Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Burlöv

Nybyggnad av lägenheter i Arlöv
Igångsättning planeras början av 2018. Avser nybyggnad av ca 275 lägenheter. Hyresrätter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av byggvaruhus , Stora Bernstorp i Burlöv
Projektet avser nybyggnad av byggvaruhus med en yta på ca 17500 m2¨ I projektet ingår även rivning av handelshus. Rivningsarbeten under september 2017, markarbeten under oktober 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus, i Kronetorp, Burlöv
Igångsättning tidigast 1:a kv 2018. Projektet avser fortsatt nybyggnad av 90 lägenheter i 3 1/2 plan. /MAL
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Kronetorp, Burlöv
Igångsättning planeras runt årsskiftet 2017/2018. Avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande 18 lägenheter (hyresrätter) i 2 1/2 plan , lokaler samtförskola för ca 120 barn i nedre planet.
Markområde för industri och lager i Burlöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med Wihlborgs Fastigheter. Avser ett markområde för byggnation av industri och lager. Tomtyta: 55000 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av distributionsterminal i Burlöv
Projektet avser nybyggnad av terminal för distribution av mat till restauranger (kyl/frys och torrlager). Markarbeten påbörjas under oktober 2107 och byggarbeten under april 2018.
Nybyggnad av radhus, parhus i Arlöv, et 2
Igångsättning tidigast under november 2017. Avser fortstatt nybyggnad av radhus och parhus, 25 lägenheter. Grundarbeten; platta på mark. Bostadsrättsförening kommer att bildas.
Markområde för småindustri, hotell m.m. i Burlöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för ca 6000 m2 tomtmark för småindustri, hotell eller kontor. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av radhus i Åkarp, Burlöv
Projektet avser nybyggnad av radhus om omfattar 21 lägenheter i 5 radhuslängor i 1 plan. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkarp, Burlöv
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 20-tal lägenheter i 2-3 plan med lokaler i bottenplanet.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Kronetorp, Burlöv
Allmän platsmark. Huvudgata med delvis ny trädallé. Möbleringszoner. Lokalgator med asfalt, gräsarmering och gatsten. Gång- och cykelvägar. Torgbildning med bland annat granitmurar. Parkstigar och träspänger. Grönytor. Ny belysning. Dagvattensystem med damm. Stamledningar för yttre VA. Uppskattad byggstart.
Markarbeten mm vid ny järnvägsstation i Åkarp
Avhängigt Trafikverkets utbyggnad av stambanan till 4 spår. Avser kringarbeten vid ny järnvägsstation.
Exploateringsarbeten för bostäder i Åkarp, Burlöv
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 50-tal bostäder. Arbetena avser gatubyggnad, modellering av befintlig bullervall, bullerplan,, va-arbete, belysning, plantering av växter m.m. Objektet är ett område med orörd mark beläget mellan E22 i öst och Lundvägen i väst, befintliga bostäder i syd samt en nerlagd plantskola i norr.
Nybyggnad av lagerlokaler i Burlöv
Avser nybyggnad av en huskropp inrymmande tre lagerlokaler, yta: 750 m2.
Nybyggnad av bro i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Nybyggnad av lager i Burlöv
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Bygglov för flerbostadshus.
Nybyggnad av verkstad i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av verkstad, arlöv.
Nybyggnad av nätstation i Burlöv
Bygglov för nätstation, vassvägen 24, arlöv.
Nybyggnad av nätstation i Burlöv
Bygglov för nätstation.
Nybyggnad av lager i Burlöv
Bygglov för uppförande av tälthall, hantverkaregatan 6, arlöv.
Nybyggnad av återvinningsstation i Burlöv
Bygglov för återvinningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Burlöv
Bygglov för bostadshus, gamla kyrkvägen 1, arlöv.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Burlöv
Marklov för bullervall.
Nybyggnad av transformatorstation i Burlöv
Rivningslov samt bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av stängsel i Burlöv
Tillfälligt bygglov för inhängnad av område.
Nytt bullerskydd i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: