Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Norrköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 133 st.

Nybyggnad av bostäder och äldreboenden i Norrköping etapp 1
I denna etapp ingår det: Vårdboende, hyresrätter och garage
Nybyggnad av bostäder i Krokek
Ca 300 nya bostäder.
Utveckling av kvarter i Norrköping
Totalt omfattar projektet cirka 15 000 kvm byggrätt samt garage och sammanlagt cirka 110 student- och forskarbostäder. Kv. Bommen bebyggs utmed S:t Persgatan, Kungsgatan och Södra Grytsgatan.
Nybyggnad av akuthus vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Entreprenaden för Rumssystem (RSE) omfattar sammanfattningsvis systemväggar, innerfönster, mörkläggning, undertak, dörrar, vagnslusskåp, uttagslådor och håltagningar i systemväggar/systemtak för installationer med mera i lokaler för operationsverksamhet som kräver renrum på plan 11 (dagkirurgi) och 12 (förlossningen) i hus 026. 3 stycken bygg-, el-, vent- och vs-entreprenörer som håller i olika delar av projektet. Ingår i Vrinnevisjukhuset Vision 2020. Tillbyggnad av hus 020 med husdel 026. Ombyggnad och rivning av fasader samt yttertak till husdelar 021, 025 och 051.
Nybyggnad av lägenheter i Rambodal, Norrköping
80-90 st lägenheter.Svenska Hyreshus AB har förvärvat denna mark. Avtalet är villkorat av att detaljplan vinner laga kraft.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av friidrottsanläggning på Himmelstalund, Norrköping
Nybyggnad av friidrottsanläggning, läktare, omklädningsrum samt starttorn. Arenan ska efter färdigställande motsvara moderna krav enligt Måttboken 2013 inklusive allmän del 2006 och med certifiering enligt klass 2 enligt IAAF 2008.
Nybyggnad av F-3 skola på Ektorp
Rivning ligger på projnr; 1040229
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Totalt på området: 5 stora tomter samt 4 mindre tomter. Tomt 8000-30 000 kvm.
Nybyggnad av seniorboende i Åby
Kommer bli 30-40 st bostadsrätter enligt koncept Bonum +55.
Nybyggnad av bostadshus i Ljura
Ljurafältet, tomt F.
Nybyggnad av centrumbyggnad (t ex restaurang, café etc) i Norrköping
Avser byggrätt för centrumbyggnad på max tre våningar innehållande t ex restaurang, café, friskvård, spa eller kultur.
Nybyggnad av hotell i Norrköping
Uppförande av hotell.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontor.
Nybyggnad av vårdbostad i Norrköping
Uppförande av vårdboende.
Nybyggnad av bostadsområde i Svärtinge, 1B
Etapp 1B innehåller ca 23 kommunala tomter i olika boendeform som villor, kedjehus, radhus och parhus. Inom etapp 1B äger dessutom Östra Ryssnäs AB flertalet tomter utöver kommunens tomter.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Nybyggnation av en 6 avd. förskola i två plan på cirka 1700 kvm (BTA). Nytt miljöhus på cirka 40 kvm samt nytt förråd på cirka 40 kvm. Ny förskoletomt på cirka 4000 kvm med parkering och lekredskap
Nybyggnad av LSS boende i Norrköping
6-12 st lägenheter. Ej fastställt om det blir en helt ny byggnad eller tillbyggnad med förbindelsegång.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av 9 enbostadshus samt garage Östra Eneby. Husen kommer att säljas eftersom dom byggs. 1:101,1:102,1:103,1:104,1:105,1:106,1:107,1:108,1:109.
Nybyggnad av LSS-boende i Norrköping
- Nybyggnad av gruppbostad - Totalt 6 lgh med tillhörande gemensamhetsutrymmen, personal-, teknik- och biutrymmen. - Nybyggnad av fristående förrådsbyggnad. - Ombyggnad av carport till soprum i befintlig förrådsbyggnad.
Nybyggnad av kontor och lager i Norrköping
Uppförande av kontor/lager.
Exploatering för nytt bostadsområde i Norrköping etapp 2A
Uppdraget omfattar nybyggnation av vägar, GC-vägar, dagvatten, VA, gatubelysning, kanalisation för el och fiber samt markarbeten för fjärrvärme för nytt bostadsområde om ca 300 bostäder i Sandtorp 2 etapp 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arkösund
Byggrätt i 2 våningar med max 1200 kvm. 4-8 st lägenheter.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.
Nybyggnad av park i Norrköping
Ur investeringsbudget 2016-2019.
Nybyggnad av torgyta mm i Norrköping
Projektet omfattar i huvudsak anläggande av ny torgyta, planteringar, el/belysning samt dagvatten.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerhall.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Norrköping
Uppförande av aktivitetshus med duschar och toaletter.
Nybyggnad av lokalgata i Svärtinge, etapp 2
Projektet är delvis en förutsättning för den planerade utbyggnaden av Svärtinge Sportområde (projnr: 1039771)
Nyb av gc-väg och trafiksäkerhetsåtgärder i Ingelstad, Norrköping
Upphandling avser en utförandeentreprenad för projektet ?GC-väg längs Stockholmsvägen mm? vid Ingelsta köpcentrum i Norrköping och avser att teckna kontrakt med en vinnande entreprenör. Projektet omfattar att på östra sidan av Stockholmsvägen anlägga en GC-väg med tillhörande gatubelysning och dagvattenhantering mellan Kromgatan och Järngatan, bygga en gc-passage över Kromgatan samt plantera träd längs delar av GC-vägens sträckning. Som option kan beställning av trädplantering längs västra sidan av Stockholmsvägen göras.
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Uppförande av verkstad. 2 plan på halva byggnaden.
Återuppbyggande av sporthall efter brand Norrköping, etapp 2
Återuppbyggnad av sporthall efter brand.
Nybyggnad av tvätthall och verkstad vid terminal i Norrköping
Uppförande av verkstad och tvätthall samt rivning av ett mindre garage.
Utbyggnad av VA på Vi udden, Norrköping
Utbyggnad av VA-näten för vatten och avlopp fram till ett fyrtiotal fastigheter i området. Överföringsledningarna för vatten och avlopp till det tätbebyggda området är ca 2 km.
Anläggande av lokalgata samt VA-ledningar i Odensåker, Skärblacka
Objektet omfattar utbyggnad av ca 100 meter grusväg med tillhörande vändplan. Ny VA ska anläggas i den nya vägen med anslutningar till fyra nya planerade fastigheter.
Nybyggnad av parkeringsplatser för pendlare i Norrköping
Pendlarparkeringar i Vånga och Klockaretorpet.
Nybyggnad av affärshus i Norrköping
Uppförande av affärshus.
Nybyggnad av konstgräsplan i Norrköping
Avser ny konstgräsplan på Navestad IP, markentreprenad exkl. konstgräs.
Uppförande av paviljonger för genomgångsboende i Norrköping
Avser uppställning och hyra av boendepaviljonger, placering ännu ej fastställd. Modulerna skall inrymma 30 bostäder, tvättenheter samt förråd.
Nybyggnad av kontorshus i Simonstorp
Byggs i anslutning till testbanan Katrineholm-Åby.
Nybyggnad av lekplats i Norrköping
Temat för den nya lekmiljön kommer att vara vatten. Efter samråd med boende i området kommer den nya lekmiljön få en stor plats för sandlek, en stor klätterbåt med klätternät och rutschkana, karusell och möjlighet till fantasi- och rörelselek. I nära anslutning till den stora lekmiljön kommer det att finnas plats för en linbana och gungor, bland annat tangogunga och kompisgunga.
Hyra av matsalspaviljonger i Norrköping
Matsalspaviljong till Klingsborgsskolan under ombyggnaden av skolans kök Upphandlingen avser en tidsbestämd paviljonguthyrning, där moduluthyraren ska montera, inreda och verksamhetsanpassa en komplett matsalpaviljong för att kunna ge skolan möjlighet att fortsätta bedriva sin matverksamhet som idag.
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Uppförande av verkstad.
Nybyggnad av gata i Klockaretorpet
Ny gata till ny förskola i Klockaretorpet. Vändplanen behöver byggas ut till förskolans tomt med anslutning till Gustaf Janzens gata. Markarbeten på torget i Klockaretorpets Centrum.
Nybyggnad av trottoar mm i Åby
Nybyggnad av trottoar, busshållsplatser och trafiksäkerhet.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av affärshus/kontorshus samt rivning av verkstad, skärmtak och staket.
Nybyggnad av bilhall i Norrköping
Uppförande av bilhall.
Nybyggnad av vårdbostad i Norrköping
Uppförande av vårdboende och förråd.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerlokal, bygglov och strandskyddsprövning.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerlokal; förhandsbesked.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av hallbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad, komplementbyggnad och skärmtak samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av gruppbostad i Norrköping
Uppförande av lss-boende samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Norrköping
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av toalett i Norrköping
Uppförande av offentlig wc-byggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Uppförande av parkering; strandskyddsprövning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Uppförande av parkeringsplats.
Nybyggnad av skola i Norrköping
Uppförande av paviljong; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av paviljong i Norrköping
Uppförande av paviljonger och plank/murar; strandskyddsprövning.
Nybyggnad av barack i Norrköping
Uppförande av personalbodar; tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av plank i Norrköping
Uppförande av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av prefabriserad transformatorstation.
Nybyggnad av skola i Norrköping
Uppförande av skolpaviljonger; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av skärmtak i Norrköping
Uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av staket och komplementbyggnad; cykelförråd och soprum samt rivning av skjul.
Nybyggnad av ställverk i Norrköping
Uppförande av ställverk.
Nybyggnad av automatstation i Norrköping
Uppförande av tankstation.
Nybyggnad av telestation i Norrköping
Uppförande av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av transformatorstation Östra Eneby 8:1,6:49,6:68.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av tält; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av tältmagasin.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: