Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Hallsberg

Nybyggnad av svarvbyggnad i Hallsberg
Avser nybyggnad av svarvbyggnad för underhåll, service och reparationer av lok, vagnar och motorvagnar. Avser även 8000 kvm markyta.

Nybyggnad av avisningsbyggnad i Hallsberg
Avser nybyggnad/leverans av maskin för avisning som kommer att placeras på platta på mark.

Ny ledning från Hallberg till Stockholm
Det planeras en spänningshöjning från 220 kV till 400 kV från Hallsberg norrut mot Lindbacka och vidare mot Västerås och Stockholm. Den nya ledningen mellan Karlslund och Östansjö är 27 km och utgör en del av denna plan. Planen är att bygga ledningen i befintlig ledningsgata.

Nybyggnad av logistikhall i Hallsberg
Projektet avser nybyggnad av rörlager, stora markarbeten med bla flyttning av ca 60000 kbm schaktmassor inom området för att göra marken horisontell. Avser även flyttning av två dammar för omhändertagande av dagvatten och anläggande av 350 meter dagvattenkulvert samt asfaltering om 63000 kvm för omlastning och utomhuslager.

Nybyggnad av tvätt- och saneringshall vid nytt verkstadscentrum
Avser nybyggnad av en tvätt- och saneringshall.

Mark- & BEST-arbeten inför del av nytt verkstadscentrum
Avser arbeten gällande mark, bana, el, signal och tele inför nytt verkstadscentrum.

Ny järnvägsbro samt flytt av väg i Hallsberg
Ombyggnad av Västra Storgatan, ny parkeringsyta med grindar och stängsel och en ny järnvägsbro över Älbergsvägen. Rörsäterbäcken ska delvis kulverteras och läggas om. Ny gc-väg med belysning, planteringar och en ny trappa, ny pumpanläggning och ledningsarbeten, delar av marken ska saneras.

Nybyggnad av förskola i Hallsberg
Planer finns på nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar med plats för ca 150 barn i Kv Välten. Avser också verksamhetslokaler och personalutrymmen såsom personalrum, arbetsrum, vilrum, samtalsrum, centralförråd och hygienutrymmen.

Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Sköllersta
Planlagd för bostäder, både flerfamiljshus och enbostadshus i högst 2 våningar. Kostnad okänd. Oviss byggstart.

Nybyggnad av bostäder i Hallsberg
Avser nybyggnad av åtta lägenheter fördelade i fyra parhus.

Brobyte och vägskydd i Pålsboda

Delprojektledare produktion till Projekt Hallsberg-Degerön

Förstärkningslina längs järnvägen mellan Hallsberg-Sköldinge

Uppförande av förskolemodul i Östansjö, Hallsberg
Avser uppförande av paviljong med två förskoleavdelningar med kök för mellanmål samt en lärosal om ca 60 kvm.

Iordningställande av tomter i Hallsberg
Avser iordningställande av tomter.

Viltsäkring av järnväg mellan Högsjö-Kilsmo

Anläggande av VA-ledningar för småhustomter i Sköllersta
Upptaget i investeringsplanen. Detaljplanen för området är under bearbetning. Objektet är avhängigt bostadsbyggande på området (objekt nr 840026).

Nybyggnad av förråd i Hallsberg
Tidsbegränsat lov för uppställning av byggbodar och anordnande av parkeringsplatser.

Nybyggnad av transformatorstation i Hallsberg
Nybyggnad av fördelningsstation, transformatorutrymme och stolpställverk.

Nybyggnad av lager i Hallsberg
Nybyggnad av lagertält.

Nybyggnad av transformatorstation i Hallsberg
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av lager i Hallsberg
Uppförande av lagertält.

Nya stängsel vid plankorsning vid Högtorpsgatan i Hallsberg

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: