Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Norrköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 137 st.

Nybyggnad av flerbostadshus Norrköping, etapp 2
Ca 7-8 våningar, BTA ca 30 000 kvm.

Nybyggnad av kontor, skola & läktare i Norrköping, etapp 1
1200-1500 sittande personer med loger och stolloger. Skola/kontor på 7000-8000 kvm i fyra våningar.

Utbyggnad av industrispår vid Malmölandet i Norrköping

Nybyggnad av bostäder i Krokek

Utveckling av kvarter i Norrköping
Totalt omfattar projektet cirka 15 000 kvm byggrätt samt garage och sammanlagt cirka 110 student- och forskarbostäder. Kv. Bommen bebyggs utmed S:t Persgatan, Kungsgatan och Södra Grytsgatan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby, område A och B

Nybyggnad av bostadsområde i Svärtinge, 1B
Etapp 1B innehåller ca 23 kommunala tomter i olika boendeform som villor, kedjehus, radhus och parhus. Inom etapp 1B äger dessutom Östra Ryssnäs AB flertalet tomter utöver kommunens tomter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby
Uppförande av flerbostadshus, ca 12.000 BTA, ca 150 bostäder.

Nybyggnad av äldreboende i Norrköping

Nybyggnad av vindkraftverk i Bråviken, Norrköping
Inom projektområdet planeras för 10-12 st vindkraftverk. ReWind Offshore tillsammans med Kolmårdsvind ek för, Hyresbostäder i Norrköping och HSB Östra kommer bilda ett byggherrebolag för projektet. Planerat att bygga en så kallad "on-the-rocks" anläggning. Vindkraftverken byggs på öar,kobbar och skär, och installeras direkt från fartyg.

Nybyggnad av bostäder i Smedby
154 bostäder i sex punkthus bestående av främst tvåor och treor på en total yta om 11 800 BTA.

Nytt naturgasnät mellan boxholm och Norrköping, etapp 3

Nybyggnad av akuthus vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping
3 stycken bygg-, el-, vent- och vs-entreprenörer som håller i olika delar av projektet. Ingår i Vrinnevisjukhuset Vision 2020. Upphandlingen avser tillbyggnad av hus 020 med husdel 026. Ombyggnad och rivning av fasader samt yttertak till husdelar 021, 025 och 051.

Nybyggnad av skola i Svärtinge

Nybyggnad av lägenheter, kontor och butik i Norrköping

Nybyggnad av lägenheter i Rambodal, Norrköping
80-90 st lägenheter.Svenska Hyreshus AB har förvärvat denna mark. Avtalet är villkorat av att detaljplan vinner laga kraft.

Utb av infrastruktur inkl.broar, Malmölandet i Norrköping

Exploatering för ny stadsdel i Norrköping
Ca 500-600 st bostäder.

Nybyggnad av lager/bilhall i Åby

Nybyggnad av stadsdel i Sidus, Norrköping

Nybyggnad av radhus i Krokek

Nybyggnad av punkthus och garage i Ljura
Garage i bottenvåning.

Nybyggnad av logistikcentrum i Norsholm

Nybyggnad av förskola i Svärtinge

Nybyggnad av F-3 skola på Ektorp
Rivning ligger på projnr; 1040229

Nybyggnad av ev trygghetsboende i Kneippen
Ca 45 st lägenheter.

Nybyggnad av kontorshus i Norrköping
Etapp 1 = 917166

Nybyggnad av bostadshus i Saltängen, Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping

Nybyggnad av seniorboende i Åby
Kommer bli 30-40 st bostadsrätter enligt koncept Bonum +55.

Nybyggnad av bostadshus i Ljura
Ljurafältet, tomt F.

Nybyggnad av centrumbyggnad (t ex restaurang, café etc) i Norrköping
Avser byggrätt för centrumbyggnad på max tre våningar innehållande t ex restaurang, café, friskvård, spa eller kultur.

Nybyggnad av småhus i Norrköping, etapp 1
Beställare = markägare. 63 hus, via kommunens tomtkö.

Nybyggnad av hotell i Norrköping
Uppförande av hotell.

Nybyggnad av idrottshall i Norrköping
Uppförande av sporthall.

Nybyggnad av vårdbostad i Norrköping
Uppförande av vårdboende.

Nybyggnad av förskola i Norrköping
6 avdelningar.

Nybyggnad av vindkraftverk i Norrköping
6 st verk.

Nybyggnad av par/radhus och flerbostadshus i Lindö strand etapp 1
18-45 bostäder i form av radhus, parhus och flerbostadshus.

Nybyggnad av sporthall i Norrköping
B-hall

Nybyggnad av varv i Norrköping
Uppförande av varvsbyggnad samt rivning av befintlig.

Nybyggnad av förskola i Norrköping
4 avdelningar.

Nybyggnad av typförskola i Norrköping
6 avdelningar.

Nybyggnad av bostäder i Sandtorp, Norrköping, etapp 2
Områdets areal är cirka 2 300 m².

Nybyggnad av silos mm i Norrköping
2 st stora runda silos för havre, 6 st mindre silos för havremjöl och havreskal.

Nybyggnad av LSS boende i Fyrby, Norrköping

Nybyggnad av LSS boende i Norrköping
6-12 st lägenheter. Ej fastställt om det blir en helt ny byggnad eller tillbyggnad med förbindelsegång.

Nybyggnad av bensinmack och vägkrog i Åby
Planerat projekt med byggstart 2017/2018. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av brandstation i Skärblacka

Nybyggnad av hotell i Västra Saltängen, Norrköping
Vid gamla busstationen finns även plats att bygga kontor, handelscentrum och hotell.

Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Norrköping
Ca 20-25 st tomter.

Nybyggnad av gruppbostad i Norrköping
Uppförande av LSS-boende. Ca 1500-1600 kvm.

Nybyggnad av väg mellan Lindö-Marby i Norrköping

Nybyggnad av bilverkstad med försäljningshall i Herstadberg, Norrköping

Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av 9 enbostadshus samt garage Östra Eneby. Husen kommer att säljas eftersom dom byggs. 1:101,1:102,1:103,1:104,1:105,1:106,1:107,1:108,1:109.

Nybyggnad av gata och VA-ledningar Krusenhov, Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus, förråd och miljöutrymme.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av handelshus, kontor och småindustri i Östra Husby

Nybyggnad av förskola i Norrköping

Exploatering för nytt bostadsområde i Nyköping

Utbyggnad av GC-väg i Norrköping

Nytt exploateringsområde för bostäder i Norrköping, etapp 2 A
Hette tidigare etapp 1 C.

Nybyggnad av kontor och lager i Norrköping

Exploateringsområde för bostäder i Lindö strand

Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av grupphus Östra Eneby 1:87,1:86,1:85,1:84,1:88.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arkösund
Byggrätt i 2 våningar med max 1200 kvm. 4-8 st lägenheter.

Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.

Nybyggnad av parhus i Björkalund i Norrköping

Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Totalt för området: 5 stora tomter samt 4 mindre tomter. Tomt 8000-30 000 kvm.

Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industrihall.

Nybyggnad av park i Norrköping
Ur investeringsbudget 2016-2019.

Nybyggnad av fotbollsplaner i Lindö

Exploatering för nya bostäder i Smedby

Nybyggnad av industri i Norrköping

Nybyggnad av parhus i Norrköping
Uppförande av parhus Råssla 1:439,1:440,1:438,1:441.

Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerhall.

Nybyggnad av hunddagis i Norrköping

Nybyggnad av aktivitetscenter i Norrköping
Uppförande av aktivitetshus med duschar och toaletter.

Nyb av gc-väg och trafiksäkerhetsåtgärder i Ingelstad, Norrköping
Upphandling avser en utförandeentreprenad för projektet ?GC-väg längs Stockholmsvägen mm? vid Ingelsta köpcentrum i Norrköping och avser att teckna kontrakt med en vinnande entreprenör. Projektet omfattar att på östra sidan av Stockholmsvägen anlägga en GC-väg med tillhörande gatubelysning och dagvattenhantering mellan Kromgatan och Järngatan, bygga en gc-passage över Kromgatan samt plantera träd längs delar av GC-vägens sträckning. Som option kan beställning av trädplantering längs västra sidan av Stockholmsvägen göras.

Utbyggnad av VA på Vitudden, Norrköping
Utbyggnad av VA-näten för vatten och avlopp fram till ett fyrtiotal fastigheter i området. Överföringsledningarna för vatten och avlopp till det tätbebyggda området är ca 2 km.

Nybyggnad av gc-bro i Norrköping
Uppförande av gångbro.

Sommarfritidsgård i Vasaparken, Norrköping

Nybyggnad av parkeringsplatser för pendlare i Norrköping
Pendlarparkeringar i Vånga och Klockaretorpet.

Nybyggnad av kontorshus i Simonstorp
Byggs i anslutning till testbanan Katrineholm-Åby.

Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Uppförande av verkstad; förhandsbesked.

Nybyggnad av lekplats i Norrköping
Temat för den nya lekmiljön kommer att vara vatten. Efter samråd med boende i området kommer den nya lekmiljön få en stor plats för sandlek, en stor klätterbåt med klätternät och rutschkana, karusell och möjlighet till fantasi- och rörelselek. I nära anslutning till den stora lekmiljön kommer det att finnas plats för en linbana och gungor, bland annat tangogunga och kompisgunga.

Uppförande av skolpaviljong i Norrköping

Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Avser nybyggnation av parkeringsyta med ca 50 p-platser samt dagvattenfördröjningar i anslutning till parkeringen. I arbetena ingår bla: schaktning, fyllning, förläggning av kablar för belysning och inkoppling belysning, sättning av dagvattenbrunnar, förläggning av dagvattenledningar, kantsten och slitlager.

Nybyggnad av gata i Klockaretorpet
Ny gata till ny förskola i Klockaretorpet. Vändplanen behöver byggas ut till förskolans tomt med anslutning till Gustaf Janzens gata.

Nybyggnad av industribyggnad i Norrköping
Uppförande av industribyggnad; pumphus.

Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerlokal; förhandsbesked.

Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontor.

Nybyggnad av växthus i Norrköping
Uppförande av växthus.

Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Uppförande av verkstad.

Nybyggnad av vårdcentral i Norrköping
Uppförande av vårdlokal samt tillbyggnad.

Nybyggnad av skärmtak i Norrköping
Uppförande av väderskydd.

Nybyggnad av markanläggning i Norrköping
Utfyllnad och iordningställande av markyta.

Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Uppförande av parkeringsplatser.

Nybyggnad av paviljong i Norrköping
Uppförande av paviljong.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: