Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Norrköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 121 st.

Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, et 2
Ca 700 lgh, lite kontor, handel och småbåtshamn.
Ny tvärförbindelse E4/E22 i Norrköping
Tre nya vägsträckor; Händelöleden ca 3 km inkl ny bro, Johannisborgsförbindelsen ca 3 km med ny bro över Motala Ström och Sandbyhovskroken. Fyra nya körfält på Söderleden, nya busskörfält och anpassning av trafikplats Ljura.
Nybyggnad av bostäder i Krokek
Ca 300 nya bostäder.
Nybyggnad av punkthus i Norrköping
154 bostäder i sex punkthus.
Nybyggnad av akuthus vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Entreprenaden för Rumssystem (RSE) omfattar sammanfattningsvis systemväggar, innerfönster, mörkläggning, undertak, dörrar, vagnslusskåp, uttagslådor och håltagningar i systemväggar/systemtak för installationer med mera i lokaler för operationsverksamhet som kräver renrum på plan 11 (dagkirurgi) och 12 (förlossningen) i hus 026. 3 stycken bygg-, el-, vent- och vs-entreprenörer som håller i olika delar av projektet. Ingår i Vrinnevisjukhuset Vision 2020. Tillbyggnad av hus 020 med husdel 026. Ombyggnad och rivning av fasader samt yttertak till husdelar 021, 025 och 051.
Nybyggnad av lamellhus och punkthus i Hageby, Norrköping
Två punkthus i åtta våningar och två dubbla lamellhus i tre våningar med totalt 132 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av bilhall i Norrköping
Uppförande av bilanläggning samt skyltar.
Nybyggnad av kedjehus och flerbostadshus i Norsholm
40 lägenheter, 11 kedjehus och 5 radhus.
Nybyggnad av friidrottsanläggning på Himmelstalund, Norrköping
Nybyggnad av friidrottsanläggning, läktare, omklädningsrum samt starttorn. Arenan ska efter färdigställande motsvara moderna krav enligt Måttboken 2013 inklusive allmän del 2006 och med certifiering enligt klass 2 enligt IAAF 2008.
Nybyggnad av äldreboende i Skarphagen, etapp 2
Nybyggnad av 60 lägenheter i hus C som ska anslutas till hus A.
Nybyggnad av äldreboende i Skarphagen, etapp 1
Projektet avser att på en obebyggd fastighet uppföra ett nytt äldreboende innehållande 60 lägenheter med tillhörande tillagningskök och övriga verksamhetslokaler(hus A och hus B).
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Totalt på området: 5 stora tomter samt 4 mindre tomter. Tomt 8000-30 000 kvm.
Nybyggnad av hotell i Norrköping
Uppförande av hotell.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontor.
Nybyggnad av centrumbyggnad (t ex restaurang, café etc) i Norrköping
Avser byggrätt för centrumbyggnad på max tre våningar innehållande t ex restaurang, café, friskvård, spa eller kultur.
Nybyggnad av bostadshus i Ljura
Ljurafältet, tomt F.
Nybyggnad av småindustri i Kungsängen, Norrköping, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1, projnr 880018. Ca 40 hektar ledig mark.
Nybyggnad av vårdbostad i Norrköping
Uppförande av vårdboende.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Nybyggnation av en 6 avd. förskola i två plan på cirka 1700 kvm (BTA). Nytt miljöhus på cirka 40 kvm samt nytt förråd på cirka 40 kvm. Ny förskoletomt på cirka 4000 kvm med parkering och lekredskap
Nybyggnad av LSS boende i Norrköping
6-12 st lägenheter. Ej fastställt om det blir en helt ny byggnad eller tillbyggnad med förbindelsegång.
Nybyggnad av LSS-boende i Norrköping
- Nybyggnad av gruppbostad - Totalt 6 lgh med tillhörande gemensamhetsutrymmen, personal-, teknik- och biutrymmen. - Nybyggnad av fristående förrådsbyggnad. - Ombyggnad av carport till soprum i befintlig förrådsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arkösund
Byggrätt i 2 våningar med max 1200 kvm. 4-8 st lägenheter.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av affärshus/kontorshus samt rivning av verkstad, skärmtak och staket.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.
Nybyggnad av torgyta mm i Norrköping
Projektet omfattar i huvudsak anläggande av ny torgyta, planteringar, el/belysning samt dagvatten.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Totalt för området: 5 stora tomter samt 4 mindre tomter. Tomt 8000-30 000 kvm.
Nybyggnad av park i Norrköping
Ur investeringsbudget 2016-2019.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerhall.
Exploatering för nytt bostadsområde i Norrköping etapp 2A
Uppdraget omfattar nybyggnation av vägar, GC-vägar, dagvatten, VA, gatubelysning, kanalisation för el och fiber samt markarbeten för fjärrvärme för nytt bostadsområde om ca 300 bostäder i Sandtorp 2 etapp 2.
Nybyggnad av lokalgata i Svärtinge, etapp 2
Projektet är delvis en förutsättning för den planerade utbyggnaden av Svärtinge Sportområde (projnr: 1039771)
Återuppbyggande av sporthall efter brand Norrköping, etapp 2
Återuppbyggnad av sporthall efter brand.
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Uppförande av verkstad. 2 plan på halva byggnaden.
Nybyggnad av tvätthall och verkstad vid terminal i Norrköping
Uppförande av verkstad och tvätthall samt rivning av ett mindre garage.
Anläggning av ny torgyta, lekpark samt gc-väg på Ljurafältet, Norrköping
Projektet omfattar upprustning av park och torg mot Albrektsvägen, flytt och utbyggnad av befintlig gc-väg inom området, anläggning av lekplats mm samt anläggning av belysning inom området.
Nybyggnad av parkeringsplatser för pendlare i Norrköping
Pendlarparkeringar i Vånga och Klockaretorpet.
Uppförande av paviljonger för genomgångsboende i Norrköping
Avser uppställning och hyra av boendepaviljonger, placering ännu ej fastställd. Modulerna skall inrymma 30 bostäder, tvättenheter samt förråd.
Hyra av matsalspaviljonger i Norrköping
Matsalspaviljong till Klingsborgsskolan under ombyggnaden av skolans kök Upphandlingen avser en tidsbestämd paviljonguthyrning, där moduluthyraren ska montera, inreda och verksamhetsanpassa en komplett matsalpaviljong för att kunna ge skolan möjlighet att fortsätta bedriva sin matverksamhet som idag.
Nybyggnad av lekplats i Norrköping
Rivning av två befintliga lekmiljöer samt anläggande av en ny lekmiljö vid Kölgatan i Lindö. Temat för den nya lekmiljön kommer att vara vatten. Efter samråd med boende i området kommer den nya lekmiljön få en stor plats för sandlek, en stor klätterbåt med klätternät och rutschkana, karusell och möjlighet till fantasi- och rörelselek. I nära anslutning till den stora lekmiljön kommer det att finnas plats för en linbana och gungor, bland annat tangogunga och kompisgunga.
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Uppförande av verkstad.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av hallbyggnad.
Anläggande av lokalgata samt VA-ledningar i Odensåker, Skärblacka
Objektet omfattar utbyggnad av ca 100 meter grusväg med tillhörande vändplan. Ny VA ska anläggas i den nya vägen med anslutningar till fyra nya planerade fastigheter.
Nybyggnad av gata i Klockaretorpet
Ny gata till ny förskola i Klockaretorpet. Vändplanen behöver byggas ut till förskolans tomt med anslutning till Gustaf Janzens gata. Markarbeten på torget i Klockaretorpets Centrum.
Nybyggnad av trottoar mm i Åby
Nybyggnad av trottoar, busshållsplatser och trafiksäkerhet.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av 4 st enbostadshus Östra Eneby 1:158, 1:159, 1:160, 1:161.
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Uppförande av verkstad och kontor.
Nybyggnad av lekplats i Norrköping
Uppförande av lekplats.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerlokal, bygglov och strandskyddsprövning.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerlokal; förhandsbesked.
Nybyggnad av skola i Norrköping
Uppförande av skolpaviljong.
Nybyggnad av värmeverk i Norrköping
Uppförande av bergvärmecentral.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad, komplementbyggnad och skärmtak samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av bilhall i Norrköping
Uppförande av bilhall.
Nybyggnad av brygga i Norrköping
Uppförande av brygga samt markarbete; strandskyddsprövning.
Nybyggnad av brygga i Norrköping
Uppförande av bryggor; strandskyddsprövning.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Norrköping
Uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus och garage Kimstad 78:22, 78:32.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus samt carport med förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus samt carport och stödmurar.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus; förhandsbesked.
Nybyggnad av fritidshus i Norrköping
Uppförande av fritidshus.
Nybyggnad av toalett i Norrköping
Uppförande av allmän toalettbyggnad samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av barack till kontor.
Nybyggnad av skola i Norrköping
Uppförande av skolpaviljonger; tidsbegränsat bygglov.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: