Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Helsingborg

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Nybyggnad av kongressanläggning/hotell i Helsingborg
Avser nybyggnad av kongress- och hotellanläggning med 250 rum . Kongressalen kommer att inrymma ca 1300 personer och utrustas med ett flertal konferensrum i olika storlekar, restauranger, bar och café. Omfattar 1 huskropp i 5-9 plan. Yta: 11000 m2. Underjordiskt källare för garage byggs under mark och ingår under bostäderna under projektnummmer 1341181. Garaget sammanbyggs med denna huskropp.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 351 lägenheter med ca 5-6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Schaktning- och spontningsarbeten under hösten 2016. Byggstart av källaredel under våren 2017. Avser nybyggnad flerbostadshus med 160 lägenheter i 4 huskroppar där varje huskropp är i 5, 7 resp. 9 våningsplan. Bostadsrätter och hyresrätter.. I projektet ingår även källare med underjordiskt garage, yta: 8000 m2.. Källardelen ansluts till hotell/kongressanläggning som ingår under projektnummer 1162045. Objektets läge: Ångfärjetomten.

Nybyggnad av bostäder och lokaler i Helsingborg
Avser nybyggnad av 287 hyresrätter samt kommersiella lokaler. Gemensam källare. Certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Planer finns på nybyggnad av ca 175 lägenheter i 18 våningsplan.

Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad flerbostadshus i en sammanbyggd huskropp med 100 lägenheter i 5-6 plan med garage under mark. I projektet ingår 2 st miljöhus.

Nybyggnad av seniorbostäder i Laröd
Avser 75-80 lgh. 4 huskroppar. Uppskattad byggkostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 80 lägenheter i 2 huskroppar i 8 plan med garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning planers efter semestern 2017. Projektet avser nybyggnad av 76 lägenheter i 3 huskoppar med 5 trapphus. Avser 5 resp 6 våningsplan med indragen takvåning. Gatuadress: Gyhultsvägen/Karabygatan/Kronvallsgatan.

Nybyggnad av tygghets.- och äldreboende i Helsingborg
Igångsättning preliminärt under sommaren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Pålsjö, Helsingborg
Igångsättning sker så snart bygglovet erhållits, preliminärt under juni 2017. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 96 lägenheter.

Nybyggnad av F-9 skola i Helsingborg
Avser nybyggnad av F-9 skola i en vinkelbyggnad i 2-3 plan, total yta: 5800 m2. Förberedande markarbeten påbörjades under december 2016. Grundarbetena påbörjas preliminärt under mars 2017.

Nybyggnad av radhus och småhus (bostadsrätter) på Gustavslund
Avse 70 radhus och småhus i 1-2 plan -bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus med 44 lägenheter samt 24 st radhus. 2-6 plan. I projektet ingår komplementbyggnader, stödmurar och plank.

Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 31s t rad- och parhus.

Tillbyggnad av skolor Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad av 2 st fristående skolor på vardera 1200 m2. Skola 1: Tillbyggnad av Högastensskolan är en fristående högstadieskola om ca 1200 m2. Inom skolan ska det finnas två st NO-salar, en hemkunskapssal och fem klassrum. NO-sal och Hemkunskapsskal ska kunna ställas om till vanliga klasssum. Objekts läge: Planteringen på Elektrogatan 1a i Helsingborg Skola 2: Tillbyggnad av Holsagårdsskolan är en fristående högstadieskola med musiksal, hemkunskapssalm klassum, skolcafé samt en utvändig terass. Objektets läge: Laröd på Gunnarpsvägen i Helsingborg. Uppskattad byggstart. Option ingår under objektnuumerr 1427427.

Nybyggnad av bostadsrätter på Ringstorp, Helsingborg, Etapp 2
Avser option från projekt.nr 1216489. Avser fortsatt nybyggnad av 41 lgh i 1 huskropp i 10 plan + garage under mark. Igångsättning avhängigt beslut om projektets genomförande, tidigast våren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ödakra, Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 lägenheter i 2 huskroppar i 5 våningsplan.

Nybyggnad av biogasanläggning i Lydestad
Projektet ligger på is.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vasatorp, Helsingborg
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus med 40 lägenheter i 5- 6 huskroppar i 2-4 plan. Bostadsrätter.

Nybyggnad av vindkraftverk i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018/2019. Projektet uppförande av 7 verk, 150-180 m höga.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 4 huskroppar i 2 olika kvarter. Totalt 32 lägenheter, 2 och 3 våningar.

Nybyggnad av radhus i Gantofta, Helsingborg
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser nybyggnad av 24 radhus. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ödåklra Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Projektet omfattning och igångsättning kan ej anges.

Nybyggnad av bostadsrätter i Helsingborg, etapp 3
Igångsättning planeras under hösten 2017. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter samt garage under mark.

Nybyggnad av radhus i Helsingborg, et 2
Igångsättning efter semestern 2017. Avser fortsatt nybyggnad av 21 lägenheter i 2 huskroppar i 1 1/2- 3 plan.

Nybyggnad av smältverk och magasin i Helsingborg
Avser nybyggnad av smältverk/processbyggnad för svavel 100 kvm samt magasin för svavellagring 1500 kvm. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus med 26 st hyreslägenheter i 4 våningsplan + vindsplan. Garage under mark.

Nybyggnad av förskola i Ödåkra i Helsingborg
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar (för ca 120 barn) i anslutning till Gläntanskolan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus samt förråd, skjul och parkering.

Nybyggnad av LSS-bostäder i Maria Park, Helsingborg
Igångsättning under vecka 12 2017. Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 12 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen.

Nybyggnad av radhus i Helsingborg, et 1
Igångsättning efter semestern 2017. Avser nybyggnad av 16 lägenheter i 2 huskroppar i 1-3 plan.

Nybyggnad av affärslokaler i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av affärslokaler för Systembolaget samt Apoteket Hjärtat. Lokalerna byggs på den nuvarande parkeringen vid Ica Maxi på Berga vid Regementsvägen i Helsingborg.

Nybyggnad av kontorshus i Helsingborgs Stad
Avser nybyggnad av kontor på 740 kvm per plan i två våningar samt parkeringsplatser.

Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 14 st radhuslägenheter i 2 plan.

Exploateringsarbeten för ny stadsdel i södra Helsingborg
Avser fortsatta exploateringsarbeten för ny stadsdel.

Nytt exploateringsområde i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av byggvägar inklusive ledningar och kablar samt en ny vägbro.. Yta: 7420 m2. Ledningslängd ca 620 m, Gatulängd ca 540 m. Objektets läge: Oceanpiren i södra hamnen, sydväst om Knutpunkten. ca 1 km söder om Helsingborgs centrum.

Exploateringsarbeten för Skolplan Berga i Helsingborg
Avser nybyggnad av cirkulationsplats, gc-vägar, gc-bro och utbyggnad av VA-nät inom exploateringsområdet Skolplan Berga 1:1. Objektets läge: inom Maria park i norra delen av Helsingborg, ca 3 km från Helsingborgs centrum.

Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av radhus.

Nytt 145 kV kabelförband mellan fördelningsstation/produktionsanläggning i Helsingborg
Nytt 145 kV kabelförband mellan Öresundskrafts Distributions fördelningsstation Hållplatsen (HÅN) och Öresundskraft Produktions anläggning fjärrvärmecentral Israel (FCI).

Nybyggnad av g/c-väg samt ny gc-port i Helsingborg
Projektet avser ny gång- och cykelväg inkl. gc-port vid Fältarpsvägen. I projektet ingår även belysning och va-arbeten.

Ny anläggning för fjärrkyla vid värmeverk i Helsingborg
Projektet avser att uppföra byggnad för ny anläggning fjärrkyla inom Öresundskrafts område i Västhamnen. Omfattar erforderligt arbete för nybyggnad industrihall innefattande konstruktion, mark- och byggnadsarbete inkl el- vs och ventilation, montage och provning till fullt driftfärdig anläggning.

Uppställning av moduler för administrativa lokaler och verkstad vid Helsingborgs lasarett
Den aktuella moduluppställningen kommer att fungera som evakueringslokal för Medicinteknik under genomförandet av projektet Nya sjukhusområdet Helsingborg.

Nybyggnad av tryckzonsindelning i Helsingborg
Entreprenaden omfattar projektering/byggnation av ny tryckzonsindelning för områdena Långeberga/Östra Ramlösa (Etapp 1) inkl ny tryckstegringsstation och tryckreduceringsstation för dricksvatten samt tillhörande ledningsarbeten. Avser option på etapp 2 (Bårslöv/Vallåkra) samt etapp 3 (Allerum/Hjälmshult).

Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av förskola. Skolan kommer inrymma ca 100 elever. Brinova har tecknat hyreskontrakt med Tenoren Förskola AB.

Ny fördelningsstation i Helsingborg
Avser ny fördelningsstation 145/6 kV. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.

Nytt exploateringsområde för mindre verksamheter i Ödåkra
Avser exloateringsarbeten för verksamhetsomåde som avser lokalgator, gång- och cykelvägar, VA-arbeten, belyusning, fördröjningsmagasin samt parkområde Objektets läge: Ödåkra, norra om Helsingborg. Ca 10 km från Helsingborgs centrum.

Nybyggnad av gångbro vid Sofiero slottspark i Helsingborg
Igångsättning tidigast 1:a kv 2017. Objektet avser att projektera, leverera och montera en stålbro med tillhörande landfästen i betong och anpassning mot befintliga grusgångar och omgivande mark. Färdigställande under hösten 2017.

Anläggande av g/c-väg m.m. vid skola i Helsingborg
Avser anläggande av gång- och cykelväg samt bullerplank vid skola i Rydebäck. Avser Ytterövägen samt Landskronavägen. Objektet är beläget söder om Helsingborgs centrum ca 20 km från Helsingborgs centrum.

Ny hållplats vid lasarettet i Helsingborg,
Avser anläggande av ny hållplats vid Lasarettet i Helsingborg

Cykelinvesteringar i Helsingborg 2017
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelvägar i Landskronavägen, Pilgatan, Sandövägen samt åtgärdande av 17 st korsningspunkter inom Helsingborg. Gatulängd ca 650 m. Objektet är beläget i norr, söder och väster om Helsingborgs centrum. Ca 20 km från Helsingborgs centrum.

Uppförande av skateanläggning i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Bulleråtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Bulleråtgärder i Helsingborg
Avser bulleråtgärder 2017.

Färdigställandearbeten för bostäder, Västra Tågaborg i Helsingborg
Avser färdigställandearbeten i bostadsområde för ca 50-tal bostäder. Avser bl.a nybyggnad av torgyta vid Tågatatan/Pålsjögatan. Tågagatan rätas upp och ges en rakare linjeföring, VA- och ledningsarbete i både Erik Dahlbergs gata , Tågagatan samt Pålsjögatan. Belysningsarbeten. Yta: ca 2500 m2, gatulängd: ca 150 m. Objektets läge: Tågaborg i norra Helsingborg, ca 2 km från Helsingborgs centrum. Uppskattad byggstart

Anläggande av vägar och va-arbeten ii Helsingborg
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Avser exploateringsarbeten för 20 bostäder.

Nybyggnad av lager i Helsingborg
Igångsättning preliminärt under sommaren 2017. Projektet avser nybyggnad av lager/monteringslokal, yta;: 340 m2.

Genomförande av våtmarkasanläggning, Helsingborgs stad, etapp 3
Igångsättning planeras under sommaren 2017. Avser genomförande av 13 hektar våtmarksanläggning inom olika platser i Helsingborgs stad. Etappindeling.

Nya closeup-signaler i Ramlösa
Även slopning ställverk samt anpassning av 2 st vägskydd på Landskrona gbg ingår.

Anläggande av park och lekplats i Mörarp, Helsingborg
Projektet avser anläggande av park och lekplats.Yta: ca 15000 m2.

Genomförande av våtmarkasanläggning, Helsingborgs stad
Igångsättning under 1:a halvåret 2017. Avser genomförande av våtmarksanläggning i Välinge.

Nybyggnad av omklädningspaviljong i Helsingborg
Avser nybyggnad av omklädningspaviljong med en yta på 300 m2.

Nybyggnad av omklädningspaviljong i Helsingborg
Avser nybyggnad av omklädningspaviljong med en yta på 300 m2..

Ny 12 kV nätstation i hamnen i Helsingborg
Avser leverans och installation av nytt 12 kV ställverk, två nya transformatorer, två lågspänningsställverk, kontrollutrustning, automatisk släckutrustning samt kondensatorbatteri till fullt driftfärdigt skick.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus, 2 lokaler samt underjordiskt garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av gångtunnel i Helsingborg
Bygglov anläggning av gång- och cykeltunnel.

Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av 12 radhus.

Nybyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av butik/restaurang.

Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av förskola/skola.

Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av industri/lager.

Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av industrilokal samt gatukök.

Nybyggnad av lager i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av lager samt rivning av befintligt.

Nybyggnad av lager i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av lagerbyggnad.

Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av ramlösa förskola.

Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av industri/lager för frukt och grönt.

Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av kontor.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Marklov anläggning av bullervall.

Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Marklov anläggning av parkering.

Nybyggnad av barack i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av byggbodar.

Nybyggnad av omklädningsrum i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av moduler för omklädning.

Nybyggnad av sjukhus i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov uppförande av temporära moduler. 10 år.

Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av skärmtak.

Nybyggnad av telestation i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av toalett.

Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Gluggstorp 1:87,4:30,11:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Rönnarp 9:15,2:17.

Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av servering i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av uteservering.

Nybyggnad av återvinningsstation i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av barack i Helsingborg
Bygglov nybyggnad byggbodar.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Bygglov uppförande av bullerplank.

Nybyggnad av cistern i Helsingborg
Bygglov uppförande av cistern.

Nybyggnad av mur i Helsingborg
Bygglov uppförande av mur.

Nybyggnad av plank i Helsingborg
Bygglov uppförande av mur/plank.

Nybyggnad av lager i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av lagertält.

Nybyggnad av plank i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av plank.

Nybyggnad av pumpstation i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av pumphus Örby 18:1,19:1.

Nybyggnad av kiosk i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av kiosk samt toaletter.

Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: