybyggnad av verkstad, industri.

Nybyggnad av lager i Kristianstad
Nybyggnad av lagerbyggnad samt tillbyggnad av industrilokal.

Nybyggnad av lager i Kristianstad
Nybyggnad av lagerbyggnad.

Nybyggnad av lastbilscentral i Kristianstad
Nybyggnad av lastbilscentral.

Nybyggnad av lager i Kristianstad
Nybyggnad av IBC-lager.

Nybyggnad av idrottsplats i Kristianstad
Nybyggnad av idrottsområde söder samt rivning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av garage i Kristianstad
Nybyggnad av garage samt garageförråd.

Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer Linderöd 3:50, 1:1, Brostorp 6:3.

Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer Råbockarp 1:8, Äsphult 8:22, 6:4.

Nybyggnad av lager i Kristianstad
Nybyggnad av lagerbyggnad - maskinhall.

Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av 4 st nätstationer Tollarp 7:30,188:1,Rya 3:5,Rya 3:13.

Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av 7 st nätstationer Lyngby 17:10, 20:68, 8:2, 89:2, Köpinge 100:2, 114:1, Vittskövle 96:2.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Kristianstad
Nybyggnad av bullerplank.

Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av radhus i Kristianstad
Nybyggnad av flerbostadshus - radhus.

Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad nätstation- n146295.

Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Nybyggnad av parkeringsplatser.

Nybyggnad av pumpstation i Kristianstad
Nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av telestation i Kristianstad
Nybyggnad av teknikbod och telekomtorn för 4g användning.

Nybyggnad av mast i Kristianstad
Nybyggnad av telekommunikationsmast.

Nybyggnad av toalett i Kristianstad
Nybyggnad av toalett vid badplats.

Nybyggnad av toalett i Kristianstad
Nybyggnad av toalett.

Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Bygglov - nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Anläggande av parkeringsplats.

Anläggande av träningsområde i Kristianstad
Marklov anläggande av träningsområde för golf.

Nybyggnad av markanläggning i Kristianstad
Marklov för vall, slänt och kullar.

Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av 4 st nätstationer Skättilljunga 7:19,Östra Vram 49:1,Rya 4:5,Rya 3:29.

Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av 10 st nätstationer Skättilljunga 11:41, 58:2, 11:59, 8:15, 75:1, 58:2, 8:22, 66:1, 5:4, 22:8.

Nybyggnad av fritidshus i Kristianstad
Återuppbyggnad av fritidshus efter brand.

Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation n147527.

Nybyggnad av barack i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för provisorisk bodetablering tom 2018-12-20.

Nybyggnad av barack i Kristianstad
Tidsbegränsat lov för arbetsbodar och parkeringsyta tom 2021-11-04.

Nybyggnad av kök i Kristianstad
Tidsbegränsat lov för temporärt kök i byggbod.

Nybyggnad av barack i Kristianstad
Tidsbegränsat lov för uppsättning av 6 st byggbodar.

Nybyggnad av kontor i Kristianstad
Uppställning av 2 kontorsbodar tidsbegränsat lov.

Ny spontanidrottsplats vid Vilans idrottsplats i Kristianstad
Spontanidrottsplats innehållande löpslinga, utegym, beachvolleyboll, hinderbana och mindre konstgräsplan ska anläggas i direkt anslutning till nuvarande idrottsplats.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: