Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Hallsberg

Nybyggnad av svarvbyggnad i Hallsberg
Avser nybyggnad av svarvbyggnad för underhåll, service och reparationer av lok, vagnar och motorvagnar. Avser även 8000 kvm markyta.

Nybyggnad av avisningsbyggnad i Hallsberg
Avser nybyggnad/leverans av maskin för avisning som kommer att placeras på platta på mark.

Nybyggnad av logistikhall i Hallsberg
Projektet avser nybyggnad av rörlager, stora markarbeten med bla flyttning av ca 60000 kbm schaktmassor inom området för att göra marken horisontell. Avser även flyttning av två dammar för omhändertagande av dagvatten och anläggande av 350 meter dagvattenkulvert samt asfaltering om 63000 kvm för omlastning och utomhuslager.

Om- och tillbyggnad samt nybyggnad av vård och omsorgsboende för äldre i Hallsberg
Planer finns på eventuellt om- och tillbyggnad samt nybyggnad av vård- och omsorgsboende.

Mark- & BEST-arbeten inför del av nytt verkstadscentrum
Avser arbeten gällande mark, bana, el, signal och tele inför nytt verkstadscentrum.

Ny järnvägsbro samt flytt av väg i Hallsberg
Ombyggnad av Västra Storgatan, ny parkeringsyta med grindar och stängsel och en ny järnvägsbro över Älbergsvägen. Rörsäterbäcken ska delvis kulverteras och läggas om. Ny gc-väg med belysning, planteringar och en ny trappa, ny pumpanläggning och ledningsarbeten, delar av marken ska saneras.

Nybyggnad av vindkraftverk i Hallsberg
Nybyggnad av tre vindkraftverk på 2 megawatt.

Nybyggnad av förskola i Hallsberg
Planer finns på nybyggnad av en förskola med 6-7 avdelningar med plats för 100-130 barn i Kv Välten. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Hallsberg
Planer finns på nybyggnad av parhus. Omfattning oklar. Detaljplan finns. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Sköllersta
Planlagd för bostäder, både flerfamiljshus och enbostadshus i högst 2 våningar. Kostnad okänd. Oviss byggstart.

Nybyggnad av affärshus i Hallsberg
Avser nybyggnad av affärshus om ca 1100 kvm i en våning.

Delprojektledare till Projekt Hallsberg-Degerön

Uppförande av förskolemodul i Östansjö, Hallsberg
Avser uppförande av paviljong med två förskoleavdelningar med kök för mellanmål samt en lärosal om ca 60 kvm.

Iordningställande av tomter i Hallsberg
Avser iordningställande av tomter.

Iordningställande av tomter i Hallsberg
Avser iordningställande av tomter. Utföres i egen regi.

Viltsäkring av järnväg mellan Högsjö-Kilsmo

Anläggande av VA-ledningar för småhustomter i Sköllersta
Upptaget i investeringsplanen. Detaljplanen för området är under bearbetning. Objektet är avhängigt bostadsbyggande på området (objekt nr 840026).

Nybyggnad av transformatorstation i Hallsberg
Nybyggnad av fördelningsstation, transformatorutrymme och stolpställverk.

Nybyggnad av lager i Hallsberg
Nybyggnad av lagertält.

Nybyggnad av transformatorstation i Hallsberg
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av förråd i Hallsberg
Tidsbegränsat lov för uppställning av byggbodar och anordnande av parkeringsplatser.

Nybyggnad av lager i Hallsberg
Uppförande av lagertält.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: