Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Linköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 104 st.

Nybyggnad av lamellhus och punkthus i Linköping
Ca 374 lgh (hyresrätter) i fyra lamellhus och ett punkthus. 4-10 våningar.
Nybyggnad av simhall/äventyrsbad på Stångebro, Linköping
50 meter simbassäng.Simhallen kommer att placeras strax söder om Tinnissjön med separat fastighet innehållande kontor, restaurang och restaurangkök.
Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Linköping
10-12 huskroppar samt 4-11 våningar. Drottninggatan-Djurgårdsgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Ebbepark, Östra Valla
Ca 290 bostäder i 3 etapper, varje etapp är uppdelad i 2 faser. Upphandlingen är en så kallad samverkansentreprenad. 19 000 BOA. I projektet ingår även att bygga 3 mindre lokaler ca 350 kvm och garage. De nordvästra och sydöstra delarna ligger i etapp 1.
Nybyggnad av Tinnerbäckshuset, 480 i Linköping
US 045480 Fus 3. Eventuellt anlitas delar av entreprenörerna från ramavtal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vasastaden, Linköping etapp 2
3-9 våningar. I bottenplan byggs fem lokaler för butiker och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Folkets Park, Linköping
1 hus med 5 trappuppgångar,63 lägenheter och garage.
Nybyggnad av idrottshall i centrala Linköping
Placering av den nya hallen är i anslutning till gamla Vasahallen, nära Berzelius och Katedralskolan.
Nybyggnad av handelshus för sällanvaruhandel i Linköping
Ca 5 stora tomter kvar, kan delas in i mindre tomter.
Nybyggnad av vårdbostad i Linköping
En nybyggnad innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boendeavdelningar, administration och personalutrymmen, med en BTA på ca 3 000 m2, delvis i två plan.
Nybyggnad av kedjehus i Sturefors
Kommer att bli både bostadsrätter och äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping, etapp 2
Totalt 152 lägenheter, fördelat i etapper.
Nybyggnad av skola på Tallboda, Linköping
Nybyggnad av en skola med tillhörande utemiljö. Byggnaden uppförs i två plan, samt idrottshall i ett plan. För 220 elever.
Nybyggnad av förskola i Rappestad tätort, Linköping
60 st förskoleplatser, med utbyggnadsmöjlighet med ytterligare 20 st platser.
Nybyggnad av vårdboende i Berga
Detaljplanen är antagen. Ingen byggherre/exploatör finns klar. Uppskattad oklar byggstart och kostnad.
Nybyggnad av handel och flerbostadshus i Djurgården, Linköping
På våning 1 ska det vara 600 kvm för centrumändamål, sen blir våning 2-4 antigen bebyggd med bostadslägenheter eller för centrumverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallastaden
Inom Markanvisning 2017 Vallastaden kommer 75 lägenheter, 14 radhus och 1 villa att markanvisas. Dessa ligger i kvarteren Integralen, Integrationen, Insikten och Initiativet. 10-15 lgh, 680-800 m2 i BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallastaden
Inom Markanvisning 2017 Vallastaden kommer 75 lägenheter, 14 radhus och 1 villa att markanvisas. Dessa ligger i kvarteren Integralen, Integrationen, Insikten och Initiativet. 15-20 lgh.
Nybyggnad av flerfamiljshus i Vallastaden
Inom Markanvisning 2017 Vallastaden kommer 75 lägenheter, 14 radhus och 1 villa att markanvisas. Dessa ligger i kvarteren Integralen, Integrationen, Insikten och Initiativet
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallastaden
Inom Markanvisning 2017 Vallastaden kommer 75 lägenheter, 14 radhus och 1 villa att markanvisas. Dessa ligger i kvarteren Integralen, Integrationen, Insikten och Initiativet.
Nybyggnad av terminalbyggnad och kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av terminalanläggning, lager och kontor samt anläggande av parkering.
Byte av bro över järnvägen vid Linghem
Planer finns på en 23 meter lång och 7 meter bred prefabricerad bro byggd i polymer som armeras med glasfiber och kolfiber.
Nybyggnad av enbostadshus i Linköping, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1. Detaljplanarbete pågår. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av seniorvillor i Linköping
Söker tomt i Linköping samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av kontorshus och miljöhus samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
Inom Markanvisning 2017 Vallastaden kommer 75 lägenheter, 14 radhus och 1 villa att markanvisas. Dessa ligger i kvarteren Integralen, Integrationen, Insikten och Initiativet.
Ny gång- och cykelväg längs väg 796 mellan Tallboda-Linghem
Ca 3 km lång gc-väg längs befintlig väg, flytt av två busshållplatser, breddning av väg 796, vägräcken, belysning.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
Inom Markanvisning 2017 Vallastaden kommer 75 lägenheter, 14 radhus och 1 villa att markanvisas. Dessa ligger i kvarteren Integralen, Integrationen, Insikten och Initiativet. 2-3 våningar.
Nybyggnad av industri och kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler inklusive kontor.
Nybyggnad av gruppbostad i Linköping
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av GC-väg Rystad-Gärstad, Linköping
Ca 110 m ny GC-väg, ca 80 m ny G-väg, ny GC-passage över Ekängsvägen och åtgärder vid befintlig strandremsa (omläggning/komplettering av stenmur, ny trapp inkl räcke mm).
Nybyggnad av GC-väg Gränsliden i Tallboda, Linköping
Objektet består av utbyggnad av ca 450 meter gång och cykelbana, ca 300 meter breddning av befintlig gångbana, samt justering av befintlig belysning.
Exploatering för nytt bostadsområde Norra Sturefors
Objektet består av att färdigställa Våreldsvägens och Fågelbärsvägens utformning efter att fastigheterna byggts, utföra trafikanordningar och hastighetsreglerande åtgärder på och längs Blåeldsvägen, förstärkt belysning ställvis, samt arbeten med tillfarten till Scoutgården.
Nybyggnad av friliggande villa i Vallastaden
Inom Markanvisning 2017 Vallastaden kommer 75 lägenheter, 14 radhus och 1 villa att markanvisas. Dessa ligger i kvarteren Integralen, Integrationen, Insikten och Initiativet.
Ombyggnad av utemiljö i Ryd, Linköping
Upprustning av utemiljön, upprustning av staket, plank och cykelgarage m.m.
Ombyggnad av utemiljöer i Gällstad, Linköping
Avser ombyggnad av utemiljön, upprustning av staket, plank och cykelgarage, ny lekplats mm.
Nybyggnad av fiskvägar i Svartån och Motala ström, Linköping
Projektet är lagt på is. Vi har uppskattat byggstarten och kostnaden.
Nybyggnad av utbildningslokal i Linköping
Bygglov för uteklassrum och utomhusutställning.
Nybyggnad av utbildningslokal i Linköping
Bygglov för nybyggnad av undervisningslokal.
Om och tillbyggnad av skola i Linköping
Bygglov för om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Linköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av bilhall i Linköping
Bygglov för nybyggnad av bilanläggning samt anläggande av parkeringar.
Nybyggnad av ungdomsbostad i Linköping
Bygglov för nybyggnad av elevhem och träningsanläggning.
Nybyggnad av radhus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (radhus).
Förundersökning av jord,-berg-och grundvattenförhållanden för värmelager i Linköping
Undersöka berggrundens förutsättningar att inhysa ett borrhålsvärmelager.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Nya parkeringsplatser vid resecentrum, Linköping
Cykelparkering i anslutning till resecentrum mm
Nybyggnad av skola i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolpaviljong.
Nybyggnad av barack i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för paviljong.
Nybyggnad av förskola i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för paviljonger för förskola.
Nybyggnad av lager i Linköping
Tidsbegränsat bygglov tält.
Nybyggnad av enbostadshus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av carport i Linköping
Bygglov för nybyggnad av carportar.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för nybyggnad av skärmtak för cyklar.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Linköping
Bygglov för nybyggnad av garage med förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Bygglov för parkeringsplats Oljepalmen 1,Olivlunden 1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Bygglov för parkeringsplatser Aprikosen 7,8,10.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Bygglov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för transformatorstation och kabelskåp.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av gatukök i Linköping
Bygglov för gatukök.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: