Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Helsingborg

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 146 st.

Nybyggnad av sjukhus i Helsingborg
Samverkansentreprenad. Grundarbetena påbörjades under december 2015 och byggarbetena påbörjas tidigast 2018/2019. Nybyggnaden ska innehålla: Somatiska mottagningar och dagvård. Psykiatrisk mottagning, dagvård och heldygnsvård. Provtagningscentral och laboratorier. Kök och restaurangdel. Lokaler för stöd och service. Byggnaden ska utföras som miljöbyggnad klass Silver och arean är bedömd till ca 45.000 kvm BTA. Installationssamordnare: Ramböll i Malmö, att: Annika Leander/ Billqvist. Projektinformatör/kommunikatör: Sweco Management AB i Malmö, tel: 040-375300, att: Mikael Tornqvist. Projektplanerare: Sweco Management i Malmö, tel: 040-375300, att: Hans Utter.

Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av ytterligare 250 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 351 lägenheter med ca 5-6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus med butiker och kontor i Helsingborg
Avser nybyggnad av 78 lägenheter på övre del av fastigheten i 6 våningsplan samt butiker och kontor dom nedre 4 våningsplanen samt garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 327 hyresrätter i fyra huskroppar med fem våningar. Projektet utgör en del av H+, Helsingborg kommuns stora förnyelseprojekt för den södra delen av staden.

Nybyggnad av logistikcentrum mm i Helsingborg
Avser 200 000 kvm.

Nybyggnad av detaljhandel, hotell mm i Helsingborg
Avser hotell i 10 vån med ca 100 hotellrum. Uppställningsplats för lastbilar, lokaler för service som kan omfatta restaurang, bensinstation m.m.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus, 4 st med totalt 200 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Fredriksdal Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter samt påbyggnad av bostäder på befintliga huskroppar.

Nybyggnad av seniorbostäder, äldreboende mm i Helsingborg
Planer finns för marknära seniorbostäder, äldreboende samt utbildningslokaler för trygghets- och servicesektorn.

Tillbyggnad av skolor Helsingborg
Avser option från objektnummer 1344597. Planer finns för tillbyggnad av ytterligare 2 st högstadieskolor. Skolornas placering är ej fastställd. Omfattningen av dessa 2 skolor är ca 100 mkr vardera. Igångsättning tidigast efter semestern 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark i Helsingborg
Igångsättning avhängigt försäljning av lägenheterna. Byggstart tidigast våren 2017. Projektet avser nybyggnad flerbostadshus i en sammanbyggd huskropp med 100 lägenheter i 5-6 plan med garage under mark. I projektet ingår 2 st miljöhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns på nybyggnad av ca 110 lägenheter varav ca 80 hyreslägenheter och ca 30 bostadsrätter.

Nybyggnad av hyresrätter i Helsingborg
Igångsättning beräknas 2017. Markanvisningstävling utförd. Arkitektskiss Batteriö Architects Ltd, Island.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning planers efter semestern 2017. Projektet avser nybyggnad av 76 lägenheter i 3 huskoppar med 5 trapphus. Avser 5 resp 6 våningsplan med indragen takvåning. Gatuadress: Gyhultsvägen/Karabygatan/Kronvallsgatan.

Nybyggnad av tygghets.- och äldreboende i Helsingborg
Igångsättning preliminärt under sommaren 2017.

Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Markanvisning. Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av kontorsbyggnad. Yta: 10000 m2.

Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av kontorsbyggnad. Yta: 10000-13000 m2.

Nybyggnad av F-9 skola i Helsingborg
Avser nybyggnad av F-9 skola i en vinkelbyggnad i 2-3 plan, total yta: 5800 m2. Förberedande markarbeten påbörjades under december 2016. Grundarbetena påbörjas preliminärt under mars 2017.

Nybyggnad av smältverk och magasin i Helsingborg
Avser nybyggnad av smältverk/processbyggnad för svavel 100 kvm samt magasin för svavellagring 1500 kvm. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av radhus och småhus (bostadsrätter) på Gustavslund
Avse 70 radhus och småhus i 1-2 plan -bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus, kontor m.m. i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2019. Avser nybyggnad av lägre höghus, 2 huskroppar med 9 resp 5 våningar ovanpå en sockelvåning i 2 plan. Totalt 56 lägenheter samt butiker och garage med 121 platser.

Anläggande av vägar, va-ledningar, belysning m.m. vid NSH i Helsiingobrg
Projektet avser anläggningsarbeten vid NSH -Nya sjukhusområdet i Helsingborg. Omfattar vägar, va-ledningar, belysning, dagvattenhantering, planteringar m.m. Projektet kommer att utföras i olika etapper.

Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning tidigast första halvåret 2018. Projektet avser nybyggnad av ca 50-tal bostäder i form av flerbostadshus och gathus -bostadsrätter.

Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av bostadshus, 6 våningar, ca 40 lägenheter samt verksamhetslokaler på bottenplan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Rydebäck, Helsingborg
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad av bostäder vid Yttervägen i Rydebäck.

Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 31s t rad- och parhus.

Nybyggnad av gång- och cykelbro i Helsingborg
Igångsättning under november/december 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad ca 50 lägenheter.

Nytt verksamhetsområde för icke störande verksamhet i Väla, Helsingborg
Intresserade byggherrar kan höra av sig till kontaktperson på kommunen. Avser verksamhetsområde för icke störande verksamhet Del av Filborna 36:56 m fl. Tomtyta: ca 12800 m2. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Markarbetena påbörjas eventuellt under 4:e kv 2016. Husbyggnation under 2017. Projektet avser nybyggnad av 34 lägenheter i 5 huskroppar i 2-3 plan -bostadsrätter.

Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i radhus. Byggstart november/december 2016.

Nybyggnad av småhus på Gustavsborg, Helsingborg
Avser nybyggnad av 40 st småhus. Bostadsform är ej fastställd. Grupphus, radhus alternativt parhus.

Nybyggnad av bostadsrätter på Ringstorp, Helsingborg, Etapp 2
Avser option från projekt.nr 1216489. Avser fortsatt nybyggnad av 41 lgh i 1 huskropp i 10 plan + garage under mark. Igångsättning avhängigt beslut om projektets genomförande, tidigast våren 2017.

Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning beräknas 2017. Markanvisningstävling utförd.

Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018.. Markanvisningstävling utförd.

Nytt verksamhetsområde för volymhandel i Väla, Helsingborg
Intresserade byggherrar kan höra av sig till kontaktperson på kommunen. Avser verksamhetsområde för volymhandel. Igångsättning avhängigt intressent. Del av Filborna 36:56 m fl. Tomtyta: ca 25-30000 m2.

Nybyggnad av biogasanläggning i Lydestad
Planarbetet ligger för närvarande nere och objektet ligger på is.

Markiområde till försäljning för industri och logistikverksamheti Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen.. Avser ett markområde för industri-logistikverksamhet. Yta: 17000 m2. Området har anslutning till industrispår. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av småhus i Helsingborg
Planarbete pågår. Inga beslut är tagna. Planer finns för nybyggnad av ett 100-tal småhus.

Nybyggnad av radhus i Brohult, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 26 st radhus . Fasadmaterial -sten alternativt puts. Objektets läge: i Stadsdelen Brohult mellan Brohultsvägen och Ängelholmsleden. Entreprenaden är uppdelad i 2 huvuddelar. Uppskattad byggstart. Färdigställandetid: Tomt A 2017--11-24. Tomt B 2018-05-01.

Tillbyggnad av skolor Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad av 2 st fristående skolor på vardera 1200 m2. Skola 1: Tillbyggnad av Högastensskolan är en fristående högstadieskola om ca 1200 m2. Inom skolan ska det finnas två st NO-salar, en hemkunskapssal och fem klassrum. NO-sal och Hemkunskapsskal ska kunna ställas om till vanliga klasssum. Objekts läge: Planteringen på Elektrogatan 1a i Helsingborg Skola 2: Tillbyggnad av Holsagårdsskolan är en fristående högstadieskola med musiksal, hemkunskapssalm klassum, skolcafé samt en utvändig terass. Objektets läge: Laröd på Gunnarpsvägen i Helsingborg. Uppskattad byggstart. Option ingår under objektnuumerr 1427427.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet är vilande.

Nybyggnad av vindkraftverk i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018/2019. Projektet uppförande av 7 verk, 150-180 m höga.

Nybyggnad av kontor i Väla
Igångsättning avhängigt hyresgäster. Byggstart tidigast 2017. Avser fortsatt nybyggnad av ca 4500 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 4 huskroppar i 2 olika kvarter. Totalt 32 lägenheter, 2 och 3 våningar.

Nybyggnad av idrottshall i Helsingborg
Igångsättning tidigast hösten 2017. Planer finns för nybyggnad av idrottshall. Omfattning är ej fastställd.

Utfyllnader vid Oceanpiren i Helsingobrg
Arbetena som ska utföras på och vid Oceanprien är uppdelade på två arbetsområden- Arbetena kan i sin tur delas upp i fem olika delar - Övertäckning av förorenade bottensediment på östra sidan av Ocenprien. Anläggning av en stabiliserande slänt längs kaj 307 samt reparation av krönbalken. Längs kaj 307 ska också en befintlig balk och övre delar på bärande pelare rivas och därefter ska en stödmur samt cellplats installeras. Utfyllnad framför kan 308-309. Anläggande av en stabiliserande slätt framför kaj 405-407. Utfyllnad mellan kaj 407-409 samt framför kaj (slänt) 408.

Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser ett markområde på 3000 m2 mark för industriverksamhet. Igångsättning avhängigt beslut från intressent.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus med 26 st hyreslägenheter. Garage under mark.

Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus och radhus inom kv. Knoppen.

Nybyggnad av logistikterminal och lager i Helsingborg
Igångsättning och omfattning avhängigt hyresgäster. Planer finns för fortsatt nybyggnad av terminal och lagerlokaler

Nybyggnad av mindre verksamheter och ev bostäder i Ödåkra
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Mindre tomter kommer att säljas till olika intressenter.Intill Västkustbanan. Ca 80000 m2. Omfattar mindre verksamheter och eventuellt bostäder i anslutning till verksamheterna., ca 25 tomter. Igångsättning avhängigt intressenter.

Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser ett markområde på 64000 m2 mark för industriverksamhet. Igångsättning avhängigt beslut.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ödåklra Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Projektet omfattning och igångsättning kan ej anges.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ringstorp Helsingborg
Avser nybyggnad av 49 st smålägenheter i 1 huskropp i 6 plan. Omfattar 1: or och 2 or.

Tillbyggnad av lagerterminal i Helsingborg
Inga beslut är tagna. Igångsättning tidigast hösten 2017. Planer finns för ca 5000 m2 tillbyggnad av lager.

Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Avser nybyggnad av förskola med tillagningskök för ca 130 barn. fördelat på 7 avdelningar. Yta: 1500 m2.

Utökning av industriområde i Helsingborg
Avser utökning av område för industriverksamhet. Omfattar ca 2000 m2 markområde. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av radhus i Helsingborg, et 2
Igångsättning efter semestern 2017. Avser fortsatt nybyggnad av 21 lägenheter i 2 huskroppar i 1 1/2- 3 plan.

Utökning av industriområde i Helsingborg
Förhandlingar pågår med intressent. Avser utökning av område för industriverksamhet. Omfattar ca 2000 m2 markområde. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av montessoriskola i Rydebäck
Avser nybyggnad av montessoriskola i Rydebäck.

Nybyggnad av vindkraftverk i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018/2019. Avser nybyggnad av 3 vindkraftverk.

Nybyggnad av idrottshall i Helsingborg
Igångsättning tidigast slutet av 2017 alternativt 2018. Planer finns för nybyggnad av idrottshall i anslutning till F-9 skola.

Nybyggnad av LSS-bostäder i Maria Park, Helsingborg
Igångsättning under vecka 12 2017. Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 12 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen.

Nybyggnad av idrottshall i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av idrottshall i Maria Park.

Nybyggnad av förskola i Ödåkra i Helsingborg
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar (för ca 120 barn) i anslutning till Gläntanskolan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus samt förråd, skjul och parkering.

Nybyggnad av radhus i Helsingborg, et 1
Igångsättning efter semestern 2017. Avser nybyggnad av 16 lägenheter i 2 huskroppar i 1-3 plan.

Nybyggnad av bostadsmodul för nyanlända i Helsingborg
Avser nybyggnad av bostadsmodul med 10 lägenheter för nyanlända familjer.

Nybyggand av bostadsmodul för nyanlända i Helsingborg
Avser nybyggnad av bostadsmodul med 9 lägenheter för nyanlända.

Nybyggnad av hantverkar- och lagerlokaler i Helsingborg
Preliminär igångsättning under november 2016. Avser nybyggnad av två huskroppar inrymmande lagerlokaler som omfattar typ hantverkarhotell (för 28 st olika hantverkare). Yta;: 1500 m2/huskropp.

Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 14 st radhuslägenheter i 2 plan.

Nybyggnad av kontorshus i Helsingborgs Stad
Avser nybyggnad av kontor på 740 kvm per plan i två våningar samt parkeringsplatser.

Nybyggnad av parhus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av 11st en- och tvåbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Kattarp
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde för finns nybyggnad av flerbostadshus med 10 lägenheter. Igångsättning anhängigt intressenter.

Markområde för handel till försäljning i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan höra av sig till kontaktperson på kommunen. Markområde finns för en tomt gällande handel. Tomtyta: 2900 m2. Igångsättning avhängigt intressent.

Markområde för handel till försäljning i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. 5700 m2 markområde för handel finns för försäljning. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av vindkraftverk i Hyllstorp
Planarbete pågår. Avser två vindkraftverk med en effekt på 2 MW/verk. Höjd ca 150 meter.

Cykelinvesteringar i Helsingborg 2017
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Objektet är beläget på flertalet platser inom Helsingborgs stad och innefattar åtgärdande av 16 korsningspunkter längs ”blå cykelstråket” från Laröd till Råå. I projektet ingår även ny g/c-cäg vid Furutorpsgatan, sträcka 800 m, ny cykelväg vid Sandögatan i Rydebäck samt cykelväg vid Landskronavägen på Råå, sträcka ca 200 m.

Öresund 132 kV gräv och kabelarbete
Installation av landkablar i Danmark. Omfattar grävarbete och installation av ca 3,6 kvm landkabel och 2 pararella traceer från station Teglstrupgård till stranden vid Helsingör. Installation av landkablar i Sverige. Omfattar grävarbete och installation av ca 3 kvm landkabel och 2 pararella traceer från station Laröd till stranden vid Sofiero.

Nybyggnad av lager i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av lagerbyggnad.

Ny fördelningsstation i Helsingborg
Avser ny fördelningsstation 145/6 kV. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.

Nytt exploateringsområde för mindre verksamheter i Ödåkra
Avser exloateringsarbeten för verksamhetsomåde som avser lokalgator, gång- och cykelvägar, VA-arbeten, belyusning, fördröjningsmagasin samt parkområde Objektets läge: Ödåkra, norra om Helsingborg. Ca 10 km från Helsingborgs centrum.

Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av förskola. Skolan kommer inrymma ca 100 elever. Brinova har tecknat hyreskontrakt med Tenoren Förskola AB.

Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av industri/lager samt kontor och personalutrymmen. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av gångbro vid Sofiero slottspark i Helsingborg
Igångsättning tidigast 1:a kv 2017. Objektet avser att projektera, leverera och montera en stålbro med tillhörande landfästen i betong och anpassning mot befintliga grusgångar och omgivande mark. Färdigställande under hösten 2017.

Nybyggnad av g/c-väg samt ny gc-port i Helsingborg
Projektet avser ny gång- och cykelväg inkl. gc-port vid Fältarpsvägen. I projektet ingår även belysning och va-arbeten.

Nybyggnad av kyrklig byggnad i Helsingborg
Planerat projekt.

Nybyggnad av torg i Helsingborg
Tidigt skede. Igångsättning ej fastställd. Planer finns för anlägganden av torg i nya stadsdelen Oceanhamnen.

Nybyggnad av omklädningspaviljong i Helsingborg
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser nybyggnad av omklädningspaviljong med en yta på 300 m2.

Nybyggnad av omklädningspaviljong i Helsingborg
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser nybyggnad av omklädningspaviljong med en yta på 300 m2..

Nybyggnad av båthall på Råå, Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av båthall för vinterförvaring av ett 50-tal båtar, 7,5 m hög.

Nybyggnad för restaurang/badverksamhet mm Pålsjö Helsingborg
Infab Vitamin AB har option på projektet.Avser markområde som kan användas för restaurangverksamhet eller någon form av badverksamhet t.ex café eller spa. Byggnaden får ha högst 2 våningar.

Färdigställandearbeten för bostäder, Västra Tågaborg i Helsingborg
Avser färdigställandearbeten i bostadsområde för ca 50-tal bostäder. Avser bl.a nybyggnad av torgyta vid Tågatatan/Pålsjögatan. Tågagatan rätas upp och ges en rakare linjeföring, VA- och ledningsarbete i både Erik Dahlbergs gata , Tågagatan samt Pålsjögatan. Belysningsarbeten. Yta: ca 2500 m2, gatulängd: ca 150 m. Objektets läge: Tågaborg i norra Helsingborg, ca 2 km från Helsingborgs centrum. Uppskattad byggstart

Exploateringsarbeten för Skolplan Berga i Helsingborg
Avser nybyggnad av cirkulationsplats, gc-vägar, gc-bro och utbyggnad av VA-nät inom exploateringsområdet Skolplan Berga 1:1. Objektets läge: inom Maria park i norra delen av Helsingborg, ca 3 km från Helsingborgs centrum. Uppskattad byggstart.

VA-anläggning i Helsingborg, etapp 3
Etapp 3 avser infrastruktur med fortsatt utbyggnad av dammar och ledningssystem.

Nya closeup-signaler i Ramlösa
Även slopning ställverk samt anpassning av 2 st vägskydd på Landskrona gbg ingår.

Cykelinvesteringar i Helsingborg 2017
Igångsättning tidigast andra halvåret 2017. Avser fortsatta åtgärder gällande cykelinvesteringar inom Helsingborgs stad, Objektet är beläget på flertalet platser inom Helsingborgs stad och innefattar åtgärdande av korsningspunkter längs ”blå cykelstråket” från Laröd till Råå.

Tillbyggnad av tennisbanor Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Avser tillbyggnad av tennisbanor utomhus i anslutning till befintlig anläggning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: