Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kiruna

Nybyggnad av bibliotek, biograf mm i Kiruna nya stadskärna, kv 5
Kiruna Kommun inbjuder entreprenörer att lämna anbud på utformning, planering och nybyggnad av hus K5 inom tomt nr 5 i Kiruna. Huset kommer att innehålla bland annat kongresshall, bio-/teatersalonger, bibliotek, restaurang, café, ungdomens hus med mera. Kiruna Kommun inbjuder entreprenörer att lämna anbud på utformning, planering och nybyggnad av hus K5 inom tomt nr 5 i Kiruna. Huset kommer att innehålla bland annat kongresshall, bio-/teatersalonger, bibliotek, restaurang, café, ungdomens hus med mera.

Nybyggnad av ravinbroar för nya E10 i Kiruna
2 st ravinbroar.

Nybyggnad av hotell mm Kiruna nya stadskärna, kv 10

Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna

Ny- och ombyggnad av väg och broar längs E10 i Kiruna
Projektet avser ny sträckning av E10, ny anslutning av Hjalmar Lundbohmsväg till ny väg E10, anslutning till ny väg E10 i området vid Kurravaaravägen (anslutning till/från Kirunas nya centrum), ca 7 km gc-väg och 6 passager vid ny väg E10. Karhuniemi och Lokstallet samt två nya cirkulationsplatser och planskild korsning över Kurravaaravägen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Nybyggnad av bostadsrätter i Kiruna, placering oklar.

Nybyggnad av bostäder mm i Kiruna nya stadskärna, kv 8
Nybyggnation av bostäder, kontor, handel och parkeringshus för ca 250 bilar.

Nybyggnad av handelscentrum i Abisko

Nybyggnad av bostäder, hotell mm i Kiruna nya stadskärna, kv 1
Ca 60 lägenheter.

Nybyggnad av stugby i Björkliden, etapp 2 mfl

Nybyggnad av bostadsrätter i Kiruna
Nybyggnad av bostadsrätter vid foten av skidbacken i Luossavaara, Kiruna.

Nybyggnad av räddningstjänst i Kiruna
Uppföranden av 1 st huvudbyggnad för Räddningstjänsten och Skoltransporten, BYA ca 3525 m2 . 1 st kallförrådsbyggnad för Räddningstjänsten. 1 st övningshus för Räddningstjänsten. 1 st avfallshus för Räddningstjänst och skoltransport. I entreprenaden ingår mark, bygg och installationsarbeten. Uppföranden av 1 st huvudbyggnad för Räddningstjänsten och Skoltransporten, BYA ca 3525 m2 . 1 st kallförrådsbyggnad för Räddningstjänsten. 1 st övningshus för Räddningstjänsten. 1 st avfallshus för Räddningstjänst och skoltransport. I entreprenaden ingår mark, bygg och installationsarbeten.

Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov nybyggnad industribyggnad.

Nybyggnad av personalbostäder i Riksgränsen etapp 1

Nybyggnad av hotell i Kiruna
Detta projekt kommer att utföras som ett samarbetesprojekt med Lapplandsgymnasium byggprogram. Oklart om det även kommer att gälla installatörer. 4 st huskroppar med 6 st dubbelrum i varje, öppen spis och bastu.

Infrastruktur centrumbildning i Kiruna
Detta projekt innefattar anläggandet av infrastruktur i Kiruna kommun vid nya Kiruna centrum. I huvudsak omfattas arbeten av VA, fjärrvärme, Opto, El och gata på en total sträcka av ca 1650m.

Nybyggnad av biogasanläggning i Kiruna

Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Kiruna, etapp 1
För 14 tomter.

Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Kiruna, etapp 1
För ca 20 tomter.

Nybyggnad av industrihus i Kiruna

Nybyggnad av industrilokal i Kiruna

Projekt Finolivinlagringsplats på Nalo-Mark och Bygg
LKAB har behov av en ny lagerhall på Nalo för hantering av finolivin. Denna förfrågan avser mark och bygg. Förfrågningsunderlaget kommer uppskattningsvis att publiceras i mitten av December.

Nybyggnad av stugby i Björkliden, etapp 1

Öka 2 anläggning Fjärrvärmeanslutning, Kiruna
Anläggande av nyanslutningar fjärrvärme i Kiruna kommun.

Nybyggnad av biltvätt i Kiruna
Gör det själv tvätt.

Nybyggnad av stugby i Karhuniemi, Kiruna

Exploateringsområde för stugby i Björkliden, etapp 1

Anläggande av spillvattenledning vid vattenverket i Kiruna
I entreprenaden ingår att anlägga spillvattenledning, ca 1100 meter, från vattenverket till befintlig brunn i Tuolluvaara, härifrån ansluter befintlig ledning till reningsverket.

Utbyggnad av ortsammanbindande nät mellan Kauppinen-Altajärvi, Kauppinen-Poikkijärvi, Kiruna kommun
Objektet avser anläggandet av ortsammanbindande nät mellan Kauppinen-Altajärvi och Kauppinen-Poikkijärvi som är beläget i Kiruna kommun.

Projekt Finolivinlagringsplats på Nalo-Mark och Bygg Kiruna
LKAB har behov av en ny lagerhall på Nalo för hantering av finolivin. Denna förfrågan avser mark och bygg. Förfrågningsunderlaget kommer uppskattningsvis att publiceras i mitten av December.

Projekt Finolivinlagringsplats på Nalo-Tält Kiruna
LKAB har behov av en ny lagerhall på Nalo för hantering av finolivin. Denna förfrågan avser tältöverbyggnad i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Projekt Finolivinlagringsplats på Nalo-Tält Kiruna
LKAB har behov av en ny lagerhall på Nalo för hantering av finolivin. Denna förfrågan avser tältöverbyggnad. Förfrågningsunderlaget kommer uppskattningsvis att publiceras i mitten av December.

Nybyggnad av kontor Svappavaara
Nya kontor Svappavaara.

Tillverkning båtbrygga Kiruna
Vi önskar få in pris på tillverkning av komplett båtbrygga KA362DO001 enl. följande ritningar: 5012001, 5012002, 5012003. Med option på montage av ovanstående inkl. supervisor. Tidpunkt bestäms utifrån något av uh stopp planerade under 2017, alternativt görs bedömning och riskanalys på plats om montage kan ske under drift.

Byggnad och markarbeten för ny stoftreningsanläggning Kiruna
Byggnad samt markarbeten för ny stoftreningsanläggning KK2.

Mark och infrastruktur, Luossavaara etapp 2
På den norra delen av fastigheten Luossavaara 1:2 i Kiruna, angränsande till området för kulturbyggnader, avser LKAB att bereda mark inför kommande byggnationer. I entreprenaden ingår att anlägga infrastruktur i form av VA, fjärrvärme, elkraft inklusive nätstation, belysning, optofiber, väg ca 350 meter, ytor för punkthus, ytor för parkeringar. FFU beräknas finnas ute mars 2017 och entreprenaden är bedömd att starta i maj och vara avslutad i augusti.

Mark och infrastruktur, Luossavaara etapp 2
På den norra delen av fastigheten Luossavaara 1:2 i Kiruna, angränsande till området för kulturbyggnader, ska LKAB att bereda mark inför kommande byggnationer. I entreprenaden ingår att anlägga infrastruktur i form av VA, fjärrvärme, elkraft inklusive nätstation, belysning, optofiber,väg, ca 350 meter, ytor för punkthus, ytor för parkeringar.

Från anmodan: Kontrollansvarig nybyggnad av hus Kiruna
Uppdrag som kontrollansvarig vid byggnationer av både småhus och flerbostadshus i varierande storlekar.

Övningsanläggning för Räddningstjänsten Kiruna
Leverans och montage av 4 styck sjöfraktcontainers, de ska anslutas till varandra och anpassas för att nyttjas som övningsanläggning av Räddningstjänsten.

Nybyggnad av förrådscontainer i Kiruna
En st. Container. 20ft container standard. Isolerad invändigt. EX klassad Elinstallation.

Nya vägar Mbgt 2017 KIruna
Entreprenaden avser utförande av nybyggnad, underhålls och för-stärkningsarbeten av vägar, gångvägar och elljusspår. Entreprena-den innefattar även demontering av elstolpar, anläggande av fun-dament inklusive kabeldragning samt montering av nya armaturer för vägbelysning.

Ny vattenreservoar Kiruna
2 st vattenreservoarer, hög och låg som ersätter Kapten i Mbgt.

Nybyggnad av dricksvattenreservoarer på Mosebacke Kiruna
2 st vattenreservoarer, hög och låg som ersätter Kapten i Mbgt. Entreprenaden omfattar vattenreservoar i betong, överbyggnad i trä, VA-ledningar i mark, rörinredning, el och styr samt VVS-arbeten.

Delprojektledare produktion bro, Kirunaprojektet
Ev förlängning av avtalet 1 + 1 år.

Delprojektledare produktion mark, Kirunaprojektet
Ev förlängning av avtalet 1 + 1 år.

Gatubelysning Bolagsområdet Kiruna
Gatubelysning Bolagsområdet Kiruna.

Nybyggnad av nätstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad nätstation.

Nybyggnad av ställverk i Kiruna
Bygglov nybyggnad ställverksbyggnad.

Nybyggnad av telestation i Kiruna
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad.

Nybyggnad av toalett i Kiruna
Bygglov nybyggnad torrtoalett.

Nybyggnad av transformatorstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av lager i Kiruna
Bygglov nybyggnad tälthall.

Nybyggnad av transformatorstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad av 7 st transformatorstationer Soppero 29:4, 104:1, Soppero 29:4,104:1,102:3,53:1,107:1.

Nybyggnad av cistern i Kiruna
Bygglov nybyggnad cistern.

Nybyggnad av lekplats i Tuolluvaara

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: