Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Linköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 119 st.

Ny stadsdel, Västra Valla i Linköping, etapp 2
Planerat projket efter etapp 1. Omfattning ej fastställd. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av lamellhus och punkthus i Linköping
Ca 374 lgh (hyresrätter) i fyra lamellhus och ett punkthus. 4-10 våningar.

Nybyggnad av simhall/äventyrsbad på Stångebro, Linköping
50 meter simbassäng.Simhallen kommer att placeras strax söder om Tinnissjön med separat fastighet innehållande kontor, restaurang och restaurangkök.

Nybyggnad av bibliotek mm vid Campus området i Linköping
Man kommer riva nuvarande Origo byggnad och sedan bygga nytt med innehåll bibliotek, studie/läsplatser, café mm.

Ny- och påbyggnad av flerbostadshus mm i centrala Linköping
100-150 lägenheter i ny och påbyggnad. KUB arkitekter och MF arkitektur har gjort parallella skisser.

Nybyggnad av bostadsområde i Norra Sturefors, etapp 2
Peab äger, förvaltar och bygger detta projekt. Det kommer bli både hyresrätter och bostadsrätter.

Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Linköping
Översiktsplanen är överklagad. Uppskattad kostnad. 50-350 st bostäder.

Nybyggnad av kedjehus, parhus, enbostadshus i Sturefors
Fler projekt på området är Rinken, Brf Spåret och ett projekt som ej är namngivet med 50 st enheter. Kommer att bli både bostadsrätter och äganderätter.

Nybyggnad av bostäder i Linköping
Totalt ca 197 st lgh, 3 olika bostadsrättsföreningar skall bildas. Arbetet med källare/underjordiskt parkeringsgarag kommer att pågå tom januari 2018. Tanneforsvägen/Klövergatan Rivningen finns på projektnr: 1295761

Nybyggnad av studentbostäder och lägenheter i Västra Valla, Linköping
300 studentbostäder och ca 60 vanliga bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Linköping
Cirka 200 lägenheter, 10-12 huskroppar samt 4-11 våningar. Drottninggatan-Djurgårdsgatan.

Nybyggnad av hyresrätter i Linköping
Markanvisningen, med en total yta om cirka 6 000 kvadratmeter BTA avser 90 väldisponerade hyresrätter i ett område som idag till 80 procent består av ägda bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Vikingstad
Avser ca 300 bostäder i blandad form.

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping
1 punkthus med ca 50 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping
ca 70 lägenheter

Nybyggnad av F-6 skola i Vikingstad

Nybyggnad av flerbostadshus i Södra Hjulsbro

Nybyggnad av studentlägenhet i Linköping
100-180 st studentlägenheter.

Nybyggnad av radhus i Södra Hjulsbro, Linköping, etapp C
Avser nybyggnad av 9 kedjehus och 21 radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Folkets Park, Linköping
Brf Tombolan är den fjärde bostadsrättsföreningen som bildas i Folkets Park.

Nybyggnad av punkthus på Majelden, Linköping
Fristående parkeringsgarage.

Nybyggnad av skola i Linköping
Bygglov för nybyggnad av skola.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Folkets Park, Linköping
1 hus 63 lägenheter

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Valla

Nybyggnad av flerbostadshus i Sturefors centrum

Nybyggnad av kedjehus i Sturefors
Kommer att bli både bostadsrätter och äganderätter.

Nybyggnad av vårdboende i Vallastaden, Linköping
Objektet avser nybyggnad av ett vårdboende i 4 plan belägen i Vallastaden. Total bruttoarea ca 4 800 m2, 60 st lägenheter.

Nybyggnad av studentlägenhet på Lambohov, Linköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Landeryd

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping

Nybyggnad av förskola i Linköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Vinkelhus med 3-4 trapphus. Garage i källarplan.

Nybyggnad av skola i Sturefors, Linköping

Nybyggnad av flerfamiljshus i Västra Valla, Linköping, etapp 1
Ca 47 st lägenheter.

Nybyggnad av bostadsområde B2 i Norra Sturefors, etapp 2

Nybyggnad av förskola i Rappestad tätort, Linköping
60 st förskoleplatser, med utbyggnadsmöjlighet med ytterligare 20 st platser.

Nybyggnad av butik med lager och kontor i Tornby, Linköping, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus på Gottfridsberg, Linköping
Förskola ska inrymmas i bottenvåningen i ett av husen.

Nybyggnad av flerfamiljshus i Västra Valla, Linköping, et 1
Projektet avser nybyggnad av ca 30-35 lägenheter i flerbostadshus med 5 våningar + sutteräng. Vinterträdgård och utepool. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av kedjehus i Sturefors

Nybyggnad av kyrka i Vallastaden, Linköping

Nybyggnad av industrihus i Linköping, etapp 2
Bygglov för nybyggnad av industrihallar, uppförande av tält samt anläggande av parkering.

Nybyggnad av förskola med tillagningskök i Linköping
Förskola med tillagningskök. För 240 barn och 50 lärare.

Nybyggnad av fabrikshus på Gärstad området i Linköping
Projektet är endast på idéstadiet. Inga beslut är tagna. Uppskattad start och kostnad. Omfattning ej fastställd.

Nybyggnad av småhus i Ljungsbro

Nybyggnad av allaktivitetshus i Skäggetorp

Nybyggnad av företagspark i Linköping

Nybyggnad av logistik, industri mm i Linköping, etapp 2
10-15 tomter. 4000-10000 kvm.

Nybyggnad av skolidrottshall i Brokind
1300-1400 m2.

Nybyggnad av radhus (BoKlok) i Linköping
28 radhus med eget förråd.

Nybyggnad av skola 1-6 i Linköping etapp 1
Objektet avser nybyggnad av förskola i två plan belägen inne på gamla Kvinnebyskolans skolgård. BTA ca 1365 kvm samt fläktrum ca 40 kvm.

Nybyggnad av bostäder i Ekängen

Nybyggnad av flerfamiljshus i Västra Valla, Linköping, etapp 1

Nybyggnad av radhus på södra Möjetorp, Linköping
Ávser nybyggnad av radhus på södra Möjetorp.

Nybyggnad av industri och kontor i Linköping
4-5 tomter på ca 4000-5000m2/st.

Nytt verksamhetsområde i Ullstämma
1 tomt kvar på ca 4000 kvm, kan delas in i 2 tomter.

Nybyggnad av flerfamiljshus och restaurang i Västra Valla, Linköping, et 1
Sandbäcken leder ett konsortium som står för alla installationer.

Nybyggnad av lekpark inom friluftsmuseet Gamla Linköping
Huvudel 1, lekplats - utförandeentreprenad. Huvudel 2, djurhus - totalentreprenad. Djurhuset är till för höns och kaniner.

Nybyggnad av radhus i Linköping etapp 1
193 kvm/radhus.

Nybyggnad av radhus i Linköping etapp 2
193 kvm/radhus.

Nybyggnad av industrihus i Linköping, etapp 1
Bygglov för nybyggnad av industrihallar, uppförande av tält samt anläggande av parkering.

Nybyggnad av lägenheter i Västra Valla, Linköping
Ca 10 st lägenheter.

Nybyggnad av industri i Ljungsbro
7-8 tomter

Nybyggnad av radhus i Västra Valla, Linköping, et 1
Valfri upplåtelseform. 2 st radhus.

Nybyggnad av brandstation i Linköping

Nybyggnad av omklädningsrum och kansli i Möjetorp

Exploatering för bostäder i Ullstämma

Nybyggnad av samlingslokal med växthus i Västra Valla, Linköping

Nybyggnad av konstgräsplan i Linköping

Hyra av flexibel förskola/skola i Linköping
Aktuell upphandling avser flexibel förskola och skola med tillagningskök och kapacitet för ca 240 barn och 50 personal. Åtagandet för anbudsgivaren, d v s hyresvärden, medför köp av anvisad fastighet (tomt), byggnation och fastighetsförvaltning med underlag enligt förfrågningsunderlaget med bif bilagor.

Nybyggnad av radhus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av 4 radhus, förråd Nationaldagen 3,10,8,9.

Nybyggnad av gruppbostad i Linköping
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad.

Nytt område för industri (icke störande) i Kåparp, Linköping
Ca 10 tomter på 4000-6000 m2/st.

Nytt exploateringsområde i Hackefors, Linköping, etapp 2

Nybyggnad av småindustri i Hackefors, Linköping, etapp 1

Nybyggnad av småindustri i Hackefors, Linköping, etapp 2
Planerat område etfer etapp 1, 825465.

Nybyggnad av ett besökcentrum med café och eventuellt butiker i Linköping
Det kommer främst att bli ett besökscentrum med café. Eventuellt någon butik.

Anläggande av rekreationsstråk i Linköping
Objektet består av ca 300 m nytt rekreationsstråk. Till det kommer ett antal mindre åtgärder för att öppna upp de befintliga koloniområdena för allmänheten.

Nybyggnad av kvartershus i Västra Valla, Linköping
Samlingslokal för boende på Intergralen 6. Kommer att bli ett stort växthus på ca 260 kvm.

Nybyggnad av industrihus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad och anordnande av upplag.

Ombyggnad för nya cykelfält mm i Linköping
Avser anläggande av röda cykelfält, beläggning av trottoarer med betongmarksten, ledstråkens utformning förnyas, körbanan får en ny toppbeläggning och vägmarkeringarna ses över. I objektet ingår också utbyggnad av dagvattenledning med tillhörande dagvattenserviser samt omläggning av befintlig vattenledning mellan Gustav Adolfsgatan och Hertig Karlsgatan. Längs sträckan utförs även kanalisationsarbeten för opto och belysning samt anläggande av en komplett belysningsanläggning.

Ny aktivitetspark i Ekängen, Linköping
Objektet består av iordningställande av en aktivitetspark med multisportarena, idrottsytor med hinderbana, sittplatser, ny belysning, markmodellering mm. Objektet är beläget på grusplanen mellan Ekängskolan (Hästhagsvägen 14) och ST Martins kyrka.

Nybyggnad av lekplats i Vallastaden, Linköping
Objektet består av nybyggnation av lekplats med temat Vikingatid och är beläget i Vallastaden, i södra änden av Samuel Älfs gata.

Nybyggnad av gc-väg i Linghem
Objektet består av 350 m GC-väg med slitlager av asfalt, beläget utmed Gällstadsvägen i Linghem.

Nybyggnad av lekplats i Harvestad
Vid korsningen Nybrovägen/Klockstapelgatan. Den nya lekplatsen planeras att få temat fornlek, med plats för gungor, karusell, forntida labyrinter, en skeppssättning, sand- och vattenlek.

Nybyggnad av tvätthall i Linköping
Bygglov för biltvättanläggning.

Ny aktivitetspark i Skeda Udde, Linköping
Objektet består av byggande av ny aktivitetspark för barn och ungdomar på plats som nu utgörs av en grusplan.

Nybyggnad av idrottshall i Linköping
Bygglov för gokart-hall.

Nybyggnad av kulvert i Linköping
Bygglov för kulvert.

Nybyggnad av radhus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av 11 st radhus.

Nybyggnad av samlingslokal i Linköping
Bygglov för nybyggnad av gemensamhetshus (felleshus).

Nybyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av kontor- och förrådsbyggnad.

Nybyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av kontorspaviljong.

Nybyggnad av verkstad i Linköping
Bygglov för nybyggnad av verkstad.

Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för nybyggnad av väderskydd för cyklar.

Nybyggnad av parkeringsplats i Linköpings kommun
Bygglov för parkeringsplats.

Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Bygglov för parkeringsplatser (8 st).

Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Bygglov för parkeringsplatser.

Nybyggnad av plank i Linköping
Bygglov för parkeringsyta och plank.

Nybyggnad av plank i Linköping
Bygglov för plank.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: