Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Höganäs

Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Igångsättning är ej faställld.. Planer finns för nybyggnad av ca 100 bostäder i blandad bebyggelse i Sydöstra Höganäs

Ny-till- och ombyggnad av F-9 skola i Viken
Objektet avser my- till- och ombyggnad av Vikenskolan samt rivning av den befintliga skolan med undantag för vissa delar som ska kvarstå. Den nya Vikenskolan kommer att bestå av en nybyggd skolbyggnad om cirka 8 500 kvm som kommer ersätta en stor del av dagens befintliga skola som ska rivas. Den nya byggnaden kommer bland annat innehålla skolsalar, matsal, bibliotek och administrativa lokaler. På grund av att skolverksamheten kommer att pågå parallellt med byggproduktionen kommer projektet tidsmässigt att indelas i ett antal etapper. Utöver denna nya skolbyggnad ska den befintliga idrottshallen renoveras och en ny tillbyggnad innehållande bland annat omklädningsrum och en ny mindre idrottshall, byggas ihop med befintlig idrottshall. Yta: ombyggnad ca 1400 m2. Tillgänglighetskonsult: Munka Konsult i Skurup, tel: 042-337500. Projektet ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad (SGBC), betyg Guld.

Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Igångsättning är ej faställld.. Planer finns för nybyggnad av bostäder i Sydöstra Höganäs. Bostadsform är ej fastställd.

Nybyggnad av flerbostadshus och kedjehus i Höganäs
Detaljplaneärende. Igånssättning tidigast 2017. Avser 100 tal bostäder som omfattar flerbostadshus och kedjehus. Fördelningen är ej fastställd.

Nybyggnad av flerbostadshus, familjecentral m.m i Höganäs, etapp 1
Igångsättning under vecka 9 2017. Avser nybyggnad av 51 lägenheter, 2 hus, 6-7 våningar. I projektet ingår även en familjecentral som är belägen i vinkelbyggnaden och är i 2 plan. med öppen förskola, MVC och BVC. I projektet ingår även förrådsbyggnader och miljöhus. Kommer att byggas i totalt 3 etapper. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av lägenheter och garage i Höganäs
Tidigare planer på byggnation i kvarteret har utgått och objektet har nu mycket mindre omfattning. Cirka 52 lägenheter och ett garage i markplan planeras. Fem - sex våningar. Tanken är att husen ska innehålla ett 50-tal hyresrätter, 1 - 3 rok. Förslag till detaljplan är ute på samråd. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av parhus i Höganäs
Nybyggnad av tvåbostads-rad-, par- och kedjehus, 18 bostäder i 2 plan. Nybyggnad av tvåbostads-radhus, par- och kedjehus, 16 bostäder i 2 plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av ca 60-tal lägenheter i 3 huskroppar i 4-6 plan.

Nybyggnad av radhus i Höganäs

Nybyggnad av flerbostadshus SABO Kombohus i Höganäs
Igångsättning planeras under hösten 2017. Projektet avser nybyggnad av ca 35 lägenheter SABO Kombohus. Objektetes läge: övre Höganäs.

Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Omfattning är ej fastställd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs, etapp 1
Planerad igångsättning under mars 2017. Avser nybyggnad av30- lägenheterr- bostadsrätter. Avser samarbetsprojekt mellan Riksbyggen och Bonum

Markanläggning för bostäder m.m. i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Avser markanläggning för en ny stadsdel med ca 700 bostäder samt ett antal butiker eller verksamheter i sydöstra delen av Höganäs tätort. Yta: ca 26 ha, Området ansluter till Lexikonvägen i väster och till Allégatan i nordväst i norra delen. Det kommer även att anläggas grönområden, parker och en större lekplats.. Utbyggnaden kommer att ske i 3-4 etapper. Området består idag till största delen av åkermark.

Nybyggnad av bostäder i Viken, Höganäs, etapp 1
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad av ca 30 tal bostäder. Bostadsform är ej fastställd, ev blandad bebyggelse.

Nybyggnad av radhus, parhus och enbostadshus i Viken
Igångsättning planeras under 2:a kv 2016. Avser nybyggnad av 21 lägenheter i blandad bebyggelse med enbostadshus, radhus och parhus. Bostäder byggs i 1-2 plan i 6-7 olika huskroppar. Bostadsrättsförening kommer att bildas.

Nybyggnad av laboratorielokaler i Höganäs
Avser nybyggnad av labb-lokaler i 2 plan med en yta på 1300 m2. Igångsättning tidigast 1:a kv 2017.

Markområde för verksamhetslokaler och ev handel i Höganäs
Markområde finns för 3000 m2 verksamhetslokaler och handel. Igångsättning avhängigt intressenter.

Nybyggnad av bostäder i östra Viken, Höganäs, etapp 2
Avser fortsatt nybyggnad av ca 18 bostäder.

Nybyggnad av övernattningsrum och träningsanläggning i Höganäs
Avser övernattningrum samt träningsanläggning vid sportcamp.

Nybyggnad av bostäder och butikslokaler i Höganäs
Avser rivning av fastighet med jourbutik samt nybyggnad av 4-våningshus med 9 lägenheter och 2 butiker i markplan.

Nybyggnad av radhus på Lerberget i Höganäs
Avser två fristående hus och två längor med tre, respektive två bostäder i varje.

Nybyggnad av paddelhall i Höganäs
Planer finns för nybyggnad av paddelhall med en yta på 1300-1400 m2.

Nybyggnad av Folkets hus i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av Folkets hus med stor samlingssal, bowlinghall, restaurang och kafé. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av montagehall i Höganäs
Projektet ligger på is. Igångsättning är ej fastställd.. Avser prefab hall.

Inhyrning av skolmoduler för F-9 skola i Viken
Objektet omfattar en skolbyggnad i form av moduler som ersättningslokaler under tiden en ny permanent skola byggs i samma område (projektnummer 1180300).

Anläggande av väg i Höganäs etapp 1
Detaljplanearbete pågår. Igångsättning är ej fastställd.

Exploateringsarbeten för bostäder i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för anläggande av gator och va-ledningar för ett bostadsområde vid Södra viken.

Anläggande av väg och va-arbeten för bostäder i Viken, Höganäs
Avser anläggande av väg och va-ledningar för et bostadsområde som omfattar 21 bostäder

Förberedande markarbeten vid Vikenskolan i Höganäs
Projektet avser förberedande markarbeten för ny P-plats och terrassering för skolmoduler.

Nybyggnad av park, Viken Höganäs, etapp 4
Igångsättning är ej fastställd. Entreprenör kommer troligtvis att upphandlas via ramavtalsentreprenör. Avser fortsatt anläggande av park.

Installation av solcellsanläggning på mark vid Reningsverket i Höganäs
Projektet avser installation av solceller på mark vid Reningsverket i Höganäs. I projektet ingår även återställande markarbeten. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Ombyggnad och nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av filmhus på bef byggnad.

Nybyggnad av brygga vid småbåtshamnen i Höganäs
Igångsättning under 2017. Upptaget i kommunens investeringsplan. Anser 1 st ny brygga vid småbåtshamnen i Höganäs.

Uppförande av servicemodul vid Mölle hamn
Avser leverans och entreprenad gällande servicebyggnad vid Mölle hamn. Byggnaden skall inrymma 7 st toalettutrymmen med separata ingångar, varav ett RWC som även ska vara utrustat med skötbord, separerade duschutrymmen som skall ha omklädningsmöjlighet. Tvättutrymme, hamnkontor ca 10-12, m2. Ett förråd storlek 10-15 m2 samt separat teknikrum i erforderlig storlek. Alla byggnadsdelar och utrymmen ska uppfylla svenska krav enligt BBR. Total yta; ca 100 m2. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av restaurang i Höganäs
Nybyggnad av restaurang.

Nybyggnad av plank i Höganäs
Nybyggnad av spalje/stomme med skjutbar plast.

Nybyggnad av mur i Höganäs
Nybyggnad av stödmur och ny trappa samt marklov för ändring av mark.

Nybyggnad av telestation i Höganäs
Nybyggnad av teknikbyggnad för fiber.

Nybyggnad av telestation i Höganäs
Nybyggnad av teknikbyggnader för fiber.

Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av två enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Höganäs
Nybyggnad av cykelskjul samt rivning av bef cykelskjul.

Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus och förråd/carport.

Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus, garage och gäststuga.

Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av nätstation i Höganäs
Nybyggnad av nätstationer.

Nybyggnad av plank i Höganäs
Nybyggnad av plank.

Nybyggnad av sophus i Höganäs
Nybyggnad av prefabricerat miljöhus.

Nybyggnad av maskinhall i Höganäs
Tidsbegränsat lov för masthus, typ maskinhall.

Utbyte av brygga i Höganäs

Åtgärder av gatubelysning i Höganäs
Igångsättning tidigast 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: