Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Höganäs

Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Igångsättning är ej faställld.. Planer finns för fortsatt nybyggnad av ca 400 bostäder. Byggnationerna kommer att pågå under en flerårsperiod.
Ny-till- och ombyggnad av F-9 skola i Viken
Objektet avser my- till- och ombyggnad av Vikenskolan samt rivning av den befintliga skolan med undantag för vissa delar som ska kvarstå. Den nya Vikenskolan kommer att bestå av en nybyggd skolbyggnad om cirka 8 500 kvm som kommer ersätta en stor del av dagens befintliga skola som ska rivas. Den nya byggnaden kommer bland annat innehålla skolsalar, matsal, bibliotek och administrativa lokaler. På grund av att skolverksamheten kommer att pågå parallellt med byggproduktionen kommer projektet tidsmässigt att indelas i ett antal etapper. Utöver denna nya skolbyggnad ska den befintliga idrottshallen renoveras och en ny tillbyggnad innehållande bland annat omklädningsrum och en ny mindre idrottshall, byggas ihop med befintlig idrottshall. Yta: ombyggnad ca 1400 m2. Tillgänglighetskonsult: Munka Konsult i Skurup, tel: 042-337500. Projektet ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad (SGBC), betyg Guld.
Nybyggnad av flerbostadshus, familjecentral m.m i Höganäs, etapp 1
Igångsättning under vecka 9 2017. Avser nybyggnad av 51 lägenheter, 2 hus, 6-7 våningar. I projektet ingår även en familjecentral som är belägen i vinkelbyggnaden och är i 2 plan. med öppen förskola, MVC och BVC. I projektet ingår även förrådsbyggnader och miljöhus. Kommer att byggas i totalt 3 etapper. Uppskattad byggstart.
Markområdet för verksamhetsområde i Tjörröd
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser område för småindustri och handel. Omfattar 40000 m2 markområde (råmark). Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av radhus i Höganäs
Avser nybyggnad av 21 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs etapp 2
Igångsättning runt årsskiftet 2017 2018. Avser nybyggnad av 2 flerbostadshus med 36 lägenheter i 3 - 4 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i 8 våningsplan. Antal lägenheter ej fastställt. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av flerbostadshus SABO Kombohus i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av ca 35 lägenheter SABO Kombohus. Objektetes läge: övre Höganäs.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs, etapp 2
Avser fortsatt nybyggnad av 30 lägenheter i 2 huskroppar i 3-4 plan.
Nybyggnad av radhus i Höganäs
Igångsättning tidigast andra halvåret 2017. Avser nyybyggnad av 28 st radhuslägenheter i 6 huskroppar i 2 plan.
Nybyggnad av trygghetsboende i Höganäs
Igångsättning tidigast slutet av 2017. Projektet avser nybyggnad av trygghetsboende med 20-25 lägenheter.
Nybyggnad av radhusr i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av radhus med 28 lägenheter i 6 huskroppar i 2 plan.
Nybyggnad av radhus, parhus och enbostadshus i Viken
Avser nybyggnad av 21 lägenheter i blandad bebyggelse med enbostadshus, radhus och parhus. Bostäder byggs i 1-2 plan i 6-7 olika huskroppar. Bostadsrättsförening kommer att bildas.
Nybyggnad av värmeanläggning i Höganäs
Avser nybyggnad av värmeanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs, etapp 3
Igångsättning tidigast 2019. Avser fortsatt nybyggnad av ca 15-20 lägenheter,
Nybyggnad av parhus i Höganäs
Avser nybyggnad av fem parhus i en och en halv plan och ett enplanshus,
Anläggande av överföringsledning i Höganäs
Igångsättning tidigast 4:e kv 2017.. Avser anläggande av spillvattenledning från Viken till Lerberget. I projektet ingår även vattenledning samt tillhörande pumpstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Planer finns för ombyggnad och nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av filmhus på bef byggnad.
Nybyggnad av radhus i Mölle Höganäs
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för nybyggnad av radhus, 10-12 lägenheter.
Nybyggnad av restaurang i Höganäs
Avser nybyggnad av restaurang vid Mölle hamn. Uppskattad byggstart.
Markområde för verksamhetslokaler och ev kontor i Höganäs
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde till försäljning för verksamhetslokaler och ev kontor. Yta: ca 4000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av ridhus i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Nybyggnad av ridhus och ekonomibyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Höganäs
Avser nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Höganäs
Avser nybyggnad av parhus Jonstorp 10:22-10:26, 10:28-10-33.
Exploateringsarbeten för bostäder i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018.. Planer finns för anläggande av gator och va-ledningar för ett bostadsområde vid Södra viken.
Nytt stråk vid Frinkeramiska i Höganäs
Avser anläggande av nytt stråk(ev blistråk) i anslutning till Finkeramiska i Höganäs. Igångsättning är ej fastställd.
Utbyte av gaspanna vid Väsbyhemmet i Höganäs
Avser rivning av bef gaspanna samt installatin av 2 st nya kondenserande gaspannor mm samt att bygga om och anpassa undercentralen i Kastanjegården/Korttidsenheten.
Nybyggnad av radhus i Höganäs
Nybyggnad av 29 bostäder samt förråd Kulan 1, Läktaren 2, Löparen 1, Månstorp 36.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Höganäs
Nybyggnad av bullerplank 15:103-105, 15:11, 15:16.
Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Höganäs
Nybyggnad av huvudbyggnad.
Nybyggnad av maskinhall i Höganäs
Nybyggnad av maskinhall samt tillbyggnad av klubbhus.
Nybyggnad av sophus i Höganäs
Nybyggnad av sopförvaring.
Nybyggnad av mast i Höganäs
Nybyggnad av telecomtorn 60 m.
Nybyggnad av mast i Höganäs
Nybyggnad av torn och teknikbod.
Nybyggnad av markanläggning i Höganäs
Marklov för markberedning i samband med rivning.
Nybyggnad av markanläggning i Höganäs
Marklov för sluttäckning etapp 3, av depini (ca 18200kvm).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: