Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Linköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 119 st.

Nybyggnad av FUS 3, 480 i Linköping
US 045480 Fus 3. Eventuellt anlitas delar av entreprenörerna från ramavtal.

Nybyggnad av lamellhus och punkthus i Linköping
Ca 374 lgh (hyresrätter) i fyra lamellhus och ett punkthus. 4-10 våningar.

Nybyggnad av simhall/äventyrsbad på Stångebro, Linköping
50 meter simbassäng.Simhallen kommer att placeras strax söder om Tinnissjön med separat fastighet innehållande kontor, restaurang och restaurangkök.

Nybyggnad av butiker och kontor på Östra Valla
Kommer troligtvis bli 2 etapper. Entreprenaden ENT01 omfattar spont- och schaktarbeten för nybyggnad av parkeringsanläggning på ca 10000 kvm under mark.

Nybyggnad av bibliotek mm vid Campus området i Linköping
Man kommer riva nuvarande Origo byggnad och sedan bygga nytt med innehåll bibliotek, studie/läsplatser, café mm.

Nybyggnad av bostadsområde i Norra Sturefors, etapp 2
Peab äger, förvaltar och bygger detta projekt. Det kommer bli både hyresrätter och bostadsrätter.

Nybyggnad av bostäder i Linköping
Totalt ca 197 st lgh, 3 olika bostadsrättsföreningar skall bildas. Arbetet med källare/underjordiskt parkeringsgarag kommer att pågå tom januari 2018. Tanneforsvägen/Klövergatan Rivningen finns på projektnr: 1295761

Nybyggnad av studentbostäder och lägenheter i Västra Valla, Linköping
300 studentbostäder och ca 60 vanliga bostäder.

Nybyggnad av hyresrätter i Linköping
Markanvisningen, med en total yta om cirka 6 000 kvadratmeter BTA avser 90 väldisponerade hyresrätter i ett område som idag till 80 procent består av ägda bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping
ca 35 lägenheter

Nybyggnad av radhus i Södra Hjulsbro, Linköping, etapp C
Avser nybyggnad av 9 kedjehus och 21 radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Valla

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Valla
Wahlbecksområdet. 4-6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sturefors centrum

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping, etapp 3
Totalt 152 lägenheter, fördelat i etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping, etapp 3
ca 35 lägenheter

Nybyggnad av vårdboende i Vallastaden, Linköping
Objektet avser nybyggnad av ett vårdboende i 4 plan belägen i Vallastaden. Total bruttoarea ca 4 800 m2, 60 st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Vinkelhus med 3-4 trapphus. Garage i källarplan.

Nybyggnad av flerfamiljshus i Västra Valla, Linköping
50 st lägenheter.

Nybyggnad av bostadsområde B2 i Norra Sturefors, etapp 2

Nybyggnad av resecentrum mm i Linköping
Sidan mot Stångån. Hämta och lämna yta. Kommer att bli spontning och gjutning under Stångån.

Nybyggnad av butik med lager och kontor i Tornby, Linköping, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Vallastaden
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 30 lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Linköping
193 kvm/radhus.

Nybyggnad av industrihus i Linköping, etapp 2
Bygglov för nybyggnad av industrihallar, uppförande av tält samt anläggande av parkering.

Nybyggnad av flerbostadshus och kontor på Tannefors, Linköping
Projektet ligger stilla. Byggstart eventuellt 2018. Okänd kostnad.

Nybyggnad av handel och flerbostadshus i Djurgården, Linköping
På våning 1 ska det vara 600 kvm för centrumändamål, sen blir våning 2-4 antigen bebyggd med bostadslägenheter eller för centrumverksamhet.

Nybyggnad av förskola med tillagningskök i Linköping
Förskola med tillagningskök. För 240 barn och 50 lärare.

Nybyggnad av terminalbyggnad och kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av terminalanläggning, lager och kontor samt anläggande av parkering.

Nybyggnad av förskola i Linköping
Nybyggnad av förskola om 2 våningar, inkl anlagd utemiljö.

Nybyggnad av skolidrottshall i Brokind
Nybyggnad av idrottshall för seriespel handboll och innebandy, samt skolgymnastik. Total BTA ca 1620 kvm, varav ca 37 kvm ouppvärmt Total BTA ca 1560 kvm, varav ca 40 kvm ouppvärmt. Tomtarea ca 5900 kvm.

Nybyggnad av enbostadshus i Linköping, etapp 1

Nybyggnad av skola 1-6 i Linköping etapp 1
Objektet avser nybyggnad av förskola i två plan belägen inne på gamla Kvinnebyskolans skolgård. BTA ca 1365 kvm samt fläktrum ca 40 kvm.

Integrationen 6
Bygglov för nybyggnad.

Nybyggnad av radhus i Linköping, etapp 3

Nybyggnad av radhus på södra Möjetorp, Linköping
Ávser nybyggnad av radhus på södra Möjetorp.

Nybyggnad av radhus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av 11 st radhus.

Nybyggnad av lekpark inom friluftsmuseet Gamla Linköping
Huvudel 1, lekplats - utförandeentreprenad. Huvudel 2, djurhus - totalentreprenad. Djurhuset är till för höns och kaniner.

Nybyggnad av lägenheter i Västra Valla, Linköping
15 st lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Västra Valla, Linköping, et 1
Valfri upplåtelseform. 2 st radhus.

Nybyggnad av brandstation i Linköping

Nybyggnad av omklädningsrum och kansli i Möjetorp

Byte av bärtråd på sträckan Gistad-Norrköping
Bdl 505.

Ny gång- och cykelväg längs väg 796 mellan Tallboda-Linghem
Ca 3,5 km lång gc-väg längs befintlig väg, flytt av två busshållplatser.

Nybyggnad av samlingslokal med växthus i Västra Valla, Linköping

Hyra av flexibel förskola/skola i Linköping
Aktuell upphandling avser flexibel förskola och skola med tillagningskök och kapacitet för ca 240 barn och 50 personal. Åtagandet för anbudsgivaren, d v s hyresvärden, medför köp av anvisad fastighet (tomt), byggnation och fastighetsförvaltning med underlag enligt förfrågningsunderlaget med bif bilagor.

Nybyggnad av radhus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av 4 radhus, förråd Nationaldagen 3,10,8,9.

Nybyggnad av gruppbostad i Linköping
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad.

Nybyggnad av gruppbostad i Linköping

Nybyggnad av samlingslokal i Linköping
Avser nybyggnad av gemensamhetshus (felleshus).

Rivning av skola på Tallboda, Linköping

Anläggande av rekreationsstråk i Linköping
Objektet består av ca 300 m nytt rekreationsstråk. Till det kommer ett antal mindre åtgärder för att öppna upp de befintliga koloniområdena för allmänheten.

Nybyggnad av kvartershus i Västra Valla, Linköping
Samlingslokal för boende på Intergralen 6. Kommer att bli ett stort växthus på ca 260 kvm.

Ny aktivitetspark i Ekängen, Linköping
Objektet består av iordningställande av en aktivitetspark med multisportarena, idrottsytor med hinderbana, sittplatser, ny belysning, markmodellering mm. Objektet är beläget på grusplanen mellan Ekängskolan (Hästhagsvägen 14) och ST Martins kyrka.

Markarbeten vid skola i Linköping, etapp 5
Nybyggnad av entré, trapphus mm. Kallas för Navet.

Ombyggnad av utemiljö i Valla
I projektet inryms bland annat markanläggningsarbeten för parkeringsplatser, gångbanor och umgängesytor, tillskapande av nya cykelparkeringar, cykeltak och komplettering av belysning i området. Projektet innefattar även att komplettera befintlig sopsugsanläggning med ytterligare nedkast.

Exploatering för nytt bostadsområde Norra Sturefors

Ombyggnad för nya cykelfält mm i Linköping
Avser anläggande av röda cykelfält, beläggning av trottoarer med betongmarksten, ledstråkens utformning förnyas, körbanan får en ny toppbeläggning och vägmarkeringarna ses över. I objektet ingår också utbyggnad av dagvattenledning med tillhörande dagvattenserviser samt omläggning av befintlig vattenledning mellan Gustav Adolfsgatan och Hertig Karlsgatan. Längs sträckan utförs även kanalisationsarbeten för opto och belysning samt anläggande av en komplett belysningsanläggning.

Nybyggnad av biogasanläggning i Linköping
Bygglov för biogastankstation.

Nybyggnad av lastgård i Linköping
Lastgård 900 kvm.

Nybyggnad av gc-väg i Västra Valla, Linköping
Objektet består av 270 m belyst GC-väg från Schiörlins gata som ansluts till befintlig gång- och cykelväg söder om dammarna vid Lill-Valla lekplats.

Nybyggnad av gc-väg i Linghem
Objektet består av 350 m GC-väg med slitlager av asfalt, beläget utmed Gällstadsvägen i Linghem.

Nybyggnad av lekplats i Vallastaden, Linköping
Objektet består av nybyggnation av lekplats med temat Vikingatid och är beläget i Vallastaden, i södra änden av Samuel Älfs gata.

Nybyggnad av lekplats i Harvestad
Vid korsningen Nybrovägen/Klockstapelgatan. Den nya lekplatsen planeras att få temat fornlek, med plats för gungor, karusell, forntida labyrinter, en skeppssättning, sand- och vattenlek.

Ny aktivitetspark i Skeda Udde, Linköping
Objektet består av byggande av ny aktivitetspark för barn och ungdomar på plats som nu utgörs av en grusplan.

Nya parkeringsplatser vid resecentrum, Linköping
Cykelparkering i anslutning till resecentrum mm

Nybyggnad av verkstad i Linköping
Bygglov för nybyggnad av verkstad.

Polygonen 1
Bygglov för nybyggnad av torn 3 och 4.

Nybyggnad av skola i Linköping
Bygglov för nybyggnad av skola.

Ombyggnad av kontor i Linköping

Nybyggnad av gym i Linköping
Bygglov för nybyggnad av gym med padeltennishall, restaurang och kontor.

Nybyggnad av kedjehus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av 10 kedjehus, garage/förråd, plank mellan garage o huvudbyggnad Nässelfröet 21,27,24,23,22,28,26,20,25.

Nybyggnad av samlingslokal i Linköping
Bygglov för nybyggnad av gemensamhetshus (felleshus).

Nybyggnad av tvätthall i Linköping
Bygglov för nybyggnad av biltvätt.

Nybyggnad av industri och kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler inklusive kontor.

Nybyggnad av kedjehus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av kedjehus (garage) Nässelblomman 21,25,24,22,23.

Nybyggnad av kedjehus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av kedjehus (garage) Nässelblomman 26,27,28,29,30.

Nybyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av kontorspaviljong.

Nybyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av lager och kontor.

Nybyggnad av sophus i Linköping
Bygglov för om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av miljöhus.

Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Bygglov för parkeringsplats.

Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Bygglov för parkeringsplatser (8 st).

Nybyggnad av plank i Linköping
Bygglov för plank.

Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för tak över cykelparkering.

Nybyggnad av telestation i Linköping
Bygglov för teknikbod Ekholmen 2:6,Vidingsjö 1:1.

Nybyggnad av telestation i Linköping
Bygglov för teknikbod och monopole 25 m hög.

Nybyggnad av telestation i Linköping
Bygglov för telestation.

Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för transformatorstation s236.

Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för transformatorstation s284.

Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för transformatorstation, rivning av befintlig.

Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för transformatorstation.

Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för väderskydd (jc decaux).

Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för väderskydd i lekmiljö.

Nybyggnad av värmestuga i Linköping
Bygglov för värmekur.

Nybyggnad av lager i Linköping
Bygglov för nybyggnad av lagertält.

Nybyggnad av förråd i Linköping
Bygglov för nybyggnad av lekstuga.

Nybyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av felleshus.

Nybyggnad av förråd i Linköping
Bygglov för nybyggnad av förråd, rivning av befintligt.

Nybyggnad av förråd i Linköping
Bygglov för nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av garage i Linköping
Bygglov för nybyggnad av garage, rivning av befintligt.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: