Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Luleå

Nybyggnad av ex datahall på Storporsön, Porsön
16 ha mark finns ledig.

Nybyggnad av bostäder, butiker mm i Luleå, etapp 4
Markanvisningsetapp 4, ca 350 bostäder.

Nybyggnad av bostadsområde och butiker på Kronan, et 2
Byggnation av ca 1200-1800 st bostäder samt service och butiker.

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Livsmedelsbutik i markplan. Miljöbyggnad (bostäderna) och GreenBuilding.

Nybyggnad av bostäder, butiker mm i Luleå, etapp 3
Markanvisningsetapp 3, ca 150 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Luleå
Drygt 100 st hyresrätter.

Nybyggnad av trygghetsboende i Bergviken, Luleå
Totalt fyra byggnader med en vinterträdgård i mitten, en restaurang samt gemensamma lokaler för olika typer av samvaro.

Nybyggnad av punkthus, trygghetsboende, i Gammelstaden, et 5

Nybyggnad av bostäder i Luleå
Hyresrätter. Rikshem utför nybyggnation av 94 stycken lägenheter uppdelat på två flerfamiljshus med tillhörande komplementbyggnader. Denna entreprenad avser mark- och grundläggningsarbeten för nybyggnationen m.m.

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå

Nybyggnad av flerbostadshus på Porsön
SABO hus. Lamellhus. 4-5 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus, garage, sophus, gårdshus.

Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
420 bostäder är planerade, den ligger längst norrut med anslutning från Bensbyvägen och där ska rymmas sex kvarter. Inflyttning kommer ske mellan 2018 och 2020. Kvarter C. 4-5 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
420 bostäder är planerade, den ligger längst norrut med anslutning från Bensbyvägen och där ska rymmas sex kvarter. Inflyttning kommer ske mellan 2018 och 2020. Kvarter F.

Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av verkstad i Luleå
Se www.galaren.se.

Nybyggnad av lamellhus på Malmudden, Luleå
Hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus SABO kombohus i Luleå
Sabo kombohus.

Nybyggnad av sporthall på Kronan i Luleå
Nybyggnation av sporthall omfattande mark-, husbyggnads-, rör-, luftbehandlingsarbeten, elinstallationer samt styr och övervakningsinstallationer.

Exploateringarbete för nytt bostadsområde på Kronan, et 2 mfl

Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Man har önskemål att bygga totalt 31 lgh, i första hand ett trygghetsboende, samt ett underjordisk garage med 38 st platser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av kedjehus i Luleå
Planområdet är en del av Kronan-området i Luleå och omfattar en del av fastigheten Kronan 1:1, del av Lulsundsberget. Området avgränsas av Svartövägen i söder och Kronbacksvägen i sydöst.

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Hyresrätter.

Nybyggnad av gruppbostad i Luleå
Entreprenaden innefattar att på utförandeentreprenad uppföra gruppbostad ”Ektjärn” samt gruppbostad ”Lulsundet”. Som option kan beställaren beställa gruppbostad ”Magneten”. Optionen skall prissättas i anbudet och skall utföras efter särskild skriftlig beställning. Entreprenaden innefattar även rivning av befintlig gruppbostad på Ektjärn. Entreprenaden delas upp i tre huvuddelar. Huvuddel 1=Ektjärn Huvuddel 2=Lulsundet Huvuddel 3 (option)=Magneten

Nybyggnad av trygghetsbostäder i Luleå
Ca 20 lägenheter.

Nybyggnad av förskola på Hertsön, Luleå
Avser uppförande av ny förskola med 6 avdelningar, skall användas för barn upp till 5 års ålder. BTA ca 1212 kvm.

Nybyggnad av bostäder på Hertsön, Luleå
Planer för 3 flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder och parkering i Luleå
Planer på att bygga lägenheter och parkering m.m.

Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av gc-väg i Luleå
Avser ny gc-bana ca 1050 m, ombyggnad av gata, nya busshållplatser och ombyggnad av korsningen Blomgatan-Klintvägen.

Ev nybyggnad av vindkraftverk i Luleå

Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad samt tillbyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad båthall, pir, servicebyggnad mm i Harrviken, et 1
Ca 100 st båtplatser.

Nybyggnad av biltvätt i Luleå
Gör det själv tvätt.

Nybyggnad av småhustomter i Måttsund, Luleå
Planområdet kan bebyggas med ca 30 nya bostadshus. Gemensamhetsanläggningar ska bildas för VA-anläggningen (minireningsverk), lokalgatan och naturområde.

Anläggande av väg, VA-ledningar mm vid Svartöns industriområde i Luleå, etapp 2
Avser anläggande av ny väg samt VA-ledningar och Fjärrvärmeledningar inklusive ny pumpstation inom Svartöns industriområde.

Nybyggnad av GC- bana, busshållsplatser, belysning i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Markarbeten för ny GC-bana, nya busshållplatser, refuger, trädplanteringar och el-arbeten för ny och kompletterad gatubelysning. Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar endast som orientering. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. ÄTA-arbeten.

Utbyggnad av fiber i Vitådalen
Totalentreprenad omfattande projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 260 st. fastigheter i Vitådalen, Luleå kommun, Norrbottens län.

Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad samt skylt.

Nybyggnad av studentlägenhet i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för modulbyggnader för studentboende t o m 2018-06-30.

Nybyggnad av servicebyggnad i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för servicebyggnad t o m 2017-10-01.

Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig parkering t o m 2019-08-01.

Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Nybyggnad av parkeringsplatser.

Nybyggnad av skärmtak i Luleå
Nybyggnad av skärmtak.

Nybyggnad av småbåtshamn i Luleå
Nybyggnad av småbåtshamn.

Nybyggnad av stängsel i Luleå
Nybyggnad av stängsel.

Nybyggnad av skärmtak i Luleå
Nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av cistern i Luleå
Nybyggnad av cistern.

Nybyggnad av fritidshus i Luleå
Nybyggnad av jaktkoja.

Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av lusthus.

Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation 12kv Porsön 1:3,Skurholmen 8:38.

Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av förråd samt ansökan om strandskyddsdispens.

Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av garage i Luleå
Nybyggnad av garage.

Nybyggnad av omklädningsrum i Luleå
Nybyggnad av omklädning, fikautrymme.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: