Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Örebro

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 124 st.

Nybyggnad av logistikanläggning i Törsjö, Örebro
Planer finns på en stor logistikanläggning med placering i Törsjö, Örebro. Markförvärv förestår om ett område på ca 720.000 kvm. Törsjö Logistik AB ägs gemensamt av Catena Logistik AB, AB Lokalhusman och Örebroporten Förvaltning AB.

Nybyggnad av postterminal och kontor i Örebro
Avser nybyggnad av en helt ny terminal för paket och styckegods på 25000 kvm samt kontor och personalutrymmen på 2000 kvm.

Nybyggnad av centrallager i Västra Pilängen, Örebro
Avser nybyggnad av centrallager för Lidl på ca 50000 kvm.

Nybyggnad av kontorshus i Örebro
Planer finns för uppförande av kontorsbyggnad ca. 10000 kvm som ska användas som kontor för ca. 500 medarbetare. Avser även konferens/mötesrum, personallokaler, restaurang/matsal samt reception m.m. Innovativa tekniska lösningar för att får till ett effektivt arbetssätt i god miljö ska ingå i uppförandet.

Nybyggnad av bostäder m.m. på norr i Örebro
Avser nybyggnad av 231 lägenheter i 13 huskroppar med 4-8 våningar om ca 21000 kvm.

Nybyggnad av bostäder i Gustavsvik, Örebro
Planer finns för ca 100 nya bostadsrätter i flerbostadshus.

Nybyggnad av hyresrätter i Örebro

Nybyggnad av flerbostadshus och garage centralt på norr i Örebro
Avser hyresrätter från 1 rum och kök till 4 rum och kök. Tillhörande garage och 68 parkeringsplatser. BOA ca 4148 m2. BTA ca 8142 m2, inkl garage och fläktrum.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av ca 84 bostadsrättslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Adolfsberg
Avser nybyggnad av 74 lägenheter i en huskropp med fyra våningar.

Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Rivningsarbeten (objekt nr 927470) innan byggstart. Nybyggnad vid Kungsgatan med 41 lägenheter och kommersiella lokaler. Nybyggnad vid Bondegatan med 10 lägenheter. Underliggande garage sammanbinder flerbostadshusen. BTA ca 7400 m2. Ombyggnad till flerbostadshus på del av fastigheten Mekanikern 6. Gatuplanen ska även efter ombyggnaden innehålla kommersiella lokaler. Plan 2 och 3 byggs om till lägenheter (3 st per plan) och vinden inreds med 4 mindre lägenheter (35 m2). Totalt 10 lägenheter. BTA ca 1164 m2.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av 100 lägenheter i tre huskroppar med fem våningar samt ett parkeringsgarage med plats för 25 bilar.

Nybyggnad av bostäder i Södra Bettorp Örebro
Avser nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av 51 lägenheter i en huskropp i fem våningar inklusive parkeringsgarage under mark med plats för 36 bilar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med ca. 60 lägenheter i 5 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med garage samt förråd.

Nybyggnad av studentlägenheter i Örebro
Avser nybyggnad av 47 studentlägenheter i en huskropp med fem våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 54 lägenheter i 3-6 våningar med parkeringsgarage samt ombyggnad av 80 lägenheter.

Nybyggnad av markanläggning inför nytt centrallager i Västra Pilängen, Örebro
Avser markarbeten inför nybyggnaden av Lidl's nya centrallager. Total markyta ca 180000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av 42 lägenheter i två hus med fyra och fem våningar om totalt ca 4000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av ca 62 bostadsrättslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av 75 lägenheter i en huskropp med fem våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av 55 lägenheter, 6 huskroppar i 4-5 plan. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Oviss omfattning och byggstart. Sökt bygglov.

Nybyggnad av studentlägenheter för läkarlinjen i Örebro
57 små hyresrätter för studenter planeras. Byggnaden får en stor takterrass. Intill terrassen blir det en gemensamhetslokal med pentry, toalett och dusch.

Nybyggnad av kontorshus i Vivalla, Örebro
Avser nybyggnad av kontor och verksamhetslokaler för Örebrobostäders fastighetsservice. Byggnaderna kommer att innehålla verkstäder, lager, personalutrymmen, kontor, förråd, tvättstation, carport och garage. Tillhörande markarbeten för uppställning av fordon på en total markyta på ca 18500 kvm. Byggnaderna har 1-2 våningar.

Nybyggnad av radhus i Örebro
Avser nybyggnad av 24 bostäder i fyra huskroppar samt förberedande markarbeten.

Nybyggnad av flerbostadshus på Sörbyängen i Örebro etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter i en huskropp med fyra våningar.

Ev. utökning av handelsområde i Örebro
Syftet med planen är att pröva möjligheten att utöka handelsområdet norr om det befintliga.

Nybyggnad av vårdbostad i Örebro
I etapp 2 planeras för ca 45 lägenheter inom vård- och omsorg med preliminär byggstart under senhösten 2016. Inflyttning hösten 2017. Kostnad okänd. Etapp 1 har objekt nr 927472.

Nybyggnad av parkeringshus på Gustavsviksområdet i Örebro
Avser nybyggnad av parkeringshus i tre plan med plats för ca 250 bilar.

Ut- och ombyggnation av allmän platsmark i Örebro
Avser ut- och ombyggnation av allmän platsmark i Södra Ladugårdsängen. Projektet omfattar ombyggnation och färdigställande av Karlsdalsallén, Gyrogatan, Kabingatan, Golfbanevägen och Pilotgatan.

Nybyggnad av bostäder i Bettorp, Örebro
Avser nybyggnad av 40 hyreslägenheter om 49 - 80 kvm i två huskroppar, med loftgångar.

Nybyggnad av idrottshall i Örebro
Avser nybyggnad av en idrottshall i anslutning till Tybblelundsskolan om ca 3000 kvm.

Nybyggnad av gc-väg längs väg 823 mellan Örebro-Glanshammar

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Norrby, Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60-70 lägenheter med en förskola i bottenplan. Förskolan kommer att ha gemensamt tillagningskök med 2 matsalar och inrymma ca 180 barn, 10 avdelningar.

Nybyggnad av kedjehus i Örebro
Avser nybyggnad av totalt 29 bostäder i New England-stil fördelat på 1 ½ plans radhus, 2 plans kedjehus och 2 plans parhus.

Ny- och ombyggnad av kontorshus i Örebro
Avser nybyggnad av 3800 kvm kontor i 4 våningar samt installationsplan. Byggnaden kommer att kopplas ihop med 3 befintliga byggnader. Pålad grund.

Anläggande av gata, VA, park och torg i Örebro
Gatusträckan Trädgårdsgatan-Alnängsgatan, från Rudbäcksgatan till Södra Grev Rosengatan, ska omvandlas från huvudledskaraktär till att bli mer av en stadsgata. En dubbelriktad gång- och cykelbana ska placeras på östra sidan av gatan. Motortrafikens körbana som minskas i bredd från två körfält i vardera riktningen till ett körfält i varje riktning. Uppskattad byggstart och kostnad. Utföres i etapper. Etapp 1 finns på projektnummer 1319056.

Nybyggnad av seniorvillor i Örebro
Söker tomt i Örebro samt kringliggande kommuner.

Anläggande av en överföringsledning i Södra Väringen etapp 2, Örebro
Objektet avser nybyggnad av överföringsledningar för vatten- och avloppsledning bestående av 2st vattenledningar och en tryckspilledning.mellan omrdådet Fiskartorpet i Södra Väringen och Ervalla, samt anslutning mot Avdala avloppsreningsverk. Anslutning mot Avdala avser endast tryckspilledning. Sträcka är totalt ca 14750m, varav sjöledningar samt 7000m, ledningar i mark ca 7750m. I entreprenaden ingår även 2st pumpstationer. Arbetsområdet är beläget i anslutningen till södra delen av sjön Väringen i Örebro kommun. Omrdådet sträcker sig från bron längst Odebyvägen vid Fiskartorpet och följer sjön Väringen i nordlig riktning innan den viker av mot Ervalla. Objektet har även en anslutning till Avdala reningsverk. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser nybyggnad av en förskola med 5 avdelningar.

Nybyggnad av kontorshus i Örebro
Avser nybyggnad av kontorslokaler för uthyrning om 3600 kvm i 4 våningar plus en vindsvåning.

Nybyggnad av industrihus i Örebro
Avser nybyggnad av företagslager för uthyrning om ca 2800 kvm.

Nybyggnad av radhus i Örebro
Bygglov för nybyggnad av radhus med tillhörande förråd och parkeringar samt rivning av befintlig byggnad. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av gc-tunnel & gc-väg i Örebro
Avser nybyggnad av gc-tunnel och gc-väg, ombyggnad av Hedgatan och ombyggnad av avfartsramt från E18/E20.

Nybyggnad av industrihus i Örebro
Avser nybyggnad av lagerhall och butik om ca 1000 kvm samt 400 kvm skärmtak.

Anläggande av gator & VA-ledningar i Örebro
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.

Nybyggnad av bilhall i Örebro
Avser nybyggnad av utställningshall för bilar samt verkstad och kontor. Igångsättning troligtvis under höst/vinter 2016.

Nybyggnad av väg/gata, vattenledning och avloppsledning i Örebro
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt verksamhetsområde.

Utbyte av vägbro på Glomman i Örebro
Slutbesiktning senast 2018-05-14.

Nybyggnad av lokaler för uthyrning på Bettorp i Örebro
Lokaler för uthyrning. Hyresgäst finns. Planerad byggstart i början av 2017. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av lager, kontor och industrihus på Bettorp
Förstudie pågår. Detaljplan finns.

Nybyggnad av kontor i Örebro

Nybyggnad av stadsvillor/townhouse i Sörbyängen, Örebro
Stadsradhus med hög standard. Balkong och uteplats, stor terrass om 18 m2. Lägenhetsyta 121 - 129 m2. Carport med plats för två bilar. Upplåtelseformen blir äganderätt.

Nybyggnad av gruppbostad i Örebro
Planer finns på uppförande av gruppbostad i Örebro.

Nybyggnad av kontor i Örebro
Avser nybyggnad av kontor och lager i två plan om ca 700 kvm.

Nybyggnad av företagshotell i Nyponlunden, Örebro
Avser nybyggnad av företagshotell.

Tillskapande av reservvatten vid universitetssjukhuset, Örebro

Nybyggnad av verkstad i Örebro
Avser nybyggnad av en verkstad i ett plan om ca 350 kvm.

Etablering av ny bensinstation i Örebro
Avser nybyggnad av drivmedelsanläggning inkl. biltvätt, försäljning och salladsbar.

Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus och kontorshus i Örebro
Avser nybyggnad av 5-6 lägenheter.

Nybyggnad av behandlingshem i Örebro
Avser nybyggnad av behandlingshem. Omfattning oklar.

Nybyggnad av verkstad och lager i Örebro
Avser nybyggnad av lager- och verkstadslokaler i två våningar på ca. 900 kvm.

Byte av bro vid Brevens bruk
Byte av bro över bäck. Befintlig valvbro rivs och ersätts med en pålgrundlagd plattbro med integrerade landfästen.

Anläggande av konstgräsplan i Örebro
Planer finns på anläggande av en konstgräsplan i Mellringe.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med fyra lägenheter samt förråd.

Nybyggnad av bussgata i Ladugårdsängen, Örebro
Avser ombyggnation av Fatbursgatan till bussgata som går vidare genom parken Hagen och till Kabingatan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av 6 studentlägenheter.

Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Örebro
Avser anläggande av gator & VA-ledningar vid Vältgatan.

Nybyggnad av industrihus i Pilängen, Örebro
Planer finns på nybyggnad av industrihus. Omfattning oklar.

Nybyggnad av industrilokaler med kontorsdel i Örebro
Avser nybyggnad av industrilokal med en mindre kontorsdel.

Nybyggnad av industrihus i Örebro
Avser nybyggnad av två lagerhallar om ca 1000 kvm/hall.

Viltsäkring av järnväg mellan Velanda-Prässebo

Nybyggnad av industrihus i Örebro

Nybyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov nybyggnad av 2 st industribyggnader samt miljöbod med carport.

Nybyggnad av bensinstation i Örebro
Bygglov nybyggnad av drivmedelsstation.

Nybyggnad av butik i Örebro
Bygglov nybyggnad av gårdsbutik.

Nybyggnad av kedjehus i Örebro
Avser nybyggnad av kedjehus/radhus.

Nybyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov för nybyggnad av prototyphall, flytt av lagertält samt rivning av befintliga skärmtak och hallar.

Nybyggnad av kontor i Örebro
Bygglov nybyggnad kontor/lager, sopbod samt parkeringsplatser.

Nybyggnad av processhall i Örebro
Bygglov nybyggnad av processutrustning.

Nybyggnad av kontor i Örebro
Bygglov nybyggnad av kontor och butik.

Nybyggnad av kontor i Örebro
Bygglov nybyggnad av kontorspaviljong.

Nybyggnad av kontor i Örebro
Bygglov nybyggnad av lager- och kontorsbyggnad.

Nybyggnad av förskola i Örebro
Bygglov nybyggnad förskola, sophus, förrådsbyggnader samt parkering.

Nybyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov nybyggnad industri, sopbod, parkeringsplatser.

Nybyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov nybyggnad industrilokaler.

Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.

Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad/restaurangtält.

Nybyggnad av nätstation i Örebro
Bygglov nybyggnad av nätstation (n148496 västergården) Skeppsta 1:8,5:3,6:7.

Nybyggnad av nätstation i Örebro
Bygglov nybyggnad av nätstation (n149057 trekanten).

Nybyggnad av plank i Örebro
Bygglov nybyggnad av plank Ångermanälven 23,Indalsälven 21,Lyckebyån 1.

Nybyggnad av pumpstation i Örebro
Bygglov nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av telestation i Örebro
Bygglov nybyggnad av teknikbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Mekanikern 4,Gällersta-ökna 3:2.

Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av återvinningsstation i Örebro
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad förråd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: