Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Burlöv

Utökning av spårförbindelse mellan Lund-Arlöv
Projektet avser 4 spår, nya stationer för resandeutbyte i Flackarp, Åkarp och Arlöv, ombyggnad av av angränsande linjer och vägar, bullersanering. Södra Stambanan ca km 604+300-613+000. Ett konsortium kommer att bildas av WSP, Rejlers och Faveo Projektledning för framtagande av förfrågningsunderlag.

Nybyggnad av badhus i Burlöv
Partneringentreprenör utsedd för Fas 1. Avser nybyggnad av familjebad med inriktning främst mot motion, simundervisning och simklubbsverksamhet. Badanläggningens storlek och innehåll är föremål för utredning i den akutella entreprenaden. Placering av det nya badet kommer att utredas under Fas 1 & 2.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kronetorp, Burlöv
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 95 lägenheter. Hyresrätter. Garage under mark med 180 bilplatser.

Nybyggnad av lägenheter i Arlöv
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av ca 120 bostäder. Projektets omfattning kommer eventuellt att ändras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kronetorp, Burlöv
Avser nybyggnad av 1 kvarter som omfattar flerbostadshus med 90 lägenheter i 4 huskroppar i 3 1/2 plan. Bostadsrätter.

Om- och tillbyggnad till butiker, restaurang m.m i Kronetorp
Avser ombyggnad av 1700-tals byggnad till butiker, restaurang m.m. I projektet ingår även tillbyggnad av ev 500 m2 butiker.

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Kronetorp, Burlöv
Avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande 18 lägenheter (hyresrätter) i 2 1/2 plan , lokaler samtförskola för ca 120 barn i nedre planet.

Nybyggnad av seniorbostäder i Burlöv
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Projektet avser nybyggnad av seniorbostäder med 32 lägenheter i 2 huskroppar.

Nybyggnad av vårdbostäder i Burlöv
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av 24 vårdbostäder i form av LSS-boende eller dylikt.

Nybyggnad av radhus i Åkarp, Burlöv
Igångsättning är ej fastställd.. Planer finns för nybyggnad av 20-tal bostäder.

Nybyggnad av radhus, parhus i Arlöv, et 2
Igångsättning tidigast under november 2017. Avser fortstatt nybyggnad av radhus och parhus, 25 lägenheter. Grundarbeten; platta på mark. Bostadsrättsförening kommer att bildas.

Nybyggnad av bostäder i Åikarp. Burlöv
Igångsättning tidigast 2017. Avser nybyggnad av bostäder i form av radhus. Omfattning: ca 25 lägenheter.

Nybyggnad av radhus, parhus i Arlöv, et 1
Avser nybyggnad av radhus och parhus, ca 28 lägenheter. 2 våningar. Grundarbeten; platta på mark. Bostadsrättsförening kommer att bildas.

Markområde för småindustri, hotell m.m. i Burlöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för ca 6000 m2 tomtmark för småindustri, hotell eller kontor. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av radhus i Arlöv
Avser nybyggnad av radhus, 25 lägenheter med ey yta på 105 m2/hus. Byggtid: 15-18 månader.

Nybyggnad av skollokaler i Arlöv
Projektet avser nybyggnad av skollokaler inrymmande klassrum, matsal och kök. Uppskattad kostnad.

Exploateringsarbeten för bostadsområde i Kronetorp, Burlöv
Allmän platsmark. Huvudgata med delvis ny trädallé. Möbleringszoner. Lokalgator med asfalt, gräsarmering och gatsten. Gång- och cykelvägar. Torgbildning med bland annat granitmurar. Parkstigar och träspänger. Grönytor. Ny belysning. Dagvattensystem med damm. Stamledningar för yttre VA.

Nybyggnad av gata i Burlöv
Avser anläggande av ny gata. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Burlövs kommunen och Trafikverket.

Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Avser nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad i prefab konstuktion.

Utbyggnad av fiberoptiskt nät i Arlöv
Igångsättning sker så snart alla beslut är tagna. Projektet avser utbyggnad av fiberoptiskt nät inom västra Arlöv. Avser schakt- och fiberentreprenad.

Nybyggnad av lagerlokaler i Burlöv
Igångsättning tidigast andra kvartalet 2017. Avser nybyggnad av en huskropp inrymmande tre lagerlokaler, yta: 750 m2.

Ny- eller ombyggnad till brandstation i Burlöv
Objektet avser hyra och anpassning av en lokal för brandstation i Burlöv. Det kan handla om befintlig lokal som behöver byggas om eller nybyggnation. Lokalen måste vara lokaliserad inom Arlövs tätort. Lokalen ska ha utrymme för att garagera 3-4 st utryckningsfordon samt ha tillgång till omklädningsrum och samlingsrum.

Ny gata samt cirkulationsplatser i Burlöv
Igångsättning tidigast under 2:a kv 2017. Avser ny tillfällig gata samt ombyggnad av vägkorsning till 1 cirkulationsplats. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Burlövs kommun och Malmö stad.

Nybyggnad av gc-väg i Burlöv
Igångsättning tidigast 2018. Avhängigt Trafikverkets ombyggnad av järnväg

Exploateringsarbeten för bostäder i Åkarp, Burlöv
Igångsättning tidigast andra halvåret 2017. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 50-tal bostäder.

Anläggande av överföringsledning mm i Arlöv
En ny överföringsledning för vatten med dimension 355 PE ska anläggas i Arlöv mellan Grönvägens tryckstegringsstation och Lillevångsvägen. Längs Segevägen ska det även anläggas en ny spillvattenledning med dimension 300 PP samt renoveras en befintlig vattenledning med en ny V110 PE.

Va-anslutning till industriområde i Burlöv
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd.

Anläggande av näridrottsplats i Åkarp Burlöv
Avser anläggande av ny multiarena med en yta på 16 x 32 m. Arenan ska anläggas på en befintlig gräsyta väster om Dalslundsskolan..

Nybyggnad av bulleravgränsare i Burlöv
Bygglov för bullerskyddsskärm, lundavägen 91 a, arlöv.

Nybyggnad av telestation i Burlöv
Bygglov för telestation och torn, limvägen (norra sidan 1-3), arlöv.

Nybyggnad av kontor i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för kontorsbodar. arlöv.

Nybyggnad av lager i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tälthall, bernstorpsvägen 19, arlöv.

Nybyggnad av utegym i Rinnebäck, Burlöv
Projektet avser nybyggnad av utegym vid en befintlig fastighet vid Virvelvägen 301 i Arlöv.

Anläggande av utemiljö vid förskola i Åkarp
Igångsättning planeras under 2017. Projektet avser anläggande av utemiljö i anslutning till förskola vid Lindhaga Församlingsgård i Åkarp.

Installation av laddstation för elbilar i Arlöv, Burlöv
Igångsättning tidigast 2017. Avser fortsatt installation av stolpar för elbilar vid parkeringsplatser vid bostadsområde. Projektets omfattning är ej fastställd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: