Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Norrköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 130 st.

Utveckling av kvarter i Norrköping
Totalt omfattar projektet cirka 15 000 kvm byggrätt samt garage och sammanlagt cirka 110 student- och forskarbostäder. Kv. Bommen bebyggs utmed S:t Persgatan, Kungsgatan och Södra Grytsgatan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby
Uppförande av flerbostadshus, ca 12.000 BTA, ca 150 bostäder.

Nybyggnad av vindkraftverk i Bråviken, Norrköping
Inom projektområdet planeras för 10-12 st vindkraftverk. ReWind Offshore tillsammans med Kolmårdsvind ek för, Hyresbostäder i Norrköping och HSB Östra kommer bilda ett byggherrebolag för projektet. Planerat att bygga en så kallad "on-the-rocks" anläggning. Vindkraftverken byggs på öar,kobbar och skär, och installeras direkt från fartyg.

Nybyggnad av flerbostadshus vid gamla busstationen i Norrköping
Cirka 4-6 våningar per huskropp.

Nybyggnad av akuthus vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Entreprenaden för Rumssystem (RSE) omfattar sammanfattningsvis systemväggar, innerfönster, mörkläggning, undertak, dörrar, vagnslusskåp, uttagslådor och håltagningar i systemväggar/systemtak för installationer med mera i lokaler för operationsverksamhet som kräver renrum på plan 11 (dagkirurgi) och 12 (förlossningen) i hus 026. 3 stycken bygg-, el-, vent- och vs-entreprenörer som håller i olika delar av projektet. Ingår i Vrinnevisjukhuset Vision 2020. Tillbyggnad av hus 020 med husdel 026. Ombyggnad och rivning av fasader samt yttertak till husdelar 021, 025 och 051.

Nybyggnad av punkthus på Ektorp, Norrköping
Tomten ligger i korsningen Skarphagsleden-Ektorpsgatan.

Nybyggnad av skola i Svärtinge

Nybyggnad av studentlägenheter i Norrköping

Nybyggnad av lamellhus och punkthus i Hageby, Norrköping
132 lägenheter.

Nybyggnad av kedjehus och flerbostadshus i Norsholm
40 lägenheter, 11 kedjehus och 5 radhus.

Nybyggnad av F-3 skola på Ektorp
Rivning ligger på projnr; 1040229

Nybyggnad av äldreboende i Skarphagen, etapp 2
Ca 60 platser.

Nybyggnad av ev trygghetsboende i Kneippen
Ca 45 st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
35 lägenheter i 2 huskroppar. L-format hus. Tidigare kv Laxen.

Nybyggnad av flerbostadshus och café i Norrköping

Nybyggnad av bostadshus i Saltängen, Norrköping

Nybyggnad av seniorboende i Åby
Kommer bli 30-40 st bostadsrätter enligt koncept Bonum +55.

Nybyggnad av bostadshus i Ljura
Ljurafältet, tomt F.

Nybyggnad av lager/bilhall i Åby

Nybyggnad av centrumbyggnad (t ex restaurang, café etc) i Norrköping
Avser byggrätt för centrumbyggnad på max tre våningar innehållande t ex restaurang, café, friskvård, spa eller kultur.

Nybyggnad av småhus i Norrköping, etapp 1
Beställare = markägare. 63 hus, via kommunens tomtkö.

Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontor.

Nybyggnad av idrottshall i Norrköping
Uppförande av sporthall.

Nybyggnad av hotell i Norrköping
Uppförande av hotell.

Nybyggnad av förskola i Norrköping
6 avdelningar.

Nybyggnad av vindkraftverk i Norrköping
6 st verk.

Nybyggnad av sporthall i Norrköping
B-hall

Nybyggnad av parhus och villor i Norrköping
Ca 5 hektar mark som ska bebyggas med parhus och villor.

Nybyggnad av bostadsområde i Svärtinge, 1B
Etapp 1B innehåller ca 23 kommunala tomter i olika boendeform som villor, kedjehus, radhus och parhus. Inom etapp 1B äger dessutom Östra Ryssnäs AB flertalet tomter utöver kommunens tomter.

Nybyggnad av silos mm i Norrköping
2 st stora runda silos för havre, 6 st mindre silos för havremjöl och havreskal.

Nybyggnad av förskola i Norrköping

Nybyggnad av LSS boende i Norrköping
6-12 st lägenheter. Ej fastställt om det blir en helt ny byggnad eller tillbyggnad med förbindelsegång.

Nybyggnad av brandstation i Skärblacka

Nybyggnad av bensinmack och vägkrog i Åby

Nybyggnad av bilhall i Norrköping

Exploatering för nytt bostadsområde i Norrköping

Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Norrköping
Ca 20-25 st tomter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindö strand etapp 1
Fokus på hyresrätter ca 6000 BTA

Nybyggnad av friidrottsanläggning på Himmelstalund, Norrköping
Nybyggnad av friidrottsanläggning, läktare, omklädningsrum samt starttorn. Arenan ska efter färdigställande motsvara moderna krav enligt Måttboken 2013 inklusive allmän del 2006 och med certifiering enligt klass 2 enligt IAAF 2008.

Nybyggnad av sporthall i Norrköping
Platsen är ospecificerad.

Nybyggnad av gruppbostad i Norrköping
Uppförande av LSS-boende. Ca 1500-1600 kvm.

Nybyggnad av väg mellan Lindö-Marby i Norrköping

Nybyggnad av bilverkstad med försäljningshall i Herstadberg, Norrköping

Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av 9 enbostadshus samt garage Östra Eneby. Husen kommer att säljas eftersom dom byggs. 1:101,1:102,1:103,1:104,1:105,1:106,1:107,1:108,1:109.

Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Skärblacka

Utbyggnad av VA i Norra Kungssten

Nybyggnad av handelshus, kontor och småindustri i Östra Husby
Lagerhall

Exploatering för nytt bostadsområde i Nyköping

Nybyggnad av kontor och lager i Norrköping

Nytt exploateringsområde för bostäder i Norrköping, etapp 2 A
Hette tidigare etapp 1 C.

Exploateringsområde för bostäder i Lindö strand

Om/tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Ändring och tillbyggnad av industribyggnad, fasadändring samt uppförande av skyltar.

Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.

Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industrihall.

Nybyggnad av fotbollsplaner i Lindö

Uppförande av teknikhus längs Ostlänken

Nybyggnad av parhus i Norrköping
Uppförande av parhus Råssla 1:439,1:440,1:438,1:441.

Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerhall.

Nybyggnad av hunddagis i Norrköping

Nybyggnad av aktivitetscenter i Norrköping
Uppförande av aktivitetshus med duschar och toaletter.

Nybyggnad av industrihus i Norrköping

Nyb av gc-väg och trafiksäkerhetsåtgärder i Ingelstad, Norrköping
Upphandling avser en utförandeentreprenad för projektet ?GC-väg längs Stockholmsvägen mm? vid Ingelsta köpcentrum i Norrköping och avser att teckna kontrakt med en vinnande entreprenör. Projektet omfattar att på östra sidan av Stockholmsvägen anlägga en GC-väg med tillhörande gatubelysning och dagvattenhantering mellan Kromgatan och Järngatan, bygga en gc-passage över Kromgatan samt plantera träd längs delar av GC-vägens sträckning. Som option kan beställning av trädplantering längs västra sidan av Stockholmsvägen göras.

Utbyggnad av VA på Vi udden, Norrköping
Utbyggnad av VA-näten för vatten och avlopp fram till ett fyrtiotal fastigheter i området. Överföringsledningarna för vatten och avlopp till det tätbebyggda området är ca 2 km.

Nybyggnad av affärshus i Norrköping
Uppförande av affärshus.

Nybyggnad av gc-bro i Norrköping
Uppförande av gångbro.

Sommarfritidsgård i Vasaparken, Norrköping

Trafiksäkerhetsåtgärder i Östra Husby

Nybyggnad av kontorshus i Simonstorp
Byggs i anslutning till testbanan Katrineholm-Åby.

Nybyggnad av parkering samt rivning av byggnader i Norrköping etapp 2
Befintlig parkeringsyta vid infarten till safariparken vid Kolmårdens djurpark (fastighet Gruvstugan 1:9) om ca 300 p-platser färdigställdes under juni 2016. Denna entreprenad avser att bygga ut parkeringsytan med ytterligare ca 400 p-platser. I arbetet ingår dagvattensystem med oljeavskiljare, trädfällning, schakt, bergschakt och fyll, vissa elarbeten, beläggningsarbeten samt sanering av en mindre arsenikförorening. Infartsväg mellan parkeringen och safariinfarten är byggd men kräver justering samt beläggning.

Uppförande av skolpaviljong i Norrköping

Hyra av matsalspaviljonger i Norrköping
Matsalspaviljong till Klingsborgsskolan under ombyggnaden av skolans kök Upphandlingen avser en tidsbestämd paviljonguthyrning, där moduluthyraren ska montera, inreda och verksamhetsanpassa en komplett matsalpaviljong för att kunna ge skolan möjlighet att fortsätta bedriva sin matverksamhet som idag.

Nybyggnad av tvätthall i Norrköping
Uppförande av verkstad och tvätthall samt rivning av ett mindre garage.

Nybyggnad av gata i Klockaretorpet
Ny gata till ny förskola i Klockaretorpet. Vändplanen behöver byggas ut till förskolans tomt med anslutning till Gustaf Janzens gata.

Nybyggnad av trottoar mm i Åby
Nybyggnad av trottoar, busshållsplatser och trafiksäkerhet.

Nya bostäder mm i Norrköping

Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Uppförande av verkstad.

Nybyggnad av växthus i Norrköping
Uppförande av växthus.

Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad, komplementbyggnad och skärmtak samt anläggande av parkeringsplatser.

Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontor/lager.

Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontorsbodar, tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontorsmodul; tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontorspaviljonger; tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av nätstation i Norrköping
Uppförande av kopplingsstation.

Nybyggnad av mast i Norrköping
Uppförande av mast samt teknikbod.

Nybyggnad av mur i Norrköping
Uppförande av mur.

Nybyggnad av nätstation i Norrköping
Uppförande av nätstation och ställverksbyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Norrköping
Uppförande av nätstation Saltängen 1:1,Vrinnevi 5:4.

Nybyggnad av nätstation i Norrköping
Uppförande av nätstation.

Nybyggnad av toalett i Norrköping
Uppförande av offentlig wc-byggnad.

Nybyggnad av cistern i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad, cistern, tidsbegränsat bygglov.

Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad.

Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad; materialbod.

Nybyggnad av växthus i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad; växthus.

Nybyggnad av garage i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnader; garage och förråd.

Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnader; förhandsbesked.

Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Uppförande av parkering; strandskyddsprövning.

Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Uppförande av parkeringsplatser.

Nybyggnad av paviljong i Norrköping
Uppförande av paviljong.

Nybyggnad av paviljong i Norrköping
Uppförande av paviljonger och plank/murar; strandskyddsprövning.

Nybyggnad av barack i Norrköping
Uppförande av paviljonger; tidsbegränsat bygglov.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: