Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ängelholm

Utbyggnad till dubbelspår Västkustbanan, Ängelholm-Helsingborg
Avser en sträcka på 22 km. Inklusive Romares väg.
Nybyggnnad av bostäder i Barkåkra i Ängelholm
Planer finns för ytterligare ca 250 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus på gamla badhustomten i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad 70 lägenheter i 4 flerbostadshus med 4-8 våningar.
Markarbeten för villatomter i Ängelholm etapp 2
Avser exploateringsarbete för 57 villatomter. Markarbeten för försäljning till styckebyggnation eller byggnation av bostäder ej fastställt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus/äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Detaljplanearbete pågår. Planer finns på nybyggnad av 3 flerbostadshus i sutteräng med 2-4 våningsplan och 24 lägenheter.
Nybyggnad av koncepthus/flerbostadshus i Ängelholms kommun
Objektet avser uppförande av 10 st koncepthus typ PersTorp 1 med tillhörande bostadskomplement, installationer och markplanering på 8 st tomter orienterade på 5 olika områden inom Ängelholms kommun. Varje koncepthus innehåller 4 st smålägenheter á 35 m2 med loft. Objekten är belägna på Hjärnarp 1:39, Rantzowsväg 3, Del av Söndrebalj 7:2, Össjö 26:147, Teresiavägen 4, Del av Ängelholm 5:53, Helsingborgsvägen 46 samt Strövelstorp 5:164-5:166 Ametistvägen 6, 8, 10 samt Klockarvägen 20. Ev option på ytterligare 9 st hus.
Nytt exploateringsområde i Ängelholm
Avser ny infrastruktur för nytt bostadsområde.
Nybyggnad av kontor och laboratorium i Ängelholm
Avser nybyggnad av ca 1000 kvm kontor och laboratorium.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (2 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (3 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (4 lgh).
Exploateringsarbete för nytt bostadsområde i Ängelholm
Exploateringsarbete för nybyggnad av 60 småhus.
Nybyggnad av spillvattenledning i Ängelholm S127
Ingår i större va-utbyggnad inom kommunen.
Nybyggnad av friidrottsanläggning i Ängelholm
Projektet avser en ny friidrottsanläggning.
Anläggande av spillvattenledning i Ängelholm
Avser utbyggnad av nätet och ny spillvattenpumpstation SPU31 för att möjliggöra ytterligare anslutning av fastigheter. Den nya ledningen är tänkt att läggas längs med kustlinjen.
Nybyggnad av LSS-boende i Strövelstorp
Huset kommer att byggas mellan Bankvägen och Sjöcronavägen och inrymma 6 lägenheter samt personal- och gemensamhetsutrymmen.
Ny GC-bro över Kägleån i Ängelholm
GC-bro 1292-23-1 över Kägleån, Pomona i Ängelholm. Befintlig bro ska rivas och ersättas med en ny. Uppskattad kostnad.
Provisoriska paviljonger till skola i Ängelholm
Entreprenaden avser uppställning av provisorisk paviljong med fyra tillfälliga klassrum med tillhörande kapp- och grupprum.
Provisoriska paviljonger till skola i Munka-Ljungby
Entreprenaden avser uppställning av provisoriska paviljonger i form av moduler.
Provisoriska paviljonger till förskola i Munka-Ljungby
Entreprenaden avser uppställning av provisoriska paviljonger med fyra förskoleavdelningar.
Leverans och montage av inseglingsfyrar i Skälderviken, Ängelholm
Avser leverans av två stycken inseglingfyrar samt drift och underhållsavtal inkl årlig besiktning av nämnda fyrar samt två befintliga ensfyrar.
Nybyggnad av servering i Ängelholm
Ansökan om bygglov av säsongskaraktär (1 april till 15 oktober) för uppsättning servering.
Nybyggnad av mur i Ängelholm
Ansökan om bygglov för mur.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad Kvadraten 1,2.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av regnskydd.
Nybyggnad av toalett i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av offentlig toalett.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Attefallsåtgärd - anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: