Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kristianstad

Ny produktionsanläggning i Karpalund, Kristianstad
Ombyggnad av en tidigare livsmedelsfabrik till ett nytt kycklingslakteri samt nybyggnad av stallplatser för uppfödning av kycklingar i närområdet. Den total kostnaden uppgår till 500.000 kronor.

Nybyggnad av F-6 skola i Näsby Kristianstad
Avser nybyggnad av F-6 skola för 800 elever. Även särskola ska inrymmas. Anläggningen består av sju st byggnader som sammanbinds med kommunikationsytor. Två byggnader som innehåller grundskola är i två plan medan övriga är i ett plan. I en av byggnaderna finns ett storkök och i en annan finns en idrottshall och omklädningsavdelning med mått och utrustning för internationella tävlingar. I en tredje byggnad är särskolan lokaliserad.

Nybyggnad av skola på Kulltorp, Kristianstad
Projektet avser en 2-språkig F-6 skola med ca 400 elever. Gymnastiksal samt nytt kök och matsal. Lokaler för bibliotek, smårum för specialundervisning och hemspråksundervisning. I entreprenaden ingär även rivning av 8 stycken befintliga skolbyggnader med förrådsbyggnader samt uppförande av ny skolbyggnad samt ny markanläggning. Även en skyddsvall med bullerplank mot järnvägen skall uppföras. Konsult för solceller: C4 Teknik, handläggare Anders Johansson. Konsult för varukyla: AD Consult, handläggare Anders Dahlén.

Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 119 hyresrättslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av 3 st flerbostadshus med förråd och miljöbyggnader. Husen uppföres i 8, 7 och 7 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Antalet lägenheter är ej fastställt.

Nybyggnad av logistiklager i Kristianstad
Avser nytt centrallager för Kiviks Musteri. Lagret blir toppmodernt med olika temperaturzoner för kyl- och frysprodukter, modernt WMS-system för hantering av lagring, plock och pack samt plats för 20 000 pallplatser. Entresolplan. Arkitekt är Kaj Jensen, Århus.

Nybyggnad av bostäder och lokaler i Kristianstad
Planerat tidigt projekt. Detaljplanearbetet är ej påbörjat. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av punkthus i Kristianstad
Avser nybyggnad av 74 lägenheter, Sabo Kombohus.

Ny trafikled i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av väg söder om soptippen.

Nybyggnad av marklägenheter i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av 50-60 marklägenheter.

Nybyggnad av lastbilsanläggning i Kristianstad
Planer finns för ny lastbilsanläggning, verkstad. Uppskattad byggstart någon gång under 2'a halvåret 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus /Sabo Kombohus/ i Kristianstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus, Sabo kombohus, med 8 våningar vid Kanalgatan i Kristianstad.

Nybyggnad av flerbostadshus /Sabo Kombohus/ i Kristianstad

Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Projektet omfattar rivning av befintlig byggnad och uppförande av ny förskolebyggnad i 1,5 plan som skall inrymma 4 avdelningar och tillagningskök. Bruttoarea ca 1400 kvm. Bruttoarea befintlig byggnad ca 700 kvm. Behandlad tomtarea ca 3300 kvm. Projektör för solkraft: C4 Teknik, handläggare Anders Johansson. Uddegården planeras för att i framtiden kunna byggas ut med ytterligare 4 avdelningar vilket föranleder att servisledningar skall dimensioneras för detta.

Nybyggnad av radhus i Kristianstad
Avser nybyggnad av radhus med 36 lägenheter i 2-3 våningar.

Nybyggnad av högstadieskola i Åhus
Planer finns för nybyggnad av högstadieskola.

Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 22 bostäder i form av radhus och kedjehus.

Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Nybyggnad av återvinningscentral inom Ängamöllan industriområde södra delen av Kristianstad.

Nybyggnad av marklägenheter Yngsjö i Kristianstad etapp 1
Projektet avser nybyggnad av marklägenheter med tillhörande komplementbyggnader. Option ingår under proejktnummer1340960

Nybyggnad av marklägenheter i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av 15-20 marklägenheter. Igångsättning avhängigt intressenter.

Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av parhus. Projektet kommer att bli etappindelat.

Nybyggnad av enbostadshus i Balsby, etapp 2
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 18 villor. Igångsättning avhängigt föräljning av villatomter. Arbetena kommmer att ske löpande alltefter försäljning av bostäderna.

Nybyggnad av marklägenheter i Yngsjö
Nybyggnad av 13 marklägenheter. Uppskattad kostnad.

Utbyggnad av avloppsledning i Ekestad, Kristianstad
Avser utbyggnad av LTA-system, 2 pumpstationer samt 3 km överföringsledning i bostadsområde.

Nybyggnad av kontor i Kristianstad
Nybyggnad av kontor och verkstadsbyggnad.

Ny trafikplats i Åhus Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016.

Nybyggnad av hotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av hotell i 2 delar med 20 hotellrum i etapp 1. I etapp 2 kommer man att bygga gym eller konferensrum, beslut avvaktar ännu.

Nybyggnad av trygghetsbostäder i Tollarp Kristianstad
Byggs enligt SABOKombi bas konceptet.

Nybyggnad av ställverksanläggning i Kristianstad
Avser nybyggnad av ställverksanläggning.

Nybyggnad av gym i Kristianstad
Nybyggnad av gym.

Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Del 1 se projektnummer 1124671.

Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Avser nybyggnad av 2 två-bostadshus samt ett förråd.

Nybyggnad av utomhusscen i Kristianstad
Avser en ny utomhusscen vid en befintlig byggnad.

Nybyggnad av industri, lager, kontor och tankstation i Kristianstad
Avser nybyggnad av industribyggnad, lager, kontor och tankstation.

Nybyggnad av industribyggnad i Kristianstad
Avser nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av industrihotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av industrihotell.

Uppförande av en mediacentral i Hammarslund, Kristianstad
Projektet avser uppförande av en mediacentral för produktion av närproducerad värme och fjärrkyla till C4 Shopping.

Exploateringsarbeten för bostäder i Horna, Kristianstad, etapp 3
Entreprenaden omfattar VA-utbyggnad, gatuutbyggnad, gc-vägar, pumpstation och en lekplats.

Exploateringsarbeten för enbostadshus i Balsby, etapp 2
Avser exploateringsarbeten för 18 villa tomter. Nybyggnad av villorna utförs i objektnummer 912129.

Anläggande av vatten- och avloppsledningar i Kristianstad

Anläggande av vatten och avlopp för fastigheter, Kristianstad
Anläggande av vatten- och avlopp för 7 fastigheter på Fågelängsvägen.

Nybyggnad av våtmark på Härlöv, Kristianstad
Avser anläggande av en våtmark ca 6,5 ha, genom schaktning och dämning. Även anläggande av vallar och återstoden ska bredas ut på en intilliggande deponi. I en av vallarna ska två utlopp anläggas i form av munkbrunnar. Även en cirka 1 km lång gångstig ska anläggas.

Nytt lågspänningsställverk och transformator vid Högskolan i Kristianstad
Objektet avser högspänningsledning från befintligt ställverk till transformator, ny distributionstransformator 10,5/0,4 kV, nytt lågspänningsställverk med kringutrustning, signalkablar i erforderlig omfattning samt komplettering av befintligt lågspänningsställverk. Detta är del 1 av energisparåtgärder Campus Kristianstad.

Nybyggnad av lager i Kristianstad
Nybyggnad av lagerbyggnad.

Nybyggnad av idrottsplats i Kristianstad
Nybyggnad av idrottsområde söder samt rivning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av anslutningsväg i Kristianstad
Asfalterad in- och utfart.

Nybyggnad av hotell i Kristianstad
Nybyggnad av hotell.

Nybyggnad av reception i Kristianstad
Nybyggnad av hotellreception och restaurang.

Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av 4 st nätstationer Tollarp 7:30,188:1,Rya 3:5,Rya 3:13.

Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Nybyggnad av 8 st parkeringsplatser.

Nybyggnad av carport i Kristianstad
Nybyggnad av carportar.

Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av 4 st nätstationer Skättilljunga 7:19,Östra Vram 49:1,Rya 4:5,Rya 3:29.

Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Byte av befintlig nätstation.

Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Bygglov - nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av garage i Kristianstad
Nybyggnad av garage/carportslänga.

Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation N149061.

Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation, Holtab SS2.

Nybyggnad av pumpstation i Kristianstad
Nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av skola i Kristianstad
Nybyggnad av skolpaviljonger tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av telestation i Kristianstad
Nybyggnad av teknikbod och telekomtorn för 4g användning.

Nybyggnad av mast i Kristianstad
Nybyggnad av telekommunikationsmast.

Nybyggnad av återvinningsstation i Kristianstad
Nybyggnad av återvinningsstation tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad nätstation- n146295.

Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybygnad av nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation n147527.

Nybyggnad av barack i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för provisorisk bodetablering tom 2018-12-20.

Nybyggnad av skola i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för skolpaviljonger t.o.m. 2022-08-30.

Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för Åhus Gasol AB.

Nybyggnad av panncentral i Kristianstad
Tidsbegränsat lov för provisorisk panncentral och oljetank.

Nybyggnad av lager i Kristianstad
Tidsbegränsat lov för uppförande av tält på Lilla Torg - La Cucina.

Nybyggnad av plank i Kristianstad
Tillbyggnad av altan med plank.

Nybyggnad av skola i Kristianstad
Uppförande av skolpaviljonger tidsbegränsat lov tom 2022-03-29.

Nybyggnad av belysningsmast i Kristianstad
Uppsättning av belysningsmaster på fotbollsplan.

Nybyggnad av skärmtak i Kristianstad
Uppsättning av skärmtak över källarentréer.

Nybyggnad av återvinningsstation i Kristianstad
Uppsättning av återvinningsstation 2435.

Nybyggnad av fritidshus i Kristianstad
Återuppbyggnad av fritidshus efter brand.

Ny spontanidrottsplats vid Vilans idrottsplats i Kristianstad
Spontanidrottsplats innehållande löpslinga, utegym, beachvolleyboll, hinderbana och mindre konstgräsplan ska anläggas i direkt anslutning till nuvarande idrottsplats.

Nybyggnad av lager i Kristianstad
Nybyggnad av IBC-lager.

Nybyggnad av lager i Kristianstad
Avser först en tillbyggnad med kallager om 90 kvm och sen en till tillbyggnad om 320 kvm. Utförs i egen regi.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: