Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kristianstad

Ny produktionsanläggning i Karpalund, Kristianstad
Ombyggnad av en tidigare livsmedelsfabrik till ett nytt kycklingslakteri samt nybyggnad av stallplatser för uppfödning av kycklingar i närområdet. Den total kostnaden uppgår till 500.000 kronor.
Nybyggnad av F-6 skola i Näsby Kristianstad
Avser nybyggnad av F-6 skola för 800 elever. Även särskola ska inrymmas. Anläggningen består av sju st byggnader som sammanbinds med kommunikationsytor. Två byggnader som innehåller grundskola är i två plan medan övriga är i ett plan. I en av byggnaderna finns ett storkök och i en annan finns en idrottshall och omklädningsavdelning med mått och utrustning för internationella tävlingar. I en tredje byggnad är särskolan lokaliserad.
Nybyggnad av skola på Kulltorp, Kristianstad
Projektet avser en 2-språkig F-6 skola med ca 400 elever. Gymnastiksal samt nytt kök och matsal. Lokaler för bibliotek, smårum för specialundervisning och hemspråksundervisning. I entreprenaden ingär även rivning av 8 stycken befintliga skolbyggnader med förrådsbyggnader samt uppförande av ny skolbyggnad samt ny markanläggning. Även en skyddsvall med bullerplank mot järnvägen skall uppföras. Konsult för solceller: C4 Teknik, handläggare Anders Johansson. Konsult för varukyla: AD Consult, handläggare Anders Dahlén.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av ca 104 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av 3 st flerbostadshus med förråd och miljöbyggnader. Husen uppföres i 8, 7 och 7 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser ett flerbostadshus i fyra våningar med inredd vind, totalt sextio lägenheter. Lägenheterna är fördelade på en- till fyrarummare. Faserna är putsade och stora delar dessutom inglasade i form av balkonger.
Nybyggnad av logistiklager i Kristianstad
Avser nytt centrallager för Kiviks Musteri. Lagret blir toppmodernt med olika temperaturzoner för kyl- och frysprodukter, modernt WMS-system för hantering av lagring, plock och pack samt plats för 20 000 pallplatser. Entresolplan. Arkitekt är Kaj Jensen, Århus.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Antalet lägenheter är ej fastställt.
Nybyggnad av lastbilsanläggning i Kristianstad
Avser ny lastbilsanläggning, verkstad.
Nybyggnad av marklägenheter i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av 50-60 marklägenheter.
Nybyggnad av radhus i Hammar, Kristianstad
Avser nybyggnad av radhus, 36 lägenheter och 2-till 3 våningar.
Nybyggnad av marklägenheter etapp1 i Kristianstad
Denna etapp omfattar 28 marklägenheter. Totalt planeras det för 56 marklägenheter på detta område.
Nybyggnad av flerbostadshus /Sabo Kombohus/ i Kristianstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus, Sabo kombohus, med 8 våningar vid Kanalgatan i Kristianstad.
Nybyggnad av marklägenheter Yngsjö i Kristianstad etapp 2
Etapp 1: projektid 1340955. Avser fortsatt nybyggnad av marklägenheter. Igångsättning avhängigt beslut om projektets genomförande.
Nybyggnad av marklägenheter Yngsjö i Kristianstad etapp 1
Projektet avser nybyggnad av marklägenheter med tillhörande komplementbyggnader. Etapp 2: projektid 1340960
Nybyggnad av marklägenheter i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av 15-20 marklägenheter. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av seniorvillor i Kristianstad
Söker tomt i Kristianstad samt kringliggande kommuner.
Framdragande av kommunalt vatten och avlopp i Kristianstad
Planer finns för framtagande av kommunalt vatten och avlopp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av ett flerbostadshus med 16 lägenheter. Planerad byggstart hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Uppförande av en mediacentral i Hammarslund, Kristianstad
Projektet avser uppförande av en mediacentral för produktion av närproducerad värme och fjärrkyla till C4 Shopping.
Utbyggnad av avloppsledning i Ekestad, Kristianstad
Avser utbyggnad av LTA-system, 2 pumpstationer samt 3 km överföringsledning i bostadsområde.
Nybyggnad av industiområde i Kristianstad
Planer finns på nytt industriområde, Ängamöllan.
Nybyggnad av kontorshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Del 1 se projektnummer 1124671.
Nybyggnad av hotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av hotell i 2 delar med 20 hotellrum i etapp 1. I etapp 2 kommer man att bygga gym eller konferensrum, beslut avvaktar ännu.
Nybyggnad av industribyggnad i Kristianstad
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av trygghetsbostäder i Tollarp Kristianstad
Byggs enligt SABOKombi bas konceptet.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Exploateringsarbeten för bostäder i Horna, Kristianstad, etapp 3
Entreprenaden omfattar VA-utbyggnad, gatuutbyggnad, gc-vägar, pumpstation och en lekplats.
Nybyggnad av utomhusscen i Kristianstad
Avser en ny utomhusscen vid en befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av industri, lager, kontor och tankstation i Kristianstad
Avser nybyggnad av industribyggnad, lager, kontor och tankstation.
Nybyggnad av konferensrum/gym i Kristianstad
Etapp 2 avser nybyggnation av gym eller konferensrum.
Nybyggnad av radhus i Kristianstad
Nybyggnad av två radhus med totalt 8 lgh.
Exploateringsarbeten för enbostadshus i Balsby, etapp 2
Avser exploateringsarbeten för 18 villa tomter. Nybyggnad av villorna utförs i objektnummer 912129.
Anläggande av vatten och avlopp för fastigheter, Kristianstad
Anläggande av vatten- och avlopp för 7 fastigheter på Fågelängsvägen.
Nybyggnad av våtmark på Härlöv, Kristianstad
Avser anläggande av en våtmark ca 6,5 ha, genom schaktning och dämning. Även anläggande av vallar och återstoden ska bredas ut på en intilliggande deponi. I en av vallarna ska två utlopp anläggas i form av munkbrunnar. Även en cirka 1 km lång gångstig ska anläggas.
Anläggande av vatten- och avloppsledningar i Kristianstad
Avser utbyggnad av vatten och avloppsledningar.
Nybyggnad av ställverksanläggning i Kristianstad
Avser nybyggnad av ställverksanläggning.
Nytt lågspänningsställverk och transformator vid Högskolan i Kristianstad
Objektet avser högspänningsledning från befintligt ställverk till transformator, ny distributionstransformator 10,5/0,4 kV, nytt lågspänningsställverk med kringutrustning, signalkablar i erforderlig omfattning samt komplettering av befintligt lågspänningsställverk. Detta är del 1 av energisparåtgärder Campus Kristianstad.
Anläggande av kommunal dricksvattenbrunn i Köpinge B4, Kristianstad
Anläggande av dricksvattenbrunn, Köpinge B4 med ev option på Köpinge B5 och B6 under 2018.
Nybyggnad av anslutningsväg i Kristianstad
Asfalterad in- och utfart.
Nybyggnad av idrottsplats i Kristianstad
Nybyggnad av idrottsområde söder samt rivning.
Nybyggnad av produktionslokal i Kristianstad
Nybyggnad verkstad, industri.
Nybyggnad av växthus i Kristianstad
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av markbostad i Kristianstad
Nybyggnad av 8 st marklägenheter samt avstyckning av tomt, Ombyggnad av fritidshus samt nybyggnad av komplementbyggnad Öllsjö 60:1.
Nybyggnad av hotell i Kristianstad
Nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av reception i Kristianstad
Nybyggnad av hotellreception och restaurang.
Nybyggnad av kontor i Kristianstad
Nybyggnad av kontor/utbildningslokal.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av 9 st parhus och carportar Balsby 23:19-23:22, 23:26, 23:29-23:32.
Nybyggnad av carport i Kristianstad
Nybyggnad av carportar.
Nybyggnad av elverk i Kristianstad
Nybyggnad av elbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Kristianstad
Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Kristianstad
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Nybyggnad av förråd, kameratorn och resultattavla.
Nybyggnad av garage i Kristianstad
Nybyggnad av garage/carportslänga.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation N149061.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation, Holtab SS2.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Kristianstad
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Nybyggnad av skolpaviljonger tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av telestation i Kristianstad
Nybyggnad av teknikbod och telekomtorn för 4g användning.
Nybyggnad av toalett i Kristianstad
Nybyggnad av timmertoalett.
Nybyggnad av pumpstation i Kristianstad
Nybyggnad av två pumpstationer för spillvatten.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Nybyggnad av 8 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kristianstad
Nybyggnad av återvinningsstation tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybygnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Byte av befintlig nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Marklov för anläggande av 37 + 6 parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Nybyggnad av 1 st barnvagnsförråd samt utvändig ändring av 2 st barnvagnsförråd.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Nybyggnad av 3 st brunnsöverbyggnader.
Nybyggnad av barack i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för provisorisk bodetablering tom 2018-12-20.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för skolpaviljonger t.o.m. 2022-08-30.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för Åhus Gasol AB.
Nybyggnad av panncentral i Kristianstad
Tidsbegränsat lov för provisorisk panncentral och oljetank.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Tidsbegränsat lov för uppförande av tält på Lilla Torg - La Cucina.
Nybyggnad av plank i Kristianstad
Tillbyggnad av altan med plank.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Uppförande av skolpaviljonger tidsbegränsat lov tom 2022-03-29.
Nybyggnad av belysningsmast i Kristianstad
Uppsättning av belysningsmaster på fotbollsplan.
Nybyggnad av skärmtak i Kristianstad
Uppsättning av skärmtak över källarentréer.
Nybyggnad av plank i Kristianstad
Uppsättning av skärmvägg och digital skylt.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kristianstad
Uppsättning av återvinningsstation 2435.
Nybyggnad av fritidshus i Kristianstad
Återuppbyggnad av fritidshus efter brand.
Ny spontanidrottsplats vid Vilans idrottsplats i Kristianstad
Spontanidrottsplats innehållande löpslinga, utegym, beachvolleyboll, hinderbana och mindre konstgräsplan ska anläggas i direkt anslutning till nuvarande idrottsplats.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Avser först en tillbyggnad med kallager om 90 kvm och sen en till tillbyggnad om 320 kvm. Utförs i egen regi.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Nybyggnad av IBC-lager.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: