Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Höör

Nybyggnad av bostäder, verkamhetslokaler, butiker i Höör
Detaljplaneändring krävs. Avser omvandling av område till centrum- och stationsnära bostadsområde med inslag av service, kontor och verksamheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höör
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 24 lägenheter.

Markområde för handel och lättindustri i Höör,
Avser markområde för industri och volymhandel. Omfattar ett område på 0,5 hektar. Detaljplaneärende. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av bostäder i Höör
Detaljplaneärende. Avser komplettering av befintlig bebyggelse med ny bostadsbebyggelse. Omfattning oklar.

Nybyggnad av seniorbostäder i Höör, etapp 3
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av ca 20-tal seniorbostäder uppfört i parhus.

Markområde för handel och lättindustri i Höör
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser 5,5 hekter markområde för handel och lättindustri. Igångsättning avhängigt intressenter.

Nybyggnad av marklägenheter i Höör
Igångsättning under mars/april 2017. Avser minst tio stycken marklägenheter, parkeringsytor, förrådshus och miljöhus.

Nybyggnad av radhus i Höör, etapp 2
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser nybyggnad av 6-7 radhus. Uppskattad kostnad. Igångsättning avhängigt intressenter.

Va-utbyggnad i Maglasäte i Höör
Igångsättning tidigast under 4:e kv 2017. Omfattar ca 100 fastigheter. Avser va-utbyggnad i Maglasäte, lilla säte och Björkåsen.

Anläggande av gc-väg längs väg 1370 mellan Långeberga-Mörarp

Exploateringsarbeten för bostäder mm i Höör, etapp 1
Detaljplaneändring krävs. Inga beslut är fattade. Igångsättning avhängigt exploatör. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostäder, verksamhetslokaler m.m.

Va-utbyggnad i yttre områden i Höör
Igångsättning tidigast 2019. Avser kommunalt vatten och avlopp.

Va-utbyggnad i yttre områden i Höör
Igångsättning tidigast 2021. Avser kommunalt vatten och avlopp.

Va-utbyggnad i yttre områden i Höör
Igångsättning tidigast 2022. Avser kommunalt vatten och avlopp.

Nybyggnad av cirkulationsplats vid väg 13 i Höör
Korsningen mot Skånes Djurpark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höör
Projektet ligger på is. Igångsättning tidigast andra halvåret 2017. Husleverantör Promo från Bosnien. Avser nybyggnad av bostadsrätter, 6 lägenheter, 60-75 kvm.

Nybyggnad av bilhall, bilverkstad, butik och kontor i Höör
Igångsättning tidigast våren 2018.

Förnyelse av gatubelysning i Höör
Igångsättning tidigast 2017.

Va-arbeten i bostadsområden i Höör, et 1 B
Man avvaktar beslut. Igångsättning preliminärt under februari 2017. Avser va-arbeten för 15 fastigheter.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: