Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Linköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 124 st.

Nybyggnad av Tinnerbäckshuset, 480 i Linköping
US 045480 Fus 3. Eventuellt anlitas delar av entreprenörerna från ramavtal.
Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Linköping
10-12 huskroppar samt 4-11 våningar. Drottninggatan-Djurgårdsgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Ebbepark, Östra Valla
Ca 290 bostäder i 3 etapper, varje etapp är uppdelad i 2 faser. Upphandlingen är en så kallad samverkansentreprenad. 19 000 BOA. I projektet ingår även att bygga 3 mindre lokaler ca 350 kvm och garage. De nordvästra och sydöstra delarna ligger i etapp 1.
Nybyggnad av bibliotek mm vid Campus området i Linköping
Man kommer riva nuvarande Origo byggnad och sedan bygga nytt med innehåll bibliotek, studie/läsplatser, café mm.
Nybyggnad av butiker och kontor på Östra Valla
Kommer troligtvis bli 2 etapper. Entreprenaden ENT01 omfattar spont- och schaktarbeten för nybyggnad av parkeringsanläggning på ca 10000 kvm under mark. ENT03 omfattar: Grundläggning av källare, garage samt terrass- och gårdsbjälklag.
Nybyggnad av bostäder i Linköping
Totalt ca 197 st lgh, 3 olika bostadsrättsföreningar skall bildas. Arbetet med källare/underjordiskt parkeringsgarag kommer att pågå tom januari 2018. Tanneforsvägen/Klövergatan Rivningen finns på projektnr: 1295761
Nybyggnad av studentbostäder och lägenheter i Västra Valla, Linköping
300 studentbostäder och ca 60 vanliga bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Vikingstad
Avser ca 300 bostäder i blandad form.
Nybyggnad av hyresrätter i Linköping
Markanvisningen, med en total yta om cirka 6 000 kvadratmeter BTA avser 90 väldisponerade hyresrätter i ett område som idag till 80 procent består av ägda bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vasastaden, Linköping etapp 1
Projektet har fått ökad omfattning då Stångåstaden har övertagit HSB´s mark på detta område. Hyresrätter. Projektet ligger på Prisotomten.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Folkets Park, Linköping
Brf Tombolan är den fjärde bostadsrättsföreningen som bildas i Folkets Park.
Nybyggnad av bostäder i Linköping
35 villor och kopplade hus.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Folkets Park, Linköping
1 hus med 5 trappuppgångar,63 lägenheter och garage.
Nybyggnad av flexibel förskola/skola i Vikingstad, Linköping
Flexibel F-6 skola matsal och skolidrottshall för 350-400 barn
Nybyggnad av skola i Linköping
Bygglov för nybyggnad av skola.
Nybyggnad av kedjehus i Sturefors
Kommer att bli både bostadsrätter och äganderätter.
Nybyggnad av vårdbostad i Linköping
En nybyggnad innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boendeavdelningar, administration och personalutrymmen, med en BTA på ca 3 000 m2, delvis i två plan.
Nybyggnad av förskola i södra Skäggetorp, Linköping
Förskola med 100 barn. Placering är vid infarten till Sörgårdsgatan. .
Nybyggnad av vårdboende i Vallastaden, Linköping
Objektet avser nybyggnad av ett vårdboende i 4 plan belägen i Vallastaden. Total bruttoarea ca 4 800 m2, 60 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping, etapp 2
Totalt 152 lägenheter, fördelat i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Vinkelhus med 3-4 trapphus. Garage i källarplan.
Nybyggnad av skola på Tallboda, Linköping
Nybyggnad av en skola med tillhörande utemiljö. Byggnaden uppförs i två plan, samt idrottshall i ett plan. För 220 elever.
Nybyggnad av förskola med tillagningskök i Linköping
Förskola med tillagningskök. För 240 barn och 50 lärare.
Nybyggnad av terminalbyggnad och kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av terminalanläggning, lager och kontor samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av handel och flerbostadshus i Djurgården, Linköping
På våning 1 ska det vara 600 kvm för centrumändamål, sen blir våning 2-4 antigen bebyggd med bostadslägenheter eller för centrumverksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Linköping, etapp 2
Bygglov för nybyggnad av industrihallar, uppförande av tält samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av kontorshus och miljöhus samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av skolidrottshall i Brokind
Nybyggnad av idrottshall för seriespel handboll och innebandy, samt skolgymnastik. Total BTA ca 1620 kvm, varav ca 37 kvm ouppvärmt Total BTA ca 1560 kvm, varav ca 40 kvm ouppvärmt. Tomtarea ca 5900 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
I korsningen Kungsgatan/Klostergatan. Flytt av utfart till Klostergatan.
Nybyggnad av seniorvillor i Linköping
Söker tomt i Linköping samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av skola 1-6 i Linköping etapp 1
Objektet avser nybyggnad av förskola i två plan belägen inne på gamla Kvinnebyskolans skolgård. BTA ca 1365 kvm samt fläktrum ca 40 kvm.
Nybyggnad av radhus på södra Möjetorp, Linköping
Ávser nybyggnad av radhus på södra Möjetorp.
Nybyggnad av lekpark inom friluftsmuseet Gamla Linköping
Huvudel 1, lekplats - utförandeentreprenad. Huvudel 2, djurhus - totalentreprenad. Djurhuset är till för höns och kaniner.
Nybyggnad av parhus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av parhus Linneberga 5:10,5:11.
Ny gång- och cykelväg längs väg 796 mellan Tallboda-Linghem
Ca 3 km lång gc-väg längs befintlig väg, flytt av två busshållplatser, breddning av väg 796, vägräcken, belysning.
Hyra av flexibel förskola/skola i Linköping
Aktuell upphandling avser flexibel förskola och skola med tillagningskök och kapacitet för ca 240 barn och 50 personal. Åtagandet för anbudsgivaren, d v s hyresvärden, medför köp av anvisad fastighet (tomt), byggnation och fastighetsförvaltning med underlag enligt förfrågningsunderlaget med bif bilagor.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av samlingslokal i Linköping
Avser nybyggnad av gemensamhetshus (felleshus).
Nybyggnad av gruppbostad i Linköping
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av kvartershus i Västra Valla, Linköping
Samlingslokal för boende på Intergralen 6. Kommer att bli ett stort växthus på ca 260 kvm.
Ombyggnad för nya cykelfält mm i Linköping
Avser anläggande av röda cykelfält, beläggning av trottoarer med betongmarksten, ledstråkens utformning förnyas, körbanan får en ny toppbeläggning och vägmarkeringarna ses över. I objektet ingår också utbyggnad av dagvattenledning med tillhörande dagvattenserviser samt omläggning av befintlig vattenledning mellan Gustav Adolfsgatan och Hertig Karlsgatan. Längs sträckan utförs även kanalisationsarbeten för opto och belysning samt anläggande av en komplett belysningsanläggning.
Markarbeten vid skola i Linköping, etapp 5
Nybyggnad av entré, trapphus mm. Kallas för Navet.
Ombyggnad av utemiljö i Valla
I projektet inryms bland annat markanläggningsarbeten för parkeringsplatser, gångbanor och umgängesytor, tillskapande av nya cykelparkeringar, cykeltak och komplettering av belysning i området. Projektet innefattar även att komplettera befintlig sopsugsanläggning med ytterligare nedkast.
Nybyggnad av lekplats i Vallastaden, Linköping
Objektet består av nybyggnation av lekplats med temat Vikingatid och är beläget i Vallastaden, i södra änden av Samuel Älfs gata.
Nybyggnad av gc-väg i Linghem
Objektet består av 350 m GC-väg med slitlager av asfalt, beläget utmed Gällstadsvägen i Linghem.
Ny gc-väg i Östra Valla, Linköping
T1, genom Vallskogen, mellan Kunskapslänken och Trumslagaregatan.
Ombyggnad av utemiljö i Ryd, Linköping
Upprustning av utemiljön, upprustning av staket, plank och cykelgarage m.m.
Nybyggnad av lekplats i Harvestad
Vid korsningen Nybrovägen/Klockstapelgatan. Den nya lekplatsen planeras att få temat fornlek, med plats för gungor, karusell, forntida labyrinter, en skeppssättning, sand- och vattenlek.
Nybyggnad av biogasanläggning i Linköping
Bygglov för biogastankstation.
Nybyggnad av kedjehus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av 10 kedjehus, garage/förråd, plank mellan garage o huvudbyggnad Nässelfröet 21,27,24,23,22,28,26,20,25.
Nybyggnad av radhus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av 15 st radhus, komplementbyggnader samt 3 st längor med carportar.
Nybyggnad av tvätthall i Linköping
Bygglov för nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av industri och kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler inklusive kontor.
Nybyggnad av kedjehus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av kedjehus (garage) Nässelblomman 21,25,24,22,23.
Nybyggnad av kedjehus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av kedjehus (garage) Nässelblomman 26,27,28,29,30.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av verkstad i Linköping
Bygglov för nybyggnad av verkstad.
Nybyggnad av verkstad i Linköping
Bygglov för nybyggnad bildemontering, hall samt förvaring
Nybyggnad av förskola i Ryd, Linköping
På gamla Victoria Parks kontors tomt
Nybyggnad av gc-väg i Västra Valla, Linköping
Objektet består av 270 m belyst GC-väg från Schiörlins gata som ansluts till befintlig gång- och cykelväg söder om dammarna vid Lill-Valla lekplats.
Nybyggnad av industri och kontor i Linköping
Industrifastighet med lager och kontor.
Nybyggnad av gym i Linköping
Bygglov för nybyggnad av gym med padeltennishall, restaurang och kontor.
Polygonen 1
Bygglov för nybyggnad av torn 3 och 4.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av plank i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av skola i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för skolpaviljonger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för tillfälligt boende under renovering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Linköping
Bygglov för plank.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för tak över cykelparkering.
Nybyggnad av telestation i Linköping
Bygglov för teknikbod Ekholmen 2:6,Vidingsjö 1:1.
Nybyggnad av telestation i Linköping
Bygglov för telestation.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för transformatorstation s236.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för transformatorstation s284.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för transformatorstation, rivning av befintlig.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: