Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Höganäs

Ny-till- och ombyggnad av F-9 skola i Viken
Objektet avser my- till- och ombyggnad av Vikenskolan samt rivning av den befintliga skolan med undantag för vissa delar som ska kvarstå. Den nya Vikenskolan kommer att bestå av en nybyggd skolbyggnad om cirka 8 500 kvm som kommer ersätta en stor del av dagens befintliga skola som ska rivas. Den nya byggnaden kommer bland annat innehålla skolsalar, matsal, bibliotek och administrativa lokaler. På grund av att skolverksamheten kommer att pågå parallellt med byggproduktionen kommer projektet tidsmässigt att indelas i ett antal etapper. Utöver denna nya skolbyggnad ska den befintliga idrottshallen renoveras och en ny tillbyggnad innehållande bland annat omklädningsrum och en ny mindre idrottshall, byggas ihop med befintlig idrottshall. Yta: ombyggnad ca 1400 m2. Tillgänglighetskonsult: Munka Konsult i Skurup, tel: 042-337500. Projektet ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad (SGBC), betyg Guld.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av ca 75-80 lägenheter,
Nybyggnad av flerbostadshus, familjecentral m.m i Höganäs, etapp 1
Avser nybyggnad av 51 lägenheter, 2 hus, 6-7 våningar. I projektet ingår även en familjecentral som är belägen i vinkelbyggnaden och är i 2 plan. med öppen förskola, MVC och BVC. I projektet ingår även förrådsbyggnader och miljöhus. Kommer att byggas i totalt 3 etapper. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Viken, Höganäs, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd Avser fortsatt nybyggnad av 60-tal bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av seniorboende med 54 st lägenheter och en vinterträdgård om 1600 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av seniorboende med 54 st lägenheter och en vinterträdgård om 1600 m2. Planer i tidigt skede. Detaljplan krävs.
Nybyggnad av trygghetsbostäder samt flerbostadshus i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av två (2) stycken flerbostadshus för trygghetsboende på fastigheten Månstorp 35 och Löparen 2 samt ett (1) flerbostadshus på fastigheten Kulan 2 med tillhörande miljöhus och förrådsbyggnader. Igångsättning: sommar/höst 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs etapp 2
Avser nybyggnad av 2 flerbostadshus med 36 lägenheter i 3 - 4 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus SABO Kombohus i Höganäs
Projektet avser nybyggnad 64 lägenheterr SABO Kombohus i 2 huskroppar i 5- 6 plan. Hyresrätter. Objektetes läge: övre Höganäs.
Nybyggnad av lägenheter och garage i Höganäs
Igångsättning tidigast våren 2018. Projektet avser nybyggnad av 30-35 bostäder.
Nybyggnad av radhus/parhus i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av 40 bostäder i form av parhus alternativt radhus.
Nybyggnad av radhus i Höganäs
Avser nybyggnad av 21 radhus i 5 huskroppar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av trygghetsboende med 20-25 lägenheter. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av radhus i Höganäs
Igångsättning tidigast andra halvåret 2017. Avser nyybyggnad av 28 st radhuslägenheter i 6 huskroppar i 2 plan.
Nybyggnad av förskola i Viken
Igångsättning preliminärt under februari 2018. Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av villor i Höganäs
Igångsättning ej fastställd. Avser nybyggnad av ca 10-20 tal villor.
Nybyggnad av värmeanläggning i Höganäs
Avser nybyggnad av värmeanläggning.
Nybyggnad av radhus i Höganäs
Rivning av befintligt äldreboende samt uppförande av 4 stycken radhus med 3 bostadsrätter i varje. Radhusen avser 1½ våning.
Nybyggnad av parhus/radhus i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av 15 bostäder i form av radhus alternativt parhus.
Nybyggnad av väg i Höganäs
Projektet ligger delvis vilande. Avvaktar beslut.
Anläggande av överföringsledning i Höganäs
Igångsättning tidigast hösten 2018. Avser anläggande av spillvattenledning från Viken till Lerberget. I projektet ingår även vattenledning samt tillhörande pumpstation.
Nybyggnad av radhus i Mölle Höganäs
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för nybyggnad av radhus, 10-12 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Nybyggnad av av ca 10-tal kedjehus och enbostadshus.
Nybyggnad av restaurang i Höganäs
Avser nybyggnad av restaurang vid Mölle hamn. Uppskattad byggstart.
Ny dagvattenledning i Höganäs
Avser anläggande av ny överföringsledning i Centrala Höganäs.
Nybyggand av industribyggnad i Höganäs
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggand av industribyggnad i Höganäs
Avser nybyggnad av småindustri för uthyrning. Markyta: 9000 m2. Projektets omfattning och igångsättning kan ej anges.
Nybyggnad av ridhus i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Nybyggnad av ridhus och ekonomibyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Arild, Höganäs
Detaljplaneärende. Igångsättning är ej fastställd. Privatägd mark.
Ny båtuppställningsplats inklusive trafiklösning i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Planerna är för närvarande ej aktuella.
Utbyte av gaspanna vid Väsbyhemmet i Höganäs
Avser rivning av bef gaspanna samt installatin av 2 st nya kondenserande gaspannor mm samt att bygga om och anpassa undercentralen i Kastanjegården/Korttidsenheten.
Nytt stråk vid Frinkeramiska i Höganäs
Avser anläggande av nytt stråk(ev blistråk) i anslutning till Finkeramiska i Höganäs. Igångsättning är ej fastställd.
Nätstationsupphandling i Höganäs
Höganäs Energi ska handla upp 2st nätstationer(Plåt). Inkl. Trafo. En på 315 kVA och en på 500 kVA (12kV). Uppskattad start.
Nybyggnad av gata i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser att bygga ihop Bagerigatan med Storgatan. Avser ny vägsträcka på ca 30-35 meter.
Nybyggnad av park, Viken Höganäs, etapp 5
Igångsättning är ej fastställd. Entreprenör kommer troligtvis att upphandlas via ramavtalsentreprenör. Avser fortsatt anläggande av park.
Nybyggnad av tvätthall i Höganäs
Nybyggnad av biltvätt samt byggnad för uthyrning.
Nybyggnad av industrihus i Höganäs
Nybyggnad av industri och lagerbyggnad.
Nytt dagvattenmagasin i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Utbyte av brygga i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Nybyggnad av panncentral i Höganäs
Nybyggnad av pannanläggning för växthusproduktion samt servicebyggnad med nya toaletter.
Nybyggnad av lager i Höganäs
Rivning av lagerbyggnader, ny- och tillbyggnad samt utvändig ändring av lager.
Nybyggnad av friggebod i Höganäs
Rivning av vaktstugan.
Nybyggnad av parkeringsplats i Höganäs
Tidsbegränsat lov för provisorisk parkering 40 platser tom 2019-08-31.
Nybyggnad av silo i Höganäs
Nybyggnad av pellets silo (byter ut bef silo till större).
Nybyggnad av sophus i Höganäs
Nybyggnad av sopförvaring.
Nybyggnad av mast i Höganäs
Nybyggnad av torn och teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Höganäs
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av två enbostadshus med carport/förråd.
Nybyggnad av mast i Höganäs
Nybyggnad av mast 18 m samt antenn 1,5 m.
Nybyggnad av nätstation i Höganäs
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Höganäs
Nybyggnad av nätstationer, 2 st.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Höganäs
Nybyggnad av bullerplank 15:103-105, 15:11, 15:16.
Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Höganäs
Nybyggnad av avloppspumpstation samt rivning av bef pumpstation.
Nybyggnad av garage i Höganäs
Nybyggna av garage/förråd samt rivning av bef kallförråd.
Åtgärder av gatubelysning i Höganäs
Igångsättning tidigast 2019.
Offentliga toaletter i Höganäs
Igångsättning tidigast 2017. Avser nya offentliga toaletter inom Höganäs kommun.
Åtgärder av gatubelysning i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018.
Åtgärder av gatubelysning i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Igångsättning tidigast 2020
Åtgärder av gatubelysning i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Igångsättning tidigast 2021.
Åtgärder av gatubelysning i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: