Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Linköping

Nybyggnad av Tinnerbäckshuset, 480 i Linköping
US 045480 Fus 3. Eventuellt anlitas delar av entreprenörerna från ramavtal.
Nybyggnad av bostäder och parkeringshus i Linköping
600 lägenheter, hyres & bostadsrätter, 4-5 vån, 10 kvarter
Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Linköping
10-12 huskroppar samt 4-11 våningar. Drottninggatan-Djurgårdsgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Ebbepark, Östra Valla
Ca 290 bostäder i 3 etapper, varje etapp är uppdelad i 2 faser. Upphandlingen är en så kallad samverkansentreprenad. 19 000 BOA. I projektet ingår även att bygga 3 mindre lokaler ca 350 kvm och garage. De nordvästra och sydöstra delarna ligger i etapp 1.
Nybyggnad av butiker och kontor på Östra Valla
Kommer troligtvis bli 2 etapper. Entreprenaden ENT01 omfattar spont- och schaktarbeten för nybyggnad av parkeringsanläggning på ca 10000 kvm under mark. ENT03 omfattar: Grundläggning av källare, garage samt terrass- och gårdsbjälklag.
Nybyggnad av bibliotek mm vid Campus området i Linköping
Man kommer riva nuvarande Origo byggnad och sedan bygga nytt med innehåll bibliotek, studie/läsplatser, café mm.
Nybyggnad av hyresrätter i Linköping
Markanvisningen, med en total yta om cirka 6 000 kvadratmeter BTA avser 90 väldisponerade hyresrätter i ett område som idag till 80 procent består av ägda bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Vikingstad
Avser ca 300 bostäder i blandad form.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vasastaden, Linköping etapp 1
Projektet har fått ökad omfattning då Stångåstaden har övertagit HSB´s mark på detta område. Hyresrätter. Projektet ligger på Prisotomten.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Folkets Park, Linköping
1 hus med 5 trappuppgångar,63 lägenheter och garage.
Nybyggnad av flexibel förskola/skola i Vikingstad, Linköping
Flexibel F-6 skola matsal och skolidrottshall för 350-400 barn
Nybyggnad av handelshus för sällanvaruhandel i Linköping
Ca 5 stora tomter kvar, kan delas in i mindre tomter.
Nybyggnad av vårdbostad i Linköping
En nybyggnad innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boendeavdelningar, administration och personalutrymmen, med en BTA på ca 3 000 m2, delvis i två plan.
Nybyggnad av kedjehus i Sturefors
Kommer att bli både bostadsrätter och äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping, etapp 2
Totalt 152 lägenheter, fördelat i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Vinkelhus med 3-4 trapphus. Garage i källarplan.
Nybyggnad av skola på Tallboda, Linköping
Nybyggnad av en skola med tillhörande utemiljö. Byggnaden uppförs i två plan, samt idrottshall i ett plan. För 220 elever.
Nybyggnad av industrihus i Linköping, etapp 2
Bygglov för nybyggnad av industrihallar, uppförande av tält samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av terminalbyggnad och kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av terminalanläggning, lager och kontor samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av handel och flerbostadshus i Djurgården, Linköping
På våning 1 ska det vara 600 kvm för centrumändamål, sen blir våning 2-4 antigen bebyggd med bostadslägenheter eller för centrumverksamhet.
Nybyggnad av skolidrottshall i Brokind
Nybyggnad av idrottshall för seriespel handboll och innebandy, samt skolgymnastik. Total BTA ca 1620 kvm, varav ca 37 kvm ouppvärmt Total BTA ca 1560 kvm, varav ca 40 kvm ouppvärmt. Tomtarea ca 5900 kvm.
Nybyggnad av seniorvillor i Linköping
Söker tomt i Linköping samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av kontorshus och miljöhus samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av radhus i Västra Valla, Linköping, etapp 1
Valfri upplåtelseform. ca 6 radhus.
Nybyggnad av parhus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av parhus Linneberga 5:10,5:11.
Ny gång- och cykelväg längs väg 796 mellan Tallboda-Linghem
Ca 3 km lång gc-väg längs befintlig väg, flytt av två busshållplatser, breddning av väg 796, vägräcken, belysning.
Nybyggnad av flerfamiljshus i Västra Valla, Linköping, et 1
Reserverat för byggemenskaper. 3 radhus.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av gruppbostad i Linköping
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av samlingslokal i Linköping
Avser nybyggnad av gemensamhetshus (felleshus).
Nybyggnad av GC-väg Rystad-Gärstad, Linköping
Ca 110 m ny GC-väg, ca 80 m ny G-väg, ny GC-passage över Ekängsvägen och åtgärder vid befintlig strandremsa (omläggning/komplettering av stenmur, ny trapp inkl räcke mm).
Ombyggnad av utemiljö i Valla
I projektet inryms bland annat markanläggningsarbeten för parkeringsplatser, gångbanor och umgängesytor, tillskapande av nya cykelparkeringar, cykeltak och komplettering av belysning i området. Projektet innefattar även att komplettera befintlig sopsugsanläggning med ytterligare nedkast.
Markarbeten vid skola i Linköping, etapp 5
Nybyggnad av entré, trapphus mm. Kallas för Navet.
Exploatering för nytt bostadsområde Norra Sturefors
Objektet består av att färdigställa Våreldsvägens och Fågelbärsvägens utformning efter att fastigheterna byggts, utföra trafikanordningar och hastighetsreglerande åtgärder på och längs Blåeldsvägen, förstärkt belysning ställvis, samt arbeten med tillfarten till Scoutgården.
Ombyggnad av utemiljö i Ryd, Linköping
Upprustning av utemiljön, upprustning av staket, plank och cykelgarage m.m.
Nybyggnad av radhus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av 15 st radhus, komplementbyggnader samt 3 st längor med carportar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och miljöhus samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industri och kontor i Linköping
Industrifastighet med lager och kontor.
Nya parkeringsplatser vid resecentrum, Linköping
Cykelparkering i anslutning till resecentrum mm
Nybyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad med kontor.
Nybyggnad av industri och kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler inklusive kontor.
Nybyggnad av verkstad i Linköping
Bygglov för nybyggnad bildemontering, hall samt förvaring
Om och tillbyggnad av skola i Linköping
Bygglov för om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av gc-väg i Västra Valla, Linköping
Objektet består av 270 m belyst GC-väg från Schiörlins gata som ansluts till befintlig gång- och cykelväg söder om dammarna vid Lill-Valla lekplats.
Förundersökning av jord,-berg-och grundvattenförhållanden för värmelager i Linköping
Undersöka berggrundens förutsättningar att inhysa ett borrhålsvärmelager.
Nybyggnad av skola i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolpaviljong.
Nybyggnad av barack i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av plank i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av barack i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för paviljong.
Nybyggnad av förskola i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för paviljonger för förskola.
Nybyggnad av skola i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för skolpaviljonger.
Nybyggnad av lager i Linköping
Tidsbegränsat bygglov tält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Bygglov för parkeringsplatser Aprikosen 7,8,10.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Bygglov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Linköping
Bygglov för plank.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för nybyggnad av skärmtak för cyklar.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Linköping
Bygglov för nybyggnad av garage med förråd.
Nybyggnad av garage i Linköping
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage Gunnarstorp 3:135,3:136.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Bygglov för anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av cistern i Linköping
Bygglov för cistern ovan jord.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för cykeltak och mur.
Nybyggnad av lager i Linköping
Bygglov för lagertält.
Nybyggnad av betongindustri i Linköping
Bygglov för mobil betongfabrik, kontorsbaracker, container och spolanläggning.
Nybyggnad av skärmtak på Malmen i Linköping
Avser nybyggnad av skärmtak ca 600 kvm på Malmen i Linköping.
Nybyggnad av busshållplats i Vallastaden, Linköping
Objektet består av byggnation av busshållplats med väderskydd. Befintliga gång- och cykelvägar anpassas och ansluts till hållplatsen samt hållplatsen förses med cykelställ.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: