Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ängelholm

Nybyggnad för verksamheter, bostäder, kontor mm i Ängelholm
Några visioner och mål som finns för stationsområdet är följande: *Att skapa en attraktiv stadsdel i stationsnära läge. *Att förädla området med en stadsmässig bebyggelse. *Att skapa en smidig, säker och tydlig bytesnod. *Att bevara och utveckla grönområden. *Att göra en översyn av och förbättra tillgängligheten i området. *Att skapa en koppling mellan hav och land. Igångsättning ej fastställd.

Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 5-8 våningar innehållande 220-270 lägenheter i varierande fördelning, inom fastigheterna ska det finnas 2 separata gruppbostäder.

Nybyggnad av F-6 skola och idrottshall i Ängelholm
Avser en F-6 skola för 550 elever, som byggs öster om den befintliga skolan.

Nybyggnad av högstadieskola och idrottshall i Ängelholm
Avser nybyggnad av en 7-9 skola för 435 elever i 1 huskropp i 1-2 plan samt nybyggnad av idrottshall i 1 plan.

Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av 40 bostäder i 1-2 plan.

Nybyggnad av golfbana mm i Ängelholm
Den nya golfbanan kommer att ha totalt 27 hål, fördelad på en 18-hålsbana och en 9-hålsbana. Dessutom planeras ett träningsområde och klubbhus med restaurang samt företagshotell. Projektets genomförande är avhängigt finansiärer. Oviss byggstart.

Nybyggnad av parhus i Vejbystrand
Igångsättning avhängigt försäljning av bostäderna. Planer finns för nybyggnad av parhus, 36 lägenheter.

Nybyggnad av va-ledning och spillvattenledning i Ängelholm
Planerad VA-utbyggnad från Strövelstorp till Klippanvägen och vidare till reningsverket i Ängelholm. I planen ligger projektet med byggstart 2023. Kan komma att tidigareläggs eftersom behovet är stort av nya bostäder och VA frågor måste lösas först innan bostadsbyggande kan komma igång.

Nybyggnad av marint center i Ängelholm
Projektet ligger vilande. Inga beslut finns. Planer finns för nybyggnad av marint center med tumlarbassäng, hajtank, akvarium och forskningsavdelning. Byggplats ej fastställd, kan ev bli annan kommun.

Nybyggnad av enbostadshus i Vejbystrand
Detaljplaneskede. Igångsättning är ej fastsälld.

Nybyggnad av flerbostadshus, Bo Klok-hus i Ängelholm
BoKlok hus

Nytt exploateringsområde i Ängelholm
Avser ny infrastruktur för nytt bostadsområde.

Nybyggnad av bostäder i Munka Ljungby, Ängelholm et 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Munka Ljungby med 50 lägenheter. Totalt kommer det bli två etapper med 5 huskroppar uppdelat. Det kommer även innehålla 4-5 våningar. Andra etappen kommer påbörjas när etapp 1 avslutas. Det blir en option ifrån första etappen. Objekt nummer för etapp 2: 1415344

Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (2 lgh).

Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (3 lgh).

Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (4 lgh).

Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter.

Nytt exploateringsområde för industri i Hjärnarp Ängelholm
Projektet ligger på is. Planarbete skall utföras.

Exploateringsarbeten för bostadsområde i Ängelholm, etapp 1
Avser 80 villor i en första etapp. Fortsättning beroende på intresse.

Ombyggnad av friidrottsanläggning i Ängelholm
Projektet avser en ny friidrottsanläggning.

Ny trafikplats vid E6 mellan Hjärnarp-Rebbelberga
Ny trafikplats längs E6 mellan trafikplats Hjärnarp och trafikplats Rebbelberga.

Nybyggnad av LSS-boende i Strövelstorp
Huset kommer att byggas mellan Bankvägen och Sjöcronavägen och inrymma 6 lägenheter samt personal- och gemensamhetsutrymmen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av befintliga komplementbyggnader. Byggstart ej fastställd. Kostnad okänd.

Ramavtal - Schaktfritt byggande av va-ledningar med styrd borrning, Ängelholm
Ramavtal för schaktfritt byggande av VA-ledningar med styrd borrning. Ramavtalet innefattar följande: Styrd borrning av tryckledning, 63-450 Styrd borrning av självfallsledning, 110-450 Styrd AT-borrning (SBR), 110-250 Tryckning med jordraket , 75-110 Objekten är belägna inom Ängelholms kommun. Projektörer/konsulter varierar från objekt till objekt.

Ramavtal option- Schaktfritt byggande av va-ledningar med styrd borrning, Ängelholm
Ramavtal för schaktfritt byggande av VA-ledningar med styrd borrning. Ramavtalet innefattar följande: Styrd borrning av tryckledning, DN 500-630 Styrd borrning av självfallsledning, DN 315-630 Styrd AT-borrning (SBR), DN 315 Tryckning med jordraket , 75-110 Spolning av ledning och vattenprov Tryck- och täthetskontroll av ledning Objekten är belägna inom Ängelholms kommun. Projektörer/konsulter varierar från objekt till objekt.

Nybyggnad av gc-väg längs väg 1722, Förslöv-Vistorpsvägen

Ny GC-bro över Kägleån i Ängelholm
GC-bro 1292-23-1 över Kägleån, Pomona i Ängelholm. Befintlig bro ska rivas och ersättas med en ny. Uppskattad kostnad.

Tekniska konsulter inom broar och konstbyggnader i Ängelholm
Indikation på kommande volym: Delområde 1 Inspektion - Ca 100 000 SEK/år Delområde 2 Projektering - Ca 200 000 SEK/år Delområde 3 Byggledning - Ca 150 000 SEK/år Delområde 4 Besiktning - Ca 75 000 SEK/år Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Avtalstiden är 2 år med möjlighet till förlängning på 2 år

Anläggande av en motionsslinga i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av plank i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.

Nybyggnad av telestation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus för digital infrastruktur.

Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av lekförråd.

Nybyggnad av telestation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av teknikbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av transformatorstation.

Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelväg i Ängelholm
Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av busshållplats vid Magnarps skola

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: