Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kiruna

Ny- och ombyggnad av väg och broar längs E10 i Kiruna, etapp 1
Byggande av cirka 4,7 km ny väg, 9 m belagd bredd, cirkulationsplatser 3 st vid anslutning av väg 874 Kurravaaravägen, anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen samt anslutning vid Karhuniemi. Belysning vid cirkulationsplatser och i passager samt längs GC-vägar. GC-väg cirka 2,9 km, byggnadsverk i form av 5 st plattramsbroar i betong, 2 st träbroar, 1 st valvbågsbro, anslutande vägar till Karhuniemi och Lokstallsområdet.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av hotell i Kiruna
Detta projekt kommer att utföras som ett samarbetesprojekt med Lapplandsgymnasium byggprogram. Oklart om det även kommer att gälla installatörer. 4 st huskroppar med 6 st dubbelrum i varje, öppen spis och bastu.
Nybyggnad av gymnasieskola i Kiruna
Nybyggnad av gymnasieskola nära centrum i Kiruna.
Nybyggnad av grundskola i Kiruna
Nybyggnad av grundskola nära centrum i Kiruna.
Nybyggnad av vattenverk i Kiruna
Bygglov nybyggnad vattenverk samt reservkraftsaggregat.
Anläggande av bräddmagasin mm i Kiruna
Avser anläggande av utjämningsmagasin och nödavlopp från pumpstationen Porfyren till Loussajärvi inom Kiruna kommun. I entreprenaden ingår anläggande av jämningsmagasin, utloppsledning i mark, under väg och järnväg med hjälp av hammarborrning och sjöledning.
Ny vattenreservoar Kiruna
2 st vattenreservoarer, hög och låg som ersätter Kapten i Mbgt.
Nybyggnad av dricksvattenreservoarer på Mosebacke Kiruna
2 st vattenreservoarer, hög och låg som ersätter Kapten i Mbgt. Entreprenaden omfattar vattenreservoar i betong, överbyggnad i trä, VA-ledningar i mark, rörinredning, el och styr samt VVS-arbeten.
Nya vägar Mbgt 2017 KIruna
Entreprenaden avser utförande av nybyggnad, underhålls och för-stärkningsarbeten av vägar, gångvägar och elljusspår. Entreprena-den innefattar även demontering av elstolpar, anläggande av fun-dament inklusive kabeldragning samt montering av nya armaturer för vägbelysning.
Utökad täkt genom jordavrymning i Masugnsbyn Kiruna
Entreprenaden omfattar markarbeten för utökning av dolomittäkt Masugnsbyn. Skogsavverkning (ca 100m³) och jordschakt (ca 60 000m³)med transport av timmer och schaktmassor till anvisad plats. Arbetet är i Masugnsbyn.
Mobilt elverk Kiruna
Upphandling av nytt elverk.
Byggnad och markarbeten för ny stoftreningsanläggning Kiruna
Byggnad samt markarbeten för ny stoftreningsanläggning KK2.
Övningsanläggning för Räddningstjänsten Kiruna
Leverans och montage av 4 styck sjöfraktcontainers, de ska anslutas till varandra och anpassas för att nyttjas som övningsanläggning av Räddningstjänsten.
Anläggande av spillvattenledning vid vattenverket i Kiruna
I entreprenaden ingår att anlägga spillvattenledning, ca 1100 meter, från vattenverket till befintlig brunn i Tuolluvaara, härifrån ansluter befintlig ledning till reningsverket.
Anläggande av ny infartsväg vid Kiruna Vattenverk
Objektet innefattar anläggandet av ny infartsväg vid Kiruna Vattenverk.
Delprojektledare produktion bro, Kirunaprojektet
Ev förlängning av avtalet 1 + 1 år.
Delprojektledare produktion mark, Kirunaprojektet
Ev förlängning av avtalet 1 + 1 år.
Nybyggnad av hotell i Kiruna
Bygglov nybyggnad hotell lavvo.
Nybyggnad av förråd i Kiruna
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Kiruna
Bygglov nybyggnad mobilbasstation.
Nybyggnad av nätstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av telestation i Kiruna
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Kiruna
Bygglov nybyggnad tältservicehus.
Nybyggnad av stugby i Kiruna
Bygglov nybyggnad övernattningsstugor och bastu.
Nybyggnad av lager i Kiruna
Bygglov nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av elverk i Kiruna
Bygglov nybyggnad elkraftverk.
Nybyggnad av fritidshus i Kiruna
Bygglov nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Kiruna
Bygglov nybyggnad glasfiberkåta.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: