Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Luleå

Rivning av fd bilaffär samt nybyggnad av fastighet i Luleå
Ca 16000 kvm handel och kommersiell service, 8000 kvm samhällsservice och kontor, ca 250-300 lgh. Ica Kvantum blir en av hyresgästerna. www.galaren.se
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Luleå
400-500 lgh och lokaler (butiker eller kontor).
Nybyggnad av studentbostäder på campusområdet på Porsön, Luleå
Akademiska hus avser att uppföra nybyggnad av studentbostäder på Porsön 1:405 i Luleå, byggnaden har en BTA om ca 8200 kvm och avser ca 200 lägenheter . Annonsen avser upphandling av Generalentreprenör för utförande av totalentreprenad.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
Inflyttning kommer ske 2019. Kvarter E.
Nybyggnad av flerbostadshus Boklok, bostadsrätter, Luleå
Planen är att bygga ett 50-tal tvåvåningshus med tillhörande carportar och parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus, garage, sophus, gårdshus.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
420 bostäder är planerade, den ligger längst norrut med anslutning från Bensbyvägen och där ska rymmas sex kvarter. Inflyttning kommer ske mellan 2018 och 2020. Kvarter B. 4-5 våningar.
Nybyggnad av villor i Luleå
Nybyggnad av villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
3-6 våningar. Gültzauudden.
Om- och nybyggnad av bostäder på Hertsön, Luleå
Planer för 4 nya flerbostadshus med tre lägenheter i varje. Omfattar även ombyggnad av gamla Norrbottensgården.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus, parkering under mark mm i Luleå
Parkeringsplats sker delvis under mark. Lokal för butik i bottenvåning. Ny innergård i parkmiljö.
Nyb av gc-bro & gc-väg från Kallaxleden till Sandö i Luleå
Planerat oklart projekt. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av förskola på Hertsön, Luleå
Avser uppförande av ny förskola med 6 avdelningar, skall användas för barn upp till 5 års ålder. BTA ca 1212 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad samt tillbyggnad av industribyggnad.
Exploateringsområde för bostäder Dalbo i Luleå
Exploateringsområde för villatomter och industritomter.
Utbyggnad av bredband i Luleå kommun
Totalentreprenad omfattande utbyggnad av bredbandsnät i byarna: Bredträskheden, Hollsvattnet, Västmark, Eriksberg, Niemisel samt Niemisel station.
Nya sidoräcken längs väg 97 och E4, etapp 1
Avser utförande av räckesåtgärder på ömse sida av mittremsan för förbättrad trafiksäkerhet på sträckan Notviken - Gammelstad Väg 97 och E4.15.
Nybyggnad av parkeringsplatser samt etableringsytor vid sjukhus i Luleå
Ny tillfällig parkering av grus i anslutning till befintlig parkering. Elarbeten i form av tillkommande belysning och motorvärmare. Nya ytor för etablering under entreprenader, parkeringsplatser för entreprenörer samt ytor för snöupplag.
Nybyggnad av småhustomter i Måttsund, Luleå
Planområdet kan bebyggas med ca 30 nya bostadshus. Gemensamhetsanläggningar ska bildas för VA-anläggningen (minireningsverk), lokalgatan och naturområde.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Gäddvik
Projektet avser ombyggnad av befintlig korsning till en cirkulationsplats med passager för gående och cyklister.
Nybyggnad av restaurang i Luleå
Nybyggnad av restaurang samt skyltanordning.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av GC- bana, busshållsplatser, belysning i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Markarbeten för ny GC-bana, nya busshållplatser, refuger, trädplanteringar och el-arbeten för ny och kompletterad gatubelysning. Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar endast som orientering. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. ÄTA-arbeten.
Utbyggnad av fiber i Vitådalen
Totalentreprenad omfattande projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 260 st. fastigheter i Vitådalen, Luleå kommun, Norrbottens län.
Ny bräddkammare mm vid Södra Hamn i Luleå
Omfattar rivning av befintlig kammare i betong, ombyggnad befintlig bräddkammare, nya ledningar, ny bräddkammare med överbyggnad, ny utloppsledning.
Nybyggnad av restaurang i Luleå
Nybyggnad av restaurang samt skyltanrordning.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontorshus och flyttbar betongfabrik.
Nybyggnad av helikopterplatta i Luleå
Nybyggnad av helikopterplatta med ny tillfartsväg samt cistern.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad/komposithall.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av garage och kontor, rivning av befintligt garage.
Nybyggnad av garage i Luleå
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av carport i Luleå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av cistern i Luleå
Nybyggnad av dieselcistern.
Nybyggnad av automatstation i Luleå
Nybyggnad av dieselstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Luleå
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Luleå
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Luleå
Nybyggnad av pantograf och teknikhus för el-bussladdare Porsön 1:3,Kronan 1:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av telestation i Luleå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Luleå
Nybyggnad av teknikhus för bredbandsinfrastruktur.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Luleå
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av baracker t o m 2019-09-30.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: